Versican Plus DHPPi/L4

Glavna informacija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Versican Plus DHPPi/L4
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • psi
 • Područje terapije:
 • Imunološke za kanide, psa žive i inaktivirane virusne i bakterijske vakcine
 • Terapijske indikacije:
 • Aktivna imunizacija pasa sa 6 tjedana starosti:kako bi se spriječilo smrtnosti i kliničkih simptoma uzrokovanih virusom kuge mesožderke, kako bi se spriječilo smrtnosti i kliničkih znakova, uzrokovane pas аденовируса tipa 1, Za sprečavanje kliničkih simptoma i smanjenje zaraze izlučivanje uzrokovane pas аденовируса tipa 2, Kako bi se spriječilo kliničkih znakova, leucopoenia i virusne izlučivanje uzrokovane parvo pasa, kako bi se spriječilo kliničke manifestacije (nosni i očni iscjedak) i smanjenje zaraze izlučivanje uzrokovane pas парагриппа virus, kako bi se spriječilo klinički znakovi infekcije mokraćnog izlučivanje uzrokovana L. interrogans serotip Australis serovar Bratislava, kako bi se spriječili klinički znakovi i urinarni izlučivanje i smanjili infekcije uzrokovane L. interrogans serotip Canicola serovar Canicola i L. interrogans serotip Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae i za sprečavanje kliničkih znakova i smanjenje infekcije i izlučivanje urina uzrokovanih L. interrogans serogroup Gri

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/003678
 • Datum autorizacije:
 • 07-05-2014
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/003678
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

An agency of the European

Union

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/257977/2014

EMEA/H/C/003678

EPAR, sažetak za javnost

Što je Versican Plus DHPPi/L4?

Cjepivo protiv virusa štenećaka, psećeg adenovirusa, parvovirusa, virusa

parainfluence (živog atenuiranog) i pseće leptospiroze (inaktivirano)

Ovaj dokument je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni veterinarsko-medicinskog proizvoda.

Cilj mu je objasniti kako procjena, koju Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) provodi

na temelju zaprimljene dokumentacije, dovodi do preporuka o uvjetima korištenja.

Ovaj dokument ne može zamijeniti osobni razgovor s vašim veterinarom. Ako vam je potrebno više

informacija o zdravstvenom stanju ili liječenju vaše životinje, obratite se svom veterinaru. Ako želite

više informacija na temelju preporuka CVMP-a, pročitajte znanstvenu raspravu (također dio EPAR-a).

Što je Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4 je veterinarsko cjepivo koje sadrži živi, atenuirani (oslabljeni) virus štenećaka,

pseći adenovirus tipa 2, pseći parvovirus tipa 2b i virus pseće parainfluence tipa 2 kao i inaktivirane

(ubijene) sojeve bakterija Leptospira. Versican Plus DHPPi/L4 dostupan je u obliku liofilizata (peleta

zamrznutih sušenjem) s otapalom za injekciju.

Za što se Versican Plus DHPPi/L4 koristi?

Versican Plus DHPPi/L4 koristi se za zaštitu pasa od:

štenećaka, infektivne bolesti koja se ponekad naziva i bolest tvrdih mekuši jer psi mogu razviti

zadebljanje kože na jastučićima šapa kao i curenje iz nosa, kašalj, vrućicu, povraćanje i proljev,

prekomjerno slinjenje i u nekim slučajevima napadaje

psećeg adenovirusa tipa 1 koji uzrokuje akutnu infekciju jetre koja može uzrokovati znakove žutice

(žućenje kože i očiju)

infekcije psećim parvovirusom koja može teško utjecati na štence, što uzrokuje letargiju, vrućicu,

povraćanje i krvavi proljev

virusa pseće parainfluence i psećeg adenovirusa tipa 2 koji uzrokuju zarazni traheobronhitis (kašalj

čopora)

Što je Versican Plus DHPPi/L4?

EMA/257977/2014

Stranica 2/3

leptospiroze, bakterijske bolesti koja se može prenijeti preko zaraženog urina i uzrokovati

krvarenje, hepatitis (upalu jetre), žuticu ili nefritis (upalu bubrega).

Cjepivo se daje štencima u dobi od šest tjedana u obliku potkožne injekcije i ponavlja se tri do četiri

tjedna kasnije. Za docjepljivanje protiv štenećaka, psećeg adenovirusa (tipa 1 i 2) i parvovirusa

potrebna je jedna doza cjepiva Versican Plus DHPPi/L4 svake tri godine. Kao zaštita od virusa

parainfluence i leptospiroze potrebno je docjepljivanje jednom godišnje.

Kako djeluje Versican Plus DHPPi/L4?

Versican Plus DHPPi/L4 je cjepivo. Cjepiva djeluju „učeći” imunosni sustav (prirodnu obranu tijela)

kako da se obrani protiv bolesti. Virusi u cjepivu Versican Plus DHPPi/L4 su živi, ali su atenuirani

(oslabljeni) tako da ne uzrokuju bolest; kombinirani su s ubijenim (inaktiviranim) sojevima bakterije

Leptospira. Kada se Versican Plus DHPPi/L4 daje psima, imunosni sustav životinje prepoznaje viruse i

bakterije kao „strana tijela” i proizvodi protutijela protiv njih. Ako životinje u budućnosti budu izložene

tim infekcijama, imunosni sustav moći će brže reagirati. To će pomoći u njihovoj zaštiti od štenećaka,

infekcije jetre adenovirusom, infekcije parvovirusom, „kašlja čopora” (zaraznog traheobronhitisa) i

leptospiroze.

Versican Plus DHPPi/L4 sadrži adjuvans (aluminijev hidroksid) za povećavanje imunosnog odgovora.

Kako je Versican Plus DHPPi/L4 ispitivan?

Djelotvornost cjepiva Versican Plus DHPPi/L4 prvo je ispitana u terenskom ispitivanju koje je

obuhvatilo 129 pasa. Psi su ili bili cijepljeni dvaput u razmaku od tri do četiri tjedna ili su primili jednu

godišnju dozu docjepljivanja. Mjera djelotvornosti bila je razina protutijela prije i nakon cijepljenja.

Nakon toga provedena su laboratorijska ispitivanja kako bi se utvrdilo razdoblje zaštite od štenećaka,

infekcije psećim adenovirusom (tipa 1 i 2) i infekcije parvovirusom. Tijekom tih ispitivanja psi su bili

cijepljeni dvaput u razmaku od tri tjedna te su bili podvrgnuti provokaciji virusom štenećaka, psećim

adenovirusom i psećim parvovirusom tri godine nakon drugog cijepljena. Mjere djelotovornosti bile su

klinički znakovi, tjelesna temperatura i razina protutijela.

Koje su koristi cjepiva Versican Plus DHPPi/L4 utvrđene u ispitivanjima?

Terensko ispitivanje pokazalo je da cijepljenje cjepivom Versican Plus DHPPi/L4 stvara razine

protutijela koje su dostatne za zaštitu od virusa štenećaka i psećeg adenovirusa u svih pasa. Postotak

pasa sa zaštitnim razinama protutijela za parvovirus bio je u rasponu od 73 do 100 %, za virus

parainfluence 73 do 97 %, a za leptospirozu 59 do 96 %. Odgovori u štenaca bili su niži nego u

odraslih pasa u nekim slučajevima jer su oni naslijedili protutijela od svojih majki.

Laboratorijska ispitivanja pokazala su da je razdoblje zaštite tri godine za štenećak, pseći adenovirus i

pseći parvovirus.

Koji su rizici povezani s cjepivom Versican Plus DHPPi/L4?

Najčešća nuspojava (uočena kod više od 1 na 100 pasa) kod primjene cjepiva Versican Plus DHPPi/L4

je kratkotrajna oteklina do 5 cm koja se može javiti na mjestu injekcije nakon cijepljenja.

U situacijama u kojima se očekuje da će štenci naslijediti vrlo visoke razine protutijela od kuje, plan

cijepljenja treba planirati shodno tome.

Što je Versican Plus DHPPi/L4?

EMA/257977/2014

Stranica 3/3

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje

veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

U slučaju nehotičnog samoinjektiranja potrebno je odmah potražiti liječnički savjet te pokazati uputu o

proizvodu ili etiketu liječniku.

Zašto je Versican Plus DHPPi/L4 odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) zaključio je da koristi cjepiva DHPPi/L4

nadmašuju rizike za odobrene indikacije i preporučio izdavanje odobrenja za stavljanje cjepiva

Versican Plus DHPPi/L4 u promet. Omjer koristi i rizika dostupan je u modulu znanstvene rasprave

ovog EPAR-a.

Ostale informacije o cjepivu Versican Plus DHPPi/L4:

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je na snazi na teritoriju Europske

unije za cjepivo Versican Plus DHPPi/L4 dana 7. svibnja 2014. Informacije o tome je li za ovaj proizvod

potreban veterinarski recept možete naći na etiketi/vanjskom dijelu pakiranja.

Sažetak je posljednji put ažuriran u ožujku 2015.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP ZA:

Versican Plus DHPPi/L4 liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za pse

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

Nositelj odobrenja za proizvodnju odgovoran za puštanje serije u promet:

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané,

ČEŠKA REPUBLIKA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Versican Plus DHPPi/L4 liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju za pse

3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH

SASTOJAKA

Po dozi od 1 ml:

Djelatne tvari:

Liofilizat (živi atenuirani)

Minimalno

Maksimalno

Virus štenećaka, soj CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Pseći adenovirus tip 2, soj CAV-2-Bio 13

TCID

TCID

Pseći parvovirus tip 2b, soj CPV-2b-Bio 12/B

TCID

TCID

Pseći parainfluenca virus tip 2, soj CPiV-2-Bio 15

TCID

TCID

Otapalo (inaktivirano)

Leptospira

interrogans

serotip Icterohaemorrhagiae

serovar Icterohaemorrhagiae, soj MSLB 1089

ALR** titar ≥ 1:51

Leptospira interrogans

serotip Canicola

serovar Canicola, soj MSLB 1090

ALR** titar ≥ 1:51

Leptospira kirschneri

serotip Grippotyphosa

serovar Grippotyphosa, soj MSLB 1091

ALR** titar ≥ 1:40

Leptospira

interrogans

serotip Australis

serovar Bratislava, soj MSLB 1088

ALR** titar ≥ 1:51

Adjuvans:

Aluminijev hidroksid

1,8 – 2,2 mg

50% infektivne doze kulture tkiva

mikro aglutinacijska-litička reakcija antitijela

Liofilizat: spužvasta tvorba bijele boje.

Otapalo: bjelkaste boje s finim talogom.

4.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija pasa starijih od 6 tjedana:

sprječavanje uginuća i kliničkih znakova bolesti uzrokovanih virusom štenećaka,

sprječavanje uginuća i kliničkih znakova bolesti uzrokovanih psećim adenovirusom tipa 1,

sprječavanje kliničkih znakova i smanjivanje izlučivanja virusa uzrokovanog psećim

adenovirusom tipa 2,

sprječavanje kliničkih znakova, leukopenije i izlučivanja virusa uzrokovanog psećim

parvovirusom,

sprječavanje kliničkih znakova (iscjedak iz nosa i očiju) i smanjivanje izlučivanja virusa

uzrokovanog virusom parainfluence,

sprječavanje kliničkih znakova, infekcije i urinarne ekskrecije uzrokovane

L. interrogans

serotip Australis, serovar Bratislava,

sprječavanje kliničkih znakova i urinarne ekskrecije i smanjivanje infekcije uzrokovane

L.

interrogans

serotip Canicola serovar Canicola i

L. interrogans

serotip Icterohaemorrhagiae

serovar Icterohaemorrhagiae,

sprječavanje kliničkih znakova i smanjivanje infekcije i urinarne ekskrecije uzrokovane

L

kirschneri

serotip Grippotyphosa serovar Grippotyphosa.

Početak imunosti:

3 tjedna nakon prvog cijepljenja za CDV, CAV, CPV,

3 tjedna nakon osnovnog cijepljenja (primovakcinacija) za CPiV i

4 tjedna nakon osnovnog cijepljenja (primovakcinacija) za

Leptospire.

Trajanje imunosti:

Najmanje tri godine nakon osnovnog cijepljenja za CDV, CAV-1, CAV-2 i CPV. Trajanje imuniteta

protiv CAV-2 nije utvrđeno izazivanjem imunološkog odgovora. Pokazalo se da su 3 godine nakon

cijepljenja protiv CAV-2, protutijela još uvijek prisutna. Zaštitni imunološki odgovor protiv CAV-2

povezan s dišnom bolesti smatra se da traje najmanje 3 godine. Najmanje godinu dana nakon

osnovnog cijepljenja za komponente CPiV i

Leptospira

5.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

6.

NUSPOJAVE

Nakon subkutane aplikacije na mjestu injiciranja često se može pojaviti prolazna oteklina (do 5 cm),

ponekad može biti bolna, temperirana i zacrvenjena. Takve otekline će se ili spontano povući ili

znatno smanjiti do 14 dana nakon cijepljenja. U rijetkim slučajevima pojavljuju se želučano-crijevni

simptomi kao što je proljev i povraćanje ili anoreksija i letargičnost.

Kao i kod svih cjepiva ponekad može doći do reakcije preosjetljivosti(tj. anafilaksije, angioedema,

dispneje, cirkulacijskog šoka, kolapsa). U tom slučaju treba odmah poduzeti simptomatsko liječenje.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojavu(e) za vrijeme trajanja tretmana),

česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja),

manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja),

rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja),

vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP,

molimo obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Subkutana primjena.

Osnovno cijepljenje (primovakcinacija): dvije doze Versican Plus DHPPi/L4 u razmaku od 3-4 tjedna

nakon navršenih 6 tjedana starosti.

Bjesnoća:

Ako je potrebna zaštita od bjesnoće:

Prva doza: Versican Plus DHPPi/L4 nakon navršenih 8-9 tjedna starosti.

Druga doza: Versican Plus DHPPi/L4R 3-4 tjedna kasnije, ali ne prije navršenih 12 tjedana života.

Učinkovitost frakcije bjesnoće je dokazana u laboratorijskom ispitivanju nakon 12 tjedna starosti.

Međutim, u terenskom ispitivanju 10% seronegativnih pasa nije pokazalo serokonverziju (> 0,1

IJ/ml) 3-4 tjedna nakon prvog osnovnog cijepljenja protiv bjesnoće. Slijedećih 17% nije pokazalo 0,5

IJ/ml titra antitijela bjesnoće, koje zahtijevaju neke zemlje koje nisu članice EU kako bi se u njih

moglo putovati. U slučaju putovanja u rizična područja ili izvan EU veterinari mogu odlučiti cijepiti s

dvije doze osnovnog cijepljenja koje uključuje bjesnoću ili dodatno cijepljenje protiv bjesnoće nakon

navršenih 12 tjedana.

U slučaju potrebe mogu se cijepiti psi mlađi od 8 tjedana, jer je dokazana neškodljivost Versican Plus

DHPPi/L4 kod pasa starih 6 tjedana.

Docjepljivanje (revakcinacija):

Jedna doza Versican Plus DHPPi/L4 svake tri godine. Godišnje docjepljivanje potrebno je za

Parainfluenca i

Leptospira

komponente, stoga se pojedinačna doza kompatibilnog cjepiva Versican

Plus Pi/L4 može primjenjivati godišnje prema potrebi.

9.

SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Aseptički rekonstituirati liofilizat s otapalom. Dobro promućkati i odmah primijeniti cijelu količinu (1

ml) rekonstituiranog pripravka.

Rekonstituirano cjepivo: ružičasta ili žućkasta boja s blagom opalescencijom.

10.

KARENCIJA

Nije primjenjivo.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Čuvati i prevoziti na hladnom (2

C – 8

Ne zamrzavati. Zaštiti od svjetla.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi

poslije EXP.

Odmah upotrijebiti nakon rekonstitucije.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Dobar imunološki odgovor u potpunosti ovisi o sposobnosti imunog sustava. Imunokompetencija

životinje može biti ugrožena zbog raznih čimbenika uključujući loše zdravstveno stanje, gojno stanje,

genetske faktore, usporednu terapiju drugim lijekovima i stres.

Imunološki odgovor na komponente cjepiva CDV, CAV i CPV može biti odgođen zbog interferencije

s majčinskim protutijelima (MDA). Međutim, dokazano je cjepivo štiti od virulentno izazvanog

imunološkog odgovora u prisutnosti majčinskih protutijela kod CDV, CAV i CPV u jednakoj ili većoj

razini od onih koje se najčešće susreću u terenskim uvjetima. U slučajevima kada se očekuje

posebno visoka razina majčinskih protutijela protokol cijepljenja treba biti posebno planiran.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Cijepiti samo zdrave životinje.

Žive atenuirane cjepne sojeve CAV-2, CPiV i CPV-2b psi mogu nakon cijepljenja izlučivati u okoliš,

izlučivanje u okoliš soja CPV je primijećeno do najviše 10 dana. Budući da je mala patogenost tih

sojeva, nije potrebno odvojeno držati cijepljene od necijepljenih pasa i domaćih mačaka. Cjepni soj

CPV-2b nije testiran na drugim mesožderima (osim pasa i domaćih mačaka) koji su osjetljivi na

pseće parvoviruse i zbog toga je potrebno nakon cijepljenja odvojeno držati cijepljene pse.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod

na životinjama:

U slučaju da se nehotice samo injicira, odmah potražiti pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP

ili etiketu.

Graviditet i laktacija:

Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda nije utvrđena za vrijeme graviditeta i laktacije.

Ne preporuča se primjena tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo

kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno

poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do

slučaja.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

Nakon primjene deseterostruke propisane doze nisu zapažene druge nuspojave osim onih navedenih

u odjeljku 6 (Nuspojave). Međutim, kod manjeg broja pasa uočena je bolnost na mjestu aplikacije

odmah po primjeni deseterostruke doze. Bol je prolaznog karaktera i smanjuje se bez dodatne

terapije.

Inkompatibilnosti:

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne smije miješati s

drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Bilo koji neupotrjebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih

veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici

Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Plastična kutija sadržava 25 bočica liofilizata i 25 bočica otapala.

Plastična kutija sadržava 50 bočica liofilizata i 50 bočica otapala.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg / Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034