Septanest

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju
 • Doziranje:
 • 40 mg/ml + 0,005 mg/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za injekciju
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml otopine za injekcije sadrži 40 mg artikainklorida i 0,005 mg adrenalina u obliku adrenalintartarata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Septodont, Saint-Maur-des-Fosses Cedex, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 50 uložaka s 1,7 ml otopine, u kutiji (pakiranja od 1, 4 ili 8 kutija) [HR-H-649485270-01]; 50 samoaspirirajućih uložaka s 1,7 ml otopine, u kutiji [HR-H-649485270-02] Urbroj: 381-12-01/70-16-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-649485270
 • Datum autorizacije:
 • 31-03-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju

Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju

artikainklorid/adrenalin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom stomatologu (doktoru dentalne medicine), liječniku

ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti stomatologa, liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Septanest i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Septanest

Kako primjenjivati Septanest

Moguće nuspojave

Kako čuvati Septanest

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Septanest i za što se koristi?

Septanest se koristi za umrtvljivanje (anestezija) vaše usne šupljine tijekom stomatoloških postupaka.

Ovaj lijek sadrţi dvije djelatne tvari:

artikain, lokalni anestetik koji djeluje protiv boli i

adrenalin, vazokonstriktor koji suţava krvne ţile na mjestu primjene injekcije i stoga produljuje

djelovanje artikaina. TakoĎer smanjuje krvarenje tijekom kirurškog zahvata.

Stomatolog će vam dati Septanest.

Septanest je namijenjen djeci starijoj od 4 godine, adolescentima i odraslima.

Ovisno o vrsti stomatološkog postupka, stomatolog će odlučiti sljedeće:

Septanest se obično koristi za jednostavne i kratke stomatološke postupke

Septanest Forte je prikladniji za postupke koji traju dulje ili s mogućim značajnim krvarenjem.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Septanest?

Nemojte primjenjivati Septanest:

ako ste alergični na artikain ili adrenalin ili neki koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

ako ste alergični na druge lokalne anestetike

ako imate epilepsiju i nije odgovarajuće kontrolirana liječenjem

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se stomatologu prije primjene lijeka Septanest:

ako imate teški poremećaj srčanog ritma (drugi i treći stupanj AV blok);

ako imate akutno zatajenje srca (akutna srčana slabost, npr. infarkt miokarda (npr. srčani udar);

ako imate nizak krvni tlak;

ako imate iznenadni napadaj nepravilnog ritma srca (paroksizmalna tahikardija);

ako ste imali srčani udar u zadnjih 3 do 6 mjeseci

ako ste nedavno imali kirurški zahvat ugradnje premosnice koronarne arterije u zadnja 3 mjeseca

ako koristite odreĎene lijekove za krvni tlak pod nazivom beta blokatori, kao što je propranolol.

Postoji opasnost od hipertenzivne krize (vrlo visok krvni tlak) ili ozbiljnog usporavanja pulsa

(vidjeti dio Drugi lijekovi i Septanest);

ako imate visoki krvni tlak;

istovremeno

uzimate

odreĎene

lijekove

liječenje

depresije

Parkinsonove

bolesti

(triciklički antidepresivi). Ovi lijekovi mogu pojačati djelovanje adrenalina.

TakoĎer se obratite stomatologu prije primjene lijeka Septanest:

ako imate epilepsiju;

ako Vam u krvi nedostaje prirodna kemijska tvari koja se zove

kolinesteraza (nedostatak

kolinesteraze u plazmi);

ako imate problema s jetrom;

ako imate problema s bubrezima;

ako primjenjujete druge lokalne anestetike, lijekove koji uzrokuju reverzibilni gubitak osjećaja

(uključujući hlapljive anestetike kao što je halotan);

ako imate bolest koja se zove Miastenia Gravis koja uzrokuje slabost u mišićima;

ako patite od stanja zvanog Porfirija koje uzrokuje neurološke komplikacije ili koţne probleme;

ako imate problema s krvnim ţilama (npr. suţavanje i stvrdnjavanje arterija koje opskrbljuju noge

i stopala);

ako ste stariji od 70 godina.

imate

neku

slijedećih

bolesti,

Septanest

moţe

primijeniti

samo

nakon

paţljivog

medicinskog ispitivanja i stomatolog bi trebao razmotriti primjenu Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml

otopine za injekciju umjesto Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopine za injekciju jer sadrţi

manje adrenalina:

Kardiovaskularnih bolesti, npr.

zatajenje srca (slabost srčanog mišića);

koronarna bolest srca (suţenje koronarnih ţila);

nakon srčanog udara;

nepravilni puls;

visoki krvni tlak;

nakon moţdanog udara.

Nakontrolirane šećerne bolesti;

ako Vaša štitnjača ima teţak poremećaj prekomjerne funkcije (tireotoksikoza);

ako imate tumor feokromocitom;

ako imate bolest zvanu glaukom zatvorenog kuta koja utječe na vaše oči;

ako imate upalu ili infekciju u području u kojem treba primijeniti injekciju.

Djeca

Septanest se ne smije koristiti u djece mlaĎe od 4 godine.

Drugi lijekovi i Septanest

Obavijestite svog stomatologa ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Vaš stomatolog treba obratiti posebnu paţnju ako uzimate sljedeće lijekove:

druge lokalne anestetike, lijekove koji uzrokuju prolazni gubitak osjeta (uključujući hlapive

anestetike kao što je halotan);

sedative (kao što je benzodiazepin, opioidi): ovo upozorenje odnosi se samo na djecu;

neuroleptici (npr. fenotiazini);

lijekovi za reguliranje srčanog i krvnog tlaka;

triciklički antidepresivi korišteni za liječenje depresije (npr. amitriptilin, dezipramin, imipramin,

nortriptilin, maprotilin i protriptilin);

COMT-inhibitori za liječenje Parkinsonove bolesti (npr. entakapon ili tolkapon);

lijekovi korišteni za liječenje nepravilnih srčanih otkucaja (npr. digitalis, kinidin);

lijekovi korišteni za napade migrene (npr. metisergid ili ergotamin);

lijekovi za sprječavanje zgrušavanja krvi (antiagregacijski lijekovi, antikoagulansi);

simpatomimetički vazopresor kao što je oksimetazolin korišten za liječenje otoka ili upale nosa

Ako je u posljednja 24 sata korišten simpatomimetički vazopresor kao npr. kokain, amfetamini,

fenilefrin, pseudoefedrin, oksimetazolin, mora se odgoditi planirani stomatološki postupak.

Septanest s hranom

Trebate izbjegavati ţvakati ţvakaću gumu ili jesti dok se ne vrati normalan osjet nakon korištenja

ovog lijeka. U protivnom biste si mogli zagristi usnu, obraze ili jezik.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

stomatologu ili liječniku za savjet prije primjene ovog lijeka.

Vaš stomatolog ili liječnik odlučit će moţete li primiti Septanest tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

U slučaju nuspojava, uključujući omaglicu, zamagljeni vid ili umor, ne smijete voziti ni raditi na

strojevima dok god se ove nuspojave ne povuku.

Septanest sadrži natrij i natrijev metabisulfit.

Natrij: manje od 23 mg natrija po ulošku, drugim riječima, gotovo "bez natrija".

Natrijev metabisulfit: rijetko kada moţe uzrokovati teške alergijske reakcije i oteţano disanje

(bronhospazam).

3. Kako primjenjivati Septanest

Vaš stomatolog odabrat će izmeĎu lijekova Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopine za injekciju i

Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopine za injekciju te će podesiti dozu sukladno vašoj dobi,

vašem zdravlju i stomatološkom postupku. Treba koristiti najniţu dozu koja omogućava učinkovitu

anesteziju.

Ovaj lijek se daje injekcijom u usnoj šupljini.

Ako primijenite više Septanesta nego što ste trebali

Smatrate li da vam je primijenjeno previše Septanesta ili se ne osjećate dobro, obratite se stomatologu.

Simptomi

predoziranja

stupor,

gubitak

svijesti,

teška

slabost,

glavobolja,

osjećaj

nemira,

dezorijentiranost, omaglica, nevoljna tresavica ili drhtavica, koma, konvulzije, poremećaj govora,

gubitak ravnoteţe, širenje zjenice, zamagljeni vid, oteţano jasno fokusiranje predmeta (poremećaj

prilagoĎavanja oka), blijeda koţa, presporo ili prebrzo disanje koje moţe dovesti do privremenog

zastoja disanja, zijevanje i nemogućnost učinkovite kontrakcije srca (srčani zastoj).

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom

stomatologu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Dok ste u ordinaciji Vašeg stomatologa, on će paţljivo motriti učinke lijeka Septanest na Vas.

Odmah

obavijestite

stomatologa,

liječnika ili

ljekarnika

ako

imate

bilo

koju

od

sljedećih

ozbiljnih nuspojava:

oticanje lica, jezika ili grkljana, oteţano gutanje, koprivnjaču ili oteţano disanje (angioedem)

osip,

svrbeţ,

oticanje

grla

oteţano

disanje:

mogu

biti

simptomi

alergijske

reakcije

(preosjetljivost).

Hornerov sindrom – kombinacija spuštenog očnog kapka i suţenje zjenice

Ove nuspojave dogaĎaju se rijetko (mogu zahvatiti do 1 od 1000 osoba).

Kod nekih se mogu pojaviti i druge nuspojave koje nisu navedene u prethodnom tekstu.

Česte nuspojave: mogu zahvatiti do 1 od 10 osoba:

neuobičajeno brzi srčani otkucaji

neuobičajeno spori srčani otkucaji

nizak krvni tlak

oticanje jezika, usana i desni, upala desni, obamrlost jezika, usta i usana

obamrlost ili smanjeni osjet dodira unutar i oko ustiju

metalni okus, poremećaji okusa ili gubitak funkcije okusa

povećan, neugodan ili neuobičajen osjet dodira

neuropatska bol – bol uslijed oštećenja ţivca

povećana osjetljivost na toplinu

upala zubnog mesa

glavobolja

Manje česte nuspojave: mogu zahvatiti do 1 od 100 osoba:

osjećaj pečenja

visoki krvni tlak

upala jezika i usta

mučnina, povraćanje, proljev

osip, svrbeţ

bol u vratu ili na mjestu primjene injekcije

Rijetke nuspojave: mogu zahvatiti do 1 od 1000 osoba:

piskanje (bronhospazam), astma

koprivnjača (urtikarija)

nervoza, tjeskoba

izrazita pospanost

poremećaj ličnog ţivca (paraliza)

nevoljne kretnje očiju

dvoslike, privremeno sljepilo

spuštanje ili padanje gornjeg ili donjeg očnog kapka, suţavanje zjenice

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O

smještaj očne jabučice više straga u očnoj šupljini zbog promjena u volumenu očne šupljine – tzv.

enoftalmus

zvonjava u ušima, preosjetljivost sluha

osjećaj lupanja srca

valovi vrućine

oteţano disanje

ljuštenje i ulceracija desni

rzaji mišića, iznenadna stezanja mišića

zimica

ljuštenje na mjestu primjene injekcije

umor, slabost

Vrlo rijetke nuspojave: može zahvatiti do 1 od 10 000 osoba:

trajni gubitak osjetljivosti, produljena obamrlost i gubitak osjeta okusa

Nije poznato: učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka

pretjerano dobro raspoloţenje (euforija)

poremećaj usklaĎenosti srčanih otkucaja (poremećaji provoĎenja, atrioventrikularni blok)

širenje ili suţavanje krvnih ţila

promuklost

oteţano gutanje

crvenilo koţe (eritem)

pogoršanje ţivčano-mišićnih simptoma kod sindroma Kearns-Sayre

oticanje obraza i lokalni otok

neuobičajeno povećano znojenje, osjećaj vrućine ili hladnoće

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Septanest?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Uloške čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je otopina zamućena ili da je boja promjenjena..

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Vaš stomatolog zna kako

treba baciti lijekove koji se više ne koriste. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Septanest sadrži?

Djelatne tvari:

svaki ml Septanest otopine za injekciju sadrţi 40 mg artikainklorida i 0,005 mg adrenalina u

obliku adrenalintartarata.

svaki ml Septanest Forte otopine za injekciju sadrţi 40 mg artikainklorida i 0,01 mg adrenalina u

obliku adrenalintartarata.

Drugi sastojci su:

natrijev klorid

dinatrijev edetat

natrijev metabisulfit (E223)

natrijev hidroksid

voda za injekcije.

Kako Septanest izgleda i sadržaj pakiranja?

Septanest/Septanest Forte je prozirna bezbojna otopina.

Zapakirana je u stakleni uloţak zatvoren na dnu pomičnim gumenim klipom, a na vrhu gumenim

zatvaračem kojeg pridrţava metalna kapica.

Kutija koja sadrţi 50 staklenih uloţaka s 1,7 ml.

Kutija koja sadrţi 50 samoaspirirajućih staklenih uloţaka s 1,7 ml.

Pakiranje od 4 kutije koje sadrţe 50 staklenih uloţaka s 1,7 ml.

Pakiranje od 8 kutija koje sadrţe 50 staklenih uloţaka s 1,7 ml.

Na trţištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fossés

Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Remedia d.o.o.

Sv. Mateja 66

10020 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01/ 377 8770

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Cipar:

Septanest Forte 40 mg/ml + 10 micrograms/ml, solution for injection

Septanest 40 mg/ml + 5 micrograms/ml, solution for injection

Hrvatska:

Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju

Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju

Finska:

Septocaine forte 40 mg/ml + 10 mikrog/ml injecktioneste

Septocaine 40 mg/ml + 5 mikrog/ml injecktioneste

Francuska:

SEPTOCAINE 40 mg/0,01 mg par ml solution injectable à usage dentaire

SEPTOCAINE 40 mg/0,005 mg par ml solution injectable à usage dentaire

Njemačka:

Septanest mit Epinephrin 1:100.000 - 40 mg/ml + 0,01 mg/ml Injektionslösung

Septanest mit Epinephrin 1:200.000 - 40 mg/ml + 0,005 mg/ml Injektionslösung

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Portugal:

Septanest 1/100 000, 40 mg/ml + 10 µg/ml, solução injectável

Septanest 1/200 000, 40 mg/ml + 5 µg/ml, solução injectável

Slovačka:

Septanest Forte 40 mg/ml + 10 mikrogramov/ml injekčný roztok

Septanest 40 mg/ml + 5 mikrogramov/ml injekčný roztok

Slovenija:

Septanestepi 40 mg/0,01 mg v 1 ml raztopine za injiciranje

Septanestepi 40 mg/0,005 mg v 1 ml raztopine za injiciranje

Švedska:

Septocaine forte 40 mg/ml + 10 mikrogram/ml, injektionsvätska

Septocaine 40 mg/ml + 5 mikrogram/ml, injektionsvätska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2018.

Detaljnije

informacije

ovom

lijeku

dostupne

internetskoj

stranici

HALMED-a

(www.halmed.hr)

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Način primjene

Infiltracija i perineuralna primjena u usnoj šupljini.

Prije injiciranja, uvijek se preporučuje aspiracija kako bi se izbjeglo intravaskularno injiciranje.

Kako biste izbjegli intraneuralno injiciranje, iglu uvijek treba malo izvući ako se bolesniku javi osjećaj

strujnog udara tijekom ubrizgavanja ili ako je injiciranje izrazito bolno.

Brzina injiciranja ne smije prelaziti 1 ml otopine u minuti.

Doziranje

Treba koristiti najniţu dozu koja omogućava učinkovitu anesteziju. Potrebna doza mora se odrediti na

individualnoj bazi.

Odrasli i adolescenti (12-18 godina)

U odraslih i adolescenata, maksimalna doza je 7 mg/kg uz apsolutnu maksimalnu dozu od 500 mg za

zdravu odraslu osobu tjelesne teţine 70 kg.

Djeca (4 do 11 godina)

Zbog nedostatka kliničkih podataka ovaj lijek ne smije se primjenjivati u djece mlaĎe od 4 godine. U

djece od navršene 4 godine (ili od 20 kg tjelesne teţine) ili više, maksimalna doza je 5 mg/kg samo uz

apsolutnu maksimalnu dozu od 275 mg artikaina za zdravo dijete teţine 55 kg.

Posebne populacije

Zbog nedostatka kliničkih podataka, poseban oprez potreban je prilikom davanja minimalne doze koja

uzrokuje učinkovitu anesteziju u starijih bolesnika preko 70 godina te u bolesnika s oštećenjem

funkcije jetre i bubrega.

Mjere opreza

Rizik povezan sa slučajnom injektiranjem u žilu:

Slučajno injektiranje u ţilu moţe uzrokovati nagle visoke razine adrenalina i artikaina u sistemskoj

cirkulaciji. To moţe biti povezano s ozbiljnim nuspojavama, kao što su konvulzije, nakon čega slijedi

depresija centralnog ţivčanog sustava i kardiorespiratorna depresija i koma, napredujući do

respiratornog zastoja i zastoja cirkulacije. Prema tome, da bi se osiguralo da igla ne uĎe u krvnu ţilu

prilikom injektiranja, prije injektiranja lijeka lokalnog anestetika, potrebno je provesti aspiraciju.

MeĎutim, odsutnost krvi u štrcaljki ne garantira da je izbjegnuta injekcija u ţilu.

Rizik povezan s injektiranjem u živac:

Slučajno injektiranje u ţivac moţe dovesti do retrogradnog načina kretanja lijeka duţ ţivca. Da bi se

izbjeglo injektiranje u ţivac i da bi se spriječile ozljede ţivca povezane sa ţivčanim blokadama, igla bi

uvijek trebala biti malo povučena ako pacijent ima osjećaj strujnog udara tijekom injektiranja ili ako je

injekcija osobito bolna. Ukoliko doĎe do povrede ţivca iglom, neurotoksično djelovanje moţe biti

pogoršano uslijed potencijalne kemijske neurotoksičnosti artikaina i prisutnosti adrenalina jer moţe

pogoršati perineuralnu opskrbu krvi i spriječiti lokalno uklanjanje (wash-out) artikaina.

Predoziranje

Tipovi predoziranja

Prekomjerna doza lokalne anestezije u najširem smislu često se odnosi na:

• apsolutno predoziranje

• relativno predoziranje:

- nehotično injiciranje u krvne ţile, ili

- abnormalno brza apsorpcija u sistemsku cirkulaciju, ili

- odgoĎeni metabolizam i eliminacija lijeka.

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Simptomatologija

Kod predoziranja (apsolutno ili relativno), budući da ekscitiranost moţe biti prolazna ili odsutna, prve

manifestacije mogu biti omamljenost koja vodi do nesvjestice i respiratornog aresta.

Zbog artikaina:

Simptomi ovise o dozi i pogoršavaju se u području neuroloških manifestacija (presinkopa, sinkopa,

glavobolja, nemir, agitacija, stanje konfuzije, dezorijentacija, omaglica (ošamućenost), tremor, duboka

depresija SŢS, gubitak svijesti, koma, konvulzija (uključujući toničko-kloničke napadaje), poremećaj

govora (npr. dizartrija, logoreja), vertigo, poremećaj ravnoteţe (dizekvilibrij)), očnih manifestacija

(midrijaza, zamagljeni vid, poremećaj prilagoĎavanja oka), praćeno vaskularnom (bljedilo (lokalno,

regionalno,

opće)),

respiratornom

(apneja

(zatajenje

disanja),

bradipneja,

tahipneja,

zijevanje,

respiratorna depresija) i naposljetku kardijalnom (srčani arest, miokardijalna depresija) toksičnošću.

Zbog adrenalina:

Simptomi ovise o dozi i pogoršavaju se u području neuroloških manifestacija (nemir, agitacija,

presinkopa,

sinkopa),

praćeno

vaskularnom

(bljedilo (lokalno, regionalno, opće)), respiratornom

(apneja (respiratorni arest), bradipneja, tahipneja, respiratorna depresija) i kardijalnom (srčani zastoj,

miokardijalna depresija) toksičnošću.

Liječenje predoziranja

Prije davanja lokalne anestezije primjenom lokalnih anestetika mora biti osigurana dostupnost opreme

za reanimaciju.

Ako se posumnja na znakove akutne toksičnosti, odmah treba prekinuti injiciranje lijeka Septanest.

Hitno treba dati kisik, a prema potrebi potpomognutom ventilacijom.

Po potrebi polegnite bolesnika na leĎa.

napadaji

zaustave

spontano,

roku

sekundi,

bolesniku

mora

dati

antikonvulziv. Mogu biti potrebna sredstva za opuštanje mišića, no to zahtijeva trahealnu intubaciju.

Hipotenzija i/ili bradikardija mogu se liječiti adrenalinom.

slučaju

srčanog

aresta,

treba

odmah

započeti

kardiopulmonarnu

reanimaciju

kombinacijom

adrenalina i atropina.

Posebne mjere opreza pri zbrinjavanju i rukovanju

Ovaj lijek ne smije se koristiti ako je otopina mutna ili je promijenila boju.

Kako biste izbjegli opasnost od infekcije (npr. prijenos hepatitisa), štrcaljka i igle korištene za

uvlačenje otopine uvijek moraju biti svjeţe izvaĎene iz pakiranja i sterilne.

Ulošci su za jednokratnu uporabu. Ako se iskoristi samo dio uloška, ostatak se mora baciti.

Sav neiskorišten lijek ili otpadni materijal treba zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

H A L M E D

01 - 02 - 2018

O D O B R E N O