Proscar

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Proscar 5 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nizozemska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Proscar 5 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-039526411-01] Urbroj: 381-12-01/30-15-11

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-039526411
 • Datum autorizacije:
 • 20-10-2015
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Proscar 5 mg filmom obložene tablete

finasterid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Proscar i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Proscar?

Kako uzimati Proscar?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Proscar?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Proscar i za što se koristi?

Proscar pripada klasi lijekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze. Djelatna tvar u lijeku Proscar je

finasterid, koji djeluje tako što se veţe za enzim 5-alfa-reduktazu te tako sprječava stvaranje tvari

uključene u rast prostate. Posljedica toga je zaustavljanje daljnjeg povećanja prostate. Dugotrajno

uzimanje lijeka Proscar često smanjuje veličinu prostate.

Zašto Vam je liječnik propisao Proscar?

Finasterid je specifični inhibitor enzima i primjenjuje se u liječenju muškaraca s dobroćudnim

povećanjem prostate (benignom hiperplazijom prostate - BHP). Proscar smanjuje povećanu prostatu i

ublaţava mokraćne simptome. Proscar će pomoći smanjiti rizik od razvoja iznenadne nemogućnosti

mokrenja (akutne urinarne retencije) i potrebu za operacijom.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Proscar?

Nemojte uzimati Proscar:

ako ste alergični na finasterid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Stanje za koje se propisuje Proscar javlja se samo u muškaraca. Ţene i djeca ne smiju uzimati

Proscar.

Što morate znati prije i tijekom uzimanja lijeka Proscar?

Ako je Vaša spolna partnerica trudna ili bi mogla biti trudna, morate izbjegavati izlagati je svome

sjemenu koje moţe sadrţavati male količine lijeka.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Proscar:

Ako imate ili ste imali alergijsku reakciju.

Ako radite PSA test, koji se provodi radi otkrivanja tumora prostate, obavijestite svog liječnika

da uzimate Proscar, jer Proscar moţe utjecati na rezultat PSA testa u krvi.

Ako bolujete ili ste bolovali od bolesti jetre. Ne preporučuje se primjena lijeka Proscar u

bolesnika sa zatajivanjem jetre.

Morate redovito posjećivati svog liječnika radi periodičke kontrole i procjene napretka u liječenju.

Molimo Vas da potraţite savjet liječnika ako se nešto od gore navedenog odnosi ili se ikad prije

odnosilo na Vas.

Drugi lijekovi i Proscar

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Proscar se općenito moţe uzimati zajedno s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Proscar je namijenjen isključivo za liječenje dobroćudnog povećanja prostate u muškaraca. Trudnice

ili ţene koje bi mogle biti trudne ne smiju uzimati Proscar i ne smiju rukovati smrvljenim ili

slomljenim Proscar tabletama. Ako se djelatna tvar u lijeku Proscar apsorbira nakon uzimanja kroz

usta ili preko koţe trudnice koja nosi muško dijete, finasterid kojem to dijete moţe biti izloţeno prije

roĎenja moţe narušiti normalni razvoj njegovih spolnih organa. Ako trudnica doĎe u kontakt s

djelatnom tvari u lijeku Proscar, potrebno je potraţiti savjet liječnika. Proscar tablete obloţene su

filmom koji sprječava kontakt s djelatnom tvari tijekom normalnog rukovanja tabletama, pod uvjetom

da tablete nisu slomljene ili zdrobljene.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka koji bi ukazivali na to da Proscar moţe štetno utjecati na sposobnost upravljanja

vozilima ili rada sa strojevima.

Proscar sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrţi šećer koji se zove laktoza. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja

nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se s Vašim liječnikom.

3.

Kako uzimati Proscar?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta lijeka Proscar svakog dana.

Uzmite jednu Proscar tabletu svaki dan s hranom ili bez nje.

Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati Proscar.

Ne zaboravite da je Vašoj prostati trebalo mnogo godina da naraste toliko da Vam prouzroči

simptome. Proscar moţe ublaţiti simptome koje imate i kontrolirati bolest samo ako ga nastavite

uzimati tijekom dugog razdoblja.

Liječnik Vam moţe propisati Proscar u kombinaciji s drugim lijekom koje se zove doksazosin. To

moţe pridonijeti boljoj kontroli dobroćudnog povećanja prostate.

Ako imate dojam da je učinak lijeka Proscar prejak ili preslab, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

Ako uzmete više lijeka Proscar nego što ste trebali

Uzmete li dozu koja je viša od propisane, ne preporučuje se posebno liječenje. Obratite se svom

liječniku za savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Proscar

Uzimajte Proscar kako je propisano. MeĎutim, propustite li uzeti dozu, nemojte uzeti dvostruku dozu

kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Samo uzmite sljedeću tabletu prema uobičajenom

rasporedu.

Ako prestanete uzimati Proscar

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U bolesnika koji uzimaju Proscar zabiljeţene su sljedeće nuspojave:

Često (javljaju se u manje od 1 na 10 liječenih osoba):

smanjenje spolnog nagona ili smanjena spolna ţelja

impotencija (nesposobnost postizanja erekcije).

Manje često (javljaju se u manje od 1 na 100 liječenih osoba):

promjene ili tegobe pri izbacivanju sjemena, kao što je smanjena količina sjemena koja se

oslobaĎa kod spolnog odnosa

oticanje i/ili osjetljivost dojki

osip.

Nepoznato (učestalost ne moţe se procijeniti iz dostupnih podataka):

alergijske reakcije kao što oticanje usana, jezika, grla i lica

depresija

smanjenje spolnog nagona koje se nastavilo i nakon prestanka uzimanja lijeka

osjećaj lupanja srca

povišenje vrijednosti jetrenih enzima

svrbeţ, koprivnjača

bol u testisima

tegobe pri izbacivanju sjemena koje su se nastavile nakon prestanka uzimanja lijeka

nemogućnost postizanja erekcije koja se nastavila nakon prestanka uzimanja lijeka

neplodnost i/ili slaba kakvoća sjemena.

Nakon prestanka uzimanja lijeka prijavljeno je

poboljšanje kakvoće sjemena.

U rijetkim je slučajevima prijavljen rak dojke u muškaraca.

Odmah morate prijaviti svom liječniku sve promjene na dojkama kao što su kvrţice, bol ili iscjedak iz

bradavice. Odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o ovim ili bilo kojim drugim neuobičajenim

simptomima jer to mogu biti znakovi ozbiljne bolesti kao što je rak dojke.

Prekinite uzimanje lijeka Proscar i odmah se obratite liječniku ako uočite bilo koji od sljedećih

simptoma (angioedem): oticanje lica, jezika ili grla; oteţano gutanje; koprivnjača i oteţano disanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O

5.

Kako čuvati Proscar?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 30

Čuvajte u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake ”EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Proscar sadrži?

Djelatna tvar je finasterid.

Jedna filmom obloţena tableta sadrţi 5 mg finasterida.

Drugi sastojci su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob prethodno geliran, natrijev škroboglikolat,

natrijev dokuzat, mikrokristalična celuloza (E460a), magnezijev stearat (E572), hipromeloza

(E464), hidroksipropilceluloza (E463), talk (E553b), boja indigo carmine aluminium lake (E132),

ţuti ţeljezov oksid (E172) i titanijev dioksid (E171).

Kako Proscar izgleda i sadržaj pakiranja?

Proscar tableta je plava, oblika jabuke s utisnutom oznakom ”MSD 72” na jednoj i ”PROSCAR” na

drugoj strani.

Veličina pakiranja:

28 tableta u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

Proizvođač lijeka

MERCK SHARP & DOHME B. V.

Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem

Nizozemska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u srpnju 2017.

H A L M E D

26 - 07 - 2017

O D O B R E N O