P3-ULTRASIL 163

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • P3-ULTRASIL 163
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • Medicinski uređaj

Dokument

 • za javnost:
 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.


  Zatražite informativni letak za javnost.

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • P3-ULTRASIL 163
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • Ecolab
 • Broj odobrenja:
 • 115974E
 • Zadnje ažuriranje:
 • 12-03-2018

Sažetak Opisa Svojstava

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br.

1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

1 / 17

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

1.1 Identifikacija proizvoda

Ime proizvoda

P3-ultrasil 163

Oznaka proizvoda

115974E

Uporaba tvari/pripravka

Sredstvo za čišćenje

Vrsta tvari

Smjesa

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razrijeđenom

proizvodu

Nema informacija za razrijeđenje

1.2 Važni utvrđeni načini korištenja tvari ili mješavine i načini korištenja koji se ne preporučaju

Identificirane uporabe

Sredstvo za čišćenje - CIP postupak

Preporučena ograničenja u

svezi s uporabom

Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

1.3 Podaci o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista

Proizvođač

Ecolab d.o.o.

Zavrtnica 17

10 000, Zagreb Hrvatska 01 632 1600 (radno vrijeme 8-16 h)

dijana.kovacic@ecolab.com

1.4 Broj službe za izvenredna stanja

Broj službe za izvenredna

stanja

Telefonski broj Centra za

informacije o trovanju

01-23-48-342

Datum sakupljanja/revizije

14.01.2015

Verzija

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Razvrstavanje tvari i smjese

Klasifikacija (UREDBI (EZ) br. 1272/2008)

Oksidirajuće tekućine , Klasa 2

H272

Akutna toksičnost , Klasa 4

H302

Izjedanje kože , Klasa 1A

H314

Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost -

jednokratna izloženost , Klasa 3, Dišni sustav

H335

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

O; OKSIDIRAJUCE

Xn; ŠTETNO

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

2 / 17

C; NAGRIZAJUĆE

Za cjelokupan sadržaj R upozorenja spomenutih u ovom odsjeku, pogledati odsjek 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

2.2 Elementi oznake

Označivanje naljepnicom (UREDBI (EZ) br. 1272/2008)

Piktogrami rizika

Upozoravajuća riječ

Opasnost

Upozorenja o opasnosti

H272

Može pojačati požar; oksidant.

H302

Štetno ako se proguta.

H314

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H335

Može nadražiti dišni sustav.

Obavijesti o opasnosti

Sprječavanje:

P210

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog

plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.

P220

Držite podalje od odjeće / ostalih zapaljivih

materijala.

P221

Poduzmite sve mjere opreza kako bi izbjegli

miješanje sa zapaljivim tvarima.

P280

Nosite zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu

za lice.

Intervencija:

P303 + P361 + P353

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili

kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu

odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.

P305 + P351 + P338

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno

ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti

kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one

lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P310

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU

OTROVANJA ili liječnika.

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

Hydrogen peroxide

Peroxyacetic acid

peroksioktanojska kislina

2.3 Ostale opasnosti

Ne miješati sa izbjeljivačima i ostalim kloriranim proizvodima - nastati će plinoviti klor.

ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA

3.2 Smjese

Opasni sastojci

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

3 / 17

Kemijski naziv

CAS-br.

EZ-br.

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBI (EZ) br. 1272/2008)

Koncentracija:

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

C-O-Xn; R35-

R20/22-R5-R8

Note B Oksidirajuće tekućine

Klasa 1; H271

Akutna toksičnost Klasa 4;

H302

Akutna toksičnost Klasa 4;

H332

Izjedanje kože Klasa 1A;

H314

>= 20 - < 25

9-Octadecenoic acid

(Z)-, sulfonated,

potassium salts

68609-93-8

271-843-1

Xi; R36/38

Ozbiljno oštećenje

oka/nadraživanje oka Klasa 2;

H319

Nadraživanje i nagrizanje

kože Klasa 2; H315

>= 10 - < 20

Octena kiselina

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

C; R10-R35

Note B Zapaljive tekućine

Klasa 3; H226

Izjedanje kože Klasa 1A;

H314

>= 5 - < 10

Peroxyacetic acid

79-21-0

201-186-8

Xn-C-N-O; R7-

R10-R20-R21-

R22-R35-R37-

Note B, Nota D Zapaljive

tekućine Klasa 3; H226

Organski peroksidi Vrsta F;

H242

Akutna toksičnost Klasa 4;

H302

Akutna toksičnost Klasa 4;

H332

Akutna toksičnost Klasa 4;

H312

Izjedanje kože Klasa 1A;

H314

Akutna vodena toksičnost

Klasa 1; H400

>= 5 - < 10

Octanoic acid

124-07-2

204-677-5

01-2119552491-41

C-Xn; R34-R20

Akutna toksičnost Klasa 4;

H332

Izjedanje kože Klasa 1C;

H314

Ozbiljna povreda oka Klasa 1;

H318

>= 2.5 - < 3

9 -Octadecenoic acid

(9Z)-, sulfonated,

oxidized, potassium

salts

1315321-94-8

01-2119888885-11

C-N-O; R35-

R7-R51/53

Izjedanje kože Klasa 1A;

H314

Ozbiljna povreda oka Klasa 1;

H318

Kronična vodena toksičnost

Klasa 2; H411

Organski peroksidi Vrsta C;

H242

>= 1 - < 2.5

HEDP

2809-21-4

220-552-8

01-2119510391-53

Xi; R41

Ozbiljna povreda oka Klasa 1;

H318

>= 1 - < 2.5

peroksioktanojska

kislina

33734-57-5

F-C-N-O; R17-

R34-R50-R7

Akutna vodena toksičnost

Klasa 1; H400

Ozbiljno oštećenje

oka/nadraživanje oka Klasa 1;

H318

Organski peroksidi Vrsta F;

H242

Piroforne tekućine Klasa 1;

>= 1 - < 2.5

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

4 / 17

H250

Nadraživanje i nagrizanje

kože Klasa 1B; H314

Za cjelokupan sadržaj R upozorenja spomenutih u ovom odsjeku, pogledati odsjek 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mjera prve pomoći

U slučaju dodira s očima

Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u

trajanju od najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih

nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah

pozovite liječnika.

U slučaju dodira s kožom

Odmah ispirati s mnogo vode u trajanju od barem 15 minuta. Ako

je moguće, upotrijebiti blag sapun. Operite kontaminiranu odjeću

prije ponovne rabe. Prije ponovne uporabe, temeljito očistiti

obuću. Odmah pozovite liječnika.

U slučaju gutanja

Isprati usta vodom. NE izazivajte povraćanje. Nikada ne davati

bilo što u usta nesvjesnoj osobi. Odmah pozovite liječnika.

U slučaju inhalacije

Premjestiti na svjež zrak. Liječiti simptomatski. Ako se pojave

simptomi, potražiti liječničku pomoć.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o utjecajima na zdravlje i mogućim simptomima.

4.3 Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Liječenje

Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za

gašenje

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim

okolnostima i okolnom ambijentu.

Neprikladna sredstva za

gašenje požara

Nisu poznati.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Posebne opasnosti tijekom

suzbijanja požara

Oksidans. U dodiru s drugim materijalom može uzrokovati požar.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

5 / 17

Opasni proizvodi izgaranja

Produkti raspadanja mogu uključivati sljedeće materijale:

ugljikovi oksidi

Dušikovi oksidi (NOx)

sumporni oksidi

Fosforovi oksidi

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

Dodatni podaci

: S požarnim ostacima i vodom koja se koristila za gašenje požara

mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama. U slučaju požara

i/ili eksplozije, ne udisati dimove.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Savjet za osoblje koje ne

intervenira u hitnim

slučajevima

Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Držati ljude podalje i nasuprot

vjetru u odnosu na prolivenu tekućinu/pukotinu iz koje curi.

Izbjegavati udisanje, gutanje i dodir s kožom te očima. Ukoliko se

radnici susreću s količinama većim od graničnih vrijednosti

izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće provjerene respiratore.

Osigurajte da čišcenje obavlja samo stručno osoblje. Pogledati

mjere zaštite navedene u odsjecima 7 i 8.

Savjet za osoblje koje

intervenira u hitnim

slučajevima

Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlijevanja,

treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o

prikladnim i neprikladnim materijalima.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša

Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Metodama čišćenja

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.Zaustavite i počistite prolivenu

tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć upijanja (npr.

pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te stavite u

spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim uredbama

(pogledati odsjek 13).Isperite tragove vodom.Za velike izljeve

omeđiti proliveni materijal ili pokupiti materijal kako bi se osiguralo

da ne dospije u odvod.

6.4 Uputa za druge odjeljke

Vidjeti Odjeljak 1 za konakt za hitne informacije.

Za osobnu zaštitu pogledati odsjek 8.

Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o zbrinjavanju otpada.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje

Nemojte konzumirati. Ne udisati

prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima,

kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati ruke Rabiti

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

6 / 17

samo uz odgovarajuću ventilaciju. Ne miješati sa izbjeljivačima i

ostalim kloriranim proizvodima - nastati će plinoviti klor.

Higijenske mjere

Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i

sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije

ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i

izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje

ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim

kemikalijama

7.2 Uvijeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladišnih prostora i

spremnika

Čuvati na hladnom, dobro provjetrenom mjestu. Čuvati odvojeno

od redukcijskih sredstava. Čuvati odvojeno od jakih baza. Čuvati

odvojeno od zapaljivog materijala. Čuvati izvan dohvata djece.

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Pohranjujte u primjerenim

obilježenim spremnicima.

Temperatura skladištenja

5 °C do 30 °C

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Posebna uporaba

Sredstvo za čišćenje - CIP postupak

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1 Nadzorni parametri

Ograničenja kod profesionalnog izlaganja

CAS-br.

Sastojci

Vrsta vrijednosti

(Oblik izloženosti)

Nadzorni

parametri

Ažurirati

Temelj

7722-84-1

Hydrogen

peroxide

STEL

2 ppm

2.8 mg/m3

2009-01-30

HR OEL

1 ppm

1.4 mg/m3

2009-01-30

HR OEL

64-19-7

Octena

kiselina

10 ppm

25 mg/m3

2009-01-30

HR OEL

DNEL

Hydrogen peroxide

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: ratkotrajno - lokalno

Vrijednost: 3 mg/m3

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci

Vrijednost: 1.4 mg/m3

peracetic acid

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/m3

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

7 / 17

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni sustavni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/m3

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/m3

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni lokalni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/m3

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Dodir s kožom

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni lokalni učinci

Vrijednost: 0.12

Konačna upotreba: Uporaba potrošača

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/m3

Konačna upotreba: Uporaba potrošača

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni sustavni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/m3

Konačna upotreba: Uporaba potrošača

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni lokalni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/m3

Konačna upotreba: Uporaba potrošača

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni lokalni učinci

Vrijednost: 0.3 mg/m3

9 -Octadecenoic acid (9Z)-,

sulfonated, oxidized,

potassium salts

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/m3

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni sustavni učinci

Vrijednost: 1.8 mg/m3

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Dodir s kožom

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci

Vrijednost: 0.3 mg/cm2

Konačna upotreba: Radnici

Načini izloženosti: Dodir s kožom

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni sustavni učinci

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

8 / 17

Vrijednost: 0.9 mg/cm2

Konačna upotreba: Uporaba potrošača

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci

Vrijednost: 0.14 mg/m3

Konačna upotreba: Uporaba potrošača

Načini izloženosti: Inhalacija

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni sustavni učinci

Vrijednost: 0.42 mg/m3

Konačna upotreba: Uporaba potrošača

Načini izloženosti: Dodir s kožom

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci

Vrijednost: 0.2 mg/cm2

Konačna upotreba: Uporaba potrošača

Načini izloženosti: Dodir s kožom

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni sustavni učinci

Vrijednost: 0.6 mg/cm2

Konačna upotreba: Potrošači

Načini izloženosti: Gutanje

Potencijalni učinci na zdravlje: Dugoročni sustavni učinci

Vrijednost: 0.04 ppm

Konačna upotreba: Potrošači

Načini izloženosti: Gutanje

Potencijalni učinci na zdravlje: Akutni sustavni učinci

Vrijednost: 0.12 ppm

PNEC

peracetic acid

Slatka voda

Vrijednost: 0.000224 mg/l

Talog u slatkoj vodi

Vrijednost: 0.00018 mg/kg

Voda

Vrijednost: 0.051 mg/l

Zemlja

Vrijednost: 0.32 mg/kg

9 -Octadecenoic acid (9Z)-,

sulfonated, oxidized,

potassium salts

Slatka voda

Vrijednost: 0.00075 mg/l

Morska voda

Vrijednost: 0.000075 mg/l

Voda

Vrijednost: 0.0075 mg/l

Talog u slatkoj vodi

Vrijednost: 0.003 mg/kg

Talog u moru

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

9 / 17

Vrijednost: 0.003 mg/kg

Voda

Vrijednost: 2 mg/l

Zemlja

Vrijednost: 0.00012 mg/kg

Vrijednost: 1.67 mg/kg

8.2 Nadzor nad izloženošću

Odgovarajući inženjerski mehanizmi

Tehničke mjere

Djelotvoran odvodno ventilacijski sustav. Održavati vrijednosti

koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti

izloženosti na radu.

Individualne mjere zaštite

Higijenske mjere

Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i

sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije

ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i

izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje

ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim

kemikalijama

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Zaštitne naočale

Stitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374)

Nosite sljedeću osobnu zaštitnu opremu:

Nitrilna guma

Butilna guma

Nepropusne rukavice

U slučaju bilo kakvih znakova razgradnje rukavica ili kemijskog

prodiranja kroz rukavice treba ih ukloniti i zamijeniti novim.

Zaštita kože i tijela (EN

14605)

Osobna zaštitna oprema sastoji se od: odgovarajućih zaštitnih

rukavica, sigurnosnih naočala i zaštitne odjeće

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

None required if airborne concentrations are maintained below the

exposure limit listed in Exposure Limit Information. Use certified

respiratory protection equipment meeting EU

requirements(89/656/EEC, 89/686/EEC ), or equivalent, when

respiratory risks cannot be avoided or sufficiently limited by

technical means of collective protection or by measures, methods

or procedures of work organization.

Nadzor nad zaštitom okoliša

Opći savjeti

: Osigurajte okolicu mjesta pohrane.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Opće informacije

: tekućina

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

10 / 17

Boja

: Bezbojno

Miris

: poput octa

0.7 - 0.9, 100 %

Plamište

Nije primjenjivo

Prag osjetljivosti mirisa

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Točka topljenja/Točka

topljenja

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Početna točka vrenja i

raspon vrenja

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Hlapivost

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Gornja granica

eksplozivnosti

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Donja granica eksplozivnosti

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Tlak pare

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Relativna gustoća pare

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Relativna gustoća

1.125 - 1.145

Topljivost u vodi

topivo

Topivost u drugim

sredstvima za otapanje

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Koeficijent raspodjele n-

oktanol/voda

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Temperatura

samozapaljenja

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Termička razgradnja

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Viskoznost, kinematička

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Eksplozivna svojstva

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

Oksidirajuća svojstva

9.2 Ostali podaci

Ne može se primijeniti i /ili odrediti iz mješavine

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uvjetima.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Ne miješati sa izbjeljivačima i ostalim kloriranim proizvodima - nastati će plinoviti klor.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

11 / 17

Nisu poznati.

10.5 Inkompatibilni materijali

Baze

Metali

Organske tvari

10.6 Opasni proizvodi raspada

Produkti raspadanja mogu uključivati sljedeće materijale:

ugljikovi oksidi

Dušikovi oksidi (NOx)

sumporni oksidi

Fosforovi oksidi

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1 Informacije o toksikološkim učincima

Informacije o vjerojatnim

načinima izlaganja

Inhalacija, Dodir s očima, Dodir s kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Procjena akutne toksičnosti : 1,930 mg/kg

Akutna toksičnost pri

udisanju

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Akutna kožna toksičnost

: Procjena akutne toksičnosti : > 2,000 mg/kg

Nadraživanje i nagrizanje

kože

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Ozbiljno oštećenje

oka/nadraživanje oka

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Senzibilizacija kože ili dišnih

puteva

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Kancerogenost

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Učinci na razmnožavanje

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Mutagenost zametnih stanica

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Teratogenost

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za

ciljne organe/sustavna

toksičnost (jednokratna

izloženost)

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za

ciljne organe/sustavna

toksičnost (opetovana

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

12 / 17

izloženost)

Aspiracijska toksičnost

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: Hydrogen peroxide

LD50 Štakor: 486 mg/kg

Octena kiselina

LD50 Štakor: 3,310 mg/kg

Peroxyacetic acid

LD50 Štakor: 1,634 mg/kg

Octanoic acid

LD50 Štakor: > 2,000 mg/kg

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

LD50 : > 300 mg/kg

HEDP

LD50 Štakor: 3,130 mg/kg

peroksioktanojska kislina

LD50 Štakor: > 2,000 mg/kg

Sastojci

Akutna toksičnost pri

udisanju

: Octena kiselina

4 h LC50 Štakor: > 40 mg/l

Peroxyacetic acid

4 h LC50 Štakor: 5.175 mg/l

Octanoic acid

4 h LC50 Štakor: > 4.6 mg/l

Sastojci

Akutna kožna toksičnost

: Octena kiselina

LD50 Zec: 1,060 mg/kg

Peroxyacetic acid

LD50 Štakor: 1,012 mg/kg

Octanoic acid

LD50 Zec: > 5,000 mg/kg

HEDP

LD50 Zec: > 10,000 mg/kg

Potencijalno djelovanje na zdravlje

Oči

Uzrokuje teške ozljede oka.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

13 / 17

Koža

Prouzrokuje teške opekline kože.

Gutanje

Štetno ako se proguta. Prouzrokuje opekline probavnog trakta.

Inhalacija

Može prouzrokovati nadraživanje dišnog trakta. Može

prouzrokovati nadraživanje nosa, grla i pluća.

Kronično izlaganje

Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri

normalnoj upotrebi.

Iskustvo s izlaganjem ljudi

Dodir s očima

Crvenilo, Bol, Nagrizanje

Dodir s kožom

Crvenilo, Bol, Nagrizanje

Gutanje

Nagrizanje, Bolovi u trbuhu

Inhalacija

Nadraženost dišnih puteva, Kašalj

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1 Ekotoksičnost

Utjecaj na okoliš

Proizvod nema poznatih ekotoksičnih posljedica.

Proizvod

Otrovnost za ribe

: Nema raspoloživih podataka

Toksično za daphnia i ostale

vodene beskičmenjake.

: Nema raspoloživih podataka

Otrovnost za alge

: Nema raspoloživih podataka

Sastojci

Otrovnost za ribe

: Octena kiselina

96 h LC50: 75 mg/l

Peroxyacetic acid

96 h LC50: 0.8 mg/l

Octanoic acid

96 h LC50 Ribe : 22 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

96 h LC50: 0.75 mg/l

HEDP

96 h LC50 Ribe : 368 mg/l

peroksioktanojska kislina

96 h LC50 Ribe : 0.15 mg/l

Sastojci

Toksično za daphnia i ostale

vodene beskičmenjake.

: Peroxyacetic acid

48 h EC50: 0.73 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

14 / 17

48 h EC50: 3.05 mg/l

Sastojci

Otrovnost za alge

: Hydrogen peroxide

72 h EC50: 1.38 mg/l

Peroxyacetic acid

72 h EC50: 0.7 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

72 h EC50: 2.56 mg/l

12.2 Postojanost i razgradivost

Proizvod

Nema raspoloživih podataka

Sastojci

Biorazgradljivost

Octena kiselina

Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

Peroxyacetic acid

Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

Octanoic acid

Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo.

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

Rezultat: Biorazgradivo

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Nema raspoloživih podataka

12.4 Pokretljivost u tlu

Nema raspoloživih podataka

12.5 Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava

Proizvod

Ocjena

Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju

postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako

postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od

0,1% ili više.

12.6 Ostali štetni učinci

Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

Odlažite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Kodove otpada bi trebao

odrediti korisnik, po mogućnosti u dogovoru s nadležnim organima za zbrinjavanje otpada.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

15 / 17

13.1 Metode postupanja s otpadom

Proizvod

: Uvijek kada je moguće se preferira recikliranje od odlaganja ili

spaljivanja. Ukoliko se ne može sprovesti recikliranje, odlagati u

skladu s lokalnim uredbama. Otpad odlažite na ovlaštena

odlagališta namijenjena toj svrsi.

Kontaminirana ambalaža

: Odlagati kao neupotrijebljen proizvod. Prazne spremnike treba

dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje

ili odlaganje. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

Europski katalog otpada

: 200114* - kiseline

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Pošiljatelj je odgovoran osigurati da pakiranje, etiketiranje i obilježavanje je u skladu sa odabranim

načinom prijevoza.

Kopneni prijevoz (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

3149

14.2 Točan naziv pošiljke

UN-a

VODIKOV PEROKSID I PEROKSIOCTENA KISELINA, SMJESA,

STABILIZIRANA

14.3 Klasa(e) opasnosti

prijevoza

5.1 (8)

14.4 Skupina pakiranja

14.5 Opasnosti za okoliš

14.6 Posebne mjere opreza

za korisnike

Nijedan

Zračni prijevoz (IATA)

14.1 UN broj

3149

14.2 Točan naziv pošiljke

UN-a

Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized

14.3 Klasa(e) opasnosti

prijevoza

5.1 (8)

14.4 Skupina pakiranja

14.5 Opasnosti za okoliš

14.6 Posebne mjere opreza

za korisnike

Nijedan

Morski prijevoz (IMDG/IMO)

14.1 UN broj

3149

14.2 Točan naziv pošiljke

UN-a

HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID

MIXTURE, STABILIZED

14.3 Klasa(e) opasnosti

prijevoza

5.1 (8)

14.4 Skupina pakiranja

14.5 Opasnosti za okoliš

14.6 Posebne mjere opreza

za korisnike

Nijedan

14.7 Prijevoz u rasutom

stanju prema aneksu II

konvencije MARPOL 73/78 i

IBC kodu

Nije primjenjivo

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

16 / 17

sukladno Uredbi o

deterdžentima EZ 648/2004

15% ili više, ali manje od 30%: Sredstva za izbjeljivanje bazirana

na kisiku

5% ili više, ali manje od 15%: Sapun

Tuzemna odredba

Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.

Druge uredbe

Zakon o kemikalijama, Pravilnik o razvrstavanju, označavanju,

obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija-rađen prema DSD i

DPD direktivama, Pravilnik o razvrstavanju, označavanju,

obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija-rađen prema CLP-u

Zako

15.2 Procjena sigurnosti kemikalija

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje su Procjene sigurnosti kemikalija još uvijek neophodne.

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

Cjelovit tekst R-fraza

Zapaljivo.

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom

Štetno ako se udiše

R20/22

Štetno ako se udiše i ako se proguta

Štetno u dodiru s kožom

Štetno ako se proguta

Izaziva opekotine

Izaziva teške opekotine

R36/38

Nadražuje oci i kožu.

Nadražuje dišni sustav.

Opasnost od teških ozljeda očiju

Zagrijavanje može izazvati eksploziju.

Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi

R51/53

Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati

u vodi

Može uzrokovati požar

U dodiru sa zapaljivim materijalom može uzrokovati požar

Cjelovit tekst H-izjava

H226

Zapaljiva tekućina i para

H242

Zagrijavanje može uzrokovati požar.

H250

Samozapaljivo ukoliko se izlaže zraku.

H271

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jak oksidant.

H302

Štetno ako se proguta.

H312

Štetno u dodiru s kožom.

H314

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H315

Nadražuje kožu.

H318

Uzrokuje teške ozljede oka.

H319

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H332

Štetno ako se udiše

H400

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

H411

Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim učincima.

Cjelovit tekst ostalih skraćenica

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

17 / 17

Pripremio

Poslovi vezani za zakonske propise

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 miljun and 1,000

= 1 tisuća. 0.1 = 1 destinka i 0.001 = 1 tisucinka.

PREPRAVLJENI PODACI: Znatne promjene zdravstvenih podataka za ovu reviziju su obilježene

na lijevoj margini MSDS-a.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i

uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice

za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu

garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu

nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo

kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu.

 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.

  Zatražite informativni letak za javnost. • Dokumenti u drugim jezicima dostupne ovdje

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

2-10-2018

EU/3/14/1242 (Neurolixis SAS)

EU/3/14/1242 (Neurolixis SAS)

EU/3/14/1242 (Active substance: 3-Chloro-4-fluorophenyl-[4-fluoro-4-{[(5-methylpyrimidin-2-ylmethyl) amino]methyl}piperidin-1-yl]methanone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6436 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/163/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Active substance: N-acetyl-D-mannosamine monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5053 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/228/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

CABOMETYX (Ipsen Pharma)

CABOMETYX (Ipsen Pharma)

CABOMETYX (Active substance: cabozantinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3015 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4163/II/3

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1639 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1639 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1639 (Active substance: (1E,6E)-1,7-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyclobutylmethyl-1,6-heptadiene-3,5-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1820 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety