Strimvelis

Európai Unió - észt - EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Betegtájékoztató Betegtájékoztató (PIL)

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők (SPC)

28-01-2021

Aktív összetevők:
autoloogne CD34 + rakkude osa, mis sisaldab CD34 + rakkude transduced retroviiruse vektori, mis kodeerib inimeste adenosiini (ADA) mida leidub cDNA jada: inimese vereloome tüvirakkude vars/hindamist (CD34 +) rikastatud
Beszerezhető a:
Orchard Therapeutics (Netherlands) BV
ATC-kód:
L03
INN (nemzetközi neve):
autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with retroviral vector that encodes for the human ADA cDNA sequence
Terápiás csoport:
Immunostimulants,
Terápiás terület:
Raske kombineeritud immuunpuudulikkus
Terápiás javallatok:
Strimvelis on näidustatud tõttu adenosiin mida leidub puudusi (ADA-SCID), kombineeritud immuunpuudulikkusega patsientide raviks, kellele ei ole sobiva inimese leukotsüütide antigeeni (HLA)-tasakaalustatud seotud tüvirakkude doonor on saadaval (vt lõik 4. 2 ja jaotis 4.
Termék összefoglaló:
Revision: 5
Engedélyezési státusz:
Volitatud
Engedély száma:
EMEA/H/C/003854
Engedély dátuma:
2016-05-26
EMEA-kód:
EMEA/H/C/003854

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - bolgár

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - bolgár

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - bolgár

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - spanyol

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - spanyol

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - spanyol

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - cseh

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - cseh

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - dán

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - dán

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - német

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - német

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - német

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - görög

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - görög

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - görög

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - angol

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - angol

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - francia

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - francia

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - francia

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - olasz

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - olasz

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - lett

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - lett

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - litván

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - litván

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - litván

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - magyar

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - magyar

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - magyar

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - máltai

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - máltai

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - máltai

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - holland

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - holland

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - holland

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - lengyel

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - lengyel

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - lengyel

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - portugál

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - portugál

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - portugál

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - román

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - román

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - román

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - szlovák

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - szlovák

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - szlovák

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - szlovén

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - szlovén

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - szlovén

08-06-2016

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - finn

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - finn

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - svéd

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - svéd

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - norvég

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - norvég

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - izlandi

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - izlandi

28-01-2021

Betegtájékoztató Betegtájékoztató - horvát

28-01-2021

Termékjellemzők Termékjellemzők - horvát

28-01-2021

Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés - horvát

08-06-2016

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile või hooldajale

Strimvelis 1...10 miljonit rakku/ml infusioonidispersioon

Autoloogne CD34

rikastatud rakufraktsioon, mis sisaldab CD34

rakke, mida on transdutseeritud

inimese ADA kodeerivat cDNA järjestust sisaldava retroviirusvektoriga

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi manustamist teile (või teie lapsele) lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kui teil (või teie lapsel) tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või

meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt

lõik 4.

Arst annab teile patsiendi hoiatuskaardi. Lugege seda tähelepanelikult ja järgige seal toodud

juhiseid.

Näidake patsiendi hoiatuskaarti alati oma arstile või meditsiiniõele, kui neid külastate, või kui

pöördute haiglasse.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Strimvelis ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Strimvelis’e manustamist teile (või teie lapsele)

Kuidas Strimvelis’t manustatakse

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Strimvelis’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Strimvelis ja milleks seda kasutatakse

Strimvelis on sellist tüüpi ravim, mida nimetatakse

geeniteraapiaks

Strimvelis’t kasutatakse raske haiguse raviks, mille nimetus on adenosiindeaminaasi puudulikkusest

tingitud raske kombineeritud immuunpuudulikkus

ADA-SCID

Adenosine Deaminase-Severe

Combined Immune Deficiency

). Selle haiguse puhul ei toimi immuunsüsteem õigesti, et kaitsta

organismi infektsioonide eest. ADA-SCID-ga inimeste organism ei tooda piisavalt ensüümi, mida

nimetatakse

adenosiindeaminaasiks (ADA)

, sest selle tootmise eest vastutav geen on vigane.

Strimvelis’t kasutatakse ADA-SCID raviks juhul, kui puudub sobiv pereliige, kes saaks siirdamiseks

loovutada luuüdi tüvirakke.

Strimvelis valmistatakse spetsiaalselt iga patsiendi jaoks, kasutades patsiendi enda luuüdi rakke.

Luuüdi tüvirakkudesse sisestatakse uus geen, et tagada ADA tootmine.

Strimvelis’t manustatakse veeniinfusiooni teel (tilgutatakse veeni). Lisateabe saamiseks, mis toimub

enne ravi ja ravi ajal, vt lõik 3

„Kuidas Strimvelis’t manustatakse“

2.

Mida on vaja teada enne Strimvelis’e manustamist teile (või teie lapsele)

Osadele inimestele Strimvelis ei sobi

Strimvelis’t ei tohi manustada, kui teie (või teie laps):

olete selle ravimi mis tahes koostisosade (

loetletud lõigus 6

) suhtes

allergiline

teil on või on olnud teatud tüüpi

vähk

, mida nimetatakse

leukeemiaks

või

müelodüsplaasiaks

olete positiivne

HIV või mõne muu infektsiooni

suhtes (arst oskab teile selles osas nõu anda).

olete juba saanud

geeniteraapiat

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi manustamist teile (või teie lapsele) pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Strimvelis valmistatakse spetsiaalselt patsiendi enda rakkudest. Seda ei tohi kunagi manustada

kellelegi teisele.

Uue geeni sisestamine DNA-sse võib põhjustada leukeemiat. Teiste haiguste (mitte ADA-SCID)

geeniteraapia kliinilistes uuringutes on mõnedel patsientidel tekkinud leukeemia või muud verevähid.

Seda ei ole täheldatud ühelgi Strimvelis’ega ravitud patsiendil, kuid pikaajalise järelkontrolli käigus

soovitatakse arstil jälgida teid (või teie last) võimalike leukeemianähtude suhtes.

Pärast teie (või teie lapse) ravi Strimvelis’ega ei saa teie ega teie laps mitte kunagi tulevikus doonorina

verd, organeid või kudesid loovutada, sest Strimvelis on geeniteraapia preparaat.

Kui Strimvelis-ravi ei saa lõpuni viia

Teatud juhtudel ei pruugi olla võimalik planeeritud Strimvelis-raviga edasi minna. Sellel võib olla

mitmeid põhjuseid, näiteks:

kui ravimi valmistamiseks rakkude võtmise ajal ilmnes probleem;

kui ravimi valmistamiseks ei olnud piisavalt õiget tüüpi rakke;

kui ravim saastus valmistamise käigus;

kui tekkis viivitus ravimi jõudmisel haiglasse, kus ravi läbi viiakse.

Sellistel juhtudel manustab arst teile (või teie lapsele) asendustüvirakke, kasutades enne ravi

alustamist kogutud ja säilitatud varuproovi (

vt ka lõik 3 „Kuidas Strimvelis’t manustatakse“

Te võite vajada muud ravi

Enne kasutamist tehakse Strimvelis’ega erinevaid teste. Kuna ravim manustatakse varsti pärast

valmistamist, ei ole ravimi manustamise ajal mõnede nimetatud testide lõplikud tulemused veel teada.

Kui testid näitavad midagi, mis võib mõjutada teid (või teie last), määrab arst teile vajaliku ravi.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

manustamist nõu oma arstiga. Strimvelis’t ei tohi manustada raseduse ajal. Kui võite jääda rasedaks,

peate ravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi kasutama rasestumisvastast barjäärimeetodit (nt

kondoomi).

Strimvelis’t ei tohi manustada imetamise ajal. Ei ole teada, kas Strimvelis’e koostisosad erituvad

rinnapiima.

Strimvelis sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab ligikaudu 3,5 mg naatriumi milliliitri kohta. Sellega tuleb arvestada patsientide

puhul, kes on piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

3.

Kuidas Strimvelis’t manustatakse

Strimvelis’t manustatakse veeniinfusiooni teel (tilgutatakse veeni). Seda saab manustada ainult

spetsiaalses haiglas ja arsti poolt, kellel on ADA-SCID-ga patsientide ravimise ja sellist tüüpi ravimi

kasutamise kogemus.

Strimvelis’t saab valmistada ainult juhul, kui arst saab patsiendi luuüdist koguda piisavalt õiget tüüpi

rakke.

Enne Strimvelis’e valmistamist

teeb arst analüüsid veendumaks, et teie (või teie laps) ei kanna teatud

infektsioone (vt lõik 2).

Kogutakse kaks proovi

Enne kavandatud ravi kogub arst kaks luuüdi tüvirakkude proovi:

varuproovi

vähemalt 3 nädalat varem. Seda säilitatakse manustamiseks patsientidele

asendustüvirakkudena juhul, kui Strimvelis’t ei saa manustada või see ei toimi (

vt „Kui

Strimvelis-ravi ei saa lõpuni viia“ lõigus 2)

raviproovi

4...5 päeva varem. Seda kasutatakse Strimvelis’e valmistamiseks, viies rakkudesse

uue geeni.

Enne Strimvelis-ravi ja ravi ajal

Millal

Mida tehakse

Miks

Vähemalt 3 nädalat enne

ravi

Kogutakse tüvirakkude

varuproov

säilitatakse tagavaraks

(vt

eespool)

Umbes 4...5 päeva enne

ravi

Kogutakse tüvirakkude

raviproov

Strimvelis’e valmistamiseks

(vt

eespool)

3 päeva ja 2 päeva enne

ravi

Ravimit nimega

busulfaan

manustatakse kahel päeval neli

korda ööpäevas (kokku

8 annust)

et valmistada luuüdi ette

Strimvelis’e manustamiseks

Umbes 15...30 minutit

enne

ravi

Võidakse manustada

antihistamiinset ravimit

et vähendada infusiooniga

seotud reaktsiooni tekke

tõenäosust

Strimvelis’t manustatakse…

veeniinfusiooni teel.

See kestab umbes 20 minutit

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed, mis on märgitud tärniga (*), võivad olla seotud busulfaaniga.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad ilmneda

rohkem kui ühel inimesel 10-st

nohu või ninakinnisus (

allergiline riniit

vilistav hingamine, hingamisraskus (

astma

põletikuline sügelev nahk (

atoopiline dermatiit, ekseem

kehatemperatuuri tõus (

palavik

kilpnäärme vaegtalitlus (

hüpotüreoos

kõrge vererõhk (

hüpertensioon

punaste või valgete vereliblede arvu vähenemine (

aneemia, neutropeenia

maksaensüümide aktiivsuse suurenemine*;

tuumavastaste antikehade ja silelihaste antikehade

positiivne tulemus vereanalüüsis.

Kui teil on küsimusi sümptomite või kõrvaltoimete kohta või kui teil esineb ükskõik milline sümptom,

pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad ilmneda

kuni ühel inimesel 10-st.

Need on kõik põhjustatud immuunsüsteemi

üleaktiivsusest ja organismi enda kudede ründamisest.

punased või punakaslillad täpid nahal, nahaalune verejooks (

immuunne trombotsütopeeniline

purpur

kilpnäärme põletik (

autoimmuunne türeoidiit

nõrkus ja valu jalgades ja kätes (

Guillain-Barré sündroom

maksapõletik (

autoimmuunne hepatiit

vererakkude arvu langus (

autoimmuunne hemolüütiline aneemia, autoimmuunne aplastiline

aneemia

neutrofiilide tsütoplasma vastaste

positiivne tulemus vereanalüüsis.

Kui teil on küsimusi sümptomite või kõrvaltoimete kohta või kui teil esineb ükskõik milline sümptom,

pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib

olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Strimvelis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega (kuupäeva ja kellaaega (EXP)), mis on märgitud

konteineri sildil ja infusioonikoti sildil.

Hoida temperatuuril 15...30

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Kuna seda ravimit manustab vastava ettevalmistuse saanud arst,

on ta vastutav preparaadi õige äraviskamise eest. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Strimvelis sisaldab

Toimeaine on autoloogne (patsiendi enda) CD34

rikastatud rakufraktsioon, mis sisaldab CD34

rakke, mida on transdutseeritud inimese ADA kodeerivat cDNA järjestust sisaldava

retroviirusvektoriga. Kontsentratsioon on 1...10 miljonit CD34

rakku/ml.

Teine koostisosa on naatrium (

vt lõik 2, Strimvelis sisaldab naatriumi

Kuidas Strimvelis välja näeb ja pakendi sisu

Strimvelis on hägune kuni selge, värvitu kuni roosa rakkude infusioonidispersioon, mis on ühes või

mitmes infusioonikotis. Infusioonikotid on suletud konteineris.

Müügiloa hoidja

Orchard Therapeutics (Netherlands) BV

Prins Bernhardplein 200,

1097 JB Amsterdam,

Madalmaad

Tootja

AGC Biologics S.p.A.

58 Via Olgettina

20132

Milan

Itaalia

Infoleht on viimati uuendatud KK.AAAA.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel:

http://www.ema.europa.eu

Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Strimvelis transporditakse otse meditsiiniasutusse, kus infusioon toimub. Infusioonikott(-kotid)

pannakse suletud väliskonteinerisse. Kotte peab hoidma väliskonteineris kuni kasutamiseni.

Strimvelis on ette nähtud ainult autoloogseks kasutamiseks. Enne infusiooni tuleb kontrollida, kas

patsiendi isikuandmed vastavad olulistele ainukordsetele patsiendi andmetele infusioonikotil(-kottidel)

ja/või väliskonteineril.

Liigutage infusioonikotti ettevaatlikult, et rakkude agregaadid eralduksid; manustamiseks kasutada

filtriga transfusioonisüsteemi, et eemaldada allesjäänud agregaadid.

Pärast manustamist tuleb koti läbi loputamiseks kasutada füsioloogilise lahusega täidetud 50 ml

süstalt.

See ravimpreparaat sisaldab geneetiliselt muundatud rakke. Järgida tuleb kohalikke kehtivaid

bioohutuse nõudeid.

Strimvelis’t ei testita ülekantavate haigustekitajate suhtes. Strimvelis’t käsitsevad tervishoiutöötajad

peavad seetõttu rakendama vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida nakkushaiguste võimalikku

ülekannet.

Tööpinnad ja materjal, mis võivad olla Strimvelis’ega kokku puutunud, tuleb puhastada sobiva

desinfitseeriva vahendiga.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele bioohutuse

nõuetele.

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Strimvelis 1...10 miljonit rakku/ml infusioonidispersioon.

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

2.1

Üldkirjeldus

Autoloogne CD34

rikastatud rakufraktsioon, mis sisaldab inimese vereloome tüvi-/eellasrakkudest

pärineva inimese adenosiini deaminaasi (ADA) kodeerivat cDNA järjestust sisaldava viirusvektoriga

transdutseeritud CD34

rakke.

2.2

Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Valmispreparaat koosneb kahest või enamast etüleenvinüülatsetaadist (EVA) valmistatud kotist, mis

sisaldavad autoloogset CD34

rikastatud rakufraktsiooni, mis sisaldab CD34

rakke, mida on

transdutseeritud inimese ADA kodeerivat cDNA järjestust sisaldava retroviirusvektoriga.

Info CD34

rakkude arvu/kg kohta ja rakkude koguarvu kohta preparaadis on toodud iga partii

märgistusel. Kontsentratsioon on 1...10 miljonit CD34

rakku/ml.

Teadaolevat toimet omav abiaine

Ravimpreparaat sisaldab 0,15 mmol naatriumi ml kohta (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Infusioonidispersioon.

Hägune kuni selge, värvitu kuni roosa rakkude dispersioon.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Strimvelis on näidustatud adenosiindeaminaasi puudulikkusest tingitud raske kombineeritud

immuunpuudulikkusega patsientidele, kelle jaoks ei ole inimese leukotsüüdi antigeeni suhtes sobivat

tüvirakkude doonorit (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Strimvelis’t peab manustama spetsiaalses siirdemeditsiini keskuses arst, kellel on varasem

adenosiindeaminaasi puudulikkusest tingitud raske kombineeritud immuunpuudulikkusega (

severe

combined immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency

ADA-SCID) patsientide ravimise

ja autoloogsete CD34

ex vivo

geeniteraapia preparaatide kasutamise kogemus. Strimvelis’t tohib

manustada ainult pärast patsiendi ja/või perekonnaga nõu pidamist. Patsiendid lülitatakse ravijärgsesse

registrisse ja neid jälgitakse pikaajaliselt.

Vajalik on CD34

tüvirakkude varu, mis sisaldab vähemalt 1 miljon CD34

rakku kg kohta. See tuleb

koguda patsiendilt vähemalt 3 nädalat enne ravi Strimvelis’ega. Tüvirakkude varu kogutakse

kasutamiseks päästeravina, kui peaks tekkima tõrge preparaadi tootmisel, transplantaadi kaotus või

pikaajaline luuüdi aplaasia Strimvelis-ravi järgselt.

Patsient peab olema võimeline loovutama piisavas koguses CD34

rakke, et saada minimaalselt

4 miljonit puhastatud CD34

rakku/kg, mis on vajalik Strimvelis’e tootmiseks.

Strimvelis on ette nähtud ainult autoloogseks kasutamiseks (vt lõik 4.4).

Enne infusiooni tuleb kinnitada, et patsiendi isikuandmed vastavad olulistele ainukordsetele patsiendi

andmetele Strimvelis’e infusioonikotil(-kottidel) ja/või konteineril (vt lõigud 4.4 ja 6.6).

Ettevalmistav ravi

Soovitatav on manustada 0,5 mg/kg intravenoosset busulfaani iga 6 tunni järel kahel järjestikusel

päeval, alustades kolm päeva enne Strimvelis’e manustamist. Busulfaani koguannus on 4 mg/kg,

jaotatuna kaheksaks 0,5 mg/kg annuseks. Busulfaani plasmakontsentratsiooni tuleb mõõta pärast iga

päeva esimest annust järjestikku võetud vereproovides, kasutades selleks sobivat meetodit. Kui

busulfaani AUC ületab 4000 nanogrammi/ml*h (974 µmol/l.min), tuleb annust AUC väärtustele

vastavalt vähendada.

Premedikatsioon

15...30 minutit enne Strimvelis’e infusiooni on soovitatav manustada intravenoosset

antihistamiinikumi.

Annustamine

Strimvelis’e soovitatav annusevahemik on 2...20 miljonit CD34

rakku/kg.

Kui preparaat sisaldab vähem kui 2 miljonit CD34

rakku/kg, peab raviarst tegema otsuse, kas

preparaati manustada, lähtudes individuaalsest kasu/riski hinnangust. Ravi ebaõnnestumist on

täheldatud patsiendil, kes sai kliinilistes uuringutes

<

2 miljonit CD34

rakku/kg.

Strimvelis’t manustatakse ainult ühekordselt.

Patsientide erirühmad

Eakad

Strimvelis ei ole ette nähtud kasutamiseks üle 65-aastastel patsientidel ning seda ei ole antud

vanuserühmas uuritud.

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel ei ole Strimvelis’t uuritud. Annuse kohandamine ei ole arvatavasti

vajalik.

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientidel ei ole Strimvelis’t uuritud. Annuse kohandamine ei ole arvatavasti

vajalik.

Lapsed

Strimvelis’e ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla kuue kuu või üle 6 aasta ja 1 kuu ei ole tõestatud

(vt lõik 4.4). Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Strimvelis’t manustatakse veeniinfusiooni teel.

Kasutada tuleb filtriga transfusioonisüsteemi. Kasutada tohib ainult transfusioonisüsteemide jaoks ette

nähtud filtreid, et vältida rakkude tahtmatut eemaldamist preparaadist.

Infusiooni kiirus ei tohi ületada 5 ml/kg/h. Manustamine kestab ligikaudu 20 minutit (vt lõik 6.6).

Pärast manustamist tuleb koti läbi loputamiseks kasutada füsioloogilise lahusega täidetud 50 ml

süstalt.

Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid

See ravimpreparaat sisaldab geneetiliselt muundatud rakke. Järgida tuleb selliste preparaatide puhul

kehtivaid kohalikke bioohutuse nõudeid (vt lõik 6.6).

Strimvelis’t ei testita ülekantavate haigustekitajate suhtes. Strimvelis’t käsitsevad tervishoiutöötajad

peavad seetõttu rakendama vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida nakkushaiguste võimalikku

ülekannet.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus preparaadi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Praegu esinev või varem põetud leukeemia või müelodüsplaasia.

Positiivne inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) testi või muu Euroopa Liidus kehtivas

inimkudede ja rakkude direktiivis loetletud ülekanduva nakkusetekitaja olemasolu kinnitava testi

tulemus enne luuüdi kogumist.

Anamneesis eelnev geeniteraapia.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Strimvelis on ette nähtud üksnes autoloogseks kasutamiseks ja seda ei tohi kunagi manustada ühelegi

teisele patsiendile peale algse CD34

rakkude doonori.

Mõningatel juhtudel ei pruugi patsient saada Strimvelis’t preparaadi tootmisel ilmnevate probleemide

tõttu. Pärast sellekohase informatsiooni saamist võib raviarstil olla vaja vastavalt muuta

raviprogrammi (st lõpetada ettevalmistav ravi busulfaaniga ja/või manustada tüvirakkude varu, kui see

on kohaldatav).

Teise etapi kvaliteedikontrolli tulemused saadakse alles pärast preparaadi infusiooni. Kui pärast

Strimvelis’e infusiooni tuvastatakse kliiniliselt olulised kvaliteediprobleemid, näiteks

spetsifikatsioonivälised tulemused, teavitatakse sellest raviarsti. Arst jälgib ja/või vajadusel ravib

patsienti.

Strimvelis’t tuleb ettevaatusega kasutada üle 6 aasta ja 1 kuu vanustel ning alla 6 kuu vanustel

patsientidel, sest nende vanusevahemike kohta kliinilistest uuringutest saadud andmed puuduvad.

Vanemad patsiendid on tüüpiliselt vähem võimelised loovutama suurel arvul CD34

rakke, mis võib

tähendada, et neid patsiente ei saa ravida. Strimvelis-ravi järgset edukat T-rakkude teket mõjutab

tõenäoliselt ka tüümuse jääkfunktsioon, mis suurematel lastel võib olla häirunud. Strimvelis’e

kasutamist patsientidel, kes on vanemad eelnevalt uuritutest, tuleb hoolega kaaluda ning teha seda

ainult olukordades, kus kõik muud sobivad ravivõimalused on ammendatud.

Strimvelis’ega võib ravida varasema C-hepatiidi analüüsi positiivse tulemusega patsiente, kui

nukleiinhappe analüüs kvantifikatsioonipiiriga

15 RÜ/ml kinnitab praeguse infektsiooni puudumist.

Analüüsi tulemus peab olema negatiivne vähemalt kolmel järjestikusel testimisel, mis tehakse

vähemalt nelja nädala pikkusel perioodil pärast C-hepatiidi ravi lõppu, ning viimane analüüs peab

olema tehtud hiljemalt kolm päeva enne rakkude kogumist.

Strimvelis’t tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel esineb ülitundlikkus aminoglükosiidide

või veise seerumi albumiini suhtes.

Strimvelis-ravi järgselt ei ole leukeemia ega müelodüsplaasia juhtudest teatatud. Siiski on täheldatud

vektori sisenemist neisse kromosoomi piirkondadesse, mis eelnevates samalaadsetes geeniteraapia

uuringutes Wiskott-Aldrichi sündroomi, X-SCID ja kroonilise granulomatoosse haiguse korral on

assotsieerunud leukeemiaga. Retroviiruse sisestamise kohti (

retroviral insertion sites,

RIS) on leitud

CCND2 ja LMO2 lähedusest või seest ning Strimvelis-ravi järgselt esineb võimalik risk leukeemilise

transformatsiooni tekkeks. Soovitatav on patsientide pikaajaline jälgimine vähemalt kord aastas

toimuvate visiitide käigus esimesel üheteistkümnel aastal ning seejärel 13 ja 15 aastat pärast

Strimvelis-ravi, mil hinnatakse täisverepilti koos leukotsüütide diferentseeritud valemiga, biokeemilisi

näitajaid ja kilpnääret stimuleeriva hormooni taset.

Strimvelis’e pikaajalised toimed ja ravivastuse püsivus ADA-SCID korral on teadmata (vt lõik 5.1).

Patsiente tuleb hoolega jälgida raskete ja oportunistlike infektsioonide esinemise, immuunsüsteemi

reaktivatsiooni näitajate ja intravenoosse immunoglobuliini (IVIG) asendusravi vajaduse suhtes;

ravivastuse puudumise korral on soovitatav arsti järelevalve all kasutada muid ADA-SCID

ravivõimalusi.

On esinenud juhtumeid, mil ravi Strimvelis’ega ei ole olnud edukas. Mõned patsiendid on pidanud

uuesti alustama pikaajalist ensüümasendusravi ja/või läbima tüvirakkude siirdamise (vt lõik 5.1).

ADA-SCID mitteimmunoloogilised ilmingud ei pruugi Strimvelis’ele alluda.

Strimvelis’ega ei ole immunogeensuse analüüse tehtud.

Patsientidel võib tekkida autoimmuunsus. 67%-l (12/18) Strimvelis’ega ravitud patsientidest tekkisid

kas autoantikehad või muud ilmingud (nt autoimmuunne trombotsütopeenia, autoimmuunne

aplastiline aneemia, autoimmuunne hepatiit või Guillain-Barré sündroom) (vt lõik 4.8).

Strimvelis’ega ravitud patsiendid ei tohi kunagi tulevikus doonorina siirdamiseks verd, elundeid,

kudesid ega rakke loovutada. See teave on kirjas patsiendi hoiatuskaardil.

Strimvelis-ravi järgselt paranes T-lümfotsüütide (CD3+) ja NK (CD56+) rakkude arv.

Mediaanväärtused 3 aastat pärast geeniteraapiat olid normivahemikust madalamad. Soovitatav on

järelkontrolli jätkamine. Teatatud on naha papilloomi juhtudest, seerumvalkude nihetest

elektroforeesil ning ühest lipofibroomi, ühest kopsus leiduva moodustise ja ühest T-rakkude

retseptorite V-beeta repertuaari vähenemise juhust. Põhjuslikku seost preparaadiga ei ole kindlaks

tehtud.

Kirjeldatud on tsentraalveeni kateetrite kasutamisega seotud kõrvaltoimeid (nt tõsiseid infektsioone ja

kateetri tromboseerumist). Patsiente tuleb jälgida kateetriga seotud võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Naatriumisisaldus

Ravimpreparaat sisaldab 0,15 mmol naatriumi ml kohta. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes

on piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud. Strimvelis’el ei tohiks olla koostoimeid maksa tsütokroom P450

ensüümide või ravimite transporteritega.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestumisvõimelised naised

Kuna Strimvelis’t manustatakse pärast ettevalmistavat ravi busulfaaniga, peavad rasestumisvõimelised

patsiendid kasutama usaldusväärset rasestumisvastast barjäärimeetodit Strimvelis’e manustamise ajal

ja vähemalt 6 kuud pärast seda.

Rasedus

Puuduvad kliinilised andmed ravimi kasutamise kohta raseduse ajal.

Reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse uuringuid ei ole läbi viidud.

Strimvelis’t ei tohi raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Ei ole teada, kas Strimvelis eritub inimese rinnapiima. Strimvelis’e emale manustamise mõju

rinnapiimatoidul lapsele ei ole uuritud.

Imetavatele naistele ei tohi Strimvelis’t manustada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed Strimvelis’e mõju kohta inimeste fertiilsusele. Loomkatsetes ei ole hinnatud

toimeid isaste ja emaste loomade fertiilsusele.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Strimvelis’el ei ole või on ebaoluline pikaajaline mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte

Strimvelis’e ohutust on hinnatud 18 isikul järelkontrolli mediaanajaga 12 aastat. Võttes arvesse väikest

patsientide populatsiooni ja kohortide suurust, ei anna tabelis loetletu täielikku ülevaadet

kõrvaltoimete iseloomust ja esinemissagedusest. Tõsine kõrvaltoime on autoimmuunsus

(autoimmuunne hemolüütiline aneemia, autoimmuunne aplastiline aneemia, autoimmuunne hepatiit,

autoimmuunne trombotsütopeenia ja Guillain-Barré sündroom). Kõige sagedamini kirjeldatud

kõrvaltoime oli palavik.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Järgnevalt on kõrvaltoimed loetletud MedDRA organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi.

Kasutatud esinemissageduse kategooriad on:

Väga sage

≥ 1/10

Sage

≥ 1/100 kuni

<

1/10

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Väga sage

Sage

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aneemia

Neutropeenia

Autoimmuunne

hemolüütiline aneemia,

autoimmuunne aplastiline

aneemia, autoimmuunne

trombotsütopeenia

Endokriinsüsteemi häired

Hüpotüreoos

Autoimmuunne türeoidiit

Närvisüsteemi häired

Guillain-Barré sündroom

Vaskulaarsed häired

Hüpertensioon

Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired

Astma, allergiline riniit

Maksa ja sapiteede häired

Autoimmuunne hepatiit

Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

Atoopiline dermatiit,

ekseem

Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid

Palavik

Uuringud

Maksaensüümide

aktiivsuse suurenemine

tuumavastaste

antikehade (ANA)

positiivne leid, silelihaste

antikehade positiivne

leid

Neutrofiilide tsütoplasma

vastaste antikehade

positiivne leid

Kõrvaltoimed, mis on potentsiaalselt seotud ettevalmistava busulfaanraviga.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Immuunsüsteemi reaktivatsioon

Kõik tuvastatud kõrvaltoimed, mis on loetletud tabelis (välja arvatud potentsiaalselt busulfaaniga

seotud kõrvaltoimed), arvatakse olevat iseloomu ja tekkeaja tõttu seotud immuunsüsteemi

reaktivatsiooniga. Neid autoimmuunseid kõrvaltoimeid kirjeldati patsientidel geeniteraapia järgselt.

Enamust neist kirjeldati 3 kuu kuni 3 aasta pikkuse järelkontrolli perioodi jooksul ja need taandusid,

välja arvatud hüpotüreoos ja ANA testide positiivne tulemus. Lisaks teatati tabelis loetletud allergiaga

seotud kõrvaltoimetest enamasti 3 kuu kuni 3 aasta pikkuse järelkontrolli perioodi jooksul.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist

võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9

Üleannustamine

Kliinilistest uuringutest ei ole saadud andmeid Strimvelis’e üleannustamise kohta.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: immunostimulaatorid, teised immunostimulaatorid, ATC-kood: ei ole veel

omistatud

Toimemehhanism

Pärast infusiooni siirduvad CD34

rakud luuüdisse, kus nad taasasustavad vereloomesüsteemi

rakkudega, mis toodavad farmakoloogiliselt aktiivses koguses ADA ensüümi.

Pärast edukat siirdamist arvatakse preparaadi toime olevat eluaegne.

Farmakodünaamilised toimed

Geneetiliselt muundatud rakkude protsendi mediaan olulisse uuringusse kaasatud patsientide

perifeerses veres üks aasta ja 3 aastat pärast ravi oli CD19+ rakkude puhul vastavalt 28% (vahemik

6...92%) ja 30% (vahemik 8...101%) ning CD3+ rakkude puhul vastavalt 73% (vahemik 20...100%) ja

67% (vahemik 39...82%). Geneetiliselt muundatud rakkude protsendi mediaan pikaajalisse

järelkontrolli kaasatud patsientide perifeerses veres 8. aastal CD19+ rakkude puhul oli 97% (vahemik

1%...101%) ja CD3+ rakkude puhul 101% (vahemik 1%...101%).

Transgeeni olemasolu viib ADA tootmise suurenemiseni. Üks aasta pärast ravi oli ADA

(mononukleaarsete rakkude adenosiindeaminaasi) aktiivsuse mediaan perifeerse vere lümfotsüütides

181,2 (vahemik 42,1...1678,2) nmol/h/mg valgu kohta võrreldes ravieelse mediaaniga (vahemik) 80,6

(30,5...92,3) nmol/h/mg valgu kohta. ADA aktiivsus püsis kõrgem kogu 8-aastase järelkontrolli vältel.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Osana ühest avatud olulisest uuringust (AD1115611; N=12), kahest varajasest avatud pilootuuringust

(AD1117054/AD1117056; N=3) ja ravimi tasuta kasutamise programmist (AD1117064; N=3) said

ravi Strimvelis’ega kokku 18 ADA-SCID patsienti. Uuringutes hinnati Strimvelis’e kasutamist

vahemikus 0,9...18,2 miljonit CD34

rakku/kg. Kõik patsiendid said enne geeniteraapiat

ettevalmistavat ravi busulfaaniga, enamasti intravenoosselt koguannuses 4 mg/kg kahel järjestikusel

päeval enne CD34

infusiooni. Neljal uuritaval oli eelnevalt olnud ebaedukas tüvirakkude siirdamine

identse haplotüübiga doonorilt ning 15 uuritavat 18-st olid eelnevalt saanud ensüümasendusravi

polüetüleenglükooliga modifitseeritud veise adenosiindeaminaasiga (PEG-ADA). Eelnevalt

PEG-ADA ravi saanud patsientidel lõpetati see ravi 10...22 päeva enne ravi Strimvelis’ega.

Mediaanvanus programmi lõikes oli 1,7 aastat (vahemik 0,5...6,1) ja 61% olid meessoost.

Kaheksakümmend kolm protsenti olid valge rassi esindajad (56% Euroopa päritolu ja 28%

Araabia/Põhja-Aafrika päritolu), 11% afroameeriklased/aafriklased ja 6% asiaadid.

Olulises uuringus ravitud patsiendid

Strimvelis’e efektiivsust hinnati 3-aastases avatud prospektiivses uuringus lastel, kelle õde/vend ei

olnud inimese leukotsüüdi antigeeni (

human leukocyte antigen

, HLA) poolest sobiv tüvirakkude

doonor ning kes ei saavutanud piisavat ravivastust PEG-ADA kasutamisel, ei talunud seda või kellel ei

olnud võimalik seda kasutada.

Tabelis 1 on toodud olulises uuringus ravitud patsientidelt 3 aasta möödudes saadud tulemused. Ravi

Strimvelis’ega viis 100% elulemuse määrani 3 aastat pärast ravi, raskete infektsioonide

esinemissageduse vähenemiseni ja T-lümfotsüütide (CD3+) arvu suurenemiseni ning kõikidel

uuritavatel jäi deoksüadenosiini nukleotiidide tase venoosse vere erütrotsüütides (RBC dAXP)

allapoole patoloogilist taset (>100 nmol/ml).

Tabel 1. Olulise uuringu ITT populatsiooni tulemused 3 aasta möödudes*

Tulemusnäitaja

Algväärtus/ enne

ravi

a

3. aasta/ 3 aastat

pärast ravi

b

Elulemus

Ei ole asjakohane

100%

Rasked infektsioonid

Raskete infektsioonide esinemissagedus

jälgimise inimaasta kohta (95%

usaldusvahemik)

1,10 (0,74...1,58)

0,429

(0,24...0,72)

T-lümfotsüüdid (x10

mediaan (vahemik)

88,0 (19...2718)

828,0 (309...2458)

Uuritavate %, kellel oli Strimvelis-ravi

järgselt venoosse vere RBC dAXP

<100 nmol/ml

Ei ole asjakohane

100%

Sisaldab ühelt patsiendilt saadud andmeid, mis koguti pärast PEG-ADA ravi (>3 kuud kestnud ravi) või

vereloome tüvirakkude siirdamist.

Põhineb kogu ravieelse perioodi raskete infektsioonide esinemissagedusel (kogutud retrospektiivselt) ja

ravieelse visiidi T-lümfotsüütide andmetel. Patsiendil 10 puudus T-lümfotsüütide ravieelne väärtus.

Põhineb elulemuse ja raskete infektsioonide osas 3-aastasel ravijärgsel perioodil ning T-lümfotsüütide ja dAXP

kohta 3. aasta visiidil kogutud andmetel. Patsient 8 lahkus uuringust enne 3. aasta visiiti ning seega puuduvad

tema kohta T-lümfotsüütide ja dAXP andmed.

Rasked infektsioonid on need, mis vajavad või pikendavad haiglaravi. 3-kuuline haiglaravi periood vahetult

pärast geeniteraapiat jäeti arvutusest välja.

dAXP=dAMP+dADP+dATP. dAXP tulemused põhinevad ravile reageerinud patsientide protsendi analüüsil

pärast geeniteraapiat, kes vastasid adekvaatse metaboolse detoksifikatsiooni definitsioonile, seetõttu ei ole

algväärtus asjakohane.

Enne ravi oli üheksal patsiendil 11-st (82%) dAXP <100 nmol/ml. Kõik need patsiendid olid eelnevalt saanud

PEG-ADA ravi.

T-rakkude funktsioon:

olulises uuringus ravitud patsientidel demonstreeriti T-rakkude proliferatsiooni

vastuseks stimulatsioonile CD3 vastaste antikehadega (mediaan 62629 cpm, vahemik 4531...252173)

ja fütohemaglutiniiniga (mediaan 140642 cpm, vahemik 11119...505607) 1 aasta pärast geeniteraapiat

ning need ravivastused püsisid 3. aastani. Leiud, et TREC (

T cell receptor excision circles

) perifeerse

vere lümfotsüütides tõusis kõrgemale ravieelsest tasemest (mediaan 141, vahemik

56...1542 koopiat/100 ng DNA) 1. aastal ja tõus püsis 3. ravijärgse aastani ning et kõikidel uuritavatel

esinesid polüklonaalsed V-beeta ahelad ühel või enamal ajahetkel pärast geeniteraapiat, annavad

juurde toetavat tõendusmaterjali funktsionaalsete T-rakkude tekke kohta.

B-rakkude funktsioon:

kõik olulises uuringus ravitud 12 patsienti said skriiningu ajal IVIG ravi ja

7 uuritavat (58%) katkestasid IVIG kasutamise geeniteraapia järgse 0...3-aastase järelkontrolli jooksul.

Pikaajaline järelkontroll

100% elulemuse määra täheldati kõigil 12-l olulises uuringus ravitud patsiendil ja samuti

kombineeritud analüüsi kaasatud 18 uuritaval (järelkontrolli mediaankestus oli ligikaudu 12 aastat).

Sekkumiste vaba elulemus olulise uuringu populatsioonis (määratleti kui elulemust ilma pikaajalise

3-kuulise) PEG-ADA kordusravi või tüvirakkude siirdamise vajaduseta) oli 92% (11/12) (82%

[14/17] kombineeritud populatsioonis). Ühe pilootuuringus ravitud uuritava kohta puudusid

PEG-ADA kordusravi andmed ning ta jäeti seetõttu välja sekkumiste vaba elulemuse hindamisest

kombineeritud populatsioonis. Pikaajalist PEG-ADA ravi (pidev kasutamine üle 3 kuu) sai kolm

uuritavat; kahele neist tehti järgnevalt õe/venna sobivate tüvirakkude siirdamine ja üks uuritav jäi

saama pikaajalist PEG-ADA ravi. Veel üks uuritav vajas ajutist PEG-ADA manustamist

autoimmuunse kõrvaltoime tõttu (vt lõik 4.4).

Olulises uuringus ja pikaajalises järelkontrollis (LTFU) ravitud patsientidel vähenes raskete

infektsioonide esinemissagedus kogu järelkontrolli perioodi vältel (tabel 2).

Tabel 2 Raskete infektsioonide kumulatiivne esinemissagedus jälgimise inimaasta kohta (olulise

uuringu ja pikaajalise järelkontrolli populatsioonid kokku)*

Enne

ravi

Pärast ravi

Ajaperiood

(aastad)

3 kuud

...1 aasta

kuni 2

aastat

kuni 3

aastat

kuni 4

aastat

kuni 5

aastat

kuni 6

aastat

kuni 7

aastat

kuni 8

aastat

Uuritavate arv

Raskete

infektsioonide

Raskete

infektsioonide

esinemissagedus

inimaasta kohta

0,86

0,73

0,56

0,35

0,30

0,24

0,22

0,19

0,17

* Ei sisalda ühelt 1. pilootuuringu patsiendilt saadud andmeid, kellele ei tehtud järelkontrolli enne 13. aastat

pärast geeniteraapiat. n/a – ei ole asjakohane.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Strimvelis on autoloogne tsellulaarne ravi. Strimvelis’e olemuse tõttu ei ole tavapärased

farmakokineetika, imendumise, jaotumise, biotransformatsiooni ja eritumise uuringud asjakohased.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse uuringuid ei ole läbi viidud.

Hiirtel viidi läbi 4-kuuline biojaotuvuse uuring. Tervest inimese nabaväädiverest saadud CD34

rakud

transdutseeriti vektoriga, mida kasutatakse Strimvelis’e tootmisel ja manustati intravenoosselt

ettevalmistavat busulfaanravi saanud hiirtele. Enamikel hiirtel tekkis uuringu lõpuks

vereloomesüsteemi rekonstitutsioon. Inimrakkude ja vektori järjestuste madal tase leiti ka

mittevereloomeorganites, mis on kooskõlas trandutseeritud inimrakke sisaldava vere olemasoluga.

Puudusid ebasoodsad toimed elulemusele, hematoloogilistele näitajatele või põhiorganite

patohistoloogiale peale kehakaalu languse ning munandite ja munasarjade atroofia, mis on kooskõlas

busulfaani manustamisega.

Kartsinogeensusuuringuid ei ole läbi viidud, sest puudus adekvaatne loommudel Strimvelis’e

tumorigeense potentsiaali hindamiseks (hiirtel ei ole võimalik saavutada transdutseeritud rakkude

pikaajalist püsimist).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/249031/2016

EMEA/H/C/003854

Kokkuvõte üldsusele

Strimvelis

Autoloogne CD34+ rakkudega rikastatud rakufraktsioon, mis sisaldab

inimese adenosiindeaminaasi (ADA) cDNA järjestust kodeeriva

retroviirusvektoriga transdutseeritud CD34+ rakke

See on ravimi Strimvelis Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Strimvelise kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Strimvelise kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma

arsti või apteekri poole.

Mis on Strimvelis ja milleks seda kasutatakse?

Strimvelis on ravim, mida kasutatakse adenosiindeaminaasi vaegusest põhjustatud raske

kombineeritud immuunpuudulikkuse raviks. Adenosiindeaminaasi vaegusest põhjustatud raske

kombineeritud immuunpuudulikkus on harvaesinev pärilik haigus, mille korral esineb muutus

(mutatsioon) ensüümi adenosiindeaminaasi tootmiseks vajalikus geenis. Selle tulemusena on patsiendil

ensüümi adenosiindeaminaasi vaegus. Et adenosiindeaminaas on oluline lümfotsüütide (infektsiooniga

võitlevate vere valgeliblede) normaalseks toimimiseks, ei toimi adenosiindeaminaasi vaegusest

põhjustatud raske kombineeritud immuunpuudulikkusega patsientidel immuunsüsteem korralikult ning

nad elavad ilma efektiivse ravita harva kauem kui 2 aastat.

Strimvelist kasutatakse adenosiindeaminaasi vaegusest põhjustatud raske kombineeritud

immuunpuudulikkusega patsientidel, keda ei saa ravida luuüdi siirdamisega, sest neile ei ole leitud

sobivate näitajatega sugulasest doonorit.

Strimvelis sisaldab patsiendi oma luuüdist pärinevaid rakke. Mõningaid rakke (CD34+ rakke) on

geneetiliselt muudetud, et nad sisaldaksid adenosiindeaminaasi suhtes toimivat geeni. Strimvelis on

Strimvelis

EMA/CHMP/249031/2016

Lk 2/3

geeniteraapiaravimite hulka kuuluv uudne ravim. Need on ravimid, mille toime seisneb geenide

viimises organismi.

Et adenosiindeaminaasi vaegusest põhjustatud raske kombineeritud immuunpuudulikkusega

patsientide arv on väike ja seda haigust esineb harva, nimetati Strimvelis 26. augustil 2005

harvikravimiks.

Kuidas Strimvelist kasutatakse?

Strimvelis on retseptiravim ning seda tohib määrata ainult vastavas siirdamiskeskuses arst, kellel on

kogemusi adenosiindeaminaasi vaegusest põhjustatud raske kombineeritud immuunpuudulikkuse ravis

ja seda tüüpi ravimite kasutamises.

Strimvelise valmistamiseks võetakse patsiendi luuüdist kaks proovi – üks Strimvelise valmistamiseks ja

teine varuks, kui Strimvelist ei saa manustada või kui see ei toimi. Strimvelist võib kasutada ainult

selle patsiendi raviks, kelle luuüdi ravimi valmistamiseks kasutati. Strimvelist manustatakse

veeniinfusioonina ligikaudu 20 minuti jooksul. Annus sõltub patsiendi kehakaalust.

Enne Strimvelise manustamist saavad patsiendid ettevalmistavat ravi teise ravimi busulfaaniga, et

defektsetest luuüdi rakkudest vabaneda. Patsientidele süstitakse ka vahetult enne ravi antihistamiini,

et vähendada allergiliste reaktsioonide tekke riski.

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Strimvelis toimib?

Strimvelise valmistamiseks võetakse patsiendi luuüdist proov. Seejärel ekstraheeritakse luuüdi

rakkudest CD34+ rakud (rakud, mis on võimelised tootma lümfotsüüte). CD34+ rakkudesse

sisestatakse adenosiindeaminaasi suhtes toimiv geen, kasutades teatud tüüpi viirust, retroviirust, mida

on geneetiliselt muudetud, et see kannaks adenosiindeaminaasi suhtes toimiva geeni rakkudesse ega

põhjustaks inimestel viirushaigust.

Pärast patsiendi veeni manustamist kandub Strimvelis verega luuüdisse, kus CD34+ rakud hakkavad

kasvama ja tootma normaalseid lümfotsüüte, mis on võimelised tootma adenosiindeaminaasi. Need

lümfotsüüdid parandavad patsiendi võimet võidelda infektsioonidega ja tulla toime immuunsüsteemiga

seotud seisundite sümptomitega. Need toimed püsivad eeldatavalt kogu patsiendi elu jooksul.

Milles seisneb uuringute põhjal Strimvelise kasulikkus?

Strimvelise kasulikkust tõendati ühes põhiuuringus, milles osales 12 patsienti vanuses 6 kuust

ligikaudu 6 aastani, kellel oli adenosiindeaminaasi vaegusest põhjustatud raske kombineeritud

immuunpuudulikkus. Uuringus osalenud patsientidel puudus sobiv luuüdi doonor ja alternatiivne ravi ei

toiminud või ei olnud saadaval. Kõik Strimvelisega ravitud patsiendid olid 3 aasta möödumisel ravist

veel elus. Raskete infektsioonide esinemissagedus vähenes pärast ravi ja jätkas vähenemist ka

pikemaajalise järelkontrolli käigus pärast 3 aasta möödumist.

Mis riskid Strimvelisega kaasnevad?

Strimvelise kõige sagedam kõrvalnäht (võib esineda kuni 1 patsiendil 10st) on püreksia (palavik).

Strimvelise tõsiste kõrvalnähtude hulka võivad kuuluda autoimmuunsusega seotud nähud (kui

immuunsüsteem ründab keha enda rakke), näiteks hemolüütiline aneemia (vere punaliblede vähesus

nende liiga kiire lagunemise tõttu), aplastiline aneemia (vererakkude vähesus luuüdi kahjustuse tõttu),

Strimvelis

EMA/CHMP/249031/2016

Lk 3/3

hepatiit (maksapõletik), trombotsütopeenia (trombotsüütide vähesus) ja Guillain-Barré sündroom

(närvikahjustus, mis võib põhjustada valu, tuimust, lihasnõrkust ja kõndimisraskusi).

Strimvelist ei tohi kasutada leukeemia (vere valgeliblede vähk) või müelodüsplaasiaga (teatud tüüpi

luuüdihäire) patsientidel ega neil, kellel neid seisundeid on varem esinenud. Seda ei tohi kasutada

patsientidel, kellel on analüüsidega tuvastatud inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV, AIDSi

põhjustav viirus) või muid infektsioone, ega patsientidel, kellel on geeniravi varem kasutatud.

Strimvelise kohta teatatud piirangute ja kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Strimvelis heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Strimvelise kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Strimvelis võimaldab parandada eluohtliku

haiguse, adenosiindeaminaasi vaegusest põhjustatud raske kombineeritud immuunpuudulikkusega

patsientide immuunsüsteemi toimimist. Põhiuuringu tulemuste kohaselt parandab Strimvelis

efektiivselt adenosiindeaminaasi vaegusest põhjustatud raske kombineeritud immuunpuudulikkusega

patsientide elumust. Ohutuse aspektist oli Strimvelis suhteliselt hästi talutav, kuigi uuritud patsientide

väikse arvu tõttu on andmed piiratud. Et Strimvelist valmistatakse retroviiruse abil, võivad geneetilises

materjali soovimatud muutused potentsiaalselt tekitada vähki haigestumise riski, kuigi seni ei ole

selliseid juhtumeid esinenud. Esineb ka potentsiaalne autoimmuunse haiguse tekke risk. Nende

juhtude suhtes jälgimiseks rakendatakse pärast ravimi kasutuselevõtmist meetmeid, luues patsientide

registri nende tervisliku seisundi pikaajaliseks uurimiseks.

Mis meetmed võetakse, et tagada Strimvelise ohutu ja efektiivne

kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Strimvelise võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati

Strimvelise ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka

tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Strimvelist tootev ettevõte koostab lisaks patsientide ja tervishoiuspetsialistide teabematerjali, mis

sisaldab ravimi teavet, ning patsiendid peavad allkirjastama enne ravi alustamist nõusoleku vormi.

Ettevõte peab ka Strimvelisega ravitavate patsientide registrit ja jälgib pärast ravi regulaarselt nende

tervislikku seisundit, et uurida ravimi pikaajalist ohutust.

Muu teave Strimvelise kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Strimvelise kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Strimvelisega toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Harvikravimite komitee arvamuse kokkuvõte Strimvelise kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Hasonló termékek

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése

Ossza meg ezt az információt