Vagisan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Vagisan 167 mg/100 mg vagitoriji
 • Doziranje:
 • 167 mg + 100 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • vagitorij
 • Sastav:
 • Urbroj: jedan vagitorij sadrži 167 mg (S) - laktatne kiseline i 100 mg otopine natrijevog laktata što odgovara 40 mg laktatne kiseline
 • Tip recepta:
 • bez recepta, u ljekarni
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Bielefeld, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Vagisan 167 mg/100 mg vagitoriji
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 7 vagitorija u stripu, u kutiji [HR-H-837065412-01] Urbroj: 381-12-01/70-15-13

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-837065412
 • Datum autorizacije:
 • 16-11-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU

Vagisan 167 mg/100 mg vagitoriji

laktatna kiselina, natrijev laktat

Paţljivo proĉitajte cijelu uputu prije nego poĉnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrţi

Vama vaţne podatke. Ovaj lijek namijenjen je za primjenu u ţena.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao

Vaš liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5

dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što su VAGISAN vagitoriji i za što se koriste

Što morate znati prije nego počnete uzimati VAGISAN vagitorije

Kako primijenjivati VAGISAN vagitorije

Moguće nuspojave

Kako čuvati VAGISAN vagitorije

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO SU VAGISAN VAGITORIJI I ZA ŠTO SE KORISTE

Vagisan je lijek u obliku vagitorija, namijenjen za primjenu u rodnicu, koji sadržava laktatnu

(mliječnu) kiselinu i natrijev laktat.

Vagisan vagitoriji reguliraju sadržaj laktatne kiseline u rodnici tijekom dugotrajnih ili

ponavljajućih upala rodnice (vaginitis: bakterijske vaginoze, nespecifični vaginitis) lakših i

srednje teških oblika.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POĈNETE UZIMATI VAGISAN

VAGITORIJE

Nemojte uzimati VAGISAN vagitorije:

ako ste alergični na mliječnu kiselinu, natrijev laktat ili makrogol (pomoćni sastojak ovog

lijeka naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite VAGISAN vagitorije.

Vagisan se ne preporučuje za primjenu u djevojčica prije puberteta. Kod adolescentica nakon

puberteta nema iskustava primjene.

Drugi lijekovi i VAGISAN vagitoriji

Nema poznatih interakcija.

H A L M E D

19 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste

mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

VAGISAN vagitoriji s hranom i pićem

Nema poznatih interakcija.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Vagisan se može primijenjivati tijekom cijelog razdoblja trudnoće i dojenja.

Tijekom trudnoće potrebno je uvijek temeljito oprati ruke prije primjene Vagisana, tj. prije

umetanja vagitorija u rodnicu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vagisan vagitoriji nemaju utjecaja na upravljanje vozilima i strojevima.

3.

KAKO PRIMIJENJIVATI VAGISAN VAGITORIJE

Uvijek primjenjujte Vagisan toĉno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je

rekao Vaš lijeĉnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim lijeĉnikom ili ljekarnikom ako niste

sigurni.

Lijek Vagisan su vagitoriji koji se primjenjuju u rodnicu.

Ukoliko drugačije nije propisano od strane liječnika, uobičajena doza je jedan vagitorij

jednom dnevno, a primjenjuje se navečer.

Dužina trajanja liječenja je 5 do 7 dana.

Kod svake primjene Vagisan vagitorija pridržavajte se niže navedenih

uputa:

dobro operite ruke prije primjene,

razdvojite oba sloja folije pri vrhu vagitorija, kao što je prikazano na

slici,

izvadite vagitorij iz omota,

pomoću prsta uvedite vagitorij što dublje u rodnicu, najjednostavnije je ležeći na leđima

sa lagano raširenim nogama,ukoliko je rodnica relativno suha, prije uvođenja vagitorija u

rodnicu dobro ga ovlažite vodom,

kako se vagitorij vrlo dobro otapa, preporučuje se poslije koristiti uložak zbog moguće

pojave vodenastog iscjetka, koji je neškodljiv.

Primjena u djece i adolescentica

Vagisan se ne preporučuje za primjenu u djevojčica prije puberteta. Kod adolescentica nakon

puberteta nema iskustava primjene.

Ako uzmete više VAGISAN vagitorija nego što ste trebali

Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja. Stoga nisu potrebne posebne mjere opreza.

Ako ste zaboravili uzeti VAGISAN vagitorije

Ukoliko ste zaboravili uzeti Vagisan vagitorije, nemojte primijeniti dvostruku dozu vagitorija

sljedećeg dana, nego nastavite liječenje prema propisanom doziranju.

H A L M E D

19 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Ako prestanete uzimati VAGISAN vagitorije

Ukoliko prestanete s primjenom Vagisan vagitorija na duže vrijeme, ili prestanete s

primjenom prije završetka liječenja, u oba slučaja Vaše liječenje moglo bi biti neuspješno.

Molimo obratite se stoga svom liječniku ili ljekarniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Za utvrđivanje učestalosti nuspojava korištena je sljedeća klasifikacija:

kategorija

uĉestalost

vrlo često:

više od 1 na 10 korisnica

često:

1 do 10 na 100 korisnica

manje često:

1 do 10 na 1000 korisnica

rijetko:

1 do 10 na 10.000 korisnica

vrlo rijetko:

manje od 1 na 10.000 korisnica

nepoznato:

ne može se procijeniti na temelju dostupnih podataka

Znaĉajne nuspojave ili znakovi na koje je potrebno obratiti paţnju i što uĉiniti ako ih

primijetite:

U slučaju da primijetite bilo koju od niže navedenih nuspojava, prestanite primjenjivati

Vagisan te se što prije posavjetujte sa svojim liječnikom.

Manje ĉeste nuspojave (kod 1 do 10 na 1000 korisnica):

budući da se vagitoriji vrlo dobro otapaju, ponekad može doći do jakog, vodenastog

iscjetka.

Rijetke nuspojave (kod 1 do 10 na 10.000 korisnica):

blage reakcije na koži, npr. crvenilo, osjećaj probadanja, žarenja, svrbež.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ĈUVATI VAGISAN VAGITORIJE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijek koji više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

19 - 07 - 2017

O D O B R E N O

6.

SADRŢAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što VAGISAN vagitoriji sadrţe

Djelatne tvari su laktatna kiselina i natrijev laktat.

Jedan vagitorij sadrži 167 mg (S)-laktatne kiseline i 100 mg otopine natrijevog (S)-laktata, što

odgovara 40 mg (S)-laktatne kiseline.

Pomoćne tvari su: makrogol 1500 i makrogol 6000

Kako VAGISAN vagitoriji izgledaju i sadrţaj pakiranja

Vagisan vagitoriji su bijeli vagitoriji, glatke površine, u strip pakiranju, 7 vagitorija u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĊaĉ

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel,

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld,

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

REMEDIA d.o.o.

Sv. Mateja 66

10 020 Zagreb

Tel: 01/3778770

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u srpnju 2017.

H A L M E D

19 - 07 - 2017

O D O B R E N O