Pirsue

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Pirsue
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Pirsue
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • stoka
 • Područje terapije:
 • Antibakterijski lijekovi za intramamijsku upotrebu
 • Terapijske indikacije:
 • Za liječenje субклинического мастита kod лактирующих krava kroz Грамположительные cocchi osjetljivi na pirlimycin uključujući i staph organizmi, kao što su aureus, kao пенициллиназы-pozitivne i пенициллиназы-negativno, i коагулазонегативных стафилококков; стрептококков, mikroorganizama, uključujući Strep agalactiae, Стрептококков Streptococcus dysgalactiae i Streptococcus uberis.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/000054
 • Datum autorizacije:
 • 29-01-2001
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/000054
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP

Pirsue 5 mg/ml intramamarna otopina za

goveda

1.

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

Nositelj odobrenja za proizvodnju odgovoran za puštanje proizvodne serije:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Pirsue 5 mg/ml intramamarna otopina za goveda

3.

NAVOĐENJE DJELATNIH TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Pirlimicin hidroklorid ekvivalentan količini od 50 mg pirlimicina po štrcaljki od 10 ml

4.

INDIKACIJA(E)

Za liječenje

subkliničkog mastitisa u krava u laktaciji zbog gram-pozitivnih koka osjetljivih na

pirlimicin,

uključujući

stafilokoke

što

Staphylococcus

aureus

(penicilinaza-pozitivan

penicilinaza-negativan)

koagulaza-negativne stafilokoke i streptokokne organizme, uključujući

Streptococcus agalactiae

Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus uberis.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Otpornost na pirlimicin.

Liječenje infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama kao što je

E. coli

Ne davati kravama s opipljivim promjenama vimena zbog kroničnog subkliničkog mastitisa.

6.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

Ako primijetite bilo koje ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave koje nisu spomenute u uputi o VMP,

obavijestite veterinara.

7.

CILJNE VRSTA ŽIVOTINJA

Goveda (mliječne krave u laktaciji)

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Intramamarna primjena.

Infundirajte jednu štrcaljku (50 mg pirlimicina) u svaku inficiranu četvrtinu.

Liječenje se sastoji od osam infundiranja po jedne štrcaljke svaka 24 sata.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Radi smanjenja opasnosti od infekcija

E. coli

potreban je oprez kako se u sise ne bi unijeli patogeni.

Prije infundiranja osigurajte odgovarajuću čistoću sise (i vimena, prema potrebi). Stoga je potrebno

pažljivo slijediti upute u nastavku.

Operite ruke prije diranja vimena. Operite vime ako je prljavo. Ako je to potrebno, temeljito operite

sise toplom vodom s dodatkom sredstva za čišćenje koje je prikladno za upotrebu u proizvodnji

mlijeka, a zatim ih temeljito osušite.

Dezinficirajte

kraj

sise prikladnim sredstvom za čišćenje. Kraj

sise treba čistiti dok na vati više ne bude prljavštine. Za svaku sisu upotrijebite zasebni dezinfekcijski

rupčić. Ne dodirujte očišćene krajeve sisa prije primjene tvari za infundiranje.

Uvođenje:

Uklonite bijeli čep povlačenjem ravno prema gore. Nježno uvedite kanilu u kanal sise,

pažljivo infundirajte proizvod.

Nježno i polako neprestano

gurajte

klip

biste

istisnuli

čitav

sadržaj

žlijezdu

masirajte četvrt

kako bi se proizvod distribuirao u mliječnu cisternu. Nakon infundiranja umočite sve sise u tekućinu

za dezinfekciju sisa.

Testiranje osjetljivosti ciljnih bakterija treba provesti prije liječenja.

10.

KARENCIJA

Meso i iznutrice: 23 dana.

Mlijeko: 5 dana.

11.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati izvan dosega i pogleda djece.

Ne čuvati iznad 25° C. Čuvati štrcaljke u originalnom spremniku.

Ne upotrebljavati nakon datuma isteka navedenog na etiketi i spremniku.

12.

POSEBNA UPOZORENJA

Izbjegavajte kontakt s otopinom. Operite ruke i svu izloženu površinu kože sapunom i vodom i

skinite onečišćenu odjeću odmah nakon upotrebe. Ispirite oči vodom 15 minuta odmah nakon

izlaganja. Kapke držite otvorenima kako biste osigurali potpuni kontakt s vodom.

Između pirlimicina i ostalih linkozamida ili makrolida može doći do križne rezistencije.

13.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Svi neupotrjebljeni veterinarsko-medicinski proizvodi ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih

veterinarsko-medicinskih proizvoda moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici

Europske agencije za lijekove (http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog

predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Lietuva

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 224 5222

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 86 14 00 00

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel:

+

43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4191900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2234800

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)810 734 937

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România S.R.L.

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Zoetis Belgium SA

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Slovenija

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 80 00

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 257 101 111

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6791900

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

Oriola Vilnius UAB

Tel: +370 610 05088

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034