Nonafact

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Nonafact
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Nonafact
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antihemorrhagics
 • Područje terapije:
 • Hemofilija B
 • Terapijske indikacije:
 • Liječenje i profilaksu krvarenja u bolesnika s hemofilijom B (nedostatak prirođenog faktora IX).

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000348
 • Datum autorizacije:
 • 03-07-2001
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000348
 • Zadnje ažuriranje:
 • 02-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/172924/2016

EMEA/H/C/000348

EPAR, sažetak za javnost

Nonafact

ljudski faktor koagulacije IX

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Nonafact.

Objašnjava kako je Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) ocijenio lijek da bi donio svoje

mišljenje u korist izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet te preporuke o uvjetima za

primjenu lijeka Nonafact.

Što je Nonafact?

Nonafact je prašak i otapalo koji se miješaju zajedno kako bi se pripremila otopina za infuziju (drip) u

venu. Nonafact sadrži djelatnu tvar ljudski faktor koagulacije IX koji pomaže zgrušavanju krvi.

Za što se Nonafact koristi?

Nonafact se koristi za liječenje i sprječavanje krvarenja u bolesnika s hemofilijom B (nasljednim

poremećajem krvarenja uzrokovanim manjkom faktora IX). Nonafact se smije primjenjivati u odraslih

osoba i djece starije od 6 godina. Nonafact je predviđen za kratkotrajnu ili dugotrajnu primjenu.

Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

Kako se Nonafact koristi?

Liječenje treba započeti pod nadzorom liječnika koji je iskusan u liječenju hemofilije. Nonafact se

primjenjuje infuzijom u venu brzinom primjene koja ne prelazi 2 ml po minuti. Liječnik će izračunati

primjerenu dozu, ovisno o tome primjenjuje li se Nonafact za liječenje krvarenja ili sprječavanje

krvarenja tijekom kirurškog zahvata. Doza se također prilagođava ovisno o ozbiljnosti krvarenja ili vrsti

kirurškog zahvata. Obično se daje jedanput na dan, osim u životno opasnim situacijama. Ponekad si

bolesnici mogu sami davati lijek nakon što su prikladno podučeni. Potpune informacije o načinu

izračunavanja doza nalaze se u uputi o lijeku.

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kako djeluje Nonafact?

Nonafact sadrži ljudski faktor koagulacije IX, protein izdvojen i pročišćen iz ljudske plazme (tekućeg

dijela krvi). U tijelu je faktor IX jedna od tvari (faktora) potrebnih za koagulaciju (zgrušavanje) krvi.

Bolesnicima s hemofilijom B nedostaje faktor IX što uzrokuje poteškoće s krvarenjem, poput krvarenja

u zglobovima, mišićima i unutarnjim organima. Nonafact se koristi kao zamjena za faktor IX koji

nedostaje; ispravlja nedostatak faktora IX te omogućuje privremenu kontrolu poremećaja krvarenja.

Kako je Nonafact ispitivan?

Nonafact je ispitivan u okviru dvaju kliničkih ispitivanja koja su obuhvaćala 26 bolesnika koji su primali

lijek Nonafact u svrhu preventivnog liječenja (primjerice prije napornog vježbanja) te 8 bolesnika koji

su primali Nonafact tijekom 11 kirurških zahvata. Većina je bolesnika bolovala od teške hemofilije B. U

ispitivanjima je utvrđen broj većih ili po život opasnih pojava krvarenja koje su se javile tijekom

liječenja ili tijekom i nakon kirurškog zahvata.

Koje su koristi lijeka Nonafact utvrđene u ispitivanjima?

Lijek Nonafact ocijenjen je kao „dobar″ ili „izvrstan″ u svojoj sposobnosti sprječavanja krvarenja u

bolesnika s hemofilijom B.

Koji su rizici povezani s lijekom Nonafact?

Bolesnici s hemofilijom B mogu razviti protutijela (inhibitore) na faktor IX. Ako se to dogodi, lijek

Nonafact možda neće biti djelotvoran. Ponekad je uočena reakcija preosjetljivosti (alergijske reakcije)

u bolesnika liječenih lijekovima koji sadrže faktor IX. Potpuni popis nuspojava zabilježenih pri primjeni

lijeka Nonafact potražite u uputi o lijeku.

Lijek Nonafacat ne smiju koristiti osobe preosjetljive (alergične) na ljudski faktor koagulacije IX ili na

bilo koji drugi sastojak ovog lijeka ili na proteine miša.

Zašto je Nonafact odobren?

CHMP je odlučio da koristi od lijeka Nonafact nadmašuju s njim povezane rizike u liječenju i

sprječavanju krvarenja u bolesnika s hemofilijom B. Preporučio je izdavanje odobrenja za stavljanje u

promet lijeka Nonafact.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Nonafact?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Nonafact. Na

temelju tog plana, u sažetku opisa svojstava lijeka, kao i u uputi o lijeku za lijek Nonafact, nalaze se

sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici

trebaju pridržavati.

Ostale informacije o lijeku Nonafact

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Nonafact na snazi u

Europskoj uniji od 3. srpnja 2001.

Nonafact

EMA/172924/2016

Stranica 2/3

Cjeloviti EPAR za Nonafact nalazi se na internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija o terapiji lijekom

Nonafact pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj sažetak posljednji je put ažuriran: 01.2016.

Nonafact

EMA/172924/2016

Stranica 3/3

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJE ZA KORISNIKA

Nonafact 100 IU/ml prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ljudski koagulacijski faktor IX

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Nonafact i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nonafact

Kako primjenjivati Nonafact

Moguće nuspojave

Kako čuvati Nonafact

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Nonafact i za što se koristi

Nonafact se može primijeniti za sprečavanje i liječenje krvarenja u bolesnika koji boluju od hemofilije

B (urođeni nedostatak aktivnog faktora IX). Faktor zgrušavanja IX je normalni sastojak ljudske krvi.

Nedostatak faktora IX uzrokuje probleme sa zgrušavanjem krvi, što može prouzročiti krvarenje u

zglobove, mišiće ili unutarnje organe. Primjena lijeka Nonafact može nadoknaditi taj nedostatak.

2.

Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nonafact

Nemojte primjenjivati Nonafact:

Ako ste alergični na ljudski koagulacijski faktor IX ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u

dijelu 6.).

Ako ste alergični na mišje proteine ili ste imali bilo kakve reakcije na mišje proteine.

Upozorenja i mjere opreza

Odmah posjetite svog liječnika ako krvarenje ne prestaje kao što je očekivano.

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije primjene lijeka Nonafact. Recite

svom liječniku ako znate da ste izloženi riziku od tromboze ili ste imali tromboembolijskih

komplikacija u prošlosti, ako imate jetrenu ili kardiovaskularnu bolest ili ako ćete uskoro biti

operirani. Ovo su uvjeti koji povećavaju opasnost od stvaranja unutarnjih krvnih ugrušaka. Ako niste

sigurni, razgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

Alergijske reakcije

U rijetkim slučajevima Nonafact može prouzročiti tešku alergijsku reakciju (anafilaktički šok). Ako

nakon primjene razvijete reakcije preosjetljivosti poput koprivnjače, svrbeža i osipa, stezanja u prsištu,

piskanja pri disanju i blage ošamućenosti odmah se obratite svome liječniku. Ako ste ranije doživjeli

preosjetljivost na primjenu krvi ili krvnih pripravaka, Nonafact se smije primijeniti samo kad je to

apsolutno potrebno (u po život opasnim slučajevima). To se obavezno mora provesti u bolnici pod

strogim liječničkim nadzorom.

Neutralizirajuća protutijela (inhibitori)

Pojedince s hemofilijom B koji primaju pripravke faktora IX potrebno je pratiti zbog razvoja

neutralizirajućih protutijela protiv faktora IX (inhibitora) (vidjeti Moguće nuspojave). Liječnik će

redovito provjeravati Vašu krv na prisutnost ovih protutijela, osobito ako ste pri prethodnom primanju

pripravaka faktora IX imali tešku alergijsku reakciju.

Tromboza

Prisutan je potencijalni rizik pri višim dozama lijeka Nonafact za stvaranje ugrušaka u krvnim žilama

koji uzrokuju trombozu. Ako imate jetrenu ili srčanu bolest ili ste nedavno operirani, postoji povećan

rizik od komplikacija zgrušavanja. Navedeno se također odnosi na novorođenčad i bolesnike s

povećanim rizikom za trombozu ili "DIK" (disiminiranu intravaskularnu koagulaciju), bolest u kojoj je

poremećen sustav zgrušavanja krvi. Vaš liječnik će razmotriti predstavlja li primjena lijeka Nonafact

rizik za komplikacije zgrušavanja.

Kardiovaskularni događaji

Ako imate postojeće kardiovaskularne čimbenike rizika, nadomjesna terapija faktorom IX može

povećati kardiovaskularni rizik.

Virusna sigurnost

Pri pripremi lijekova od ljudske plazme ili krvi, poduzimaju se određene mjere za sprečavanje

prijenosa infekcije na bolesnike. One uključuju pažljivi odabir darivatelja krvi i plazme kako bi se

osiguralo da se isključe osobe s rizikom za prijenos infekcije te testiranje svakog darivanja i

sakupljene plazme na znakove virusa/infekcije. Proizvodnja također uključuje korake u obradi krvi ili

plazme koji mogu deaktivirati ili ukloniti viruse. Unatoč navedenim mjerama, kod primjene lijekova

dobivenih od ljudske krvi ili plazme nije moguće potpuno isključiti mogućnost prijenosa infektivnih

uzročnika. Ovo se također odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse i ostale uzročnike infekcija.

Poduzete mjere smatraju se učinkovitim za viruse s ovojnicom poput virusa humane

imunodeficijencije (HIV), virusa hepatitisa B (HBV) i virusa hepatitisa C (HCV) te za viruse koji

nemaju ovojnicu kao što su virus hepatitisa A i parvovirus B19.

Liječnik Vam može predložiti da razmotrite cijepljenje protiv hepatitisa A i B ako redovito/ponavljano

primate faktor zgrušavanja IX dobiven iz ljudske plazme.

Izrazito se preporučuje da se svaki put kad primite dozu lijeka Nonafact zabilježi naziv i broj serije

lijeka kako bi se sačuvao zapis korištenih serija lijeka.

Djeca

Nema dovoljno podataka za preporuku primjene lijeka Nonafact u djece u dobi mlađoj od 6 godina.

Drugi lijekovi i Nonafact

Nisu poznate interakcije između lijeka Nonafact i drugih lijekova.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzimali ili biste

mogli uzeti bilo koje druge lijekove, čak i one koje Vam nije propisao liječnik.

Nonafact se nikada ne smije miješati s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Uslijed rijetke pojave hemofilije B u žena, nisu dostupna iskustva u svezi s primjenom faktora IX

tijekom trudnoće i dojenja. Stoga se faktor IX tijekom trudnoće i dojenja treba primjenjivati samo ako

je to jasno indicirano.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nonafact nema poznatih učinaka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Nonafact sadrži natrijev klorid

Nonafact sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3.

Kako primjenjivati Nonafact

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza

Vaš liječnik će odlučiti koliko lijeka Nonafact trebate. Točna doza ovisit će o ozbiljnosti kliničke

situacije, Vašoj tjelesnoj težini i količini faktora IX u krvi. Ako trebate na operaciju ili vađenje zuba,

obavijestite svog liječnika ili zubara da imate nedostatak faktora IX. Oni će tada osigurati da Vam se

da faktor IX, ako se pokaže potreba za tim.

Nonafact će Vam dati liječnik ili medicinska sestra. Nonafact si možete davati i sami ako je to

odobreno u Vašoj državi

i ako ste dovoljno uvježbani.

Važno je da se koncentracija faktora IX u

Vašoj krvi redovito kontrolira. Ako primijenite 1 međunarodnu jedinicu (IU) po kilogramu tjelesne

težine, koncentracija faktora IX u Vašoj krvi će porasti za 1,1% u odnosu na normalnu aktivnost.

Potrebna doza određuje se korištenjem sljedeće formule:

Potrebne jedinice = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora IX (%) (IU/dl) x 0,9

Liječnik će odlučiti koju dozu lijeka Nonafact trebate i kako često ga trebate koristiti ovisno o

situaciji. Sljedeća tablica može se koristiti kao vodič za doziranje u slučajevima krvarenja i u kirurgiji:

Stupanj krvarenja / Vrsta

kirurškog postupka

Potrebna razina

faktora IX (%)

(IU/dl)

Učestalost doza (sati)/Trajanje

liječenja (dani)

Krvarenje

Rani znakovi krvarenja u

zglobove, mišićno krvarenje ili

krvarenje u usnu šupljinu

20 – 40

Ponavljati infuziju svaka 24 sata.

Najmanje 1 dan, sve dok se

krvarenje na koje upućuje bol ne

zaustavi ili ne dođe do cijeljenja.

Krvarenje u zglobove većeg

opsega, krvarenje u mišić ili

hematom.

30 – 60

Ponavljati infuziju svaka 24 sata

tijekom 3 – 4 dana ili duže sve do

prestanka boli i akutne

onesposobljenosti.

Krvarenja opasna po život

60 – 100

Ponavljati infuziju svakih 8 do 24

sata sve do otklanjanja životne

opasnosti.

Kirurški zahvati

Manji krirurški zahvati

uključujući vađenje zuba

30 – 60

Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, sve

do cijeljenja rane.

Veći kirurški zahvati

80 – 100

Ponavljati infuziju svakih 8 – 24

sata do odgovarajućeg cijeljenja

(prije i poslije

operacije)

rane, zatim liječiti još najmanje 7

dana da biste održali aktivnost

faktora IX od 30% do 60% (IU/dl)

Tijekom trajanja liječenja savjetuje se da se koncentracija faktora IX u Vašoj krvi redovito kontrolira.

Osobito u slučaju velikih operacija, važno je da se koncentracija faktora IX u Vašoj krvi temeljito

provjeri prije i nakon operacije.

Za dugoročno sprječavanje krvarenja u osoba s teškom hemofilijom B mogu se davati uobičajene doze

od 20 do 40 IU faktora IX po kilogramu tjelesne težine u razmacima od 3 do 4 dana. U nekim

slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, mogu biti potrebni kraći vremenski razmaci ili veće doze.

Ako imate dojam da je učinak lijeka Nonafact prejak ili preslab, obratite se svom liječniku

Upute za uporabu:

Otapanje praška

Prašak treba otopiti u pripremljenoj količini vode za injekcije. Otopina ne smije biti prehladna kad se

primjenjuje. Osim toga, prašak će se bolje otopiti ako se obje bočice najprije ostave da se zagriju na

sobnu temperaturu (15 °C – 25 °C).

Izvadite iz hladnjaka i ostavite obje bočice da se zagriju na sobnu temperaturu (15 °C – 25 °C).

Uklonite plastični zatvarač s bočica.

Dezinficirajte površinu čepa obje bočice tupferom natopljenim 70-postotnim alkoholom.

Uklonite zaštitni omot na jednom kraju igle za prijenos i probodite čep bočice koja sadrži vodu

za injekcije. Uklonite zaštitni omot s drugog kraja igle za prijenos. Preokrenite bočicu s

otapalom i probodite čep bočice koja sadrži prašak.

Nagnite bočicu s lijekom prilikom prijenosa otapala kako biste omogućili otapalu da se slijeva

niz stjenke bočice.

Uklonite praznu bočicu i iglu za prijenos.

Lagano okrećite bočicu kako bi se prašak u potpunosti otopio. Ne tresite! Prašak se otapa za 5

minuta i nastaje prozirna, bezbojna do blago žuta otopina.

Neposredno prije primjene potrebno je pregledati otopinu: otopina mora biti bistra ili blago

opalescentna. Ne koristite otopine koje su zamućene ili imaju talog.

Nakon otapanja lijek se treba odmah primijeniti (unutar 3 sata). .

Način primjene

Primjena u venu.

Preporučuje se da brzina primjene ne prijeđe 2 ml po minuti.

Trajanje liječenja

Hemofilija B je kronična bolest, stoga može biti potrebno doživotno liječenje faktorom IX.

Ako primijenite više lijeka Nonafact nego što je potrebno

Nisu prijavljeni simptomi predoziranja ljudskim koagulacijskim faktorom IX.

Ako ste zaboraviti primijeniti Nonafact

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kao i svi ostali lijekovi dobiveni iz ljudske krvi, primjena lijeka Nonafact može prouzročiti alergijske

reakcije koje mogu uključivati oticanje grla, pečenje i žarenje na mjestu infuzije, zimicu, navale

crvenila, koprivnjaču, svrbež i osip, glavobolju, umor, mučninu, nemir, ubrzane otkucaje srca, stezanje

u prsištu, trnce, povraćanje, piskanje pri disanju.

Trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom o mogućim nuspojavama kako biste ih naučili

prepoznati i što učiniti u slučaju da se pojave. Po potrebi, blage alergijske reakcije, poput koprivnjače,

mogu se liječiti antihistaminicima (lijekovi koji suzbijaju alergije). U slučaju teške alergijske reakcije

(anafilaktički šok), odmah prekinite primjenu lijeka i obratite se svom liječniku.

Vaše tijelo može razviti protutijela (inhibitore) protiv faktora IX koja će deaktivirati Nonafact.

Liječnik će redovito pregledavati Vašu krv na prisutnost protutijela. Ako sumnjate da lijek postupno

postaje sve manje učinkovit, odmah se obratite svom liječniku. To će se ispoljiti kao povećana

sklonost krvarenju.

Ako trebate liječenje za suzbijanje protutijela (inhibitora), potrebno ga je provesti u centru za liječenje

hemofilije. Tijekom tog liječenja bit ćete pažljivo praćeni zbog svih mogućih nuspojava.

Prisutan je i vrlo mali rizik da će Nonafact prouzročiti stvaranje ugrušaka u krvnim žilama, što

uzrokuje trombozu. Primjena lijeka Nonafact u rijetkim slučajevima može dovesti do porasta tjelesne

temperature.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.* Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Nonafact

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji.

Čuvati u hladnjaku (na 2 °C – 8 °C).

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

S mikrobiološkog stajališta lijek se, nakon otapanja, treba odmah upotrijebiti, ali ne nakon više od 3

sata od pripreme otopine.

Prije primjene, provjerite je li otopina bistra ili blago opalescentna. Lijek se ne smije primijeniti ako se

vide zamućenja, grudice ili čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nonafact sadrži

Djelatna tvar je ljudski koagulacijski faktor IX. Svaka bočica sadrži 500 IU ili 1000 IU ljudskog

koagulacijskog faktora IX. Nonafact sadrži 100 IU po ml nakon rekonstitucije s vodom za

injekcije.

Pomoćne tvari su natrijev klorid, saharoza, histidin i voda za injekcije.

Kako Nonafact izgleda i sadržaj pakiranja

Nonafact je prašak i otapalo za otopinu za injekciju (bočica od 5 ml ili 10 ml)

Nonafact se sastoji od pakiranja koje sadrži:

Bočicu lijeka Nonafact koja sadrži 500 IU ili 1000 IU faktora IX

Bočicu koja sadrži 5 ml ili 10 ml vode za injekcije

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Sanquin Plasma Products B.V.

Plesmanlaan 125

NL-1066 CX Amsterdam

Nizozemska

Ova uputa je zadnji put odobrena

MM/GGGG

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Doziranje i način primjene

Liječenje je potrebno provoditi pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju hemofilije.

Prethodno neliječeni bolesnici

Sigurnost i djelotvornost lijeka Nonafact kod prethodno neliječenih bolesnika nije ustanovljena.

Podaci nisu dostupni.

Praćenje liječenja

Tijekom liječenja savjetuje se odgovarajuće određivanje razine faktora IX kao smjernica za dozu koju

treba primijeniti i učestalost ponavljanja infuzija. Pojedini bolesnici mogu različito odgovarati na

faktor IX, postizanjem različitih vrijednosti poluvijekova i povrata. Dozu temeljenu na tjelesnoj težini

možda će biti potrebno prilagoditi u slučaju bolesnika s premalom ili prekomjernom tjelesnom

težinom. Osobito u slučaju velikih kirurških zahvata, neophodno je precizno praćenje nadomjesnog

liječenja pomoću analiza zgrušavanja krvi (aktivnost faktora IX u plazmi).

Doziranje

Doza i trajanje nadomjesne terapije ovise o težini nedostatka faktora IX, mjestu i jačini krvarenja te

kliničkom stanju bolesnika.

Broj primijenjenih jedinica faktora IX izražava se u međunarodnim jedinicama (IU), koje su u skladu s

važećim standardom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za lijekove s faktorom IX. Aktivnost

faktora IX u plazmi izražava se ili u postocima (u odnosu na normalnu ljudsku plazmu) ili u

međunarodnim jedinicama (u odnosu na Međunarodni standard za faktor IX u plazmi).

Jedna međunarodna jedinica (IU) aktivnosti faktora IX odgovara količini faktora IX u jednom ml

ljudske plazme.

Liječenje po potrebi

Izračun potrebne doze faktora IX temelji se na empirijskom saznanju da 1 međunarodna jedinica (IU)

faktora IX po kg tjelesne težine povisuje aktivnost faktora IX u plazmi za 1,1% normalne aktivnosti.

Potrebna doza određuje se korištenjem sljedeće formule:

Potrebne jedinice = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora IX (%) (IU/dl) x 0,9

Potrebna količina i učestalost primjene uvijek trebaju biti određeni na temelju kliničke učinkovitosti u

svakom pojedinom slučaju.

U slučaju niže navedenih krvarenja aktivnost faktora IX ne bi smjela pasti ispod navedene razine

aktivnosti u plazmi (u % u odnosu na normalno ili IU/dl) u odgovarajućem vremenskom razdoblju.

Sljedeća tablica može se koristiti kao vodič za doziranje u slučajevima krvarenja i u kirurgiji:

Stupanj krvarenja / Vrsta

kirurškog postupka

Potrebna

razina faktora

IX (%) (IU/dl)

Učestalost doza (sati)/Trajanje

terapije (dani)

Krvarenje

Rano krvarenje u zglobove,

krvarenje u mišić ili krvarenje u

usnoj šupljini

20 – 40

Ponavljati infuziju svaka 24 sata.

Najmanje 1 dan, sve dok se

krvarenje na koje upućuje bol ne

zaustavi ili ne dođe do cijeljenja.

Krvarenje u zglobove većeg

30 – 60

Ponavljati infuziju svaka 24 sata

opsega, krvarenje u mišić ili

hematom.

tijekom 3 – 4 dana ili duže sve do

prestanka boli i akutne

onesposobljenosti.

Krvarenja opasna po život

60 – 100

Ponavljati infuziju svakih 8 do 24

sata sve do otklanjanja životne

opasnosti

.

Kirurški zahvati

Manji kirurški zahvati

uključujući vađenje zuba

30 – 60

Svaka 24 sata, najmanje 1 dan, sve

do cijeljenja rane.

Veći kirurški zahvati

80 – 100

(pre- i

postoperativno)

Ponavljati infuziju svakih 8 – 24

sata sve do odgovarajućeg cijeljenja

rane, nastaviti liječenje najmanje

sljedećih 7 dana kako bi se aktivnost

faktora IX održavala između 30% i

60% (IU/dl).

Profilaksa

Za dugoročnu profilaksu protiv krvarenja u bolesnika s teškom hemofilijom B, uobičajene doze su od

20 do 40 IU faktora IX po kilogramu tjelesne težine u razmacima od 3 do 4 dana.

U nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, mogu biti potrebni kraći intervali doziranja ili veće

doze.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Nonafact u djece od 0 do 6 godina nije još ustanovljena

Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Intravenska primjena. Preporučuje se da brzina primjene ne prelazi 2 ml/min.

Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari: natrijev klorid, saharozu, histidin.

Poznata alergijska reakcija na mišje proteine.

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Moguće su reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa s lijekom Nonafact. Lijek sadrži mišje proteine u

tragovima. Ako se jave simptomi preosjetljivosti, bolesnike treba upozoriti da u slučaju pojave ovih

simptoma odmah prekinu primjenu lijeka i obrate se svom liječniku.

Bolesnike treba upoznati s ranim znakovima reakcija preosjetljivosti uključujući koprivnjaču,

generaliziranu utikariju, stezanje u prsištu, piskanje pri disanju, hipotenziju i anafilaksiju.

U slučaju šoka potrebno je primijeniti standardno medicinsko liječenje šoka.

Nakon ponovljenog liječenja lijekovima s ljudskim koagulacijskim faktorom IX, kod bolesnika je

potrebno pratiti razvoj neutralizirajućih protutijela (inhibitora), koje je potrebno kvantificirati u

Bethesda jedinicama (BU) odgovarajućim biološkim testovima.

U literaturi postoje izvješća koja upućuju na korelaciju između pojave inhibitora faktora IX i

alergijskih reakcija. Stoga je u bolesnika koji su imali alergijske reakcije potrebno utvrditi prisutnost

inhibitora. Treba naglasiti da u bolesnika s prisutnim inhibitorima faktora IX može postojati povećan

rizik od anafilaksije uz svaku sljedeću primjenu faktora IX.

Uslijed rizika od pojave alergijskih reakcija na lijekove s faktorom IX, početne primjene faktora IX

potrebno je, prema prosudbi liječnika koji provodi liječenje, provoditi pod medicinskim nadzorom

gdje je moguće pružiti odgovarajuću medicinsku skrb za alergijske reakcije.

Zbog potencijalnog rizika trombotskih komplikacija potrebno je odgovarajućim biološkim testovima

provesti kliničko praćenje ranih znakova trombotske i potrošne koagulopatije u slučajevima primjene

ovog lijeka u bolesnika s jetrenom bolešću, bolesnika nakon operacije, novorođenčadi ili bolesnika s

rizikom trombotskih pojava ili diseminirane intravaskularne koagulacije (DIK). U svakoj od ovih

situacija potrebno je procijeniti korist liječenja lijekom Nonafact u odnosu na rizik od pojave ovih

komplikacija.

Kardiovaskularni događaji

Kod bolesnika s postojećim kardiovaskularnim čimbenicima rizika, nadomjesna terapija FIX-om može

povećati kardiovaskularni rizik.

Virusna sigurnost

Standardne mjere za sprečavanje infekcija koje nastaju uslijed korištenja lijekova pripremljenih od

ljudske krvi ili plazme uključuju selekciju darivatelja, probir pojedinačnih darivanja i sakupljene

plazme na specifične pokazatelje infekcije i uključenje učinkovitih koraka proizvodnje za

deaktivaciju/uklanjanje virusa. Unatoč tome, kod primjene lijekova dobivenih od ljudske krvi ili

plazme nije moguće potpuno isključiti mogućnost prijenosa infektivnih uzročnika. Ovo se također

odnosi na nepoznate ili novonastale viruse i ostale patogene.

Poduzete mjere smatraju se učinkovitima za viruse s ovojnicom poput virusa humane

imunodeficijencije (HIV), virusa hepatitisa B (HBV) i virusa hepatitisa C (HCV) te za viruse koji

nemaju ovojnicu, kao što su hepatitis A i parvovirus B19.

Potrebno je razmotriti odgovarajuće cijepljenje (hepatitis A i B) za bolesnike koji redovito/ponavljano

primaju lijekove s faktorom IX dobivenim iz plazme.

Izrazito se preporučuje da se svaki put kod primjene lijeka Nonafact bolesniku zabilježi naziv i broj

serije lijeka kako bi se očuvala poveznica između bolesnika i serije lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

Predoziranje

Nisu prijavljeni simptomi predoziranja ljudskim koagulacijskim faktorom IX.

Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Rekonstitucija

Zagrijte obje bočice na temperaturu između 15 °C i 25 °C.

Uklonite plastični zatvarač s bočica.

Dezinficirajte površinu čepa obje bočice tupferom natopljenim 70%-tnim alkoholom.

Uklonite zaštitni omot na jednom kraju igle za prijenos i probodite čep bočice koja sadrži

vodu za injekcije. Uklonite zaštitni omot s drugog kraja igle za prijenos. Preokrenite bočicu

s otapalom i probodite čep bočice koja sadrži prašak.

Nagnite bočicu s lijekom prilikom prijenosa otapala kako biste omogućili otapalu da se

slijeva niz stijenke bočice.

Uklonite praznu bočicu i iglu za prijenos.

Lagano okrećite bočicu tijekom 5 minuta kako bi se prašak u potpunosti otopio. Dobivena

otopina je prozirna, bezbojna do blago žuta i ima neutralni pH.

Rekonstituirane lijekove prije primjene treba vizualno pregledati na prisutnost čestica ili promjenu

boje. Otopina treba biti bistra do blago opalescentna. Ne koristite otopine koje su zamućene ili imaju

talog.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

13-11-2018

The importance of vector abundance and seasonality

The importance of vector abundance and seasonality

Published on: Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 This joint ECDC‐EFSA report assesses whether vector count data (abundance) and the way these change throughout the year (seasonality) can provide useful information about vector‐borne diseases epidemiological processes of interest, and therefore, whether resources should be devoted to collecting such data. The document also summarises what measures of abundance and seasonality can be collected for each vector group (mosquitoes, sandflies, midges and ticks), ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-5-2018

Neurovascular Stents Used for Stent-Assisted Coiling (SAC): Letter to Health Care Providers - Recommendations Associated With the Use of These Devices in the Treatment of Unruptured Brain Aneurysms

Neurovascular Stents Used for Stent-Assisted Coiling (SAC): Letter to Health Care Providers - Recommendations Associated With the Use of These Devices in the Treatment of Unruptured Brain Aneurysms

The FDA has received reports associated with the use of these devices in the treatment of unruptured brain aneurysms that suggest some events of peri-procedural stroke and/or death may have been related to procedural risks or patient selection related factors. These factors include patients who had serious co-morbidities resulting in a reduced life expectancy, or who were intolerant to required anticoagulation or anti-platelet therapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

EU/3/18/2080 (Freeline Therapeutics Ltd)

EU/3/18/2080 (Freeline Therapeutics Ltd)

EU/3/18/2080 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype S3 containing codon-optimised expression cassette encoding human coagulation factor IX variant) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7281 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/127/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2079 (Spark Therapeutics Ireland Ltd)

EU/3/18/2079 (Spark Therapeutics Ireland Ltd)

EU/3/18/2079 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector containing a bioengineered capsid and a codon-optimised expression cassette to drive the expression of the SQ form of a B-domain deleted human coagulation factor VIII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7280 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/104/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Coagadex (Bio Products Laboratory Ltd)

Coagadex (Bio Products Laboratory Ltd)

Coagadex (Active substance: human coagulation factor X) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5772 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3855/II/07

Europe -DG Health and Food Safety

23-8-2018

EU/3/18/1979 (Bayer AG)

EU/3/18/1979 (Bayer AG)

EU/3/18/1979 (Active substance: Human monoclonal IgG2 antibody against tissue factor pathway inhibitor) - Corrigendum - Commission Decision (2018)1246 of Thu, 23 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/14/1351 (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

EU/3/14/1351 (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

EU/3/14/1351 (Active substance: Recombinant human monoclonal IgG1 antibody for fibroblast growth factor 23) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5289 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/133/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (MolMed S.p.A.)

Zalmoxis (Active substance: Allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (?LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5118 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2801/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2040 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2040 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2040 (Active substance: Recombinant human placental growth factor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4185 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/035/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/17/1874 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1874 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1874 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 6 encoding the B-domain-deleted human factor VIII) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4099 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

2-6-2018

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody of the IgG1 kappa class against human macrophage colony-stimulating factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3630 of Sat, 02 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2015 (Baxalta Innovations GmbH)

EU/3/18/2015 (Baxalta Innovations GmbH)

EU/3/18/2015 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing a functional copy of the codon-optimised F8 cDNA encoding the B-domain deleted human coagulation factor VIII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3382 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/18

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/16/1817 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1817 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1817 (Active substance: Human donor haematopoietic stem and progenitor cells that have been treated ex vivo with the protein transduction domain of the HIV-1 transactivation protein fused to MYC transcription factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3143 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/191/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (Active substance: Humanised recombinant monoclonal antibody against epidermal growth factor receptor conjugated to maleimidocaproyl monomethylauristatin F) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3022 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/065/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Active substance: Encapsulated human retinal pigment epithelial cell line transfected with plasmid vector expressing human ciliary neurotrophic factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2008 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/160/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1999 (uniQure Biopharma B.V.)

EU/3/18/1999 (uniQure Biopharma B.V.)

EU/3/18/1999 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector containing a codon-optimized Padua derivative of human coagulation factor IX cDNA) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1888 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/232/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/15/1595 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/15/1595 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/15/1595 (Active substance: Live attenuated Listeria monocytogenes bioengineered with a chimeric human epidermal growth factor receptor 2 fused to a truncated form of the Lm protein listeriolysin O) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1819 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/162/15/5T/01

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety