Voda za injekcije

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Voda za injekcije Makpharm otapalo za parenteralnu primjenu
 • Doziranje:
 • 5 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otapalo za parenteralnu uporabu
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ampula sadrži 5 ml vode za injekcije
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Alterno AD d.o.o., PE, Ljubljana, Slovenija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Voda za injekcije Makpharm otapalo za parenteralnu primjenu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 50 ampula s 5 ml otapala, u kutiji [HR-H-764019329-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-07

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-764019329
 • Datum autorizacije:
 • 29-12-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku:

Informacije za bolesnika

VODA ZA INJEKCIJE MAKPHARM otapalo za parenteralnu primjenu

vode za injekcije

Paţljivo proĉitajte ovu uputu prije nego što poĉnete primjenjivati ovaj lijek.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ukoliko imate dodatna pitanja, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Ova uputa sadrţi:

Što je VODA ZA INJEKCIJE MAKPHARM i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivatiVODU ZA INJEKCIJE MAKPHARM

Kako primjenjivati VODU ZA INJEKCIJE MAKPHARM

Moguće nuspojave

Kako čuvati VODU ZA INJEKCIJE MAKPHARM

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO JE VODA ZA INJEKCIJE MAKPHARM I ZA ŠTO SE KORISTI

Voda za injekcije Makpharm je čista, sterilna voda. Ona se koristi za razrjeĎivanje i otapanje lijekova

prije njihovog davanja. Tu na primjer spadaju lijekovi koji se daju:

injekcijom (daju se korištenjem igle, na primjer u Vašu venu),

infuzijom (polagano injiciranje) u venu, što se takoĎer naziva „drip“.

2.

PRIJE NEGO POĈNETE PRIMJENJIVATI VODU ZA INJEKCIJE MAKPHARM

NE smijete primiti samu Vodu za injekcije Makpharm. Ako Vam se ona injicira sama, može doći

do toga da Vaše crvene krvne stanice upiju vodu i zbog toga se raspadnu (hemoliza). To se dogaĎa

zbog toga što Voda za injekcije Makpharm nema istu koncentraciju tvari kao i Vaša krv.

Stručno medicinsko osoblje će uvijek pomiješati Vodu za injekcije Makpharm s nekim lijekom prije

nego što ju primite.

Uvijek pročitajte Uputu o lijeku za lijek ili lijekove koji će se pomiješati s Vodom za injekcije

Makpharm. Na taj način ćete provjeriti smijete li takvu otopinu koristiti.

Upozorenja i mjere opreza

Voda za injekcije Makpharm se ne smije davati sama. Prije nego što primite Vodu za injekcije

Makpharm trebate znati da:

će se ona uvijek promiješati s jednim ili više lijekova prije nego što ju primite,

će stručno medicinsko osoblje dodane lijekove dobro promiješati na način da nastala otopina

ima približno istu koncentraciju tvari kao i Vaša krv (izotoničnu). Ovisno o vrsti lijeka kojeg

ćete primiti, to će značiti da:

će lijek trebati razrijediti s Vodom za injekcije Makpharm,

će trebati dodati neku drugu tvar u mješavinu Vode za injekcije Makpharm i lijeka prije

nego ju primite.

Vjerojatnost da će kod Vas nastupiti hemoliza tim je veća ako primite velike volumene hipotonične

otopine Vode za injekcije Makpharm (otopina koja nema jednaku koncentraciju tvari kao i Vaša krv).

Kako bi se to spriječilo, liječnik će Vam uzeti uzorak krvi kako bi pratio ravnotežu kemijskih tvari u

Vašoj krvi (ionska ravnoteža).

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Prije nego primite mješavinu dodanog lijeka i Vode za injekcije Makpharm, liječnik će provjeriti:

jesu li lijekovi koji se trebaju dodati stabilni u Vodi za injekcije Makpharm,

da lijekovi neće djelovati jedan na drugog.

Drugi lijekovi i Voda za injekcije Makpharm

Obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako trenutno uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koji drugi

lijek, uključujući i lijekove koji se izdaju bez recepta.

Lijekove koje uzimate pomiješane s Vodom za injekcije Makpharm mogu djelovati jedan na drugog.

Uzimanje hrane i pića s Vodom za injekcije Makpharm

Upitajte svojeg liječnika što smijete jesti ili piti.

Trudnoća i dojenje

Upitajte za savjet svojeg liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Obavijestite svojeg liječnika ako ste trudni ili ako dojite.

Rizik za Vaše neroĎeno dijete ili za Vašu trudnoću ovisiti će o tome koje lijekove uzimate pomiješane

s Vodom za injekcije Makpharm. Rizik za Vaše dijete tijekom dojenja takoĎer će ovisiti o tome koje

lijekove uzimate pomiješane s Vodom za injekcije Makpharm.

Liječnik će Vas savjetovati koji lijekovi mogu imati odreĎene rizike.

Tijekom trudnoće ili dojenja liječnik će Vam dati lijekove samo ako je to nužno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Voda za injekcije Makpharm ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Bilo koji utjecaj na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima ovisiti će o tome koje

lijekove uzimate pomiješane s Vodom za injekcije Makpharm. Liječnik će Vas savjetovati o mogućim

utjecajima pojedinih lijekova.

3.

KAKO PRIMJENJIVATI VODU ZA INJEKCIJE MAKPHARM

Vodu za injekcije Makpharm će Vam dati liječnik ili medicinska sestra.

Vaš će liječnik odlučiti koliko Vam je infuzije potrebno i kada i kako ćete ju primati. To će ovisiti o

vrsti lijeka ili lijekova koje ćete primiti zajedno s Vodom za injekcije Makpharm. Liječnik će takoĎer

uzeti u obzir Vašu dob, tjelesnu masu, Vaše opće stanje te ostale vrste liječenja koje primate.

NE smijete primiti Vodu za injekcije Makpharm ako u vodi ima vidljivih ĉestica koje plutaju ili

ako je pakiranje na bilo koji naĉin oštećeno.

Ako primite više Vode za injekcije Makpharm nego što ste trebali

Ako ste dobili previše Vode za injekcije Makpharm (prekomjerna infuzija), to može dovesti do

hemolize. Hemoliza je stanje kada crvene krvne stanice upiju vodu i zbog toga se raspadnu.

Lijekovi koji su pomiješani s Vodom za injekcije Makpharm mogu takoĎer izazvati različite simptome

ako se daju u prevelikim količinama (prekomjerna infuzija). U tome slučaju, znaci i simptomi

predoziranja ovisiti će o vrsti lijeka koji je pomiješan s Vodom za injekcije Makpharm.

Ako Vam se nenamjerno primijeni prekomjerna doza, primjena lijeka će se zaustaviti i primiti ćete

drugo odgovarajuće liječenje, ovisno o simptomima.

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Trebate pročitati Uputu o lijeku za lijek koji se dodaje u Vodu za injekcije Makpharm kako biste

saznali moguće simptome prekomjerne infuzije.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Vode za injekcije Makpharm obratite se

svojem liječniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Voda za injekcije Makpharm može izazvati nuspojave, koje se ne moraju

pojaviti kod svih bolesnika.

Može se pojaviti pucanje (hemoliza) crvenih krvnih stanica ako:

primite samu Vodu za injekcije Makpharm,

je Voda za injekcije Makpharm iskorištena za pripremu otopina za injekciju koje nemaju sličnu

koncentraciju tvari kao i Vaša krv (izotoničnu).

Ako je lijek dodan u Vodu za injekcije Makpharm, dodani lijek takoĎer može izazvati nuspojave. Ove

nuspojave ovisiti će o lijeku koji je dodan. Trebate pročitati Uputu o lijeku za lijek koji je dodan kako

biste saznali moguće simptome.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ĈUVATI VODU ZA INJEKCIJE MAKPHARM

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece

VODU ZA INJEKCIJE MAKPHARM se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog

na pakiranju.

Čuvati u originalnom pakiranju, zaštićeno od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg liječnika ili

ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

SADRŢAJ PAKOIRNJA I DRUGE INFORMACIJE

Što VODA ZA INJEKCIJE MAKPHARM sadrţi:

1 ampula (5 ml) sadrži 5 ml vode za injekcije.

Lijek ne sadrži pomoćne tvari.

Kako VODA ZA INJEKCIJE MAKPHARM izgleda i sadrţaj pakiranja

Bistra, bezbojna tekućina.

Svako pakiranje sadrži 50 ampula s 5 ml vode za injekcije, u kutiji.

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĊaĉ

Makpharm d.o.o.

Folnegovićeva 1/A

10000 Zagreb

ALTERNO AD d.o.o., PE

Brnčičeva ulica 29,

Ljubljana – Črnuče, 1231

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Slovenija

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2017.

H A L M E D

29 - 12 - 2017

O D O B R E N O

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio is voluntarily recalling four lots of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething liquids to the consumer level. During a routine inspection by the U.S. Food and Drug Administration, the products were found to contain microbial contaminants Pseudomonas Brenneri, Pseudomonas Fluroescens and Burkholderia Multivorans.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

Centrally located in the port of Boulogne-sur-Mer, the Laboratory for Food Safety's site specialising in fishery and aquaculture products is expanding! This extension, financed jointly by the Hauts-de-France Region and the local community, underlines ANSES's scientific investment in Boulogne-sur-Mer and is fully consistent with regional research dynamics for the quality and safety of aquatic products.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-5-2018

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA approved a supplemental New Animal Drug Application submitted by AquaBounty Technologies, Inc. The supplemental NADA requested FDA approval to raise AquAdvantage Salmon at a land-based contained facility near Albany, Indiana.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.