Runaplax

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Runaplax 15 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 15 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 15 mg rivaroksabana
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Combino Pharm (Malta) Ltd., Hal Far, Malta

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Runaplax 15 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 5 tableta u perforiranom blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-918282060-01]; 10 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-918282060-02]; 10 tableta u perforiranom blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-918282060-03]; 14 tableta u perforiranom blisteru s jediničnom dozom, u kutiji [HR-H-918282060-04]; 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-918282060-05]; 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-918282060-06]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-918282060-07]; 42 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-918282060-08]; 50 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-918282060-09]; 98 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-918282060-10]; 100 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-918282060-11]; 100 tableta u bočici, u kutiji [HR-H-918282060-12] Urbroj: 381-12-01/70-17-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-918282060
 • Datum autorizacije:
 • 30-09-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Runaplax 15 mg filmom obložene tablete

Runaplax 20 mg filmom obložene tablete

rivaroksaban

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Runaplax i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Runaplax

Kako uzimati Runaplax

Moguće nuspojave

Kako čuvati Runaplax

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Runaplax i za što se koristi

Runaplax sadrži djelatnu tvar rivaroksaban i koristi se u odraslih za:

sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka u mozgu (moždani udar) i drugim krvnim žilama u tijelu

ako imate oblik nepravilnog srčanog ritma koji se zove nevalvularna fibrilacija atrija.

liječenje krvnih ugrušaka u venama nogu (duboka venska tromboza) i u krvnim žilama pluća

(plućna embolija) i sprječavanje ponovnog pojavljivanja krvnih ugrušaka u krvnim žilama nogu

i/ili pluća.

Runaplax pripada skupini lijekova koji se nazivaju antitrombotici. Djeluje tako da blokira faktor

zgrušavanja krvi (faktor Xa) i time smanjuje sklonost krvi da stvara ugruške.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Runaplax

Nemojte uzimati Runaplax

ako ste alergični na rivaroksaban ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

ako prekomjerno krvarite

ako imate bolest ili stanje nekog organa u tijelu koji povećavaju rizik od teškog krvarenja (npr.

čir želuca, ozljedu mozga ili krvarenje u mozgu, nedavni kirurški zahvati na mozgu ili očima)

ako uzimate lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin, dabigatran, apiksaban ili

heparin), osim kada se mijenja antikoagulantno liječenje ili dok primate heparin kroz postavljeni

venski ili arterijski put da bi ga se održalo otvorenim

H A L M E D

30 - 09 - 2017

O D O B R E N O

ako imate bolest jetre zbog koje je povećan rizik od krvarenja

ako ste trudni ili ako dojite.

Odnosi li se bilo što od toga na Vas, nemojte uzimati Runaplax i obavijestite o tome svog liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Runaplax.

Budite posebno oprezni s lijekom Runaplax

ako imate povećan rizik od krvarenja, što može biti slučaj kod:

teške bolesti bubrega, s obzirom da funkcija Vašeg bubrega može utjecati na količinu

lijeka koji djeluje u Vašem tijelu

ako uzimate druge lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin, dabigatran,

apiksaban ili heparin), kod promjene antikoagulantnog liječenja ili dok primate heparin

kroz postavljeni venski ili arterijski put da bi ga se održalo otvorenim (pogledajte dio

„Drugi lijekovi i Runaplax“)

poremećaja s krvarenjem

vrlo visokog krvnog tlaka, koji nije kontroliran lijekovima

bolesti želuca ili crijeva koja mogu rezultirati krvarenjem, npr. upala crijeva ili želuca, ili

upala jednjaka npr. zbog gastroezofagealne refluksne bolesti (bolest gdje se želučana

kiselina vraća gore u jednjak)

tegoba s krvnim žilama u očnoj pozadini (retinopatija)

bolesti pluća kod koje su bronhiji prošireni i ispunjeni gnojem (bronhiektazije), ili

prethodnog krvarenja u plućima

ako imate umjetni srčani zalistak

ako Vaš liječnik ocijeni da Vam je krvni tlak nestabilan ili ako je planirano drugo liječenje ili

kirurški zahvat da bi se odstranio krvni ugrušak iz pluća

Odnosi li se bilo što od toga na Vas, obavijestite o tome svog liječnika prije nego počnete uzimati

Runaplax. Vaš liječnik će odlučiti smijete li biti liječeni ovim lijekom i morate li biti pod pažljivim

nadzorom.

Ako se trebate podvrgnuti operaciji:

vrlo je važno da uzmete Runaplax prije i poslije operacije točno u vrijeme koje Vam je odredio

liječnik.

ako operacija obuhvaća uvoĎenje katetera ili injekciju u kralježnicu (npr. radi epiduralne ili

spinalne anestezije ili smanjenja boli):

vrlo je važno da uzmete Runaplax prije i nakon injekcije ili uklanjanja katetera točno u

ono vrijeme kako Vam je liječnik rekao

odmah obavijestite liječnika ako na kraju anestezije osjetite utrnulost ili slabost u nogama

ili tegobe sa crijevima ili mokraćnim mjehurom jer je u tom slučaju nužna hitna

medicinska skrb.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena lijeka Runaplax u osoba mlaĎih od 18 godina. Nema dovoljno informacija

o njegovoj primjeni u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Runaplax

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

H A L M E D

30 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzimate:

neke lijekove za gljivične infekcije (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,

posakonazol), osim ako ste ih primjenjivali samo za kožu

neke antivirusne lijekove za HIV/AIDS (npr. ritonavir)

druge lijekove koji smanjuju stvaranje krvnih ugrušaka (npr. enoksaparin, klopidogrel ili

antagoniste vitamina K, kao što su varfarin i acenokumarol)

protuupalne lijekove i lijekove protiv boli (npr. naproksen ili acetilsalicilatnu kiselinu)

dronedaron, lijek za liječenje abnormalnog srčanog ritma.

Odnosi li se bilo što od navedenog na Vas, obavijestite svog liječnika prije nego počnete

uzimati Runaplax, jer njegov učinak može biti pojačan.

Vaš liječnik će odlučiti smijete li biti liječeni ovim lijekom i morate li biti pod pažljivim

nadzorom.

Ako liječnik smatra da kod Vas postoji povećan rizik za razvoj ulkusa (čira) želuca ili crijeva,

može Vam dati preventivnu terapiju protiv ulkusa (čira).

Ako uzimate:

neke lijekove za liječenje epilepsije (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital)

gospinu travu (Hypericum perforatum), biljni pripravak koji se koristi protiv depresije

rifampicin, antibiotik

Odnosi li se bilo što od navedenog na Vas, obavijestite svog liječnika prije nego počnete

uzimati Runaplax jer njegov učinak može biti smanjen. Vaš liječnik će odlučiti smijete li biti

liječeni lijekom Runaplax i morate li biti pod pažljivim nadzorom.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzeti Runaplax ako ste trudni ili dojite. Ako postoje izgledi da biste mogli zatrudnjeti, koristite

se pouzdanom kontracepcijom za vrijeme dok uzimate Runaplax. Zatrudnite li za vrijeme dok uzimate

ovaj lijek, odmah to recite svom liječniku, koji će odlučiti kako smijete biti liječeni.

Upravljanje vozilima i strojevima

Runaplax može izazvati omaglicu (česta nuspojava) i nesvjesticu (manje česta nuspojava) (pogledajte dio

4. „Moguće nuspojave“). Jave li se u Vas ti simptomi, nemojte voziti niti upravljati strojevima.

Runaplax sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, obratite se svom liječniku prije

nego počnete uzimati ovaj lijek.

Runaplax sadrži azo boju E110, sunset yellow FCF Aluminium Lake (E110)

Ova pomoćna tvar može uzrokovati alergijske reakcije.

3.

Kako uzimati Runaplax

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom

ako niste sigurni.

Koliko uzeti

Za sprječavanje krvnih ugrušaka u mozgu (moždani udar) i drugim krvnim žilama u Vašem

H A L M E D

30 - 09 - 2017

O D O B R E N O

tijelu

Preporučena doza je jedna tableta od 20 mg jedanput na dan.

Ako imate probleme s bubrezima, doza se može sniziti na jednu tabletu od 15 mg jedanput na

dan.

Ako trebate postupak liječenja začepljenih krvnih žila u Vašem srcu (koji se naziva perkutana

koronarna intervencija – PCI s postavljanjem potpornice (stenta)), postoje ograničeni dokazi za

smanjenje doze na jednu tabletu lijeka Runaplax 15 mg jedanput na dan (ili jednu tabletu lijeka

Runaplax 10 mg jedanput na dan ako imate problema s bubrezima) dodatno uz antiagregacijski

lijek kao što je klopidogrel.

Za liječenje krvnih ugrušaka u venama nogu i u krvnim žilama pluća i prevenciju ponovnog

pojavljivanja krvnih ugrušaka

Preporučena doza je jedna tableta od 15 mg dvaput na dan kroz prva 3 tjedna. Nakon trotjednog

liječenja, preporučena doza je jedna tableta od 20 mg jedanput na dan.

Ako imate problema s bubrezima, Vaš liječnik može odlučiti sniziti dozu lijeka nakon 3 tjedna

na jednu tabletu od 15 mg jedanput na dan ako je rizik od krvarenja veći nego rizik od dobivanja

drugog krvnog ugruška.

Progutajte tabletu (tablete), po mogućnosti s vodom.

Runaplax uzimajte s jelom.

Ako imate poteškoća s gutanjem cijele tablete, razgovarajte s liječnikom o drugim načinima na koje

možete uzeti lijek Runaplax. Tableta se može zdrobiti i pomiješati s vodom ili kašom od jabuke

neposredno prije uzimanja. Nakon toga odmah treba uslijediti hrana.

Po potrebi, liječnik Vam može dati zdrobljenu Runaplax tabletu kroz želučanu sondu.

Kada uzimati Runaplax

Uzimajte tabletu (tablete) svaki dan, sve dok Vam liječnik ne kaže da prestanete.

Nastojte tabletu (tablete) uzimati svakoga dana u isto vrijeme, kako bi Vam to pomoglo da ih ne

zaboravite uzeti.

Liječnik će odlučiti o duljini trajanja terapije.

Za sprječavanje krvnih ugrušaka u mozgu (moždani udar) i drugim krvnim žilama u Vašem tijelu:

Ako Vaši srčani otkucaji trebaju biti vraćeni u normalu postupkom koji se zove kardioverzija, uzmite

Runaplax u vrijeme koje Vam je rekao Vaš liječnik.

Ako uzmete više lijeka Runaplax nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta Runaplax, odmah se obratite liječniku. Uzimanje prevelike količine lijeka

Runaplax povećava rizik od krvarenja.

Ako ste zaboravili uzeti Runaplax

Ako uzimate jednu tabletu od 20 mg ili jednu tabletu od 15 mg jedanput na dan, a zaboravili ste

uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Nemojte uzeti dvostruku dozu u jednom danu kako biste

nadoknadili zaboravljenu dozu. Iduću tabletu uzmite sljedeći dan, a potom nastavite uzimati

jednu tabletu jedanput na dan.

Ako uzimate jednu tabletu od 15 mg dvaput na dan i zaboravili ste popiti dozu, uzmite ju čim se

sjetite. Nemojte uzeti više od dvije tablete od 15 mg u jednom danu. Ako zaboravite uzeti dozu,

možete istovremeno uzeti dvije tablete od 15 mg kako biste došli do ukupno dvije tablete (30

mg) dnevno. Idućeg dana morate nastaviti s uzimanjem jedne tablete od 15 mg dvaput na dan.

H A L M E D

30 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Ako prestanete uzimati Runaplax

Nemojte prestati uzimati Runaplax, a da najprije ne porazgovarate s liječnikom jer Runaplax liječi i

sprječava ozbiljna stanja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Runaplax može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kao i drugi slični lijekovi (antitrombotici), i Runaplax može prouzročiti krvarenje, koje može biti

potencijalno opasno po život. Prekomjerno krvarenje može dovesti do iznenadnog pada krvnog tlaka

(šok). U nekim slučajevima krvarenja ne moraju biti vidljiva.

Moguće nuspojave koje mogu biti znak krvarenja:

Obavijestite odmah svog liječnika ako iskusite bilo koju od sljedećih nuspojava:

dugotrajno ili prekomjerno krvarenje,

iznimnu slabost, umor, bljedilo, omaglicu, glavobolju, neobjašnjeno oticanje, nedostatak zraka, bol u

prsima ili anginu pektoris, koji mogu biti znakovi krvarenja.

Vaš liječnik može odlučiti hoćete li biti pod pažljivim nadzorom ili će promijeniti način Vašeg liječenja.

Moguće nuspojave koje mogu biti znak teške kožne reakcije:

Odmah se obratite liječniku ako primijetite kožne reakcije kao što su intenzivni kožni osip koji se širi,

stvaranje mjehurića ili lezije sluznice, npr. u ustima ili očima (Stevens-Johnsonov sindrom / toksična

epidermalna nekroliza). Učestalost ove nuspojave je vrlo rijetka (manje od 1 na 10 000).

Ukupni popis mogućih nuspojava:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

- krvarenje u želucu ili crijevima, krvarenje u mokraćnom i spolnom sustavu (uključujući krv u urinu i

obilno menstrualno krvarenje), krvarenje iz nosa, krvarenje iz desni

- krvarenje u oku (uključujući krvarenje iz bjeloočnica)

- krvarenje u tkiva ili u tjelesne šupljine (hematom, modrica)

- iskašljavanje krvi

- krvarenje iz kože ili ispod kože

- krvarenje nakon kirurškog zahvata

- curenje krvi ili tekućine iz kirurške rane

- oticanje udova

- bol u udovima

- vrućica

- smanjenje broja crvenih krvnih stanica, zbog čega koža može postati blijeda, a može uzrokovati i slabost

ili nedostatak zraka

- bol u trbuhu, probavne tegobe, mučnina ili povraćanje, zatvor, proljev

- nizak krvni tlak (simptomi mogu biti osjećaj omaglice ili nesvjestice prilikom ustajanja)

- smanjenje opće snage i energije (slabost, umor), glavobolja, omaglica, osip, svrbež kože

- oštećenje funkcije bubrega (može se vidjeti na testovima koje provodi Vaš liječnik)

- krvne pretrage mogu pokazati povišene vrijednosti nekih jetrenih enzima.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

- krvarenje u mozak ili unutar lubanje

- krvarenje u zglobu koje uzrokuje bol i oticanje

H A L M E D

30 - 09 - 2017

O D O B R E N O

- nesvjestica

- loše osjećanje

- suha usta

- ubrzani otkucaji srca

- alergijske reakcije, uključujući alergijske reakcije na koži

- koprivnjača

- oštećenje funkcije jetre (može se vidjeti iz pretraga koje obavlja liječnik)

- krvne pretrage mogu pokazati povišene vrijednosti bilirubina, nekih enzima gušterače ili jetre, ili

povećan broj trombocita

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

- krvarenje u mišić

- lokalizirano oticanje

- žuto obojenje kože i očiju (žutica)

- nakupljanje krvi (hematom) u preponi kao komplikacija postupka na srcu kod kojeg se kateter uvodi

kroz arteriju noge (pseudoaneurizma).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- povećan tlak u mišićima nogu ili ruku nakon krvarenja, što uzrokuje bol, oticanje, promjenu osjeta,

utrnulost ili paralizu (kompartment sindrom nakon krvarenja)

- zatajenje bubrega nakon teškog krvarenja

Nakon odobrenja prijavljene su sljedeće nuspojave:

- angioedem i alergijski edem (oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla)

- kolestaza (smanjen protok žuči), hepatitis uključujući oštećenje jetrenih stanica (upaljena jetra

uključujući oštećenje jetre)

- trombocitopenija (smanjen broj trombocita, stanica koje pomažu u zgrušavanju krvi).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem:

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Runaplax

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, blisteru i bočici iza

„Rok valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

H A L M E D

30 - 09 - 2017

O D O B R E N O

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Runaplax sadrži

Runaplax 15 mg filmom obložene tablete

Djelatna je tvar rivaroksaban. Svaka tableta sadrži 15 mg rivaroksabana.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, natrijev laurilsulfat, hipromeloza, umrežena karmelozanatrij,

magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid.

Film-ovojnica tablete: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol, boja sunset yellow FCF

Aluminium Lake (E110), crveni željezov oksid (E172).

Runaplax 20 mg filmom obložene tablete

Djelatna je tvar rivaroksaban. Svaka tableta sadrži 20 mg rivaroksabana.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, natrijev laurilsulfat, hipromeloza, umrežena karmelozanatrij,

magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid.

Film-ovojnica tablete: hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol, boja sunset yellow FCF

Aluminium Lake (E110), crveni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid (E172), crni željezov

oksid (E172).

Kako Runaplax izgleda i sadržaj pakiranja

Runaplax 15 mg filmom obložene tablete su svijetlonarančaste, okrugle, bikonveksne filmom obložene

tablete označene s “15” na jednoj strani.

Runaplax 20 mg filmom obložene tablete su narančaste, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete

označene s “20” na jednoj strani.

Tablete su dostupne u blister pakiranjima (OPA/aluminij/PVC/aluminij; proziran ili neproziran

PVC//PVDC/aluminij) od 10, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 100 filmom obloženih tableta.

Tablete su dostupne u perforiranim blister pakiranjima s jediničnom dozom (OPA/aluminij/PVC/aluminij;

proziran ili neproziran PVC//PVDC/aluminij) od 5x1, 10x1, 14x1 filmom obloženih tableta.

Tablete su dostupne u bočicama (HDPE) sa sigurnosnim zatvaračem za djecu koji sadrži sredstvo za

sušenje, od 100 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Republika Hrvatska

ProizvoĎač:

Combino Pharm Malta Ltd, Hal Far BBG, 3000, Malta

H A L M E D

30 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Bugarska

Рунаплакс 15 mg филмирани таблетки

Runaplax 15 mg filmcoated tablet

Рунаплакс 20 mg филмирани таблетки

Runaplax 20 mg filmcoated tablet

Češka

Runaplax

Estonija

Runaplax

Latvija

Runaplax 15 mg apvalkotās tabletes

Runaplax 20 mg apvalkotās tabletes

Litva

Runaplax 15 mg plėvele dengtos tabletės

Runaplax 20 mg plėvele dengtos tabletės

Nizozemska

Runaplax 15 mg, filmomhulde tabletten

Runaplax 20 mg, filmomhulde tabletten

Poljska

Runaplax

Rumunjska

Runaplax 15 mg comprimate filmate

Runaplax 20 mg comprimate filmate

Slovenija

Runaplax 15 mg filmsko obložene tablete

Runaplax 20 mg filmsko obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2017.

H A L M E D

30 - 09 - 2017

O D O B R E N O