Íbúfen

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Íbúfen Filmuhúðuð tafla 400 mg
 • Skammtar:
 • 400 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Íbúfen Filmuhúðuð tafla 400 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 33172244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 28-10-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur

Íbúprófen

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki

innan 3 daga hjá börnum og unglingum

innan 7 daga hjá fullorðnum.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Íbúfen og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Íbúfen

Hvernig nota á Íbúfen

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Íbúfen

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Íbúfen og við hverju það er notað

Íbúfen tilheyrir flokki lyfja sem kölluð eru NSAID-lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar) og draga

úr verkjum, bólgum og hita.

Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur eru notaðar við vægum til meðalmiklum verkjum eins og

höfuðverk, einnig mígreni höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum og hita.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en

tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á

merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Íbúfen

Ekki má nota Íbúfen

ef um er að ræða ofnæmi fyrir íbúprófeni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð eins og astma, nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir,

andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að þú hefur tekið lyf sem innihalda asetýlsalisýlsýru

eða önnur bólgueyðandi verkjalyf (NSAID-lyf).

ef þú hefur þjáðst af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við

fyrri notkun bólgueyðandi verkjalyfja (NSAID-lyfja).

ef þú þjáist núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða ef þú hefur

áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar.

ef þú ert með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir)

á síðasta þriðjungi meðgöngu

ef þú þjáist af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar

vökvaneyslu)

ef þú ert með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar)

ef þú ert með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar blóðfrumna

Ekki gefa börnum yngri en 12 ára Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Íbúfen er notað

ef þú hefur rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma

ef þú ert með arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki)

ef þú ert með langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli með sárum

(sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s sjúkdóm) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma

ef þú ert með truflanir á blóðfrumnamyndun

ef þú ert með vandamál tengd blóðstorknun

ef þú þjáist af ofnæmi, ofnæmiskvefi, astma, langvarandi bólgum í nefslímhúð, kinnbeinaholum,

kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdómum í öndunarvegi, vegna aukinnar hættu á slíkum

þrengingum og öndunarerfiðleikum (berkjukrampa)

ef þú þjáist af blóðrásarkvillum í slagæðum handleggja og fóta

ef þú ert með lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting

ef þú ert nýkominn úr meiriháttar skurðaðgerð

ef þú ert þunguð og á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu

ef þú ert með barn á brjósti

Aldraðir

Aldraðir eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum, sérstaklega blæðingum og rofi í meltingarvegi, sem geta

verið banvænar.

Sár, rof og blæðingar í maga og þörmum

Ef þú hefur einhvern tíma fengið sár í maga eða þarma og sérstaklega ef því hafa fylgt rof eða

blæðingar, átt þú að vera á verði fyrir öllum óvenjulegum einkennum í kviðarholi og láta lækni strax

vita. Þetta er sérstaklega mikilvægt í upphafi meðferðar og er vegna þess að hætta á blæðingum og

sáramyndun í meltingarvegi er meiri vegna lyfsins, sérstaklega hjá eldri sjúklingum.

Ef blæðingar eða sáramyndun verður í meltingarvegi verður að stöðva meðferðina.

Blæðingar, sáramyndun og rof í maga eða þörmum, sem geta verið banvænar, geta orðið án nokkurra

viðvörunareinkenna, jafnvel hjá sjúklingum sem ekki hafa haft slík vandamál áður.

Hætta á sárum, rofi eða blæðingum í maga eða þörmum eykst almennt við stærri skammta af

íbúprófeni (sjá Notkun annarra lyfja samhliða Íbúfen hér að neðan).

Húðviðbrögð

Greint hefur verið frá alvarlegum húðviðbrögðum í tengslum við meðferð með Íbúfen. Hætta skal töku

Íbúfen og leita tafarlaust til læknis, ef einhver húðútbrot, slímhúðarsár, blöðrur eða önnur einkenni

ofnæmis koma fram, þar sem þetta geta verið fyrstu einkenni mjög alvarlegra húðviðbragða. Sjá

kafla 4.

Áhrif á hjarta og heila

Bólgueyðandi verkjalyf eins og íbúprófen getur tengst lítillega aukinni áhættu á hjartaáfalli eða

heilaslagi, einkum ef það er notað í stórum skömmtum. Ekki fara yfir ráðlagðan skammt eða

meðferðarlengd.

Þú átt að ræða meðferðina við lækni eða lyfjafræðing áður en þú hefur töku á Íbúfen ef þú:

ert með hjartakvilla, þar á meðal hjartabilun, hjartaöng (brjóstverkir), eða ef þú hefur fengið

hjartaáfall, farið í hjáveituaðgerð, ert með sjúkdóm í útlægum slagæðum (lélega blóðrás í

fótleggjum vegna þröngra eða stíflaðra slagæða), eða hefur fengið einhvers konar heilaslag (þar

á meðal „minniháttar heilaslag“ eða skammvinnt blóðþurrðarkast).

ert með háan blóðþrýsting, sykursýki, hátt kólesteról, fjölskyldusaga er um hjartasjúkdóma eða

heilaslag eða ef þú ert reykingamaður.

Áhrif á nýru

Íbúprófen getur haft truflandi áhrif á starfsemi nýrna, jafnvel hjá sjúklingum sem ekki hafa fengið

nýrnakvilla áður. Þetta getur valdið bjúg á fótum og getur hugsanlega valdið hjartabilun eða háum

blóðþrýstingi hjá sjúklingum í áhættuhópum.

Íbúprófen getur valdið nýrnaskemmdum, sérstaklega hjá sjúklingum sem eru fyrir með nýrna-, hjarta-

eða lifrarkvilla, eða sem taka þvagræsilyf eða ACE hemla og hjá öldruðum.

Bati næst hinsvegar yfirleitt þegar hætt er að taka íbúprófen.

Heilahimnubólga án sýkingar

Við meðferð með íbúprófeni hafa komið upp tilfelli af heilahimnubólgu (með einkennum eins og

stífum hnakka, höfuðverk, ógleði, uppköstum, hita og vistarfirringu). Þó líkur á þessu séu sennilega

meiri hjá sjúklingum með sjálfsofnæmissjúkdóma s.s. rauða úlfa eða blandaða bandvefssjúkdóma,

hefur einnig verið greint frá þessu hjá sjúklingum sem ekki hafa undirliggjandi langvinnan sjúkdóm.

Annað til athugunar

Í langtímameðferð með stórum skömmtum verkjalyfja getur komið upp höfuðverkur sem ekki á að

meðhöndla með stórum skammti lyfsins. Ofnotkun verkjalyfja getur valdið varanlegum skaða á nýrum

og nýrnabilun.

Íbúprófen getur falið einkenni eða teikn um sýkingu (hita, verk og bólgur) og lengt blæðingartíma

tímabundið.

Ráðlagt er að forðast notkun Íbúfen ef um er að ræða hlaupabólu.

Íbúfen getur dregið úr möguleikum þínum á að verða þunguð. Þú átt að láta lækninn vita ef þú ert að

reyna að verða þunguð eða ef þér gengur illa að verða þunguð.

Börn og unglingar

Má ekki nota handa börnum yngri en 12 ára.

Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva.

Notkun annarra lyfja samhliða Íbúfen

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð,a hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð.

Aukaverkanir af Íbúfen geta aukist ef ákveðin önnur lyf eru tekin á sama tíma. Á hinn bóginn getur

Íbúfen aukið eða minnkað áhrif annarra lyfja eða aukið aukaverkanir þeirra þegar þau eru tekin á sama

tíma.

Íbúfen kann að hafa áhrif á eða verða fyrir áhrifum annarra lyfja. Til dæmis:

önnur bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID-lyf)

segavarnarlyf (þ.e. blóðþynnandi lyf/storkuvarnandi lyf, t.d. asetýlsalisýlsýra, warfarín,

tiklópídín)

lyf sem hindra samloðun blóðflagna eins og klópidógrel

methotrexat (notað við krabbameini og sjálfsnæmissjúkdómum)

digoxín (meðferð á ýmsum hjartakvillum)

fenýtóín (notað sem fyrirbyggjandi lyf gegn flogum)

litíum (við þunglyndi og oflæti)

þvagræsilyf (bjúgtöflur), þ.m.t. kalíumsparandi þvagræsilyf

lyf sem draga úr háum blóðþrýstingi (ACE-hemlar eins og kaptópríl, beta-blokkar eins og

atenólól, angíótensín-II blokkar eins og lósartan)

cholestýramín (notað við háu kólesteróli)

amínóglýkósíðar (lyf við vissum tegundum baktería)

SSRI-lyf (lyf gegn þunglyndi) s.s. paroxetín, sertralín, citalopram

moclobemíð (RIMA - lyf við þunglyndi og félagsfælni)

ciclosporín, tacrolimus (bæla ónæmiskerfið eftir líffæraígræðslu)

zidovudín eða ritanovír (lyf fyrir HIV-sjúklinga)

mifepriston

probenecíð eða súlfínpýrazón (til meðferðar á þvagsýrugigt)

quinolon sýklalyf

súlfónýlúrea (við sykursýki af gerð 2)

barksterar (notaðir við bólgum)

bisfosfónöt (við beinþynningu, Pagets sjúkdómi og til að draga úr háum gildum kalsíums í

blóði)

oxpentifyllín ((pentoxifyllín) notað við meðferð á blóðrásarsjúkdómum í slagæðum fót- og

handleggja)

baclofen (vöðvaslakandi lyf)

Sum önnur lyf geta einnig haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum af meðferð með Íbúfen. Þú átt því alltaf

að leita ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en þú notar Íbúfen með öðrum lyfjum.

Notkun Íbúfen með mat eða drykk

Takið Íbúfen með glasi af vatni með eða eftir mat.

Forðist áfengisneyslu vegna þess að það getur aukið aukaverkanir Íbúfen, sérstaklega þær sem hafa

áhrif á maga, þarma og heila.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Íbúprófen má ekki taka á síðustu þremur mánuðum meðgöngu vegna þess að það getur valdið

meiriháttar hjarta-, lungna- og nýrnasjúkdómum hjá fóstrinu. Sé lyfið notað við lok meðgöngu getur

það aukið blæðingarhættu hjá bæði móður og barni og veikt samdrætti legsins og þannig seinkað

fæðingu.

Aðeins á að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í samráði við lækni og ef það er algerlega

nauðsynlegt.

Íbúprófen getur gert konum erfiðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga til baka þegar hætt er

að taka lyfið.

Íbúprófen berst í brjóstamjólk í litlu mæli og brjóstagjöf þarf yfirleitt ekki að hætta meðan á

skammtíma meðferð stendur. Ef hinsvegar lengri tíma meðferð er áætluð, á að meta hvort hætta eigi

brjóstagjöf.

Akstur og notkun véla

Íbúprófen hefur almennt engin áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Þó geta komið fram

aukaverkanir af stórum skömmtum eins og þreyta, syfja, svimi (skráð sem algeng aukaverkun) og

sjóntruflanir (skráðar sem sjaldgæfar), sem geta í einstökum tilfellum haft áhrif á hæfni til aksturs eða

notkunar véla. Samhliða neysla áfengis ýtir undir þessar aukaverkanir.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar

árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Íbúfen inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri filmuhúðaðri töflu, þ.e.a.s. er sem næst

natríumlaust.

3.

Hvernig nota á Íbúfen 400 mg

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá

lækninum eða lyfjafræðingi.

Aukaverkunum má halda í lágmarki með því að nota minnstu virku skammta í skemmsta tíma sem

þarf við einkennum.

Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga án samráðs við lækni.

Unglingar skulu ekki taka Íbúfen í meira en 3 daga án samráðs við lækni.

Skammtastærð íbúprófens fer eftir aldri sjúklings og þyngd. Ráðlagður skammtur er:

Vægur eða meðalmikill verkur og hiti

Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg):

½-1 tafla (200-400 mg) sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili.

Hámarks dagsskammtur á ekki að fara yfir 3 töflur (1200 mg).

Börn 6-12 ára (>20 kg)

Börn 12 ára og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni.

Börn 6-9 ára (20-29 kg): ½ tafla (200 mg) 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum.

Hámarks skammtur á ekki að fara yfir 1½ töflu (600 mg) á dag.

Börn 10-12 ára (30-40 kg): ½ tafla (200 mg) 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum.

Hámarks skammtur á ekki að fara yfir 2 töflur (800 mg) á dag.

Mígrenihöfuðverkur

Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥40 kg):

1 tafla gefin sem stakur skammtur, 1 tafla á 4 til 6 klst. fresti ef þörf krefur.

Hámarks dagsskammtur á ekki að fara yfir 3 töflur (1200 mg).

Tíðaverkir

Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára:

½-1 tafla (200-400 mg) 1-3 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili eftir þörfum.

Hámarks dagsskammtur áekki að fara yfir 3 töflur (1200 mg).

Takið töflurnar með glasi af vatni með eða eftir mat. Til að auðvelda inntöku eða til að stilla skammta

má skipta töflunum í tvo jafna skammta.

Ef þú ert fullorðinn og sjúkdómseinkenni lagast ekki eða versna innan 7 daga skalt þú hafa samband

við lækni. Ef unglingur þarf að nota lyfið í meira en 3 daga, eða ef sjúkdómseinkenni versna, skal leita

ráða hjá lækni.

Notkun handa börnum

Ekki skal gefa börnum yngri en 12 ára Íbúfen 400 mg filmuhúðaðar töflur.

Aldraðir

Leitið ráða hjá lækni áður en þú notar Íbúfen. Fylgjast þarf sérstaklega vel með öldruðum

einstaklingum því þeir eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum, sérstaklega blæðingum og rofi í

meltingarvegi, sem getur verið banvænt. Læknirinn ráðleggur þér í samræmi við það.

Skert starfsemi nýrna eða lifrar

Ef þú þjáist af skertri starfsemi nýrna eða lifrar skaltu ráðfæra þig við lækni.

Hann mun ráðleggja þér hvernig þú átt að taka lyfið.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú hefur tekið meira af Íbúfen en þú átt að gera, eða ef börn hafa fyrir slysni tekið lyfið

skaltu alltaf hafa samband við lækni, næstu heilbrigðisstofnun

eða eitrunarmiðstöð (sími 543

2222)

til að fá ráð og upplýsingar varðandi hættu og hvað þú átt að gera.

Einkenni

ofskömmtunar geta meðal annars verið ógleði, magaverkur, niðurgangur, uppköst (getur innihaldið

blóð), höfuðverkur, eyrnasuð, ringlun og skjálftakenndar augnhreyfingar. Blæðingar frá maga eða

þörmum geta einnig komið fram.

Þegar lyfið er tekið í stórum skömmtum og í alvarlegri tilfellum ofskömmtunar hafa verið skráð tilfelli

þar sem einkenni geta verið syfja, brjóstverkur, hjartsláttartruflanir, meðvitundarleysi, æsingur,

áttavilla, dá, krampi (aðallega hjá börnum), máttleysi, svimi, vöðvakrampi (sérstaklega hjá börnum),

óskýr sjón og augnvandamál, nýrnabilun, blóð í þvagi, lifrarskemmdir, lágur blóðþrýstingur,

kuldatilfinning, erfiðleikar við öndun, blálitaðar varir, tunga og fingur og aukin blæðingarhætta.

Astmasjúklingum getur versnað.

Ef gleymist að taka Íbúfen

Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka hann strax og þú getur nema ef minna en 4 klst. eru fram að

áætluðum tíma fyrir næsta skammt.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkanir eru líklegri við töku stærri skammta og við meðferð í langan tíma.

Lyfjum eins og Íbúfen getur fylgt lítillega aukin hætta á hjartaáfalli (stíflufleyg í hjartavöðva) eða

heilablóðfalli. Uppsöfnun vatns (bjúgur), hár blóðþrýstingur og hjartabilun hafa verið tilkynnt í

tengslum við notkun bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID-lyfja).

Aukaverkanir eru flokkaðar eftir tíðni. Eftirfarandi flokkun er notuð:

Mjög algengar: geta haft áhrif á fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

Algengar: geta haft áhrif á allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Sjaldgæfar: geta haft áhrif á allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

Mjög sjaldgæfar: geta haft áhrif á allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

Koma örsjaldan fyrir: geta haft áhrif á allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

Tíðni ekki þekkt: Ekki er hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

Eftirfarandi einkennum þarf strax að bregðast við ef vart verður við þau. Þú átt að hætta að taka

Íbúfen og hafa umsvifalaust samband við lækni ef eftirfarandi aukaverkanir koma fram:

Algengar

svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum)

Koma örsjaldan fyrir:

bólga í andliti, tungu eða hálsi (barkakýli), sem valdið getur miklum öndunarerfiðleikum

(ofnæmisbjúgur), hraður hjartsláttur, alvarlegt blóðþrýstingsfall eða lífshættulegt lost

skyndileg ofnæmisviðbrögð með mæði, hvæsi og blóðþrýstingslækkun

mikil húðútbrot með blöðrum, sérstaklega á fót- og handleggjum, höndum og fótum en getur

líka komið fram í andliti og á vörum (regnbogaroðasótt, Stevens-Johnsons heilkenni).

Þessi einkenni geta versnað með aukinni útbreiðslu og stækkun blaðra og hlutar húðarinnar geta

losnað af (Lyells heilkenni). Einnig geta orðið alvarlegar sýkingar með eyðileggingu eða drepi í

húð, undirhúð og vöðvum.

Tíðni ekki þekkt:

Alvarleg viðbrögð í húð sem kölluð eru DRESS-heilkenni geta komið fram. Einkenni DRESS

eru meðal annars: útbrot í húð, hiti, bólgnir eitlar og aukning rauðkyrninga (ein tegund hvítra

blóðkorna).

Rauð hreistruð útbreidd útbrot með bólum undir húðinni og blöðrum aðallega í húðfellingum, á

bol og efri útlimum ásamt hita við upphaf meðferðar (bráð útbreidd graftarútþot). Hætta skal

notkun Íbúfen ef þessi einkenni koma fram og leita tafarlaust til læknis. Sjá einnig kafla 2.

Þú átt að hætta að taka lyfið og hafa samband eins fljótt og hægt er við lækni ef eftirfarandi

aukaverkanir koma fram:

Mjög algengar:

brjóstsviði, kviðverkir, meltingartruflanir

Sjaldgæfar:

óskýr sjón eða önnur augnvandamál eins og ljósnæmi

ofnæmisviðbrögð s.s. húðútbrot, kláði, astmaköst (stundum með lækkun á blóðþrýstingi)

húð verður viðkvæm fyrir ljósi

Mjög sjaldgæfar:

sjónmissir

Koma örsjaldan fyrir:

skyndileg vökvafylling í lungum sem leiðir til öndunarerfiðleika, hár blóðþrýstingur, uppsöfnun

vatns og þyngdaraukning

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir af Íbúfen eru:

Mjög algengar:

truflanir í meltingarfærum svo sem niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur, harðlífi

Algengar:

sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs

þarmabólga og versnandi bólga í ristli (ristilbólga) og meltingarvegi (Crohns sjúkdómur) og

pokamyndun í digurgirni (rof eða fistlar)

smásæjar blæðingar frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis

sár og bólgur í munni

höfuðverkur, syfja, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni

Sjaldgæfar:

bólgur í slímhúð magans

nýrnakvillar sem geta valdið bjúgmyndun, bólgur í nýrum og nýrnabilun

nefrennsli

öndunarerfiðleikar (berkjukrampi)

Mjög sjaldgæfar:

þunglyndi, rugl, ofskynjanir

rauðir úlfar

aukning á lifrarensímum og köfnunarefni úr þvagefni í blóði, lækkun á blóðkornahlutfalli og

blóðrauðagildum, hindrun á samloðun blóðflagna og lengdur blæðingatími, lækkun á kalsíum

og hækkun á þvagsýrugildum í sermi.

Koma örsjaldan fyrir:

hjartsláttarónot, hjartabilun, hjartaáfall eða hár blóðþrýstingur

truflanir á blóðfrumnamyndun (með einkennum eins og hita, særindum í hálsi, sárum í munni,

flensulíkum einkennum, mikilli þreytu, nef og húðblæðingum)

hringing eða suð í eyrum

bólgur í vélinda eða brisi

þrengingar í þörmum

bráð lifrarbólga, gulnun á húð eða augnhvítu, truflun á starfsemi lifrar, lifrarskemmdir eða bilun

skemmdir á nýrnavef

hármissir

Tíðni ekki þekkt

Dofi í höndum og fótum

Kvíði

Heyrnarskerðing

Almenn vanlíðan

Sjóntaugarbólga sem getur valdið sjóntruflunum

Heilahimnubólga (án sýkingar)

Íbúfen getur valdið fækkun á hvítum blóðkornum og mótstaða þín gegn sýkingum getur minnkað.

Ef þú verður fyrir sýkingum með einkennum eins og hita og alvarlegum almennum heilsubresti eða

hita með staðbundnum sýkingareinkennum eins og særindum í hálsi/barkakýli/munni eða

þvagrásarvandamálum, átt þú strax að hafa samband við lækni. Blóðprufa verður tekin til að athuga

hugsanlega fækkun hvítra blóðkorna (kyrningaskort). Mikilvægt er að upplýsa lækninn um lyf sem þú

tekur.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Íbúfen

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Íbúfen inniheldur

Virka innihaldsefnið er íbúprófen. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur íbúprófen 400 mg.

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni:

örkristallaður sellulósi, vatnsfrí kísilkvoða, hýdroxýprópýlsellulósi,

natríumlárýlsúlfat, natríumkroskarmellósi, talkúm

Filmuhúð (Opadry (hvítt) 06B28499):

hýprómellósi, makrógól 400, títantvíoxíð (E171).

Lýsing á útliti Íbúfen og pakkningastærðir

Filmuhúðaðar töflur.

Hvítar, sporöskjulagaðar filmuhúðaðar töflur með deiliskoru á annarri hliðinni.

Þessar töflur eru fáanlegar án lyfseðils í þynnupakkningum með 6, 10, 12, 20, 24, 30 og 50 töflum eða

töfluglösum með 10, 20, 30 og 50 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Ísland

Framleiðandi

Actavis UK Limited

Whiddon Valley

Barnstaple

North Devon

EX32 8NS, Bretlandi

eða

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Búlgaría

eða

Balkanpharma – Razgrad AD

68 Aprilsko vastanie Blvd.

Razgrad 7200

Búlgaría

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í janúar 2020.

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á http://www.serlyfjaskra.is