Wellvone 150 mg/ml Oral suspension

Švedska - švedski - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)

07-12-2020

Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)

07-12-2020

Aktivni sastojci:
atovakvon
Dostupno od:
Medartuum AB
ATC koda:
P01AX06
INN (International ime):
atovaquone
Doziranje:
150 mg/ml
Farmaceutski oblik:
Oral suspension
Sastav:
atovakvon 150 mg Aktiv substans; bensylalkohol Hjälpämne
Tip recepta:
Receptbelagt
Proizvod sažetak:
Förpacknings: Plastflaska, 226 ml
Status autorizacije:
Godkänd
Broj odobrenja:
57654
Datum autorizacije:
2018-05-30

Pročitajte cijeli dokument

Bipacksedeln: Information till användaren

Wellvone 150 mg/ml oral suspension

atovakvon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Wellvone är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Wellvone

Hur du tar Wellvone

Eventuella biverkningar

Hur Wellvone ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Wellvone är och vad det används för

Wellvone används för att behandla en typ av lunginflammation som kallas Pneumocystis pneumoni

(PCP) hos personer som inte kan ta läkemedlet co-trimoxazol.

Denna sjukdom orsakas av en organism som kallas

Pneumocystis jiroveci

(som tidigare kallades

Pneumocystis carinii

Den aktiva substansen i Wellvone är atovakvon. Wellvone tillhör en grupp läkemedel som används

mot en typ av parasiter som kallas protozoer.

Atovakvon som finns i Wellvone kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Wellvone

Ta inte Wellvone

om du är allergisk

mot atovakvon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (angivna i

avsnitt 6).

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Wellvone.

Var särskilt försiktig med Wellvone

Innan du tar Wellvone behöver läkaren veta

om du har en njur- eller leversjukdom

om du har diarré, speciellt när du börjar behandlingen. Diarrén minskar mängden Wellvone som

kroppen tar upp, vilket kan göra att behandlingen blir mindre effektiv.

om du är över 65 år.

Tala om för läkaren om något av detta gäller dig. Läkaren kan avgöra om Wellvone är

olämpligt för dig eller om du behöver extra kontroller medan du tar det.

Graviditet, amning och fertilitet

Ta inte Wellvone om du är gravid

om inte läkaren rekommenderar det. Om du blir gravid medan

du tar Wellvone, rådfråga läkare om du ska fortsätta behandlingen. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar detta läkemedel under graviditeten.

Amma inte under behandlingen med Wellvone

. Det är inte känt om Wellvone går över i

bröstmjölk. Om detta skulle ske kan det skada ditt barn.

Andra läkemedel och Wellvone

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

även

receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Vissa läkemedel kan

minska

effekten av Wellvone, och Wellvone kan ändra effekten av andra

läkemedel som tas samtidigt. Dessa innefattar:

rifampicin

rifabutin

(antibiotika)

tetracyklin

(antibiotikum)

metoklopramid

som används för att behandla

illamående

kräkning

indinavir, zidovudin

eller

didanosin

som används för att behandla

hiv

efavirenz

eller

vissa mycket aktiva proteashämmare

som används vid behandling av hiv

etoposid

som används vid behandling av cancer.

Tala om för läkaren

om du tar något av dessa läkemedel. Läkaren kan avgöra om Wellvone är

olämpligt för dig eller om du behöver extra kontroller under tiden du tar det.

Kom ihåg att tala om för läkare

om du börjar ta annan medicin medan du använder Wellvone.

Wellvone med mat och dryck

Ta alltid Wellvone tillsammans med mat

– helst mat med ett högt fettinnehåll. Detta kommer att öka

upptaget av Wellvone i kroppen och gör att din behandling blir effektivare. Rådfråga läkare om

lämplig mat.

Om du har svårt att ta Wellvone tillsammans med mat, tala med läkare om alternativa

behandlingar.

Körförmåga och användning av maskiner

Din förmåga att köra bil eller använda maskiner förväntas inte bli påverkad medan du tar Wellvone.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Wellvone innehåller bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller 50,66 mg bensylalkohol per 5 ml.

Bensylalkolhol kan orsaka allergiska reaktioner.

Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter hos

små barn. Ge inte läkemedlet till nyfödda (upp till 4 veckors ålder) om inte läkare har ordinerat det.

Använd inte läkemedlet längre än 1 vecka till nyfödda (yngre än 3 år) om inte läkare eller

apotekspersonal har rekommenderat det.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta

läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk

acidos).

Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, rådfråga läkare eller apotekspersonal

innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka

biverkningar (metabolisk acidos).

Wellvone innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Wellvone

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Skaka flaskan väl före användning.

Späd inte ut Wellvone.

Ta alltid Wellvone tillsammans med mat

– helst mat med ett högt fettinnehåll. Detta förbättrar

upptaget av Wellvone betydligt och gör din behandling effektivare.

Dosering

Den rekommenderade dosen

av Wellvone

för vuxna

är en doseringssked på 5 ml (innehållande 750

mg atovakvon) 2 gånger dagligen i 21 dagar.

Ta en dos på morgonen och en dos på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Wellvone

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om möjligt, visa upp Wellvone-förpackningen.

Om du har glömt att ta Wellvone

Om du har glömt att ta en dos av Wellvone, ta nästa dos så snart du kommer ihåg det (återigen med

mat) och fortsätt sedan med behandlingen som tidigare.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta Wellvone utan att ha rådfrågat läkare.

Ta Wellvone så länge som läkaren har ordinerat.

Sluta inte utan läkarordination även om du känner

dig bättre. Om du inte fullföljer hela behandlingskuren kan infektionen komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

fler än 1 av 10

användare:

illamående

hudutslag

klåda.

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till

1 av 10

användare:

diarré

kräkningar

huvudvärk

sömnsvårigheter (insomni)

feber

allergiska reaktioner, ibland allvarliga. Symtom på allergiska reaktioner innefattar:

plötslig pipande eller väsande andning, trånghetskänsla i bröstet och halsen eller

andningssvårigheter (bronkospasm)

svullnad i ögonlocken, ansiktet, läpparna, tungan eller andra delar av kroppen.

nässelutslag (urtikaria).

Andra vanliga biverkningar som kan påvisas i

blodprover

är:

låga natriumvärden i blodet (hyponatremi)

stegringar av leverenzymer

minskat antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan orsaka trötthet, huvudvärk och andnöd

minskat antal av vissa typer av vita blodkroppar (neutropeni).

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till

1 av 100

användare:

höjning av amylas, vilket kan påvisas genom ett blodprov (amylas är ett enzym som produceras i

bukspottkörteln).

Andra biverkningar

Andra biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal användare men den exakta

biverkningsfrekvensen är okänd:

hudutslag (erythema multiforme) som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i

mitten som omringas av ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten)

utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen, näsan,

ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom).

Om du märker något av dessa symtom kontakta läkare omgående.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar

som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar

kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Wellvone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på flaskan efter EXP. Öppnad

förpackning är

hållbar i högst 21 dagar.

Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje doseringssked med 5 ml Wellvone suspension innehåller 750 mg av den aktiva substansen

atovakvon (1 ml Wellvone innehåller 150 mg atovakvon). Övriga innehållsämnen är bensylalkohol,

xantangummi, poloxamer 188, sackarinnatrium, renat vatten, tutti frutti-smakämne (apelsinolja,

koncentrerad apelsinolja, propylenglykol, bensylalkohol, vanillin, acetylaldehyd, amylacetat och

etylbutyrat). Se avsnitt 2 för ytterligare information om bensylalkohol och natrium i Wellvone.

Om du tror att du kan vara allergisk mot något av dessa innehållsämnen:

Tala om det för din läkare och ta inte Wellvone.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Wellvone oral suspension är en gul vätska. Läkemedlet tillhandahålls i en 240 ml flaska av

plast med barnsäkert lock, innehållandes 226 ml oral suspension. En 5 ml doseringssked

medföljer i varje förpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Tillverkare:

Glaxo Operations UK Limited

(trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Storbritannien

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk,

Citywest Business Campus

Dublin 24,

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-03

Pročitajte cijeli dokument

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Wellvone 150 mg/ml oral suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje 5 ml oral suspension innehåller 750 mg atovakvon.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje 5 ml oral suspension innehåller 50,66 mg bensylalkohol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension

Wellvone oral suspension är en klargul vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Akut behandling av Pneumocystis-pneumoni (PCP, orsakad av

Pneumocystis jiroveci,

tidigare

klassificerad som

P. carinii)

av lindrig till måttlig svårighetsgrad (alveoarteriell syrgasdifferens

[(A-a) DO

] < 45 mm Hg (6kPa) och arteriellt partialtryck för syre (PaO

) > 60 mm Hg (8kPa) vid

andning vid normalt tryck) hos patienter som ej tolererar trimetoprim/sulfametoxazol (se avsnitt 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Det är viktigt att betona för patienten att den förskrivna dosen skall tas tillsammans med föda.

Samtidigt födointag, särskilt sådan med högt fettinnehåll, ökar biotillgängligheten två till tre gånger.

Vuxna

Pneumocystis carinii

(omklasssificerad till

P.jiroveci

) pneumoni:

Rekommenderad peroral dos är 750 mg två gånger dagligen (1 x 5 ml morgon och kväll) tillsammans

med föda under 21 dagar.

Högre doser kan hos vissa patienter vara effektivare (se avsnitt 5.2).

Barn

Kliniska studier har ej utförts på barn.

Äldre patienter

Inga studier med Wellvone har utförts på äldre patienter (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Behandling av patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion har ej särskilt studerats

(se avsnitt 5.2 för farmakokinetik hos vuxna). Om behov föreligger att behandla sådana patienter bör

försiktighet iakttagas och patienten bör noggrant följas under behandlingens gång. Wellvone

innehåller bensylalkohol (se avsnitt 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Wellvone oral suspension är kontraindicerat vid överkänslighet mot atovakvon eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Väsentligt sänkta plasmanivåer av atovakvon har noterats om patienten har diarré när behandlingen

påbörjas. Detta har i sin tur bedömts ha samband med högre incidens av terapisvikt och lägre

överlevnad. Därför bör alternativa behandlingar övervägas till sådana patienter och till de patienter

som har svårigheter att ta Wellvone oral suspension tillsammans med föda.

Patienter som samtidigt behandlas med tetracyklin ska övervakas noggrant (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av atovakvon och efavirenz eller boostrade proteashämmare bör om möjligt

undvikas (se avsnitt 4.5).

Samtidigt intag av atovakvon och rifampicin eller rifabutin rekommenderas ej (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av metoklopramid rekommenderas ej. Annan antiemetisk behandling bör ges (se

avsnitt 4.5).

Atovakvon kan öka nivåerna av etoposid och dess metaboliter (se avsnitt 4.5).

Effekten av Wellvone har inte systematiskt utretts

hos patienter som fått terapisvikt med annan behandling mot PCP, inklusive trimetoprim-

sulfametoxazol,

vid behandling av svårare PCP [(A-a)DO

>45 mm Hg (6kPa)],

som profylax mot PCP,

i jämförelse med intravenöst pentamidin för behandling av PCP.

Dokumentation saknas beträffande behandling av PCP hos patienter som är immundefekta av annan

orsak än hivinfektion.

Klinisk erfarenhet av atovakvonbehandling hos äldre patienter saknas. Behandlingen av äldre

patienter bör därför följas noggrant.

Patienter med lungsjukdom skall noga utredas för annan etiologi än PCP och ges adekvat behandling.

Wellvone kan ej förväntas vara verksamt mot samtidigt förekommande sjukdomar orsakade av

bakterier, virus, svamp eller mykobakterier.

Bensylalkohol

Wellvone innehåller bensylalkohol som kan orsaka allergiska reaktioner.

Bensylalkohol kan kopplas till risk för ackumulering hos nyfödda spädbarn (upp till 4 veckor gamla)

på grund av metabol omognad. Intravenös administrering av bensylalkohol har förknippats med

allvarliga biverkningar och dödsfall hos nyfödda (”gasping syndrome”). Minsta mängd bensylalkohol

som kan orsaka toxicitet är inte känd.

Läkemedlet får inte ges i mer än en vecka till små barn (yngre än 3 år) på grund av den ökade risken

för ackumulering.

Läkemedlet ska ges med försiktighet och endast om det är nödvändigt, särskilt till gravida eller

ammande kvinnor eller till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion på grund av risken för

ackumulering och toxicitet (metabol acidos).

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom klinisk erfarenhet är begränsad bör försiktighet iakttas vid kombination av Wellvone med

andra läkemedel.

Samtidig behandling med rifampicin eller rifabutin rekommenderas inte eftersom det reducerar

plasmakoncentrationerna av atovakvon med ca 50% respektive 34% (se avsnitt 4.4).

Samtidig behandling med metoklopramid har förknippats med en påtaglig nedgång (ca 50 %) i

plasmakoncentrationerna av atovakvon (se avsnitt 4.4). Annan antiemetisk behandling bör ges (se

avsnitt 4.5).

Det har observerats att koncentrationen av atovakvon sänktes med så mycket som 75 % när det gavs

samtidigt som efavirenz eller boostrade proteashämmare. Kombination bör om möjligt undvikas (se

avsnitt 4.4).

Samtidig behandling med tetracyklin har medfört lägre plasmakoncentration av atovakvon.

Samtidig administrering av atovakvon i doser om 45 mg/kg/dag vid profylax mot PCP till barn (n=9)

med akut lymfoblastisk leukemi ökade plasmakoncentrationerna (AUC) av etoposid och dess

metabolit etoposid-katekol med i genomsnitt 8,6 % och 28,4 % (i jämförelse med samtidig

administrering av etoposid respektive sulfametoxazol/trimetoprim). Försiktighet ska iakttas hos

patienter som samtidigt behandlas med etoposid (se avsnitt 4.4).

I kliniska prövningar med Wellvone sågs mindre sänkningar av plasmakoncentrationerna av

atovakvon (genomsnittlig minskning <3mikrog/ml) vid samtidigt intag av paracetamol,

benzodiazepiner, aciklovir, opiater, cefalosporiner, medel mot diarré eller laxantia. Kausalsambandet

mellan sänkningen i plasmakoncentrationen av atovakvon och samtidig administrering av nämnda

substanser är ännu ej klarlagt.

Interaktionsstudier har utförts med Wellvone tabletter enligt följande:

Zidovudin

- Zidovudin förefaller ej påverka farmakokinetiken hos atovakvon. Emellertid har

farmakokinetiska data visat att atovakvon tycks minska metabolismen av zidovudin till dess

glukuronid (AUC vid steady state för zidovudin ökade med 33% och maximal plasmakoncentration av

glukuroniden minskade med 19%). Vid zidovudindoser om 500 eller 600 mg dagligen förefaller det

osannolikt att tre veckors samtidig behandling med Wellvone för akut behandling av PCP skulle

innebära en ökad incidens biverkningar orsakade av högre plasmakoncentrationer av zidovudin.

ddI (didanosin)

- I en prospektiv multidos interaktionsstudie med atovakvon och ddI kunde

konstateras att ddI ej påverkar farmakokinetiken hos atovakvon. Emellertid sågs en minskning av

AUC för ddI med 24% när ddI gavs samtidigt med atovakvon, något som sannolikt inte är av klinisk

betydelse.

Trots allt, och med hänsyn till att interaktionsmekanismen är okänd, kan effekten av atovakvon på

zidovudin och ddI förväntas vara större för atovakvon oral suspension. De högre

atovakvonkoncentrationerna som eventuellt förekommer för oral suspension kan föranleda större

förändringar i AUC-värdena för zidovudin eller ddI än vad som observerats för tabletterna. Patienter

som samtidigt behandlas med atovakvon och zidovudin bör regelbundet följas med avseende på

zidovudinrelaterade biverkningar.

Samtidig medicinering med Wellvone och indinavir resulterar i en signifikant minskning av C

för

indinavir (23% minskning; 90% CI 8-35%) och AUC (9% minskning; 90%CI 1-18%).

Vid samtidig behandling med atovakvon bör försiktighet iakttas på grund av möjlig risk för utebliven

effekt av indinavirbehandlingen.

I kliniska studier med Wellvone sågs ej några förändringar i steady-state koncentrationerna av

atovakvon i plasma vid samtidig behandling med följande läkemedel: flukonazol, klotrimazol,

ketokonazol, antacida, kortikosteroider för systemiskt bruk, NSAID, antiemetika (exklusive

metoklopramid) och H

-antagonister.

Atovakvon är höggradigt bundet till plasmaproteiner och försiktighet bör iakttas vid samtidigt intag av

andra läkemedel med hög proteinbindning och litet terapeutiskt index. Atovakvon påverkar inte

fenytoins farmakokinetik, metabolism eller proteinbindningsgrad

in vivo

In vitro

föreligger ingen

interaktion avseende plasmaproteinbindning mellan atovakvon och kinin, fenytoin, warfarin,

sulfametoxazol, indometacin eller diazepam.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Klinisk erfarenhet av atovakvonbehandling av gravida kvinnor saknas. Atovakvon skall inte ges till

gravida såvida riskerna av att inte behandla modern överväger riskerna för fostret. Wellvone

innehåller bensylalkohol (se avsnitt 4.4).

Tillgängliga data från djurstudier är otillräckliga för att bedöma riskerna för eventuella skador på

reproduktionsprocessen.

Amning

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. Amning är därför ej tillrådligt. Wellvone innehåller

bensylalkohol (se avsnitt 4.4).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Studier för att undersöka effekten av Wellvone vid bilkörning eller vid handhavande av maskiner har

ej utförts. Med hänsyn till substansens farmakologiska egenskaper är det dock osannolikt att Wellvone

utövar någon negativ effekt vid sådana tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs.

4.8

Biverkningar

Patienter som deltog i de kliniska prövningarna med atovakvon har ofta upplevt biverkningar förenliga

med förloppet för hivinfektion i avancerat stadium eller åtföljande behandling. Följande biverkningar

har observerats och rapporterats ha ett misstänkt (åtminstone möjligt) kausalsamband med

atovakvonbehandling med följande frekvenser.

Följande frekvensindelning har används: mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100, <1/10); mindre

vanliga (

1/1000, <1/100); sällsynta (

1/10 000, <1/1000); mycket sällsynta (<1/10 000); okänd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Vanliga: anemi, neutropeni

Metabolism och nutrition

Vanliga: hyponatremi

Psykiska störningar

Vanliga: insomnia

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: huvudvärk

Magtarmkanalen

Mycket vanliga: illamående

Vanliga: diarré, kräkningar

Lever och gallvägar

Vanliga: förhöjda leverenzymvärden

Immunsystemet

Vanliga: överkänslighetsreaktioner inkluderande angioödem, bronkospasm och trånghetskänsla i

halsen

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga: hudutslag, klåda

Vanliga: urtikaria

Okänd frekvens: erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: feber

Undersökningar

Mindre vanliga: förhöjda amylasnivåer

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns inte tillräcklig erfarenhet för att förutsäga konsekvenserna av eller föreslå specifik

behandling vid överdosering med atovakvon. I de fall som rapporterats har emellertid effekterna som

observerats varit överensstämmande med kända biverkningar av läkemedlet. Om överdosering

inträffar skall patienten övervakas och ges normal understödjande behandling.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot protozoer; ATC-kod: P01AX06.

Verkningsmekanism

Atovakvon är en selektiv och potent hämmare av den mitokondriella elektrontransporten i eukaryota

celler hos ett antal protozoer och hos den parasiterande svampen

P. jiroveci

. Atovakvon förefaller

utöva sin verkan i det s k cytokrom bcl-komplexet (komplex III). Den slutliga metabola effekten av

sådan blockad är sannolikt hämning av nukleinsyra och syntes av ATP.

Mikrobiologi

Atovakvon har en potent effekt på

Pnemocystis sp

., både

in vitro

och i djurmodeller (IC

0,5-8

µg/ml).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Atovakvon är en höggradigt lipofil substans med låg vattenlöslighet.

Plasmaproteinbindningsgraden är 99,9%. Biotillgängligheten är låg och uppvisar en relativ minskning

vid engångsdoser överstigande 750 mg. Stora interindividuella skillnader föreligger. Den

genomsnittliga absoluta biotillgängligheten hos en vuxen HIV-positiv man som intagit en engångsdos

på 750 mg av atovakvon oral suspension tillsammans med föda är 47% (jämfört med 23% för

Wellvone tabletter).

Efter intravenös administrering beräknas distributionsvolym och clearance till 0,62+0,19 l/kg

respektive 0,15+0,09 ml/min/kg.

Biotillgängligheten av atovakvon är högre om dosen tas tillsammans med föda än på fastande mage.

Hos friska frivilliga som intog en standardiserad frukost (23 g fett, 610 kcal) ökade biotillgängligheten

två till tre gånger efter en engångsdos på 750 mg. Genomsnittligt AUC och C

för atovakvon ökade

2,5 gånger respektive 3,4 gånger. Genomsnittligt AUC (+ SD) för Wellvone oral suspension var 324,3

(+115,0)

g/ml/h hos fastande och 800,6 (+

319,8)

g/ml/h efter intag i samband med måltid.

I en säkerhets - och farmakokinetikstudie på patienter med PCP erhölls följande resultat:

Dosering

750 mg 2 gånger

dagligen

1000 mg 2 gånger

dagligen

Antal patienter

Genomsnittlig plasmakonc. vid steady state

(intervall)

g /ml (6-41)

25,7

g /ml

(15-36)

Patienter med genomsnittlig plasmakonc.

>15 mikrog/ml vid steady state

100%

I en liten säkerhets- och farmakokinetikstudie, där två högre doseringsregimer [750 mg 3 gånger

dagligen (n=8) och 1500 mg 2 gånger dagligen (n=8)] gavs till frivilliga HIV-infekterade patienter

med samma svårighetskriterium som patienter med PCP, uppnåddes nästan samma C

med de båda

doserna [för 750 mg x 3 och 1500 mg x 2 doserna: 24,8 (7-40) respektive 23,4 mikrog/ml (7-35)].

Dessutom, uppnåddes för båda doserna ett C

>15 mikrog/ml hos 87,5% av patienterna.

Genomsnittliga steady state koncentrationer över 15 mikrog/ml ger förutsättningar för lyckat kliniskt

resultat (>90%).

Eliminering

Hos friska försökspersoner och AIDS-patienter är halveringstiden för atovakvon 2-3 dygn.

Hos friska försökspersoner finns inget som tyder på att atovakvon metaboliseras. Mängden som

utsöndras i urinen är försumbar, medan modersubstansen huvudsakligen (>90%) utsöndras i

oförändrad form i faeces.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karcinogenicitet

Onkogenicitetsstudier hos möss har visat en ökad förekomst av hepatocellulära adenom och karcinom

utan att den dosnivå när dessa uppträder har kunnat klarläggas. Inga sådana fynd observerades hos

råtta och mutagenicitetsstudierna var negativa. Dessa fynd tycks vara orsakade av artspecifik

känslighet för atovakvon hos möss och anses ej vara av klinisk betydelse.

Reproduktionstoxicitet

Doser om 600-1200 mg/kg till kanin indikerade maternella och embryotoxiska effekter.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Bensylalkohol

Xantan gummi

Poloxamer 188

Sackarinnatrium

Renat vatten

Tutti Frutti smakämne (Firmenich 51,880/A) innehållande söt apelsinolja, koncentrerad apelsinolja,

propylenglykol, bensylalkohol, vanilin, acetaldehyd, amylacetat och etylbutyrat.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

12 månader

Öppnad förpackning hållbar i högst 21 dagar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

240 ml flaska av polyetylen med hög densitet och med barnsäker polypropylenförslutning.

En flaska innehåller 226 ml atovakvon oral suspension.

Förpackningen innehåller en doseringssked (polypropylen) à 5 ml.

6.6

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Får ej spädas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 SOLNA

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13379

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

1997-03-27 / 2006-05-21

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-12-03

Slični proizvodi

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata

Podijelite ove informacije