Spiriva

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata
 • Doziranje:
 • 2,5 mikrograma/potisak
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina inhalata
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna inhalacijska doza sadržava 2,5 mikrograma tiotropija po potisku (2 potiska sadrže jednu terapijsku dozu), što odgovara 3,124 mikrograma tiotropijevog bromida u obliku hidrata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 inhalator i 1 uložak (30 doza), u kutiji [HR-H-284647588-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-284647588
 • Datum autorizacije:
 • 25-02-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: Informacija za korisnika

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata

tiotropij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Saĉuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno proĉitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lijeĉniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi,

ĉak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijeĉnika ili ljekarnika. To

ukljuĉuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Spiriva Respimat i za što se koristi

2. Što morate znati prije nego poĉnete uzimati Spirivu Respimat

Kako uzimati Spirivu Respimat

Moguće nuspojave

Kako ĉuvati Spirivu Respimat

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Spiriva Respimat i za što se koristi

Spiriva Respimat pomaţe bolesnicima s kroniĉnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB)

ili astmom kako bi lakše disali. KOPB je kroniĉna bolest pluća koja dovodi do nedostatka

zraka i kašljanja. Naziv KOPB je vezan uz stanja kroniĉnog bronhitisa i emfizema. Astma je

kroniĉna bolest karakterizirana upalom i suţavanjem dišnih puteva.

S obzirom da su KOPB i astma kroniĉne bolesti, potrebno je svakodnevno primjenjivati

Spirivu Respimat, a ne samo kada imate probleme s disanjem ili druge simptome KOPB-a ili

astme. Kada se primjenjuje u lijeĉenju astme, Spiriva Respimat se primjenjuje kao dodatak

drugim inhalacijskim lijekovima za lijeĉenje astme, od kojih se najĉešće koristi takozvani

inhalacijski kortikosteroid i dugodjelujući β

agonist.

Spiriva Respimat je bronhodilatator dugog djelovanja koji vam pomaţe u otvaranju dišnih

puteva te na taj naĉin olakšava protok zraka u pluća i iz pluća. Redovita primjena Spirive

Respimata moţe vam takoĊer pomoći i kod pojave nedostatka zraka povezanog s ovom

bolešću te u smanjivanju uĉinaka bolesti na svakodnevni ţivot. Svakodnevna primjena Spirive

Respimata

takoĊer

će vam pomoći u spreĉavanju iznenadnog, kratkotrajnog pogoršanja

simptoma KOPB-a koje moţe trajati nekoliko dana.

Za ispravno doziranje Spiriva Respimata, molimo, vidjeti dio 3. “Kako uzimati Spirivu

Respimat” i upute za uporabu koje su navedene u nastavku Upute o lijeku.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Spirivu Respimat

Molimo, pažljivo pročitajte sljedeća pitanja. Ako moţete odgovoriti na bilo koje od ovih

pitanja s `Da`, molimo, porazgovarajte o tome sa svojim lijeĉnikom prije poĉetka primjene

Spirive Respimata

Jeste

alergiĉni

(preosjetljivi)

na tiotropij, atropin ili sliĉne lijekove kao što su

ipratropij ili oksitropij?

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Uzimate li bilo koje druge lijekove koji sadrţe ipratropij ili oksitropij?

Jeste li trudni, mislite da ste trudni, ili dojite?

Patite li od zamućenja vida, bolova u oku i/ili crvenila oĉiju, problema s prostatom ili

imate teškoće s mokrenjem?

- Imate li probleme s bubrezima?

- Jeste li doţivjeli srĉani udar (infarkt miokarda) u posljednjih 6 mjeseci ili bilo koju vrstu

nestabilnog ili po ţivot opasnog nepravilnog otkucavanja srca ili teško zatajenje srca u

protekloj godini?

Nemojte primjenjivati Spirivu Respimat

ako ste alergiĉni (preosjetljivi) na tiotropij, njezinu djelatnu tvar ili neki drugi sastojak

ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako ste alergiĉni (preosjetljivi) na atropin ili izvedene spojeve, npr. ipratropij ili

oksitropij

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom lijeĉniku prije nego primijenite Spiriva Respimat.

Kada primjenjujte Spirivu Respimat, pazite da sprej nikako ne doĊe u doticaj s oĉima. Ovo

moţe

rezultirati

osjećajem

boli

nelagode

oĉima,

zamućenim

vidom,

nastankom

svjetlosnih kolobara ili ţivopisnih slika s crvenilom oĉiju (tj. glaukom uskog kuta). Oĉni

simptomi mogu biti popraćeni glavoboljom, muĉninom ili povraćanjem. Operite oĉi u toploj

vodi, prekinite primjenu tiotropijevog bromida i odmah se obratite lijeĉniku za daljnji savjet.

Ako se vaše disanje pogoršalo ili se pojavi osip, oticanje ili svrbeţ odmah nakon primjene

inhalatora, prekinite s primjenom i odmah obavijestite svog lijeĉnika.

Suhoća usta koja je primijećena uz antikolinergiĉko lijeĉenje moţe, pri dugotrajnoj primjeni,

za posljedicu imati stvaranje zubnog karijesa. Stoga, molimo, obratite paţnju na oralnu

higijenu.

Spiriva Respimat se koristi za odrţavanje bronhodilatacije kod kroniĉne opstruktivne plućne

bolesti ili astme. Ne primjenjujte ovaj lijek u lijeĉenju iznenadnog napadaja nedostatka zraka

piskanja

plućima.

lijeĉnik

trebao

propisati

drugi

inhalacijski

lijek

(„medikacija za akutne napadaje“). Molimo, slijedite upute svog lijeĉnika.

Ako Vam je za astmu propisan Spiriva Respimat, on mora biti dodatak, u najmanju ruku,

inhalacijskim

steroidima

agonistima

dugog

djelovanja.

Nastavite

uzimanjem

inhalacijskih steroida kako Vam je propisao lijeĉnik, ĉak i ako se osjećate bolje.

U sluĉaju da ste doţivjeli infarkt miokarda tijekom posljednjih 6 mjeseci ili neku vrstu

nestabilnog ili po ţivot opasnog nepravilnog otkucavanja srca ili teško zatajenje srca u

protekloj godini, molimo, obavijestite svog lijeĉnika. Ovo je vaţno radi odluke je li Spiriva

ispravan lijek za Vas.

Nemojte primjenjivati Spirivu Respimat više od jedanput dnevno.

TakoĊer se morate obratiti svom lijeĉniku, ako imate osjećaj da se Vaše disanje pogoršava.

Ako imate cistiĉnu fibrozu, obavijestite svog lijeĉnika jer Spiriva Respimat moţe pogoršati

simptome cistiĉne fibroze.

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Djeca i adolescenti

Spiriva Respimat se ne preporuĉuje u djece i adolescenata ispod 18 godina starosti.

Drugi lijekovi i Spiriva Respimat

Obavijestite svog lijeĉnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove, ukljuĉujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Osobito,

obavijestite

svog

lijeĉnika

ljekarnika

uzimate

nedavno

uzimali

antikolinergike, kao što su ipratropij ili oksitropij.

Nisu zabiljeţene nuspojave zbog interakcija kada se Spiriva Respimat primjenjivala zajedno s

drugim lijekovima za lijeĉenje KOPB-a, kao što su inhalacijski lijekovi za ublaţavanje

simptoma (npr. salbutamol), metilksantini (npr. teofilin), antihistaminici, mukolitici (npr.

ambroksol),

modifikatori

leukotriena

(montelukast),

kromoni,

anti-IgE

lijeĉenje

(npr.

omalizumab) i/ili inhalacijski ili oralni steroidi (npr. prednizolon, budenozid).

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se

svom lijeĉniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne smijete uzimati ovaj lijek, osim ako Vam ga Vaš lijeĉnik nije posebno propisao.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Pojava omaglice ili zamućenog vida moţe utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada

sa strojevima.

3.

Kako uzimati Spirivu Respimat

Spirivu Respimat uvijek uzmite toĉno onako kako vam je rekao Vaš lijeĉnik. Ako niste

sigurni, provjerite sa svojim lijeĉnikom ili ljekarnikom.

Spiriva Respimat namijenjena je iskljuĉivo za inhalacijsku primjenu.

Uobiĉajena doza je:

Spiriva Respimat je uĉinkovita tijekom 24 sata te se stoga primjenjuje samo JEDANPUT

DNEVNO, ako je moguće u isto vrijeme svakog dana. Svaki put kada je upotrebljavate,

primijenite DVA POTISKA.

S obzirom da su KOPB i astma dugotrajne bolesti, primjenjujte Spirivu Respimat svaki dan, a

ne samo kada imate probleme s disanjem. Nemojte uzeti više od preporuĉene doze.

Spiriva Respimat se ne preporuĉuje za primjenu u djece i adolescenata ispod 18 godina

starosti zbog nedostatka podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

Budite sigurni da znate kako ispravno primjenjivati Spirivu Respimat inhalator. Upute za

uporabu Spirive Respimat inhalatora dane su na kraju ove upute.

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzmete više Spirive Respimata nego što ste trebali

Ako uzmete više od dva potiska Spirive Respimata u jednom danu, odmah se obratite svom

lijeĉniku. Moţete biti pod povećanim rizikom od nastanka nuspojava kao što su suhoća usta,

zatvor, teškoće s mokrenjem, ubrzani otkucaji srca ili zamućen vid.

Ako ste zaboravili uzeti Spirivu Respimat

Ako zaboravite uzeti dnevnu dozu (DVA POTISKA JEDANPUT DNEVNO), ne brinite.

Uzmite je ĉim se sjetite, ali ne uzimajte dvije doze u isto vrijeme ili istog dana. Nakon toga

sljedeću dozu uzmite drugi dan u uobiĉajeno vrijeme, kako je propisano.

Ako prestanete uzimati Spirivu Respimat

Prije prekida uzimanja Spirive Respimata, morate se obratiti svom lijeĉniku ili ljekarniku.

Ako prekinete uzimati Spirivu Respimat, znakovi i simptomi KOPB-a se mogu pogoršati.

U sluĉaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom lijeĉniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ocjena nuspojava se zasniva na sljedećim uĉestalostima:

Ĉesto: mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika

Manje ĉesto: mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika

Rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1 000 bolesnika

Nepoznato: uĉestalost se ne moţe procijeniti iz dostupnih

podataka

___________________________________________________________________________

U nastavku opisane nuspojave su imale osobe koje su primjenjivale ovaj lijek, a navedene su

prema uĉestalosti ili kao ĉeste, manje ĉeste, rijetke, ili s nepoznatom uĉestalošću.

Nuspojava

Učestalost

KOPB

Učestalost

Astma

Suhoća usta: obiĉno blaga

Ĉesto

Ĉesto

Omaglica

Manje ĉesto

Manje ĉesto

Glavobolja

Manje ĉesto

Manje ĉesto

Problemi sa spavanjem (nesanica)

Rijetko

Manje ĉesto

Napravilni otkucaji srca (fibrilacija atrija,

supraventrikularna tahikardija )

Rijetko

Nepoznato

Osjećaj lupanja srca (palpitacije)

Rijetko

Manje ĉesto

Ubrzano lupanje srca (tahikardija)

Rijetko

Nepoznato

Kašalj

Manje ĉesto

Manje ĉesto

Krvarenje iz nosa (epistaksa)

Rijetko

Nepoznato

Upala grla (faringitis)

Manje ĉesto

Manje ĉesto

Promuklost (disfonija)

Manje ĉesto

Manje ĉesto

Stezanje u prsima, povezano s kašljem,

piskanjem ili nedostatkom zraka odmah nakon

inhalacije (bronhospazam)

Rijetko

Manje ĉesto

Zatvor (konstipacija)

Manje ĉesto

Rijetko

Gljiviĉne infekcije usne šupljine i grla

Manje ĉesto

Manje ĉesto

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Nuspojava

Učestalost

KOPB

Učestalost

Astma

(orofaringealna kandidijaza)

Oteţano gutanje (disfagija)

Rijetko

Nepoznato

Osip

Manje ĉesto

Rijetko

Svrbeţ (pruritus)

Manje ĉesto

Rijetko

Oteţano mokrenje (zadrţavanje urina)

Manje ĉesto

Nepoznato

Bolno mokrenje (disurija)

Manje ĉesto

Nepoznato

Nastanak vidnih kolobara oko svjetla ili

ţivopisnih slika s crvenilom oĉiju (glaukom)

Rijetko

Nepoznato

Porast izmjerenog oĉnog tlaka

Rijetko

Nepoznato

Zamućeni vid

Rijetko

Nepoznato

Upala grkljana (laringitis)

Rijetko

Nepoznato

Ţgaravica (gastroezofagealna refluksna bolest)

Rijetko

Nepoznato

Zubni karijes

Rijetko

Nepoznato

Upala desni (gingivitis)

Rijetko

Rijetko

Upala jezika (glositis)

Rijetko

Nepoznato

Upala usta (stomatitis)

Nepoznato

Rijetko

Ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva

oteĉenost usta i lica ili grla (angioneurotski

edem)

Rijetko

Rijetko

Koprivnjaĉa (urtikarija)

Rijetko

Rijetko

Infekcije ili ulceracije koţe

Rijetko

Nepoznato

Suhoća koţe

Rijetko

Nepoznato

Preosjetljivost, ukljuĉujući trenutne reakcije

Nepoznato

Rijetko

Infekcije mokraćnog sustava

Rijetko

Nepoznato

Gubitak tjelesne tekućine (dehidracija)

Nepoznato

Nepoznato

Upala sinusa (sinusitis)

Nepoznato

Nepoznato

Zaĉepljenje crijeva ili odsustvo pokretljivosti

crijeva (opstrukcija crijeva, ukljuĉujući

paralitiĉki ileus)

Nepoznato

Nepoznato

Muĉnina

Nepoznato

Nepoznato

Teška alergijska reakcija (anafilaktiĉka

reakcija)

Nepoznato

Nepoznato

Oteĉenost zglobova

Nepoznato

Nepoznato

Trenutne alergijske reakcije, kao što su osip, koprivnjaĉa (urtikarija), oticanje usta i lica ili

iznenadni problemi s disanjem (angioneurotski edem) ili druge reakcije preosjetljivosti (kao

što su naglo sniţenje krvnog tlaka ili omaglica) se mogu pojaviti pojedinaĉno ili kao dio teške

alergijske reakcije (anafilaktiĉke reakcije) nakon primjene Spiriva Respimata. Ukoliko do njih

doĊe, odmah se obratite lijeĉniku.

Nadalje, općenito kao kod svih inhalacijskih lijekova, pojedini bolesnici mogu osjetiti

neoĉekivano stezanje u prsima, kašalj, piskanje ili nedostatak zraka odmah nakon inhalacije

(bronhospazam).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijeĉnika, ljekarnika ili

medicinsku sestru. Ovo ukljuĉuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave moţete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijavljivanja navedenog u

Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati Spirivu Respimat

Ovaj lijek ĉuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i

naljepnici inhalatora.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Iako nije potrošen sav lijek,

Spiriva Respimat se mora baciti najkasnije 3 mjeseca nakon prvog otvaranja (vidjeti Upute za

uporabu u nastavku).

Ne zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u oĉuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Spiriva Respimat sadrži

Djelatna tvar je tiotropij. Jedna inhalacijska doza sadrţava 2,5 mikrograma tiotropija po

potisku (2 potiska sadrţe jednu terapijsku dozu), što odgovara 3,124 mikrograma tiotropijevog

bromid hidrata.

Inhalacijska doza je doza koja je dostupna bolesniku nakon prolaza kroz nastavak za usta.

Pomoćne tvari su:

benzalkonijev klorid, dinatrijev edetat, proĉišćena voda i kloridna kiselina 3,6 % za

prilagodbu pH.

Kako izgleda Spiriva Respimat i sadržaj pakiranja

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma se sastoji od jednog uloška s otopinom inhalatai jednog

Respimat inhalatora. Uloţak se umeće u inhalator prije prve uporabe.

1 uloţak sadrţava 4 ml otopine inhalata.

1 Respimat inhalator i 1 uloţak, dostatan za 60 potisaka (30 terapijskih doza).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet za Spiriva Respimat je:

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Radniĉka 40-5, Zagreb

Republika Hrvatska

ProizvoĊaĉ Spiriva Respimata je:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Njemaĉka

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2017.

Upute za uporabu

Spiriva Respimat

inhalator

Uvod

Spiriva Respimat (tiotropijev bromid). Proĉitajte sljedeće Upute za uporabu prije nego poĉnete

primjenjivati Spiriva Respimat.

Ovaj inhalator se koristi samo JEDANPUT DNEVNO. Prilikom svakog korištenja, primijenite DVA

POTISKA.

Ako se Spiriva Respimat ne koristi dulje od 7 dana, ispustite jedan potisak prema tlu.

Ako se Spiriva Respimat ne koristi dulje od 21 dan, ponovite korake 4 do 6 navedene pod

„Priprema za prvu primjenu‟, dok se ne vidi oblak. Zatim ponovite korake 4 do 6 još tri puta.

Ne dirajte probodni element unutar prozirne baze.

Kako održavati svoj Spiriva Respimat

Ĉistite nastavak za usta, ukljuĉujući metalni dio unutar nastavka za usta samo s navlaţenom krpicom

ili maramicom, najmanje jedanput tjedno.

Manje blijeĊenje na nastavku za usta ne utjeĉe na uĉinak Spiriva Respimat inhalatora.

Prema potrebi, oĉistite navlaţenom krpicom vanjski dio Spiriva Respimat inhalatora.

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Kada nabaviti novi Spiriva Respimat

Vaš Spiriva Respimat inhalator sadrţi 60 potisaka (30 doza) ako se primjenjuje prema uputama

(dva potiska/jedanput dnevno).

Indikator doze pokazuje koliko je pribliţno lijeka preostalo.

Kada indikator doze doĊe do crveno oznaĉenog dijela ljestvice, potrebno je nabaviti novi recept; to

znaĉi da je preostala koliĉina lijeka dostatna za još oko 7 dana (14 potisaka).

Nakon što indikator doze doĊe do kraja crvenog dijela na ljestvici, Spiriva Respimat se automatski

zakljuĉava – više se niti jedna doza ne moţe ispustiti. U tom trenutku, prozirna baza se ne moţe

više okretati.

Spiriva Respimat se mora baciti tri mjeseca nakon pripreme za prvu uporabu, ĉak i ako nije u

potpunosti iskorišten ili uopće nije korišten.

Priprema za prvu primjenu

1.

Uklonite prozirnu bazu

Kapica mora biti zatvorena.

Pritisnite sigurnosnu hvataljku,

dok ĉvrsto povlaĉite prozirnu

bazu s drugom rukom.

2.

Umetnite uložak

Umetnite uski kraj uloška u

inhalator.

Poloţite inhalator na ĉvrstu

površinu te ĉvrsto stišćite dok ne

sjedne na mjesto.

Ne pomiĉite uloţak nakon što

ste ga umetnuli u inhalator.

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

3.

Zamijenite prozirnu bazu

Vratite prozirnu bazu na njezino

mjesto, tako da ĉujete škljocaj.

Prozirna baza se više ne smije

pomicati.

4.

Okrećite

Kapica mora biti zatvorena.

Okrećite prozirnu bazu u smjeru

strelica na naljepnici, dok ne

zaĉujete škljocaj (pola okretaja).

5. Otvorite

Otvorite kapicu tako da bude

potpuno otvorena.

6.

Pritisnite

Usmjerite inhalator prema podu.

Pritisnite gumb za ispuštanje

doze.

Zatvorite kapicu.

Ponavljajte korake 4 – 6, dok ne

vidite oblak.

Nakon što vidite oblak,

ponovite korake 4 - 6 još tri

puta.

Vaš inhalator sada je spreman za

uporabu. Ovi koraci neće utjecati na

broj raspoloţivih doza. Nakon

pripreme, Vaš inhalator će moći

ispustiti 60 potisaka (30 doza).

Svakodnevna primjena

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

OKREĆITE

Kapica mora biti zatvorena.

OKREĆITE prozirnu bazu u smjeru

strelica na naljepnici, dok ne ĉujete

škljocaj (pola okretaja).

OTVORITE

OTVORITE kapicu tako da bude

potpuno otvorena.

PRITISNITE

Izdahnite polagano i u potpunosti.

Obuhvatite ustima kraj nastavka za usta

bez pokrivanja ventila za zrak. Usmjerite

inhalator prema straţnjem dijelu grla.

Dok polagano, duboko udišete kroz usta,

PRITISNITE gumb za ispuštanje doze te

nastavite udisati polagano, dok ne osjetite

nelagodu.

Zadrţite dah na 10 sekundi ili koliko dugo

moţete.

Ponovite faze OKREĆITE,

OTVORITE, PRITISNITE za ukupno

dva potiska.

Zatvorite kapicu do sljedeće uporabe

inhalatora.

Odgovori na česta pitanja

Teško je dovoljno duboko umetnuti uložak.

Jeste li slučajno okrenuli prozirnu bazu prije nego ste umetnuli uložak? Otvorite kapicu,

pritisnite gumb za ispuštanje doze, zatim umetnite uloţak.

Jeste li prvo umetnuli široki kraj uloška? Umetnite prvo uski kraj uloška.

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Ne mogu pritisnuti gumb za ispuštanje doze.

Jeste li okrenuli prozirnu bazu? Ako niste, okrećite prozrnu bazu u jednom pokretu, dok ne zaĉujete

škljocaj (pola okretaja).

Pokazuje li indikator doze na Spiriva Respimatu na nulu? Spiriva Respimat inhalator se

zakljuĉava nakon 60 potisaka (30 terapijskih doza). Pripremite i koristite svoj novi Spiriva Respimat

inhalator.

Ne mogu okrenuti prozirnu bazu.

Jeste li već okrenuli prozirnu bazu?

Ako je prozirna baza već okrenuta, slijedite korake “OTVORITE” i “PRITISNITE” u dijelu

“Svakodnevna primjena” kako biste dobili lijek.

Pokazuje li indikator doze na Spiriva Respimatu na nulu? Spiriva Respimat inhalator se

zakljuĉava nakon 60 potisaka (30 terapijskih doza). Pripremite i koristite svoj novi Spiriva Respimat

inhalator.

Indikator doze na Spiriva Respimatu prebrzo dolazi do nule.

Jeste li koristili Spiriva Respimat prema uputama (dva potiska/jedanput dnevno)? Spiriva

Respimat će trajati 30 dana ako se primjenjuje u obliku dva potiska jedanput dnevno.

Jeste li okrenuli prozirnu bazu prije nego ste umetnuli uložak? Indikator doze broji svaki okretaj

prozirne baze, bez obzira je li uloţak umetnut ili nije.

Jeste li često ispuštali sprej u zrak kako biste provjerili djeluje li Spiriva Respimat? Kada

jednom pripremite Spiriva Respimat za primjenu, više nije potrebno ispuštati sprej, ako se

svakodnevno primjenjuje.

Jeste li umetnuli uložak u korišteni Spiriva Respimat? Uvijek umetnite novi uloţak u NOVI

Spiriva Respimat.

Moj Spiriva Respimat automatski ispušta sprej.

Je li kapica bila otvorena kada ste okretali prozirnu bazu? Zatvorite kapicu, zatim okrenite

prozirnu bazu.

Jeste li pritisnuli gumb za ispuštanje doze kada ste okretali prozirnu bazu? Zatvorite kapicu tako

da gumb za ispuštanje doze bude pokriven, zatim okrenite prozirnu bazu.

Jeste li prestali okretati prozirnu bazu prije nego ste začuli škljocaj? Okrećite prozirnu bazu u

jednom pokretu dok ne zaĉujete škljocaj (pola okretaja).

Moj Spiriva Respimat ne ispušta sprej.

Jeste li umetnuli uložak? Ako niste, umetnite uloţak.

Jeste li ponovili faze OKREĆITE, OTVORITE, PRITISNITE manje od tri puta nakon

umetanja uloška? Ponovite faze OKREĆITE, OTVORITE, PRITISNITE tri puta nakon umetanja

uloška, kako je pokazano u koracima 4 do 6 pod “Priprema za prvu primjenu”.

Pokazuje li indikator doze na Spiriva Respimatu na 0? Ako indikator doze pokazuje na 0,

iskoristili ste sav lijek te se inhalator zakljuĉao.

Nakon što ste sastavili Spiriva Respimat, ne uklanjajte prozirnu bazu ili uloţak. Uvijek umetnite novi

uloţak u NOVI Spiriva Respimat.

Dodatne informacije

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D - 55216 Ingelheim

Njemaĉka

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O

0123

H A L M E D

27 - 09 - 2017

O D O B R E N O