Sandostatin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Sandostatin LAR 20 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju
 • Doziranje:
 • 20 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak i otapalo za suspenziju za injekciju
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna bočica sadrži 20 mg oktreotida u obliku oktreotidacetata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Sandostatin LAR 20 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 2,0 ml otapala, 1 nastavak za bočicu i 1 sigurnosna igla pojedinačno pakirani, u kutiji [HR-H-507081598-01] Urbroj: 381-12-01/38-17-03

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-507081598
 • Datum autorizacije:
 • 20-10-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Sandostatin LAR 10 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

Sandostatin LAR 20 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

Sandostatin LAR 30 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju

oktreotid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su njihovi

znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Sandostatin LAR i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Sandostatin LAR?

Kako primjenjivati Sandostatin LAR?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Sandostatin LAR?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Sandostatin LAR i za što se koristi?

Sandostatin LAR je sintetički spoj izveden iz somatostatina. Somatostatin se uobičajeno nalazi u ljudskom

tijelu, gdje inhibira otpuštanje odreĎenih hormona kao što je hormon rasta. Prednosti Sandostatin LAR-a u

odnosu na somatostatin su da je jači i da njegovi učinci dulje traju.

Sandostatin LAR se primjenjuje

za liječenje akromegalije

Akromegalija je bolest u kojoj tijelo proizvodi previše hormona rasta. Normalno, hormon rasta kontrolira

rast tkiva, organa i kosti. Previše hormona rasta dovodi do povećanja veličine kostiju i tkiva, posebno šaka i

stopala. Ovaj lijek značajno smanjuje simptome akromegalije, koji uključuju glavobolju, prekomjerno

znojenje, utrnulost šaka i stopala, umor te bol u zglobovima. U većini slučajeva, prekomjerna proizvodnja

hormona rasta je uzrokovana povećanjem u području ţlijezde hipofize (adenom hipofize); liječenje ovim

lijekom moţe smanjiti veličinu adenoma.

Ovaj lijek se koristi za liječenje bolesnika s akromegalijom:

kada drugi načini liječenja akromegalije (kirurški zahvat ili zračenje) nisu prikladni ili ne djeluju;

nakon zračenja, kako bi se obuhvatilo prijelazno razdoblje dok zračenje ne postane potpuno

djelotvorno.

za ublaţavanje simptoma povezanih s prekomjernim stvaranjem nekih posebnih hormona i drugih

srodnih tvari od strane ţeluca, crijeva ili gušterače.

Neka rijetka stanja ţeluca, crijeva ili gušterače mogu uzrokovati prekomjerno stvaranje posebnih hormona i

drugih srodnih tvari. To ometa prirodnu hormonsku ravnoteţu tijela i dovodi do nastanka različitih

simptoma poput crvenila lica uz osjećaj vrućine, proljeva, sniţenog krvnog tlaka, osipa i gubitka tjelesne

teţine. Liječenje ovim lijekom pomaţe u kontroli ovih simptoma.

za liječenje neuroendokrinih tumora crijeva (npr. slijepo crijevo, tanko crijevo ili debelo crijevo).

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Neuroendokrini tumori su rijetki tumori koji se mogu naći u različitim dijelovima tijela. Ovaj lijek se

takoĎer koristi za kontrolu rasta tih tumora, kada se nalaze u crijevima (npr. slijepo crijevo, tanko crijevo ili

debelo crijevo).

za liječenje tumora hipofize koji luče previše hormona koji stimulira štitnjaču (TSH).

Previše hormona koji stimulira štitnjaču (TSH) dovodi do hipertireoze. Ovaj lijek se koristi za liječenje ljudi

s tumorima hipofize koji luče previše hormona koji stimulira štitnjaču (TSH):

kada druge vrste liječenja (kirurški zahvat ili radioterapija) nisu prikladni ili djelotvorni;

nakon radioterapije, da se pokrije razdoblje dok radioterapija ne postane potpuno učinkovita.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Sandostatin LAR?

Paţljivo slijedite sve upute koje Vam je dao Vaš liječnik. One se mogu razlikovati od informacija navedenih

u ovoj uputi.

Pročitajte objašnjenja u nastavku prije nego počnete primjenjivati Sandostatin LAR.

Nemojte primjenjivati Sandostatin LAR:

ako ste alergični na oktreotid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego primijenite Sandostatin LAR:

ako znate da trenutno imate ţučne kamence ili ste ih imali u prošlosti; obavijestite Vašeg liječnika

budući da produljena primjena ovog lijeka moţe za posljedicu imati stvaranje ţučnih kamenaca.

Liječnik će Vam moţda periodički kontrolirati ţučni mjehur.

ako znate da imate šećernu bolest, budući da ovaj lijek moţe utjecati na razine šećera u krvi. Ako ste

dijabetičar, morate redovito kontrolirati razinu šećera.

ako ste u prošlosti imali nedostatak vitamina B12, liječnik će Vam moţda periodički provjeravati

razinu vitamina B12.

Pretrage i kontrole

Ako terapiju ovim lijekom primate dugo vremena, liječnik će Vam moţda periodički kontrolirati funkciju

štitnjače.

Liječnik će Vam provjeravati funkciju jetre.

Djeca

Malo je iskustva s primjenom ovog lijeka u djece.

Drugi lijekovi i Sandostatin LAR

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

U pravilu, moţete nastaviti uzimati druge lijekove dok uzimate ovaj lijek. MeĎutim, zabiljeţeno je da ovaj

lijek utječe na odreĎene lijekove kao što su cimetidin, ciklosporin, bromokriptin, kinidin i terfenadin.

Ako uzimate lijekove za kontroliranje krvnog tlaka (npr. beta-blokator ili blokator kalcijevih kanala) ili tvari

koje kontroliraju ravnoteţu tekućine i elektrolita, liječnik će Vam moţda morati prilagoditi dozu.

Ako ste dijabetičar, liječnik će Vam moţda morati prilagoditi dozu inzulina.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku

za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Ovaj lijek treba koristiti tijekom trudnoće samo ako je neophodno.

Ţene reproduktivne dobi trebaju koristiti učinkovite metode kontracepcije tijekom liječenja.

Nemojte dojiti dok primate ovaj lijek. Nije poznato izlučuje li se ovaj lijek u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. MeĎutim, neke

nuspojave koje biste mogli osjetiti dok uzimate ovaj lijek, kao što su glavobolja i umor, mogu smanjiti Vašu

sposobnost sigurnog upravljanja vozilima i strojevima.

Sandostatin LAR sadrži natrij

Ovaj lijek sadrţi manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi; u osnovi ne sadrţi natrij.

3.

Kako primjenjivati Sandostatin LAR?

Ovaj lijek se uvijek mora primijeniti u obliku injekcije u mišić straţnjice. Za ponavljane primjene mora se

naizmjenično koristiti lijevi i desni mišić straţnjice.

Ako primijenite više Sandostatin LAR-a nego što ste trebali

Nisu zabiljeţene nikakve po ţivot opasne reakcije nakon predoziranja ovim lijekom.

Simptomi predoziranja su: navale vrućine, učestalo mokrenje, umor, depresija, tjeskoba i nedostatak

koncentracije.

Ako mislite da je došlo do predoziranja i osjetite takve simptome, odmah se obratite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Sandostatin LAR

Ako ste zaboravili primiti injekciju, preporučuje se da je dobijete čim se sjetite, a zatim nastavite prema

uobičajenom rasporedu. Neće Vam naškoditi ako zakasnite s dozom nekoliko dana, ali mogli biste

primijetiti privremeni povratak simptoma dok ponovno ne nastavite s terapijom prema uobičajenom

rasporedu.

Ako prestanete primjenjivati Sandostatin LAR

Ako prekinete liječenje ovim lijekom, Vaši simptomi mogli bi se vratiti. Stoga nemojte prekidati primjenu

ovog lijeka, osim ako Vam to ne kaţe Vaš liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. Odmah obavijestite Vašeg liječnika ako dobijete bilo što od

sljedećeg:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

Ţučni kamenci, koji izazivaju iznenadnu bol u leĎima.

Povišena razina šećera u krvi.

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Smanjena aktivnost štitnjače (hipotireoza) koja uzrokuje promjene srčanog ritma, apetita ili tjelesne

teţine, umor, osjećaj hladnoće ili oticanje u prednjem dijelu vrata.

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Poremećeni rezultati testova funkcije štitnjače.

Upala ţučnog mjehura (kolecistitis); simptomi mogu uključivati bol u gornjem desnom dijelu trbuha,

vrućicu, mučninu, ţutilo koţe i očiju (ţutica).

Smanjena razina šećera u krvi.

Poremećena tolerancije glukoze.

Usporeni otkucaji srca.

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

ŢeĎ, smanjeno mokrenje, tamna mokraća, suha crvena koţa.

Ubrzani otkucaji srca.

Ostale ozbiljne nuspojave

Reakcije preosjetljivosti (alergijske reakcije) koje uključuju osip na koţi.

Vrsta alergijske reakcije (anafilaksija) koja izaziva teškoće u disanju ili omaglicu.

Upala gušterače (pankreatitis); simptomi mogu uključivati iznenadnu bol u gornjem dijelu trbuha,

mučninu, povraćanje, proljev.

Upala jetre (hepatitis); simptomi mogu uključivati ţutu boju koţe i očiju (ţuticu), mučninu,

povraćanje, gubitak apetita, općeniti osjećaj slabosti, svrbeţ, mokraću svijetle boje.

Nepravilni otkucaji srca.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ako primijetite bilo koju gore navedenu nuspojavu.

Ostale nuspojave:

Obavijestite Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako primijetite bilo koju nuspojavu navedenu u

nastavku. One su obično blage i u pravilu nestaju s nastavkom liječenja.

Vrlo česte

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

Proljev.

Bol u trbuhu.

Mučnina.

Zatvor.

Nadutost (vjetrovi).

Glavobolja.

Lokalizirana bol na mjestu primjene injekcije.

Česte

(mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Osjećaj nelagode u ţelucu nakon obroka (dispepsija).

Povraćanje.

Osjećaj punoće u ţelucu.

Masne stolice.

Meke stolice.

Obezbojenje stolice.

Omaglica.

Gubitak apetita.

Poremećeni rezultati testova funkcije jetre.

Gubitak kose.

Nedostatak zraka.

Slabost.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati Sandostatin LAR?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Čuvajte u hladnjaku (2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

Sandostatin LAR se na dan ubrizgavanja moţe drţati na temperaturi ispod 25°C

Lijek se ne smije čuvati nakon rekonstitucije (mora se odmah primijeniti).

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici iza oznake

„Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite čestice ili promjenu boje.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sandostatin LAR sadrži?

Djelatna tvar je oktreotid

Jedna bočica sadrţi 10 mg, 20 mg ili 30 mg oktreotida (kao oktreotidacetat).

Drugi sastojci su:

u prašku (bočici): poli (DL-laktid-ko-glikolid), manitol (E421).

u otapalu (napunjenoj štrcaljki): karmelozanatrij, manitol (E421), poloksamer 188 i voda za

injekcije.

Kako Sandostatin LAR izgleda i sadržaj pakiranja?

Jedinična pakiranja sadrţe jednu staklenu bočicu od 6 ml zatvorenu gumenim čepom (bromobutilna guma) s

aluminijskim prstenom i plastičnom „flip-off“ kapicom koja sadrţi prašak za suspenziju za injekciju i jednu

napunjenu bezbojnu staklenu štrcaljku od 3 ml s prednjim zatvaračem i klipom (klorobutilna guma) koja

sadrţi 2 ml otapala, zajedno pakirane u zataljenom blister podlošku s jednim nastavkom za bočicu i jednom

sigurnosnom iglom.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja

Novartis Hrvatska d.o.o.

Radnička cesta 37b

10 000 Zagreb

ProizvoĎač

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2017.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskim stranicama Agencije za lijekove i

medicinske proizvode na http://www.halmed.hr.

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Koliko Sandostatin LAR-a treba primijeniti

Akromegalija

Preporučuje se započeti liječenje primjenom 20 mg Sandostatin LAR-a u intervalima od 4 tjedna kroz

3 mjeseca. Bolesnici koji se liječe s.c. Sandostatinom mogu započeti liječenje Sandostatin LAR-om dan

nakon posljednje doze s.c. Sandostatina. Naknadno prilagoĎavanje doze treba se temeljiti na serumskim

koncentracijama hormona rasta (GH) i inzulinu sličnog faktora rasta-l/somatomedina C (IGF-l) te kliničkim

simptomima.

Bolesnicima u kojih, unutar tog 3-mjesečnog perioda, klinički simptomi i biokemijski parametri (GH; IGF-l)

nisu potpuno kontrolirani (koncentracije GH-a još uvijek iznad 2,5 mikrogram/l), dozu se moţe povisiti do

30 mg svaka 4 tjedna. Ako nakon 3 mjeseca, GH, IGF-1, i/ili simptomi nisu odgovarajuće kontrolirani uz

dozu od 30 mg, doza se moţe povisiti na 40 mg svaka 4 tjedna.

Bolesnicima čije su koncentracije GH-a stalno ispod 1 mikrogram/l, koncentracije IGF-1 u serumu

normalizirane, a većina reverzibilnih znakova/simptoma akromegalije nestala nakon tromjesečnog liječenja s

20 mg, moţe se primjenjivati 10 mg Sandostatin LAR-a svaka 4 tjedna. MeĎutim, osobito u ovoj skupini

bolesnika, preporuča se pomni nadzor adekvatne kontrole koncentracije GH i IGF-1 u serumu, kao i klinički

znakovi/simptomi pri toj sniţenoj dozi Sandostatin LAR-a.

U bolesnika na stabilnoj dozi Sandostatina LAR-a potrebno je provjeravati GH i IGF-1 svakih 6 mjeseci.

Gastroenteropankreatički endokrini tumori

Liječenje bolesnika sa simptomima povezanim s funkcionalnim gastroenteropankreatičkim

neuroendokrinim tumorima

Preporučuje se započeti liječenje primjenom 20 mg Sandostatin LAR-a u intervalima od 4 tjedna. Bolesnici

koji se liječe s.c. Sandostatinom trebaju nastaviti liječenje prethodno učinkovitom dozom tijekom prva

2 tjedna nakon prve injekcije Sandostatin LAR-a.

Bolesnicima čiji su simptomi i biološki markeri pod dobrom kontrolom nakon 3 mjeseca liječenja, dozu se

moţe sniziti na 10 mg Sandostatin LAR-a svaka 4 tjedna.

Bolesnicima čiji su simptomi nakon 3 mjeseca liječenja samo djelomično pod kontrolom, dozu se moţe

povisiti na 30 mg Sandostatin LAR-a svaka 4 tjedna.

danima

kada

tijekom

liječenja

Sandostatin

LAR-om eventualno

pojačaju

simptomi povezani s

gastroenteropankreatičkim

tumorima,

preporučuje

dodatna

primjena

s.c.

Sandostatina

dozama

korištenim prije liječenja Sandostatin LAR-om. To se moţe dogoditi uglavnom u prva 2 mjeseca liječenja

dok se ne postignu terapijske koncentracije oktreotida.

Liječenje bolesnika s uznapredovalim neuroendokrinim tumorima srednjeg crijeva ili nepoznatog

primarnog sijela kada su kao mjesta sijela isključena mjesta izvan srednjeg crijeva

Preporučena doza Sandostatin LAR-a iznosi 30 mg primijenjena svaka 4 tjedna. Liječenje Sandostatin

LAR-om za kontroliranje tumora treba nastaviti ukoliko nema napredovanja tumora.

Liječenje adenoma koji luče TSH

Liječenje Sandostatin LAR-om treba započeti dozom od 20 mg u intervalima od 4 tjedna tijekom 3 mjeseca

prije razmatranja prilagoĎavanja doze. Doza se zatim prilagoĎava na temelju odgovora TSH-a i hormona

štitnjače.

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

Upute za pripremu i intramuskularnu injekciju Sandostatin LAR-a

SAMO ZA DUBOKU INTRAMUSKULARNU INJEKCIJU

Sadržaj kompleta za injekciju:

Jedna bočica koja sadrţi prašak Sandostatin LAR-a,

Jedna napunjena štrcaljka koja sadrţi otopinu za rekonstituciju,

Jedan nastavak za bočicu za rekonstituciju lijeka,

Jedna sigurnosna igla za injekciju.

Potrebno je paţljivo se pridrţavati uputa da biste osigurali pravilnu rekonstituciju Sandostatin LAR-a prije

duboke intramuskularne injekcije.

Postoje tri ključna postupka u rekonstituciji Sandostatin LAR-a. U slučaju nepridržavanja, moguće je da

se lijek neće moći odgovarajuće primijeniti.

Komplet za injekciju mora dosegnuti sobnu temperaturu. Izvadite komplet za injekciju iz

hladnjaka i pustite ga da odstoji na sobnoj najmanje 30 minuta prije rekonstitucije, ali ne dulje od

24 sata.

Nakon što dodate otapalo, osigurajte da prašak bude u potpunosti natopljen tako što ćete pustiti

bočicu da odstoji 5 minuta.

Nakon natapanja, umjereno tresite bočicu u vodoravnom smjeru najmanje 30 sekundi dok se ne

stvori ujednačena suspenzija. Suspenzija Sandostatin LAR-a mora se pripremiti tek neposredno

prije primjene.

Sandostatin LAR smiju primjenjivati samo uvjeţbani zdravstveni radnici.

1. korak

Izvadite

Sandostatin

komplet

injekciju

hladnjaka.

OPREZ:

Vrlo

je

važno

da

postupak

rekonstitucije

počne tek nakon što je komplet za injekciju dosegao

sobnu

temperaturu.

Pustite

komplet

da

odstoji

na

sobnoj

temperaturi

najmanje

30 minuta

prije

rekonstitucije, ali ne dulje od 24 sata.

Napomena: Komplet za injekciju moţe se ponovno staviti

u hladnjak ako bude potrebno.

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

2. korak

Uklonite plastičnu kapicu s bočice i očistite gumeni čep

bočice alkoholnom vatom.

Uklonite foliju s pakiranja nastavka za bočicu, ali NE

vadite nastavak za bočicu iz pakiranja.

Drţeći pakiranje nastavka za bočicu, postavite nastavak na

vrh bočice i gurnite ga do kraja prema dolje dok ne čujete

„klik“ koji znači da je nastavak sjeo na svoje mjesto.

Podignite

pakiranje

nastavka

bočicu

okomitim

pokretom.

3. korak

Uklonite kapicu sa štrcaljke napunjene otapalom i

zavrtanjem pričvrstite štrcaljku na nastavak za bočicu.

Polako gurnite klip do kraja kako bi se otapalo prebacilo u

bočicu.

4. korak

OPREZ:

Vrlo

je

važno

pustiti

bočicu

da

odstoji

5 minuta kako biste bili sigurni da je otapalo u potpunosti

natopilo prašak.

Napomena: Moguće je da se klip pomakne prema gore

uslijed blago povišenog tlaka u bočici.

U ovoj fazi pripremite bolesnika za injekciju.

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

5. korak

Nakon natapanja, provjerite da je klip gurnut do kraja u

štrcaljki.

OPREZ: Drţite klip pritisnut i umjereno tresite bočicu u

vodoravnom

smjeru

najmanje

30 sekundi

kako

prašak

potpunosti

suspendirao

(ujednačena

mliječna

suspenzija). Ponovo umjereno tresite još 30 sekundi ako

se prašak nije u potpunosti suspendirao.

6. korak

Okrenite štrcaljku i bočicu naopako, polako povucite klip

unatrag i izvucite cjelokupni sadrţaj iz bočice u štrcaljku.

Odvijte štrcaljku s nastavka za bočicu.

7. korak

Zavrtanjem

pričvrstite

sigurnosnu

iglu

injekciju

štrcaljku.

lijek

neće

odmah

primijeniti,

lagano

ponovo

protresite

štrcaljku

kako

biste

osigurali

ujednačenu

mliječnu suspenziju.

Pripremite mjesto primjene injekcije alkoholnom vatom.

Maknite zaštitnu kapicu s igle.

Lagano

kucnite

štrcaljki

biste

uklonili

vidljive

mjehuriće i izbacili ih iz štrcaljke.

Odmah prijeĎite na 8. korak za primjenu lijeka bolesniku.

OdgaĎanje

primjene

moglo

rezultirati

stvaranjem

taloga.

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O

8. korak

Sandostatin LAR smije se primjenjivati samo dubokom

intramuskularnom injekcijom, NIKADA intravenski.

Gurnite iglu do kraja u lijevi ili desni gluteus pod kutom

od 90º u odnosu na koţu.

Polako povucite

klip unatrag radi provjere da se nije

prodrlo

krvnu

ţilu

(promijenite

poloţaj

igla

prodrla u krvnu ţilu).

Uz stalan pritisak gurajte klip dok se štrcaljka ne isprazni.

Izvucite iglu s mjesta primjene i aktivirajte štitnik (kako je

prikazano u 9. koraku).

9. korak

Aktivirajte sigurnosni štitnik preko igle na jedan od dva

načina prikazana u nastavku:

ili pritisnite zglobni dio štitnika o tvrdu površinu (slika

ili prstom gurnite zglobni dio prema naprijed (slika B).

Čuti ćete „klik“ koji potvrĎuje pravilnu aktivaciju.

Odmah odloţite štrcaljku (u spremnik za oštre predmete).

H A L M E D

20 - 10 - 2017

O D O B R E N O