TAXAT STAR (912813)

Češka Republika - češki - Ecolab

Kupi sada

Dostupno od:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Broj odobrenja:
114993E

Dokumenti na drugim jezicima

Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
bugarski 27-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
španjolski 24-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
njemački 26-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
estonski 27-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
francuski 26-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
latvijski 28-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
litavski 28-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
mađarski 28-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
nizozemski 26-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
poljski 27-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
rumunjski 29-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
slovački 29-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
slovenski 29-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
finski 27-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
švedski 27-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
ruski 29-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
ukrajinski 30-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
hrvatski 27-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list
srpski 29-04-2022

Pročitajte cijeli dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT STAR

114993E

1 / 20

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

TAXAT STAR

WS7U-H9N8-Q20H-ANMX

Kód výrobku

114993E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro prádelny

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

0.8 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Prací prostředek. Semi-automatická aplikace

Prací prostředek. Manuální aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

18.11.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Podráždění očí, Kategorie 2

H319

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT STAR

114993E

2 / 20

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Varování

Standardní věty o

nebezpečnosti

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280e

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

uhličitan sodný (soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 30 - < 50

Peruhličitan sodný

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

Oxidující tuhé látky Kategorie 3; H272

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1

25 - 100 %

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2A

10 - 25 %

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2B

1 - 10 %

Oxidující tuhé látky Kategorie 3

70 - 100 %

>= 5 - < 10

křemičitan sodný

1344-09-8

215-687-4

01-2119448725-31

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Toxicita pro specifické cílové orgány -

>= 3 - < 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

TAXAT STAR

114993E

3 / 20

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1

>= 28 %

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2A

24 - < 28 %

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1B

>= 39 %

Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2

24 - < 39 %

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3

>= 24 %

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

ethoxylované

157627-86-6

POLYMER

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Podráždění očí Kategorie 2; H319

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 1 - < 2.5

kyselina benzensulfonová,

C10-13-alkylderiváty,

sodné soli

68411-30-3

270-115-0

01-2119489428-22

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 1 - < 2.5

...

Pročitajte cijeli dokument

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Podijelite ove informacije