Trimetazidin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem
 • Doziranje:
 • 35 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta s prilagođenim oslobađanjem
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 35 mg trimetazidindiklorida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 60 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-537233842-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-537233842
 • Datum autorizacije:
 • 24-11-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 05-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

trimetazidindiklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Trimetazidin PharmaS i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Trimetazidin PharmaS?

Kako uzimati Trimetazidin PharmaS?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Trimetazidin PharmaS?

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Trimetazidin PharmaS i za što se koristi?

Ovaj lijek je namijenjen za upotrebu u odraslih bolesnika, u kombinaciji s drugim lijekovima koji se

koriste u liječenju angine pektoris (bol u prsima uzrokovana koronarnom arterijskom bolešću).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Trimetazidin PharmaS?

Nemojte uzimati Trimetazidin PharmaS

ako ste alergični na trimetazidin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako bolujete od Parkinsonove bolesti (bolest koja zahvaća mozak i utječe na kretanje - drhtanje,

ukočeno držanje tijela, usporeni pokreti i teško, nepravilno hodanje)

ako imate teško oštećenje bubrega

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Trimetazidin PharmaS.

Lijek nije namijenjen za liječenje napada angine, niti je namijenjen kao početna terapija nestabilne

angine. Lijek se ne koristi za liječenje srčanog udara.

U slučaju napada angine pektoris, obavijestite Vašeg liječnika. Postoji mogućnosti da ćete morati

ponovo učiniti neke testove i promijeniti svoju terapiju.

Ovaj lijek može uzrokovati ili pogoršati simptome poput drhtanja, ukočenog držanja tijela, usporenih

pokreta i teškog nepravilnog hodanja, osobito u starijih bolesnika, što se treba dalje ispitati i javiti

Vašem liječniku koji Vam može promijeniti terapiju.

Padovi se mogu dogoditi uslijed pada krvnog tlaka ili kao posljedica gubitka ravnoteže (vidjeti opis

mogućih nuspojava).

Djeca i adolescenti

Primjena lijeka Trimetazidin PharmaS se ne preporučuje u djece mlaĎe od 18 godina.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Trimetazidin PharmaS

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Trimetazidin PharmaS s hranom i pićem

Trimetazidin PharmaS se može

uzimati s hranom i pićem.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek tijekom trudnoće. Ako tijekom primjene ovog lijeka ostanete trudni, odmah

o tome obavijestite Vašeg liječnika, jer samo liječnik može donijeti odluku o tome trebate li nastaviti

liječenje s ovim lijekom.

Zbog nedostatka podataka o izlučivanju lijeka u majčino mlijeko, nemojte uzimati ovaj lijek ako

dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možete osjetiti omaglicu i omamljenost što može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i

strojevima.

Ovaj lijek sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Trimetazidin PharmaS?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna Trimetazidin PharmaS tableta (35 mg) dva puta na dan za vrijeme obroka,

ujutro i navečer. Ako imate problema s bubrezima ili ste stariji od 75 godina Vaš liječnik može

prilagoditi preporučenu dozu.

Slikovni znakovi (piktogrami) na kutiji

služe označavanju doba dana i broja

tableta koje trebate uzeti.

Tako, na primjer, ako je liječnik propisao uzimanje jedne tablete lijeka ujutro, a jedne navečer,

ljekarnik će prilikom izdavanja lijeka ispuniti prazna polja na sljedeći način:

Trimetazidin PharmaS se uzima kroz usta. Tabletu treba progutati cijelu s čašom vode tijekom obroka.

Ako uzmete više lijeka Trimetazidin PharmaS nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Trimetazidin PharmaS tableta nego što ste trebali, odmah se posavjetujte s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti Trimetazidin PharmaS

Ako zaboravite uzeti lijek, samo uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku

dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Trimetazidin PharmaS

Vaš liječnik će odrediti dužinu trajanja liječenja s ovim lijekom. Nemojte prekidati uzimanje lijeka, a

da se prethodno niste posavjetovali s Vašim liječnikom.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Pojavi li se bilo koja od niže nabrojenih nuspojava prestanite uzimati lijek i odmah obavijestite

Vašeg liječnika ili se javite hitnoj službi u najbližoj bolnici.

oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla što može uzrokovati poteškoće u gutanju i disanju

vrućica, smetenost, bolovi u trbuhu te poremećaj srčanog ritma. Ovo mogu biti znakovi

poremećaja zgrušavanja krvi pod nazivom trombocitopenična purpura i može biti vrlo

ozbiljna

Ostale nuspojave koje se mogu javiti uz primjenu ovog lijeka:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

omaglica,

glavobolja,

bol u trbuhu, proljev, loša probava, mučnina, povraćanje,

osip, svrbež, koprivnjača

opća slabost.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

osjećaj lupanja srca (tzv. palpitacije), ubrzan rad srca, dodatni otkucaji srca

pad krvnog tlaka kada se uspravite, uz što se mogu javiti omaglica, ošamućenost ili nesvjestica,

malaksalost (opće loše osjećanje), pad, crvenilo uz osjećaj vrućine.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

opći

osjećaj

slabosti,

mučnina,

povraćanje,

gubitak

apetita,

vrućica,

žuta

boja

kože

bjeloočnica, svrbež, svjetla boja stolice i tamna boja mokraće koji upućuju na oštećenje jetre.

značajno smanjenje broja bijelih krvnih stanica što povećava rizik od infekcija, smanjenje broja

trombocita, što povećava rizik od nastanaka modrica ili krvarenja

neobični pokreti, uključujući nevoljno drhtanje ruku i prstiju, uvijanje tijela, poteškoće u

hodanju i ukrućenost ruku i nogu (ekstrapiramidalni simptomi) koji obično prestaju po prekidu

uzimanja lijeka,

crveni osip po cijelom tijelu s pojavom mjehurića, praćen vrućicom,

poremećaji spavanja (poteškoće u spavanju, omamljenost),

zatvor,

osjećaj vrtnje (vrtoglavica).

Prijavljivanje nuspojava

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Trimetazidin PharmaS?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30ºC.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Trimetazidin PharmaS sadrži?

Djelatna

tvar

trimetazidinklorid.

Jedna

tableta

prilagoĎenim

oslobaĎanjem

sadrži

trimetazidindiklorida.

Pomoćne tvari su:

Jezgra: laktoza hidrat; ksantanska guma; povidon; bezvodni koloidni silicijev dioksid; magnezijev

stearat

Film ovojnica: hipromeloza (E464); titanijev dioksid (E171); magnezijev stearat; makrogol 6000;

glicerol; crveni željezov oksid (E172)

Tinta: šelak glazura; crni željezov oksid (E172); propilenglikol

Kako Trimetazidin PharmaS izgleda i sadržaj pakiranja?

Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagoĎenim oslobaĎanjem su ružičaste, okrugle, bikonveksne

filmom obložene tablete, promjera otprilike 8 mm i debljine otprilike 4 mm, s otisnutom oznakom „U

10“ na jednoj strani.

Pakirane su u blisteru, 60 tableta s prilagoĎenim oslobaĎanjem u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

PharmaS d.o.o.

Radnička cesta 47

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2017.

H A L M E D

24 - 11 - 2017

O D O B R E N O