TAZEPEN (4+0,5)G/VIAL ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Grčka - grčki - Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)
01-12-2022
Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)
01-12-2022
Aktivni sastojci:
PIPERACILLIN SODIUM; TAZOBACTAM SODIUM
Dostupno od:
ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ (0000005468) Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου,, 151 27, Μελίσσια Αττικής, 151 27
ATC koda:
J01CR05
INN (International ime):
PIPERACILLIN SODIUM; TAZOBACTAM SODIUM
Doziranje:
(4+0,5)G/VIAL
Farmaceutski oblik:
ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Sastav:
0059703843 PIPERACILLIN SODIUM 4.170000 G; 0089785842 TAZOBACTAM SODIUM 0.536600 G
Administracija rute:
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Tip recepta:
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ.ΝΟΣ.,ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΦΥΛ
Područje terapije:
PIPERACILLIN AND ENZYME INHIBITOR
Proizvod sažetak:
Τύπος διαδικασίας: Εθνική; Νομικό καθεστώς: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ.ΝΟΣ.,ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΙΑΤΡ.ΑΙΤΙΟΛΟΓ.ΣΥΝΤ.ΦΥΛ.ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ; Συσκευασίες: 2802714002015 01 ΒΤ x 1 VIAL 1.00 ΤΕΜΑΧΙΟ Εγκεκριμένο (ΕΟΦ) ΦΑΡΜΑΚΕIOY 6.37
Status autorizacije:
Εγκεκριμένο (ΕΟΦ)
Broj odobrenja:
2714002

Pročitajte cijeli dokument

ΦΥΛΛΟΟΔΗΓΙΩΝΓΙΑΤΟΝΧΡΗΣΤΗ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TAZEPEN

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗΣΕΔΡΑΣΤΙΚΟΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΚάθεφιαλίδιοπεριέχειPiperacillin2g+Tazobactam0,25ήPiperacillin4g+Tazobactam0,5g.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοTazepenενδείκνυταισε:

-Ενήλικεςκαιεφήβους12ετώνκαιάνω:γιατηθεραπείατωνπαρακάτωσυστηματικώνκαι/ή

τοπικώνμικροβιακώνλοιμώξεων,στιςοποίεςέχειδιαπιστωθείήπιθανολογείταιηπαρουσία

ευαίσθητωνμικροοργανισμών:

1.Λοιμώξειςτουκατώτερουαναπνευστικούσυστήματος.

2.Λοιμώξειςτουουροποιητικούσυστήματος(επιπεπλεγμένεςήμη).

3.Ενδοκοιλιακέςλοιμώξεις.

4.Λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων.

5.Μικροβιακήσηψαιμία.

6.Μικροβιακέςλοιμώξειςσεουδετεροπενικούςασθενείςσεσυνδυασμόμεαμινογλυκοσίδες.

7.Πολυμικροβιακέςλοιμώξεις.ΤοTazepenενδείκνυταιστιςπολυμικροβιακέςλοιμώξεις

συμπεριλαμβανομένωνκαιεκείνωνπουυπάρχειυποψίαπαρουσίαςαερόβιωνκαιαναερόβιων

μικροοργανισμών(ενδοκοιλιακέςλοιμώξεις,λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων,

λοιμώξειςτουκατώτερουαναπνευστικούσυστήματος).

-Παιδιάηλικίαςμικρότερηςτων12ετών:Σεενδονοσοκομειακούςπαιδιατρικούςασθενείςηλικίας

2έως12ετών,γιατηνθεραπείαενδοκοιλιακώνλοιμώξεωνσυμπεριλαμβανομένωνκαιτης

σκωληκοειδίτιδαςμεεπιπλοκές,διάτρησηήαπόστηματηςπεριτονίτιδαςκαιλοιμώξεωντων

χοληφόρωνοδών.Σ’αυτέςτιςενδείξεις,τοTazepenδενμελετήθηκεσεπαιδιάκάτωτων2ετών.

ΠαρόλοπουτοTazepenενδείκνυταιμόνογιατιςπεριπτώσειςπουαναφέρονταιπιοπάνω,οι

λοιμώξειςπουπροκαλούνταιαπόμικροοργανισμούςευαίσθητουςστηνpiperacillinαντιμετωπίζονται

επίσηςμεTazepenλόγωτηςπεριεχόμενηςσ’αυτόpiperacillin.Κατάσυνέπειαείναιδυνατόνναμην

απαιτείταιηπροσθήκηάλλουαντιβιοτικούγιατηθεραπευτικήαγωγήμικτώνλοιμώξεωνπου

προκαλούνταιαπόμικροοργανισμούςευαίσθητουςστηνpiperacillinκαιμικροοργανισμούςπου

παράγουνβ-λακταμάσες.

Πριναπότηνέναρξητηςθεραπευτικήςαγωγήςθαπρέπειναεκτελούνταιοικατάλληλεςκαλλιέργειες

καιδοκιμασίεςευαισθησίαςώστενααναγνωριστούνοιπαθογόνοιμικροοργανισμοίκαινα

προσδιορισθείηευαισθησίατουςστοTazepen.Λόγωτουευρέωςαντιμικροβιακούφάσματοςέναντι

GRAM(+)καιGRAM(-)αερόβιωνκαιαναερόβιωνμικροοργανισμώνπουαναφέρονταιπιοκάτω,το

Tazepenείναιιδιαίτεραχρήσιμοστηναντιμετώπισημικτώνλοιμώξεωνκαιστηνεμπειρικήθεραπεία

πριντααποτελέσματαευαισθησίαςείναιδιαθέσιμα.ΣυνεπώςηθεραπευτικήαγωγήμεTazepen

μπορείνααρχίσειπρινγίνουνγνωστάτααποτελέσματατωνδοκιμασιών.Μπορείναχρειασθεί

τροποποίησητηςθεραπείαςόταντααποτελέσματαγίνουνγνωστάήανδενυπάρξεικλινική

ανταπόκριση.ΤοTazepenδρασυνεργικάμετιςαμινογλυκοσίδεςεναντίονορισμένωνστελεχών

Pseudomonasaeruginosa.Ηθεραπείασυνδυασμούήτανεπιτυχήςειδικάσεανοσοκατεσταλμένους

ασθενείς.Καιταδύοφάρμακαθαπρέπειναχρησιμοποιούνταισεπλήρειςθεραπευτικέςδόσεις.Η

πιθανότηταυποκαλιαιμίαςθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψησεασθενείςμεχαμηλάαποθέματα

καλίουκαιθαπρέπειναδιενεργείταιέλεγχοςτωνηλεκτρολυτώνπεριοδικά.

Μόλιςγίνουνγνωστάτααποτελέσματατηςκαλλιέργειαςκαιτηςδοκιμασίαςευαισθησίαςθαπρέπει

ναπροσαρμοσθείανάλογαηαντιμικροβιακήθεραπεία.

4.2ΔοσολογίακαιΤρόποςΧορήγησης

ΤοTazepenμπορείναχορηγηθείμεαργήενδοφλέβιαένεση(διάρκειαςτουλάχιστον3-5λεπτών),ή

μεαργήενδοφλέβιαέγχυση(20-30λεπτά).

Ενήλικεςκαιέφηβοι12ετώνκαιάνω

Ησυνήθηςδοσολογίαγιαενήλικεςκαιεφήβουςμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργίαείναι(4+0,5)g

Tazepenχορηγούμεναανά8ωρο.Ησυνολικήημερήσιαδόσηεξαρτάταιαπότησοβαρότητακαιτην

εντόπισητηςλοίμωξηςκαιμπορείναποικίλλειαπό(2+0,25)g–(4+0.5)gTazepenχορηγούμεναανά

6ωρο,8ωροή12ωρο.

Νεφρικήανεπάρκεια

Σεασθενείςμενεφρικήανεπάρκειαήασθενείςσεαιμοκάθαρση,οιενδοφλέβιεςδόσειςκαιτα

διαστήματαμεταξύτωνχορηγήσεωνθαπρέπειναρυθμίζονταιανάλογαμετοβαθμόέκπτωσηςτης

νεφρικήςλειτουργίας.

Οιπροτεινόμενεςημερήσιεςδοσολογίεςείναιοιακόλουθες:

ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣΧΗΜΑΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣΧΟΡΗΓΗΣΗΣΣΕΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΑΝΕΠΑΡΚΗΝΕΦΡΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚάθαρσηΚρεατινίνης(ml/min) ΣυνιστώμενηδοσολογίαTazepen

>40 Δεναπαιτείταιρύθμισητηςδοσολογίας

20-40 (12+1,5)gτηνημέρασεδιαιρεμένεςδόσεις

(4+0,5)g/8ωρο

<20 (8+1)gτηνημέρασεδιαιρεμένεςδόσεις

(4+0,5)g/12ωρο

Γιαασθενείςπουυποβάλλονταισεαιμοδιύλιση,ημέγιστηημερήσιαδόσηTazepenείναι(8+1)g.

Επιπλέον,επειδήηαιμοδιύλισηαφαιρείτο30-50%τηςpiperacillinεντός4ωρών,θαπρέπεινα

χορηγείταιμιαεπιπλέονδόση(2+0,25)gTazepen,μετάαπόκάθεπερίοδοδιύλισης.Στουςασθενείς

μενεφρικήκαιηπατικήανεπάρκεια,οιμετρήσειςτωνεπιπέδωνpiperacillin/tazobactamστονορό

παρέχουνπεραιτέρωενδείξειςγιατηρύθμισητηςδοσολογίας.

Διάρκειαθεραπείας

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςπρέπειναρυθμίζεταισύμφωναμετηβαρύτητατηςλοίμωξηςκαιτην

κλινικήκαιβακτηριολογικήπρόοδοτουασθενή.

Σεοξείεςλοιμώξεις,ηθεραπευτικήαγωγήμεTazepenθαπρέπειναδιαρκείτουλάχιστονπέντε

ημέρεςκαινασυνεχίζεταιγια48ώρεςμετάτηνεξάλειψητωνκλινικώνσυμπτωμάτωνήτουπυρετού.

Ενδονοσοκομειακοίπαιδιατρικοίασθενείςμεενδοκοιλιακήλοίμωξηηλικίας2έως12ετών

Γιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών,βάρουςμέχρι40κιλώνκαιμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργία,η

συνιστώμενηδόσηείναι112.5mg/kg(100mgpiperacillin/12.5mgtazobactam)ανά8ωρο.

Γιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών,βάρουςμεγαλύτερουτων40κιλώνκαιμεφυσιολογικήνεφρική

λειτουργία,εφαρμόζεταιηδοσολογίαγιατουςενήλικες,δηλαδή4.5g(4gpiperacillin/0.5g

tazobactam)ανά8ωρο.

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςθαεξαρτηθείαπότηνβαρύτητατηςλοίμωξηςκαθώςκαιτηνκλινικήκαι

μικροβιολογικήεξέλιξητουασθενούς.Ησυνιστώμενηθεραπευτικήαγωγήθαπρέπειναδιαρκεί

τουλάχιστον5ημέρεςκαιναμηνυπερβαίνειτις14ημέρεςέχονταςυπ’όψινότιθαπρέπεινα

συνεχίζεταιγια48ώρεςτουλάχιστονμετάτηνεξάλειψητωνκλινικώνσυμπτωμάτων.

Νεφρικήανεπάρκειαγιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών

ΗφαρμακοκινητικήτουTazepenδενέχειμελετηθείσεπαιδιατρικούςασθενείςμεβλάβητηςνεφρικής

λειτουργίας.Συνιστάταιηακόλουθηπροσαρμογήτηςδοσολογίαςγιαπαιδιατρικούςασθενείςηλικίας

2έως12ετώνμεέκπτωσητηςνεφρικήςλειτουργίας:

Κάθαρσηκρεατινίνης ΣυνιστώμενηδόσηTazepen

>50ml/min 112.5mg/kg(100mgpiperacillin/12.5mgtazobactam)ανά8ωρο

<50ml/min 78.75mg/kg(70mgpiperacillin/8.75mgtazobactam)ανά8ωρο

Αυτήητροποποίησητηςδοσολογίαςυπολογίζεταιμόνοκατάπροσέγγιση.Κάθεασθενήςθαπρέπει

ναπαρακολουθείταιστενάγιατυχόνσυμπτώματατοξικότηταςαπότοφάρμακο.Ηδοσολογίατου

φαρμάκουκαιησυχνότηταθαπρέπειναρυθμίζονταιαναλόγως.

...

Pročitajte cijeli dokument

Pročitajte cijeli dokument

ΠΕΡΙΛΗΨΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩNΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΝΟΜΑΣΙΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TAZEPEN

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗΚΑΙΠΟΣΟΤΙΚΗΣΥΝΘΕΣΗΣΕΔΡΑΣΤΙΚΟΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΚάθεφιαλίδιοπεριέχειPiperacillin2g+Tazobactam0,25ήPiperacillin4g+Tazobactam0,5g.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΜΟΡΦΗ

Κόνιςγιαενέσιμοδιάλυμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Θεραπευτικέςενδείξεις

ΤοTazepenενδείκνυταισε:

-Ενήλικεςκαιεφήβους12ετώνκαιάνω:γιατηθεραπείατωνπαρακάτωσυστηματικώνκαι/ή

τοπικώνμικροβιακώνλοιμώξεων,στιςοποίεςέχειδιαπιστωθείήπιθανολογείταιηπαρουσία

ευαίσθητωνμικροοργανισμών:

1.Λοιμώξειςτουκατώτερουαναπνευστικούσυστήματος.

2.Λοιμώξειςτουουροποιητικούσυστήματος(επιπεπλεγμένεςήμη).

3.Ενδοκοιλιακέςλοιμώξεις.

4.Λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων.

5.Μικροβιακήσηψαιμία.

6.Μικροβιακέςλοιμώξειςσεουδετεροπενικούςασθενείςσεσυνδυασμόμεαμινογλυκοσίδες.

7.Πολυμικροβιακέςλοιμώξεις.ΤοTazepenενδείκνυταιστιςπολυμικροβιακέςλοιμώξεις

συμπεριλαμβανομένωνκαιεκείνωνπουυπάρχειυποψίαπαρουσίαςαερόβιωνκαιαναερόβιων

μικροοργανισμών(ενδοκοιλιακέςλοιμώξεις,λοιμώξειςτουδέρματοςκαιτωνμαλακώνμορίων,

λοιμώξειςτουκατώτερουαναπνευστικούσυστήματος).

-Παιδιάηλικίαςμικρότερηςτων12ετών:Σεενδονοσοκομειακούςπαιδιατρικούςασθενείςηλικίας

2έως12ετών,γιατηνθεραπείαενδοκοιλιακώνλοιμώξεωνσυμπεριλαμβανομένωνκαιτης

σκωληκοειδίτιδαςμεεπιπλοκές,διάτρησηήαπόστηματηςπεριτονίτιδαςκαιλοιμώξεωντων

χοληφόρωνοδών.Σ’αυτέςτιςενδείξεις,τοTazepenδενμελετήθηκεσεπαιδιάκάτωτων2ετών.

ΠαρόλοπουτοTazepenενδείκνυταιμόνογιατιςπεριπτώσειςπουαναφέρονταιπιοπάνω,οι

λοιμώξειςπουπροκαλούνταιαπόμικροοργανισμούςευαίσθητουςστηνpiperacillinαντιμετωπίζονται

επίσηςμεTazepenλόγωτηςπεριεχόμενηςσ’αυτόpiperacillin.Κατάσυνέπειαείναιδυνατόνναμην

απαιτείταιηπροσθήκηάλλουαντιβιοτικούγιατηθεραπευτικήαγωγήμικτώνλοιμώξεωνπου

προκαλούνταιαπόμικροοργανισμούςευαίσθητουςστηνpiperacillinκαιμικροοργανισμούςπου

παράγουνβ-λακταμάσες.

Πριναπότηνέναρξητηςθεραπευτικήςαγωγήςθαπρέπειναεκτελούνταιοικατάλληλεςκαλλιέργειες

καιδοκιμασίεςευαισθησίαςώστενααναγνωριστούνοιπαθογόνοιμικροοργανισμοίκαινα

προσδιορισθείηευαισθησίατουςστοTazepen.Λόγωτουευρέωςαντιμικροβιακούφάσματοςέναντι

GRAM(+)καιGRAM(-)αερόβιωνκαιαναερόβιωνμικροοργανισμώνπουαναφέρονταιπιοκάτω,το

Tazepenείναιιδιαίτεραχρήσιμοστηναντιμετώπισημικτώνλοιμώξεωνκαιστηνεμπειρικήθεραπεία

πριντααποτελέσματαευαισθησίαςείναιδιαθέσιμα.ΣυνεπώςηθεραπευτικήαγωγήμεTazepen

μπορείνααρχίσειπρινγίνουνγνωστάτααποτελέσματατωνδοκιμασιών.Μπορείναχρειασθεί

τροποποίησητηςθεραπείαςόταντααποτελέσματαγίνουνγνωστάήανδενυπάρξεικλινική

ανταπόκριση.ΤοTazepenδρασυνεργικάμετιςαμινογλυκοσίδεςεναντίονορισμένωνστελεχών

Pseudomonasaeruginosa.Ηθεραπείασυνδυασμούήτανεπιτυχήςειδικάσεανοσοκατεσταλμένους

ασθενείς.Καιταδύοφάρμακαθαπρέπειναχρησιμοποιούνταισεπλήρειςθεραπευτικέςδόσεις.Η

πιθανότηταυποκαλιαιμίαςθαπρέπειναλαμβάνεταιυπόψησεασθενείςμεχαμηλάαποθέματα

καλίουκαιθαπρέπειναδιενεργείταιέλεγχοςτωνηλεκτρολυτώνπεριοδικά.

Μόλιςγίνουνγνωστάτααποτελέσματατηςκαλλιέργειαςκαιτηςδοκιμασίαςευαισθησίαςθαπρέπει

ναπροσαρμοσθείανάλογαηαντιμικροβιακήθεραπεία.

4.2ΔοσολογίακαιΤρόποςΧορήγησης

ΤοTazepenμπορείναχορηγηθείμεαργήενδοφλέβιαένεση(διάρκειαςτουλάχιστον3-5λεπτών),ή

μεαργήενδοφλέβιαέγχυση(20-30λεπτά).

Ενήλικεςκαιέφηβοι12ετώνκαιάνω

Ησυνήθηςδοσολογίαγιαενήλικεςκαιεφήβουςμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργίαείναι(4+0,5)g

Tazepenχορηγούμεναανά8ωρο.Ησυνολικήημερήσιαδόσηεξαρτάταιαπότησοβαρότητακαιτην

εντόπισητηςλοίμωξηςκαιμπορείναποικίλλειαπό(2+0,25)g–(4+0.5)gTazepenχορηγούμεναανά

6ωρο,8ωροή12ωρο.

Νεφρικήανεπάρκεια

Σεασθενείςμενεφρικήανεπάρκειαήασθενείςσεαιμοκάθαρση,οιενδοφλέβιεςδόσειςκαιτα

διαστήματαμεταξύτωνχορηγήσεωνθαπρέπειναρυθμίζονταιανάλογαμετοβαθμόέκπτωσηςτης

νεφρικήςλειτουργίας.

Οιπροτεινόμενεςημερήσιεςδοσολογίεςείναιοιακόλουθες:

ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣΧΗΜΑΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣΧΟΡΗΓΗΣΗΣΣΕΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΜΕΑΝΕΠΑΡΚΗΝΕΦΡΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚάθαρσηΚρεατινίνης(ml/min) ΣυνιστώμενηδοσολογίαTazepen

>40 Δεναπαιτείταιρύθμισητηςδοσολογίας

20-40 (12+1,5)gτηνημέρασεδιαιρεμένεςδόσεις

(4+0,5)g/8ωρο

<20 (8+1)gτηνημέρασεδιαιρεμένεςδόσεις

(4+0,5)g/12ωρο

Γιαασθενείςπουυποβάλλονταισεαιμοδιύλιση,ημέγιστηημερήσιαδόσηTazepenείναι(8+1)g.

Επιπλέον,επειδήηαιμοδιύλισηαφαιρείτο30-50%τηςpiperacillinεντός4ωρών,θαπρέπεινα

χορηγείταιμιαεπιπλέονδόση(2+0,25)gTazepen,μετάαπόκάθεπερίοδοδιύλισης.Στουςασθενείς

μενεφρικήκαιηπατικήανεπάρκεια,οιμετρήσειςτωνεπιπέδωνpiperacillin/tazobactamστονορό

παρέχουνπεραιτέρωενδείξειςγιατηρύθμισητηςδοσολογίας.

Διάρκειαθεραπείας

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςπρέπειναρυθμίζεταισύμφωναμετηβαρύτητατηςλοίμωξηςκαιτην

κλινικήκαιβακτηριολογικήπρόοδοτουασθενή.

Σεοξείεςλοιμώξεις,ηθεραπευτικήαγωγήμεTazepenθαπρέπειναδιαρκείτουλάχιστονπέντε

ημέρεςκαινασυνεχίζεταιγια48ώρεςμετάτηνεξάλειψητωνκλινικώνσυμπτωμάτωνήτουπυρετού.

Ενδονοσοκομειακοίπαιδιατρικοίασθενείςμεενδοκοιλιακήλοίμωξηηλικίας2έως12ετών

Γιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών,βάρουςμέχρι40κιλώνκαιμεφυσιολογικήνεφρικήλειτουργία,η

συνιστώμενηδόσηείναι112.5mg/kg(100mgpiperacillin/12.5mgtazobactam)ανά8ωρο.

Γιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών,βάρουςμεγαλύτερουτων40κιλώνκαιμεφυσιολογικήνεφρική

λειτουργία,εφαρμόζεταιηδοσολογίαγιατουςενήλικες,δηλαδή4.5g(4gpiperacillin/0.5g

tazobactam)ανά8ωρο.

Ηδιάρκειατηςθεραπείαςθαεξαρτηθείαπότηνβαρύτητατηςλοίμωξηςκαθώςκαιτηνκλινικήκαι

μικροβιολογικήεξέλιξητουασθενούς.Ησυνιστώμενηθεραπευτικήαγωγήθαπρέπειναδιαρκεί

τουλάχιστον5ημέρεςκαιναμηνυπερβαίνειτις14ημέρεςέχονταςυπ’όψινότιθαπρέπεινα

συνεχίζεταιγια48ώρεςτουλάχιστονμετάτηνεξάλειψητωνκλινικώνσυμπτωμάτων.

Νεφρικήανεπάρκειαγιαπαιδιάηλικίας2έως12ετών

ΗφαρμακοκινητικήτουTazepenδενέχειμελετηθείσεπαιδιατρικούςασθενείςμεβλάβητηςνεφρικής

λειτουργίας.Συνιστάταιηακόλουθηπροσαρμογήτηςδοσολογίαςγιαπαιδιατρικούςασθενείςηλικίας

2έως12ετώνμεέκπτωσητηςνεφρικήςλειτουργίας:

Κάθαρσηκρεατινίνης ΣυνιστώμενηδόσηTazepen

>50ml/min 112.5mg/kg(100mgpiperacillin/12.5mgtazobactam)ανά8ωρο

<50ml/min 78.75mg/kg(70mgpiperacillin/8.75mgtazobactam)ανά8ωρο

Αυτήητροποποίησητηςδοσολογίαςυπολογίζεταιμόνοκατάπροσέγγιση.Κάθεασθενήςθαπρέπει

ναπαρακολουθείταιστενάγιατυχόνσυμπτώματατοξικότηταςαπότοφάρμακο.Ηδοσολογίατου

φαρμάκουκαιησυχνότηταθαπρέπειναρυθμίζονταιαναλόγως.

...

Pročitajte cijeli dokument

Slični proizvodi

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata

Podijelite ove informacije