Verrucutan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Verrucutan 5 mg/g + 100 mg/g otopina za kožu
 • Doziranje:
 • 5 mg/g + 100 mg/g
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za kožu
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 g otopine sadrži 5 mg fluorouracila i 100 mg salicilatne kiseline
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • mibe GmbH Arzneimittel, Brehna, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Verrucutan 5 mg/g + 100 mg/g otopina za kožu
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 bočica s 13 ml otopine, u kutiji [HR-H-144904376-01]; 1 bočica s 14 ml otopine, u kutiji [HR-H-144904376-02] Urbroj: 381-12-01/70-17-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-144904376
 • Datum autorizacije:
 • 12-06-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Verrucutan 5 mg/g + 100 mg/g otopina za kožu

fluorouracil, salicilatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Verrucutan i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Verrucutan

Kako primjenjivati Verrucutan

Moguće nuspojave

Kako čuvati Verrucutan

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Verrucutan i za što se koristi

Verrucutan je terapijski lijek za bradavice.

Verrucutan se primjenjuje za obične bradavice, veruke (verrucae) na tabanima stopala (plantarne

bradavice) i plosnate bradavice (juvenilne) na rukama i nogama.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Verrucutan

Nemojte primjenjivati Verrucutan

ako ste alergični na fluorouracil, salicilatnu kiselinu ili neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.)

ako dojite

tijekom trudnoće i ako se mogućnost trudnoće ne može sa sigurnošću isključiti

u dojenčadi

u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

ako se liječite od vodenih kozica ili herpes zostera.

Ne smijete primjenjivati Verrucutan ako se trenutno liječite sa brivudinom, sorivudinom i/ili sličnim

skupinama tvari kao dio liječenja herpes zostera ili ste ih primjenjivali unutar posljednjih 4 tjedna.

Djelatna tvar fluorouracil u kombinaciji sa brivudinom, sorivudinom i njihovim derivatima mogu

značajno

povećati

nuspojave

lijeka

Verrucutan.

Nemojte

započinjati

liječenje

fluorouracilom

najmanje 4 tjedna nakon završetka liječenja herpes zostera brivudinom ili sorivudinom. Ako se liječite

ili ste se nedavno liječeni od herpes zoster infekcije, obavijestite svog liječnika o lijekovima koje ste

primjenjivali.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Verrucutan.

H A L M E D

12 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Budite pažljivi pri primjeni lijeka Verrucutan ako imate manjak DPD-a ili smanjenu aktivnost DPD-a.

Enzim dihidropirimidin dehidrogenaza (DPD) igra važnu ulogu u razgradnji fluorouracila, djelatne

tvari lijeka Verrucutan. Inhibicija ili smanjena aktivnost ovog enzima (npr. zbog primjene DPD

inhibitora kao što su brivudin ili sorivudin) mogu dovesti do nakupljanja djelatne tvari fluorouracila.

Ako je potrebno, odreĎivanje aktivnosti enzima DPD je potrebno prije liječenja lijekom Verrucutan.

Budite pažljivi pri primjeni lijeka Verrucutan ako uzimate fenitoin za epileptičke napadaje. Ako

primjenjujete fenitoin, kombinirana primjena lijeka Verrucutan može dovesti do povećanja vrijednosti

fenitoina u krvi. Stoga, potrebno je redovito provjeravati vrijednosti fenitoina u krvi.

Ako su područja kože s tankim gornjim slojem zahvaćena bradavicama, Verrucutan je potrebno

primijeniti rjeĎe i liječena područja češće medicinski provjeravati jer može doći do stvaranja ožiljaka.

Ako imate poremećaj osjeta (npr. zbog dijabetesa), potrebne su redovite kontrole kod liječnika.

Verrucutan nije namijenjen za primjenu na velikim područjima kože. Ukupno liječeno područje ne

smije biti veće od 25 cm

Verrucutan ne smije doći u kontakt s očima i sluznicama.

Verrucutan ne smije doći u kontakt s tekstilom ili akrilima (npr. akrilne kade za kupanje) tijekom

primjene. Otopina može uzrokovati mrlje koje se ne mogu ukloniti.

Upozorenje: opasnost od požara: Držati podalje od otvorene vatre i plamena.

Djeca

Verrucutan se ne smije primjenjivati u dojenčadi. Budući da je rizik od predoziranja veći u djece nego

u odraslih, preporučeno područje liječenja i učestalost liječenja – posebno u male djece – ne smije se

prekoračiti.

Drugi lijekovi i Verrucutan

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli

primijeniti bilo koje druge lijekove.

Ovo je osobito važno jer kada se uzima nekoliko lijekova u isto vrijeme, učinak se pojedinačnih

lijekova može pojačati ili oslabiti.

Budite posebno oprezni ako uzimate odreĎene antivirusne lijekove koji utječu na viruse (brivudin,

sorivudin ili njihovi derivati) ili lijekove za napadaje (fenitoin).

Zbog moguće apsorpcije salicilatne kiseline, interakcije s metotreksatom (citostatik) i sulfonilurejama

(antidijabetik) su moguće.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Verrucutan se ne smije primjenjivati tijekom dojenja, trudnoće ili ako se mogućnost trudnoće ne može

sa sigurnošću isključiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Verrucutan sadrži dimetilsulfoksid.

Dimetilsulfoksid može nadražiti kožu.

H A L M E D

12 - 06 - 2017

O D O B R E N O

3. Kako primjenjivati Verrucutan

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako nije drugačije propisano, Verrucutan se primjenjuje dva ili tri puta na dan na svaku bradavicu.

Način primjene

Za primjenu na kožu.

Verrucutan smije doći u kontakt samo s bradavicom, a ne i sa zdravom kožom koja okružuje

bradavicu; gdje je potrebno okolnu kožu je potrebno prekriti pastom ili mašću. Ako je potrebno,

liječnik ili ljekarnik može Vam preporučiti odgovarajući proizvod. Savjetuje se obrisati špatulu o vrat

bočice prije nanošenja. Za veoma male bradavice, uzmite čačkalicu ili nešto slično umjesto špatule za

precizniju primjenu. Prije svake nove primjene lijeka Verrucutan, potrebno je ukloniti postojeći sloj

filma tako što ćete ga oljuštiti.

Za bradavice oko ili ispod nokta, morate biti sigurni da je nokat čitav i da lijek Verrucutan ne može ući

u ležište nokta. Ukupno liječeno područje ne smije biti veće od 25cm

Tijekom liječenja preporučuje se redovito savjetovanje s liječnikom. Iskustvo pokazuje da je u

mnogim slučajevima (primjerice s jako izbočenim bradavicama ili verukama) korisno da Vaš liječnik

ukloni tkivo odumrlo tijekom liječenja lijekom Verrucutan.

Trajanje liječenja

Prosječno trajanje liječenja je 6 tjedana. Nakon uspješnog liječenja, liječenje je potrebno održavati

prosječno 1 tjedan više.

Ako imate dojam da je učinak lijeka Verrucutan prejak ili preslab, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

Ako primijenite više Verrucutana nego što ste trebali

U ovom slučaju, molimo kontaktirajte svog liječnika.

Ako ste zaboravili primijeniti Verrucutan

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo nastavite primjenjivati

lijek kako Vam je savjetovao liječnik ili kako je opisano u ovoj uputi.

Ako prestanete primjenjivati Verrucutan

U ovom slučaju, molimo kontaktirajte svog liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sljedeće kategorije se koriste za izražavanje učestalosti nuspojava:

H A L M E D

12 - 06 - 2017

O D O B R E N O

Vrlo često

pojavljuje se u 1 više od 10 osoba

Često

pojavljuje se u 1 od 10 osoba

Manje često

pojavljuje se u 1 od 100 osoba

Rijetko

pojavljuje se u 1 od 1000 osoba

Vrlo rijetko

pojavljuje se u 1 od 10 000 osoba

Nepoznato

učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih

podataka

Vrlo često: moguće su crvenilo kože, upala, nadraženost, osjećaj pečenja, bol i svrbež na

mjestu primjene

Često: moguće su krvarenje, stvaranje krasta i vlaženje kože na mjestu primjene. Koža se

može ljuskati i može se pojaviti površinsko oštećenje kože (gubitak gornjeg sloja kože)

pojava glavobolje

Manje često: upala kože, oteklina i ulkusi se mogu pojaviti na mjestu primjene.

U očima, povećana proizvodnja suza, svrbež i suhe oči se mogu pojaviti.

Rijetko: jaki osjećaj pečenja se može pojaviti i tada ćete morati prekinuti liječenje.

Verrucutan sadrži salicilatnu kiselinu. Ova djelatna tvar može dovesti do znakova blage

nadraženosti kao što je upala kože (dermatitis) i reakcija preosjetljivosti (kontaktna alergijska

reakcija). Ovi znakovi nadraženosti se takoĎer mogu pojaviti kao svrbež, crvenilo i mjehurići

izvan mjesta primjene.

U području koje okružuje bradavicu, moguće su bjelkaste promjene boje i ljuštenje kože.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava; navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Verrucutan

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici bočice i kutiji

iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Jednom otvoren lijek je stabilan 6 mjeseci.

Bočicu je potrebno nakon primjene čvrsto zatvoriti. Inače, lijek će se brzo isušiti i neće se više moći

pravilno primjenjivati. Nemojte primjenjivati Verrucutan ako se isušio.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Verrucutan sadrži

Djelatne tvari su: fluorouracil i salicilatna kiselina.

H A L M E D

12 - 06 - 2017

O D O B R E N O

1 g otopine sadrži 5 mg fluorouracila i 100 mg salicilatne kiseline.

Drugi

sastojci

dimetilsulfoksid,

bezvodni

etanol,

etilacetat,

piroksilin,

kopoli(butilmetakrilat/metilmetakrilat) (80:20).

Kako Verrucutan izgleda i sadržaj pakiranja

Verrucutan je bistra, bezbojna do blago narančasta otopina za kožu. Dostupna je u smeĎim staklenim

bočicama s polietilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu s navojem i špatulom koje sadrže 13 mL

(12,3 g) i 14 mL (13,2 g) otopine.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Branitelja domovinskog rata 8, 42230 Ludbreg, Hrvatska

ProizvoĎač

mibe GmbH Arzneimittel, Münchener strasse 15, 06796 Brehna, Njemačka

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Njemačka: Verucutan 5 mg/g + 100 mg/g Lösung zur Anwendung auf der Haut

Hrvatska: Verrucutan 5 mg/g + 100 mg/g otopina za kožu

Poljska:

Verrucutan

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2017.

H A L M E D

12 - 06 - 2017

O D O B R E N O