KAY NO THAW FREEZER COOLER CLEANER

Երկիր: Բուլղարիա

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: Ecolab

Գնել հիմա

Հասանելի է:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Անվտանգության տվյալների թերթիկ

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
KAY NO-THAW FREEZER/COOLER CLEANER
112027E
1 / 14
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
KAY NO-THAW FREEZER/COOLER CLEANER
Код на продукта
:
112027E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Продуктът се продава готов за
употреба.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Почистващ препарат за кухни - Ръчен
процес, без ЛПС
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
KAY BV
Havenlaan 4
B-3980 Tessenderlo, Белгия +32 13 67 06 90 (Белгия)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09
Дата на
съставяне/преработка
:
03.12.2020
Издание
:
1.2
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ
СМЕСТА
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Նմանատիպ ապրանքներ

Փաստաթղթեր այլ լեզուներով

Անվտանգության տվյալների թերթիկ Անվտանգության տվյալների թերթիկ պորտուգալերեն 29-04-2022

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը