HYGENIL FLUFF

Ország: Bulgária

Nyelv: bolgár

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap (SDS)
17-09-2021

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                HYGENIL FLUFF
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОДУКТА
HYGENIL FLUFF
ОТГОВАРЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ (453/2010) - ЕВРОПА
:
1.1 ИДЕНТИФИКАТОРИ НА ПРОДУКТА
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ
ПРЕПОРЪЧВАТ
ПРЕПОРЪЧАНИ УПОТРЕБИ
РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/
ПРЕДПРИЯТИЕТО
КОД НА ПРОДУКТА
:
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН
ОРГАН/ЦЕНТЪР ПО ОТРОВИ
Спомагателно средство при пране
(неотделящо газообразно вещество).
Автоматичен процес
Спомагателно средство при пране
(неотделящо газообразно вещество).
Полу-автоматичен процес
Спомагателно средство при пране
(неотделящо газообразно вещество).
Ръчен процес
Не са известни.
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София
България
ИД Номер: 831235354
Тел: +359 (0)2 976 80 30
Факс:+359 (0)2 976 80 50
bg-office@ecolab.com
:
ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДИСТРИБУТОР/ ВНОСИТЕЛ
:
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
Клиника по токсикология при МБАЛСМ
"Н.П.Пирогов" тел. 02 9154409
112944E
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap spanyol 29-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap cseh 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap dán 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap német 16-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap észt 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap francia 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap olasz 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap holland 16-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap portugál 27-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 20-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 20-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap finn 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap svéd 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap norvég 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 20-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szerb 29-04-2022

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése