APEX ULTRA (116638E)

Country: Բուլղարիա

language: բուլղարերեն

source: Ecolab

buyitnow

SDS SDS (SDS)
17-09-2021

MAH:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

SDS

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
APEX ULTRA
116638E
1 / 16
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Apex Ultra
UFI
:
XJDF-C5DN-1C0E-49AV
Код на продукта
:
116638E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за машинно измиване на
съдове
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
0.1 % - 0.25 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Продукт за миене и изплакване на
съдове; Автоматичен
процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
14.08.2020
Издание
:
3.0
РАЗДЕЛ 2. ОПИ
                
                read_full_document
                
              

documents_in_other_languages

SDS SDS իսպաներեն 20-09-2021
SDS SDS չեխերեն 17-09-2021
SDS SDS դանիերեն 17-09-2021
SDS SDS գերմաներեն 17-09-2021
SDS SDS հունարեն 18-09-2021
SDS SDS անգլերեն 18-09-2021
SDS SDS ֆրանսերեն 26-04-2022
SDS SDS իտալերեն 28-01-2022
SDS SDS հունգարերեն 18-09-2021
SDS SDS հոլանդերեն 16-09-2021
SDS SDS լեհերեն 19-09-2021
SDS SDS պորտուգալերեն 19-09-2021
SDS SDS ռումիներեն 19-09-2021
SDS SDS սլովակերեն 20-09-2021
SDS SDS սլովեներեն 20-09-2021
SDS SDS ռուսերեն 19-09-2021
SDS SDS խորվաթերեն 17-09-2021
SDS SDS սերբերեն 19-09-2021

search_alerts