Tetracycline Vision 10 mg/g eye ointment

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

PIL PIL (PIL)

02-03-2017

SPC SPC (SPC)

02-03-2017

active_ingredient:
Тетрациклин
MAH:
Антибиотик - Разград АД
ATC_code:
S01AA9
INN:
Tetracycline
dosage:
10 mg/g eye ointment
leaflet_short:
Tetracycline Vision, 10 mg/g eye ointment - 2,5 g; x 3,5 g; x 5 g
authorization_number:
20110757
authorization_date:
2015-04-22

similar_products

search_alerts

view_documents_history

share_this_information