Ratiograstim

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Ratiograstim
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Ratiograstim
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • imunostimulansi
 • Područje terapije:
 • neutropenija
 • Terapijske indikacije:
 • Ratiograstim je indiciran za smanjenje trajanja neutropenije i incidencije febrilne neutropenije u bolesnika s utvrđenom citotoksičnom kemoterapijom zbog zloćudne bolesti (uz iznimku kronične mijeloične leukemije i mijelodisplastični sindromi) i za smanjenje trajanja neutropenije u bolesnika koji primaju mijeloablativnu terapiju nakon transplantacije koštane srži smatra se pod povećanim rizikom od razvoja produljene teške neutropenije. Sigurnost i učinkovitost filgrastima slične su kod odraslih i djece s citotoksičnim kemoterapijom.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000825
 • Datum autorizacije:
 • 15-09-2008
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000825
 • Zadnje ažuriranje:
 • 03-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/434816/2014

EMEA/H/C/000825

EPAR, sažetak za javnost

Ratiograstim

filgrastim

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Ratiograstim.

Objašnjava kako je Odbor za lijekove za primjenu kod ljudi ocijenilo lijek da bi donijelo svoje mišljenje

u korist izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i svoje preporuke za uvjete korištenja lijeka

Ratiograstim.

Što je Ratiograstim?

Ratiograstim je otopina za injekciju ili za infuziju (drip u venu). Sadrži djelatnu tvar filgrastim.

Ratiograstim je „biosličan lijek”. Drugim riječima, Ratiograstim je sličan biološkom lijeku koji je već

odobren u Europskoj uniji (EU), a sadrži istu djelatnu tvar (poznatom kao „referentni lijek“). Referentni

lijek za Ratiograstim je Neupogen. Više informacija o biosličnim lijekovima potražite u dokumentu s

pitanjima i odgovorima ovdje.

Za što se Ratiograstim koristi?

Ratiograstim se koristi za poticanje stvaranja bijelih krvnih stanica u sljedećim situacijama:

kako bi se skratilo trajanje neutropenije (niskih razina neutrofila, tipa bijelih krvnih stanica) i

preveniralo nastajanje fibrozne neutropenije (neutropenija s groznicom) u bolesnika koji primaju

kemoterapiju (liječenje raka) koja je citotoksična (ubija stanice);

kako bi se skratilo trajanje neutropenije u bolesnika koji se podvrgavaju liječenju za uništavanje

stanica koštane srži prije presađivanja koštane srži (primjerice u određenih bolesnika oboljelih od

leukemije) ako su izloženi riziku dugoročne, ozbiljne neutropenije;

za povećavanje razina neutrofila i smanjivanje rizika od infekcija u bolesnika oboljelih od

neutropenije koji imaju povijest ozbiljnih, ponovljenih infekcija;

za liječenje perzistentne neutropenije u bolesnika s uznapredovalom HIV-infekcijom, sa svrhom da

se smanji rizik od bakterijskih infekcija, kada druge mogućnosti liječenja neutropenije nisu

prikladne.

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Ratiograstim se može također primjenjivati i u bolesnika koji će donirati krvne matične stanice za

transplantaciju kako bi se pomoglo pri otpuštanju stanica iz koštane srži.

Ovaj se lijek izdaje samo na liječnički recept.

Kako se Ratiograstim koristi?

Ratiograstim se primjenjuje supkutanom injekcijom ili infuzijom u venu. Način primjene, doza i trajanje

liječenja ovise o razlogu primjene, tjelesnoj težini bolesnika i odgovoru na liječenje. Ratiograstim se

najčešće primjenjuje u specijaliziranim terapijskim centrima, iako bolesnici koji ga primaju injekcijom

ispod kože mogu ga i sami ubrizgavati nakon što završe odgovarajuću obuku. Za dodatne informacije

vidjeti uputu o lijeku.

Kako djeluje Ratiograstim?

Djelatna tvar lijeka Ratiograstim, filgrastim, je vrlo sličan ljudskom proteinu naziva čimbenik rasta

granulocitnih kolonija (granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF). Filgrastim se proizvodi metodom

poznatom pod nazivom „tehnologija rekombinatne DNK“: proizvodi ga bakterija u koju je umetnut gen

(DNK), što bakterijama omogućuje stvaranje filgrastima. Zamjena djeluje na isti način kao prirodno

proizveden G CSF poticanjem koštane srži na proizvodnju većeg broja bijelih krvnih stanica.

Kako se Ratiograstim ispitivao?

Ratiograstim se ispitivao kako bi se dokazalo da je usporediv s referentnim lijekom, Neupogen.

Ratiograstim je uspoređen s lijekom Neupogen i placebom (lažnim liječenjem) u jednom glavnom

ispitivanju koje je obuhvatilo 348 bolesnika oboljelih od raka dojke. Ispitivanje je istražilo trajanje

teške neutropenije tijekom bolesnikovog prvog ciklusa citotoksične kemoterapije.

Kako bi se ispitala sigurnost lijeka Ratiograstim, provedena su dva daljnja ispitivanja u bolesnika

oboljelih od raka pluća i ne-Hodgkinovog limfoma.

Koje su koristi lijeka Ratiograstim dokazane u ispitivanjima?

Liječenje lijekovima Ratiograstim i Neupogen rezultiralo je sličnim smanjivanjima u trajanju teške

neutropenije. Tijekom prvih 21 dan kemoterapijskog ciklusa, bolesnici liječeni bilo kojim od ova dva

lijeka, Ratiograstim ili Neupogen, imali su tešku neutropeniju prosječno tijekom 1,1 dana, u usporedbi

s 3,8 dana u onih koji su primali placebo. Stoga, dokazano je da je lijek Ratiograstim podjednako

djelotvoran kao lijek Neupogen.

Koji su rizici povezani s lijekom Ratiograstim?

Najčešće nuspojave lijeka Ratiograstim (kod više od 1 na 10 osoba) su muskuloskeletalna bol (bol u

mišićima i kostima). Druge nuspojave kod više od 1 na 10 osoba ovise o stanju za koje se Ratiograstim

koristi. Potpuni popis svih nuspojava i ograničenja, potražite u uputi o lijeku.

Zašto je Ratiograstim odobren?

CHMP je zaključio u skladu sa zahtjevima EU-a, da je dokazano kako je profil kvalitete, sigurnosti i

djelotvornosti lijeka Ratiograstim usporediv s lijekom Neupogen. Stoga, CHMP je mišljenja da, kao i u

slučaju lijeka Neupogen, koristi nadmašuju identificirani rizik. Odbor je preporučio da se izda odobrenje

za stavljanje lijeka u promet za lijek Ratiograstim.

Ratiograstim

EMA/434816/2014

Stranica 2/3

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Ratiograstim?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Ratiograstim.

Na temelju tog plana u sažetak opisa svojstava lijeka kao i u uputu o lijeku, za lijek Ratiograstim

uključene su sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni

djelatnici i bolesnici trebaju primjenjivati.

Ostale informacije o lijeku Ratiograstim

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje za lijek Ratiograstim vrijedi na

prostoru Europske unije od 15. rujna 2008.

Cjelovito Europsko javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku (EPAR) za lijek Ratiograstim nalazi se

na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Više informacija o terapiji lijekom Ratiograstim pročitajte u uputama o lijeku

(također dio EPAR-a) odnosno obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Sažetak je posljednji put ažuriran u 07.2014.

Ratiograstim

EMA/434816/2014

Stranica 3/3

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju

Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Ratiograstim i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Ratiograstim

Kako primjenjivati Ratiograstim

Moguće nuspojave

Kako čuvati Ratiograstim

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Informacije za samostalno injiciranje

Sljedeće informacije namijenjene su samo za zdravstvene djelatnike

1.

Što je Ratiograstim i za što se koristi

Što je Ratiograstim

Ratiograstim sadrži djelatnu tvar filgrastim. Filgrastim je protein koji se proizvodi biotehnologijom u

bakteriji

Escherichia coli

. Pripada skupini proteina koji se nazivaju citokini i vrlo je sličan prirodnom

proteinu (čimbenik rasta granulocitnih kolonija [engl. granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF])

kojeg stvara Vaše tijelo. Filgrastim potiče koštanu srž (tkivo u kojemu nastaju nove krvne stanice) na

veće stvaranje krvnih stanica, osobito određenih vrsta bijelih stanica. Bijele su krvne stanice važne jer

pomažu tijelu u suzbijanju infekcija.

Za što se Ratiograstim koristi

Liječnik Vam je propisao Ratiograstim kako bi potaknuo Vaše tijelo na veće stvaranje bijelih krvnih

stanica. Liječnik će Vam objasniti zašto trebate uzimati Ratiograstim. Primjena

lijeka Ratiograstim

korisna je u nekoliko različitih situacija, kao što su:

kemoterapija;

presađivanje koštane srži;

teška kronična neutropenija (nizak broj bijelih krvnih stanica);

neutropenija u bolesnika s HIV-infekcijom;

mobilizacija matičnih stanica periferne krvi (za donacije krvnih matičnih stanica).

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Ratiograstim

Nemojte primjenjivati Ratiograstim

ako ste alergični na filgrastim ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Ratiograstim

ako se jave kašalj, vrućica i otežano disanje. Ti simptomi bi mogli biti posljedica plućnog

poremećaja (vidjeti dio „4. Moguće nuspojave“).

ako bolujete od anemije srpastih stanica (nasljedna bolest koju karakteriziraju crvene krvne stanice

oblika nalik srpu).

ako se javi bol u gornjem dijelu trbuha s lijeve strane ili bol u vrhu Vašeg ramena. To može biti

posljedica poremećaja slezene (vidjeti poglavlje „4. Moguće nuspojave“).

ako imate određeni krvni poremećaj (Kostmanov sindrom, mijelodisplastični sindrom, razne vrste

leukemije).

ako imate osteoporozu. Liječnik može redovito kontrolirati Vašu gustoću kostiju.

ako bolujete od bilo koje druge bolesti, osobito ako mislite da imate infekciju.

U slučaju snimanja kostiju recite liječniku ili medicinskoj sestri da se liječite Ratiograstimom.

Za vrijeme primjene lijeka Ratiograstim morati ćete redovito kontrolirati krvnu sliku, da se odredi broj

neutrofila i drugih bijelih krvnih stanica u Vašoj krvi. To će liječniku pokazati kako dobro lijek djeluje

i trebate li ga i dalje primjenjivati.

Drugi lijekovi i Ratiograstim

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nemojte primjenjivati Ratiograstim 24 sata prije ili 24 sata nakon kemoterapije.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ratiograstim nije ispitivan u trudnica. Stoga će liječnik možda odlučiti da ne primijenite ovaj lijek.

Nije poznato izlučuje li se filgrastim u majčino mlijeko. Stoga će liječnik možda odlučiti da ne

primjenjujete ovaj lijek ako dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Osjetite li umor, nemojte upravljati vozilom ni rukovati bilo kojim alatom ili strojem.

Ratiograstim sadrži sorbitol i natrij

Ako Vam je liječnik rekao da bolujete od tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete

uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po napunjenoj štrcaljki, tj. zanemarive količine

natrija.

3.

Kako primjenjivati Ratiograstim

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaši liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa

svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je...

Količina lijeka Ratiograstim koju trebate ovisiti će o stanju zbog kojega Ratiograstim uzimate i o

Vašoj tjelesnoj težini. Liječnik će Vam reći kada trebate prestati primjenjivati Ratiograstim.

Uobičajeno je uzimati Ratiograstim u više navrata.

Ratiograstim i kemoterapija

Uobičajena doza je 0,5 milijuna internacionalnih jedinica (engl. million international units, MIU) po

kilogramu tjelesne težine svaki dan. Na primjer, ako ste teški 60 kg, Vaša je dnevna doza 30 milijuna

međunarodnih jedinica [MIU]. Prvu dozu lijeka Ratiograstim normalno ćete primiti najmanje 24 sata

nakon kemoterapije. Liječenje obično traje oko 14 dana. No pri nekim bolestima liječenje će možda

potrajati dulje, otprilike do mjesec dana.

Ratiograstim i presađivanje koštane srži

Uobičajena početna doza je 1 milijun internacionalnih jedinica [MIU] po kilogramu tjelesne težine na

dan. Na primjer, ako ste teški 60 kg, dnevna će Vam doza biti 60 milijuna internacionalnih jedinica

[MIU]. Prvu dozu lijeka Ratiograstim normalno ćete primiti najmanje 24 sata nakon kemoterapije, ali

unutar 24 sata nakon transfuzije koštane srži. Liječnik će tražiti da svaki dan obavite krvne pretrage,

da vidi kako lijek djeluje i da odredi koja je doza za Vas najbolja. Lijek će prekinuti primjenjivati kada

broj bijelih stanica u krvi dosegne određenu vrijednost.

Ratiograstim i teška kronična neutropenija

Uobičajena početna doza je između 0,5 milijuna i 1,2 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] po

kilogramu tjelesne težine na dan, u jednoj ili u podijeljenim dozama. Liječnik će potom odrediti da

obavite krvne pretrage, da vidi kako lijek djeluje i da odredi koja je doza za Vas najbolja. Pri

neutropeniji je nužna dugotrajnija primjena lijeka

Ratiograstim.

Ratiograstim i neutropenija u bolesnika s HIV-infekcijom

Uobičajena početna doza je između 0,1 milijun i 0,4 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] po

kilogramu tjelesne težine na dan. Liječnik će odrediti da u pravilnim vremenskim razmacima obavljate

krvne pretrage, da vidi kako lijek djeluje. Nakon što se broj bijelih krvnih stanica normalizira, možda

će dozu smanjiti, tako da lijek više nećete primati svaki dan. Liječnik će nastaviti pratiti Vašu krvnu

sliku i odrediti koja je doza za Vas najbolja. Možda će za održavanje normalnog broja bijelih stanica u

krvi biti nužna dugotrajnija primjena lijeka Ratiograstim.

Ratiograstim i mobilizacija matičnih stanica periferne krvi

Ako ćete primiti vlastite matične stanice, uobičajena doza je 0,5 milijuna do 1 milijun internacionalnih

jedinica [MIU] po kilogramu tjelesne težine na dan. Primjena lijeka Ratiograstim trajati će do 2 tjedna,

a u iznimnim slučajevima i dulje. Liječnik će pratiti pokazatelje u Vašoj krvi, kako bi odredio najbolje

vrijeme za izdvajanje matičnih stanica.

Ako ćete svoje matične stanice darovati drugoj osobi, uobičajena doza je 1 milijun internacionalnih

jedinica [MIU] po kilogramu tjelesne težine na dan. Primjena lijeka Ratiograstim trajati će 4 do 5

dana.

Način primjene

Lijek se daje u injekciji, ili intravenskom (i.v.) infuzijom (drip) ili supkutanom (s.c.) injekcijom (u

tkivo neposredno ispod kože). Primate li lijek supkutanom injekcijom, liječnik će Vam možda

predložiti da naučite kako da si sami dajete injekcije. Liječnik ili medicinska sestra će Vam dati upute

kako to činiti. Bez njihovih uputa nemojte pokušavati sami sebi davati injekcije. Neke od informacija

koje su Vam potrebne naći ćete na kraju ove upute, no za pravilno liječenje Vaše bolesti morate stalno

surađivati s liječnikom.

Ako primijenite više lijeka Ratiograstim nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Ratiograstim nego što ste trebali, javite se što prije Vašem liječniku ili

ljekarniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Ratiograstim

Nemojte primijeniti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu injekciju.

Ako prestanete primjenjivati Ratiograstim

Prije nego što prestanete primjenjivati Ratiograstim, posavjetujte se s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Važne nuspojave

Prijavljene su alergijske reakcije poput kožnog osipa, uzdignuća po koži koja svrbe i ozbiljnih

alergijskih reakcija sa slabosti, padom krvnog tlaka, otežanim disanjem i oteknućem lica.

Mislite li da imate tu vrstu reakcije, morate odmah prestati uzimati Ratiograstim u injekcijama i

zatražiti liječničku pomoć.

Zabilježeni su povećanje slezene i slučajevi prsnuća slezene. Neki su slučajevi prsnuća slezene

imali smrtni ishod. Važno je da se

odmah javite liječniku ako osjetite

bol u gornjem dijelu

trbuha s lijeve strane ili u lijevom ramenu

jer to može upućivati na poteškoće sa slezenom

.

Kašalj, vrućica i otežano ili bolno disanje mogu biti znakovi ozbiljnih plućnih nuspojava poput

upale pluća i akutnog respiratornog distresnog sindroma koji mogu biti smrtonosni. Ako imate

vrućicu ili bilo koji od ovih simptoma, važno je da se odmah obratite svom liječniku.

Važno je da se odmah obratite liječniku ako imate bilo koju od sljedećih nuspojava ili njihovu

kombinaciju:

oticanje ili podbuhlost koji mogu biti povezani s rjeđim mokrenjem, teškoće disanja, oticanje

trbuha i osjećaj punoće te opći osjećaj umora. Ovi simptomi se obično brzo razvijaju.

Ovo mogu biti simptomi manje čestog (može zahvatiti do 1 na 100 osoba) stanja koje se naziva

„sindrom povećane propusnosti kapilara“ koji uzrokuje izlaženje krvi iz malih krvnih žila unutar

tijela i zahtijeva hitnu liječničku pomoć.

Ako bolujete od anemije srpastih stanica, svakako to kažite liječniku prije nego što počnete

uzimati Ratiograstim. U nekih bolesnika s anemijom srpastih stanica, koji su uzimali filgrastim,

javila se kriza srpastih stanica.

Kao vrlo čestu nuspojavu (može se javiti u više od 1 na 10 osoba), filgrastim može uzrokovati

bol u kostima i mišićima. Pitajte liječnika koji lijek možete uzeti za ublažavanje te boli.

Mogu se dodatno javiti sljedeće nuspojave:

U onkoloških bolesnika

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

povišene razine nekih jetrenih enzima ili krvnih enzima; visoka razina mokraćne kiseline u krvi;

mučnina; povraćanje;

bol u prsima.

Često

(mogu se javiti do 1 na 10 osoba):

glavobolja;

kašalj, grlobolja;

zatvor; gubitak apetita; proljev; mukozitis, što predstavlja bolnu upalu i ulceracije sluznice koja

prekriva probavni trakt;

ispadanje kose; osip;

umor, opća slabost.

Manje često

(mogu se javiti do 1 na 100 osoba):

nespecificirana bol.

Rijetko

(mogu se javiti do 1 na 1000 osoba):

vaskularni poremećaji, koji mogu uzrokovati bol, crvenilo i oticanje udova.

Vrlo rijetko

(mogu se javiti do 1 na 10 000 osoba)

pojava bolnih, uzdignutih, modro obojenih žarišta po udovima te katkada i po licu i vratu praćenih

vrućicom (Sweetov sindrom); upala krvnih žila, često uz kožni osip;

pogoršanje reumatskih stanja;

bolno ili otežano mokrenje.

Nepoznato

(na temelju dostupnih podataka učestalost se ne može odrediti)

odbacivanje presađene koštane srži;

prolazno niski krvni tlak;

bol i oticanje zglobova, nalik na giht.

U zdravih davatelja progenitorskih stanica

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

povećani broj bijelih krvnih stanica smanjeni broj trombocita u krvi, zbog čega se može povećati

mogućnost pojave krvarenja ili modrica;

glavobolja.

Često

(mogu se javiti do 1 na 10 osoba):

povišene razine nekih krvnih enzima

Manje često

(mogu se javiti do 1 na 100 osoba):

povišene razine nekih jetrenih enzima; visoka razina mokraćne kiseline u krvi;

pogoršanje reumatskih stanja.

Nepoznato

(na temelju dostupnih podataka učestalost se ne može odrediti)

kašalj, vrućica i poteškoće s disanjem ili iskašljavanje krvi.

U bolesnika s teškom kroničnom neutropenijom

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

smanjeni broj crvenih krvnih stanica, što uzrokuje bljedilo kože, slabost ili nedostatak zraka;

snižena razina glukoze u krvi; povišene razine nekih jetrenih enzima ili krvnih enzima; visoka

razina mokraćne kiseline u krvi;

krvarenje iz nosa.

Često

(mogu se javiti do 1 na 10 osoba):

smanjeni broj trombocita u krvi, zbog čega se može povećati mogućnost pojave krvarenja ili

modrica;

glavobolja;

proljev;

povećanje jetre;

ispadanje kose; upala krvnih žila, često uz kožni osip;bol na mjestu injekcije; osip;

gubitak kalcija iz kostiju; bol u zglobovima.

Manje često

(mogu se javiti do 1 na 100 osoba):

krv u mokraći; proteini u mokraći.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ili ljekarnika ili medicinsku

sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Ratiograstim

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i napunjenoj

štrcaljki iza oznaka „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog

mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2

C - 8

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je zamućen ili sadržava čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ratiograstim sadrži

Djelatna tvar je filgrastim. Jedan ml otopine za injekciju ili infuziju sadrži 60 milijuna

internacionalnih jedinica [MIU] (600 mikrograma) filgrastima.

Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju: Jedna napunjena štrcaljka

sadrži 30 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (300 mikrograma) filgrastima u 0,5 ml otopine.

Ratiograstim

48 MIU/0,8 ml

otopina za injekciju ili infuziju: jedna napunjena štrcaljka

sadrži 48 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (480 mikrograma) filgrastima u 0,8 ml otopine.

Drugi sastojci su: Natrijev hidroksid, ledena acetatna kiselina, sorbitol, polisorbat 80, voda za

injekcije.

Kako Ratiograstim izgleda i sadržaj pakiranja

Ratiograstim je otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki sa ili bez zaštite za iglu.

Ratiograstim je bistra i bezbojna otopina. Jedna napunjena štrcaljka sadrži 0,5 ml ili 0,8 ml otopine.

Ratiograstim je dostupan u pakiranju od 1, 5 ili 10 napunjenih štrcaljki ili u višestrukom pakiranju od

10 (2 pakiranja od 5) napunjenih štrcaljki. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

Proizvođač

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u .

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

7.

Informacije za samostalnu primjenu lijeka

Ovo poglavlje sadrži informacije o tome kako možete sami sebi davati injekcije lijeka Ratiograstim.

Važno je napomenuti da ne pokušavate davati injekcije sami sebi ako Vam liječnik ili medicinska

sestra nisu objasnili postupak. Ako niste sigurni u postupak samostalnog davanja injekcije ili imate

bilo kakvih pitanja, molimo Vas da pitate liječnika ili medicinsku sestru za pomoć.

Važno je upotrijebljene štrcaljke odložiti u neprobojnom spremniku.

Kako samostalno primijeniti Ratiograstim?

Injekciju ćete si trebati dati u tkivo neposredno ispod kože. To je poznato kao supkutana (potkožna)

injekcija. Injekcije ćete trebati primjenjivati svaki dan u isto vrijeme.

Oprema koju trebate

Da biste si dali injekciju trebati ćete sljedeće:

napunjenu štrcaljku lijeka Ratiograstim;

tupfer natopljen alkoholom ili slično;

neprobojni spremnik (plastični spremnik koji ste dobili iz bolnice ili ljekarne) tako da možete

sigurno odložiti upotrijebljene štrcaljke.

Što trebate napraviti prije nego si date potkožnu injekciju lijeka Ratiograstim?

Pokušajte samostalno primijeniti injekciju svaki dan u isto vrijeme.

Uzmite napunjenu štrcaljku lijeka Ratiograstim iz hladnjaka.

Provjerite datum roka valjanosti na naljepnici napunjene štrcaljke (EXP). Ne uzimajte lijek ako je

istekao zadnji dan navedenog mjeseca.

Provjerite izgled lijeka Ratiograstim. Mora biti bistra i bezbojna tekućina. Ne smijete primijeniti

otopinu lijeka ako sadrži čestice.

Za ugodniju primjenu injekcije, ostavite napunjenu štrcaljku na sobnoj temperaturi 30 minuta,

odnosno dok ne poprimi sobnu temperaturu ili je držite u rukama nekoliko minuta. Ne zagrijavajte

Ratiograstim na bilo koji drugi način (na primjer,

ne

zagrijavajte ju u mikrovalnoj pećnici ili

vrućoj vodi).

Ne uklanjajte

poklopac sa štrcaljke dok ne bude spremna za injiciranje.

7.

Temeljito operite ruke.

Pronađite udobno, dobro osvijetljeno mjesto i stavite sve što trebate tako da Vam je pri ruci

(napunjenu štrcaljku lijeka Ratiograstim, tupfer natopljen alko

holom i neprobojni spremnik).

Kako pripremiti Ratiograstim injekciju?

Prije nego prim

ijenite Ratiograstim injekciju morate učiniti sljedeće:

Držite štrcaljku i nježno skinite pokrov igle bez odvijanja. Povucite ravno kao što je prikazano na

slikama 1 i 2. Ne dodirujte iglu niti ne gurajte klip.

1

2

Možda primijetite male mjehuriće zraka u napunjenoj štrcaljki. U slučaju da su mjehurići zraka

prisutni, nježno lupkajte štrcaljku prstima sve dok mjehurići zraka ne dođu na vrh štrcaljke. Sa

štrcaljkom usmjerenom prema gore, istisnite sav zrak iz štrcaljke gurajući klip prema gore.

Štrcaljka ima označenu skalu na trupu. Gurajte klip sve do broja na štrcaljki koji odgovara dozi

lijeka Ratiograstim (u mililitrima, ml) koju Vam je propisao liječnik.

Provjerite još jedanput da budete sigurni u točnu dozu lijeka Ratiograstim u štrcaljki.

Sada možete upotrijebiti napunjenu štrcaljku.

Na koje mjesto trebate primijeniti injekciju?

Najprikladnija mjesta za samostalnu primjenu injekcije su:

gornji dio bedara; te

trbuh, osim područja oko pupka (vidjeti sliku 3).

3

4

Ako Vam netko drugi daje injekciju, ona se može primijeniti i na stražnji dio nadlaktica (vidjeti sliku

Bolje je mijenjati mjesto injiciranja svaki dan da se izbjegne osjetljivost (bol) na jednom mjestu

primjene.

Kako primijeniti injekciju

?

Dezinficirajte kožu na mjestu injiciranja tupferom natopljenim alkoholom te nakon toga uhvatite

kožu između palca i kažiprsta, bez stiskanja (vidjeti sliku 5).

Ubodite iglu u kožu onako kako su Vam pokazali medicinska sestra ili liječnik (vidjeti sliku 6).

3.

Povucite lagano klip prema van, tako da provjerite da li ste možda pogodili krvnu žilu. Ako vidite

krv u štrcaljki, izvadite iglu i ponovo uvedite na drugo mjesto.

Injicirajte tekućinu polagano i ravnomjerno, cijelo vrijeme držeći kožu između palca i kažiprsta.

Injicirajte isključivo dozu koju Vam je liječnik propisao.

Nakon injiciranja tekućine, izvadite iglu i pustite kožu.

Upotrijebite svaku štrcaljku isključivo za jednu injekciju. Ne primjenjujte Ratiograstim koji je

ostao u štrcaljki.

5

6

Zapamtite

Ako imate bilo kakvih problema, molimo Vas obratite se liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć i

savjet.

Odlaganje upotrijebljenih štrcaljki

Ne stavljajte pokrov natrag na upotrijebljenu iglu.

Upotrijebljene štrcaljke stavite u neprobojni spremnik i držite spremnik izvan pogleda i dohvata

djece.

Pun neprobojni spremnik zbrinite na način kako su Vam objasnili liječnik, medicinska sestra ili

ljekarnik.

Upotrijebljene štrcaljke nikada ne stavljajte u kućni otpad.

8.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima

Ratiograstim ne sadrži konzervanse. Zbog moguće mikrobiološke kontaminacije, štrcaljke s lijekom

Ratiograstim namijenjene su samo za jednokratnu primjenu.

Slučajno izlaganje temperaturama zamrzavanja ne utječe negativno na stabilnost lijeka Ratiograstim.

Ratiograstim se ne smije razrjeđivati s otopinom natrijeva klorida. Lijek se ne smije miješati s drugim

lijekovima osim s niže navedenima. Razrijeđeni filgrastim se može adsorbirati na staklo i plastični

materijal, osim ako se razrijedi kako je niže navedeno.

Ukoliko je potrebno, Ratiograstim se može razrijediti s 5 %--tnom otopinom glukoze za infuziju (50

mg/ml). Ne preporuča se razrjeđivanje do koncentracije niže od 0,2 MIU (2 μg) po ml. Prije primjene

otopinu treba vizualno pregledati. Primijeniti se smije samo bistra otopina bez čestica. Za bolesnike

koji su liječeni filgrastimom koji je razrijeđen na koncentracije niže od 1,5 MIU (15 μg) po ml, treba

se dodati ljudski serumski albumin (HSA) dok se ne postigne koncentracija od 2 mg/ml. Primjer: U

konačni volumen injekcije od 20 ml s ukupnom dozom filgrastima manjom od 30 MIU (300 μg),

treba dodati 0,2 ml otopine ljudskog albumina čija je koncentracija 200 mg/ml (20%). Kad se

razrjeđuje s 5 %-tnom otopinom glukoze za infuziju (50 mg/ml), Ratiograstim je kompatibilan sa

staklom i različitim vrstama plastičnih materijala uključujući PVC, polioleflin (ko-polimer

polipropilena i polietilena) i polipropilen.

Nakon razrjeđenja: Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni razrijeđene otopine za

infuziju tijekom 24 sata na temperaturama od 2˚C do 8˚C. S mikrobiološkog stajališta, lijek treba

odmah primijeniti. Ako se ne primjeni odmah, uvjeti i vrijeme čuvanja su odgovornost korisnika i

normalno ne bi trebali biti dulji od 24 sata na temperaturi od 2˚C do 8˚C, osim ako je razrjeđivanje

provedeno u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju

Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml otopina za injekciju ili infuziju

filgrastim

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Ratiograstim i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Ratiograstim

Kako primjenjivati Ratiograstim

Moguće nuspojave

Kako čuvati Ratiograstim

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Informacije za samostalno injiciranje

Sljedeće informacije namijenjene su samo za zdravstvene djelatnike

1.

Što je Ratiograstim i za što se koristi

Što je Ratiograstim

Ratiograstim sadrži djelatnu tvar filgrastim. Filgrastim je protein koji se proizvodi biotehnologijom u

bakteriji

Escherichia coli

. Pripada skupini proteina koji se nazivaju citokini i vrlo je sličan prirodnom

proteinu (čimbenik rasta granulocitnih kolonija [engl. granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF])

kojeg stvara Vaše tijelo. Filgrastim potiče koštanu srž (tkivo u kojemu nastaju nove krvne stanice) na

veće stvaranje krvnih stanica, osobito određenih vrsta bijelih stanica. Bijele su krvne stanice važne jer

pomažu tijelu u suzbijanju infekcija.

Za što se Ratiograstim koristi

Liječnik Vam je propisao Ratiograstim kako bi potaknuo Vaše tijelo na veće stvaranje bijelih krvnih

stanica. Liječnik će Vam objasniti zašto trebate uzimati Ratiograstim. Primjena

lijeka Ratiograstim

korisna je u nekoliko različitih situacija, kao što su:

kemoterapija;

presađivanje koštane srži;

teška kronična neutropenija (nizak broj bijelih krvnih stanica);

neutropenija u bolesnika s HIV-infekcijom;

mobilizacija matičnih stanica periferne krvi (za donacije krvnih matičnih stanica).

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Ratiograstim

Nemojte primjenjivati Ratiograstim

ako ste alergični na filgrastim ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Ratiograstim

ako se jave kašalj, vrućica i otežano disanje. Ti simptomi bi mogli biti posljedica plućnog

poremećaja (vidjeti dio „4. Moguće nuspojave“).

ako bolujete od anemije srpastih stanica (nasljedna bolest koju karakteriziraju crvene krvne stanice

oblika nalik srpu).

ako se javi bol u gornjem dijelu trbuha s lijeve strane ili bol u vrhu Vašeg ramena. To može biti

posljedica poremećaja slezene (vidjeti poglavlje „4. Moguće nuspojave“).

ako imate određeni krvni poremećaj (Kostmanov sindrom, mijelodisplastični sindrom, razne vrste

leukemije).

ako imate osteoporozu. Liječnik može redovito kontrolirati Vašu gustoću kostiju.

ako bolujete od bilo koje druge bolesti, osobito ako mislite da imate infekciju.

U slučaju snimanja kostiju recite liječniku ili medicinskoj sestri da se liječite Ratiograstimom.

Za vrijeme primjene lijeka Ratiograstim morati ćete redovito kontrolirati krvnu sliku, da se odredi broj

neutrofila i drugih bijelih krvnih stanica u Vašoj krvi. To će liječniku pokazati kako dobro lijek djeluje

i trebate li ga i dalje primjenjivati.

Drugi lijekovi i Ratiograstim

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Nemojte primjenjivati Ratiograstim 24 sata prije ili 24 sata nakon kemoterapije.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ratiograstim nije ispitivan u trudnica. Stoga će liječnik možda odlučiti da ne primijenite ovaj lijek.

Nije poznato izlučuje li se filgrastim u majčino mlijeko. Stoga će liječnik možda odlučiti da ne

primjenjujete ovaj lijek ako dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Osjetite li umor, nemojte upravljati vozilom ni rukovati bilo kojim alatom ili strojem.

Ratiograstim sadrži sorbitol i natrij

Ako Vam je liječnik rekao da bolujete od tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete

uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po napunjenoj štrcaljki, tj. zanemarive količine

natrija.

3.

Kako primjenjivati Ratiograstim

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaši liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa

svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je...

Količina lijeka Ratiograstim koju trebate ovisiti će o stanju zbog kojega Ratiograstim uzimate i o

Vašoj tjelesnoj težini. Liječnik će Vam reći kada trebate prestati primjenjivati Ratiograstim

Uobičajeno je uzimati Ratiograstim u više navrata.

Ratiograstim i kemoterapija

Uobičajena doza je 0,5 milijuna internacionalnih jedinica (engl. million international units, MIU) po

kilogramu tjelesne težine svaki dan. Na primjer, ako ste teški 60 kg, Vaša je dnevna doza 30 milijuna

međunarodnih jedinica [MIU]. Prvu dozu lijeka Ratiograstim normalno ćete primiti najmanje 24 sata

nakon kemoterapije. Liječenje obično traje oko 14 dana. No pri nekim bolestima liječenje će možda

potrajati dulje, otprilike do mjesec dana.

Ratiograstim i presađivanje koštane srži

Uobičajena početna doza je 1 milijun internacionalnih jedinica [MIU] po kilogramu tjelesne težine na

dan. Na primjer, ako ste teški 60 kg, dnevna će Vam doza biti 60 milijuna internacionalnih jedinica

[MIU]. Prvu dozu lijeka Ratiograstim normalno ćete primiti najmanje 24 sata nakon kemoterapije, ali

unutar 24 sata nakon transfuzije koštane srži. Liječnik će tražiti da svaki dan obavite krvne pretrage,

da vidi kako lijek djeluje i da odredi koja je doza za Vas najbolja. Lijek će prekinuti primjenjivati kada

broj bijelih stanica u krvi dosegne određenu vrijednost.

Ratiograstim i teška kronična neutropenija

Uobičajena početna doza je između 0,5 milijuna i 1,2 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] po

kilogramu tjelesne težine na dan, u jednoj ili u podijeljenim dozama. Liječnik će potom odrediti da

obavite krvne pretrage, da vidi kako lijek djeluje i da odredi koja je doza za Vas najbolja. Pri

neutropeniji je nužna dugotrajnija primjena lijeka

Ratiograstim.

Ratiograstim i neutropenija u bolesnika s HIV-infekcijom

Uobičajena početna doza je između 0,1 milijun i 0,4 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] po

kilogramu tjelesne težine na dan. Liječnik će odrediti da u pravilnim vremenskim razmacima obavljate

krvne pretrage, da vidi kako lijek djeluje. Nakon što se broj bijelih krvnih stanica normalizira, možda

će dozu smanjiti, tako da lijek više nećete primati svaki dan. Liječnik će nastaviti pratiti Vašu krvnu

sliku i odrediti koja je doza za Vas najbolja. Možda će za održavanje normalnog broja bijelih stanica u

krvi biti nužna dugotrajnija primjena lijeka Ratiograstim.

Ratiograstim i mobilizacija matičnih stanica periferne krvi

Ako ćete primiti vlastite matične stanice, uobičajena doza je 0,5 milijuna do 1 milijun internacionalnih

jedinica [MIU] po kilogramu tjelesne težine na dan. Primjena lijeka Ratiograstim trajati će do 2 tjedna,

a u iznimnim slučajevima i dulje. Liječnik će pratiti pokazatelje u Vašoj krvi, kako bi odredio najbolje

vrijeme za izdvajanje matičnih stanica.

Ako ćete svoje matične stanice darovati drugoj osobi, uobičajena doza je 1 milijun internacionalnih

jedinica [MIU] po kilogramu tjelesne težine na dan. Primjena lijeka Ratiograstim trajati će 4 do 5

dana.

Način primjene

Lijek se daje u injekciji, ili intravenskom (i.v.) infuzijom (drip) ili supkutanom (s.c.) injekcijom (u

tkivo neposredno ispod kože). Primate li lijek supkutanom injekcijom, liječnik će Vam možda

predložiti da naučite kako da si sami dajete injekcije. Liječnik ili medicinska sestra će Vam dati upute

kako to činiti. Bez njihovih uputa nemojte pokušavati sami sebi davati injekcije. Neke od informacija

koje su Vam potrebne naći ćete na kraju ove upute, no za pravilno liječenje Vaše bolesti morate stalno

surađivati s liječnikom.

Ako primijenite više lijeka Ratiograstim nego što ste trebali

Ako primijenite više lijeka Ratiograstim nego što ste trebali, javite se što prije Vašem liječniku ili

ljekarniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Ratiograstim

Nemojte primijeniti dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu injekciju.

Ako prestanete primjenjivati Ratiograstim

Prije nego što prestanete primjenjivati Ratiograstim, posavjetujte se s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Važne nuspojave

Prijavljene su alergijske reakcije poput kožnog osipa, uzdignuća po koži koja svrbe i ozbiljnih

alergijskih reakcija sa slabosti, padom krvnog tlaka, otežanim disanjem i oteknućem lica.

Mislite li da imate tu vrstu reakcije, morate odmah prestati uzimati Ratiograstim u injekcijama i

zatražiti liječničku pomoć.

Zabilježeni su povećanje slezene i slučajevi prsnuća slezene. Neki su slučajevi prsnuća slezene

imali smrtni ishod. Važno je da se

odmah javite liječniku

ako osjetite

bol u gornjem dijelu

trbuha s lijeve strane ili u lijevom ramenu

jer to može upućivati na poteškoće sa slezenom

.

Kašalj, vrućica i otežano ili bolno disanje mogu biti znakovi ozbiljnih plućnih nuspojava poput

upale pluća i akutnog respiratornog distresnog sindroma koji mogu biti smrtonosni. Ako imate

vrućicu ili bilo koji od ovih simptoma, važno je da se odmah obratite svom liječniku.

Važno je da se odmah obratite liječniku ako imate bilo koju od sljedećih nuspojava ili njihovu

kombinaciju:

oticanje ili podbuhlost koji mogu biti povezani s rjeđim mokrenjem, teškoće disanja, oticanje

trbuha i osjećaj punoće te opći osjećaj umora. Ovi simptomi se obično brzo razvijaju.

Ovo mogu biti simptomi manje čestog (može zahvatiti do 1 na 100 osoba) stanja koje se naziva

„sindrom povećane propusnosti kapilara“ koji uzrokuje izlaženje krvi iz malih krvnih žila unutar

tijela i zahtijeva hitnu liječničku pomoć.

Ako bolujete od anemije srpastih stanica, svakako to kažite liječniku prije nego što počnete

uzimati Ratiograstim. U nekih bolesnika s anemijom srpastih stanica, koji su uzimali filgrastim,

javila se kriza srpastih stanica.

Kao vrlo čestu nuspojavu (može se javiti u više od 1 na 10 osoba), filgrastim može uzrokovati

bol u kostima i mišićima. Pitajte liječnika koji lijek možete uzeti za ublažavanje te boli.

Mogu se dodatno javiti sljedeće nuspojave:

U onkoloških bolesnika

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

povišene razine nekih jetrenih enzima ili krvnih enzima; visoka razina mokraćne kiseline u krvi;

mučnina; povraćanje;

bol u prsima.

Često

(mogu se javiti do 1 na 10 osoba):

glavobolja;

kašalj, grlobolja;

zatvor; gubitak apetita; proljev; mukozitis, što predstavlja bolnu upalu i ulceracije sluznice koja

prekriva probavni trakt;

ispadanje kose; osip;

umor, opća slabost.

Manje često

(mogu se javiti do 1 na 100 osoba):

nespecificirana bol.

Rijetko

(mogu se javiti do 1 na 1000 osoba):

vaskularni poremećaji, koji mogu uzrokovati bol, crvenilo i oticanje udova.

Vrlo rijetko

(mogu se javiti do 1 na 10 000 osoba)

pojava bolnih, uzdignutih, modro obojenih žarišta po udovima te katkada i po licu i vratu praćenih

vrućicom (Sweetov sindrom); upala krvnih žila, često uz kožni osip;

pogoršanje reumatskih tegoba;

bolno ili otežano mokrenje.

Nepoznato

(na temelju dostupnih podataka učestalost se ne može odrediti)

odbacivanje presađene koštane srži;

prolazno niski krvni tlak;

bol i oticanje zglobova, nalik na giht.

U zdravih davatelja matičnih stanica

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

povećani broj bijelih krvnih stanica smanjeni broj trombocita u krvi, zbog čega se može povećati

mogućnost pojave krvarenja ili modrica;

glavobolja.

Često

(mogu se javiti do 1 na 10 osoba):

povišene razine nekih krvnih enzima

Manje često

(mogu se javiti do1 na 100 osoba):

povišene razine nekih jetrenih enzima; visoka razina mokraćne kiseline u krvi;

pogoršanje reumatskih stanja.

Nepoznato

(na temelju dostupnih podataka učestalost se ne može odrediti)

kašalj, vrućica i poteškoće s disanjem ili iskašljavanje krvi.

U bolesnika s teškom kroničnom neutropenijom

Vrlo često

(mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

smanjeni broj crvenih krvnih stanica, što uzrokuje bljedilo kože, slabost ili nedostatak zraka;

snižena razina glukoze u krvi; povišene razine nekih jetrenih enzima ili krvnih enzima; visoka

razina mokraćne kiseline u krvi;

krvarenje iz nosa.

Često

(mogu se javiti do 1 na 10 osoba):

smanjeni broj trombocita u krvi, zbog čega se može povećati mogućnost pojave krvarenja ili

modrica;

glavobolja;

proljev;

povećanje jetre;

ispadanje kose; upala krvnih žila, često uz kožni osip;bol na mjestu injekcije; osip;

gubitak kalcija iz kostiju; bol u zglobovima.

Manje često

(mogu se javiti do 1 na 100 osoba):

krv u mokraći; proteini u mokraći.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ili ljekarnika ili medicinsku

sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Ratiograstim

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i napunjenoj

štrcaljki iza oznaka "Rok valjanosti" ili "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog

mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2

C - 8

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je zamućen ili sadržava čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ratiograstim sadrži

Djelatna tvar je filgrastim. Jedan ml otopine za injekciju ili infuziju sadrži 60 milijuna

internacionalnih jedinica [MIU] (600 mikrograma) filgrastima.

Ratiograstim 30 MIU/0,5 ml otopina za injekciju ili infuziju: Jedna napunjena štrcaljka

sadrži 30 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (300 mikrograma) filgrastima u 0,5 ml otopine.

Ratiograstim

48 MIU/0,8 ml

otopina za injekciju ili infuziju: jedna napunjena štrcaljka

sadrži 48 milijuna internacionalnih jedinica [MIU] (480 mikrograma) filgrastima u 0,8 ml otopine.

Drugi sastojci su: Natrijev hidroksid, ledena acetatna kiselina, sorbitol, polisorbat 80, voda za

injekcije.

Kako Ratiograstim izgleda i sadržaj pakiranja

Ratiograstim je otopina za injekciju ili infuziju u napunjenoj štrcaljki sa ili bez zaštite za iglu.

Ratiograstim je bistra i bezbojna otopina. Jedna napunjena štrcaljka sadrži 0,5 ml ili 0,8 ml otopine.

Ratiograstim je dostupan u pakiranju od 1, 5 ili 10 napunjenih štrcaljki ili u višestrukom pakiranju od

10 (2 pakiranja od 5) napunjenih štrcaljki. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

Proizvođač

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Sverige

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u .

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

7.

Informacije za samostalnu primjenu lijeka

Ovo poglavlje sadrži informacije o tome kako možete sami sebi davati injekcije lijeka Ratiograstim.

Važno je napomenuti da ne pokušavate davati injekcije sami sebi ako Vam liječnik ili medicinska

sestra nisu objasnili postupak. Ako niste sigurni u postupak samostalnog davanja injekcije ili imate

bilo kakvih pitanja, molimo Vas da pitate liječnika ili medicinsku sestru za pomoć.

Važno je upotrijebljene štrcaljke odložiti u neprobojnom spremniku.

Kako samostalno primijeniti Ratiograstim?

Injekciju ćete si trebati dati u tkivo neposredno ispod kože. To je poznato kao supkutana (potkožna)

injekcija. Injekcije ćete trebati primjenjivati svaki dan u isto vrijeme.

Oprema koju trebate

Da biste si dali injekciju trebati ćete sljedeće:

napunjenu štrcaljku lijeka Ratiograstim;

tupfer natopljen alkoholom ili slično;

Što trebate napraviti prije nego si date potkožnu injekciju lijeka Ratiograstim?

Pokušajte samostalno primijeniti injekciju svaki dan u isto vrijeme.

Uzmite napunjenu štrcaljku lijeka Ratiograstim iz hladnjaka.

Provjerite datum roka valjanosti na naljepnici napunjene štrcaljke (EXP). Ne uzimajte lijek ako je

istekao zadnji dan navedenog mjeseca.

Provjerite izgled lijeka Ratiograstim. Mora biti bistra i bezbojna tekućina . Ne smijete primijeniti

otopinu lijeka ako sadrži čestice.

Za ugodniju primjenu injekcije, ostavite napunjenu štrcaljku na sobnoj temperaturi 30 minuta,

odnosno dok ne poprimi sobnu temperaturu ili je držite u rukama nekoliko minuta. Ne zagrijavajte

Ratiograstim na bilo koji drugi način (na primjer,

ne

zagrijavajte ju u mikrovalnoj pećnici ili

vrućoj vodi).

Ne uklanjajte

poklopac sa štrcaljke dok ne bude spremna za injiciranje.

7.

Temeljito operite ruke.

Pronađite udobno, dobro osvijetljeno mjesto i stavite sve što trebate tako da Vam je pri ruci

(napunjenu štrcaljku lijeka Ratiograstim, tupfer natopljen alkoholom i neprobojni spremnik).

Kako pripremiti Ratiograstim injekciju?

Prije nego primijenite Ratiograstim injekciju morate učiniti sljedeće:

Držite štrcaljku i nježno skinite pokrov igle bez odvijanja. Povucite ravno kao što je prikazano na

slikam

a 1 i 2. Ne dodirujte iglu niti ne gurajte klip.

1

2

Možda primijetite male mjehuriće zraka u napunjenoj štrcaljki. U slučaju da su mjehurići zraka

prisutni, nježno lupkajte štrcaljku prstima sve dok mjehurići zraka ne dođu na vrh štrcaljke. Sa

štrcaljkom usmjerenom prema gore, istisnite sav zrak iz štrcaljke gurajući klip prema gore.

Štrcaljka ima označenu skalu na trupu. Gurajte klip sve do broja na štrcaljki koji odgovara dozi

lijeka Ratiograstim (u mililitrima, ml) koju Vam je propisao liječnik.

Provjerite još jedanput da budete sigurni u točnu dozu lijeka Ratiograstim u štrcaljki.

Sada možete upotrijebiti napunjenu štrcaljku.

Na koje mjesto trebate primijeniti injekciju?

Najprikladnija mjesta za samostalnu primjenu injekcije su:

gornji dio bedara; te

trbuh, osim područja oko pupka (vidjeti sliku 3).

3

4

Ako Vam netko drugi daje injekciju, ona se može primijeniti i na stražnji dio nadlaktica (vidjeti sliku

Bolje je mijenjati mjesto injiciranja svaki dan da se izbjegne osjetljivost (bol) na jednom mjestu

primjene.

Kako primijeniti injekciju

?

Dezinficirajte kožu na mjestu injiciranja tupferom natopljenim alkoholom te nakon toga uhvatite

kožu između palca i kažiprsta, bez stiskanja (vidjeti sliku 5).

Ubodite iglu u kožu onako kako su Vam pokazali medicinska sestra ili liječnik (vidjeti sliku 6).

3.

Povucite lagano klip prema van, tako da provjerite da li ste možda pogodili krvnu žilu. Ako vidite

krv u štrcaljki, izvadite iglu i ponovo uvedite na drugo mjesto.

Injicirajte tekućinu polagano i ravnomjerno, cijelo vrijeme držeći kožu između prstiju.

Injicirajte isključivo dozu koju Vam je liječnik propisao

Nakon injiciranja tekućine, izvadite iglu zadržavajući pritisak na klipu (vidjeti sliku 7). Iglu

usmjerite od sebe i drugih osoba i aktivirajte zaštitu za iglu čvrstim pritikom na klip (vidjeti sliku

8). Tada ćete čuti "klik", koji će potvrditi aktivaciju zaštite za iglu. Igla će biti prekrivena zaštitom

koja će onemogućiti da se ubodete iglom.

8

Zapamtite

Ako imate bilo kakvih problema, molimo Vas obratite se liječniku ili medicinskoj sestri za pomoć i

savjet.

Odlaganje upotrijebljenih štrcaljki

Zaštita za iglu sprečava ozljede iglom nakon uporabe, stoga nema nekih posebnih mjera opreza

prilikom zbrinjavanja. Štrcaljku zbrinite kako su Vam objasnili liječnik, medicinska sestra ili

ljekarnik.

8.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima

Ratiograstim ne sadrži konzervanse. Zbog moguće mikrobiološke kontaminacije, štrcaljke s lijekom

Ratiograstim namijenjene su samo za jednokratnu primjenu.

Slučajno izlaganje temperaturama zamrzavanja ne utječe negativno na stabilnost lijeka Ratiograstim.

Ratiograstim se ne smije razrjeđivati s otopinom natrijeva klorida. Lijek se ne smije miješati s drugim

lijekovima osim s niže navedenima. Razrijeđeni filgrastim se može adsorbirati na staklo i plastični

materijal, osim ako se razrijedi kako je niže navedeno.

Ukoliko je potrebno, Ratiograstim se može razrijediti s 5 %--tnom otopinom glukoze za infuziju (50

mg/ml). Ne preporuča se razrjeđivanje do koncentracije niže od 0,2 MIU (2 μg) po ml. Prije primjene

otopinu treba vizualno pregledati. Primijeniti se smije samo bistra otopina bez čestica. Za bolesnike

koji su liječeni filgrastimom koji je razrijeđen na koncentracije niže od 1,5 MIU (15 μg) po ml, treba

se dodati ljudski serumski albumin (HSA) dok se ne postigne koncentracija od 2 mg/ml. Primjer: U

konačni volumen injekcije od 20 ml s ukupnom dozom filgrastima manjom od 30 MIU (300 μg), treba

dodati 0,2 ml otopine ljudskog albumina čija je koncentracija 200 mg/ml (20%). Kad se razrjeđuje s 5

%-tnom otopinom glukoze za infuziju (50 mg/ml), Ratiograstim je kompatibilan sa staklom i različitim

vrstama plastičnih materijala uključujući PVC, polioleflin (ko-polimer polipropilena i polietilena) i

polipropilen.

Nakon razrjeđenja: Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni razrijeđene otopine za

infuziju tijekom 24 sata na temperaturama od 2˚C do 8˚C. S mikrobiološkog stajališta, lijek treba

odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, uvjeti i vrijeme čuvanja su odgovornost korisnika i

normalno ne bi trebali biti dulji od 24 sata na temperaturi od 2˚C do 8˚C, osim ako je razrjeđivanje

provedeno u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

21-9-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-6-2018

FDA approves first biosimilar to Neulasta to help reduce the risk of infection during cancer treatment

FDA approves first biosimilar to Neulasta to help reduce the risk of infection during cancer treatment

FDA approves Fulphila (pegfilgrastim-jmdb) as the first biosimilar to Neulasta (pegfilgrastim) to decrease the chance of infection as suggested by febrile neutropenia in patients with non-myeloid cancer.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 26 September 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 26 September 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Filgrastim (Neupogen) and pegfilgrastim (Neulasta) are associated with risk of capillary leak syndrome.

Danish Medicines Agency

25-9-2018

Udenyca (ERA Consulting GmbH)

Udenyca (ERA Consulting GmbH)

Udenyca (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6290 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004413/0000

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2018

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6288 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/003961/0000

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5766 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Nivestim (Pfizer Europe MA EEIG)

Nivestim (Pfizer Europe MA EEIG)

Nivestim (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5683 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1142/T/51

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5428 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Grastofil (Apotex Europe B.V.)

Grastofil (Apotex Europe B.V.)

Grastofil (Active substance: filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5228 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Withdrawn application: Fulphila, pegfilgrastim, Initial authorisation

Withdrawn application: Fulphila, pegfilgrastim, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

Lonquex (UAB Sicor Biotech)

Lonquex (UAB Sicor Biotech)

Lonquex (Active substance: lipegfilgrastim) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3009 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2556/R/39

Europe -DG Health and Food Safety