NeuroBloc

Երկիր: Եվրոպական Միություն

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: EMA (European Medicines Agency)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

ботулинов токсин тип В

Հասանելի է:

Sloan Pharma S.a.r.l

ATC կոդը:

M03AX01

INN (Միջազգային անվանումը):

botulinum toxin type B

Թերապեւտիկ խումբ:

Мускулни релаксанти

Թերապեւտիկ տարածք:

крива шия

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

NeuroBloc е показан за лечение на цервикална дистония (torticollis). См. раздел 5. 1 данни за ефективността при пациенти отзивчив /, устойчиви на ботулинов токсин тип А.

Ապրանքի ամփոփագիր:

Revision: 33

Լիազորման կարգավիճակը:

Отменено

Հաստատման ամսաթիվը:

2001-01-22

Տեղեկատվական թերթիկ

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUROBLOC 5000 U/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
БОТУЛИНОВ ТОКСИН ТИП В (BOTULINUM TOXIN TYPE B)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NeuroBloc и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате NeuroBloc
3.
Как да използвате NeuroBloc
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NeuroBloc
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUROBLOC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Инжекцията с NeuroBloc действа като
намалява или спира контракциите на
мускула. Тя
съдържа активната съставка ботулинов
токсин тип B.
NeuroBloc се използва за лечение на
заболяване, наречено цервика
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Ապրանքի հատկությունները

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NeuroBloc 5000 U/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 5000 U ботулинов токсин
тип B (Botulinum Toxin Type B).
Всеки флакон от 0,5 ml съдържа 2500 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 1,0 ml съдържа 5000 U
ботулинов токсин тип B.
Всеки флакон от 2,0 ml съдържа 10 000 U
ботулинов токсин тип B.
Произвежда се в клетки на
_Clostridium botulinum_
серотип B (бобов щам).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NeuroBloc е предназначен за лечението на
цервикална дистония (тортиколис) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
NeuroBloc трябва да се прилага само от
лекар, който е запознат и има опит в
лечението на
цервикална дистония и използването на
ботулинови токсини.
Само за болнична употреба.
Дозировка
Първоначалната доза е 10 000 U и следва да
се раздели между два до четири от
най-засегнатите
мускули. Данните от клиничните
проучвания предполагат, че
ефикасностт
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փաստաթղթեր այլ լեզուներով

Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսպաներեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսպաներեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ չեխերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ դանիերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները դանիերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ գերմաներեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները գերմաներեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ էստոներեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները էստոներեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունարեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունարեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ անգլերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները անգլերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆրանսերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆրանսերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իտալերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իտալերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լատվիերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լատվիերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լիտվերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լիտվերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունգարերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունգարերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ մալթերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները մալթերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հոլանդերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հոլանդերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լեհերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ պորտուգալերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները պորտուգալերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ռումիներեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ռումիներեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովակերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովակերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովեներեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովեներեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆիններեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆիններեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ շվեդերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները շվեդերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ Նորվեգերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները Նորվեգերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսլանդերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսլանդերեն 04-05-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ խորվաթերեն 04-05-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները խորվաթերեն 04-05-2023

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը