Primovist

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Primovist 0,25 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
 • Doziranje:
 • 0,25 mmol/ml
 • Farmaceutski oblik:
 • otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
 • Sastav:
 • Urbroj: 1 ml otopine za injekciju sadrži 181,43 mg dinatrijevog gadoksetata (Gd-EOB-DTPA dinatrij), što odgovara 0,25 mmol dinatrijevog gadoksetata (Gd-EOB-DTPA dinatrij)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Bayer AG, Berlin, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Primovist 0,25 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 napunjena štrcaljka s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-01]; 5 napunjenih štrcaljki s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-02]; 10 napunjenih štrcaljki s 5 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-03]; 1 napunjena štrcaljka sa 7,5 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-04]; 5 napunjenih štrcaljki sa 7,5 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-05]; 10 napunjenih štrcaljki sa 7,5 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-06]; 1 napunjena štrcaljka s 10 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-07]; 5 napunjenih štrcaljki s 10 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-08]; 10 napunjenih štrcaljki s 10 ml otopine, u kutiji [HR-H-392143167-09] Urbroj: 381-12-01/14-14-04

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-392143167
 • Datum autorizacije:
 • 22-07-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Primovist 0,25 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

dinatrijev gadoksetat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Saĉuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno proĉitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lijeĉniku koji Vam daje Primovist (radiologu) ili

medicinskom osoblju u bolnici/na odjelu.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijeĉnika ili radiologa. To

ukljuĉuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Primovist i za što se koristi

Što morate znati prije nego poĉnete primati Primovist

Kako primjenjivati Primovist

Moguće nuspojave

Kako ĉuvati Primovist

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što je Primovist i za što se koristi

Primovist je kontrastno sredstvo za oslikavanje jetre magnetskom rezonancijom. Koristi se kao

pomoć u otkrivanju i dijagnosticiranju promjena koje se mogu naći u jetri. Znakovi poremećaja

unutar jetre mogu se bolje procijeniti (njihov broj, veliĉina i raspored). Primovist može takoĊer

pomoći lijeĉniku da odredi prirodu bilo kojih promjena i tako povećava pouzdanost dijagnoze.

Primovist je otopina za intravensku injekciju. Ovaj lijek koristi se samo u dijagnostiĉke svrhe.

MR (magnetska rezonancija) je oblik medicinskog dijagnostiĉkog oslikavanja kojim se dobivaju

slike na temelju molekula vode otkrivenih u zdravom i poremećenom tkivu. To se radi pomoću

složenog sustava magneta i radiovalova.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Primovist

Nemojte primjenjivati Primovist

- ako ste alergiĉni na dinatrijev gadoksetat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu

6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom lijeĉniku prije nego primite Primovist ako

- imate ili ste imali alergiju (npr. peludnu groznicu, koprivnjaĉu) ili astmu

- ste prethodno imali reakciju na kontrastno sredstvo

- Vam je funkcija bubrega oslabljena.

Primjena nekih kontrastnih sredstava koja sadrže gadolinij u bolesnika s

takvim stanjem

povezuje se s nastankom bolesti koja se zove nefrogena sistemska fibroza (NSF). NSF je bolest

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

kojoj

dolazi

zadebljanja

kože

vezivnog

tkiva.

može

dovesti

oslabljene

pokretljivosti zglobova, slabosti mišića i oštećenja funkcije unutarnjih organa, što potencijalno

može ugroziti život.

- imate ozbiljnu bolest srca ili krvnih žila

- imate nisku razinu kalija u organizmu

- ste Vi ili netko iz Vaše obitelji ikad bolovali od poremećaja elektriĉnog ritma srca (sindrom

produljenog QT- intervala)

- ste reagirali promjenom ritma ili brzine rada srca nakon uzimanja lijekova.

Prije nego što primite Primovist, obavijestite svog lijeĉnika ako je kod Vas prisutno neko od gore

navedenih stanja. Lijeĉnik će potom odluĉiti da li je planirani pregled moguće provesti.

- Reakcije sliĉne alergijskima mogu nastupiti nakon primjene lijeka Primovist. Moguće su teške

reakcije. Mogu se javiti i odgoĊene reakcije (nakon više sati ili dana) (vidjeti dio 4. „Moguće

nuspojave“).

- Obavijestite svog lijeĉnika ako imate elektriĉni stimulator srca (engl. pacemaker) ili ako u svom

tijelu imate ugraĊene proteze ili kopĉe koje sadrže željezo.

Obavijestite svog lijeĉnika:

ako Vam bubrezi ne rade uredno

ako ste nedavno imali ili uskoro oĉekujete presaĊivanje jetre

Vaš lijeĉnik može odluĉiti napraviti krvne pretrage da bi provjerio koliko dobro rade Vaši bubrezi

prije odluke o primjeni lijeka Primovist, posebno ukoliko imate 65 ili više godina.

Nakupljanje u tijelu

Primovist djeluje zato što sadrži metal koji se naziva gadolinij. Ispitivanja su pokazala da male

koliĉine gadolinija mogu ostati u tijelu, ukljuĉujući i mozak. Nisu opažene nuspojave zbog

gadolinija koji zaostaje u mozgu.

Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost lijeka Primovist nisu utvrĊene u bolesnika mlaĊih od 18 godina s

obzirom na to da je iskustvo primjene u toj dobnoj skupini ograniĉeno. Dodatne informacije

vezane za primjenu lijeka Primovist u djece nalaze se na kraju ove upute.

Drugi lijekovi i Primovist

Obavijestite svog lijeĉnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge

lijekove. Ti lijekovi osobito ukljuĉuju sljedeće:

beta-blokatore, lijekove koji se uzimaju zbog povišenog arterijskog tlaka ili drugih

bolesti srca

lijekove koji utjeĉu na ritam ili brzinu otkucaja srca (npr. amiodaron, sotalol)

rifampicin (lijek za lijeĉenje tuberkuloze)

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Obavijestite lijeĉnika ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti, budući da se Primovist

ne smije koristiti tijekom trudnoće osim ako se to ne smatra apsolutno neophodnim.

Dojenje

Obavijestite lijeĉnika ako dojite ili namjeravate poĉeti dojiti. Lijeĉnik će razmotriti smijete li

nastaviti ili morate prekinuti dojenje kroz 24 sata nakon primjene lijeka Primovist.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Primovist sadrži natrij

Primovist sadrži 82 mg natrija po dozi lijeka Primovist (na temelju prosjeĉne koliĉine koja se daje

osobi od 70 kg). O tome je potrebno voditi raĉuna u bolesnika s ograniĉenim unosom natrija.

3.

Kako primjenjivati Primovist

Primovist ubrizgava lijeĉnik pomoću male igle u venu. Primovist se primjenjuje neposredno prije

pregleda magnetskom rezonancijom.

Nakon injekcije bit ćete pod nadzorom najmanje 30 minuta.

Preporučena doza

Doza Primovista koju ćete primiti ovisit će o Vašoj tjelesnoj težini:

0,1 ml lijeka Primovist po 1 kg tjelesne težine.

Doziranje kod posebnih grupa bolesnika

Primjena lijeka Primovist ne preporuĉuje se u bolesnika koji imaju teške tegobe bubrega, te u

bolesnika koji su nedavno imali ili uskoro oĉekuju presaĊivanje jetre. Ipak, ako je primjena

potrebna, smijete primiti samo jednu dozu lijeka Primovist tijekom pretrage, a drugu injekciju ne

smijete primiti najmanje sljedećih 7 dana.

Stariji bolesnici

Nije potrebno prilagoĊavati dozu ako imate 65 ili više godina, ali mogli bi Vam napraviti krvne

pretrage da bi se provjerilo koliko dobro rade Vaši bubrezi.

Dodatne obavijesti o primjeni i rukovanju lijekom Primovist navedene su na kraju ove upute.

Ako primite više lijeka Primovist nego što ste trebali

Predoziranje nije vjerojatno. U sluĉaju da se to dogodi, lijeĉnik će lijeĉiti sve simptome koji se

pojave.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Većina nuspojava su blage do umjerene.

Najĉešće zabilježene nuspojave u bolesnika koji su primili Primovist (mogu se javiti u 5 ili više

na 1000 bolesnika) su muĉnina, glavobolja, osjećaj vrućine, povišen krvni tlak, bol u leĊima i

omaglica.

Najozbiljnija nuspojava u bolesnika koji su primili Primovist je anafilaktoidni šok (teška reakcija

nalik na alergiju).

Kao i s drugim kontrastnim sredstvima, u rijetkim se sluĉajevima mogu javiti reakcije sliĉne

alergijskima, ukljuĉujući teške reakcije (šok) u vrlo rijetkim sluĉajevima, kad je neophodna hitna

medicinska pomoć.

Blago oticanje lica, usnica, jezika ili grla, kašalj, svrbež, curenje iz nosa, kihanje i koprivnjaĉa

mogu biti prvi znakovi razvoja teške reakcije. Odmah obavijestite zdravstveno osoblje u

slučaju da Vam se javi neki od navedenih znakova ili počnete otežano disati.

Mogu nastupiti i odgoĊene reakcije, koje se javljaju više sati ili dana nakon primjene lijeka

Primovist. U tom sluĉaju javite se svom lijeĉniku ili radiologu.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

U nastavku je popis prijavljenih/primijećenih nuspojava prema njihovoj uĉestalosti:

Često

može

javiti

kod do 1 od 10

osoba

Manje često

može se javiti kod

do 1 od 100 osoba

Rijetko

može se javiti kod do 1

od 1000 osoba

Nepoznato

uĉestalost

može

procijeniti iz dostupnih

podataka

Glavobolja

Muĉnina

Osjećaj vrtnje

(vrtoglavica)

Omaglica

Utrnulost i trnci

Problemi s osjetom

okusa

Problemi s osjetom

mirisa

Crvenilo uz osjećaj

vrućine

Povišen krvni tlak

Poteškoće s

disanjem

Povraćanje

Suha usta

Kožni osip

Jak svrbež*

Bol u leĊima

Bol u prsištu

Reakcije na mjestu

primjene injekcije**

Osjećaj vrućine

Zimica

Umor

Neuobiĉajeno

osjećanje

Nesposobnost mirnog

sjedenja ili stajanja

Nevoljno drhtanje

Nenormalno jak ili

ubrzan rad srca

(palpitacije)

Nepravilni otkucaji srca

(znakovi srĉanog bloka)

Nelagoda u ustima

Pojaĉana proizvodnja

sline

Crveni kožni osip s

prištićima i mrljama

Pojaĉano znojenje

Osjećaj nelagode

Opće loše osjećanje

Ubrzan rad srca

Nemir

Reakcije preosjetljivosti

/ reakcije nalik alergiji

(npr. šok, nizak krvni

tlak, oticanje jezika i

grla, urtikarija

(koprivnjaĉa), oticanje

lica, curenje iz nosa,

konjunktivitis (upala

oĉne spojnice), bolovi u

trbuhu, smanjeni osjet

ili osjetljivost kože,

kihanje, kašalj, svrbež,

blijeda koža)

*jak svrbež (generalizirani svrbež, svrbež oka)

**reakcije na mjestu davanja injekcije (razliĉitog tipa) ukljuĉuju sljedeće: nehotiĉni izlazak

kontrastnog sredstva i krvarenje u okolno tkivo na mjestu primjene injekcije, peĉenje na mjestu

primjene injekcije, hladnoća na mjestu primjene injekcije, iritacija na mjestu primjene injekcije,

bol na mjestu primjene injekcije

Sljedeće nuspojave bile su u nekim sluĉajevima po život opasne ili su imale smrtni ishod: šok i

poteškoće s disanjem.

Promjene u laboratorijskim vrijednostima mogu nastupiti ubrzo nakon primjene lijeka Primovist.

Iz tog razloga obavijestite zdravstveno osoblje da ste nedavno obavili pregled zbog kojeg ste

primili Primovist u sluĉaju da će Vam uzimati uzorke krvi i mokraće.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Zabilježena je pojava nefrogene sistemske fibroze (koja uzrokuje

otvrdnuća kože, a može

zahvatiti takoĊer i meka

tkiva i unutarnje organe) vezano uz primjenu drugih kontrastnih

sredstava koja sadrže gadolnij.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijeĉnika ili radiologa. Ovo ukljuĉuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Primovist

Ovaj lijek ĉuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete ĉuvanja.

Ovaj lijek se mora primijeniti neposredno nakon otvaranja.

Ovaj lijek je bistra, bezbojna do blijedožuta otopina. Izgled otopine valja pregledati prije uporabe.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti u sluĉaju jake promjene boje, pojave ĉestica u otopini ili

oštećenja spremnika.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Primovist sadrži

Djelatna tvar je dinatrijev gadoksetat. Svaki ml otopine za injekciju sadrži 0,25 mmol

dinatrijevog gadoksetata (što odgovara 181,43 mg dinatrijevog gadoksetata).

Drugi sastojci su trinatrijev kaloksetat, trometamol, natrijev hidroksid za prilagodbu pH,

kloridna kiselina za prilagodbu pH i voda za injekcije.

1 napunjena štrcaljka s 5,0 ml sadržava 907 mg dinatrijevog gadoksetata.

1 napunjena štrcaljka s 7,5 ml sadržava 1361 mg dinatrijevog gadoksetata [samo staklena

štrcaljka].

1 napunjena štrcaljka s 10,0 ml sadržava 1814 mg dinatrijevog gadoksetata.

Kako Primovist izgleda i sadržaj pakiranja

Primovist je bistra, bezbojna do blijedožuta tekućina bez vidljivih ĉestica.

Sadržaj pakiranja je:

1, 5 ili 10 napunjenih štrcaljki s 5,0 ml otopine za injekciju (u staklenoj/plastiĉnoj napunjenoj

štrcaljki od 10 ml).

1, 5 ili 10 napunjenih štrcaljki s 7,5 ml otopine za injekciju (u staklenoj napunjenoj štrcaljki od 10

ml) [samo staklena štrcaljka].

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

1, 5 ili 10 napunjenih štrcaljki s 10,0 ml otopine za injekciju (u staklenoj/ plastiĉnoj napunjenoj

štrcaljki od 10 ml).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veliĉine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Bayer d.o.o., Radniĉka cesta 80, Zagreb, Hrvatska

ProizvoĎač lijeka

Bayer AG, Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, Njemaĉka

Ovaj lijek je odobren pod nazivom Primovist u sljedećim državama članicama Europskog

ekonomskog prostora (EEA):

Austrija, Belgija, Hrvatska, Cipar, Ĉeška, Estonija, Finska, Njemaĉka, Grĉka, Irska, Italija,

Latvija,

Litva,

Luksemburg,

MaĊarska,

Malta,

Nizozemska,

Norveška,

Poljska,

Portugal,

Slovaĉka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo lijeĉnicima ili zdravstvenom osoblju.

Oštećenje funkcije bubrega

Prije primjene lijeka Primovist preporučuje se učiniti laboratorijske pretrage kod svih

bolesnika na postojanje renalne disfunkcije.

Prijavljeni

sluĉajevi

nefrogene

sistemske

fibroze

(NSF)

povezane

primjenom

nekih

kontrastnih sredstava koja sadrže gadolinij u bolesnika s akutnim ili kroniĉnim teškim bubrežnim

oštećenjem (GF<30 ml/min /1,73 m

). Bolesnici koji se podvrgavaju transplantaciji jetre pod

osobitim su rizikom s obzirom da je incidencija akutnog zatajenja bubrega u toj grupi bolesnika

visoka. S obzirom da kod primjene lijeka Primovist postoji mogućnost nastanka NSF-a, potrebno

je izbjegavati njegovu primjenu u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega, te u bolesnika

perioperativnom

razdoblju

transplantacije

jetre

osim

podaci

dobiveni

ovom

dijagnostiĉkom pretragom nisu neophodni i ne mogu se dobiti uporabom tehnike magnetske

rezononcije bez pojaĉavanja kontrastom. Ukoliko se primjena lijeka Primovist ne može izbjeći,

doza ne smije premašiti 0,025 mmol/kg tjelesne težine. Tijekom pretrage ne smije se primijeniti

više od jedne doze. S obzirom na nedostatak podataka o ponovljenoj primjeni, Primovist injekcije

smiju se ponovno primijeniti nakon što je od prethodne injekcije prošlo najmanje 7 dana.

S obzirom da kod starijih bolesnika renalni klirens gadoksetata može biti smanjen, posebno je

važno napraviti probir bolesnika u dobi od 65 godina i više za renalnu disfunkciju.

Hemodijaliza ubrzo nakon primjene lijeka Primovist može biti korisna za uklanjanje lijeka

Primovist iz organizma.

Nema dokaza koji bi potkrijepili primjenu hemodijalize u svrhu prevencije ili lijeĉenja NSF-a u

bolesnika koji već nisu na hemodijalizi.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

Trudnoća i dojenje

Primovist se ne smije primjenjivati u trudnica osim ako kliniĉko stanje žene ne zahtijeva primjenu

gadoksetata.

Odluku o nastavku ili prekidu dojenja u razdoblju od 24 sata nakon primjene lijeka Primovist,

moraju donijeti zajedno lijeĉnik i dojilja.

Pedijatrijska populacija

Provedeno je opservacijsko ispitivanje u 52 pedijatrijska bolesnika (u dobi > 2 mjeseca i < 18

godina). Bolesnici su upućeni na prikaz jetre magnetskom rezonancijom pojaĉanom kontrastom

Primovist, kako bi se procijenile suspektne ili već poznate fokalne lezije jetre.

Dodatne

dijagnostiĉke

informacije

dobivene

kada

prikazi,

dobiveni

kombiniranom

magnetskom

rezonancijom

jetre

pojaĉavanja

kontrastom,

usporeĊeni

prikazima

dobivenim samo magnetskom rezonancijom bez pojaĉavanja kontrastom. Prijavljeni su ozbiljni

štetni dogaĊaji, meĊutim niti jedan od strane ispitivaĉa nije ocijenjen kao povezan s lijekom

Primovist. Zbog retrospektivne prirode i male veliĉine uzorka ovog ispitivanja ne može se

donijeti konaĉan zakljuĉak vezano uz djelotvornost i sigurnost u ovoj populaciji.

Prije injekcije

Primovist je bistra, bezbojna do blijedožuta otopina koja ne sadrži vidljive ĉestice. Kontrastno

sredstvo mora se vizualno pregledati prije uporabe. Kontrastna sredstva ne smiju se primjenjivati

ako je nastupila jaka promjena boje, ako su prisutne vidljive ĉestice u otopini ili ako je spremnik

oštećen.

Primjena

Primovist se mora primijeniti nerazrijeĊen u obliku intravenske injekcije u bolusu brzinom od 2

ml/s. Nakon injekcije, intravensku kanilu/put valja isprati fiziološkom otopinom (9 mg/ml).

- Bolesnik mora pod nadzorom najmanje 30 minuta nakon injekcije.

- Primovist se ne smije miješati s drugim lijekovima.

- Valja strogo izbjegavati intramuskularno ubrizgavanje kontrastnog sredstva.

Rukovanje

Primovist je gotova otopina za primjenu.

Napunjena štrcaljka priprema se za ubrizgavanje neposredno prije pregleda.

Zatvaraĉ vrha mora se ukloniti s napunjene štrcaljke neposredno prije uporabe.

Preostala otopina koja se nije iskoristila u jednom pregledu mora se ukloniti sukladno lokalnim

propisima.

Naljepnica s injekcije mora se odlijepiti, te priĉvrstiti u karton bolesnika da bi se moglo toĉno

pratiti koje je kontrastno sredstvo koje sadrži gadolinij primijenjeno. TakoĊer

je potrebno

zabilježiti i primijenjenu dozu.

Ako se koriste elektroniĉki kartoni bolesnika, u karton bolesnika mora se upisati naziv lijeka, broj

serije i doza.

Samo staklena štrcaljka:

Samo staklena štrcaljka

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

RUĈNA PRIMJENA INJEKCIJE

1. Otvorite pakiranje

2. Uvijte potisni klip na štrcaljku

3. Otkinite zaštitni poklopac

4. Uklonite zaštitni poklopac

5. Uklonite gumeni ĉep

6. Uklonite zrak iz štrcaljke

Samo plastiĉna štrcaljka

RUĈNA PRIMJENA INJEKCIJE

PRIMJENA INJEKCIJE POMOĆU

TLAĈNOG INJEKTORA

1. Otvorite pakiranje

1. Otvorite pakiranje

2. Izvadite štrcaljku i potisni klip

2. Izvadite štrcaljku

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O

3. Uvijte potisni klip u štrcaljku u smjeru

kazaljke na satu

3. Otvorite poklopac odvrtanjem

4. Otvorite zatvaraĉ okretom

4. Spojite vrh štrcaljke na cijevni sustav

okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

Nastavite u skladu s uputama za ureĊaj.

5. Uklonite zrak iz štcaljke

Dodatne informacije o korištenju lijeka Primovist navedene su u dijelu 3. ove upute.

H A L M E D

20 - 02 - 2018

O D O B R E N O