BORTEZOMIB KRKA Prášek pro injekční roztok

Չեխիա - չեխերեն - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

buyitnow

PIL PIL (PIL)

09-09-2021

SPC SPC (SPC)

29-04-2021

active_ingredient:
BORTEZOMIB (BORTEZOMIBUM)
MAH:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC_code:
L01XG01
INN:
BORTEZOMIB (BORTEZOMIBUM)
dosage:
3,5MG
pharmaceutical_form:
Prášek pro injekční roztok
administration_route:
Subkutánní/intravenózní podání
units_in_package:
5; 10
prescription_type:
na lékařský předpis
therapeutic_area:
BORTEZOMIB
authorization_status:
R - registrovaný léčivý přípravek.
authorization_number:
44/ 451/17-C

Sp. zn. sukls58918/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bortezomib Krka 3,5

mg prášek pro injekční roztok

bortezomibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Bortezomib Krka a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bortezomib Krka používat

Jak se přípravek Bortezomib Krka používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bortezomib Krka uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Bortezomib

Krka a k čemu se používá

Přípravek Bortezomib Krka obsahuje léčivou látku bortezomib, tak zvaný „proteazomový inhibitor“.

Proteazomy hrají významnou roli v kontrole buněčné funkce a růstu buňky. Bortezomib může zabíjet

nádorové buňky zásahem do jejich funkce.

Přípravek Bortezomib Krka se používá k léčbě mnohočetného myelomu (nádorové onemocnění

kostní dřeně) u pacientů od 18 let:

samostatně

nebo

společně

pegylovaným

liposomálním

doxorubicinem

nebo

s dexamethasonem u nemocných, jejichž onemocnění se zhoršuje (progreduje) po minimálně

jedné předchozí léčbě a u kterých transplantace krevních kmenových buněk nebyla úspěšná

nebo není vhodná.

v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími melfalan a prednison u pacientů, jejichž

onemocnění nebylo dosud léčeno, a kteří nejsou vhodní pro vysokodávkovou chemoterapii

s transplantací krevních kmenových buněk.

kombinaci

léčivými

přípravky

obsahujícími

buď

samotný

dexamethason

nebo

dexamethason

thalidomidem

pacientů,

kteří

dosud

nebyli

léčeni

před

podáním

vysokodávkové chemoterapie s transplantací krevních kmenových buněk (indukční léčba).

Přípravek Bortezomib Krka se používá k léčbě lymfomu z plášťových buněk (typ nádorového

onemocnění postihující lymfatické (mízní) uzliny) u pacientů od 18 let a starších v kombinaci s léky

obsahujícími rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin a prednison, a u pacientů, jejichž nemoc dosud

nebyla léčena a u kterých není transplantace krevních kmenových buněk vhodná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bortezomib Krka používat

Nepoužívejte přípravek

Bortezomib Krka

jestliže jste alergický(á) na bortezomib, bór, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

pokud máte závažné problémy s plícemi nebo srdcem.

Upozornění a opatření

Informujte lékaře, pokud máte cokoli z dále uvedeného:

nízký počet červených nebo bílých krvinek

problémy s krvácením a/nebo nízký počet krevních destiček

průjem, zácpa, pocit na zvracení nebo

zvracení

mdloby, závrať nebo točení hlavy v

minulosti

problémy s

ledvinami

středně těžká až těžká porucha funkce

jater

pocit necitlivosti, pocit brnění nebo bolest rukou nebo nohou (neuropatie) v

minulosti

problémy se srdcem nebo krevním

tlakem

dušnost nebo

kašel

epileptický záchvat (křeče)

pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo šířící se po celém

těle)

příznaky tzv. syndromu nádorového rozpadu, jako jsou svalové křeče, svalová slabost,

zmatenost,

ztráta

nebo porucha zraku nebo potíže s dechem a

dušnost

ztráta paměti, problémy s myšlením, obtíže při chůzi nebo zhoršení zraku. Může se

jednat

příznaky závažné infekce mozku a Váš lékař může nařídit další vyšetření a

sledování.

Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Krka a v jejím průběhu budete muset podstupovat

pravidelná vyšetření krevního obrazu.

Pokud máte lymfom z plášťových buněk a spolu s přípravkem Bortezomib Krka dostáváte rituximab,

musíte svého lékaře informovat:

pokud se domníváte, že máte nebo jste v minulosti měl(a) infekční onemocnění jater

(hepatitidu). V několika málo případech se u pacientů, kteří již měli hepatitidu B, může toto

onemocnění objevit znovu, což může vést k úmrtí. Pokud jste v minulosti onemocněl(a)

virem hepatitidy B, lékař Vás bude pečlivě sledovat kvůli příznakům aktivní hepatitidy B.

Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Krka si pozorně přečtěte příbalové informace všech

léčivých přípravků, které budete užívat souběžně s přípravkem Bortezomib Krka, neboť z nich

získáte informace vztahující se k těmto přípravkům. Pokud je užíván thalidomid, je zapotřebí věnovat

zvláštní pozornost těhotenským testům a zabránění otěhotnění (viz bod Těhotenství a kojení v tomto

bodě).

Děti a dospívající

Přípravek Bortezomib Krka se nemá používat u dětí a dospívajících, protože není známo, jaký na ně

bude mít tento léčivý přípravek vliv.

Další léčivé přípravky a přípravek

Bortezomib Krka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte lékaře, jestliže užíváte léčivé přípravky obsahující některou z následujících

léčivých látek:

ketokonazol používaný k léčbě plísňových infekcí

ritonavir používaný k léčbě infekce HIV

rifampicin, antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí

karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital používané k léčbě epilepsie

třezalka

tečkovaná

(Hypericum

perforatum)

používaná

léčbě

deprese

nebo

jiných

onemocnění

perorální antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky užívané ústy).

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, nesmíte přípravek Bortezomib Krka používat, pokud to není nezbytně nutné.

Muži i ženy, kteří se léčí přípravkem Bortezomib Krka, musejí během léčby a ještě 3 měsíce po jejím

ukončení používat účinnou antikoncepci. Pokud i přes tato opatření dojde k otěhotnění, oznamte to

ihned svému lékaři.

Během léčby přípravkem Bortezomib Krka nemáte kojit. Poraďte se s ošetřujícím lékařem, kdy bude

po ukončení léčby bezpečné znovu začít kojit.

Thalidomid způsobuje vrozené vady a úmrtí plodu. Pokud se přípravek Bortezomib Krka podává v

kombinaci s thalidomidem, musíte dodržovat program prevence početí pro thalidomid (viz příbalová

informace pro thalidomid).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Bortezomib Krka může vyvolat únavu, závrať, mdlobu nebo rozmazané vidění. Pokud

pociťujete tyto nežádoucí účinky, nesmíte řídit motorová vozidla nebo používat nástroje nebo

obsluhovat stroje; i když tyto nežádoucí účinky nepociťujete, musíte být opatrný(á).

3.

Jak se

přípravek

Bortezomib Krka

používá

Lékař zvolí dávku přípravku Bortezomib Krka podle Vaší výšky a tělesné hmotnosti (plochy

tělesného povrchu). Obvyklá počáteční dávka přípravku Bortezomib Krka je 1,3 mg/m

plochy

tělesného povrchu dvakrát týdně. Lékař může změnit dávku a celkový počet léčebných cyklů podle

Vaší odpovědi na léčbu, podle výskytu některých nežádoucích účinků a podle Vašeho stavu (např.

problémů s játry).

Progresivní mnohočetný myelom

Pokud se přípravek Bortezomib Krka podává samostatně, dostanete 4 dávky přípravku Bortezomib

Krka intravenózně (nitrožilně) nebo subkutánně (podkožně) 1., 4., 8. a 11. den, pak následuje 10denní

„období odpočinku“ bez léčby. Jeden léčebný cyklus trvá 21 dní (3 týdny). Můžete dostat až 8 cyklů

(24 týdnů).

Přípravek Bortezomib Krka Vám rovněž může být podáván společně s pegylovaným liposomálním

doxorubicinem nebo s dexamethasonem.

Pokud se přípravek Bortezomib Krka podává spolu s pegylovaným liposomálním doxorubicinem,

bude Vám přípravek Bortezomib Krka podáván nitrožilně nebo podkožně jako léčebný cyklus

trvající 21 dní a pegylovaný liposomální doxorubicin v dávce 30 mg/m

se podává 4. den léčebného

cyklu s přípravkem Bortezomib Krka trvající 21 dní formou nitrožilní infuze po podání injekce

přípravku Bortezomib Krka.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Pokud se přípravek Bortezomib Krka podávn spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek

Bortezomib Krka podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason

v dávce 20 mg se podá perorálně (ústy) 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den cyklu s přípravkem

Bortezomib Krka trvající 21 dní. Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Dosud

neléčený mnohočetný myelom

Pokud

jste

dosud

nebyl(a)

léčen(a)

kvůli

mnohočetnému

myelomu

není

Vás

vhodná

transplantace krevních kmenových buněk, budete přípravek Bortezomib Krka dostávat spolu se

dvěma dalšími léčivými přípravky; melfalanem a prednisonem.

V tomto případě trvá léčebný cyklus 42 dní (6 týdnů). Dostanete 9 cyklů (54 týdnů).

V cyklech 1 až 4 se přípravek Bortezomib Krka podává dvakrát týdně ve dnech 1, 4, 8, 11,

22, 25, 29 a 32.

V cyklech 5 až 9 se přípravek

Bortezomib Krka

podává jednou týdně ve dnech 1, 8, 22 a 29.

Melfalan (9 mg/m

) a prednison (60 mg/m

) se podávají perorálně (ústy) ve dnech 1, 2, 3 a 4 prvního

týdne každého cyklu.

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) kvůli mnohočetnému myelomu a je u Vás

vhodná

transplantace

krevních kmenových buněk, bude Vám přípravek Bortezomib Krka podáván ve formě nitrožilní nebo

podkožní injekce společně s přípravky obsahujícími dexamethason nebo dexamethason a thalidomid

jako indukční léčba.

Pokud se podává přípravek Bortezomib Krka spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek

Bortezomib Krka podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason

v dávce 40 mg se podává perorálně (ústy) 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., a 11. den 21denního léčebného

cyklu s přípravkem Bortezomib Krka. Dostanete 4 cykly (12

týdnů).

Pokud se podává přípravek

Bortezomib Krka spolu s thalidomidem

a dexamethasonem, trvá

léčebný

cyklus

28 dní (4

týdny).

Dexamethason v dávce 40 mg se podává perorálně (ústy) v den 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 během

28denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Krka a thalidomid se podává perorálně (ústy)

jednou denně v dávce 50 mg až do dne 14 prvního cyklu, a pokud je snášen, dávka podávaná ve dnech

15-28 se zvýší na 100 mg a poté od druhého cyklu může být ještě dále zvýšena na 200 mg denně.

Může Vám být podáno až 6 cyklů (24 týdnů).

Dosud

neléčený lymfom z plášťových buněk

Pokud jste dosud nebyl(a) kvůli lymfomu z plášťových buněk léčen(a), bude Vám přípravek

Bortezomib Krka podáván nitrožilně nebo podkožně spolu s rituximabem, cyklofosfamidem,

doxorubicinem a prednisonem.

Přípravek Bortezomib Krka se podává nitrožilně nebo podkožně 1., 4., 8. a 11. den, poté následuje

„období klidu“ bez léčby. Léčebný cyklus trvá 21 dní (3 týdny). Může Vám být podáno až 8 cyklů

(24 týdnů).

První den každého 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Krka se ve formě nitrožilní

infuze podávají následující léčivé přípravky:

rituximab v dávce 375 mg/m

, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m

a doxorubicin v dávce 50 mg/m

Prednison se podává perorálně (ústy) v dávce 100 mg/m

1., 2., 3., 4. a 5. den léčebného cyklu

s přípravkem Bortezomib Krka.

Jak se Bortezomib Krka podává

Tento léčivý přípravek je k nitrožilnímu nebo podkožnímu podání. Přípravek Bortezomib Krka Vám

bude podávat zdravotnický pracovník, který má zkušenosti s používáním cytotoxických léčivých

přípravků.

Prášek přípravku Bortezomib Krka je nutno před podáním rozpustit. To provede zdravotnický

pracovník. Výsledný roztok se potom podá do žíly nebo pod kůži. Injekce do žíly je rychlá, trvající

3 až 5 sekund. Injekce pod kůži se podává buď do stehen, nebo do břicha.

Jestliže Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku

Bortezomib Krka

Vzhledem k tomu, že tento přípravek podává lékař nebo zdravotní sestra, je nepravděpodobné, že

Vám bude podáno příliš velké množství. V nepravděpodobném případě předávkování bude lékař

sledovat Váš stav pro případ, že by se vyskytly nežádoucí účinky.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Krka podáván k léčbě mnohočetného myelomu nebo lymfomu

plášťových

buněk,

neprodleně

informujte

svého

lékaře,

jestliže

zaznamenáte

některý

následujících příznaků:

svalové křeče, svalová slabost

zmatenost, ztráta nebo porucha zraku, slepota, epileptické záchvaty, bolest hlavy

dušnost, otok nohou nebo změny srdečního tepu, vysoký krevní tlak, únava, mdloby

kašel a potíže s dýcháním nebo svíravý pocit na hrudi.

Léčba přípravkem Bortezomib Krka může velmi často způsobit pokles počtu červených a bílých

krvinek a krevních destiček. Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Krka a v jejím průběhu

budete muset podstupovat pravidelná vyšetření krevního obrazu. Dále se může dostavit snížení počtu:

krevních destiček, proto můžete být náchylnější k tvorbě modřin nebo krvácení bez zjevného

poranění (např. střevní nebo žaludeční krvácení, krvácení z úst a dásní nebo mozkové nebo

jaterní krvácení)

červených krvinek, což může vést k anémii (chudokrevnost) s příznaky jako je únava a bledost

bílých krvinek, což může zvýšit náchylnost k infekcím nebo příznakům podobným chřipce.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Krka podáván k léčbě mnohočetného myelomu, jsou nežádoucí

účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Citlivost, necitlivost, brnění nebo pálivé pocity na kůži nebo bolest rukou nebo nohou

v důsledku poškození nervů

Snížení počtu červených krvinek a/nebo bílých krvinek (viz výše)

Horečka

Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu

Zácpa s plynatostí nebo bez plynatosti (může být těžká)

Průjem: v tomto případě je důležité, abyste pil(a) více vody než obvykle. Lékař Vám může

předepsat ještě další lék k léčbě průjmu

Únava (vysílení), pocit slabosti

Bolest svalů, bolest kostí

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku při postavení se, který může vést až k mdlobám

Vysoký krevní tlak

Snížená činnost ledvin

Bolest hlavy

Celkový pocit nemoci, bolest, závrať, točení hlavy, pocit slabosti nebo ztráta vědomí

Třes

Infekce včetně zánětu plic, infekce dýchacích cest, zánět průdušek, plísňové infekce, kašel

s vykašláváním hlenu, onemocnění podobného chřipce

Pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo šířící se po těle)

Bolest na hrudi nebo dušnost při tělesné námaze

Různé typy vyrážek

Svědění kůže, bulky na kůži nebo suchá kůže

Zčervenání obličeje nebo praskání drobných vlásečnic

Zrudnutí kůže

Dehydratace (nedostatek tekutin v těle)

Pálení žáhy, nadýmání, říhání, plynatost, bolest břicha, krvácení ze střeva nebo žaludku

Porucha funkce jater

Bolest úst nebo rtů, sucho v ústech, vředy v ústech nebo bolest v krku

Úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu

Svalové křeče, svalové stahy, svalová slabost, bolest končetin

Rozmazané vidění

Infekce vnější vrstvy oka a vnitřního povrchu očních víček (zánět spojivek)

Krvácení z nosu

Potíže nebo problémy se spaním, pocení, úzkost, změna nálady, depresivní nálada, neklid nebo

rozrušení, změny duševního stavu, ztráta orientace

Otok těla zahrnující okolí očí i jiné části těla

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

Srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na

hrudi, zrychlení nebo zpomalení tlukotu srdce

Selhání ledvin

Zánět žil, krevní sraženiny v cévách a plicích

Problém se srážlivostí krve

Nedostatečný krevní oběh

Zánět vazivového obalu srdce (osrdečníku) nebo tekutina okolo srdce

Infekce včetně infekcí močových cest, chřipky, infekce herpetickým virem (opary), infekce

ucha a celulitida

Krev ve stolici nebo krvácení ze sliznic např. z úst, pochvy

Postižení cév v mozku

Ochrnutí, záchvaty, pád, porucha hybnosti, nenormální nebo změněná nebo snížená citlivost

(dotyk, sluch, chuť, čich), porucha pozornosti, třes, trhavé pohyby

Artritida (zánět kloubů), včetně zánětu kloubů na prstech rukou i nohou a čelistí

Plicní problémy, které brání tělu získat dostatek kyslíku. Mohou zahrnovat obtížné dýchání,

dušnost, klidovou dušnost, mělké dýchání, ztížené dýchání nebo zástavu dýchání, sípání

Škytavka, porucha řeči

Zvýšení

nebo

snížení

tvorby

moče

(kvůli

poškození

ledvin),

bolestivé

močení

nebo

krev/bílkovina v moči, zadržování tekutin

Porucha vědomí, zmatenost, porucha paměti nebo ztráta paměti

Hypersenzitivita (přecitlivělost)

Zhoršení sluchu, hluchota nebo ušní šelest (zvonění v uších), nepříjemné pocity v uchu

Hormonální nerovnováha, která ovlivňuje vstřebávání soli a vody

Nadměrná činnost štítné žlázy

Neschopnost tvořit dostatek insulinu nebo odolnost k normálním hladinám insulinu

Podráždění nebo zánět očí, nadměrné slzení, bolest oka, suché oči, infekce v oku,

bulka

v očním víčku (chalazion), červená a oteklá víčka, výtok z očí, nenormální vidění, krvácení

z oka

Otoky lymfatických (mízních) žláz

Ztuhlost kloubů nebo svalů, pocit tíhy, bolest v tříslech

Vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů

Alergické reakce

Zarudnutí nebo bolest v místě injekce

Bolest v ústech

Infekce nebo zánět úst, vředy v ústech, jícnu, žaludku a střevech, někdy spojené s bolestí nebo

krvácením, špatná pohyblivost střev (včetně ucpání), nepříjemný pocit v oblasti břicha nebo

jícnu, obtížné polykání, zvracení krve

Kožní infekce

Bakteriální a virové infekce

Infekce zubů

Zánět slinivky břišní, neprůchodnost žlučovodu

Bolest genitálu, problémy s erekcí

Zvýšení tělesné hmotnosti

Žízeň

Zánět jater (hepatitida)

Obtíže v místě injekce nebo obtíže spojené s příslušenstvím k aplikaci injekce

Kožní reakce a problémy (mohou být závažné a život ohrožující), vředy na kůži

Modřiny, pády a zranění

Zánět nebo krvácení z krevních cév, které se může projevit jako malé červené nebo nachové

tečky (obvykle na dolních končetinách) až velké skvrny podobné modřinám pod kůží nebo

v tkáni

Benigní (nezhoubné) cysty

Závažné vratné onemocnění mozku, které zahrnuje záchvaty, vysoký krevní tlak, bolest hlavy,

únavu, zmatenost, slepotu nebo jiné problémy se zrakem

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

Problémy se srdcem, které zahrnují srdeční příhodu (infarkt myokardu) a bolest na hrudi

(anginu pectoris)

Těžký zánět nervu, který může způsobit ochrnutí a potíže s dýcháním (Guillainův–Barrého

syndrom)

Návaly

Změna zbarvení žil

Zánět míšních nervů

Problémy s ušima, krvácení z uší

Snížená činnost štítné žlázy

Buddův-Chiariho syndrom (klinické příznaky způsobené neprůchodností žil v játrech)

Změna funkce střev nebo nenormální funkce střev

Krvácení do mozku

Žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka)

Závažná

alergická

reakce

(anafylaktický

šok),

jejíž

známky

mohou

zahrnovat

obtíže dýcháním, bolest nebo svíravý pocit na hrudi a/nebo závrať/mdlobu, závažné svědění

kůže nebo vznik vystouplých bulek na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může

vést k problémům s polykáním, kolaps

Onemocnění prsů

Výtok z pochvy

Otok genitálu

Neschopnost snášet alkohol

Chřadnutí nebo ztráta tělesné hmotnosti

Zvýšená chuť k jídlu

Píštěl

Výpotek v kloubu

Cysty v kloubní výstelce (synoviální cysty)

Zlomenina

Rozpad svalových vláken vedoucí k dalším komplikacím

Otok jater, jaterní krvácení

Rakovina ledvin

Změny na kůži podobné lupénce

Rakovina kůže

Bledá kůže

Zvýšení počtu krevních destiček nebo plazmatických buněk (druh bílých krvinek) v krvi

Krevní sraženina v malých cévách (trombotická mikroangiopatie)

Neobvyklá reakce na krevní transfuzi

Částečná nebo úplná ztráta zraku

Snížení pohlavní touhy

Slinění

Vypoulené oči

Citlivost na světlo

Zrychlené dýchání

Bolest konečníku

Žlučové kameny

Kýla

Poranění

Lámavé nebo slabé nehty

Neobvyklé ukládání bílkovin v životně důležitých orgánech

Bezvědomí (kóma)

Vředy ve střevě

Selhání více orgánů

Úmrtí

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Krka podáván spolu s dalšími přípravky k léčbě lymfomu

z plášťových buněk, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Zápal plic (pneumonie)

Ztráta chuti k jídlu

Citlivost, necitlivost, brnění nebo pálivé pocity na kůži nebo bolest rukou a nohou v důsledku

poškození nervů

Pocit na zvracení a zvracení

Průjem

Vředy v ústech

Zácpa

Bolest svalů, bolest kostí

Vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů

Únava, pocit slabosti

Horečka

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo šířící se po těle)

Infekce herpetickým virem

Bakteriální a virové infekce

Infekce dýchacích cest, zánět průdušek, kašel s vykašláváním hlenu, onemocnění podobné

chřipce

Plísňové infekce

Přecitlivělost (alergická reakce)

Neschopnost vytvářet dostatek insulinu nebo rezistence (odolnost) vůči normálním hladinám

insulinu

Zadržování tekutin

Potíže nebo problémy se spaním

Ztráta vědomí

Porucha vědomí, zmatenost

Závrať

Zrychlený tep, vysoký krevní tlak, pocení

Abnormální vidění, rozmazané vidění

Srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na

hrudi, zrychlený nebo zpomalený tep

Vysoký nebo nízký krevní tlak

Náhlý pokles krevního tlaku při napřímení, což může vést k mdlobám

Dušnost při námaze

Kašel

Škytavka

Ušní šelest (zvonění v uších), nepříjemné pocity v uchu

Krvácení ze střev nebo žaludku

Pálení žáhy

Bolest břicha, nadýmání

Potíže s polykáním

Infekce nebo zánět žaludku a střev

Bolest břicha

Bolest úst nebo rtů, bolest v krku

Porucha jaterních funkcí

Svědění kůže

Zarudnutí kůže

Vyrážka

Svalové křeče

Infekce močových cest

Bolest v končetinách

Otok těla zahrnující oči a další části těla

Třesavka

Zarudnutí a bolest v místě injekce

Celkový pocit nemoci

Snížení tělesné hmotnosti

Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Zánět jater (hepatitida)

Těžká

alergická

reakce

(anafylaktická

reakce),

jejíž

známky

mohou

zahrnovat

potíže

s dechem, bolest na hrudi nebo svíravý pocit na hrudi a/nebo závrať/mdloby, silné svědění

nebo vystouplé bulky na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobit potíže

při polykání, kolaps

Pohybové poruchy, ochrnutí, záškuby

Závrať

Ztráta sluchu, hluchota

Poruchy postihující plíce, které brání tělu získat dostatek kyslíku. Některé z nich zahrnují

dýchací obtíže, dušnost, klidovou dušnost (objevující se bez námahy), mělké dýchání, ztížené

dýchání nebo zástavu dýchání, sípání.

Krevní sraženiny v plicích

Žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka)

Bulka v očním víčku (chalazion), červená a oteklá víčka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

Krevní sraženina v malých cévách (trombotická mikroangiopatie)

Těžký zánět nervu, který může způsobit ochrnutí a potíže s dýcháním (Guillainův–Barrého

syndrom)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek Bortezomib Krka uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a na

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita před použitím rekonstituovaného roztoku byla prokázána na dobu

8 hodin při teplotě 25 °C při uchovávání v původní injekční lahvičce.

Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný roztok použit okamžitě, pokud způsob

otevření/rekonstituce nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou

v odpovědnosti uživatele.

Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku nemá před podáním přesáhnout

8 hodin.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškození lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Bortezomib Krka obsahuje

Léčivou

látkou

bortezomibum

(bortezomib).

Jedna

injekční

lahvička

obsahuje

bortezomibum 3,5 mg (jako mannitoli ester bortezomibi).

Pomocné látky jsou mannitol (E 421) a dusík.

Jak

přípravek Bortezomib Krka vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok je bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

10ml injekční lahvička ze skla třídy I s šedou brombutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým

uzávěrem s modrým plastovým odtrhovacím víčkem obsahující 3,5 mg bortezomibu.

Přípravek Bortezomib Krka je dostupný v baleních po 1, 5 nebo 10 injekčních lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel

rozhodnutí

o

registraci

a výrobce

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP registrován

pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Belgie, Nizozemsko

Bortezomib Krka 3,5 mg poeder voor oplossing

voor injectie

Bulharsko

Бортезомиб Крка 3,5 mg прах за инжекционен

разтвор

Česká republika, Dánsko, Estonsko,

Itálie, Norsko, Polsko

Bortezomib Krka

Finsko

Bortezomib Krka 3,5 mg injektiokuiva-aine,

Sp. zn. sukls58918/2021

a k sp. zn. sukls65834/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 3,5 mg (jako mannitoli ester bortezomibi).

Po rekonstituci obsahuje 1 ml intravenózního injekčního roztoku bortezomibum 1 mg.

Po rekonstituci obsahuje 1 ml subkutánního injekčního roztoku bortezomibum 2,5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok (prášek pro injekci).

Bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek

Bortezomib

Krka

monoterapii

nebo

kombinaci

pegylovaným

liposomálním

doxorubicinem

nebo

dexamethasonem

indikován

léčbě

dospělých

pacientů

progresivním

mnohočetným myelomem, kteří již prodělali nejméně jednu předchozí léčbu a kteří již podstoupili

transplantaci hematopoetických kmenových buněk nebo jsou pro tuto transplantaci nevhodní.

Přípravek Bortezomib Krka je v kombinaci s melfalanem a prednisonem indikován k léčbě dospělých

pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých není vhodná vysokodávková chemoterapie

s transplantací hematopoetických kmenových buněk.

Přípravek Bortezomib Krka je v kombinaci s dexamethasonem nebo s dexamethasonem a thalidomidem

indikován k indukční léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých je

vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací hematopoetických kmenových buněk.

Přípravek

Bortezomib

Krka

kombinaci

rituximabem,

cyklofosfamidem,

doxorubicinem

prednisonem indikován k léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk,

u kterých není vhodná transplantace hematopoetických kmenových buněk.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Bortezomib Krka musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

onkologických

pacientů,

nicméně

přípravek

Bortezomib

Krka

může

být

podáván

zdravotnickým

pracovníkem

zkušenostmi

používáním

chemoterapeutik.

Přípravek

Bortezomib

Krka

musí

být

rekonstituován zdravotnickým pracovníkem (viz bod 6.6).

Dávkování při léčbě progresivního mnohočetného myelomu (pacienti, kteří dostávali minimálně jednu

předchozí terapii)

Monoterapie

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní

injekcí, doporučená dávka je 1,3 mg/m

plochy povrchu těla, dvakrát týdně po dobu dvou týdnů, 1., 4., 8. a

11. den během 21denního léčebného cyklu. Toto 3týdenní období je považováno za léčebný cyklus.

Doporučuje se, aby pacienti podstoupili 2 léčebné cykly s přípravkem Bortezomib Krka po potvrzení

kompletní odpovědi. Doporučuje se rovněž, aby pacienti, kteří odpovídají na léčbu a u kterých nebylo

dosaženo kompletní remise, podstoupili celkem 8 léčebných cyklů s přípravkem Bortezomib Krka. Odstup

mezi po sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Krka má být nejméně 72 hodin.

Úprava dávkování během léčby a při opětovném zahájení léčby v monoterapii

Léčba přípravkem Bortezomib Krka musí být přerušena při výskytu jakékoli nehematologické toxicity

stupně 3 nebo jakékoli hematologické toxicity stupně 4 s výjimkou neuropatie, jak je uvedeno níže (viz také

bod 4.4). Jakmile příznaky toxicity ustoupí, může být léčba přípravkem Bortezomib Krka znovu zahájena

dávkou sníženou o 25 % (1,3 mg/m

snížit na 1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

snížit na 0,7 mg/m

). Jestliže toxicita

neodezněla nebo se objeví i při nejnižší dávce, musí se uvažovat o ukončení léčby přípravkem Bortezomib

Krka, zejména pokud přínos léčby prokazatelně nepřevýší riziko.

Neuropatická bolest a/nebo periferní neuropatie

Pacienti, u kterých se v souvislosti s léčbou bortezomibem objevila neuropatická bolest a/nebo periferní

neuropatie, mají být léčeni tak, jak uvádí tabulka 1 (viz bod 4.4). Pacienti s již existující závažnou neuropatií

mohou být léčeni přípravkem Bortezomib Krka pouze po pečlivém zhodnocení poměru rizika/přínosu.

Tabulka 1: Doporučené* úpravy dávkování při neuropatii související s

bortezomibem

Závažnost neuropatie

Úprava dávkování

Stupeň 1 (asymptomatická, ztráta hlubokých

šlachových reflexů nebo parestezie) bez bolesti

nebo ztráty funkce

Žádná

Stupeň 1 s bolestí nebo stupeň 2 (středně závažné

příznaky; omezení instrumentálních aktivit

denního života (Activities of Daily Living =

ADL)**)

Snížit přípravek Bortezomib Krka na 1,0 mg/m

nebo

změnit dávkovací režim přípravku Bortezomib Krka na

1,3 mg/m

jednou týdně

Stupeň 2 s bolestí nebo stupeň 3 (závažné

příznaky; omezení sebeobslužných ADL***)

Přerušit léčbu přípravkem Bortezomib Krka, dokud

projevy toxicity neustoupí. Po ústupu toxicity obnovit

léčbu přípravkem Bortezomib Krka dávkou sníženou na

0,7 mg/m

jednou týdně.

Stupeň 4 (život ohrožující následky; nutná

okamžitá intervence) a/nebo závažná autonomní

neuropatie

Ukončit léčbu přípravkem Bortezomib Krka

Založeno na úpravě dávkování ve studiích mnohočetného myelomu fáze II a III a na postmarketingové zkušenosti.

Stupnice podle NCI Common Toxicity Criteria CTCAE v 4.0;

Instrumentální ADL:

vztahuje se k přípravě pokrmů, nákupu potravin nebo oděvů, používání telefonu, zacházení s penězi

apod.;

Sebeobslužné ADL:

vztahuje se ke koupání, oblékání a svlékání, konzumaci potravy, použití toalety, užívání léků, nikoli

k upoutání na lůžko.

Kombinovaná léčba s pegylovaným liposomálním doxorubicinem

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok, se podává formou intravenózní nebo

subkutánní injekce v doporučené dávce 1,3 mg/m

plochy povrchu těla, dvakrát týdně po dobu dvou týdnů,

1., 4., 8. a 11. den 21denního léčebného cyklu. Toto 3týdenní období je považováno za jeden léčebný cyklus.

Odstup mezi po sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Krka má být nejméně 72 hodin.

Pegylovaný liposomální doxorubicin se podává v dávce 30 mg/m² ve 4. den léčebného cyklu s přípravkem

Bortezomib Krka ve formě jednohodinové intravenózní infuze podávané po injekci přípravku Bortezomib

Krka. Této kombinované léčby se může se podat až 8 cyklů, pokud u pacienta nedošlo k progresi a pacient

léčbu toleruje. Pacienti, kteří dosáhnou kompletní odpovědi, mohou pokračovat v léčbě nejméně 2 cykly po

prvním zaznamenání kompletní odpovědi, i když to vyžaduje léčbu delší než 8 cyklů. Pacienti, kterým se

hladiny paraproteinů po 8 cyklech nadále snižují, mohou také pokračovat v léčbě, dokud tolerují léčbu a

nadále na ni odpovídají.

Podrobnější informace o pegylovaném liposomálním doxorubicinu jsou uvedené v příslušném souhrnu

údajů o přípravku.

Kombinace s dexamethasonem

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok, se podává formou intravenózní nebo

subkutánní injekce v doporučené dávce 1,3 mg/m

plochy povrchu těla, dvakrát týdně po dobu dvou týdnů

1., 4., 8. a 11. den 21denního léčebného cyklu. Toto 3týdenní období je považováno za jeden léčebný cyklus.

Odstup mezi po sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Krka má být nejméně 72 hodin.

Dexamethason se podává perorálně v dávce 20 mg 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den léčebného cyklu

s přípravkem Bortezomib Krka.

Pacienti, kteří dosáhnou odpovědi, nebo se jejich onemocnění stabilizuje po 4 cyklech této kombinované

léčby, mohou nadále dostávat stejnou kombinaci nejvýše po další 4 cykly. Podrobnější informace

o dexamethasonu jsou uvedené v příslušném souhrnu údajů o přípravku.

Úpravy dávkování kombinované léčby u pacientů s progresivním mnohočetným myelomem

Při úpravách dávkování přípravku Bortezomib Krka při kombinované léčbě se postupuje podle pokynů

k úpravě dávkování, které jsou uvedené u monoterapie výše.

Dávkování u dříve neléčených pacientů s mnohočetným myelomem, u nichž není vhodná transplantace

hematopoetických kmenových buněk

Kombinovaná léčba s melfalanem a prednisonem

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní

injekcí v kombinaci s perorálním melfalanem a perorálním prednisonem tak, jak je uvedeno v tabulce 2. Za

jeden léčebný cyklus se považuje 6týdenní období. V cyklech 1 – 4 se přípravek Bortezomib Krka podává

dvakrát týdně ve dnech 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 a 32. V cyklech 5 – 9 se přípravek Bortezomib Krka podává

jednou týdně ve dnech 1, 8, 22 a 29. Odstup mezi po sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Krka

má být nejméně 72 hodin.

Jak melfalan tak i prednison se podávají perorálně ve dnech 1, 2, 3 a 4 v prvním týdnu každého léčebného

cyklu.

Podává se devět léčebných cyklů této kombinované léčby.

Tabulka

2:

Doporučené

dávkování

pro

přípravek

Bortezomib

Krka

v

kombinaci

s

melfalanem

a

prednisonem

Přípravek Bortezomib Krka dvakrát týdně (cykly 1

- 4)

Týden

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

Den -- -- Den

1 4

Den Den

8 11

Klidové

období

Den Den

22 25

Den Den

29 32

Klidové

období

M (9 mg/m

P (60 mg/m

Den Den Den Den

1 2 3 4

-- --

Klidové

období

-- --

-- --

Klidové

období

Přípravek Bortezomib Krka jednou týdně (cykly 5

- 9)

Týden

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

Den -- -- --

Den 8

Klidové

období

Den 22

Den 29

Klidové

období

M (9 mg/m

P (60 mg/m

Den Den Den Den

1 2 3 4

Klidové

období

Klidové

období

Bz=bortezomib; M=melfalan, P=prednison

Úprava dávkování během léčby a při opakovaném zahájení léčby u kombinované terapie s

melfalanem a

prednisonem

Před zahájením nového cyklu léčby:

Počet trombocytů má být ≥ 70 x 10

/l a celkový počet neutrofilů má být ≥ 1,0 x 10

Nehematologické toxicity mají ustoupit na stupeň 1 nebo se navrátit k výchozímu stavu

Tabulka 3: Úprava dávkování během následujících cyklů přípravku Bortezomib Krka v kombinaci

s melfalanem a prednisonem

Toxicita

Úprava nebo odložení dávkování

Hematologická toxicita během cyklu:

V případě výskytu prolongované neutropenie

stupně 4 nebo trombocytopenie s krvácením

v předešlém cyklu

Zvážit snížení dávky melfalanu o 25 % v příštím

cyklu.

V případě počtu trombocytů ≤ 30 x 10

nebo ANC ≤ 0,75 x 10

/l v den dávkování

přípravku Bortezomib Krka (jiný než den 1)

Léčbu přípravkem Bortezomib Krka vynechat.

V případě vynechání více dávek přípravku

Bortezomib Krka v jednom cyklu (≥ 3 dávky

při podávání dvakrát týdně nebo ≥ 2 dávky

při podávání jednou týdně)

Dávku přípravku Bortezomib Krka je nutno snížit o

1 dávkovou úroveň (z 1,3 mg/m

na 1mg/m

nebo z

1 mg/m

na 0,7 mg/m

Nehematologick

é

toxicit

y stupně

≥ 3

Léčba přípravkem Bortezomib Krka se má přerušit

do ustoupení příznaků toxicity na stupeň 1 nebo k

výchozímu stavu. Poté je možno znovu zahájit

podání bortezomibu s dávkou o jednu úroveň nižší

(ze 1,3 mg/m

na 1 mg/m

nebo z 1 mg/m

0,7 mg/m

). Při neuropatické bolesti a/nebo

periferní neuropatii spojené s bortezomibem buď

pozastavte, a/nebo upravte dávku přípravku

Bortezomib Krka, jak je uvedeno v tabulce 1.

Další informace týkající se melfalanu a prednisonu jsou uvedeny v odpovídajících souhrnech údajů o

přípravku.

Dávkování u dříve neléčených pacientů s mnohočetným myelomem, u nichž je vhodná transplantace

hematopoetických kmenových buněk (indukční terapie)

Kombinovaná léčba s dexamethasonem

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní

injekcí v doporučené dávce 1,3 mg/m

plochy tělesného povrchu dvakrát týdně po dobu dvou týdnů 1., 4.,

8. a 11. den během 21denního léčebného cyklu. Toto 3týdenní období se považuje za léčebný cyklus. Odstup

mezi po sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Krka má být nejméně 72 hodin.

Dexamethason se podává perorálně v dávce 40 mg ve dnech 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 léčebného cyklu přípravku

Bortezomib Krka.

Podávají se čtyři léčebné cykly této kombinované léčby.

Kombinovaná léčba s dexamethasonem a thalidomidem

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní

injekcí v doporučené dávce 1,3 mg/m

plochy tělesného povrchu dvakrát týdně po dobu dvou týdnů 1., 4.,

8. a 11. den během 28denního léčebného cyklu. Toto 4týdenní období se považuje za léčebný cyklus. Odstup

mezi po sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Krka má být nejméně 72 hodin.

Dexamethason se podává perorálně v dávce 40 mg ve dnech 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 léčebného cyklu přípravku

Bortezomib Krka.

Thalidomid se podává perorálně v dávce 50 mg denně ve dnech 1 – 14 a je-li snášen, dávka se poté zvýší

na 100 mg denně ve dnech 15 – 28, a může se poté dále zvyšovat na 200 mg denně od 2. cyklu (viz tabulka

Podávají se čtyři cykly této kombinace. Doporučuje se, aby pacienti s alespoň částečnou odpovědí dostávali

další 2 cykly.

Tabulka 4: Dávkování přípravku Bortezomib Krka v kombinované léčbě u dříve neléčených pacientů

s

mnohočetným myelomem, u nichž je vhodná transplantace hematopoetických kmenových buněk

Bz+ Dx

Cykly 1

4

T

ý

den

1

2

3

Bz (1,3 mg/m

Den 1, 4

Den 8, 11

Klidové období

Dx 40 mg

Den 1, 2, 3, 4

Den 8, 9, 10, 11

Bz+Dx+T

Cyklus 1

den

1

2

3

4

Bz (1,3 mg/m

Den 1, 4

Den 8, 11

Klidové

období

Klidové

období

T 50 mg

Denně

Denně

T 100 mg

Denně

Denně

Dx 40 mg

Den 1, 2, 3, 4

Den 8, 9, 10, 11

Cyklus 2

4

b

Bz (1,3 mg/m

Den 1, 4

Den 8, 11

Klidové

období

Klidové

období

T 200 mg

Denně

Denně

Denně

Denně

Dx 40 mg

Den 1, 2, 3, 4

Den 8, 9, 10, 11

Bz = bortezomib; Dx = dexamethason; T = thalidomid

Dávka thalidomidu se zvýší na 100 mg od týdne 3 cyklu 1, pouze pokud je tolerována dávka 50 mg, a na 200 mg od cyklu

2, pouze pokud je tolerována dávka 100 mg.

Pacientům, kteří dosáhnou po 4 cyklech alespoň částečné odpovědi, lze podat až 6 cyklů

Úprava dávkování u pacientů vhodných k transplantaci

Úprava dávkování přípravku Bortezomib Krka se má řídit pokyny pro úpravu dávek při monoterapii.

Je-li přípravek Bortezomib Krka podáván v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky, je dále v případě toxicity

nutno zvážit vhodné snížení dávky těchto léčivých přípravků podle doporučení v souhrnech údajů o

přípravku.

Dávkování u pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk (mantle cell lymphoma, MCL)

Kombinovaná léčba s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (BzR

-CAP)

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní

injekcí v doporučené dávce 1,3 mg/m

plochy tělesného povrchu dvakrát týdně po dobu dvou týdnů 1., 4.,

8. a 11. den, poté od 12. do 21. dne následuje 10denní klidové období. Toto 3týdenní období se považuje za

léčebný cyklus. Doporučuje se šest cyklů léčby přípravkem Bortezomib Krka, i když u pacientů s první

doloženou odpovědí v 6. cyklu lze podat další 2 cykly léčby přípravkem Bortezomib Krka. Mezi dvěma po

sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Krka má být odstup nejméně 72 hodin.

1. den každého 3týdenního léčebného cyklu přípravkem Bortezomib Krka se ve formě intravenózních infuzí

podávají následující léčivé přípravky: rituximab v dávce 375 mg/m

, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m

doxorubicin v dávce 50 mg/m

Prednison se podává perorálně v dávce 100 mg/m

1., 2., 3., 4. a 5. den každého cyklu léčby přípravkem

Bortezomib Krka.

Úpravy dávkování během léčby pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk:

Před zahájením nového cyklu

léčby:

počty trombocytů mají být ≥ 100 000 buněk/μl a absolutní počty neutrofilů (ANC) musí

být ≥ 1500 buněk/μl

u pacientů s infiltrací kostní dřeně nebo se sekvestrací sleziny musí být počty trombocytů

≥ 75 000 buněk/μl

hemoglobin ≥ 8 g/dl

nehematologické toxicity musí být zlepšeny na stupeň 1 nebo na výchozí hodnoty.

Léčbu přípravkem Bortezomib Krka je nutno přerušit při vzniku jakékoli nehematologické toxicity

související

přípravkem

Bortezomib

Krka

stupně

vyššího

(kromě

neuropatie)

nebo

jakékoli

hematologické toxicity stupně 3 a vyššího (viz také bod 4.4). Ohledně úpravy dávkování viz tabulka 5

uvedená dále.

Při hematologických toxicitách lze v souladu s místní standardní praxí podávat faktory stimulující kolonie

granulocytů. Použití faktorů stimulujících kolonie granulocytů v profylaxi má být zváženo v případě

opakovaných prodlev v cyklu dávkování. Je-li to klinicky vhodné, je možné k léčbě trombocytopenie zvážit

transfuzi trombocytů.

Tabulka 5: Úpravy dávkování během léčby pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk

Toxicita

Úprava nebo odklad dávkování

Hematologická toxicita

Neutropenie stupně 3 nebo vyššího s

horečkou, neutropenie stupně 4 trvající déle

než 7 dní, počty trombocytů < 10 000

buněk/μl

Léčbu přípravkem Bortezomib Krka je nutno vysadit

na dobu až 2 týdnů dokud pacient nebude mít ANC

≥ 750 buněk/μl a počty trombocytů

≥ 25 000 buněk/μl.

Pokud po pozastavení podávání přípravku

Bortezomib Krka toxicita neodezní, jak je

definováno výše, musí se léčba přípravkem

Bortezomib Krka ukončit.

Pokud toxicita odezní, tj. pacient má ANC

≥ 750 buněk/μl a počty trombocytů

≥ 25 000 buněk/μl, lze přípravku Bortezomib

Krka znovu nasadit v dávce snížené o jednu

dávkovací úroveň (ze 1,3 mg/m

na 1 mg/m

nebo z 1 mg/m

na 0,7 mg/m

Jsou-li v den podávání přípravku

Bortezomib Krka (kromě 1. dne každého

cyklu) počty trombocytů < 25 000 buněk/μl

nebo ANC< 750 buněk/μl

Léčbu přípravkem Bortezomib Krka je nutno vysadit

Nehematologické toxicity stupně 3 nebo vyššího,

které pravděpodobně

souvisí s přípravkem

Bortezomib Krka

Léčbu přípravkem Bortezomib Krka je nutno

vysadit, dokud se symptomy toxicity nezlepší na

stupeň 2 nebo nižší. Poté lze přípravek Bortezomib

Krka znovu nasadit v dávce snížené o jednu

dávkovací úroveň (ze 1,3 mg/m

na 1 mg/m

nebo z

1 mg/m

na 0,7 mg/m

). Při neuropatické bolesti

a/nebo periferní neuropatii souvisejících s

bortezomibem pozastavte a/nebo upravte dávkování

přípravku Bortezomib Krka podle tabulky 1.

Navíc, pokud se přípravek Bortezomib Krka podává v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými

přípravky, je nutno v případě toxicit zvážit vhodné snížení dávek těchto léčivých přípravků, a to podle

doporučení v příslušném souhrnu údajů o přípravku.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Nejsou k dispozici údaje, které by naznačovaly nutnosti úpravy dávkování u pacientů nad 65 let věku

s mnohočetným myelomem nebo lymfomem z plášťových buněk.

Nejsou k dispozici studie týkající se použití přípravku Bortezomib Krka u starších pacientů s dříve

neléčeným mnohočetným myelomem, u nichž je vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací

hematopoetických kmenových buněk. Proto nelze pro tuto populaci uvést žádné doporučení pro dávkování.

Ve studii u dříve neléčených pacientů s lymfomem z plášťových buněk dostávalo bortezomib 42,9 %

pacientů ve věkovém rozmezí 65 - 74 let a 10,4 % pacientů ve věku ≥ 75 let. U pacientů ve věku ≥ 75 let

byly oba režimy, tj. BzR-CAP i R-CHOP méně tolerovány (viz bod 4.8).

Porucha funkce jater

Pacienti s lehkou poruchou funkce jater nevyžadují úpravu dávkování a léčí se doporučenou dávkou.

U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater se léčba zahájí sníženou dávkou přípravku

Bortezomib Krka 0,7 mg/m

v injekci během prvního léčebného cyklu; v závislosti na pacientově

snášenlivosti je možné zvážit zvýšení dávky na 1,0 mg/m

nebo další snížení na 0,5 mg/m

(viz tabulka 6

a body 4.4 a 5.2).

Tabulka 6: Doporučená modifikace počáteční dávky přípravku Bortezomib Krka u pacientů s poruchou

funkce jater

Stupeň poruchy

funkce jater*

Hladina bilirubinu

Hladina

SGOT (AST)

Modifikace počáteční dávky

Lehká

≤ 1,0 x ULN

> ULN

Žádná

> 1,0 x – 1,5 x ULN

Jakákoli

Žádná

Středně těžká

> 1,5 x – 3 x ULN

Jakákoli

Snižte dávku přípravku Bortezomib

Krka na 0,7 mg/m

v prvním léčebném

cyklu. Podle snášenlivosti pacienta

zvažte v dalších cyklech zvýšení dávky

na 1,0 mg/m

nebo další snížení dávky

na 0,5 mg/m

Těžká

> 3 x ULN

Jakákoli

Zkratky: SGOT = sérová glutamát-oxalacetotransamináza;

AST = aspartátaminotransferáza; ULN = horní hranice normálního rozmezí

* Založeno na klasifikaci NCI Organ Dysfunction Working Group pro kategorizaci poruchy funkce jater (lehká, středně těžká,

těžká).

Porucha funkce ledvin

pacientů

lehkou

nebo

středně

těžkou

poruchou

funkce

ledvin

[clearance

kreatininu

(CrCl)

> 20 ml/min/1,73 m

] není farmakokinetika bortezomibu ovlivněna, proto u těchto pacientů není nutná

úprava dávky. Není známo, zda u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 20 ml/min/1,73 m

kteří nepodstupují dialýzu, dochází k ovlivnění farmakokinetiky bortezomibu. Protože dialýza může

koncentrace bortezomibu snížit, je nutno přípravek Bortezomib Krka podávat po provedení dialýzy (viz bod

5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost bortezomibu u dětí mladších 18 let nebyla stanovena (viz body 5.1 a 5.2).

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení

ohledně dávkování.

Způsob podání

Přípravek

Bortezomib

Krka

prášek

injekční

roztok

určen

intravenóznímu

nebo

subkutánnímu podání.

Přípravek Bortezomib Krka 1 mg prášek pro injekční roztok je určen pouze pro intravenózní podání.

Přípravek Bortezomib Krka se nesmí podávat jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

Intravenózní injekce

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg se podává jako 3 – 5sekundový bolus intravenózní injekcí periferním

nebo centrálním intravenózním katétrem s následným výplachem injekčním roztokem chloridu sodného

o koncentraci 9 mg/ml (0,9%). Mezi 2 dávkami přípravku Bortezomib Krka má být odstup alespoň

72 hodin.

Subkutánní injekce

Přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg se podává subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo do břicha

(pravé nebo levé části). Roztok se vstříkne subkutánně pod úhlem 45- 90º. Při opakovaných injekcích je

nutno místa vpichu měnit.

Objeví-li se po subkutánní injekci přípravku Bortezomib Krka lokální reakce, lze buď podat subkutánně

roztok přípravku Bortezomib Krka o nižší koncentraci (Bortezomib Krka 3,5 mg se rekonstituuje na

1 mg/ml místo 2,5 mg/ml) nebo se doporučuje přejít k intravenózní injekci.

Pokud se přípravek Bortezomib Krka podává v kombinaci s dalšími léčivými přípravky, pokyny k jejich

podávání naleznete v příslušných souhrnech údajů o těchto přípravcích.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, bór nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Akutní difuzní infiltrativní plicní a perikardiální nemoc.

Pokud

přípravek

Bortezomib

Krka

podáván

kombinaci

jinými

léčivými

přípravky,

další

kontraindikace naleznete v příslušných souhrnech údajů pro tyto přípravky.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud se přípravek Bortezomib Krka podává v kombinaci s jinými přípravky, je třeba před zahájením léčby

bortezomibem prostudovat informace o těchto přípravcích v příslušném souhrnu údajů o přípravku. Pokud

je podáván thalidomid, je třeba věnovat zvláštní pozornost těhotenským testům a požadavkům na prevenci

(viz bod 4.6).

Intratekální podání

Při neúmyslném intratekálním podání bortezomibu došlo k úmrtím. Přípravek Bortezomib Krka 1 mg prášek

pro injekční roztok je určen pouze pro intravenózní podání, zatímco přípravek Bortezomib Krka 3,5 mg

prášek pro injekční roztok je určen pro intravenózní nebo subkutánní podání. Přípravek Bortezomib Krka

se nesmí podávat intratekálně.

Gastrointestinální toxicita

Při léčbě bortezomibem je velmi častá gastrointestinální toxicita zahrnující nauzeu, průjem, zvracení a

zácpu. Méně často byly hlášeny případy ileu (viz bod 4.8). Proto pacienti, kteří trpí zácpou, mají být pečlivě

sledováni.

Hematologická toxicita

Léčba bortezomibem je velmi často provázena hematologickou toxicitou (trombocytopenií, neutropenií a

anémií).

studiích

pacientů

recidivujícím

mnohočetným

myelomem,

léčených

přípravkem

bortezomibem, a u pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk léčených bortezomibem

v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (BzR-CAP), byla jednou

z nejčastějších hematologických toxicit přechodná trombocytopenie. Počty trombocytů byly nejnižší 11.

den každého cyklu léčby bortezomibem a obvykle se do příštího cyklu vrátily na výchozí hodnoty. Nebyla

prokázána kumulativní trombocytopenie. Naměřená dolní hodnota průměrného počtu trombocytů činila

v monoterapeutických studiích léčby mnohočetného myelomu přibližně 40 % výchozí hodnoty a ve studii

léčby lymfomu z plášťových buněk to bylo 50 %. U pacientů s pokročilým myelomem souvisela závažnost

trombocytopenie s počtem trombocytů před zahájením léčby; při výchozí hodnotě počtu trombocytů < 75

000/µl mělo 90 % z 21 pacientů během studie počet ≤ 25 000/µl, včetně 14 % < 10 000/µl; proti tomu při

výchozí hodnotě počtu trombocytů > 75 000/µl mělo pouze 14 % z 309 pacientů během studie počet

trombocytů ≤ 25 000/µl.

U pacientů s lymfomem z plášťových buněk (studie LYM-3002) byla ve skupině léčené bortezomibem

(BzR-CAP) v porovnání se skupinou neléčenou bortezomibem (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin,

vinkristin a prednison [R-CHOP]) vyšší incidence (56,7 % versus 5,8 %) trombocytopenie stupně 3 a

vyššího. Tyto dvě léčebné skupiny si byly podobné, pokud jde o celkovou incidenci krvácivých příhod

všech stupňů (6,3 % ve skupině BzR-CAP a 5,0 % ve skupině R-CHOP) i o krvácivé příhody stupně 3 a

vyššího (BzR-CAP: 4 pacienti [1,7 %]; R-CHOP: 3 pacienti [1,2 %]). Ve skupině BzR-CAP dostalo

transfuzi trombocytů 22,5 % pacientů v porovnání se 2,9 % pacientů ve skupině R-CHOP.

V souvislosti s léčbou bortezomibem bylo hlášeno gastrointestinální a intracerebrální krvácení. Proto je před

každou aplikací bortezomibu nutno stanovit počet trombocytů. Pokud je počet trombocytů < 25 000/µl

nebo, v případě kombinace s melfalanem a prednisonem, pokud je počet trombocytů ≤ 30 000/µl, léčba

bortezomibem má být zastavena (viz bod 4.2). Potenciální přínos léčby musí být pečlivě posouzen proti

rizikům, zvláště v případě středně těžké až těžké trombocytopenie s rizikovými faktory krvácení.

V průběhu léčby přípravkem Bortezomib Krka musí být často sledován kompletní krevní obraz a diferenciál

včetně počtu trombocytů. Pokud je to klinicky vhodné, je nutno zvážit transfuzi trombocytů (viz bod 4.2).

U pacientů s lymfomem z plášťových buněk byla pozorována přechodná neutropenie, která byla mezi cykly

reverzibilní, přičemž zde nebyl žádný průkaz kumulativní neutropenie. Neutrofily byly nejnižší 11. den

každého cyklu léčby bortezomibem a obvykle se do dalšího cyklu vrátily na výchozí hodnoty. Ve studii

LYM-3002 byla podávána podpora pomocí kolonie stimulujících faktorů 78 % pacientů v rameni BzR-CAP

a 61 % pacientů v rameni R-CHOP. Jelikož jsou pacienti s neutropenií více ohroženi infekcemi, je nutno u

nich sledovat známky a příznaky infekce a bezodkladně je léčit. Faktory stimulující granulocytární kolonie

lze podávat při hematologické toxicitě podle místní standardní praxe. Použití faktorů stimulujících kolonie

granulocytů v profylaxi má být zváženo v případě opakovaných prodlev v cyklu dávkování (viz bod 4.2).

Reaktivace viru herpes zoster

U pacientů léčených přípravkem Bortezomib Krka se doporučuje antivirová profylaxe.

Ve studii fáze III u pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem byl celkový výskyt reaktivace

viru herpes zoster častější ve skupině pacientů léčených kombinací bortezomib + melfalan + prednison

ve srovnání s kombinací melfalan + prednison (14 % vs. 4 %).

U pacientů s lymfomem z plášťových buněk (studie LYM-3002) byla incidence infekce herpes zoster 6,7 %

v rameni BzR-CAP a 1,2 % v rameni R-CHOP (viz bod 4.8).

Reaktivace a infekce virem hepatitidy B (HBV)

Pokud se v kombinaci s přípravkem Bortezomib Krka používá rituximab, musí se u pacientů ohrožených

infekcí HBV před zahájením léčby vždy provést screening na HBV. Přenašeči hepatitidy B a pacienti

s hepatitidou B v anamnéze musí být během kombinované léčby rituximabem a přípravkem Bortezomib

Krka a po ní pečlivě sledováni na klinické a laboratorní známky aktivní infekce HBV. Je nutno zvážit

antivirovou profylaxi. Více informací o rituximabu naleznete v jeho souhrnu údajů o přípravku.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)

U pacientů léčených bortezomibem byly velmi vzácně hlášeny případy infekce John Cunninghamovým

virem (JC) s neznámou kauzalitou, které vedly k PML a úmrtí. Pacienti s diagnostikovanou PML dostávali

dříve nebo souběžně imunosupresivní léčbu. Většina případů PML byla diagnostikována během 12 měsíců

po podání první dávky bortezomibu. U pacientů je nutno v pravidelných intervalech monitorovat jakékoli

nové nebo zhoršení stávajících neurologických příznaků nebo známek, které mohou ukazovat na PML jako

součást diferenciální diagnostiky problémů CNS. Je-li podezření na diagnózu PML, je nutno pacienty předat

specialistovi na PML a zahájit příslušnou diagnostiku PML. Je-li diagnostikována PML, léčbu přípravkem

Bortezomib Krka ukončete.

Periferní neuropatie

Léčba bortezomibem je velmi často spojena s výskytem periferní neuropatie, která je převážně senzorická.

Byly však hlášeny případy závažné motorické neuropatie s vyjádřenou nebo nevyjádřenou senzorickou

periferní neuropatií. Incidence periferní neuropatie se zvyšuje na počátku léčby a dosahuje vrcholu během

5. cyklu.

Doporučuje se, aby u pacientů byly pečlivě sledovány možné projevy neuropatie, k nimž patří pocit pálení,

hyperestezie, hypestezie, parestezie, diskomfort, neuropatická bolest nebo slabost.

Ve studii fáze III srovnávající bortezomib podávaný intravenózně oproti subkutánnímu podání byla

incidence příhod periferní neuropatie stupně ≥ 2 u skupiny se subkutánní injekcí 24 % a 41 % u skupiny s

intravenózní injekcí (p = 0,0124). Periferní neuropatie stupně ≥ 3 se vyskytla u 6 % pacientů ve skupině se

subkutánní léčbou ve srovnání s 16 % ve skupině s intravenózní léčbou (p = 0,0246). Výskyt všech stupňů

periferní neuropatie po podání bortezomibu intravenózně byl v dřívějších studiích s bortezomibem nižší než

ve studii MMY-3021.

U pacientů s novým výskytem nebo zhoršením stávající periferní neuropatie má být provedeno neurologické

vyšetření a může být nutná změna dávky, režimu podávání nebo způsobu podání na subkutánní (viz bod

4.2). Neuropatie byla zvládnutelná podpůrnou nebo jinou léčbou.

U pacientů léčených přípravkem Bortezomib Krka v kombinaci s léčivými přípravky, o nichž je známo, že

jsou spojeny s neuropatií (např. thalidomid), je nutno zvážit včasné a pravidelné monitorování příznaků

neuropatie spojené s léčbou spolu s neurologickým vyšetřením, případně příslušné snížení dávky nebo

ukončení léčby.

K rozvoji některých nežádoucích účinků, k nimž patří posturální hypotenze a závažná zácpa s ileem, by

kromě periferní neuropatie mohla přispívat i autonomní neuropatie. Informace o autonomní neuropatii a

jejím podílu na těchto nežádoucích účincích jsou omezené.

Epileptické záchvaty

similar_products

search_alerts

view_documents_history

share_this_information