Rabipur

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Rabipur prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki
 • Doziranje:
 • 1 doza = 1 ml
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 doza (1 ml rekonstituiranog cjepiva) sadrži: najmanje 2,5 IU virusa bjesnoće (inaktivirani, Flury LEP soj) proizvedenog na pročišćenim stanicama pilećih embrija (PCEC)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • GSK Vaccines GmbH, Marburg, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Rabipur prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s otapalom, 1 igla za injiciranje i 1 igla za rekonstituciju, u kutiji [HR-H-512237923-01] Urbroj: 381-12-01/70-16-10

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-512237923
 • Datum autorizacije:
 • 09-05-2016
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA

Rabipur

prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Virus bjesnoće (inaktivirani, soj Flury LEP)

Paţljivo proĉitajte cijelu uputu prije nego Vi ili Vaše dijete primite Rabipur, jer sadrţi Vama vaţne

podatke.

Saĉuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno proĉitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lijeĉniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijeĉnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To ukljuĉuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Rabipur i za što se koristi

Što morate znati prije nego Vi ili Vaše dijete primite Rabipur

Kako primjenjivati Rabipur

Moguće nuspojave

Kako ĉuvati Rabipur

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1

ŠTO JE RABIPUR I ZA ŠTO SE KORISTI

Što je Rabipur

Rabipur je cjepivo koje sadrži umrtvljeni virus bjesnoće. Nakon primjene cjepiva imunološki sustav

(prirodni obrambeni sustav tijela) stvara protutijela na viruse bjesnoće. Ta protutijela štite od infekcija ili

bolesti koje uzrokuje virus bjesnoće. Nijedan sastavni dio cjepiva ne može uzrokovati bjesnoću.

Za što se koristi Rabipur

Rabipur se može koristiti u osoba svih životnih dobi.

Rabipur se koristi u dva sluĉaja:

za sprjeĉavanje bjesnoće prije mogućeg rizika izloženosti virusu bjesnoće (preekspozicijska profilaksa)

za lijeĉenje osoba nakon postavljene sumnje ili dokazane izloženosti virusu bjesnoće (postekspozicijska

profilaksa).

Bjesnoća je infekcija kojom se možete zaraziti ako Vas je ugrizla, ogrebla ili samo polizala zaražena

životinja, osobito ako Vam je koža oštećena. Ĉak i sam doticaj sa zamkama za životinje, koje su zaražene

životinje lizale ili grizle, može u ljudi izazvati infekciju.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO VI ILI VAŠE DIJETE PRIMITE RABIPUR

Vi ili Vaše dijete ne smijete se cijepiti Rabipurom prije mogućeg izlaganja virusu bjesnoće ako Vi ili

Vaše dijete:

imate/ima u povijesti bolesti teške alergijske reakcije na djelatnu tvar ili bilo koji sastojak cjepiva

naveden u dijelu 6

imate/ima akutnu bolest koja se mora lijeĉiti. Cijepljenje se obiĉno odgaĊa barem do 2 tjedna nakon

oporavka. Prisutnost manje infekcije, poput prehlade, ne bi smjela iziskivati odgaĊanje cijepljenja,

no najprije razgovarajte s lijeĉnikom ili medicinskom sestrom

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Nakon postavljene sumnje ili dokazane izloţenosti virusu bjesnoće Vi ili Vaše dijete moţete primiti

cjepivo Rabipur ako Vi ili Vaše dijete:

alergiĉni ste na bilo koji sastojak cjepiva ili imate akutnu bolest koja se mora lijeĉiti To je zato što je

bjesnoća tako ozbiljna bolest.

Trudnice ili dojilje mogu se cijepiti Rabipurom radi lijeĉenja infekcije virusom bjesnoće nakon

postavljene sumnje ili dokazane izloženosti virusu bjesnoće.

Teške alergijske reakcije (preosjetljivost)

Ako Vi ili Vaše dijete imate poznati rizik od teške alergijske reakcije na cjepivo ili na bilo koji od sastojaka

ovog cjepiva, Vi ili Vaše dijete možete primiti drugo cjepivo protiv virusa bjesnoće koje ne sadrži te

sastojke. Ako Vama ili Vašem djetetu nije dostupno zamjensko cjepivo, Vaš lijeĉnik ili medicinska sestra će

prije nego što cijepi Vas ili Vaše dijete razmotriti i raspraviti s Vama koji su rizici cijepljenja i infekcije

virusom bjesnoće.

Upozorenja i mjere opreza

Teške alergijske reakcije, ukljuĉujući anafilaktiĉki šok (po život opasan alergijski odgovor koji ukljuĉuje

cijelo tijelo i u kojem krvni tlak opasno nisko pada) pojavile su se nakon cijepljenja Rabipurom. Kao i kod

svih cjepiva koja se injektiraju, odgovarajuće medicinsko lijeĉenje i nadzor trebaju uvijek biti odmah

dostupni za rijetke sluĉajeve teških alergijskih reakcija na cjepivo.

Obratite se svom lijeĉniku ili medicinskoj sestri prije nego što Vi ili Vaše dijete primite Rabipur ako Vi ili

Vaše dijete:

imate/ima tešku alergiju na jaja ili proizvode od jaja (za simptome pogledati dio 4 ovih uputa o lijeku).

Rabipur sadrži ostatne tvari pilećih bjelanĉevina preostale nakon postupka proizvodnje.

imate/ima tešku alergiju na antibiotike neomicin, klortetraciklin ili amfotericin B. Cjepivo može

sadržavati vrlo male koliĉine tih antibiotika.

imate/ima tešku alergiju na poligelin.

Sluĉajevi vrlo rijetkih, no teških stanja koja utjeĉu na živĉani sustav prijavljena su nakon cijepljenja

cjepivom Rabipur. Pogledajte dio 4. Protuupalni lijekovi (steroidi) koji se ĉesto koriste za lijeĉenje tih stanja

mogu utjecati na uĉinkovitost cjepiva (pogledajte u nastavku, drugi lijekovi i Rabipur). Vaš lijeĉnik ili

medicinska sestra odluĉit će kako postupiti u tom sluĉaju.

Drugi lijekovi i Rabipur

Obavijestite svog lijeĉnika ili medicinsku sestru ako Vi ili Vaše dijete uzimate, nedavno ste uzeli ili biste

mogli uzeti bilo koje druge lijekove, ĉak i one koje ste nabavili bez recepta. Osim ako doktor ne odredi

drugaĉije, Vi ili Vaše dijete trebate nastaviti uzimati sve propisane lijekove kao i obiĉno.

Ako Vi ili Vaše dijete već imate oslabljeni imunološki sustav ili već uzimate lijekove koji umanjuju Vašu

otpornost na infekcije, možete se cijepiti Rabipurom. Ipak, tada postoji mogućnost da nećete biti tako dobro

zaštićeni kao ostali ljudi. U tom sluĉaju nakon cijepljenja Vaš lijeĉnik provest će neke krvne pretrage kako bi

provjerio stvara li Vaše tijelo dovoljno protutijela na virus bjesnoće. Ako bude potrebno, Vi ili Vaše dijete

ćete primiti dodatnu dozu cjepiva (pogledajte dio 3 ove upute o lijeku).

Moţda će Vama ili Vašem djetetu biti potrebno dati i injekciju protutijela protiv virusa bjesnoće

(zvanih "imunoglobulini protiv bjesnoće") ako Vi ili Vaše dijete niste u potpunosti cijepljeni protiv

bjesnoće i vrlo je vjerojatno da ste Vi ili Vaše dijete već zaraženi virusom bjesnoće. Ako je to sluĉaj,

injekcija imunoglobulina protiv bjesnoće (koji se daju samo jedanput i obiĉno uz prvu dozu cjepiva) i

cjepivo će Vam biti injicirani u razliĉite dijelove tijela. Obiĉno će Vam u dio tijela koji je došao u dodir sa

životinjom biti injicirano što je više moguće imunoglobulina protiv bjesnoće. Svu preostalu koliĉinu

imunoglobulina primit ćete na zasebnom mjestu za injiciranje.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, i dalje trebate primiti

cjepivo protiv bjesnoće ako ste imali ili ste vjerojatno imali kontakt s virusom.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Ako se smatra da je rizik od zaraze bjesnoćom znaĉajan, takoĊer možete primiti cjepivo Rabipur tijekom

trudnoće ili dojenja i prije izloženosti virusu. U tom sluĉaju, Vaš će lijeĉnik s Vama raspraviti rizike

cijepljenja i infekcije virusom bjesnoće i dati Vam savjet o najboljem trenutku za cijepljenje Rabipurom.

Upravljanje vozilima i strojevima:

Nije poznato djeluje li cjepivo na Vašu sposobnost upravljanja vozilom ili rada sa strojevima. No, neke od

nuspojava opisanih u dijelu 4 ovih uputa o lijeku mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa

strojevima.

Rabipur sadrţi:

Manje od 23 mg natrija po dozi te se zato smatra da "gotovo ne sadrži natrij".

3.

KAKO PRIMJENJIVATI RABIPUR?

Vama ili Vašem djetetu cjepivo će dati lijeĉnik ili medicinska sestra osposobljeni za davanje cjepiva. Možda

će biti potrebno lijeĉenje vrlo teških vrsta alergijskih reakcija koje se mogu pojaviti nakon primanja cjepiva,

stoga je važno da je takvo lijeĉenje dostupno (vidjeti dio 4 ove upute o lijeku). Vi ili Vaše dijete trebate

primiti cjepivo u prostorima ambulante ili klinike koji su adekvatno opremljeni za lijeĉenje takvih reakcija.

Upute namijenjene lijeĉnicima i medicinskom osoblju za pripremu cjepiva mogu se naći na kraju ove upute o

lijeku.

Preporuĉena pojedinaĉna doza za odrasle i djecu svih dobnih skupina je jedan mililitar (1,0 ml) po injekciji.

Vaš lijeĉnik će odluĉiti koliko doza cjepiva Vi ili Vaše dijete trebate primiti ovisno o tome jeste li Vi ili Vaše

djete već cijepljeni Rabipurom, prije ili nakon mogućeg kontakta s virusom.

Cjepivo se primjenjuje kao injekcija u mišić (obiĉno u mišić nadlaktice, a u male djece u bedreni mišić).

Cjepivo se ne primjenjuje u mišić stražnjice, potkožno ili u krvnu žilu.

RIJE MOGUĆEG IZLAGANJA VIRUSU BJESNOĆE

Ako Vi ili Vaše dijete niste nikada prije cijepljeni protiv bjesnoće, tada trebate primiti ukupno 3 doze

cjepiva na dane 0, 7 i 21 (ili 28).

Ako Vi ili Vaše dijete propustite primiti pojedinu dozu cjepiva u odreĊeno, dogovoreno vrijeme, trebate je

primiti što je prije moguće nakon tog propuštenog dogovorenog vremena.

Potreba za docjepljivanjem ovisi o riziku izlaganja virusu bjesnoće. Vaš lijeĉnik će prema službenim

preporukama o cijepljenju protiv bjesnoće odrediti kada se Vi ili Vaše dijete trebate docijepiti.

Ako imate stalni, visoki rizik od infekcije, Vaš lijeĉnik može tražiti da radite i redovite pretrage krvi kojim

će se odrediti koliĉina protutijela protiv bjesnoće u krvi tako da Vas se može docijepiti odmah ĉim to bude

potrebno. Iskustvo pokazuje da je docjepljivanje općenito potrebno svakih 2-5 godina.

AKON POSTAVLJENE SUMNJE ILI DOKAZANOG IZLAGANJA VIRUSU BJESNOĆE

Cijepljene osobe

Ako ste Vi ili Vaše dijete već cijepljeni u potpunosti (tri doze) protiv bjesnoće i/ili redovito

docjepljivani, a došli ste u kontakt s bijesnom životinjom ili životinjom za koju se sumnja da je bijesna,

Vi ili Vaše dijete obiĉno ćete trebati primiti 2 dodatne doze (svaka po 1,0 ml). Prvu ćete primiti što je

prije moguće nakon kontakta, a drugu 3 dana kasnije.

Necijepljene osobe

Ako Vi ili Vaše dijete niste prethodno cijepljeni ili ste primili neodgovarajuću osnovnu imunizaciju, primit

ćete 4 ili 5 doza (svaka po 1,0 ml).

Ako se primjenjuje raspored imunizacije od 4 doze, prva 2 cjepiva daju se što je prije moguće nakon

kontakta na 0. dan i potom se daju pojedinaĉne doze 7. i 21. dan nakon prve doze.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Ako se primjenjuje raspored imunizacije od 5 doza, prvo cjepivo daje se što je prije moguće nakon

kontakta na 0. dan i potom se daju pojedinaĉne doze 3., 7., 14. i 28. dan nakon prve doze.

Nakon mogućeg kontakta s virusom bjesnoće Vaš lijeĉnik razmotrit će rizik od infekcije u skladu s vrstom

kontakta koji ste imali Vi ili Vaše dijete. Primjerice, ako vas je ugrizla ili ogrebla životinja koja je možda

inficirana virusom ili ako ste bili u doticaju sa šišmišima, u mnogo ste većem riziku od infekcije virusom

bjesnoće od osobe koju je životinja polizala, no nije bilo oštećenja kože.

Kada je cijepljenje nužno, prvu ćete dozu primiti što je prije moguće nakon kontakta, a rane će se lijeĉiti na

sljedeći naĉin:

rane se moraju temeljito isprati i oprati sapunom i vodom

na ranu se primjenjuje antiseptiĉka otopina

ako sapun ili antiseptik nisu dostupni, ranu treba temeljito i obilno isprati vodom

Osobe s ugroženim imunološkim sustavom (slabi imunitet na infekcije)

Ako Vi ili Vaše dijete imate povećani rizik od infekcije virusom bjesnoće zato što Vaš/njegov imunološki

sustav ne funkcionira pravilno, Vi ili Vaše dijete trebat ćete pet ili šest doza (svaka od 1,0 ml) cjepiva protiv

bjesnoće nakon kontakta sa životinjom koja je zaražena bjesnoćom ili se sumnja da je zaražena. Cjepivo se

daje u kombinaciji s lokalnim lijeĉenjem rane i imunglobulinom protiv bjesnoće.

Ako se primjenjuje šest doza, prva 2 cjepiva daju se što je prije moguće nakon kontakta, a potom se daju

pojedinaĉne doze 3., 7., 14. i 28. dan nakon prve doze.

Ako se primjenjuje pet doza, prva doza daje se što je prije moguće nakon kontakta, a potom se daju

pojedinaĉne doze 3., 7., 14. i 28. dan nakon prve doze.

Moguće je da ćete Vi ili Vaše dijete morati napraviti pretrage krvi kojim će se odrediti koliĉina protutijela

protiv bjesnoće u krvi Vas ili Vašeg djeteta tako da vam se mogu dati dodatne doze cjepiva ako je to

potrebno. Vaš lijeĉnik objasnit će Vam što je potrebno napraviti i reći Vam kada trebate doći na dodatne

pretrage ili primiti dodatne doze.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Ozbiljne alergijske reakcije koje zahvaćaju cijelo tijelo, a ponekad su praćene i šokom (opasno niski krvni

tlak)* mogu se pojaviti nakon cijepljenja Rabipur cjepivom. U sluĉaju rijetkih, teških alergijskih reakcija na

cjepivo odgovarajuće medicinsko lijeĉenje i nadzor trebaju biti uvijek lako dostupni. U sluĉaju njihove

pojave odmah razgovarajte sa svojim lijeĉnikom.

Najĉešće prijavljene nuspojave kod primjene Rabipura bile su bol na mjestu injiciranja, uglavnom bol zbog

same injekcije, ili otvrdnuće kože na mjestu injiciranja. Te su reakcije vrlo ĉeste (pojavljuju se u više od 1 u

10 osoba).

Većina

reakcija na mjestu injiciranja nije bila jaka i prolazila je unutar 24-48 sati nakon

injiciranja.

Ostale nuspojave ukljuĉuju:

Vrlo ĉesto (može se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Glavobolja

Omaglica

Osip

Opće nelagoda (malaksalost)

Umor

Slabost (astenija)

Vrućica.

Ĉesto (može se javiti u do 1 na 10 osoba)

Nateĉene žlijezde (limfadenopatija)

Smanjeni apetit

Muĉnina

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Povraćanje

Proljev

Bol/nelagoda u trbuhu

Koprivnjaĉa (urtikarija)

Bol u mišićima

Bol u zglobovima (mijalgija, atralgija).

Rijetko (može se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Alergijske reakcije (preosjetljivost)

Trnci ili osjećaj poput uboda igle (parestezija)

Znojenje (hiperhidroza)

Zimica.

Vrlo rijetko (može se javiti u do 1 na 10 000 osoba)

Upala mozga, poremećaji živaca koji mogu izazvati slabost, nesposobnost kretanja ili gubitak osjeta u

pojedinim dijelovima tijela*

Nesvjestica, nestabilnost s omaglicom*

Ozbiljne alergijske reakcije koje uzrokuju oticanje lica ili vrata (angioedem)*.

* nuspojave iz spontanih prijava

Dodatne nuspojave u djece

U djece se oĉekuje ista uĉestalost, vrsta i ozbiljnost nuspojava kao što je i u odraslih.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijeĉnika ili medicinsku sestru. Ovo ukljuĉuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

KAKO ĈUVATI RABIPUR?

Ovo cjepivo ĉuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ĉuvati zaštićeno od svjetla u hladnjaku (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

Boĉice ĉuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se

na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte svog

ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

6.

SADRŢAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Rabipur sadrţi?

Djelatna tvar u cjepivu je virus bjesnoće (inaktivirani, soj Flury LEP)

2,5 IU. Proizveden je na

proĉišćenim stranicama pilećih embrija (PCEC).

Drugi sastojci su: trometamol, natrijev klorid, dinatrijev edetat, kalijev L-glutamat, poligelin, saharoza i

voda za injekcije.

Kako Rabipur izgleda i sadrţaj pakiranja?

Rabipur je bijeli liofilizirani prašak koji se rekonstituira s bistrim, bezbojnim otapalom. Rekonstituirano

cjepivo je bistro do blago opalescentno i bezbojno do blago ružiĉasto.

Rabipur je dostupan u pakiranjima od 1 boĉice s praškom, 1 jednokratnom štrcaljkom sa sterilnim otapalom,

1 malom naranĉastom iglom za injiciranje i jednom dugaĉkom zelenom iglom za otapanje.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvoĊaĉ

GSK Vaccines GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Njemaĉka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

GlaxoSmithKline d.o.o.

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 15

10020 Zagreb

Tel.: 01 6051999

Ovaj lijek je odobren u drţavama ĉlanicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim

nazivima:

Austrija

Rabipur

Belgija

Rabipur

Bugarska

Rabipur

Hrvatska

Rabipur

Republika Ĉeška

Rabipur

Danska

Rabipur

Francuska

Rabipur

Njemaĉka

Rabipur

MaĊarska

Rabipur

Irska

Rabipur

Italija

Rabipur

Luksemburg

Rabipur

Nizozemska

Rabipur

Norveška

Rabipur

Poljska

Rabipur

Portugal

Rabipur

Španjolska

Rabipur

Švedska

Rabipur

Ujedinjeno Kraljevstvo

Rabipur

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2017.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Upute za upotrebu Rabipur napunjene štrcaljke za jednokratnu upotrebu

Napunjena štrcaljka

1.

korak:

Jednom

rukom

držite

štrcaljku

zatvaraĉem

usmjerenim

prema

gore.

Obavezno

uhvatite

štrcaljku

bijeli

teksturirani

prsten

držanje (D).

2. korak: Drugom rukom primite zatvaraĉ (A) i

ĉvrsto

pomiĉite

naprijed

natrag

tako

odvojite

prstena

držanje

(D).

Zatvaraĉ

nemojte zaokretati niti vrtiti.

3. korak: Podignite zatvaraĉ (A) i priĉvršćeni sivi

zatvaraĉ na vrhu (B) kako biste ih uklonili. Budite

pažljivi kako ne biste dodirnuli sterilni vrh štrcaljke

(C).

Primjena igle (ove se upute odnose na zelenu i na naranĉastu iglu):

1. korak: Zaokrenite kako biste uklonili zatvaraĉ sa zelene

igle za rekonstituciju. Ne uklanjajte plastiĉni pokrov (G).

Ova je igla duža od druge igle.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O

2. korak: Jednom rukom ĉvrsto uhvatite štrcaljku (E) za

bijeli teksturirani prsten za držanje (D). Drugom rukom

nataknite iglu (F) i zaokrenite u smjeru kazaljke na satu

dok nije uĉvršćena na mjesto. Nakon što je igla uĉvršćena

na mjesto, uklonite njen plastiĉni pokrov (G).

Štrcaljka je sada spremna za upotrebu.

Upute za rekonstituciju Rabipura upotrebom napunjene štrcaljke:

Cjepivo se treba vizualno pregledati i prije i nakon rekonstitucije kako bi se iskljuĉila prisutnost stranih

vidljivih ĉestica i/ili odstupanje od propisanog izgleda. Cjepivo se ne smije koristiti ukoliko je došlo do

promjene izgleda cjepiva. Rekonstituirano cjepivo je bistro do blago opalescentno i bezbojno do blago

ružiĉasto.

Prašak za otopinu treba se rekonstituirati upotrebom priloženog otapala za rekonstituciju i pažljivo protresti

prije injekcije. Rekonstituirano cjepivo treba odmah upotrijebiti.

Boĉica s cjepivom sadrži negativni tlak. Nakon otapanja cjepiva preporuĉa se odvrnuti štrcaljku s igle da se

eliminira negativan tlak. Nakon toga, cjepivo se može lako navući iz boĉice. Ne preporuĉa se inducirati

dodatni tlak jer će prevelik tlak stvoriti poteškoće u navlaĉenju odgovarajuće koliĉine cjepiva.

Nakon što dovršite rekonstituciju cjepiva, uklonite zatvaraĉ s naranĉaste igle za primjenu (kako je objašnjeno

u 1. koraku za zelenu iglu) i zamijenite zelenu rekonstitucijsku iglu naranĉastom iglom za primjenu ili

drugom odgovarajućom iglom.

H A L M E D

18 - 09 - 2017

O D O B R E N O