Rienso

Երկիր: Եվրոպական Միություն

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: EMA (European Medicines Agency)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

Ферумокситол

Հասանելի է:

Takeda Pharma A/S

ATC կոդը:

B03

INN (Միջազգային անվանումը):

ferumoxytol

Թերապեւտիկ խումբ:

Други лекарства противоанемические

Թերապեւտիկ տարածք:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

Rienso е показан за интравенозно лечение на желязо дефицитната анемия при възрастни пациенти с хронични бъбречни заболявания (ПЦП). Диагноза на дефицит на желязо трябва да се основава на съответните лабораторни тестове (виж раздел 4.

Ապրանքի ամփոփագիր:

Revision: 7

Լիազորման կարգավիճակը:

Отменено

Հաստատման ամսաթիվը:

2012-06-15

Տեղեկատվական թերթիկ

                24
Б. ЛИСТОВКА
_ _
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIENSO 30 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Желязо под формата на ферумокситол (Iron
as ferumoxytol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rienso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите Rienso
3.
Как се прилага Rienso
4.
Възможни нежелани
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Ապրանքի հատկությունները

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rienso 30 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 30 mg желязо под
формата на ферумокситол (iron as ferumoxytol).
Всеки флакон със 17 ml разтвор съдържа 510
mg желязо под формата на ферумокситол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Черен до червеникаво-кафяв разтвор
Осмолалитет: 270-330 mosm/kg
pH: 6,5 до 8,0
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rienso е предназначен за интравенозно
лечение на желязодефицитна анемия при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ).
Диагностицирането на дефицит на
желязо трябва да се основава на
съответните лабораторни
изследвания (вж. точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փաստաթղթեր այլ լեզուներով

Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսպաներեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսպաներեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ չեխերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ դանիերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները դանիերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ գերմաներեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները գերմաներեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ էստոներեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները էստոներեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունարեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունարեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ անգլերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները անգլերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆրանսերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆրանսերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իտալերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իտալերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լատվիերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լատվիերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լիտվերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լիտվերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունգարերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունգարերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ մալթերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները մալթերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հոլանդերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հոլանդերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լեհերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ պորտուգալերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները պորտուգալերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ռումիներեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ռումիներեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովակերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովակերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովեներեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովեներեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆիններեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆիններեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ շվեդերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները շվեդերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ Նորվեգերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները Նորվեգերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսլանդերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսլանդերեն 13-07-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ խորվաթերեն 13-07-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները խորվաթերեն 13-07-2015

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը