TRIQUART MS

Republik Cheska - Cheska - Ecolab

Beli Sekarang

Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan (SDS)
27-04-2022
Tersedia dari:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Nomor Otorisasi:
114860E

Dokumen dalam bahasa lain

Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Bulgar 27-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Spanyol 24-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Dansk 27-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Jerman 26-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Esti 27-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Yunani 28-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Inggris 28-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Prancis 27-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Italia 28-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Latvi 28-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Lituavi 28-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Hungaria 28-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Polski 29-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Portugis 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Rumania 29-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Slovak 29-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Sloven 29-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Suomi 27-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Swedia 27-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Rusia 19-09-2021
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Norwegia 28-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Ukraina 30-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Kroasia 27-04-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan
Serb 29-04-2022

Baca dokumen lengkapnya

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Triquart MS

114860E

1 / 19

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Triquart MS

SPKQ-27JA-G20T-EMPN

Kód výrobku

114860E

Použití látky nebo směsi

Dezinfekční přípravek

Druh látky

Směs

Informace k ředění produktu

2.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Dezinfekční přípravky na plochy a povrchy. Manuální aplikace

Dezinfekční produkt. Semi-automatická aplikace

Dezinfekční přípravek na plochy a povrchy. Manuální aplikace

postřikem a oplachem.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Distributor/držitel registrace: Ecolab GmbH

Rivergate D1/40G

Handelskai 92, A-1200 Wien Rakousko +43 1 715 2550, ext.0

office.vienna@ecolab.com

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, odštěpný závod

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

objednavkycz@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

08.04.2022

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Triquart MS

114860E

2 / 19

KONCENTRÁT PRODUKTU

Žíravost pro kůži, Subkategorie 1B

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice,

Kategorie 2

H373

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 1

H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 2

H411

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H373

Může způsobit poškození orgánů při

prodloužené nebo opakované expozici.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Tetrasodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové

benzalkonium chlorid

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Triquart MS

114860E

3 / 19

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Tetrasodná sůl kyseliny

etylendiamintetraoctové

64-02-8

200-573-9

01-2119486762-27

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Toxicita pro specifické cílové orgány -

opakovaná expozice Kategorie 2; H373

>= 10 - < 20

benzalkonium chlorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H410

M = 10

M (chronický) = 1

>= 5 - < 10

...

Baca dokumen lengkapnya

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Bagikan informasi ini