Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited )

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited )
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Taxespira (previously Docetaxel Hospira UK Limited )
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antineoplastična sredstva
 • Područje terapije:
 • Prostatske neoplazme
 • Terapijske indikacije:
 • Rak dojke.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/003925
 • Datum autorizacije:
 • 28-08-2015
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/003925
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

DODATAK I

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

1.

NAZIV LIJEKA

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela (u obliku docetaksel trihidrata).

20mg/ 1 ml

Jedna bočica od 1 ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela.

80mg/ 4 ml

Jedna bočica od 4 ml koncentrata sadrži 80 mg docetaksela.

120mg/ 6 ml

Jedna bočica od 6 ml koncentrata sadrži 120 mg docetaksela.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

20mg/1 ml

Jedna bočica s 1 ml koncentrata sadrži 0,5 ml bezvodnog etanola (395 mg).

80mg/4 ml

Jedna bočica s 4 ml koncentrata sadrži 2 ml bezvodnog etanola (1580 mg).

120mg/6 ml

Jedna bočica sa 6 ml koncentrata sadrži 3 ml bezvodnog etanola (2370 mg).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

Koncentrat za otopinu za infuziju.

Koncentrat je blijedo žuta do smećkasto-žuta otopina.

4.

KLINIČKI PODACI

4.1

Terapijske indikacije

Karcinom dojke

Taxespira u kombinaciji s doksorubicinom i ciklofosfamidom indiciran je za adjuvantno liječenje

bolesnika s:

operabilnim karcinomom dojke i pozitivnim limfnim čvorovima

operabilnim karcinomom dojke i negativnim limfnim čvorovima.

U bolesnika s operabilnim karcinomom dojke i negativnim limfnim čvorovima, adjuvantno liječenje

treba ograničiti samo na bolesnike koji su prikladni za primanje kemoterapije prema međunarodno

utvrđenim kriterijima za primarnu terapiju ranog karcinoma dojke (vidjeti dio 5.1).

Taxespira u kombinaciji s doksorubicinom indiciran je za liječenje bolesnika s lokalno

uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke koji nisu ranije liječeni citostaticima za tu bolest.

Taxespira kao monoterapija indiciran je za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili

metastatskim karcinomom dojke nakon neuspjeha terapije drugim citostaticima. Prethodna

kemoterapija morala je uključivati antraciklin ili alkilirajući agens.

Taxespira u kombinaciji s trastuzumabom indiciran je za liječenje bolesnika s metastatskim

karcinomom dojke i prekomjerno izraženim HER2, koji nisu ranije primali kemoterapiju za

metastatsku bolest.

Taxespira u kombinaciji s kapecitabinom indiciran je za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim

ili metastatskim karcinomom dojke nakon neuspjeha terapije s drugim citostaticima. Prethodna

terapija morala je uključivati antraciklin.

Karcinom nemalih stanica pluća

Taxespira je indiciran za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom

nemalih stanica pluća nakon neuspjeha prethodne kemoterapije.

Taxespira u kombinaciji s cisplatinom indiciran je za liječenje bolesnika s neoperabilnim, lokalno

uznapredovalim ili metastatskim karcinomom nemalih stanica pluća, koji nisu ranije primali

kemoterapiju za tu bolest.

Karcinom prostate

Taxespira u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom indiciran je za liječenje bolesnika s

metastatskim karcinomom prostate refraktornim na hormonsko liječenje.

Adenokarcinom želuca

Taxespira u kombinaciji s cisplatinom i 5-fluorouracilom je indiciran za liječenje bolesnika s

metastatskim adenokarcinomom želuca, uključujući adenokarcinom gastroezofagealnog spoja, koji

nisu prethodno primali kemoterapiju za metastatsku bolest.

Karcinom glave i vrata

Taxespira u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluorouracilom je indiciran za indukcijsko liječenje

bolesnika s lokalno uznapredovalim karcinomom skvamoznih stanica glave i vrata.

4.2

Doziranje i način primjene

Docetaksel se može primjenjivati samo na odjelima specijaliziranim za primjenu citotoksične

kemoterapije i to isključivo pod nadzorom liječnika kvalificiranog za primjenu antitumorske

kemoterapije (vidjeti dio 6.6).

Preporučena doza

Kod karcinoma dojke, karcinoma nemalih stanica pluća, karcinoma želuca i karcinoma glave i vrata

kao premedikacija primjenjuju se oralni kortikosteroidi poput deksametazona, u dozi od 16 mg/dan

tijekom 3 dana (primjerice, 8 mg dvaput dnevno), pri čemu premedikaciju treba početi jedan dan prije

primjene docetaksela, ako to nije kontraindicirano (vidjeti dio 4.4). Kako bi se smanjio rizik od

hematološke toksičnosti, profilaktički se može primijeniti G-CSF.

Za karcinom prostate, uz terapiju prednizonom ili prednizolonom, preporučeni režim premedikacije

sadržava oralni deksametazon u dozi od 8 mg 12 sati, 3 sata i 1 sat prije infuzije docetaksela (vidjeti

dio 4.4).

Docetaksel se primjenjuje u obliku jednosatne infuzije svaka tri tjedna.

Karcinom dojke

Za adjuvantno liječenje operabilnog karcinoma dojke s pozitivnim i negativnim limfnim čvorovima,

preporučena doza docetaksela od 75 mg/m

primjenjuje se 1 sat nakon doksorubicina 50 mg/m

ciklofosfamida 500 mg/m

svaka 3 tjedna tijekom 6 ciklusa (TAC protokol; vidjeti također 'Prilagodba

doze tijekom liječenja').

Za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke preporučena doza

docetaksela u monoterapiji iznosi 100 mg/m

. U prvoj liniji liječenja docetaksel se primjenjuje u dozi

od 75 mg/m

u kombinaciji s doksorubicinom (50 mg/m

U kombinaciji s trastuzumabom preporučena doza docetaksela iznosi 100 mg/m

svaka tri tjedna, dok

se trastuzumab primjenjuje svaki tjedan. U pivotalnoj kliničkoj studiji inicijalna infuzija docetaksela

započela se primjenjivati dan nakon prve doze trastuzumaba. Sljedeće doze docetaksela primjenjivale

su se odmah nakon završetka infuzije trastuzumaba, ako se prethodna doza trastuzumaba dobro

podnosila. O dozi i primjeni trastuzumaba, pogledati sažetak opisa svojstva lijeka za trastuzumab.

U kombinaciji s kapecitabinom, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m

svaka tri tjedna u

kombinaciji s kapecitabinom u dozi od 1250 mg/m

dvaput dnevno (unutar pola sata nakon obroka) u

trajanju od 2 tjedna, nakon čega slijedi tjedan dana pauze. Za izračunavanje doze kapecitabina prema

površini tijela, pogledati sažetak opisa svojstava lijeka za kapecitabin.

Karcinom nemalih stanica pluća

Za bolesnike koji nisu prethodno primali kemoterapiju za karcinom nemalih stanica pluća preporučeni

režim doziranja iznosi 75 mg/m

docetaksela, nakon čega odmah slijedi infuzija 75 mg/m

cisplatina u

trajanju od 30 do 60 minuta. Za liječenje nakon neuspjeha prethodne kemoterapije temeljene na

platini, preporučuje se doza od 75 mg/m

u monoterapiji.

Karcinom prostate

Preporučena doza docetaksela iznosi 75 mg/m

. Prednizon ili prednizolon u dozi od 5 mg oralno dva

puta dnevno primjenjuje se kontinuirano (vidjeti dio 5.1).

Adenokarcinom želuca

Preporučena doza docetaksela je 75 mg/m

u obliku jednosatne infuzije, nakon čega slijedi infuzija

75 mg/m

cisplatine u trajanju od 1 do 3 sata (oboje samo na dan 1), a nakon završetka infuzije

cisplatina slijedi kontinuirana 24-satna infuzija 5-fluorouracila 750 mg/m

po danu u trajanju od 5

dana. Liječenje se ponavlja svaka 3 tjedna. Za primjenu cisplatina bolesnici moraju primiti

premedikaciju antiemeticima i biti primjereno hidrirani. Profilaktički treba primijeniti G-CSF kako bi

se smanjio rizik hematološke toksičnosti (vidjeti također 'Prilagodba doze tijekom liječenja').

Karcinom glave i vrata

Bolesnici moraju primiti premedikaciju antiemeticima i biti primjereno hidrirani (prije i poslije

primjene cisplatina). Profilaktički se može primijeniti G-CSF kako bi se smanjio rizik hematološke

toksičnosti. U ispitivanjima TAX 323 i TAX 324, svi bolesnici u skupinama koje su primile

docetaksel, profilaktički su primali i antibiotike.

Indukcijska kemoterapija nakon koje slijedi radioterapija (TAX 323)

Za indukcijsko liječenje neoperabilnog, lokalno uznapredovalog karcinoma skvamoznih

stanica glave i vrata (engl. SCCHN) preporučena doza docetaksela iznosi 75 mg/m

u obliku

jednosatne infuzije, nakon čega slijedi jednosatna infuzija 75 mg/m

cisplatina prvi dan.

Nakon završetka infuzije cisplatina slijedi kontinuirana infuzija 5-fluorouracila 750 mg/m

danu u trajanju od 5 dana. Liječenje se ponavlja svaka 3 tjedna kroz 4 ciklusa. Nakon

kemoterapije bolesnici se moraju liječiti radioterapijom.

Indukcijska kemoterapija nakon koje slijedi kemoradioterapija (TAX 324)

Za indukcijsko liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim (tehnički neresektabilnim, male

vjerojatnosti kirurške izlječivosti, a s ciljem očuvanja organa) karcinomom skvamoznih

stanica glave i vrata (engl. SCCHN), preporučena doza docetaksela iznosi 75 mg/m

i daje se

kao jednosatna intravenska infuzija na prvi dan, nakon čega slijedi cisplatin 100 mg/ m

primijenjen kao 30-minutna do 3-satna infuzija. Nakon završetka infuzije ciplatina slijedi

kontinuirana infuzija 5-fluorouracilom 1000 mg/m

/dan od prvog do četvrtog dana. Liječenje

se ponavlja svaka 3 tjedna kroz 3 ciklusa. Nakon kemoterapije bolesnici se moraju liječiti

kemoradioterapijom.

Za izmjene u doziranju cisplatina i 5-fluorouracila vidjeti sažetke opisa svojstava lijeka tih lijekova.

Prilagodba doze tijekom liječenja

Općenito

Docetaksel treba primjenjivati kad je broj neutrofila ≥ 1500 stanica/mm

Bolesnicima koji razviju febrilnu neutropeniju, imaju broj neutrofila manji od 500 stanica/mm

dulje

od tjedan dana, razviju teške ili kumulativne kožne reakcije ili tešku perifernu neuropatiju tijekom

liječenja docetakselom, dozu docetaksela treba smanjiti sa 100 mg/m

na 75 mg/m

i/ili sa 75 mg/m

na 60 mg/m

. Ako se u bolesnika pri primjeni doze od 60 mg/m

i dalje javljaju ove reakcije, liječenje

treba prekinuti.

Adjuvantno liječenje karcinoma dojke

U bolesnika koje primaju docetaksel, doksorubicin i ciklofosfamid (TAC) kao adjuvantnu terapiju u

liječenju karcinoma dojke, treba razmotriti primarnu profilaksu s G-CSF. Bolesnicima u kojih se

pojavi febrilna neutropenija i/ili neutropenijska infekcija, u svim sljedećim ciklusima treba smanjiti

dozu docetaksela na 60 mg/m

(vidjeti dio 4.4 i 4.8). Bolesnicima u kojih se pojavi stomatitis stupnja 3

ili 4 treba smanjiti dozu na 60 mg/m

Kombinacija s cisplatinom

Bolesnicima koji početnu dozu docetaksela od 75 mg/m

primaju u kombinaciji s cisplatinom i u kojih

je najniži broj trombocita tijekom prethodnog ciklusa liječenja iznosio < 25 000 stanica/mm

bolesnika koji su imali febrilnu neutropeniju ili u bolesnika s ozbiljnim nehematološkim toksičnim

učincima, doza docetaksela u sljedećim ciklusima mora se smanjiti na 65 mg/m

. Za prilagodbu doze

cisplatina vidjeti odgovarajući sažetak opisa svojstava lijeka.

Kombinacija s kapecitabinom

Za prilagodbu doziranja kapecitabina pogledati sažetak opisa svojstava tog lijeka.

Bolesnicima u kojih se prvi put pojavila toksičnost stupnja 2, a prisutna je i u vrijeme sljedećeg

ciklusa liječenja kombinacijom docetaksel/kapecitabin, treba odgoditi sljedeći ciklus dok se ne

postigne stupanj toksičnosti 0-1, a nakon toga nastaviti sa 100% originalne doze.

Bolesnicima u kojih se drugi put pojavila toksičnost stupnja 2, ili u kojih se prvi put pojavila

toksičnost stupnja 3, u bilo koje vrijeme liječenja, treba odgoditi terapiju sve dok se ne postigne

stupanj toksičnosti 0-1, a nakon toga nastaviti liječenje docetakselom 55 mg/m

Za svaku sljedeću pojavu toksičnosti, ili bilo koju pojavu toksičnosti stupnja 4, potrebno je

prekinuti terapiju docetakselom.

Za modifikaciju doze trastuzumaba pogledati sažetak opisa svojstava lijeka za trastuzumab.

Kombinacija s cisplatinom i 5-fluoruracilom

Ako se unatoč primjeni G-CSF pojave epizode febrilne neutropenije, produljene neutropenije ili

neutropenijske infekcije, dozu docetaksela treba smanjiti sa 75 na 60 mg/m

. Ako se nakon toga

pojave epizode komplicirane neutropenije, dozu docetaksela trebalo bi smanjiti sa 60 na 45 mg/m

slučaju trombocitopenije stupnja 4 dozu docetaksela treba smanjiti sa 75 na 60 mg/m

. Bolesnici ne bi

smjeli primiti sljedeći ciklus docetaksela dok se broj neutrofila ne vrati na razinu od > 1500

stanica/mm

, a broj trombocita na > 100 000 stanica/mm

. Liječenje se mora prekinuti ako toksičnost

potraje (vidjeti dio 4.4).

Preporučene modifikacije doziranja u slučajevima toksičnosti u bolesnika liječenih docetakselom u

kombinaciji s cisplatinom i 5-fluoruracilom (5-FU):

Toksičnost

Prilagodba doze

Proljev stupnja 3

Prva epizoda: smanjiti dozu 5-FU za 20%.

Druga epizoda: zatim smanjiti dozu docetaksela za 20%.

Proljev stupnja 4

Prva epizoda: smanjiti doze docetaksela i 5-FU za 20 %

Druga epizoda: prekinuti liječenje

Stomatitis/mukozitis stupnja

Prva epizoda: smanjiti dozu 5-FU za 20%.

Druga epizoda: prekinuti samo primjenu 5-FU u svim sljedećim

ciklusima.

Treća epizoda: smanjiti dozu docetaksela za 20%

Stomatitis/mukozitis stupnja

Prva epizoda: prekinuti samo primjenu 5-FU u svim sljedećim

ciklusima.

Druga epizoda: smanjiti dozu docetaksela za 20%

Za prilagodbu doza cisplatine i 5-fluorouracila vidjeti sažetak opisa svojstava tih lijekova

U pivotalnim SCCHN ispitivanjima bolesnicima kod kojih se javila komplicirana neutropenija

(uključujući produljenu neutropeniju, febrilnu neutropeniju ili infekciju), preporučeno je primijeniti

GCSF u svim sljedećim ciklusima (npr. dani 6-15), kako bi se osigurala profilaktička zaštita.

Posebne populacije

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre

Prema farmakokinetičkim podacima za monoterapiju docetakselom u dozi od 100 mg/m

, za bolesnike

koji imaju povišene vrijednosti transaminaza (ALT i/ili AST) više od 1,5 puta od gornje granice

normalnih vrijednosti (GGN) i alkalne fosfataze više od 2,5 puta od GGN, preporučena doza

docetaksela je 75 mg/m

(vidjeti dio 4.4. i 5.2). Za bolesnike s vrijednostima serumskog bilirubina

većim od GGN i/ili vrijednostima ALT i AST više od 3,5 većim puta od GGN te alkalnom fosfatazom

više od 6 puta većom od GGN, nema preporuka za smanjenje doze te se docetaksel ne smije

primijeniti osim ako to nije striktno indicirano.

Iz ključnog kliničkog ispitivanja kombinacije s cisplatinom i 5-fluorouracilom za liječenje bolesnika s

adenokarcinomom želuca, isključeni su bolesnici s ALT i/ili AST više od 1,5 puta većim od GGN te

alkalnom fosfatazom više od 2,5 puta većom od GGN i bilirubinom više od 1 puta većim od GGN; za

te bolesnike nema preporuka za smanjenje doze te se docetaksel ne smije primijeniti osim ako to nije

striktno indicirano. Nema podataka o primjeni docetaksela u kombiniranoj terapiji u bolesnika s

narušenom funkcijom jetre u ostalim indikacijama.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost primjene i djelotvornost lijeka Taxespira u nazofaringealnom karcinomu u djece starosti od

1 mjeseca do 18 godina nije još ustanovljena.

Nema relevantne primjene lijeka Taxespira u pedijatrijskoj populaciji za indikacije karcinoma dojke,

karcinoma nemalih stanica pluća, karcinoma prostate, karcinoma želuca i karcinoma glave i vrata, ne

uključujući manje diferencirani nazofaringealni karcinom tipa II i III.

Starije osobe

Na temelju populacijske farmakokinetičke analize, nema posebnih uputa za primjenu u starijih osoba.

U kombinaciji s kapecitabinom bolesnicima od 60 godina i starijima preporučuje se smanjiti početnu

dozu kapecitabina na 75% (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za kapecitabin).

4.3

Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Docetaksel se ne smije primjenjivati u bolesnika s početnom vrijednošću neutrofila < 1500

stanica/mm

Docetaksel se ne smije primjenjivati u bolesnika s teškim oštećenjima jetre, jer o tome ne postoje

dostupni podaci (vidjeti dio 4.2. i 4.4).

Kad se docetaksel primjenjuje u kombinaciji s drugim lijekovima, potrebno je uzeti u obzir i

kontraindikacije tih drugih lijekova.

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Za karcinome dojke i karcinome nemalih stanica pluća premedikacija se sastoji od oralnog

kortikosteroida, poput 16 mg deksametazona dnevno (primjerice, 8 mg dvaput dnevno) tijekom tri

dana s početkom primjene jedan dan prije primjene docetaksela, osim u slučaju kad je to

kontraindicirano. To može smanjiti incidenciju i jačinu zadržavanja tekućine kao i težinu reakcija

preosjetljivosti. Za karcinom prostate premedikacija se provodi s peroralnim deksametazonom od

8 mg, 12 sati, 3 sata i 1 sat prije infuzije docetaksela (vidjeti dio 4.2).

Hematologija

Neutropenija je najčešća nuspojava docetaksela. Najniža razina neutrofila pojavljuje se s medijanom

od 7 dana, iako taj interval može biti kraći u bolesnika koji su ranije primali vrlo visoke terapijske

doze. Potrebna je učestala kontrola kompletne krvne slike u svih bolesnika koji primaju docetaksel.

Bolesnici se mogu ponovno liječiti docetakselom kad se broj neutrofila oporavi na razinu ≥ 1500

stanica/mm

(vidjeti dio 4.2).

U slučajevima teške neutropenije (< 500 stanica/mm

u trajanju od sedam dana ili dulje) za vrijeme

liječenja docetakselom, preporuča se smanjenje doze u sljedećim ciklusima liječenja ili primjena

odgovarajućih simptomatskih mjera (vidjeti dio 4.2).

U bolesnika liječenih docetakselom u kombinaciji s cisplatinom i 5-fluorouracilom (TCF), febrilna

neutropenija i neutropenijska infekcija javljale su se s manjom učestalošću kad su bolesnici

profilaktički primali G-CSF. Bolesnici liječeni s TCF moraju profilaktički primati G-CSF da bi se

smanjio rizik od komplicirane neutropenije (febrilna neutropenija, produljena neutropenija ili

neutropenijska infekcija). Bolesnici koji primaju TCF moraju biti pod stalnim nadzorom (vidjeti dio

4.2 i 4.8).

U bolesnika liječenih docetakselom u kombinaciji s doksorubicinom i ciklofosfamidom (TAC),

febrilna neutropenija i/ili neutropenijska infekcija rjeđe su zabilježene ako su bolesnici dobivali

primarnu G-CSF profilaksu. U bolesnika liječenih s TAC adjuvantnom terapijom treba razmotriti

primjenu primarne G-CSF profilakse da bi se smanjio rizik od komplicirane neutropenije (febrilna

neutropenija, produljena neutropenija ili neutropenijska infekcija). Bolesnici koji primaju TAC moraju

biti pod stalnim nadzorom (vidjeti dio 4.2 i 4.8).

Reakcije preosjetljivosti

Bolesnike treba pažljivo nadzirati zbog reakcija preosjetljivosti, pogotovo tijekom prve i druge

infuzije. Reakcije preosjetljivosti mogu se pojaviti unutar nekoliko minuta nakon početka primjene

infuzije docetaksela, pa treba imati dostupnu opremu i sredstva za liječenje hipotenzije i

bronhospazma. Ako se reakcije preosjetljivosti pojave u obliku blažih simptoma, poput crvenila

praćenog osjećajem vrućine ili lokalnih reakcija na koži, to ne zahtijeva prekid terapije. Međutim, kod

pojave teških reakcija poput teške hipotenzije, bronhospazma ili generaliziranog osipa/eritema

potrebno je odmah prekinuti primjenu docetaksela i primijeniti odgovarajuće liječenje. Bolesnici u

kojih su se razvile teške reakcije preosjetljivosti ne smiju se ponovo liječiti docetakselom.

Kožne reakcije

Primijećen je lokalizirani eritem na koži ekstremiteta (na dlanovima i tabanima) s edemom

popraćenim deskvamacijom. Zabilježeni su teški simptomi kao što su erupcije praćene deskvamacijom

koji su uzrokovali prekid ili prestanak terapije docetakselom (vidjeti dio 4.2).

Retencija tekućine

Bolesnike s teškom retencijom tekućine, poput pleuralnog i perikardijalnog izljeva te ascitesa, treba

pažljivo nadzirati.

Poremećaji dišnog sustava

Prijavljeni su akutni respiratorni distres sindrom, intersticijska pneumonija/pneumonitis, intersticijska

bolest pluća, plućna fibroza i zatajenje disanja, koji mogu biti povezani sa smrtnim ishodima. U

bolesnika koji su istodobno primali radioterapiju prijavljeni su slučajevi radijacijskog pneumonitisa.

Ako se pojave novi ili pogoršaju postojeći plućni simptomi, bolesnike treba pažljivo nadzirati, odmah

provesti pretrage i odgovarajuće liječiti. Preporučuje se privremeni prekid terapije docetakselom do

postavljanja dijagnoze. Rano uvođenje mjera suportivne skrbi može pridonijeti poboljšanju

bolesnikova stanja. Mora se pažljivo procijeniti korist od nastavka liječenja docetakselom.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

U bolesnika koji su primali docetaksel u dozi od 100 mg/m

kao jedinu terapiju te imali vrijednosti

transaminaza (ALT i/ili AST) u serumu više od 1,5 puta veće od GGN, te serumsku alkalnu fosfatazu

više od 2,5 puta veću od GGN, postoji viši rizik od razvoja teških nuspojava poput toksične smrti

uključujući sepsu i gastrointestinalno krvarenje koje može biti fatalno, febrilne neutropenije, infekcije,

trombocitopenije, stomatitisa i astenije. Stoga preporučena doza docetaksela u tih bolesnika s

povišenim vrijednostima testova jetrene funkcije iznosi 75 mg/m

, a testove funkcije jetre treba učiniti

prije početka terapije i prije svakog sljedećeg ciklusa (vidjeti dio 4.2).

U bolesnika s razinama serumskog bilirubina > GGN i/ili ALT i AST > 3,5 puta od GGN te

serumskom alkalnom fosfatazom > 6 puta od GGN, nema preporuka za smanjenje doze te se

docetaksel ne smije primijeniti osim ako to nije striktno indicirano.

Iz pivotalnog kliničkog ispitivanja kombinacije s cisplatinom i 5-fluorouracilom za liječenje

adenokarcinoma želuca, isključeni su bolesnici s ALT i/ili AST > 1,5 × GGN te alkalnom fosfatazom

> 2,5 × GGN i bilirubinom > 1 × GGN. Za te bolesnike nema preporuka za smanjenje doze te se

docetaksel ne smije primijeniti osim ako to nije striktno indicirano. Nema podataka o primjeni

docetaksela u kombiniranoj terapiji u bolesnika s oštećenom funkcijom jetre u ostalim indikacijama.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

Ne postoje dostupni podaci o liječenju docetakselom bolesnika s teško oštećenom funkcijom bubrega.

Živčani sustav

Razvoj teške periferne neurotoksičnosti zahtijeva smanjenje doze (vidjeti dio 4.2).

Srčana toksičnost

U bolesnika koji su primali docetaksel u kombinaciji s trastuzumabom, posebice nakon kemoterapije

koja je sadržavala antracikline (doksorubicin ili epirubicin), zabilježeno je zatajenje srca. Ono može

biti umjereno do teško, a bilo je povezano sa smrtnim ishodom (vidjeti dio 4.8.).

Bolesnici koji su kandidati za liječenje docetakselom u kombinaciji s trastuzumabom trebaju na

početku liječenja obaviti osnovne pretrage srčane funkcije. Tijekom liječenja treba nastaviti

kontrolirati srčanu funkciju (npr. svaka tri mjeseca) kako bi se lakše identificirali bolesnici u kojih se

može razviti poremećaj srčane funkcije. Detaljnije informacije pogledati u sažetku opisa svojstava

lijeka za trastuzumab.

Poremećaji oka

U bolesnika liječenih docetakselom prijavljen je cistični edem makule. U bolesnika s oštećenjem vida

treba odmah provesti sveobuhvatan oftalmološki pregled. Ako se dijagnosticira cistični edem makule,

potrebno je prekinuti primjenu docetaksela i uvesti odgovarajuće liječenje (vidjeti dio 4.8).

Ostalo

Tijekom liječenja, muškarci i žene trebaju primjenjivati kontracepcijska sredstva, a muškarci i još

najmanje 6 mjeseci nakon prekida liječenja (vidjeti dio 4.6).

Treba izbjegavati istovremenu primjenu docetaksela sa snažnim inhibitorima CYP3A4 (npr.

ketokonazolom, itrakonazolom, klaritromicinom, indinavirom, nefazodonom, nelfinavirom,

ritonavirom, sakvinavirom, telitromicinom i vorikonazolom) (vidjeti dio 4.5).

Dodatna upozorenja za primjenu u adjuvantnom liječenju karcinoma dojke

Komplicirana neutropenija

Bolesnicima u kojih se pojavila komplicirana neutropenija (produljena neutropenija, febrilna

neutropenija ili infekcija) treba razmotriti primjenu G-CSF i smanjenje doze (vidjeti dio 4.2).

Gastrointestinalne reakcije

Simptomi poput rane pojave bolova u abdomenu i osjetljivosti na dodir, vrućice, proljeva s ili bez

neutropenije, mogu biti rani znaci teške gastrointestinalne toksičnosti koju treba brzo procijeniti i

liječiti.

Kongestivno zatajivanje srca

Tijekom liječenja i kasnijeg praćenja bolesnike treba nadzirati zbog mogućih simptoma kongestivnog

srčanog zatajivanja. U bolesnika liječenih TAC režimom zbog karcinoma dojke s pozitivnim limfnim

čvorovima, pokazalo se da je rizik od kongestivnog srčanog zatajenja veći tijekom prve godine nakon

liječenja (vidjeti dio 4.8 i 5.1).

Leukemija

U bolesnika liječenih docetakselom, doksorubicinom i ciklofosfamidom (TAC) rizik od odgođene

mijelodisplazije ili mijeloične leukemije zahtijeva hematološko praćenje.

Bolesnici s 4 i više pozitivnih limfnih čvorova

S obzirom na to da korist liječenja uočena u bolesnika s 4 i više pozitivnih limfnih čvorova nije bila

statistički značajna u pogledu preživljenja bez znakova bolesti (DFS) i ukupnog preživljenja (OS),

pozitivan omjer koristi i rizika TAC protokola u bolesnika s 4 i više pozitivnih limfnih čvorova nije

potpuno dokazan u konačnoj analizi rezultata (vidjeti dio 5.1).

Starije osobe

Podaci o primjeni docetaksela u kombinaciji s doksorubicinom i ciklofosfamidom za bolesnike starije

od 70 godina su ograničeni.

Od 333 bolesnika koji su docetaksel primali svaka tri tjedna u studiji liječenja karcinoma prostate, 209

bolesnika bilo je u dobi od 65 godina ili starijih, a 68 bolesnika bilo je starije od 75 godina. U

bolesnika koji su docetaksel primali svaka tri tjedna, incidencija promjena na noktima povezanih s

uzimanjem lijeka bila je ≥10% viša u bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih u usporedbi s mlađim

bolesnicima. Incidencija vrućice, proljeva, anoreksije i perifernog edema povezanih s uzimanjem

lijeka bila je ≥10% viša u bolesnika u dobi od 75 godina i starijih u odnosu na mlađe od 65 godina.

Od 300 bolesnika (221 bolesnik u fazi III ispitivanja i 79 bolesnika u fazi II ispitivanja) liječenih s

docetakselom u kombinaciji sa cisplatinom i 5-fluoruracilom u studiji koja je uključivala bolesnike s

karcinomom želuca, njih 74 je bilo u dobi od 65 godina ili starijih, a 4 ih je bilo u dobi od 75 godina ili

starijih. Incidencija ozbiljnih nuspojava bila je veća u starijih osoba u odnosu na mlađe bolesnike.

Incidencija sljedećih nuspojava (svi stupnjevi): letargija, stomatitis, neutropenijska infekcija bila je

≥10% viša u bolesnika koji su imali 65 ili više godina u odnosu na mlađe bolesnike.

Starije osobe liječene sa TCF trebaju biti pod stalnim nadzorom.

Pomoćne tvari

Ovaj lijek sadrži 50 vol% etanola (alkohola), odnosno do 0,395 g (0,5 ml) po ml.

20mg/ 1 ml:

To je ekvivalentno 10 ml piva ili 4 ml vina po 1 ml bočice.

80mg/ 4 ml:

To je ekvivalentno 40 ml piva ili 17 ml vina po 4 ml bočice.

120mg/ 6 ml:

To je ekvivalentno 60 ml piva ili 25 ml vina po 6 ml bočice.

Štetno za osobe koje pate od alkoholizma.

Ovo treba uzeti u obzir kod trudnica ili dojilja, u djece i visoko rizičnih skupina poput bolesnika s

bolešću jetre ili epilepsijom.

Količina alkohola u ovom lijeku može mijenjati učinke drugih lijekova.

Količina alkohola u ovom lijeku može smanjiti sposobnost bolesnika da vozi ili radi sa strojevima.

4.5

Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

In vitro ispitivanja pokazala su da metabolizam docetaksela može promijeniti istodobna primjena tvari

koji induciraju, inhibiraju ili se metaboliziraju (i tako kompetitivno mogu inhibirati enzim) pomoću

citokroma P450-3A, kao što su ciklosporin, ketokonazol i eritromicin. Kao rezultat navedenog,

potreban je oprez pri istodobnom liječenju bolesnika tim lijekovima zbog mogućnosti značajne

interakcije.

U slučaju kombinacije s CYP3A4 inhibitorima, učestalost nuspojava docetaksela može se povećati,

kao rezultat njegovog smanjenog metabolizma. Ako se ne može izbjeći istovremena primjena snažnog

CYP3A4 inhibitora (npr. ketokonazola, itrakonzola, klaritromicina, indinavira, nefazodona,

nelfinavira, ritonavira, sakvinavira, telitromicina i vorikonazola), nužan je poman klinički nadzor, a

može biti potrebna i prilagodba doze docetaksela za vrijeme terapije snažnim inhibitorom CYP3A4

(vidjeti dio 4.4). U farmakokinetičkoj studiji na 7 bolesnika, istovremena primjena docetaksela sa

snažnim inhibitorom CYP3A4, ketokonazolom, dovodi do značajnog pada u klirensu decetaksela za

49%.

Farmakokinetika docetaksela u prisustvu prednizona ispitivala se u bolesnika s metastatskim

karcinomom prostate. Docetaksel se metabolizira putem CYP3A4 dok je poznato da prednizon

inducira CYP3A4. Nije zabilježen statistički značajan učinak prednizona na farmakokinetiku

docetaksela.

Docetaksel se izrazito veže za proteine (> 95%). Iako mogućnost interakcije docetaksela s istodobnom

primjenom drugih lijekova in vivo nije formalno ispitana, in vitro interakcije s tvarima koje se čvrsto

vezuju za proteine, poput eritromicina, difenhidramina, propranolola, propafenona, fenitoina,

salicilata, sulfametoksazola i natrijevog valproata, nisu utjecale na vezanje docetaksela za proteine.

Osim toga, deksametazon nije utjecao na vezanje docetaksela za proteine. Docetaksel nije utjecao na

vezanje digitoksina.

Istodobna primjena docetaksela, doksorubicina i ciklofosfamida ne utječe na njihovu farmakokinetiku.

Ograničeni podaci iz jedine nekontrolirane studije ukazivali su na interakciju između docetaksela i

karboplatina. Kada se primjenjivao zajedno s docetakselom, klirens karboplatina bio je oko 50% veći

u odnosu na vrijednosti koje su ranije zabilježene u monoterapiji karboplatinom.

4.6

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni lijeka u trudnica. Docetaksel je pokazao embriotoksičnost i fetotoksičnost u

kunića i štakora, kao i smanjenje plodnosti u štakora. Kao i drugi citostatici, docetaksel može oštetiti

fetus kada se daje trudnicama. Docetaksel se, stoga, ne smije primjenjivati tijekom trudnoće osim ako

to nije striktno indicirano.

Žene u reproduktivnoj dobi koje primaju docetaksel treba savjetovati da ne planiraju trudnoću te da

odmah obavijeste svog liječnika ako zatrudne.

Dojenje

Docetaksel je lipofilna tvar, ali nije poznato izlučuje li se u majčino mlijeko.

Sukladno navedenom, zbog mogućih nuspojava u dojenčeta, za vrijeme liječenja docetakselom

dojenje se mora prekinuti.

Kontracepcija u muškaraca i žena

Za vrijeme liječenja potrebno je koristiti učinkovitu metodu kontracepcije.

Plodnost

Neklinička ispitivanja pokazuju da docetaksel ima genotoksične učinke i da može utjecati na plodnost

muškaraca (vidjeti dio 5.3). Stoga se, muškarcima liječenim docetakselom, savjetuje da ne začinju

dijete do 6 mjeseci nakon završetka liječenja i da potraže savjet o konzervaciji sperme prije početka

liječenja.

4.7

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

4.8

Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti primjene lijeka za sve indikacije

Nuspojave koje su moguće ili vjerojatno povezane s primjenom docetaksela zabilježene su u:

1312 bolesnika koji su primali 100 mg/m

i 121 bolesnika koji su primali 75 mg/m

docetaksela

kao monoterapiju,

258 bolesnika koji su primali docetaksel u kombinaciji s doksorubicinom,

406 bolesnika koji su primali docetaksel u kombinaciji s cisplatinom,

92 bolesnika koji su primali docetaksel u kombinaciji s trastuzumabom,

255 bolesnika koji su primali docetaksel u kombinaciji s kapecitabinom,

332 bolesnika koji su primali docetaksel u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom

(prikazani su klinički značajni štetni događaji povezani s liječenjem),

1276 bolesnika (744 u TAX 316 i 532 u GEICAM 9805 studiji) koji su primali docetaksel u

kombinaciji s doksorubicinom i ciklofosfamidom (prikazani su klinički značajni štetni događaji

povezani s liječenjem),

300 bolesnika s adenokarcinomom želuca (221 bolesnik u fazi III studije i 79 bolesnika u fazi II)

koji su primali docetaksel u kombinaciji s cisplatinom i 5-fluorouracilom (prikazani su klinički

značajni štetni događaji povezani s liječenjem),

174 i 251 bolesnika s karcinomom glave i vrata koji su primali docetaksel u kombinaciji s

cisplatinom i 5-fluorouracilom (prikazani su klinički značajni štetni događaji povezani s

liječenjem).

Ove su reakcije opisane prema kriterijima «NCI Common Toxicity Criteria» (stupanj 3 = G 3, stupanj

3-4 = G 3/4, stupanj 4 = G 4) i pojmovima COSTART i MedDRA. Učestalosti su definirane kao: vrlo

često (≥1/10); često (≥1/100 i <1/10); manje često (≥1/1000 i <1/100); rijetko (≥1/10 000 i <1/1000);

vrlo rijetko (<1/10 000); nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Najčešće prijavljene nuspojave samog docetaksela su: neutropenija (koja je bila reverzibilna i nije bila

kumulativna; medijan javljanja najnižih vrijednosti je bio 7 dana, a medijan trajanja teške neutropenije

(<500 stanica/mm

) je bio 7 dana), anemija, alopecija, mučnina, povraćanje, stomatitis, proljev i

astenija. Težina nuspojava docetaksela može se povećati kada se docetaksel daje u kombinaciji s

drugim citostaticima.

Za kombinaciju s trastuzumabom prikazane su nuspojave (svi stupnjevi) zabilježene u ≥ 10%

bolesnika. Zabilježena je povećana incidencija ozbiljnih štetnih događaja (40% prema 31%) i štetnih

događaja stupnja 4 (34% prema 23%) u kombinaciji s trastuzumabom u odnosu na monoterapiju

docetakselom.

Najčešće nuspojave (≥ 5%) povezane s kombiniranim liječenjem s kapecitabinom zabilježene su u

ispitivanju faze III u bolesnika s karcinomom dojke nakon neuspješnog liječenja antraciklinima

(vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka za kapecitabin).

Kod primjene docetaksela često su primijećene sljedeće nuspojave:

Poremećaji imunološkog sustava

Reakcije preosjetljivosti općenito su se javile unutar nekoliko minuta nakon početka infuzije

docetaksela i uglavnom su bile blage do umjerene. Najčešće zabilježeni simptomi bili su crvenilo

praćeno osjećajem vrućine, osip sa/bez svrbeža, stezanje u prsima, bol u leđima, dispneja, vrućica ili

zimica. Teške reakcije karakterizirali su hipotenzija i/ili bronhospazam ili generalizirani osip/eritem

(vidjeti dio 4.4).

Poremećaji živčanog sustava

Razvoj teške periferne neurotoksičnosti zahtijeva smanjenje doze (vidjeti dio 4.2 i 4.4).

Blagi do umjereni neurosenzorni znaci karakterizirani su parestezijom, dizestezijom ili boli

uključujući pečenje. Neuromotorički događaji uglavnom su karakterizirani slabošću.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Zabilježene su reverzibilne kožne reakcije koje su općenito bile blage ili umjerene. Reakcije je

karakterizirala pojava osipa, uključujući lokalizirane erupcije, najčešće na stopalima i šakama

(uključujući teški sindrom šaka/stopalo), ali i na rukama, licu ili grudnom košu, a često su bile

povezane sa svrbežom. Erupcije su se općenito pojavile unutar tjedan dana nakon infuzije docetaksela.

Rjeđe su zabilježeni teški simptomi poput erupcija praćenih deskvamacijom što je rijetko dovelo do

prekida ili prestanka liječenja docetakselom (vidjeti dio 4.2 i 4.4). Teške promjene na noktima

karakterizirali su hipo- ili hiperpigmentacija ponekad praćene boli i oniholizom.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Reakcije na mjestu primjene infuzije općenito su bile blage i sastojale su se od hiperpigmentacije,

upale, crvenila ili suhoće kože, flebitisa ili ekstravazacije te otoka vene.

Retencija tekućine uključuje pojave kao periferni edem i rjeđe pleuralni izljev, perikardijalni izljev,

ascites te povećanje tjelesne težine. Periferni edem obično počinje na donjim ekstremitetima i može

postati generalizirani s povećanjem težine za 3 kg ili više. Retencija tekućine kumulativna je po

incidenciji i težini (vidjeti dio 4.4).

Tablični popis nuspojava kod karcinoma dojke za Taxespira 100 mg/m² u monoterapiji

MedDRA

klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Manje česte

nuspojave

Infekcije i infestacije

infekcije (G3/4: 5,7%;

uključujući sepsu i

pneumoniju, fatalno u

1,7% slučajeva)

infekcije udružene s G4

neutropenijom (G3/4:

4,6%)

Poremećaji krvi i

limfnog

sustava

neutropenija (G4:

76,4%); anemija

(G3/4: 8,9%);

febrilna neutropenija

trombocitopenija (G4:

0,2%)

Poremećaji

imunološkog

sustava

preosjetljivost (G3/4:

5,3%)

Poremećaji

metabolizma i

prehrane

anoreksija

Poremećaji živčanog

sustava

periferna senzorna

neuropatija (G 3:

4,1%);

periferna motorna

neuropatija (G 3/4:

4%);

disgeuzija (teška:

0,07%)

Srčani poremećaji

aritmija (G3/4: 0,7%)

zatajivanje srca

Krvožilni poremećaji

hipotenzija;

hipertenzija;

krvarenje

Poremećaji dišnog

sustava,

prsišta i sredoprsja

dispneja (teška: 2,7%)

Poremećaji probavnog

sustava

stomatitis (G3/4:

5,3%); proljev (G 3/4:

4%);

mučnina (G 3/4: 4%);

povraćanje (G 3/4:

konstipacija (teška:

0,2%); abdominalna

(teška: 1%);

gastrointestinalno

krvarenje (teško 0,3%)

ezofagitis (težak:

0,4%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

alopecija;

kožna reakcija (G 3/4:

5,9%);

poremećaji noktiju

(teški: 2,6%)

Poremećaji mišićno-

koštanog sustava i

vezivnog tkiva

mialgija (teška: 1,4%

artralgija

Opći poremećaji i

reakcije

na mjestu primjene

retencija tekućine

(teška: 6,5%);

astenija (teška;

11,2%);

reakcija na mjestu

primjene infuzije;

bol u prsima

nekardiološke

etiologije

(teška: 0,4%)

Pretrage

G3/4 povećanje

bilirubina u krvi

(<5%);

G3/4 povećanje alkalne

fosfataze u krvi (<4%);

G3/4 povećanje AST

(< 3%);

G3/4 povećanje ALT

(< 2%)

Opis odabranih nuspojava kod karcinoma dojke za Taxespira 100 mg/m

u monoterapiji

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Rijetko: epizode krvarenja povezane s trombocitopenijom stupnja 3/4.

Poremećaji živčanog sustava

Podaci o reverzibilnosti dostupni su među 35,3% bolesnika u kojih se razvila neurotoksičnost nakon

liječenja docetakselom 100 mg/m

u monoterapiji. Događaji su se spontano povukli unutar 3 mjeseca.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo rijetko: jedan slučaj ireverzibilne alopecije na kraju ispitivanja. 73% kožnih reakcija bilo je

reverzibilno unutar 21 dana.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Medijan kumulativne doze do prekida liječenja bio je veći od 1000 mg/m

, a medijan vremena do

reverzibilnosti retencije tekućine bilo je 16,4 tjedana (u rasponu od 0 do 42 tjedna). Pojava umjerene i

teške retencije je odgođena (medijan kumulativne doze: 818,9 mg/m

) u bolesnika koji su primili

premedikaciju u odnosu na bolesnike koji nisu primili premedikaciju (medijan kumulativne doze:

489,7 mg/m

); retencija je, međutim, bila zabilježena u nekih bolesnika tijekom ranog stupnja

liječenja.

Tablični popis nuspojava kod karcinoma nemalih stanica pluća za Taxespira 75 mg/m² u monoterapiji

MedDRA klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Infekcije i infestacije

infekcije (G3/4: 5%)

Poremećaji krvi i limfnog

sustava

neutropenija (G4: 54,2%);

anemija (G3/4: 10,8%);

trombocitopenija (G4: 1,7 %)

febrilna neutropenija

Poremećaji imunološkog

sustava

preosjetljivost (ne teška)

Poremećaji metabolizma i

prehrane

anoreksija

Poremećaji živčanog sustava

periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 0,8%)

periferna motorna

neuropatija

(G3/4: 2,5%)

Srčani poremećaji

aritmija (ne teška)

Krvožilni poremećaji

hipotenzija

Poremećaji probavnog sustava

mučnina (G3/4: 3,3%);

stomatitis (G3/4: 1,7%);

povraćanje (G3/4: 0,8%);

proljev (G3/4: 1,7%)

konstipacija

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

alopecija;

kožna reakcija (G3/4: 0,8%)

poremećaji noktiju (teški:

0,8%)

Poremećaji mišićno-koštanog

sustava i vezivnog tkiva

mialgija

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

astenija (teška: 12,4%);

retencija tekućine (teška: 0,8%);

Pretrage

G3/4 povećanje bilirubina u

krvi (< 2%)

Tablični popis nuspojava kod karcinoma dojke za Taxespira 75 mg/m² u kombinaciji s

doksorubicinom

MedDRA

klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Manje česte

nuspojave

Infekcije i infestacije

infekcija (G3/4: 7,8%)

Poremećaji krvi i

limfnog sustava

neutropenija (G4:

91,7%); anemija (G3/4:

9,4%); febrilna

neutropenija;

trombocitopenija (G4:

0,8%)

Poremećaji

imunološkog sustava

preosjetljivost (G3/4:

1,2%)

Poremećaji

metabolizma i prehrane

anoreksija

Poremećaji živčanog

periferna senzorna

periferna motorna

sustava

neuropatija (G3: 0,4%)

neuropatija (G3/4:

0,4%)

Srčani poremećaji

zatajivanje srca;

aritmija (ne teška)

Krvožilni poremećaji

hipotenzija

Poremećaji probavnog

sustava

mučnina (G3/4: 5%);

stomatitis (G3/4:

7,8%); proljev (G3/4:

6,2%); povraćanje

(G3/4: 5%);

konstipacija

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

alopecija; poremećaji

noktiju (teški: 0,4%);

kožna reakcija (ne

teška)

Poremećaji

mišićnokoštanog

sustava i vezivnog

tkiva

mialgija

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

primjene

astenija (teška: 8,1%);

retencija tekućine

(teška: 1,2%); bol

reakcija na mjestu

primjene infuzije

Pretrage

G3/4 povećanje

bilirubina u krvi

(<2,5%)

G3/4 povećanje alkalne

fosfataze u krvi

(<2,5%)

G3/4 AST povišen

(<1%)

G3/4 ALT povišen

(<1%)

Tablični popis nuspojava kod karcinoma nemalih stanica pluća za Taxespira 75 mg/m² u kombinaciji s

cisplatinom

MedDRA

klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Manje česte

nuspojave

Infekcije i infestacije

infekcija (G3/4: 5,7%)

Poremećaji krvi i

limfnog sustava

neutropenija (G4:

51,5%); anemija

(G3/4: 6,9%);

trombocitopenija (G4:

0,5%)

febrilna neutropenija

Poremećaji

imunološkog sustava

preosjetljivost (G3/4:

2,5%)

Poremećaji

metabolizma i

prehrane

anoreksija

Poremećaji živčanog

sustava

periferna senzorna

neuropatija (G3/4:

3,7%); periferna

motorna neuropatija

(G3/4: 2%)

Srčani poremećaji

aritmija (G3/4:

0,7%)

zatajivanje srca

Krvožilni poremećaji

hipotenzija (G3/4:

0,7%)

Poremećaji

mučnina (G3/4:

konstipacija

probavnog sustava

9,6%); povraćanje

(G3/4: 7,6%); proljev

(G3/4: 6,4%);

stomatitis (G3/4: 2%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

alopecija; poremećaji

noktiju (teški: 0,7%)

kožna reakcija (G3/4:

0,2%)

Poremećaji

mišićnokoštanog

sustava i vezivnog

tkiva

mialgija (teška: 0,5%)

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

primjene

astenija (teška: 9,9%)

retencija tekućine

(teška: 0,7%)

vrućica (G3/4: 1,2%)

reakcije na mjestu

primjene infuzije;

Pretrage

G3/4 povećanje

bilirubina u krvi

(2,1%);

G3/4 ALT povišen

(1,3%)

G3/4 AST povišen

(0,5%);

G3/4 povećanje

alkalne fosfataze u krvi

(0,3%)

Tablični popis nuspojava kod karcinoma dojke za Taxespira 100 mg/m² u kombinaciji s

trastuzumabom

MedDRA klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Poremećaji krvi i limfnog

sustava

neutropenija (G3/4: 32%);

febrilna neutropenija (uključujući

neutropeniju povezanu s vrućicom i

primjenom antibiotika) ili

neutropenijska sepsa

Poremećaji metabolizma i

prehrane

anoreksija

Psihijatrijski poremećaji

nesanica

Poremećaji živčanog sustava

parestezija; glavobolja; disgeuzija;

hipoestezija

Poremećaji oka

pojačano suzenje; konjunktivitis

Srčani poremećaji

zatajivanje srca

Krvožilni poremećaji

limfedem

Poremećaji dišnog sustava,

prsišta i sredoprsja

epistaksa; bol u ždrijelu i grkljanu;

nazofaringitis, dispneja; kašalj;

rinoreja

Poremećaji probavnog sustava

mučnina; proljev; povraćanje;

konstipacija; stomatitis; dispepsija;

abdominalna bol

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

alopecija;eritem; osip; poremećaji

noktiju

Poremećaji mišićno-koštanog

sustava i vezivnog tkiva

mialgija; artralgija; bol u udovima;

bol u kostima; bol u leđima

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

astenija; periferni edem; pireksija;

umor; upala sluznice; bol; bolest

slična gripi; bol u prsima; zimica

letargija

Pretrage

porast tjelesne težine

Opis odabranih nuspojava kod karcinoma dojke za Taxespira 100 mg/m² u kombinaciji s

trastuzumabom

Srčani poremećaji

Simptomatsko zatajivanje srca zabilježeno je u 2,2% bolesnika koji su primili docetaksel i trastuzumab

u usporedbi s 0% bolesnika koji su primili docetaksel kao monoterapiju. U skupini koja je primala

docetaksel i trastuzumab 64% bolesnika prethodno je primalo antraciklin kao adjuvantno liječenje,

dok je u skupini koja je primala samo docetaksel takvih bolesnika bilo 55%.

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Vrlo često: Hematološka toksičnost bila je povećana u bolesnika koji su primali trastuzumab i

docetaksel u usporedbi s bolesnicima koji su primali docetaksel u monoterapiji (32% neutropenija

stupnja 3/4 u odnosu na 22%, prema kriterijima NCI-CTC). Treba uzeti u obzir da su ti podaci

vjerojatno podcijenjeni jer je poznato da monoterapija docetakselom u dozi od 100 mg/m

uzrokuje

neutropeniju u 97% bolesnika, u 76% stupnja 4, baziranu na najnižim vrijednostima broja krvnih

stanica. Incidencija febrilne neutropenije/neutropenijske sepse također je bila povećana u bolesnika

koji su liječeni Herceptinom i docetakselom (23% u odnosu na 17% bolesnika koji su liječeni samo

docetakselom)

Tablični popis nuspojava kod karcinoma dojke za Taxespira 75 mg/m² u kombinaciji s kapecitabinom

MedDRA klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Infekcije i infestacije

oralna kandidijaza (G3/4:

<1%)

Poremećaji krvi i limfnog

sustava

neutropenija (G3/4: 63%);

anemija (G3/4: 10%)

trombocitopenija (G3/4: 3%)

Poremećaji metabolizma i

prehrane

anoreksija (G3/4: 1%)

smanjen apetit

dehidracija (G3/4: 2%)

Poremećaji živčanog sustava

disgeuzija (G3/4: <1%);

parestezija (G3/4: <1%)

omaglica;

glavobolja (G3/4: <1%);

periferna neuropatija

Poremećaji oka

pojačano suzenje

Poremećaji dišnog sustava,

prsišta i sredoprsja

bol u ždrijelu i grkljanu (G3/4:

dispneja (G3/4: 1%);

kašalj (G3/4: <1%);

epistaksa (G3/4: <1%)

Poremećaji probavnog sustava

stomatitis (G3/4: 18%); proljev

(G 3/4: 14%);

mučnina (G 3/4: 6%);

povraćanje (G 3/4: 4%);

konstipacija (G3/4: 1%);

abdominalna bol (G3/4: 2%);

dispepsija

bol u gornjem abdomenu

suhoća usta

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

sindrom šaka-stopalo (G 3/4:

24%);

alopecija (G 3/4: 6%);

poremećaji noktiju (G 3/4: 2%)

dermatitis

eritematozni osip (G 3/4:

<1%)

promjena boje nokta;

oniholiza (G 3/4: 1%)

Poremećaji mišićno-koštanog

sustava i vezivnog tkiva

mialgija (G3/4: 2%)

artralgija (G3/4: 1%)

bol u udovima (G3/4: <1%);

bol u leđima (G3/4: 1%)

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

astenija (G3/4: 3%);

pireksija (G3/4: 1%);

umor/slabost (G3/4: 5%);

periferni edem (G3/4: 1%)

letargija; bol

Pretrage

gubitak tjelesne težine; G3/4

povećanje bilirubina u krvi

(9%)

Tablični popis nuspojava kod karcinoma prostate za Taxespira 75 mg/m² u kombinaciji s prednizonom

ili prednizolonom

MedDRA klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Infekcije i infestacije

infekcija (G3/4: 3,3%)

Poremećaji krvi i limfnog

sustava

neutropenija (G3/4: 32%);

anemija (G3/4: 4,9%)

trombocitopenija (G3/4:

0,6%); febrilna neutropenija

Poremećaji imunološkog

sustava

preosjetljivost (G3/4: 0,6%)

Poremećaji metabolizma i

prehrane

anoreksija (G3/4: 0,6%)

Poremećaji živčanog sustava

periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 1,2%);

disgeuzija (G3/4: 0%)

periferna motorna neuropatija

(G3/4: 0%)

Poremećaji oka

pojačano suzenje (G3/4:

0,6%)

Srčani poremećaji

smanjenje funkcije lijeve

srčane

klijetke (G3/4: 0,3%)

Poremećaji dišnog sustava,

prsišta i sredoprsja

epistaksa (G3/4: 0%);

dispneja (G3/4: 0,6%);

kašalj (G3/4: 0%)

Poremećaji probavnog sustava

mučnina (G 3/4: 2,4%);

proljev (G 3/4: 1,2%);

stomatitis/faringitis (G3/4:

0,9%);

povraćanje (G3/4: 1,2%)

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

alopecija;

poremećaji noktiju (ne teški)

eksfolijativni osip (G3/4:

0.3%)

Poremećaji mišićno-koštanog

sustava i vezivnog tkiva

artralgija (G3/4: 0,3%)

mialgija (G3/4: 0,3%)

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

umor (G3/4: 3,9%); retencija

tekućine (teška: 0,6%)

Tablični popis nuspojava za adjuvantno liječenje za Taxespira 75 mg/m

u kombinaciji s

doksorubicinom i ciklofosfamidom u bolesnika s karcinomom dojke s pozitivnim (TAX 316) i

negativnim (GEICAM 9805) limfnim čvorovima – skupni podaci

MedDRA

klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Manje česte

nuspojave

Infekcije i infestacije

infekcija (G3/4: 2,4%);

neutropenijska

infekcija (G3/4: 2,6%)

Poremećaji krvi i

limfnog sustava

anemija (G3/4: 3%);

neutropenija (G3/4:

59,2%);

trombocitopenija

(G3/4: 1,6%);

febrilna neutropenija

(G3/4: NA)

Poremećaji

imunološkog

preosjetljivost (G3/4:

0,6%)

sustava

Poremećaji

metabolizma i

prehrane

anoreksija (G3/4: 1,5%)

Poremećaji živčanog

sustava

disgeuzija (G3/4:

0,6%);

periferna senzorna

neuropatija (G3/4:

<0,1%)

periferna motorna

neuropatija (G3/4:

sinkopa (G3/4: 0%)

neurotoksičnost

(G3/4:0%);

somnolencija (G3/4:

Poremećaji oka

konjunktivitis (G3/4:

<0,1%)

pojačano suzenje

(G3/4: <0,1%)

Srčani poremećaji

aritmija (G3/4: 0.2%)

Krvožilni poremećaji

crvenilo praćeno

osjećajem vrućine (G3/4:

0,5%)

hipotenzija (G3/4:

0%);

flebitis (G3/4: 0%)

limfedem (G3/4: 0%)

Poremećaji dišnog

sustava,

prsišta i sredoprsja

kašalj (G3/4: 0%)

Poremećaji probavnog

sustava

mučnina (G3/4: 5,0%);

stomatitis (G3/4:

6,0%);

povraćanje (G3/4:

4,2%);

proljev (G3/4: 3,4%);

konstipacija (G3/4:

0,5%)

abdominalna bol

(G3/4: 0,4%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

alopecija (trajna:

<3%);

kožna toksičnost

(G3/4: 0,6%)

poremećaji noktiju

(G3/4: 0,4%)

Poremećaji

mišićnokoštanog

sustava i

vezivnog tkiva

mialgija (G3/4: 0,7%)

artralgija (G3/4: 0,2%)

Poremećaji

reproduktivnog

sustava i dojki

amenoreja (G3/4: NA)

Opći poremećaji i

reakcije

na mjestu primjene

astenija (G3/4: 10,0%);

vrućica (G3/4: NA);

periferni edem (G3/4:

0,2%)

Pretrage

porast tjelesne težine

(G3/4: 0%);

gubitak tjelesne

težine

(G3/4: 0,2%)

Opis odabranih nuspojava za adjuvantno liječenje za Taxespira 75 mg/m

u kombinaciji s

doksorubicinom i ciklofosfamidom u bolesnika s karcinomom dojke s pozitivnim (TAX 316) i

negativnim (GEICAM 9805) limfnim čvorovima

Poremećaji živčanog sustava

Od 84 bolesnika s perifernom senzornom neuropatijom na kraju kemoterapije, u 10 bolesnika

periferna senzorna neuropatija bila je i dalje prisutna tijekom praćenja nakon kemoterapije u kliničkoj

studiji karcinoma dojke s pozitivnim limfnim čvorovima (TAX 316).

Srčani poremećaji

U studiji TAX 316, 26 bolesnika (3,5%) u TAC skupini te 17 bolesnika (2,3%) u FAC skupini

doživjelo je kongestivno zatajenje srca (CHF). Svim bolesnicima, osim po jednog bolesnika u svakoj

skupini, CHF je bio dijagnosticiran nakon više od 30 dana od vremena liječenja. Dva bolesnika u TAC

skupini i 4 bolesnika u FAC skupini preminula su zbog zatajenja srca.

U studiji GEICAM 9805, 3 bolesnika (0,6%) u TAC skupini i 3 bolesnika (0,6 %) u FAC skupini

razvilo je kongestivno zatajenje srca tijekom perioda praćenja. Jedan bolesnik u TAC skupini

preminuo je zbog dilatacijske kardiomiopatije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

U studiji TAX 316, alopecija koja je i dalje bila prisutna tijekom praćenja nakon završetka

kemoterapije zabilježena je u 687 od 744 bolesnika u TAC skupini i 645 od 736 bolesnika u FAC

skupini.

Na kraju perioda praćenja (stvarni medijan vremena praćenja iznosio je 96 mjeseci), alopecija je i

dalje bila prisutna u 29 bolesnika u TAC skupini (3,9%) i 16 bolesnika u FAC skupini (2,2 %).

U GEICAM 9805 studiji, alopecija je i dalje bila prisutna tijekom perioda praćenja (medijan vremena

praćenja od 10 godina i 5 mjeseci) i zabilježena je u 49 bolesnika (9,2%) u TAC skupini i u 35

bolesnika (6,7%) u FAC skupini. Alopecija povezana s ispitivanim lijekom počela je ili se pogoršala

tijekom perioda praćenja u 42 bolesnika (7,9%) u TAC skupini i u 30 bolesnika (5,8%) u FAC skupini.

Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki

U studiji TAX 316, od 202 bolesnice koje su imale amenoreju na kraju kemoterapije, amenoreja je i

dalje bila prisutna u njih 121 tijekom praćenja nakon kemoterapije.

U GEICAM 9805 studiji, amenoreja je i dalje bila prisutna u periodu praćenja (medijan vremena

praćenja od 10 godina i 5 mjeseci) i zabilježena je u 18 bolesnica (3,4%) u TAC skupini i u 5

bolesnica (1,0%) u FAC skupini.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

U studiji TAX 316, periferni edem je i dalje bio prisutan u 19 bolesnika od 119 bolesnika s perifernim

edemom u TAC skupini, odnosno u 4 bolesnika od 23 bolesnika s perifernim edemom u FAC skupini.

U GEICAM 9805 studiji limfedem je i dalje bio prisutan u 4 od 5 bolesnika u TAC skupini i u 1 od 2

bolesnika u FAC skupini na kraju kemoterapije i nije se povukao tijekom perioda praćenja (medijan

vremena praćenja od 10 godina i 5 mjeseci). Astenija je i dalje bila prisutna u periodu praćenja

(medijan vremena praćenja od 10 godina i 5 mjeseci) i zabilježena je u 12 bolesnika (2,3%) u TAC

skupini i u 4 bolesnika (0,8%) u FAC skupini.

Akutna leukemija/mijelodisplastični sindrom

Nakon 10 godina praćenja u studiji TAX 316, akutna leukemija zabilježena je u 4 od 744 bolesnika u

TAC skupini te u 1 od 736 bolesnika u FAC skupini. Mijelodisplastični sindrom zabilježen je u 2 od

744 bolesnika u TAC skupini te u 1 od 736 bolesnika u FAC skupini.

Nakon 10 godina praćenja u GEICAM 9805 studiji akutna leukemija pojavila se u 1 od 532 bolesnika

(0,2%) u TAC skupini. U FAC skupini nije zabilježen niti jedan slučaj. Niti jednom bolesniku u obje

skupine nije dijagnosticiran mijelodisplastični sindrom.

Neutropenijske komplikacije

Sljedeća tablica prikazuje da je incidencija neutropenije stupnja 4, febrilne neutropenije i

neutropenijske infekcije smanjena u bolesnika koji su primali primarnu profilaksu s G-CSF nakon što

je ona uvedena kao obavezna u TAC skupini – GEICAM studija.

Neutropenijske komplikacije u bolesnika koji su primali TAC terapiju s ili bez profilakse s G-CSF

(GEICAM 9805)

Bez primarne profilakse s

G-CSF

(n = 111)

n (%)

Uz primarnu profilaksu s

G-CSF

(n = 421)

n (%)

Neutropenija (stupanj 4)

104 (93,7)

135 (32,1)

Febrilna neutropenija

28 (25,2)

23 (5,5)

Neutropenijska infekcija

14 (12,6)

21 (5,0)

Neutropenijska infekcija

(stupanj 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Tablični popis nuspojava za Taxespira 75 mg/m² u kombinaciji s cisplatinom i 5-fluorouracilom u

terapiji adenokarcinoma želuca

MedDRA klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Infekcije i infestacije

neutropenijska infekcija;

infekcija (G3/4: 11,7%)

Poremećaji krvi i limfnog

sustava

anemija (G3/4: 20,9%);

neutropenija (G3/4: 83,2%);

trombocitopenija (G3/4: 8,8%);

febrilna neutropenija

Poremećaji imunološkog

sustava

preosjetljivost (G3/4: 1,7%)

Poremećaji metabolizma i

prehrane

anoreksija (G3/4: 11,7%)

Poremećaji živčanog sustava

periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 8,7%)

omaglica (G3/4: 2,3%);

periferna motorna neuropatija

(G3/4: 1,3%)

Poremećaji oka

pojačano suzenje (G3/4: 0%)

Poremećaji uha i labirinta

oštećenje sluha (G3/4: 0%)

Srčani poremećaji

aritmija (G3/4: 1.0%)

Poremećaji probavnog sustava

proljev (G 3/4: 19,7%);

mučnina (G 3/4: 16%);

stomatitis (G3/4: 23,7%);

povraćanje (G3/4: 14,3%)

konstipacija (G3/4: 1,0%);

gastrointestinalna bol (G3/4:

1,0%)

ezofagitis/disfagija/odinofagija

(G3/4: 0,7%)

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

alopecija (G3/4: 4,0%)

osip praćen svrbežom (G3/4:

0,7%);

promjene noktiju (G3/4: 0,7%);

eksfolijacija kože (G3/4: 0%)

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

letargija (G3/4: 19,0%);

vrućica (G3/4: 2,3%);

retencija tekućine (teška/opasna

po život: 1%)

Opis odabranih nuspojava za Taxespira 75 mg/m² u kombinaciji s cisplatinom i 5-fluorouracilom u

terapiji adenokarcinoma želuca

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Febrilna neutropenija i neutropenijska infekcija javile su se u 17,2% odnosno 13,5% bolesnika, bez

obzira na primjenu G-CSF. G-CSF se primjenjivao kao sekundarna profilaksa u 19,3% bolesnika

(10,7% ciklusa). Febrilna neutropenija i neutropenijska infekcija javile su se u 12,1% odnosno 3,4%

bolesnika koji su profilaktički primali G-CSF i u 15,6% i 12,9% bolesnika koji nisu profilaktički

primali G-CSF (vidjeti dio 4.2).

Tablični popis nuspojava za Taxespira 75 mg/m

u kombinaciji s cisplatinom i 5-fluorouracilom za

terapiju karcinoma glave i vrata

• Indukcijska kemoterapija praćena radioterapijom (TAX 323)

MedDRA

klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Manje česte

nuspojave

Infekcije i infestacije

infekcija (G3/4: 6,3%);

neutropenijska

infekcija

Dobroćudne, zloćudne

i nespecificirane

novotvorine

(uključujući ciste i

polipe)

bol izazvana

karcinomom

(G3/4: 0,6%)

Poremećaji krvi i

limfnog sustava

neutropenija (G3/4:

76,3%);

anemija (G3/4: 9,2%);

trombocitopenija

(G3/4: 5,2%)

febrilna neutropenija

Poremećaji

imunološkog sustava

preosjetljivost (ne teška)

Poremećaji

metabolizma i

prehrane

anoreksija (G3/4:

0,6%)

Poremećaji živčanog

sustava

disgeuzija/parosmija;

periferna senzorna

neuropatija (G3/4:

0,6%)

omaglica

Poremećaji oka

pojačano suzenje;

konjunktivitis

Poremećaji uha i

labirinta

ishemija miokarda

Srčani poremećaji

ishemija miokarda

(G3/4:1,7%)

aritmija (G3/4: 0,6%)

Krvožilni poremećaji

venski poremećaji

(G3/4: 0,6%)

Poremećaji probavnog

sustava

mučnina (G 3/4: 0,6%);

stomatitis (G3/4:

4,0%);

proljev (G 3/4: 2,9%);

povraćanje (G3/4:

0,6%)

konstipacija;

ezofagitis/disfagija/

odinofagija (G3/4:

0,6%);

abdominalna bol;

dispepsija;

gastrointestinalno

krvarenje

(G3/4: 0,6%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

alopecija (G3/4:

10,9%)

osip praćen svrbežom;

suhoća kože;

eksfolijacija kože

(G3/4:0,6%)

Poremećaji

mišićnokoštanog

sustava i

vezivnog tkiva

mialgija (G3/4: 0,6%)

Opći poremećaji i

letargija (G3/4: 3,4%);

reakcije na mjestu

primjene

pireksija (G3/4: 0,6%);

retencija tekućine;

edem

Pretrage

porast tjelesne težine

• Indukcijska kemoterapija praćena kemoradioterapijom (TAX 324)

MedDRA

klasifikacija

organskih sustava

Vrlo česte nuspojave

Česte nuspojave

Manje česte

nuspojave

Infekcije i infestacije

infekcija (G3/4: 3,6%)

neutropenijska

infekcija

Dobroćudne,

zloćudne

i nespecificirane

novotvorine

(uključujući ciste i

polipe)

bol izazvana

karcinomom

(G3/4: 1,2%)

Poremećaji krvi i

limfnog sustava

neutropenija (G3/4: 83,5%);

anemija (G3/4: 12,4%);

trombocitopenija (G3/4:

4,0%);

febrilna neutropenija

Poremećaji

imunološkog sustava

preosjetljivost

Poremećaji

metabolizma i

prehrane

anoreksija (G3/4: 12,0%)

Poremećaji živčanog

sustava

disgeuzija/parozmija

(G3/4: 0,4%);

periferna senzorna neuropatija

(G3/4: 1,2%)

omaglica

(G3/4:2,0%)

periferna motorna

neuropatija

(G3/4:0,4%)

Poremećaji oka

pojačano suzenje

konjunktivitis

Poremećaji uha i

labirinta

oštećenje sluha (G3/4: 1,2%)

Srčani poremećaji

aritmija (G3/4: 2,0%)

ishemija miokarda

Krvožilni poremećaji

venski poremećaji

Poremećaji

probavnog

sustava

mučnina (G 3/4: 13,9%);

stomatitis (G3/4: 20,7%);

povraćanje (G3/4: 8,4%);

proljev (G3/4: 6,8%);

ezofagitis/disfagija/odinofagija

(G3/4: 12,0%);

konstipacija (G3/4: 0,4%)

dispepsija (G3/4:

0,8%);

gastrointestinalna bol

(G3/4: 1,2%);

gastrointestinalno

krvarenje (G3/4:

0,4%)

Poremećaji kože i

potkožnog tkiva

alopecija (G3/4: 4,0%);

osip praćen svrbežom

suhoća kože;

deskvamacija

Poremećaji

mišićnokoštanog

sustava i

vezivnog tkiva

mialgija (G3/4:

0,4%)

Opći poremećaji i

reakcije na mjestu

primjene

letargija (G3/4: 4,0%);

pireksija (G3/4: 3,6%);

retencija tekućine (G3/4:

1,2%);

edem (G3/4: 1,2%)

Pretrage

smanjenje tjelesne težine

porast tjelesne

težine

Iskustva nakon stavljanja lijeka u promet

Dobroćudne, zloćudne i nespecificirane novotvorine (uključujući ciste i polipe)

Pri primjeni docetaksela u kombinaciji s drugim citostaticima i/ili radioterapijom, zabilježeni su

slučajevi akutne mijeloične leukemije i mijelodisplastičnog sindroma.

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Zabilježene su supresija koštane srži i ostale hematološke nuspojave. Zabilježena je diseminirana

intravaskularna koagulacija (DIK), često udružena sa sepsom ili multiorganskim zatajenjem.

Poremećaji imunološkog sustava

Zabilježeno je nekoliko slučajeva anafilaktičkog šoka, ponekad sa smrtnim ishodom.

Poremećaji živčanog sustava

Zabilježeni su rijetki slučajevi konvulzija ili prolaznog gubitka svijesti pri primjeni docetaksela. Te se

reakcije ponekad pojavljuju tijekom infuzije lijeka.

Poremećaji oka

Vrlo su rijetko zabilježeni prolazni poremećaji vida (bljeskovi, svjetlucanja, skotomi) koji se tipično

pojavljuju tijekom infuzije lijeka udruženi s reakcijama preosjetljivosti. Ti su poremećaji bili

reverzibilni nakon prekida infuzije. Rijetko je zabilježena pojava suzenja s/bez konjunktivitisa, poput

slučajeva opstrukcije suznog kanala što rezultira prekomjernim suzenjem. U bolesnika liječenih

docetakselom prijavljeni su slučajevi cističnog edema makule.

Poremećaji uha i labirinta

Zabilježeni su rijetki slučajevi ototoksičnosti, oštećenja i/ili gubitka sluha.

Srčani poremećaji

Rijetko su zabilježeni slučajevi infarkta miokarda.

Krvožilni poremećaji

Rijetko su zabilježeni venski tromboembolički događaji.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Rijetko su zabilježeni akutni respiratorni distres sindrom te slučajevi intersticijske

pneumonije/pneumonitisa, intersticijske bolesti pluća, plućne fibroze i zatajenja disanja, koji su

ponekad imali smrtni ishod. U bolesnika koji su istodobno primali radioterapiju, zabilježeni su rijetki

slučajevi radijacijskog pneumonitisa.

Poremećaji probavnog sustava

Rijetko su zabilježeni pojava dehidracije kao posljedica gastrointestinalnih poremećaja,

gastrointestinalna perforacija, ishemični kolitis, kolitis i neutropenijski enterokolitis. Rijetko su

zabilježeni ileus i intestinalna opstrukcija.

Poremećaji jetre i žuči

Zabilježeni su vrlo rijetki slučajevi hepatitisa, ponekad fatalnog, prvenstveno u bolesnika s već

postojećim poremećajima jetre.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo rijetko, pri primjeni docetaksela, zabilježeni su kožni lupus eritematodes i bulozne erupcije poput

eritema multiforme, Stevens-Johnsonovog sindroma i toksične epidermalne nekrolize. U nekim su

slučajevima razvoju tih učinaka mogli, uz docetaksel, doprinijeti i drugi istodobni čimbenici.

Promjene slične sklerodermiji, kojima obično prethodi periferni limfedem zabilježeni su s

docetakselom. Prijavljeni su slučajevi perzistentne alopecije.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Zabilježeni su slučajevi insuficijencije bubrega i zatajenja bubrega. U otprilike 20% ovih slučajeva

nije bilo faktora rizika za akutno zatajenje bubrega, kao što su istodobno primijenjeni nefrotoksični

lijek i poremećaji probavnog sustava.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Rijetko je bio zabilježen fenomen sličan učincima zračenja.

Retencija tekućine nije bila udružena s akutnim epizodama oligurije ili hipotenzije. Dehidracija i

plućni edem rijetko su zabilježeni.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Prijavljeni su slučajevi hiponatrijemije, najčešće povezani s dehidracijom, povraćanjem i

pneumonijom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon

dobivanj a

odobrenja

lijeka

važno

prijavljivanj e

sumnji

njegove

nuspojave. Time

omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od

zdravstvenih

radnika

traži

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u

Dodatku V*.

4.9

Predoziranje

Postoji malo izvješća o predoziranju. Nije poznat antidot za predoziranje docetakselom. U slučaju

predoziranja, bolesnika treba zadržati na specijaliziranom odjelu i strogo kontrolirati vitalne funkcije.

U slučajevima predoziranja može se očekivati egzacerbacija štetnih događaja. Očekivane primarne

komplikacije predoziranja bile bi supresija koštane srži, periferna neurotoksičnost i mukozitis.

Bolesnici moraju primiti terapiju G-CSF što je prije moguće nakon otkrivanja predoziranja. Prema

potrebi treba poduzeti ostale odgovarajuće simptomatske mjere.

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1

Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antineoplastici, taksani, ATK oznaka: L01CD02.

Mehanizam djelovanja

Docetaksel je antineoplastik koji djeluje poticanjem skupljanja tubulina u stabilne mikrotubule i

inhibira njihovo razdvajanje što ima za posljedicu značajno smanjenje slobodnog tubulina. Vezanje

docetaksela za mikrotubule ne mijenja broj protofilamenata.

In vitro ispitivanja pokazuju da docetaksel kida mikrotubularnu mrežu u stanicama, koja je neophodna

za vitalne mitotičke i interfazne stanične funkcije.

Farmakodinamički učinci

Docetaksel se pokazao citotoksičnim in vitro prema raznim linijama mišjih i ljudskih tumorskih

stanica, te prema svježe izdvojenim ljudskim tumorskim stanicama u klonogenim ispitivanjima.

Docetaksel postiže visoku intracelularnu koncentraciju s dugim vremenom zadržavanja u stanicama.

Osim toga, pokazalo se da je docetaksel aktivan samo na nekim linijama stanica koje imaju pojačanu

ekspresiju p-glikoproteina kodiranog genom za višestruku rezistenciju na lijekove. Antitumorska

aktivnost docetaksela je in vivo neovisna o rasporedu doziranja te ima širok spektar eksperimentalne

antitumorske aktivnosti na uznapredovale tumore u mišjih i ljudskih tumorskih presadaka.

Klinička djelotvornost i sigurnost primjene

Karcinom dojke

Taxespira u kombinaciji s doksorubicinom i ciklofosfamidom: adjuvantno liječenje

Bolesnici s operabilnim karcinomom dojke i pozitivnim limfnim čvorovima (TAX 316)

Podaci iz multicentričnog, otvorenog, randomiziranog ispitivanja podupiru primjenu docetaksela za

adjuvantno liječenje bolesnika s operabilnim karcinomom dojke i pozitivnim limfnim čvorovima te s

KPS > 80%, u dobi od 18 do 70 godina. Nakon stratifikacije prema broju pozitivnih limfnih čvorova

(1-3, 4+), randomiziran je 1491 bolesnik u skupine koje će primati ili docetaksel 75 mg/m

primijenjen

jedan sat nakon doksorubicina 50 mg/m

i ciklofosfamida 500 mg/m

(TAC skupina) ili doksorubicin

50 mg/m

nakon kojeg slijedi fluorouracil 500 mg/m

i ciklofosfamid 500 mg (FAC skupina). Oba

kemoterapijska protokola primjenjivala su se svaka 3 tjedna, tijekom 6 ciklusa. Docetaksel se

primjenjivao u obliku jednosatne infuzije, a svi ostali lijekovi davali su se u intravenskom bolusu na

dan 1. G-CSF se primjenjivao kao sekundarna profilaksa u bolesnika koji su imali kompliciranu

neutropeniju (febrilnu neutropeniju, produljenu neutropeniju ili infekciju). Bolesnici u TAC skupini

primali su antibiotsku profilaksu s ciprofloksacinom 500 mg peroralno dvaput dnevno u trajanju od 10

dana, počevši od petog dana svakog ciklusa, ili ekvivalentni antibiotik. U obje su skupine, nakon

zadnjeg ciklusa kemoterapije, bolesnici s pozitivnim estrogenskim i/ili progesteronskim receptorima

primali tamoksifen 20 mg dnevno u trajanju od 5 godina. Adjuvantno radioterapijsko liječenje

provođeno je sukladno smjernicama ustanova u kojima je provođeno ispitivanje i provedeno je u 69%

bolesnika koji su primili TAC i u 72% bolesnika koji su primili FAC. Provedene su dvije privremene

analize te jedna konačana analiza. Prva privremena analiza planirala se provesti 3 godine nakon

datuma pri kojem je polovica bolesnika uključena u studiju. Druga privremena analiza provedena je

nakon što je ukupno prijavljeno 400 DFS događaja (preživljenje bez znakova bolesti), što znači da je

medijan praćenja iznosio 55 mjeseci. Konačna analiza provedena je nakon što su svi bolesnici dosegli

10 godina praćenja (osim ako ranije nisu imali DFS događaj ili su ranije prestali biti praćeni).

Preživljenje bez znakova bolesti (DFS) bio je primarni ishod djelotvornosti, a ukupno preživljenje

(OS) sekundarni ishod djelotvornosti.

Konačna analiza provedena je sa stvarnim medijanom praćenja od 96 mjeseci. Zabilježeno je značajno

duže preživljenje bez znakova bolesti u skupini TAC u usporedbi sa skupinom FAC. Incidencija

povrata bolesti u 10 godina smanjena je u bolesnika koji su primili TAC u odnosu na FAC (39%

prema 45%), što znači da je apsolutni rizik smanjen za 6% (p=0,0043). Sveukupno preživljenje nakon

10 godina bilo je također značajno poboljšano u TAC skupini u usporedbi sa FAC skupinom (76%

prema 69%), što znači da je apsolutni rizik od smrti smanjen za 7% (p=0,002). S obzirom na to da

korist liječenja uočena u bolesnika s 4 i više pozitivnih limfnih čvorova nije bila statistički značajna u

pogledu DFS i OS, pozitivan omjer rizika i koristi TAC liječenja u bolesnika s 4 i više pozitivnih

limfnih čvorova nije potpuno dokazan u konačnoj analizi rezultata studije.

Sveukupno, rezultati studije pokazuju pozitivni omjer koristi/rizika za TAC skupinu u usporedbi s

FAC skupinom.

Podskupine bolesnika koji su liječeni TAC-om analizirane su prema prospektivno definiranim glavnim

prognostičkim čimbenicima.

Preživljenje bez znakova bolesti

Ukupno preživljenje

Podskupina

bolesnika

Broj

bolesnika

Omjer

hazarda*

95% CI

p =

Omjer

hazarda*

95% CI

p =

Broj

pozitivnih

limfnih

čvorova

Ukupno

0,80

0,68-0,93

0,0043

0,74

0,61-0,90

0,0020

0,72

0,58-0,91

0,0047

0,62

0,46-0,82

0,0008

0,87

0,70-1,09

0,2290

0,87

0,67-1,12

0,2746

* omjer hazarda manji od 1 ukazuje da je TAC povezan s duljim preživljenjem bez znakova bolesti i

ukupnim preživljenjem u usporedbi s FAC-om

Bolesnici s operabilnim karcinomom dojke i negativnim limfnim čvorovima, prikladni za primanje

kemoterapije (GEICAM 9805)

Podaci iz multicentričnog, otvorenog, randomiziranog ispitivanja podupiru primjenu lijeka

Taxespira za adjuvantno liječenje bolesnika s operabilnim karcinomom dojke i negativnim limfnim

čvorovima, prikladnih za liječenje kemopterapijom. 1060 bolesnika randomizirano je u skupine koje

su primale ili Taxespira 75 mg/m

primijenjen jedan sat nakon doksorubicina 50 mg/m

ciklofosfamida 500 mg/m

(539 bolesnika u TAC skupini) ili doksorubicin 50 mg/m

nakon kojeg

slijedi fluorouracil 500 mg/m

i ciklofosfamid 500 mg/m

(521 bolesnik u FAC skupini), kao adjuvantnu terapiju za operabilni karcinom dojke s negativnim

limfnim čvorovima i visokim rizikom povrata bolesti prema kriterijima iz St. Gallena iz 1998.g.

(veličina tumora >2 cm i/ili negativni ER i PR i/ili visoki histološki/nuklearni gradus (gradus 2 do 3)

i/ili dob <35 godina). Oba kemoterapijska protokola primjenjivala su se svaka 3 tjedna, tijekom 6

ciklusa. Taxespira se primjenjivao u obliku jednosatne infuzije, a svi ostali lijekovi davali su se

intravenski na dan 1 svaka tri tjedna. Primarna G-CSF profilaksa uvedena je kao obavezna u TAC

skupini nakon što je randomizirano 230 bolesnika. Incidencija neutropenije stupnja 4, febrilne

neutropenije i neutropenijske infekcije smanjena je u bolesnika koji su primali primarnu profilaksu s

G-CSF (vidjeti dio 4.8). U obje skupine, nakon posljednjeg ciklusa kemoterapije, bolesnici sa ER+ i/ili

PgR+ tumorima, primali su tamoksifen 20 mg jednom dnevno u razdoblju do 5 godina. Adjuvantna

radioterapija provedena je prema važećim smjernicama ustanova u kojima je provođeno ispitivanje u

57,3% bolesnika koji su primali TAC terapiju i 51,2% bolesnika koji su primali FAC terapiju.

Provedene su jedna primarna i jedna dopunska analiza. Primarna analiza napravljena je nakon što su

svi bolesnici imali period praćenja duži od 5 godina (medijan vremena praćenja od 77 mjeseci).

Dopunska analiza provedena je nakon što su svi bolesnici dosegli 10 godina (medijan vremena

praćenja od 10 godina i 5 mjeseci) praćenja (osim ako ranije nisu imali DFS događaj ili su ranije bili

izgubljeni u praćenju). Preživljenje bez znakova bolesti (DFS) bilo je primarni ishod djelotvornosti, a

ukupno preživljenje (OS) sekundarni ishod djelotvornosti.

Pri medijanu vremena praćenja od 77 mjeseci dokazano je značajno produljenje preživljenja bez

znakova bolesti u TAC skupini u usporedbi sa bolesnicima iz FAC skupine. U bolesnika liječenih u

TAC skupini, rizik povrata bolesti smanjio se za 32% u odnosu na bolesnike u FAC skupini (omjer

hazarda = 0,68, 95% CI (0,49-0,93), p = 0,01). Pri medijanu vremena praćenja od 10 godina i 5

mjeseci u bolesnika liječenih u TAC skupini rizik povrata bolesti smanjio se za 16,5 % u odnosu na

bolesnike liječene u FAC skupini (omjer hazarda =0 ,84, 95% CI (0,65-1,08), p=0,1646). DFS podaci

nisu bili statistički značajni, ali su i dalje bili povezani s pozitivnim trendom u korist TAC skupine.

Pri medijanu vremena praćenja od 77 mjeseci ukupno preživljenje (OS) bilo je duže u bolesnika u

TAC skupini, uz 24%-tno smanjenje rizika od smrti u usporedbi s bolesnicima u FAC skupini (omjer

hazarda = 0,76, 95% CI (0,46-1,26), p = 0,29). Međutim, distribucija OS nije se značajno razlikovala u

te dvije skupine.

Pri medijanu vremena praćenja od 10 godina i 5 mjeseci u bolesnika liječenih u TAC skupini rizik od

smrti smanjio se za 9% u odnosu na bolesnike u FAC skupini (omjer hazarda= 0,91, 95% CI (0,63-

1,32)).

Stopa preživljenja bila je 93,7% u TAC skupini i 91,4% u FAC skupini, u točki praćenja od 8 godina

te 91,3% u TAC skupini i 89% u FAC skupini, u točki praćenja od 10 godina.

Pozitivan omjer koristi i rizika za TAC u odnosu na FAC ostao je nepromijenjen.

Podskupine bolesnika liječenih TAC-om analizirane su u primarnoj analizi (pri medijanu vremena

praćenja od 77 mjeseci) prema unaprijed definiranim glavnim prognostičkim čimbenicima (vidjeti

tablicu):

Analiza podskupina – adjuvantno liječenje bolesnika s karcinomom dojke s negativnim limfnim

čvorovima (Intent-to-Treat analiza)

Podskupina bolesnika

Broj bolesnika u

Preživljenje bez znakova bolesti

Omjer hazarda*

95% CI

TAC skupini

Ukupno

0,68

0.49-0.93

Dobna skupina 1

<50 godina

0.67

0.43-1.05

≥50 godina

0.67

0.43-1.05

Dobna skupina 2

<35 godina

0.31

0.11-0.89

≥35 godina

0.73

0.52-1.01

Status hormonskih

receptora

Negativan

0.45-1.1

Pozitivan

0.62

0.4-0.97

Veličina tumora

≤2 cm

0.69

0.43-1.1

>2 cm

0.68

0.45-1.04

Histološki gradus

Gradus 1 (uključujući

neodređeni gradus)

0.79

0.24-2.6

Gradus 2

0.77

0.46-1.3

Gradus 3

0.59

0.39-0.9

Menopauzalni status

Premenopauza

0.64

0.40-1

Postmenopauza

0.72

0.47-1.12

* omjer hazarda (TAC/FAC) manji od 1 prikazuje da je TAC povezan sa dužim preživljenjem bez

znakova bolesti u usporedbi sa FAC-om.

Provedene su eksploracijske analize preživljenja bez znakova bolesti u podskupini bolesnika koji

zadovoljavaju kriterije za kemoterapiju po kriterijima iz St.Gallena, 2009. (ITT populacija) – rezultati

su prikazani u sljedećoj tablici:

TAC

FAC

Omjer hazarda

(TAC/FAC)

Podskupine

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-vrijednost

Zadovoljena

relativna

indikacija za

kemoterapiju a

18/214

(8.4%)

26/227

(11.5%)

0.796

(0.434 - 1.459)

0.4593

48/325

(14.8%)

69/294

(23.5%)

0.606

(0.42 - 0.877)

0.0072

TAC = docetaksel, doksorubicin i ciklofosfamid

FAC = 5-fluorouracil, doksorubicin i ciklofosfamid

CI = interval pouzdanost; ER = estrogenski receptor

PR = progesteronski receptor

ER/PR-negativni ili gradus 3 ili veličina tumora >5 cm

Omjer hazarda procijenjen je po Cox modelu proporcionalnog rizika s liječenom skupinom kao

faktorom.

Taxespira u monoterapiji

Provedena su dva randomizirana, komparativna ispitivanja faze III u kojima su sudjelovali bolesnici s

metastatskim karcinomom dojke, od kojih je 326 bilo neuspješno liječeno alkilirajućim agensima, a

392 antraciklinima. Bolesnici su primali docetaksel u preporučenoj dozi od 100 mg/m

svaka 3 tjedna.

U bolesnika koji su neuspješno liječeni alkilirajućim agensima, docetaksel se uspoređivao s

doksorubicinom (75 mg/m

svaka 3 tjedna). Bez utjecaja na ukupno vrijeme preživljenja (docetaksel

15 mjeseci prema doksorubicinu 14 mjeseci, p= 0,38) ili na vrijeme do progresije bolesti (docetaksel

27 tjedana prema doksorubicinu 23 tjedna, p=0,54), docetaksel je povećao stopu terapijskog odgovora

(52% prema 37%, p=0,01) i skratio vrijeme do odgovora (12 tjedana prema 23 tjedna, p=0,007). Tri

bolesnika koji su primali docetaksel (2%) prekinuli su liječenje zbog retencije tekućine, dok je 15

bolesnika koji su primali doksorubicin (9%) prekinulo liječenje zbog kardiotoksičnosti (tri slučaja

fatalnog kongestivnog zatajenja srca).

U bolesnika koji su neuspješno liječeni antraciklinima, docetaksel se uspoređivao s kombinacijom

mitomicina C i vinblastina (12 mg/m

svakih 6 tjedana i 6 mg/m

svaka 3 tjedna). Docetaksel je

povećao stopu terapijskog odgovora (33% prema 12%, p<0,0001), produljio vrijeme do progresije

bolesti (19 tjedana prema 11 tjedana, p=0,0004) i produljio ukupno preživljenje (11 mjeseci prema 9

mjeseci, p=0,01).

Tijekom tih dvaju ispitivanja faze III, profil sigurnosti primjene docetaksela odgovarao je profilu

sigurnosti zapaženom u ispitivanjima faze II (vidjeti dio 4.8).

Provedeno je multicentrično randomizirano ispitivanje faze III otvorenog tipa kako bi se usporedile

monoterapija docetakselom i terapija paklitakselom u liječenju uznapredovalog karcinoma dojke kod

bolesnika prethodno liječenih antraciklinima. Ukupno 449 bolesnika dobivalo je ili docetaksel

100 mg/m

u jednosatnoj infuziji kao monoterapiju ili paklitaksel 175 mg/m

u trosatnoj infuziji. Obje

vrste liječenja primjenjivane su svaka 3 tjedna.

Bez utjecaja na primarni ishod, ukupnu stopu odgovora (32% prema 25%, p=0,10), docetaksel je

produljio medijan vremena do progresije bolesti (24,6 tjedana prema 15,6 tjedana; p<0,01) i medijan

vremena preživljenja (15,3 mjeseca prema 12,7 mjeseci; p=0,03).

Više nuspojava stupnja 3/4 zabilježeno je u monoterapiji docetakselom (55,4%) u usporedbi s

paklitakselom (23,0%).

Taxespira u kombinaciji s doksorubicinom

U jednom velikom randomiziranom ispitivanju faze III u koje je bilo uključeno 429 ranije neliječenih

bolesnika s metastatskom bolesti, primjenjivala se kombinacija doksorubicina (50 mg/m

docetakselom (75 mg/m

) (AT skupina) naspram kombinacije doksorubicina (60 mg/m

ciklofosfamida (600 mg/m

) (AC skupina). Oba kemoterapijska protokola primjenjivala su se na dan 1

svaka 3 tjedna.

Vrijeme do progresije bolesti (TTP) bilo je značajno dulje u AT skupini naspram AC skupine,

p=0,0138. Medijan TTP bio je 37,3 tjedna (95% CI: 33,4-42,1) u AT skupini i 31,9 tjedna (95%

CI: 27,4-36,0) u AC skupini.

Ukupna stopa terapijskog odgovora (ORR) bila je značajno veća u AT skupini naspram AC

skupine, p=0,009. ORR je bio 59,3 % (95% CI: 52,8-65,9) u AT skupini u odnosu na 46,5% (95%

CI: 39,8-53,2) u AC skupini.

U ovom je ispitivanju AT skupina u odnosu na AC skupinu pokazala veću incidenciju teške

neutropenije (90% prema 68,6%), febrilne neutropenije (33,3.% prema 10%), infekcije (8% prema

2,4%), proljeva (7.5% prema 1,4%), astenije (8,5% prema 2,4%) i boli (2,8% prema 0%). S druge

strane, AC skupina je pokazala veću incidenciju teške anemije (15,8% prema 8,5%) nego AT skupina

te veću incidenciju teške srčane toksičnosti: kongestivno zatajenje srca (3,8% prema 2,8%), apsolutno

smanjenje istisne frakcije lijeve klijetke (LVEF) > 20% (13,1% prema 6,1%), apsolutno smanjenje

istisne frakcije lijeve klijetke (LVEF) > 30% (6,2% prema 1,1%). Toksična smrt zabilježena je

ujednog bolesnika u AT skupini (kongestivno zatajenje srca) i u 4 bolesnika u AC skupini (jedna zbog

septičnog šoka i 3 zbog kongestivnog zatajenja srca).

U obje skupine kvaliteta života mjerena s pomoću EORTC upitnika bila je usporediva i stabilna

tijekom liječenja i praćenja.

Taxespira u kombinaciji s trastuzumabom

Docetaksel u kombinaciji s trastuzumabom ispitivao se u liječenju bolesnika s metastatskim

karcinomom dojke i pojačanom ekspresijom HER2 koji nisu ranije primali kemoterapiju za

metastatsku bolest. Randomizirano je 186 bolesnika koji su primali docetaksel (100 mg/m

trastuzumabom ili bez trastuzumaba; 60% bolesnika ranije je primalo adjuvantnu terapiju temeljenu na

antraciklinima. Docetaksel s trastuzumabom bio je efikasan neovisno o tome jesu li bolesnici prije

toga primali adjuvantnu terapiju antraciklinima. Glavna test metoda za određivanje pozitivnog HER2 u

ovoj temeljnoj studiji bila je imunohistokemijska metoda (IHC). Manji broj bolesnika testiran je

primjenom fluorescencijske in situ hibridizacije (FISH). U ovoj studiji 87% bolesnika imalo je IHC

3+, a 95% uključenih bolesnika imalo je IHC 3+ i/ili FISH pozitivne rezultate. Rezultati djelotvornosti

sažeti su u sljedećoj tablici:

Parametar

Docetaksel plus trastuzumab

n = 92

Docetaksel

n = 94

Stopa terapijskog odgovora

(95% CI)

(50-71)

(25-45)

Medijan trajanja odgovora

(mjeseci)

(95% CI)

11.4

(9.2-15.0)

(4.4-6.2)

Medijan TTP (mjeseci)

(95% CI)

10.6

(7.6-12.9)

(5.0-6.5)

Medijan preživljenja (mjeseci)

(95% CI)

30.5

(26.8-ne)

22.1

(17.6-28.9)

TTP = vrijeme do progresije bolesti; "ne" pokazuje da se nije moglo procijeniti ili da još nije bilo

dostignuto

potpuna analiza (intent-to-treat)

procijenjeni medijan preživljenja

Taxespira u kombinaciji s kapecitabinom

Rezultati jedne multicentrične, randomizirane, kontrolirane, kliničke studije faze III podupiru primjenu

docetaksela u kombinaciji s kapecitabinom za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili

metastatskim karcinomom dojke nakon neuspješne citotoksične terapije koja je uključivala i

antracikline. U ovoj studiji randomizirano je 255 bolesnika za liječenje docetakselom (75 mg/m

obliku jednosatne intravenske infuzije svaka 3 tjedna) i kapecitabinom (1250 mg/m

dvaput dnevno

tijekom 2 tjedna nakon čega slijedi jedan tjedan pauze). Za liječenje docetakselom u monoterapiji

(100 mg/m

u obliku jednosatne intravenske infuzije svaka 3 tjedna) bilo je randomizirano 256

bolesnika. Preživljenje je bilo dulje u skupini koja je primala kombinaciju docetaksela i kapecitabina

(p=0,0126). Medijan preživljenja je bio 442 dana (docetaksel + kapecitabin) naspram 352 dana (samo

docetaksel). Ukupna objektivna stopa terapijskog odgovora u svih randomiziranih bolesnika (prema

procjeni ispitivača) bila je 41,6% (docetaksel + kapecitabin) u odnosu na 29,7% (samo docetaksel);

p=0,0058. Vrijeme do progresije bolesti je bilo dulje u skupini koja je primala kombinaciju docetaksel

+ kapecitabin (p<0,0001). Medijan vremena do progresije bolesti bio je 186 dana (docetaksel +

kapecitabin) u usporedbi sa 128 dana (samo docetaksel).

Karcinom nemalih stanica pluća

Bolesnici koji su ranije primali kemoterapiju s ili bez radioterapije

U ispitivanju faze III, vrijeme do progresije bolesti (12,3 tjedna prema 7 tjedana) i ukupno preživljenje

bilo je u ranije liječenih bolesnika značajno dulje s docetakselom u dozi od 75 mg/m

u usporedbi

snajboljom potpornom terapijom (BSC). Stopa jednogodišnjeg preživljenja bila je, također, značajno

dulja u skupini s docetakselom (40%) nego u skupini s BSC (16%).

Manje su se davali morfinski analgetici (p<0,01), ne morfinski analgetici (p<0,01), ostali lijekovi

povezani s bolesti (p=0,06) i radioterapija (p<0,01) bolesnicima koji su se liječili docetakselom

75 mg/m

nego onima iz skupine BSC.

Sveukupni terapijski odgovor bio je 6,8% u ocijenjenih bolesnika, a medijan trajanja terapijskog

odgovora bio je 26,1 tjedan.

Taxespira u kombinaciji s derivatima platine u bolesnika koji nisu ranije primali kemoterapiju

Ispitivanje faze III provedeno je na 1218 bolesnika s neoperabilnim karcinomom nemalih stanica pluća

stadija IIIB ili IV s KPS od 70% ili više, koji nisu ranije primali kemoterapiju za tu bolest. Bolesnici

su randomizirani tako da su primali ili docetaksel (T) 75 mg/m

u obliku jednosatne infuzije, nakon

čega je odmah uslijedila terapija cisplatinom (Cis) 75mg/m

tijekom 30-60 minuta svaka 3 tjedna

(TCis), ili docetaksel 75 mg/m

u obliku jednosatne infuzije u kombinaciji s karboplatinom (AUC

6 mg/ml u min) tijekom 30-60 min svaka 3 tjedna ili vinorelbin (V) 25 mg/m

primijenjen tijekom 6

do 10 minuta na dan 1, 8, 15, 22, nakon čega je slijedilo davanje cisplatine 100 mg/m

na dan 1 ciklusa

koji se ponavljao svaka 4 tjedna (VCis).

Preživljenje, medijan vremena do progresije bolesti i stopa terapijskog odgovora za dva kraka

ispitivanja prikazani su u sljedećoj tablici:

TCis

n = 408

VCis

n = 404

Statistička analiza

Ukupno preživljenje

(primarni ishod):

Medijan preživljenja

(mjeseci)

11.3

10.1

Omjer hazarda: 1.122

[97.2% CI: 0.937; 1.342]*

jednogodišnje preživljenje

Razlika u liječenju: 5.4%

[95% CI: -1.1; 12.0]

dvogodišnje preživljenje

Razlika u liječenju: 6.2%

[95% CI: 0.2; 12.3]

Medijan vremena do progresije

(tjedni):

22.0

23.0

Omjer hazarda: 1.032

[95% CI: 0.876; 1.216]

Ukupna stopa odgovora (%):

31.6

24.5

Razlika u liječenju: 7.1%

[95% CI: 0.7; 13.5]

* Korigirano za višestruku usporedbu i prilagođeno faktorima stratifikacije (stadij bolesti i regija

liječenja) na osnovu podataka iz populacije bolesnika koji su se mogli procijeniti

Sekundarni ishodi uključivali su promjenu u stupnju boli, opću procjenu kvalitete života prema

EuroQoL-5D, ljestvici simptoma karcinoma pluća (Lung Cancer Symptom Scale) i promjene u

Karnofski izvedbenom statusu. Rezultati tih ishoda podupirali su rezultate primarnih ishoda.

Za kombinaciju docetaksel/karboplatin nije se mogla dokazati ekivalentna ili neinferiorna

djelotvornost u usporedbi s referentnom kombinacijom liječenja VCis.

Karcinom prostate

Sigurnost primjene i djelotvornost docetaksela u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom

ocjenjivali su se u bolesnika s metastatskim karcinomom prostate refraktornim na hormonsko liječenje

u randomiziranoj multicentričnoj studiji faze III. Ukupno 1006 bolesnika s KPS ≥ 60 randomizirani su

prema liječenju u sljedeće skupine:

Docetaksel 75 mg/m

svaka 3 tjedna tijekom 10 ciklusa.

Docetaksel 30 mg/m

primijenjen tjedno prvih 5 tjedana u ciklusu liječenja od 6 tjedana, tijekom

5 ciklusa.

Mitoksantron 12 mg/m

svaka 3 tjedna tijekom 10 ciklusa.

Sva 3 kemoterapijska protokola primjenjivala su se u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom u

dozi od 5 mg dva puta dnevno kontinuirano.

Bolesnici koji su primali docetaksel svaka tri tjedna pokazali su značajno dulje ukupno preživljenje u

odnosu na bolesnike liječene mitoksantronom. Produljenje preživljenja u skupini koja je primala

docetaksel tjedno nije bio statistički značajan u usporedbi sa kontrolnom skupinom koja je primala

mitoksantron. Ishodi djelotvornosti za skupinu docetaksela u odnosu na kontrolnu skupini prikazani su

u sljedećoj tablici:

Ishod

Docetaksel

svaka 3 tjedna

Docetaksel svaki

tjedan

Mitoksantron svaka 3

tjedna

Broj bolesnika

Medijan preživljenja

(mjeseci)

95% CI

Omjer hazarda

95% CI

p-vrijednost

18.9

(17.0-21.2)

0.761

(0.619-0.936)

0.0094

17.4

(15.7-19.0)

0.912

(0.747-1.113)

0.3624

16.5

(14.4-18.6)

Broj bolesnika

PSA** stopa odgovora (%)

95% CI

p-vrijednost*

45.4

(39.5-51.3)

0.0005

47.9

(41.9-53.9)

<0.0001

31.7

(26.4-37.3)

Broj bolesnika

Stopa smanjenja boli (%)

95% CI

p-vrijednost*

34.6

(27.1-42.7)

0.0107

31.2

(24.0-39.1)

0.0798

21.7

(15.5-28.9)

Broj bolesnika

Stopa tumorskog odgovora

95% CI

p-vrijednost*

12.1

(7.2-18.6)

0.1112

(4.2-14.2)

0.5853

(3.0-12.1)

† Stratificirani log-rank test

* prag statističke značajnosti = 0,0175

** PSA: prostata specifični antigen

Zbog činjenice da je docetaksel primijenjen svaki tjedan pokazao bolji profil sigurnosti primjene u

odnosu na docetaksel primijenjen svaka 3 tjedna, moguće je da određeni bolesnici mogu imati koristi

od primanja docetaksela svaki tjedan.

Nisu zabilježene statističke razlike u općoj kvaliteti života između liječenih skupina bolesnika.

Adenokarcinom želuca

Provedena je multicentrična, randomizirana studija otvorenog tipa da bi se procijenila sigurnost

primjene i djelotvornost docetaksela u liječenju bolesnika s metastatskim adenokarcinomom želuca,

uključujući adenokarcinom gastroezofagealnog spoja, koji prije toga nisu primali kemoterapiju za

metastatsku bolest. Svih 445 bolesnika s KPS >70 liječeni su ili docetakselom (T) (75 mg/m

prvi dan)

u kombinaciji sa cisplatinom (C) (75 mg/m

prvi dan) i 5-fluorouracilom (F) (750 mg/m

dnevno kroz

5 dana) ili cisplatinom (100 mg/m

prvi dan) i 5-fluorouracilom (1000 mg/m

dnevno kroz 5 dana).

Ciklus liječenja trajao je 3 tjedna za TCF skupinu i 4 tjedna za CF skupinu. Medijan broja ciklusa

primijenjenih po bolesniku bio je 6 (s rasponom od 1 do 16) za TCF skupinu u odnosu na 4 (s

rasponom od 1 do 12) za CF skupinu. Primarni ishod bilo je vrijeme do progresije bolesti (TTP). Rizik

smanjenja progresije bio je 32,1% i bio je udružen sa značajnim produljenjem TTP (p=0,0004) u korist

TCF skupine. Ukupno preživljenje bilo je također značajno dulje (p=0,0201) u korist TCF skupine s

rizikom smanjenja smrtnosti od 22,7%. Rezultati djelotvornosti prikazani su u sljedećoj tablici:

Djelotvornost docetaksela u liječenju bolesnika s adenokarcinomom želuca

Ishod

TCF

n = 221

CF

n = 224

MedijanTTP (mjeseci)

(95% CI)

(4.86-5.91)

(3.45-4.47)

Omjer hazarda

1.473

(95% CI)

(1.189-1.825)

*p-vrijednost

0.0004

Medijan preživljenja (mjeseci)

(95% CI)

(8.38-10.58)

(7.16-9.46)

dvogodišnja procjena (%)

18.4

Omjer hazarda

1.293

(95% CI)

(1.041-1.606)

*p-vrijednost

0.0201

Ukupna stopa odgovora (CR+PR) (%)

36.7

25.4

p-vrijednost

0.0106

Progresija bolesti kao najbolji ukupni

odgovor (%)

16.7

25.9

* nestratificirani log-rank test

Analize podskupina na osnovi dobi, spola i rase bile su u korist TCF skupine prema CF skupini.

Dopunjena analiza preživljenja provedena s medijanom vremena praćenja od 41,6 mjeseci nije više

pokazala statistički značajnu razliku, iako je ta razlika uvijek bila u korist TCF skupine te je pokazala

da se korist TCF u usporedbi s CF jasno opaža između 18 i 30 mjeseci praćenja.

Općenito, kvaliteta života (QoL) i rezultati kliničke koristi dosljedno su pokazali poboljšanje u korist

TCF skupine. Bolesnici liječeni s TCF imali su do 5% dulje vrijeme do definitivnog pogoršanja

zdravstvenog statusa prema upitniku QLQ-C30 (p=0,0121) i dulje vrijeme do definitivnog pogoršanja

prema Karnofski izvedbenom statusu (p=0,0088) u usporedbi s bolesnicima liječenim s CF.

Karcinom glave i vrata

Indukcijska kemoterapija praćena radioterapijom (TAX 323)

Sigurnost primjene i djelotvornost docetaksela u indukcijskom liječenju bolesnika s karcinomom

skvamoznih stanica glave i vrata (SCCHN) procjenjivala se u fazi III multicentrične, randomizirane

studije otvorenog tipa (TAX323). U ovoj je studiji 358 bolesnika s inoperabilnim, lokalno

uznapredovalim SCCHN, WHO izvedbenog statusa 0 ili 1, bilo randomizirano u jednu od dvije

liječene skupine. Bolesnici u docetaksel skupini primali su docetaksel (T) 75 mg/m

nakon čega je

slijedio cisplatin (P) 75 mg/m

te 5-fluorouracil (F) 750 mg/m

dnevno u obliku kontinuirane infuzije

tijekom 5 dana. Ovaj protokol bio je primjenjivan svaka tri tjedna, tijekom 4 ciklusa u slučaju da je

barem najmanji odgovor (≥ 25% smanjenje dvodimenzionalno mjerene veličine tumora) bio

primijećen nakon 2 ciklusa. Na završetku kemoterapije, s minimalnim intervalom od 4 tjedna i

maksimalnim intervalom od 7 tjedana, bolesnici čija bolest nije napredovala liječeni su radioterapijom

(RT) prema smjernicama ustanove u kojoj su liječeni kroz 7 tjedana (TPF/RT). Bolesnici u usporednoj

skupini primali su cisplatin (P) 100 mg/m

nakon čega je slijedio 5-fluorouracil (F) 1000 mg/m

dnevno tijekom 5 dana. Taj režim je primjenjivan svaka tri tjedna,tijekom 4 ciklusa u slučaju da je

barem minimalni odgovor (≥ 25% smanjenje dvodimenzionalno mjerene veličine tumora) bio

primijećen nakon 2 ciklusa. Na kraju kemoterapije, s minimalnim intervalom od 4 tjedna i

maksimalnim intervalom od 7 tjedana, bolesnici čija bolest nije napredovala liječeni su radioterapijom

(RT) u skladu sa smjernicama ustanove u kojoj su liječeni kroz 7 tjedana (PF/RT). Radioterapija

zahvaćene regije provodila se ili konvencionalnim frakcioniranjem (1,8 Gy-2,0 Gy jednom dnevno, 5

dana tjedno do ukupne doze od 66 do 70 Gy), ili akceleriranim/hiperfrakcioniranim režimom zračenja

(dva puta dnevno, s minimalnim razmakom između frakcija od 6 sati, 5 dana tjedno). Ukupna doza od

70 Gy preporučena je za akcelerirane protokole zračenja i 74 Gy za hiperfrakcionirane protokole.

Kirurška resekcija je dopuštena nakon kemoterapije, prije ili nakon radioterapije. Bolesnici u

TPFskupini primali su antibiotsku profilaksu ciprofloksacinom 500 mg oralno dva puta dnevno

tijekom 10 dana koju su počeli uzimati na peti dan svakog ciklusa, ili ekvivalentnim antibiotikom.

Primarni ishod ove studije, preživljenje bez progresije bolesti (PFS), bio je značajno dulji u korist TPF

skupine u odnosu na PF skupinu p=0,0042 (medijan PFS: 11,4 prema 8,3 mjeseci) s ukupnim

medijanom praćenja od 33,7 mjeseci. Ukupni medijan preživljenja također je bio značajno dulji u TPF

skupini u odnosu na PF skupinu (medijan OS: 18,6 prema 14,5 mjeseci) s rizikom smanjenja smrtnosti

od 28%, p=0,0128. Rezultati djelotvornosti prikazani su u donjoj tablici:

Djelotvornost docetaksela u indukcijskom liječenju bolesnika s inoperabilnim lokalno uznapredovalim

SCCHN (Intent-to-treat analiza)

Ishod

Docetaksel + Cis +

5-FU

n = 177

Cis + 5-FU

n = 181

Medijan preživljenja bez progresije bolesti (mjeseci)

(95% CI)

11.4

(10.1-14.0)

(7.4-9.1)

Prilagođeni omjer hazarda

(95% CI)

*p-vrijednost

0.70

(0.55-0.89)

0.0042

Medijan preživljenja (mjeseci)

(95% CI)

18.6

(15.7-24.0)

14.5

(11.6-18.7)

Omjer hazarda

(95% CI)

**p-vrijednost

0.72

(0.56-0.93)

0.0128

Najbolji ukupni odgovor na kemoterapiju (%)

(95% CI)

67.8

(60.4-74.6)

53.6

(46.0-61.0)

***p-vrijednost

0.006

Najbolji ukupni odgovor na liječenje tijekom studije

[kemoterapija +/- radioterapija] (%)

(95% CI)

72.3

(65.1-78.8)

58.6

(51.0-65.8)

***p-vrijednost

0.006

Medijan trajanja odgovora na kemoterapiju ±

radioterapiju (mjeseci)

(95% CI)

n = 128

15.7

(13.4-24.6)

n = 106

11.7

(10.2-17.4)

Omjer hazarda

(95% CI)

**p-vrijednost

0.72

(0.52-0.99)

0.0457

Omjer hazarda manji od 1 daje prednost kombinaciji docetaksel + cisplatin + 5-FU

* Coxov model (prilagodba prema primarnom tumorskom mjestu, T i N kliničkom stupnju te

PSWHO)

**Log-rank test

*** Hi-kvadrat test

Pokazatelji kvalitete života

Bolesnici liječeni s TPF imali su značajno manje pogoršanje ukupnog zdravstvenog stanja prema

bolesnicima liječenim s PF (p=0,01, prema EORTC QLQ-C30 ljestvici).

Pokazatelji kliničke koristi

Ljestvica izvedbenog statusa, odnosno pomoćne ljestvice za glavu i vrat (PSS-HN), koja mjeri

razumijevanje govora, sposobnost uzimanja jela u javnosti i normalnost ishrane, bile su značajno u

korist TPF u odnosu na PF.

Medijan vremena do prvog pogoršanja, prema WHO izvedbenom statusu, bio je značajno dulji u TPF

skupini u odnosu na PF skupinu. Stupanj intenziteta boli poboljšao se tijekom liječenja u obje skupine

što ukazuje na primjereni način liječenja boli.

Indukcijska kemoterapija nakon koje slijedi kemoradioterapija (TAX 324)

Sigurnost primjene i djelotvornost docetaksela u indukcijskom liječenju bolesnika s lokalno

uznapredovalim karcinomom skvamoznih stanica glave i vrata (SCCHN) bili su evaluirani u

randomiziranom, multicentričnom, otvorenom ispitivanju faze III (TAX324). U ovom je ispitivanju, u

dvije skupine bio randomiziran 501 bolesnik s lokalno uznapredovalim SCCHN, WHO izvedbenog

statusa 0 ili 1. Studijska populacija uključivala je bolesnike s tehnički neoperabilnom bolešću,

bolesnike s malom vjerojatnošću kirurškog izlječenja i bolesnike kod kojih se težilo očuvanju organa.

Procjena djelotvornosti i sigurnosti primjene isključivo se odnosila na preživljenje kao ishod, dok se

na uspješnost očuvanja organa nije formalno odnosila. Bolesnici u docetaksel skupini primali su

docetaksel (T) 75 mg/m

intravenskom. infuzijom na dan 1 nakon čega je slijedio cisplatin (P) 100

mg/m

primijenjen kao 30-minutna do 3-satna intravenska infuzija praćena kontinuiranom

intravenskom infuzijom 5-fluorouracila (F) 1000 mg/ m

dnevno od dana 1 do dana 4. Liječenje se

primjenjivalo svaka 3 tjedna, tijekom 3 ciklusa. Svi bolesnici koji nisu imali progresiju bolesti, liječeni

su kemoradioterapijom (CRT) prema protokolu (TPF/CRT). Bolesnici u usporednoj skupini primali su

cisplatin (P) 100 mg/m

kao 30-minutnu do trosatnu intravensku infuziju na dan 1, nakon čega je

slijedila kontinuirana intravenska infuzija 5-fluorouracila (F) 1000 mg/ m

dnevno od dana 1 do dana

5. Liječenje se primjenjivalo svaka 3 tjedna, tijekom 3 ciklusa. Svi bolesnici koji nisu imali progresiju

bolesti liječeni su CRT-om prema protokolu (PF/CRT).

Bolesnici u obje liječene skupine su primali CRT 7 tjedana nakon završetka indukcijske kemoterapije

s minimalnim intervalom od 3 tjedna i ne kasnijim od 8 tjedana nakon početka posljednjeg ciklusa

kemoterapije (dan 22 do dana 56 posljednjeg ciklusa). Tijekom radioterapije, karboplatin (AUC 1,5)

se davao tjedno kao jednosatna intravenska infuzija u maksimalno 7 doza. Radioterapija je provedena

na megavoltažnim uređajima uz frakcioniranje jednom dnevno (2 Gy dnevno, 5 dana tjedno kroz 7

tjedana, u ukupnoj dozi od 70-72 Gy). U bilo koje vrijeme nakon završetka CRT, mogla se razmotriti

operacija primarnog sijela bolesti i/ili vrata. Svi bolesnici koji su tijekom ispitivanja bili u docetaksel

skupini primali su profilaktički antibiotike. Primarni ishod djelotvornosti u ovom ispitivanju, ukupno

preživljenje (OS) bilo je značajno duže (log-rank test, p=0,0058) u skupini liječenoj docetakselom u

usporedbi s PF (medijan OS: 70,6 prema 30,1 mjesec), s 30 % smanjenja smrtnosti u usporedbi s PF

(omjer hazarda (HR) = 0,70, 95% interval pouzdanosti (CI) = 0,54-0,90) uz ukupni medijan praćenja

od 41,9 mjeseci. Sekundarni ishod ispitivanja, PFS, pokazao je 29% smanjenje rizika od progresije ili

smrti i 22 mjeseca poboljšanja u medijanu PFS (35,5 mjeseci za TPF i 13,1 za PF). Ovo je također bilo

statistički značajno s HR od 0,71; 95% CI 0,56-0,90; log-rang test p=0,004. Rezultati djelotvornosti

prikazani su u donjoj tablici:

Djelotvornost docetaksela u indukcijskom liječenju bolesnika s lokalno uznapredovalim SCCHN

(Intent-to-treat analiza)

Ishod

Docetaksel + Cis +

5-FU

n = 255

Cis + 5-FU

n = 246

Ukupni medijan preživljenja (mjeseci)

(95% CI)

70.6

(49.0-NA)

30.1

(20.9-51.5)

Omjer hazarda:

(95% CI)

*p-vrijednost

0.70

(0.54-0.90)

0.0058

Medijan PFS (mjeseci)

(95% CI)

35.5

(19.3-NA)

13.1

(10.6 - 20.2)

Omjer hazarda:

(95% CI)

**p-vrijednost

0.71

(0.56 - 0.90)

0.004

Najbolji ukupni odgovor (CR + PR) na

kemoterapiju (%)

(95% CI)

71.8

(65.8-77.2)

64.2

(57.9-70.2)

***p-vrijednost

0.070

Najbolji ukupni odgovor (CR + PR) na

liječenje tijekom studije [kemoterapija

+/- kemoradioterapija] (%)

(95%CI)

76.5

(70.8-81.5)

71.5

(65.5-77.1)

***p-vrijednost

0.209

Omjer hazarda manji od 1 daje prednost kombinaciji docetaksel + cisplatin + fluorouracil

*neprilagođeni log-rank test

**neprilagođeni log-rank test, nije prilagođen višestrukim usporedbama

*** Hi-kvadrat test, nije prilagođen višestrukim usporedbama

NP- nije primjenjivo

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Taxespira u

svim podskupinama pedijatrijske populacije za karcinom dojke, karcinom nemalih stanica pluća,

karcinom prostate, karcinom želuca i karcinom glave i vrata, ne uključujući manje diferencirani

nazofaringealni karcinom tipa II i III (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2

Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Farmakokinetička svojstva docetaksela ispitivala su se u kliničkim ispitivanjima faze I u bolesnika s

karcinomom nakon primjene 20 - 115 mg/m

. Kinetički profil docetaksela neovisan je o dozi i u

skladu je s farmakokinetičkim modelom tri odjeljka, s poluvijekom za alfa, beta i gama fazu od 4

minute, 36 minuta i 11,1 sati. Kasna je faza djelomično rezultat relativno sporog izlaska docetaksela iz

perifernog odjeljka.

Raspodjela

Nakon primjene doze od 100 mg/ m

putem jednosatne infuzije, dobivena je srednja vrijednost vršne

razine lijeka u plazmi od 3,7 μg/ml s odgovarajućim AUC-om od 4,6 h μg/ml. Srednje vrijednosti

ukupnog klirensa i volumena distribucije u stanju dinamičke ravnoteže bile su 21 l/h/ m

odnosno 113

l. Interindividualne varijacije ukupnog klirensa bile su približno 50%. Docetaksel se više od 95%

vezuje za proteine plazme.

Eliminacija

Provedeno je ispitivanje

C-docetaksela na tri osobe s karcinomom. Docetaksel se eliminirao urinom i

stolicom nakon metaboliziranja s pomoću citokroma P450 putem oksidacije tercijarne butil esterske

skupine, tijekom sedam dana. Urin i stolica sadržavali su 6%, odnosno 75% izlučenog radioaktivno

označenog lijeka. Približno 80% radioaktivnosti u stolici izlučilo se prvih 48 sati u obliku glavnog

neaktivnog metabolita i tri manja neaktivna metabolita te vrlo male količine nepromijenjenog lijeka.

Posebne populacije

Dob i spol

Populacijska farmakokinetička analiza docetaksela provedena je na 577 bolesnika. Farmakokinetički

parametri određeni prema modelu bili su vrlo blizu onima iz ispitivanja faze I. Farmakokinetika

docetaksela nije se promijenila zbog dobi ili spola bolesnika.

Oštećenje funkcije jetre

U malog broja bolesnika (n=23), gdje su klinički biokemijski podaci pokazivali lagano ili srednje

oštećenje jetrene funkcije (ALT, AST ≥ 1,5 puta od GGN te alkalna fosfataza ≥ 2,5 puta od GGN),

ukupni klirens bio je smanjen u prosjeku 27% (vidjeti dio 4.2).

Retencija tekućine

Klirens docetaksela nije bio promijenjen u bolesnika s blagom do umjerenom retencijom tekućine,

odnosno nema podataka o bolesnicima s teškom retencijom tekućine.

Kombinirana terapija

Doksorubicin

Kad se primjenjuje u kombinaciji, docetaksel ne utječe na klirens doksorubicina i razinu

doksorubicinola u plazmi (metabolita doksorubicina). Istodobna primjena docetaksela, doksorubicina i

ciklofosfamida ne utječe na njihovu farmakokinetiku.

Kapecitabin

U fazi I studije u kojoj se evaluirao učinak kapecitabina na farmakokinetiku docetaksela i obrnuto,

pokazano je da kapecitabin nema učinka na farmakokinetiku docetaksela (C

i AUC) te da nema

učinka docetaksela na farmakokinetiku 5'-DFUR-a, relevantnog metabolita kapecitabina.

Cisplatin

Klirens docetaksela u kombiniranoj terapiji s cisplatinom bio je sličan onom nakon monoterapije.

Farmakokinetički profil cisplatina primijenjenog kratko nakon infuzije docetaksela sličan je onom kad

se cisplatin daje sam.

Cisplatin i 5-fluorouracil

Kombinirana primjena docetaksela, cisplatina i 5-fluoruracila u 12 bolesnika sa solidnim tumorima

nije utjecala na pojedinačnu farmakokinetiku tih lijekova.

Prednizon i deksametazon

Utjecaj prednizona na farmakokinetiku docetaksela primijenjenog s deksametazonom kao

standardnom premedikacijom ispitivao se u 42 bolesnika.

Prednizon

Nije zabilježen utjecaj prednizona na farmakokinetiku docetaksela.

5.3

Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Kancerogeni potencijal docetaksela nije bio ispitivan.

Docetaksel se pokazao mutagenim u in vitro mikronukleusnom testu i testu kromosomske aberacije na

CHO-K1 stanicama te u in vivo mikronukleusnom testu na miševima. Docetaksel, međutim, nije

izazvao mutagenost u Ames testu ni u pokusu CHO/HGPRT mutacije gena. Ti su rezultati u skladu s

farmakološkom aktivnošću docetaksela.

Neželjeni učinci na testisima, zamijećeni u ispitivanjima toksičnosti na glodavcima, pokazuju da bi

docetaksel mogao oštetiti plodnost u muškaraca.

6.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1

Popis pomoćnih tvari

Polisorbat 80

Etanol (bezvodni)

Citratna kiselina hidrat

6.2

Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3

Rok valjanosti

Neotvorena bočica

24 mjeseci

Nakon otvaranja bočice

Jedna bočica je za jednokratnu primjenu i mora se primijeniti odmah nakon otvaranja. Ako se ne

primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja odgovornost su korisnika.

Nakon dodavanja u infuzijsku vrećicu

S mikrobiološkog stajališta, rekonstitucija/otapanje mora se provesti u kontroliranim i aseptičkim

uvjetima, a lijek se mora odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja

odgovornost su korisnika.

Nakon dodavanja u infuzijsku vrećicu kako je preporučeno, otopina docetaksela za infuziju stabilna je

6 sati ako se čuva na temperaturi ispod 25°C. Mora se primijeniti unutar 6 sati (to uključuje i 1 sat

primjene intravenske infuzije).

Osim toga, kemijska i fizikalna stabilnost infuzijske otopine pripremljene s 0,9 % -tnom otopinom

natrijevog klorida (9 mg/ml) ili 5% -tnom otopinom glukoze za infuziju u ne-PVC vrećici ili 5 % -

tnom otopinom glukoze u staklenoj boci dokazana je tijekom najviše 48 sati kada se čuva na

temperaturi od 2°C do 8°C i tijekom najviše 6 sati kada se čuva na temperaturi ispod 25°C.

Otopina docetaksela za infuziju je prezasićena, stoga tijekom vremena može kristalizirati. Ako se

pojave kristali, otopina se ne smije primijeniti i mora se baciti.

6.4

Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon razrjeđivanja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5

Vrsta i sadržaj spremnika

Prozirna staklena bočica (staklo tip I) s klorobutilnim gumenim čepom i aluminijskim zatvaračem s

„flip-off” kapicom.

20 mg/1 ml sadrži 1 ml koncentrata.

80 mg/ 4 ml sadrži 4 ml koncentrata.

120 mg/ 6 ml sadrži 6 ml koncentrata.

Veličina pakiranja:

Svaka kutija sadrži 1 bočicu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6

Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Taxespira je antineoplastična tvar te se, kao što je slučaj i sa svim ostalim potencijalno toksičnim

spojevima, mora s njime oprezno rukovati u pripremi otopine Taxespira. Preporuča se uporaba

rukavica.

Ako Taxespira koncentrat ili otopina za infuziju dođu u dodir s kožom, to mjesto odmah dobro i

temeljito isperite sapunom i vodom. Ako Taxespira koncentrat dođe u dodir sa sluznicom, odmah

dobro i temeljito isperite vodom.

Priprema za intravensku primjenu

Priprema infuzijske otopine

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

Taxespira koncentrat za otopinu za infuziju NE zahtijeva prethodno razrjeđivanje s otapalom te

se može odmah dodati u infuzijsku otopinu.

Bočice su za jednokratnu primjenu i moraju se odmah primijeniti.

Ako se bočice čuvaju u hladnjaku, izvadite potreban broj kutija Taxespira koncentrata za otopinu za

infuziju iz hladnjaka i ostavite ih na temperaturi ispod 25°C 5 minuta prije primjene.

Ponekad je potrebno upotrijebiti više od jedne bočice Taxespira koncentrata za otopinu za infuziju

kako bi se dobila potrebna doza za bolesnika. Koristeći kalibriranu štrcaljku s pričvršćenom iglom od

21G, aseptički uvucite potrebnu količinu Taxespira koncentrata za otopinu za infuziju.

U bočicama Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml i 120 mg/6 ml, koncentracija docetaksela je 20

mg/ml.

Potrebni volumen Taxespira koncentrata za otopinu za infuziju mora se injicirati jednokratnom

injekcijom (jedno injiciranje) u infuzijsku vrećicu ili bocu od 250 ml koja sadrži ili 5%-tnu otopinu

glukoze ili 0,9%-tnu (9 mg/ml) otopinu natrijevog klorida za infuziju.

Ako je potrebna doza veća od 190 mg docetaksela, upotrijebite veći volumen infuzijskog sredstva,

tako da koncentracija docetaksela ne prelazi 0,74 mg/ml.

Promiješajte sadržaj infuzijske vrećice ili boce polukružnim (ljuljajućim) pokretima.

Pripremljena infuzijska otopina mora se upotrijebiti unutar 6 sati nakon priprave, uključujući u to

vrijeme i primjenu bolesniku jednosatnom intravenskom infuzijom, uz čuvanje na temperaturi ispod

25°C.

Kao što je slučaj sa svim parenteralnim lijekovima, otopina docetaksela za infuziju mora se vizualno

provjeriti prije primjene, a otopine koje sadrže precipitat trebaju se baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1017/001

EU/1/15/1017/002

EU/1/15/1017/003

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Kolovoz 2015

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu .

DODATAK II

A.

PROIZVOĐAČI ODGOVORNI ZA PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U

PROMET

B.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

C.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

LIJEKA U PROMET

D.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I

UČINKOVITU PRIMJENU LIJEKA

A.

PROIZVOĐAČI ODGOVORNI ZA PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U PROMET

Nazivi i adrese proizvođača odgovornih za puštanje serije lijeka u promet

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ Ujedinjeno Kraljevstvo

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

NL-1316 BN Almere

Nizozemska

Na tiskanoj uputi o lijeku mora se navesti naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje

navedene serije u promet.

B.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

Lijek se izdaje na ograničeni recept (vidjeti Dodatak I: Sažetak opisa svojstava lijeka, dio 4.2).

C.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Periodička izvješća o neškodljivosti

Zahtjevi za podnošenje periodičkih izvješća o neškodljivosti za ovaj lijek definirani su u referentnom

popisu datuma EU (EURD popis) predviđenim člankom 107(c) stavkom 7 Direktive 2001/83/EZ i

svim sljedećim nadopunama objavljenim na europskom internetskom portalu za lijekove.

D.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I UČINKOVITU PRIMJENU

LIJEKA

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Nositelj odobrenja obavljat će dodatne farmakovigilancijske aktivnosti i intervencije, detaljno

objašnjene u dogovorenom Planu upravljanja rizikom, a koji je opisan u Modulu 1.8.2 Odobrenja za

stavljanje lijeka u promet, te svim sljedećim dogovorenim nadopunama Plana.

Nadopunjeni RMP treba dostaviti:

Na zahtjev Europske agencije za lijekove;

Uoči svake izmjene sustava za upravljanje rizikom, a naročito kada je ta izmjena rezultat

primitka novih informacija koje mogu voditi ka značajnim izmjenama omjera korist/rizik,

odnosno kada je omjer korist/rizik rezultat ostvarenja nekog važnog cilja (u smislu

farmakovigilancije ili smanjenja rizika).

DODATAK III

OZNAČIVANJE I UPUTA O LIJEKU

A. OZNAČIVANJE

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vanjska kutija

1.

NAZIV LIJEKA

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel

2.

NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela (u obliku docetaksel trihidrata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: polisorbat 80, bezvodni etanol, citratna kiselina hidrat. Za dodatne informacije

pogledajte uputu o lijeku.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju

1 bočica

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Spremno za dodavanje u infuzijsku otopinu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Citotoksično

8.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bočice za jednokratnu primjenu.

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1017/001 20 mg/1 ml bočica x 1 bočica

13.

BROJ SERIJE

Broj serije

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vanjska kutija

1.

NAZIV LIJEKA

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel

2.

NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedan ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela (u obliku docetaksel trihidrata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: polisorbat 80, bezvodni etanol, citratna kiselina hidrat. Za dodatne informacije

pogledajte uputu o lijeku.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju

1 bočica

5.

NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Spremno za dodavanje u infuzijsku otopinu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJEA, AKO JE POTREBNO

Citotoksično

8.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bočice za jednokratnu primjenu.

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1017/002 80 mg/4 ml bočica x 1 bočica

13.

BROJ SERIJE

Broj serije:

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Vanjska kutija

1.

NAZIV LIJEKA

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel

2.

NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedan ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela (u obliku docetaksel trihidrata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: polisorbat 80, bezvodni etanol, citratna kiselina hidrat. Za dodatne informacije

pogledajte uputu o lijeku.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju

1 bočica

5.

NAČIN I PUTPRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Spremno za dodavanje u infuzijsku otopinu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGA POSEBNA UPOZORENJEA, AKO JE POTREBNO

Citotoksično

8.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bočice za jednokratnu primjenu.

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1017/003 120 mg/6 ml bočica x 1 bočica

13.

BROJ SERIJE

Broj serije:

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice

1.

NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel

i.v.

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.

ROK VALJANOSTI

EXP:

4.

BROJ SERIJE

Lot:

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

20 mg/1 ml

(20mg/ml)

6.

DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice

1.

NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel

i.v.

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.

ROK VALJANOSTI

EXP:

4.

BROJ SERIJE

Lot:

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

80 mg/4 ml

(20mg/ml)

6.

DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Naljepnica bočice

1.

NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel

i.v.

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.

ROK VALJANOSTI

EXP:

4.

BROJ SERIJE

Lot:

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

120 mg/6 ml

(20mg/ml)

6.

DRUGO

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, bolničkom ljekarniku ili medicinskoj

sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, bolničkog ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Taxespira i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Taxespira

Kako primjenjivati Taxespira

Moguće nuspojave

Kako čuvati Taxespira

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Taxespira i za što se koristi

Ovaj lijek se zove Taxespira. Uobičajeni naziv je docetaksel. Docetaksel je tvar koja se dobiva iz

iglica drveta tise. Docetaksel pripada skupini antitumorskih lijekova, koji se nazivaju taksani.

Taxespira Vam je propisao liječnik za liječenje karcinoma dojke, posebnih oblika karcinoma pluća

(karcinom nemalih stanica pluća), karcinoma prostate, karcinoma želuca ili karcinoma glave i vrata:

Za liječenje uznapredovalog karcinoma dojke, Taxespira se primjenjuje sam ili u kombinaciji s

doksorubicinom, trastuzumabom ili kapecitabinom.

Za liječenje ranog karcinoma dojke sa ili bez zahvaćenih limfnih čvorova, Taxespira se

primjenjuje u kombinaciji s doksorubicinom i ciklofosfamidom.

Za liječenje karcinoma pluća Taxespira se primjenjuje sam ili u kombinaciji s cisplatinom.

Za liječenje karcinoma prostate Taxespira se primjenjuje u kombinaciji s prednizonom ili

prednizolonom.

Za liječenje uznapredovalog karcinoma želuca Taxespira se primjenjuje u kombinaciji s

cisplatinom i 5-fluoruracilom.

Za liječenje karcinoma glave i vrata Taxespira se primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom i 5-

fluoruracilom.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Taxespira

Ne smijete primiti Taxespira

ako ste alergični (preosjetljivi) na docetaksel ili neki drugi sastojak lijeka Taxespira.

ako imate premali broj bijelih krvnih stanica.

ako bolujete od teške bolesti jetre.

Upozorenja i mjere opreza

Prije svake primjene lijeka Taxespira, obavit ćete krvne pretrage kako bi se provjerilo imate li

dovoljno krvnih stanica te odgovarajuću funkciju jetre kako biste mogli primiti Taxespira. U slučaju

poremećaja broja bijelih krvnih stanica, moguće je da taj poremećaj uzrokuje vrućicu ili infekciju.

Obavijestite svog liječnika, bolničkog ljekarnika ili medicinsku sestru ako imate problema s vidom. U

slučaju problema s vidom, osobito zamagljenog vida, odmah morate otići na pregled očiju i vida.

Ako se pojave ili pogoršaju tegobe s plućima (vrućica, nedostatak zraka ili kašalj), odmah o tome

obavijestite svog liječnika, bolničkog ljekarnika ili medicinsku sestru. Liječnik će možda odmah

prekinuti liječenje.

Od Vas će se tražiti da uzmete premedikaciju koja se sastoji od oralnih kortikosteroida, poput

deksametazona, dan prije primjene lijeka Taxespira te još dan ili dva nakon toga, kako bi se smanjile

određene nuspojave, koje se mogu pojaviti nakon infuzije lijeka Taxespira, osobito alergijske reakcije

i zadržavanje tekućine u tijelu (oticanje ruku, stopala, nogu ili povećanje tjelesne težine).

Tijekom liječenja možda će Vam se dati lijekovi za održavanje broja krvnih stanica.

Taxespira sadrži alkohol. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako ste ovisni o alkoholu ili imate

oštećenje jetre. Pogledajte dio „Taxespira sadrži etanol (alkohol)” u nastavku.

Drugi lijekovi i Taxespira

Molimo obavijestite svog liječnika ili bolničkog ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Naime, može se dogoditi da u tom

slučaju Taxespira ili neki drugi lijek neće djelovati prema očekivanju te da postoji veća vjerojatnost

pojave nuspojava.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Taxespira NE SMIJETE primati ako ste trudni, osim ako to liječnik nije izričito propisao.

Ne smijete zatrudnjeti tijekom uzimanja ovog lijeka i morate provoditi učinkovite mjere kontracepcije

tijekom liječenja, jer Taxespira može biti štetan za nerođeno dijete. Ako zatrudnite tijekom liječenja,

odmah obavijestite svog liječnika.

Ne smijete dojiti tijekom liječenja lijekom Taxespira.

Muškarcima koji primaju Taxespira savjetuje se da ne začinju dijete tijekom liječenja i do 6 mjeseci

nakon prestanka terapije te da potraže savjet o konzervaciji sperme prije liječenja, jer docetaksel može

utjecati na plodnost muškarca.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedene studije o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Taxespira sadrži etanol (alkohol)

Ovaj lijek sadrži 50 vol% etanola (alkohola), odnosno do 0,395 g (0,5 ml) po ml, što odgovara količini

od 10 ml piva ili 4 ml vina po 1 ml bočice, 40 ml piva ili 17 ml vina po 4 ml bočice ili 60 ml piva ili

25 ml vina po 6 ml bočice.

Štetno za osobe koje pate od alkoholizma.

Ovo treba uzeti u obzir kod trudnica ili dojilja, u djece i visoko rizičnih skupina poput bolesnika s

bolešću jetre ili epilepsijom.

Količina alkohola u ovom lijeku može mijenjati učinke drugih lijekova.

Količina alkohola u ovom lijeku može oslabiti sposobnost bolesnika da vozi ili radi sa strojevima.

3.

Kako primjenjivati Taxespira

Taxespira će Vam davati zdravstveni djelatnik.

Uobičajena doza

Doza će ovisiti o Vašoj težini i Vašem općem stanju. Liječnik će izračunati površinu Vašeg tijela u

kvadratnim metrima (m

) i odrediti dozu koju trebate primiti.

Način i put primjene

Taxespira ćete dobiti infuzijom u jednu od vena (intravenska primjena). Infuzija će trajati oko jedan

sat i primit ćete je u bolnici.

Učestalost primjene

Obično ćete primati infuziju svaka tri tjedna.

Vaš liječnik može mijenjati dozu i učestalost primjene lijeka ovisno o rezultatima krvnih pretraga,

Vašem općem stanju i terapijskom odgovoru na Taxespira. Osobito je važno obavijestiti liječnika u

slučaju proljeva, ranica u ustima, osjećaja utrnulosti ili bockanja u udovima i povišene temperature te

mu pokazati rezultate krvnih pretraga. Na osnovu tih informacija liječnik će odlučiti je li potrebno

smanjiti dozu. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku

ili bolničkom ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

O mogućim nuspojavama će Vaš liječnik razgovarati s Vama i objasniti Vam rizike i koristi liječenja.

Najčešće prijavljivane nuspojave lijeka Taxespira kada se primjenjuje sam su: pad broja crvenih ili

bijelih krvnih stanica, gubitak kose, mučnina, povraćanje, ranice u ustima, proljev i umor.

Težina nuspojava lijeka Taxespira može se povećati kada se daje u kombinaciji s drugim

kemoterapeuticima.

Tijekom infuzije u bolnici mogu se javiti sljedeće alergijske reakcije (mogu se javiti u više od 1 na 10

osoba):

crvenilo praćeno osjećajem vrućine, kožne reakcije, svrbež

stezanje u prsima, otežano disanje

vrućica ili zimica

bol u leđima

nizak krvni tlak.

Također se mogu javiti i teže nuspojave.

Vaše stanje pomno će nadzirati medicinski djelatnici za vrijeme liječenja. Odmah ih obavijestite ako

zamijetite bilo koju od ovih nuspojava.

Između infuzija lijeka Taxespira mogu se pojaviti sljedeće nuspojave, a učestalost može varirati

ovisno o kombinacijama lijekova koje ste primili:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

infekcije, smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija) ili bijelih krvnih stanica (koje su važne

u borbi protiv infekcija) i krvnih pločica

vrućica: ako imate povišenu temperaturu odmah obavijestite svog liječnika

alergijske reakcije kao što je opisano gore

gubitak apetita (anoreksija)

nesanica

osjećaj utrnulosti ili bockanja ili bol u zglobovima i mišićima

glavobolja

promjene osjeta okusa

upala oka ili povećano suzenje očiju

oticanje uzrokovano lošom limfnom drenažom

nedostatak zraka

curenje iz nosa; upala grla i nosa; kašalj

krvarenje iz nosa

ranice u ustima

nelagoda u trbuhu uključujući mučninu, povraćanje i proljev, zatvor

bolovi u trbuhu

probavne tegobe

gubitak kose (u većini slučajeva trebao bi se vratiti normalan rast kose)

crvenilo i oticanje dlanova ili tabana koje može uzrokovati ljuštenje kože (ovo se može također

pojaviti na rukama, licu ili tijelu)

promjena boje noktiju koji nakon toga mogu otpasti

bolovi u mišićima; bol u leđima ili bol u kostima

promjene ili izostanak menstruacijskog ciklusa

oticanje ruku, stopala, nogu

umor; ili simptomi nalik gripi

dobitak ili gubitak na težini.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

oralna kandidijaza

dehidracija

omaglica

oštećenje sluha

pad krvnog tlaka; nepravilni ili brzi srčani otkucaji

zatajenje srca

upala jednjaka

suha usta

otežano ili bolno gutanje

krvarenje

povišeni jetreni enzimi (potrebne su redovite krvne pretrage).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

nesvjestica

na mjestu injiciranja: kožne reakcije, flebitis (upala vena) ili oticanje

upala debelog crijeva, tankog crijeva; probušenje crijeva

krvni ugrušci.

Nepoznata učestalost:

intersticijska bolest pluća (upala pluća koja izaziva kašalj i otežano disanje. Upala pluća može se

razviti i kada se docetaksel primjenjuje istodobno s radioterapijom)

pneumonija (upala pluća)

plućna fibroza (ožiljci i zadebljanja na plućima, praćeni nedostatkom zraka)

zamagljen vid zbog oticanja mrežnice unutar oka (cistični edem makule)

smanjena razina natrija u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti iječnika, bolničkog ljekarnika ili

medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u

Dodatku V*. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Taxespira

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici bočice

iza oznake „Rok valjanosti“/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Primijeniti bočicu odmah nakon otvaranja. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja

odgovornost su korisnika.

S mikrobiološkog stajališta, priprema za primjenu/razrjeđivanje se mora provesti u kontroliranim i

aseptčkim uvjetima.

Nakon dodavanja lijeka u infuzijsku vrećicu, odmah ga primijenite. Ako se ne primijeni odmah,

vrijeme i uvjeti čuvanja odgovornost su korisnika i ne bi smjeli biti duži od 6 sati na temperaturi ispod

25°C što uključuje i jedan sat trajanja infuzije.

Fizikalna i kemijska stabilnost infuzijske otopine, pripremljene kako je preporučeno, dokazana je

tijekom najviše 48 sati u ne-PVC vrećicama uz čuvanje na temperaturi od 2°C do 8°C.

Otopina docetaksela za infuziju je prezasićena, stoga tijekom vremena može kristalizirati. Ako se

pojave kristali, otopina se ne smije primijeniti i mora se baciti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Taxespira sadrži

Djelatna tvar je docetaksel (u obliku docetaksel trihidrata). Jedan ml otopine sadrži 20 mg

docetaksela (u obliku docetaksel trihidrata).

20mg/ 1 ml

Jedna bočica s 1 ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela.

80mg/ 4 ml

Jedna bočica s 4 ml koncentrata sadrži 80 mg docetaksela.

120mg/ 6 ml

Jedna bočica sa 6 ml koncentrata sadrži 120 mg docetaksela.

Drugi sastojci su polisorbat 80, etanol (bezvodni) i citratna kiselina hidrat.

Kako Taxespira izgleda i sadržaj pakiranja

Taxespira koncentrat za otopinu za infuziju je blijedo žuta do smećkasto-žuta otopina u staklenim

bočicama.

Bočice koje sadrže 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml i 120 mg/6 ml dostupne su u pakiranjima koja sadrže

jednu bočicu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

AT / DE

Hospira Deutschland GmbH

Tel: + 49 (0) 89 43 77 77 0

BE / LX / NL

Hospira Benelux BVBA

Tél/Tel: + 32 3 231 90 09

BG / CZ / EE / EL / HR/ HU / IE / LT / LV /

MT / PL / RO / SI / SK / UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1926 820820

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tel: 24656165

DK / FI / IS / NO / SE

Hospira Nordic AB

Tel: + 46 (0) 8 672 85 00

ES

Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios

S.L.

Tel: + 34 914847100

FR

Hospira France

Tél: + 33 (0) 1 40 83 82 00

IT

Hospira Italia Srl

Tel: + 39 0812405912

PT

Hospira Portugal Lda

Tel: + 351 214857434

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na internetskoj stranici Europske agencije

za lijekove.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

UPUTE ZA PRIPREMU I PRIMJENU TAXESPIRA KONCENTRATA ZA OTOPINU ZA

INFUZIJU

Važno je pročitati cijeli sadržaj upute prije pripreme Taxespira otopine za infuziju

Preporuke za sigurno rukovanje

Docetaksel je antineoplastična tvar te se njime, kao što je slučaj i sa svim ostalim potencijalno

toksičnim spojevima, mora oprezno rukovati u pripremi otopine. Preporuča se uporaba rukavica.

Ako Taxespira koncentrat ili otopina za infuziju dođu u dodir s kožom, to mjesto odmah treba dobro i

temeljito isprati sapunom i vodom. Ako dođe u dodir sa sluznicom, odmah dobro i temeljito isperite

vodom.

Priprema za intravensku primjenu

Priprema infuzijske otopine

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

Taxespira koncentrat za otopinu za infuziju NE zahtijeva prethodno razrjeđivanje s otapalom te

se može odmah dodati u infuzijsku vrećicu.

Jedna bočica je za jednokratnu primjenu i mora se primijeniti odmah nakon otvaranja. Ako se

ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja odgovornost su korisnika. Ponekad je potrebno

upotrijebiti više od jedne bočice Taxespira koncentrata za otopinu za infuziju kako bi se

dobila potrebna doza za bolesnika. Npr. za dozu od 140 mg docetaksela potrebno je 7 ml

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrata za otopinu za infuziju.

Koristeći kalibriranu štrcaljku s pričvršćenom iglom od 21G, aseptički uvucite potrebnu

količinu koncentrata za otopinu za infuziju.

U bočicama Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml i 120 mg/6, koncentracija docetaksela je 20

mg/ml.

Potrebnu dozu (u mg) injicirajte jednokratnom injekcijom (jedno injiciranje) u infuzijsku ne-PVC

vrećicu od 250 ml koja sadrži ili 5%-tnu otopinu glukoze ili 0,9%-tnu (9 mg/ml) otopinu

natrijevog klorida za infuziju ili u staklenu bocu koja sadrži 5%-tnu otopinu glukoze. Ako je

potrebna doza veća od 190 mg docetaksela, upotrijebite veći volumen infuzijskog sredstva, tako

da koncentracija docetaksela ne prelazi 0,74 mg/ml.

Promiješajte sadržaj infuzijske vrećice ili boce polukružnim (ljuljajućim) pokretima.

S mikrobiološkog stajališta, rekonstitucija/razrjeđivanje se mora provesti u kontroliranim i

aseptičkim uvjetima i otopina za infuziju se mora odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah,

vrijeme i uvjeti čuvanja odgovornost su korisnika.

Nakon što se doda u infuzijsku vrećicu kako je preporučeno, otopina docetaksela za infuziju

stabilna je 6 sati ako se čuva na temperaturi ispod 25°C. Mora se primijeniti unutar 6 sati (to

uključuje 1 sat primjene intravenske infuzije).

Osim toga, fizikalna i kemijska stabilnost infuzijske otopine, pripremljene kako je preporučeno, u

ne-PVC vrećicama ili bocama dokazana je tijekom najviše 48 sati, uz čuvanje na temperaturi od

2°C do 8°C i tijekom najviše 6 sati uz čuvanje na temperaturi ispod 25°C.

Otopina docetaksela za infuziju je prezasićena, stoga tijekom vremena može kristalizirati. Ako se

pojave kristali, otopina se ne smije primijeniti i mora se baciti.

Kao što je slučaj sa svim parenteralnim lijekovima, otopina za infuziju mora se vizualno provjeriti

prije primjene, a otopine koje sadrže precipitat treba baciti.

Zbrinjavanje

Sav materijal korišten za razrjeđivanje i primjenu lijeka treba zbrinuti sukladno standardnim

procedurama. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, bolničkom ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, bolničkog ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Taxespira i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Taxespira

Kako primjenjivati Taxespira

Moguće nuspojave

Kako čuvati Taxespira

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Taxespira i za što se koristi

Ovaj lijek se zove Taxespira. Uobičajeni naziv je docetaksel. Docetaksel je tvar koja se dobiva iz

iglica drveta tise. Docetaksel pripada skupini antitumorskih lijekova, koji se nazivaju taksani.

Taxespira Vam je propisao liječnik za liječenje karcinoma dojke, posebnih oblika karcinoma pluća

(karcinom nemalih stanica pluća), karcinoma prostate, karcinoma želuca ili karcinoma glave i vrata:

Za liječenje uznapredovalog karcinoma dojke, Taxespira se primjenjuje sam ili u kombinaciji s

doksorubicinom, trastuzumabom ili kapecitabinom.

Za liječenje ranog karcinoma dojke sa ili bez zahvaćenih limfnih čvorova, Taxespira se

primjenjuje u kombinaciji s doksorubicinom i ciklofosfamidom.

Za liječenje karcinoma pluća Taxespira se primjenjuje sam ili u kombinaciji s cisplatinom.

Za liječenje karcinoma prostate Taxespira se primjenjuje u kombinaciji s prednizonom ili

prednizolonom.

Za liječenje uznapredovalog karcinoma želuca Taxespira se primjenjuje u kombinaciji s

cisplatinom i 5-fluoruracilom.

Za liječenje karcinoma glave i vrata Taxespira se primjenjuje u kombinaciji s cisplatinom i 5-

fluoruracilom.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Taxespira

Ne smijete primiti Taxespira

ako ste alergični (preosjetljivi) na docetaksel ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.).

ako imate premali broj bijelih krvnih stanica.

ako bolujete od teške bolesti jetre.

Upozorenja i mjere opreza

Prije svake primjene lijeka Taxespira, obavit ćete krvne pretrage kako bi se provjerilo imate li

dovoljno krvnih stanica te odgovarajuću funkciju jetre kako biste mogli primiti Taxespira. U slučaju

poremećaja broja bijelih krvnih stanica, moguće je da taj poremećaj uzrokuje vrućicu ili infekciju.

Obavijestite svog liječnika, bolničkog ljekarnika ili medicinsku sestru ako imate problema s vidom. U

slučaju problema s vidom, osobito zamagljenog vida, odmah morate otići na pregled očiju i vida.

Obavijestite svog liječnika, bolničkog ljekarnika ili medicinsku sestru ako imate problema sa srcem.

Obavijestite svog liječnika, bolničkog ljekarnika ili medicinsku sestru ako ste doživjeli alergijsku

reakciju na prethodno liječenje paklitakselom.

Ako se pojave ili pogoršaju tegobe s plućima (vrućica, nedostatak zraka ili kašalj), odmah o tome

obavijestite svog liječnika, bolničkog ljekarnika ili medicinsku sestru. Liječnik će možda odmah

prekinuti liječenje.

Od Vas će se tražiti da uzmete premedikaciju koja se sastoji od oralnih kortikosteroida, poput

deksametazona, dan prije primjene lijeka Taxespira te još dan ili dva nakon toga, kako bi se smanjile

određene nuspojave, koje se mogu pojaviti nakon infuzije lijeka Taxespira, osobito alergijske reakcije

i zadržavanje tekućine u tijelu (oticanje ruku, stopala, nogu ili povećanje tjelesne težine).

Tijekom liječenja možda će Vam se dati lijekovi za održavanje broja krvnih stanica.

Taxespira sadrži alkohol. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako ste ovisni o alkoholu ili imate

oštećenje jetre. Pogledajte dio „Taxespira sadrži etanol (alkohol)” u nastavku.

Drugi lijekovi i Taxespira

Molimo obavijestite svog liječnika ili bolničkog ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Naime, može se dogoditi da u tom

slučaju Taxespira ili neki drugi lijek neće djelovati prema očekivanju te da postoji veća vjerojatnost

pojave nuspojava.

Količina alkohola u ovom lijeku može promijeniti učinak drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Taxespira NE SMIJETE primati ako ste trudni, osim ako to liječnik nije izričito propisao.

Ne smijete zatrudnjeti tijekom uzimanja ovog lijeka i morate provoditi učinkovitu kontracepciju

tijekom liječenja, jer Taxespira može biti štetan za nerođeno dijete. Ako zatrudnite tijekom liječenja,

odmah obavijestite svog liječnika.

Ne smijete dojiti tijekom liječenja lijekom Taxespira.

Muškarcima koji primaju Taxespira savjetuje se da ne začinju dijete tijekom liječenja i do 6 mjeseci

nakon prestanka terapije te da potraže savjet o konzervaciji sperme prije liječenja, jer docetaksel može

utjecati na plodnost muškarca.

Upravljanje vozilima i strojevima

Količina alkohola u ovom lijeku može smanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa

strojevima.

Taxespira sadrži etanol (alkohol)

20 mg/1 ml

Ovaj lijek sadrži 50 vol% bezvodnog etanola (alkohola), tj. do 395 mg po 1 ml bočice, što odgovara

količini od 10 ml piva ili 4 ml vina.

80 mg/4 ml

Ovaj lijek sadrži 50 vol% bezvodnog etanola (alkohola), tj. do 1580 mg po 4 ml bočice, što odgovara

40 ml piva ili 17 ml vina.

120 mg/6 ml

Ovaj lijek sadrži 50 vol% bezvodnog etanola (alkohola), tj. do 2370 mg po 6 ml bočice, što odgovara

60 ml piva ili 25 ml vina.

140 mg/7 ml

Ovaj lijek sadrži 50 vol% bezvodnog etanola (alkohola), tj. do 2765 mg po 7 ml bočice, što odgovara

70 ml piva ili 29 ml vina.

160mg/8ml

Ovaj lijek sadrži 50 vol% bezvodnog etanola (alkohola), tj. do 3160 mg po 8 ml bočice, što odgovara

80 ml piva ili 33 ml vina.

Količina alkohola u ovom lijeku može imati učinak na središnji živčani sustav (dio živčanog sustava

koji uključuje mozak i leđnu moždinu).

Štetno za ljude koji pate od alkoholizma.

O tome treba voditi računa u trudnica ili dojilja, djece te visokorizičnih skupina ljudi poput bolesnika s

bolešću jetre ili epilepsijom.

3.

Kako primjenjivati Taxespira

Taxespira će Vam davati zdravstveni radnik.

Uobičajena doza

Doza će ovisiti o Vašoj težini i Vašem općem stanju. Liječnik će izračunati površinu Vašeg tijela u

kvadratnim metrima (m

) i odrediti dozu koju trebate primiti.

Način i put primjene

Taxespira ćete dobiti infuzijom u jednu od vena (intravenska primjena). Infuzija će trajati oko jedan

sat i primit ćete je u bolnici.

Učestalost primjene

Obično ćete primati infuziju svaka tri tjedna.

Vaš liječnik može mijenjati dozu i učestalost primjene lijeka ovisno o rezultatima krvnih pretraga,

Vašem općem stanju i terapijskom odgovoru na Taxespira. Osobito je važno obavijestiti liječnika u

slučaju proljeva, ranica u ustima, osjećaja utrnulosti ili bockanja u udovima i povišene temperature te

mu pokazati rezultate krvnih pretraga. Na osnovu tih informacija liječnik će odlučiti je li potrebno

smanjiti dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili bolničkom

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

O mogućim nuspojavama će Vaš liječnik razgovarati s Vama i objasniti Vam rizike i koristi liječenja.

Najčešće prijavljivane nuspojave lijeka Taxespira kada se primjenjuje sam su: pad broja crvenih ili

bijelih krvnih stanica, gubitak kose, mučnina, povraćanje, ranice u ustima, proljev i umor.

Težina nuspojava lijeka Taxespira može se povećati kada se daje u kombinaciji s drugim

kemoterapeuticima.

Tijekom infuzije u bolnici mogu se javiti sljedeće alergijske reakcije (mogu se javiti u više od 1 na 10

osoba):

crvenilo praćeno osjećajem vrućine, kožne reakcije, svrbež

stezanje u prsima, otežano disanje

vrućica ili zimica

bol u leđima

nizak krvni tlak.

Također se mogu javiti i teže nuspojave.

Ako ste imali alergijsku reakciju na paklitaksel, možete također doživjeti alergijsku reakciju na

docetaksel, koja može biti teža.

Vaše stanje pomno će nadzirati medicinski radnici za vrijeme liječenja. Odmah ih obavijestite ako

zamijetite bilo koju od ovih nuspojava.

Između infuzija lijeka Taxespira mogu se pojaviti sljedeće nuspojave, a učestalost može varirati

ovisno o kombinacijama lijekova koje ste primili:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

infekcije, smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija) ili bijelih krvnih stanica (koje su važne

u borbi protiv infekcija) i krvnih pločica

vrućica: ako imate povišenu temperaturu odmah obavijestite svog liječnika

alergijske reakcije kao što je opisano gore

gubitak apetita (anoreksija)

nesanica

osjećaj utrnulosti ili bockanja ili bol u zglobovima i mišićima

glavobolja

promjene osjeta okusa

upala oka ili povećano suzenje očiju

oticanje uzrokovano lošom limfnom drenažom

nedostatak zraka

curenje iz nosa; upala grla i nosa; kašalj

krvarenje iz nosa

ranice u ustima

nelagoda u trbuhu uključujući mučninu, povraćanje i proljev, zatvor

bolovi u trbuhu

probavne tegobe

gubitak kose; u većini slučajeva trebao bi se vratiti normalan rast kose. U nekim slučajevima

(nepoznata učestalost) primijećen je trajan gubitak kose.

crvenilo i oticanje dlanova ili tabana koje može uzrokovati ljuštenje kože (ovo se može također

pojaviti na rukama, licu ili tijelu)

promjena boje noktiju koji nakon toga mogu otpasti

bolovi u mišićima; bol u leđima ili bol u kostima

promjene ili izostanak menstruacijskog ciklusa

oticanje ruku, stopala, nogu

umor; ili simptomi nalik gripi

dobitak ili gubitak na težini.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

oralna kandidijaza

dehidracija

omaglica

oštećenje sluha

pad krvnog tlaka; nepravilni ili brzi srčani otkucaji

zatajenje srca

upala jednjaka

suha usta

otežano ili bolno gutanje

krvarenje

povišeni jetreni enzimi (potrebne su redovite krvne pretrage).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

nesvjestica

na mjestu injiciranja: kožne reakcije, flebitis (upala vena) ili oticanje

upala debelog crijeva, tankog crijeva; probušenje crijeva

krvni ugrušci.

Učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

intersticijska bolest pluća (upala pluća koja izaziva kašalj i otežano disanje. Upala pluća može se

razviti i kada se docetaksel primjenjuje istodobno s radioterapijom)

pneumonija (upala pluća)

plućna fibroza (ožiljci i zadebljanja na plućima, praćeni nedostatkom zraka)

zamagljen vid zbog oticanja mrežnice unutar oka (cistični edem makule)

smanjena razina natrija, kalija, magnezija i/ili kalcija u krvi (poremećaji ravnoteže elektrolita)

ventrikularna aritmija ili ventrikularna tahikardija (koja se manifestira kao nepravilni i/ili ubrzani

otkucaji srca, težak nedostatak zraka, omaglica i/ili nesvjestica). Neki od ovih simptoma mogu biti

ozbiljni. Odmah obavijestite svog liječnika ako se to dogodi.

reakcije na mjestu davanja injekcije na mjestu prethodne reakcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti iječnika, bolničkog ljekarnika ili

medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u

Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Taxespira

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici bočice

iza oznake „Rok valjanosti“/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Primijeniti bočicu odmah nakon otvaranja. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja

odgovornost su korisnika.

S mikrobiološkog stajališta, priprema za primjenu/razrjeđivanje se mora provesti u kontroliranim i

aseptčkim uvjetima.

Nakon dodavanja lijeka u infuzijsku vrećicu, odmah ga primijenite. Ako se ne primijeni odmah,

vrijeme i uvjeti čuvanja odgovornost su korisnika i ne bi smjeli biti dulji od 6 sati na temperaturi ispod

25°C što uključuje i jedan sat trajanja infuzije.

Fizikalna i kemijska stabilnost infuzijske otopine, pripremljene kako je preporučeno, dokazana je

tijekom najviše 48 sati u ne-PVC vrećicama uz čuvanje na temperaturi od 2°C do 8°C.

Otopina docetaksela za infuziju je prezasićena, stoga tijekom vremena može kristalizirati. Ako se

pojave kristali, otopina se ne smije primijeniti i mora se baciti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Taxespira sadrži

Djelatna tvar je docetaksel (u obliku docetaksel trihidrata). Jedan ml otopine sadrži 20 mg

docetaksela (u obliku docetaksel trihidrata).

20 mg/1 ml

Jedna bočica s 1 ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela.

80 mg/4 ml

Jedna bočica s 4 ml koncentrata sadrži 80 mg docetaksela.

120 mg/6 ml

Jedna bočica sa 6 ml koncentrata sadrži 120 mg docetaksela.

140 mg/7 ml

Jedna bočica sa 6 ml koncentrata sadrži 140 mg docetaksela.

160 mg/8 ml

Jedna bočica sa 6 ml koncentrata sadrži 160 mg docetaksela.

Drugi sastojci su polisorbat 80, bezvodni etanol (pogledajte dio 2) i citratna kiselina hidrat.

Kako Taxespira izgleda i sadržaj pakiranja

Taxespira koncentrat za otopinu za infuziju je blijedo žuta do smećkasto-žuta otopina u staklenim

bočicama.

Bočice koje sadrže 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml i 160 mg/8 ml dostupne su u

pakiranjima koja sadrže jednu bočicu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

BE / LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

BG / EL / MT / RO / UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IE

Hospira Ireland Sales Limited

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec GGGG}.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu

Ova Uputa o lijeku dostupna je na svim jezicima EU-a/EGP-a na internetskim stranicama Europske

agencije za lijekove.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

UPUTE ZA PRIPREMU I PRIMJENU TAXESPIRA KONCENTRATA ZA OTOPINU ZA

INFUZIJU

Važno je pročitati cijeli sadržaj upute prije pripreme Taxespira otopine za infuziju

Preporuke za sigurno rukovanje

Docetaksel je antineoplastična tvar te se njime, kao što je slučaj i sa svim ostalim potencijalno

toksičnim spojevima, mora oprezno rukovati u pripremi otopine. Preporuča se uporaba rukavica.

Ako Taxespira koncentrat ili otopina za infuziju dođu u dodir s kožom, to mjesto odmah treba dobro i

temeljito isprati sapunom i vodom. Ako dođe u dodir sa sluznicom, odmah dobro i temeljito isperite

vodom.

Priprema za intravensku primjenu

Priprema infuzijske otopine

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

NEMOJTE KORISTITI druge lijekove s docetakselom koji sadrže 2 bočice (koncentrat i

otapalo) s ovim lijekom (Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju, koji sadrži

samo 1 bočicu).

Taxespira koncentrat za otopinu za infuziju NE zahtijeva prethodno razrjeđivanje s otapalom te

se može odmah dodati u infuzijsku vrećicu.

Jedna bočica je za jednokratnu primjenu i mora se primijeniti odmah nakon otvaranja. Ako se

ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja odgovornost su korisnika. Ponekad je potrebno

upotrijebiti više od jedne bočice Taxespira koncentrata za otopinu za infuziju kako bi se

dobila potrebna doza za bolesnika. Npr. za dozu od 140 mg docetaksela potrebno je 7 ml

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrata za otopinu za infuziju.

Koristeći kalibriranu štrcaljku s pričvršćenom iglom od 21G, aseptički uvucite potrebnu

količinu koncentrata za otopinu za infuziju.

U bočicama Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml i 160 mg/8 ml

koncentracija docetaksela je 20 mg/ml.

Potrebnu dozu (u mg) injicirajte jednokratnom injekcijom (jedno injiciranje) u infuzijsku ne-PVC

vrećicu od 250 ml koja sadrži ili 5%-tnu otopinu glukoze ili 0,9%-tnu (9 mg/ml) otopinu

natrijevog klorida za infuziju ili u staklenu bocu koja sadrži 5%-tnu otopinu glukoze. Ako je

potrebna doza veća od 190 mg docetaksela, upotrijebite veći volumen infuzijskog sredstva, tako

da koncentracija docetaksela ne prelazi 0,74 mg/ml.

Promiješajte sadržaj infuzijske vrećice ili boce polukružnim (ljuljajućim) pokretima.

S mikrobiološkog stajališta, rekonstitucija/razrjeđivanje se mora provesti u kontroliranim i

aseptičkim uvjetima i otopina za infuziju se mora odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah,

vrijeme i uvjeti čuvanja odgovornost su korisnika.

Nakon što se doda u infuzijsku vrećicu kako je preporučeno, otopina docetaksela za infuziju

stabilna je 6 sati ako se čuva na temperaturi ispod 25°C. Mora se primijeniti unutar 6 sati (to

uključuje 1 sat primjene intravenske infuzije).

Osim toga, fizikalna i kemijska stabilnost infuzijske otopine, pripremljene kako je preporučeno, u

ne-PVC vrećicama ili bocama dokazana je tijekom najviše 48 sati, uz čuvanje na temperaturi od

2°C do 8°C i tijekom najviše 6 sati uz čuvanje na temperaturi ispod 25°C.

Otopina docetaksela za infuziju je prezasićena, stoga tijekom vremena može kristalizirati. Ako se

pojave kristali, otopina se ne smije primijeniti i mora se baciti.

Kao što je slučaj sa svim parenteralnim lijekovima, otopina za infuziju mora se vizualno provjeriti

prije primjene, a otopine koje sadrže precipitat treba baciti.

Zbrinjavanje

Sav materijal korišten za razrjeđivanje i primjenu lijeka potrebno je zbrinuti sukladno standardnim

procedurama. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

16-11-2018

Daptomycin Hospira (Hospira UK Limited)

Daptomycin Hospira (Hospira UK Limited)

Daptomycin Hospira (Active substance: daptomycin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7678 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004310/T/0008

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Taxespira (Hospira UK Limited)

Taxespira (Hospira UK Limited)

Taxespira (Active substance: docetaxel) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)7368 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-10-2018

Dexxience (Portola Pharma UK Limited)

Dexxience (Portola Pharma UK Limited)

Dexxience (Active substance: betrixaban) - Refusal of authorisation - Commission Decision (2018)6226 of Tue, 16 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4309

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Imraldi (Samsung Bioepis UK Limited)

Imraldi (Samsung Bioepis UK Limited)

Imraldi (Active substance: adalimumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6458 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4279/IB/14

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6463 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-9-2018

Retacrit (Hospira UK Limited)

Retacrit (Hospira UK Limited)

Retacrit (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5946 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

EU/3/18/2042 (MeiraGTx UK II Limited)

EU/3/18/2042 (MeiraGTx UK II Limited)

EU/3/18/2042 (Active substance: Adenovirus associated viral vector serotype 2/8 containing the human CNGA3 gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5274 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/048/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5055 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Qarziba (EUSA Pharma (UK) Limited)

Qarziba (EUSA Pharma (UK) Limited)

Qarziba (Active substance: dinutuximab beta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4886 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Rubraca (Clovis Oncology UK Limited)

Rubraca (Clovis Oncology UK Limited)

Rubraca (Active substance: rucaparib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3344 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4272

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide targeted against transthyretin mRNA, with six phosphorothioate linkages in the backbone, and nine 2'-fluoro and thirty-five 2'-O-methyl nucleoside residues in the sequence, which is covalently linked via a phosphodiester group to a ligand containing three N-acetylgalactosamine residues) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3394 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Juluca (ViiV Healthcare UK Limited)

Juluca (ViiV Healthcare UK Limited)

Juluca (Active substance: dolutegravir / rilpivirine) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3161 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4427

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Inflectra (Hospira UK Limited)

Inflectra (Hospira UK Limited)

Inflectra (Active substance: Infliximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3054 of Wed, 16 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Flixabi (Samsung Bioepis UK Limited)

Flixabi (Samsung Bioepis UK Limited)

Flixabi (Active substance: infliximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3056 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pemetrexed Hospira (Hospira UK Limited)

Pemetrexed Hospira (Hospira UK Limited)

Pemetrexed Hospira (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3059 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-11-2017

Docetaxel

Docetaxel

Docetaxel (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017)7984 of Mon, 27 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1152/201611

Europe -DG Health and Food Safety