Nexgard Spectra

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Nexgard Spectra
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Nexgard Spectra
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • psi
 • Područje terapije:
 • Antiparazitski proizvodi, endectocidi, kombinacije milbemicin oksima
 • Terapijske indikacije:
 • Za liječenje buha i krpelja infestacije istovremeno i prevenciju bolesti srčanog crva larve srčani crvi), angiostrongylosis (smanjenje razine nezrele odrasle osobe (Л5) i odrasle Angiostrongylus vasorum] i/ili liječenje gljivica hookworms probavnog trakta što je prikazano.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/003842
 • Datum autorizacije:
 • 15-01-2015
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/003842
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

EMA/704200/2014

EMEA/V/C/003842

EPAR, sažetak za javnost

Nexgard Spectra

afoksolaner / milbemicin oksim

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) veterinarsko-medicinskog proizvoda

Nexgard Spectra. Objašnjava kako je Agencija ocijenila ovaj veterinarsko-medicinski proizvod kako bi

preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati

praktične savjete o primjeni VMP-a Nexgard Spectra.

Praktične informacije o primjeni VMP-a Nexgard Spectra bolesnici trebaju pročitati u uputi o VMP-u,

odnosno obratiti se svom veterinaru ili ljekarniku.

Što je Nexgard Spectra i za što se koristi?

Nexgard Spectra je veterinarsko-medicinski proizvod koji se koristi za liječenje infestacija buhama i

krpeljima u pasa kada je potrebna i prevencija bolesti srčanog crva (koju uzrokuje crijevni oblić koji

zarazi srce i krvne žile te koju prenose komarci), angiostrongiloze (koju uzrokuju plućne gliste) i/ili

liječenje crijevnih glista (ankilostoma, crijevnih oblića i vlašnjaka).

Kako se koristi VMP Nexgard Spectra?

VMP Nexgard Spectra dostupan je u obliku tableta za žvakanje u pet različitih jačina za primjenu u pasa

različite tjelesne težine. Izdaje se samo na recept. Liječenje treba ponoviti na mjesečnoj osnovi tijekom

sezone buha ili krpelja. Za prevenciju bolesti srčanog crva liječenje se provodi na mjesečnoj osnovi

tijekom sezone komaraca. Za liječenje angiostrongiloze, u područjima gdje redovito dolazi od infekcije,

provodi se liječenje na mjesečnoj osnovi. Primjerena jačina tablete koju je potrebno primijeniti ovisi o

tjelesnoj težini psa.

Kako djeluje Nexgard Spectra?

Djelatne tvari VMP-a Nexgard Spectra djeluju ometajući način na koji se signali prenose među živčanim

stanicama (neurotransmisija) u živčanom sustavu parazita, što rezultira paralizom i ugibanjem

parazitskog organizma.

Nexgard Spectra

EMA/74208/2015

Stranica 2/3

Afoksolaner djeluje kao „ektoparaziticid”. To znači da ubija parazite koji žive na koži ili u krznu životinja,

poput buha i krpelja. Kako bi ih se izložilo afoksolaneru, buhe i krpelji trebaju se primiti za kožu i

započeti hranjenje krvlju psa. Afoksolaner ubija buhe prije nego što uspiju izleći jajašca te tako pomaže

u smanjivanju kontaminacije okruženja psa.

Milbemicin djeluje kao „ektoparaziticid”. To znači da ubija parazite kao što su crvi koji žive u tijelu

životinja.

Koje su koristi od VMP-a Nexgard Spectra utvrđene u ispitivanjima?

Djelotvornost VMP-a Nexgard Spectra ispitana je i u laboratorijskim i u terenskim ispitivanjima.

U slučaju ektoparazita, terensko ispitivanje obuhvatilo je 324 psa s infestacijama buhama i/ili krpeljima

koji su primili jednu terapiju VMP-om Nexgard Spectra ili VMP-om za nakapavanje na kožu koji sadrži

piriprol za kontrolu buha i krpelja. Ispitivanje je pokazalo da je VMP Nexgard Spectra djelotvoran u

liječenju infestacija buhama i krpeljima u pasa do 30 dana nakon liječenja. Primjenom VMP-a Nexgard

Spectra smanjen je broj buha i krpelja za najmanje 95 %, a VMP je bio barem jednako djelotvoran kao

piriprol.

U slučaju crijevnih glista, terensko ispitivanje obuhvatilo je 408 zaraženih pasa koji su primili ili jednu

terapiju VMP-om Nexgard Spectra ili lijek koji sadrži milbemicin oksim i prazikvantel (drugi lijek za

liječenje zaraze crvima). Ispitivanje je pokazalo da je VMP Nexgard Spectra bio djelotvoran u smanjenju

crijevnih glista i da je bio barem djelotvoran kao milbecin oksim i prazikvantel.

Kada se radi o srčanom crvu, u 84 psa u Japanu i 320 pasa u SAD-u, od kojih nijedan nije bio zaražen

srčanim crvom prije početka terapije, pokazalo se da se primjenom VMP-a Nexgard Spectra spriječila

infekcija srčanim crvom šest mjeseci nakon liječenja.

U slučaju angiostrongiloze laboratorijsko ispitivanje obuhvatilo je 20 pasa umjetno zaraženih larvom

plućne gliste sedam puta u intervalima od dva tjedna. Deset pasa primilo je VMP Nexgard Spectra, a

ostalih 10 nije liječeno. Primjenom VMP-a Nexgard Spectra smanjio se broj glista za 95 % na temelju

obdukcije 90 – 92 dana nakon liječenja.

Koji su rizici povezani s VMP-om Nexgard Spectra?

Najčešće nuspojave VMP-a (mogu se javiti kod 1 do 10 na 1 000 životinja) bile su povraćanje, proljev,

manjak energije, smanjeni apetit i svrbež, koji su općenito bili kratkog trajanja i nestali su spontano.

Budući da se buhe i krpelji moraju početi hraniti krvlju psa da bi ih se moglo iskorijeniti VMP-om, rizik od

prijenosa bolesti sa zaraženog krpelja na psa ne može se isključiti.

Kojih se mjera opreza mora pridržavati osoba koja primjenjuje

veterinarsko-medicinski proizvod ili dolazi u kontakt sa životinjom?

Tablete treba držati u blister pakiranju sve dok je to potrebno, a blistere treba čuvati u kartonu.

U slučaju nehotičnog gutanja, posebice u slučaju djece, potrebno je odmah potražiti liječnički savjet te

liječniku pokazati uputu o proizvodu ili etiketu.

Osobe koje rukuju VMP-om moraju oprati ruke nakon rukovanja proizvodom.

Nexgard Spectra

EMA/74208/2015

Stranica 3/3

Zašto je Nexgard Spectra odobren?

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri Agenciji odlučio je da koristi VMP-a Nexgard

Spectra nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio njegovo odobrenje za primjenu u Europskoj

uniji.

Ostale informacije o VMP-u Nexgard Spectra:

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za VMP Nexgard Spectra na snazi

u Europskoj uniji od 15. siječnja 2015.

Cjeloviti EPAR za VMP Nexgard Spectra nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Praktične

informacije o primjeni VMP-a Nexgard Spectra vlasnici životinja ili uzgajivači trebaju pročitati u uputi o

VMP-u, odnosno obratiti se svom veterinaru ili ljekarniku.

Ovaj sažetak posljednji je put ažuriran u ožujku 2017.

Uputu o lijeku

B. UPUTA O VMP

UPUTA O VMP:

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg tablete za žvakanje za pse 2–3,5 kg

NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg tablete za žvakanje za pse >3,5–7,5 kg

NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg tablete za žvakanje za pse >7,5–15 kg

NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg tablete za žvakanje za pse >15–30 kg

NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg tablete za žvakanje za pse >30–60 kg

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

MERIAL

29, avenue Tony Garnier,

69007 Lyon,

FRANCUSKA

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

MERIAL

4 Chemin du Calquet,

31000 Toulouse,

FRANCUSKA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg tableta za žvakanje za pse 2–3,5 kg

NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg tableta za žvakanje za pse >3,5–7,5 kg

NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg tableta za žvakanje za pse >7,5–15 kg

NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg tableta za žvakanje za pse >15–30 kg

NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg tableta za žvakanje za pse >30–60 kg

afoksolaner / milbemicin oksim

3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH

SASTOJAKA

Svaka tableta za žvakanje sadrži djelatne tvari:

NEXGARD SPECTRA

Afoksolaner (mg)

Milbemicin oksim (mg)

Tablete za žvakanje za pse 2–3,5 kg

9,375

1,875

Tablete za žvakanje za pse >3,5–7,5 kg

18,75

3,75

Tablete za žvakanje za pse >7,5-15 kg

37,50

7,50

Tablete za žvakanje za pse >15-30 kg

75,00

15,00

Tablete za žvakanje za pse >30-60 kg

150,00

30,00

Išarane crvenkaste do crvenkasto smeđe, kružnog (tablete za pse 2–3,5 kg) ili pravokutnog oblika

(tablete za pse >3,5–7,5 kg, tablete za pse >7,5–15 kg, tablete za pse >15–30 kg i tablete za

pse >30-60 kg).

4.

INDIKACIJE

Liječenje invazije buha i krpelja u pasa kad je potrebna istovremena prevencija bolesti srčanog crva

(Dirofilaria immitis larve), angiostrongiloze (smanjenje broja nezrelih crva (L5) i odraslih crva

Angiostrongylus vasorum) i/ili kad je indicirano liječenje invazije gastrointestinalnim crvima.

Liječenje invazije buha (Ctenocephalides felis i C. canis) u pasa.

Liječenje invazije krpelja (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u

pasa.

Buhe i krpelji moraju se prihvatiti na domaćina i započeti hranjenje kako bi bili izloženi aktivnoj

tvari.

Liječenje invazije odraslih gastrointestinalnih nematoda sljedećih vrsta: oblići (Toxocara canis i

Toxascaris leonina), kukičasti crvi (Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense i Ancylostoma

ceylanicum) i bičasti crv (Trichuris vulpis).

Prevencija bolesti srčanog crva (Dirofilaria immitis larve) kroz mjesečnu primjenu.

Sprečavanje angiostrongiloze (zahvaljujući smanjenju razine invazije s nezrelim odraslim oblicima

(L5) i odraslim crvima Angiostrongylus vasorum) kroz mjesečnu primjenu.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

6.

NUSPOJAVE

Tijekom kliničkih studija nisu zamijećene ozbiljnije nuspojave pridružene kombinaciji afoksolanera s

milbemicin oksimom. Nuspojave poput povraćanja, proljeva, gubitka energije, smanjenog apetita i

svraba nisu često zamijećene. Ako bi se pojavile, navedene nuspojave uglavnom su prolazile same od

sebe i kratko bi trajale.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e))

česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Ako zamijetite bilo koju nuspojavu, čak i one koje nisu navedene u ovoj uputi o VMP ili mislite da

veterinarsko-medicinski proizvod ne djeluje, molimo obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pas.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Za peroralnu uporabu.

Doza:

Veterinarsko-medicinski proizvod treba se primijeniti u skladu prema sljedećoj tabeli:

Tjelesna

težina psa

(kg)

Broj i jačina tableta koje treba primijeniti

NEXGARD

SPECTRA

9 mg/ 2 mg

NEXGARD

SPECTRA

19 mg/ 4 mg

NEXGARD

SPECTRA

38 mg/ 8 mg

NEXGARD

SPECTRA

75 mg/ 15 mg

NEXGARD

SPECTRA

150 mg/ 30 mg

2–3,5

>3,5–7,5

>7,5–15

>15–30

>30–60

Za pse iznad 60 kg tjelesne težine, treba koristiti odgovarajuće kombinacije žvakaćih tableta.

Način primjene:

Tablete za žvakanje ukusne su za većinu pasa. Ako pas ne prihvati tabletu izravno, tablete se mogu

dati s hranom.

Raspored liječenja:

Raspored liječenja treba se oslanjati na veterinarsku dijagnozu i lokalnu epidemiološku situaciju.

Liječenje invazije buha, krpelja i gastrointestinalnih nematoda:

NEXGARD SPECTRA može se koristiti kao dio sezonskog programa liječenja invazije buha i krpelja

(umjesto proizvoda za liječenje invazije isključivo buha ili krpelja) u pasa koji istovremeno imaju

dijagnosticiranu invaziju gastrointestinalnih crva.

Jedna primjena proizvoda učinkovita je u liječenju invazije gastrointestinalnih crva.

Proizvod je učinkovit u liječenju invazije buha i krpelja u trajanju od jednog mjeseca nakon primjene.

Daljnje liječenje može biti indicirano tijekom sezone krpelja i buha. Pitajte svojeg veterinara o

nastavku liječenja invazije buha i krpelja.

Prevencija bolest srčanog crva:

NEXGARD SPECTRA ubija larve Dirofilaria immitis (larve srčanog crva) tijekom mjesec dana

nakon transmisije preko komarca. Stoga proizvod treba primijeniti u redovitim mjesečnim intervalima

tijekom dijela godine kad su komarci prisutni, s početkom u mjesecu nakon prvog mogućeg izlaganja

komarcima.

Liječenje treba nastaviti do mjesec dana nakon zadnjeg mogućeg izlaganja komarcima. Kako bi

uspostavili rutinu liječenja preporuča se aplicirati proizvod u istom danu u mjesecu tijekom

određenog broja mjeseci. U slučaju da se umjesto nekog drugog proizvoda za prevenciju bolesti

srčanog crva počne koristiti NEXGARD SPECTRA, prva aplikacija treba uslijediti na datum kada bi

se aplicirao i prijašnji proizvod.

Psi koji žive u područjima koja su endemična za bolest srčanog crva (gdje je bolest srčanog crva

prisutna), ili oni koji su boravili u endemičnim područjima mogu imati ovog parazita. Ne postoji

terapijski učinak ovog proizvoda na adulte crva Dirofilaria immitis. Stoga se preporuča da se svi psi

stari 8 mjeseci i više koji žive u endemičnim područjima bolesti srčanog crva testiraju na postojanje

invazije adultima srčanog crva prije aplikacije VMP u prevenciji invazije ovog parazita.

Sprečavanje angiostrongiloze:

U endemičnim područjima mjesečna primjena ovog veterinarsko medicinskog proizvoda smanjit će

razinu invazije srca i pluća nezrelim odraslim oblicima (L5) i odraslim crvima Angiostrongylus

vasorum.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Tablete za žvakanje ukusne su za većinu pasa. Ako pas ne prihvati tabletu izravno, tablete se mogu

dati s hranom.

10.

KARENCIJA(E)

Nije primjenjivo.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvajte blister u kartonskoj kutiji kako bi ga zaštitili od sunčevog svijetla.

Nemojte koristiti nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakovanju nakon EXP.

12.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

Buhe i krpelji moraju započeti hranjenje na domaćinu da budu izloženi djelovanju djelatne tvari

afoksolanera, stoga se rizik od prijenosa bolesti koje prenose buhe i krpelji ne može u potpunosti

isključiti.

Ancylostoma ceylanicum je prijavljena kao endemična pojava samo u jugoistočnoj Aziji, Kini, Indiji,

Japanu, nekim otocima u Tihom oceanu, Australiji, na Arapskom poluotoku te u Južnoj Africi i

Južnoj Americi.

Rezistencija parazita na neku određenu grupu paraziticida može se razviti kao posljedica česte i

ponavljane primjene proizvoda određene grupe. Stoga korištenje ovog proizvoda treba biti

prilagođeno individualnom slučaju na osnovi informacija vezanih uz status i prisutnost neke bolesti,

uključujući osjetljivost ciljanog parazita na djelatne tvari iz ovog proizvoda, kako bi se ograničila

mogućnost selekcije u smislu rezistencije.

Prevencija bolesti srčanog crva je od izuzetne važnosti. Kako bi se smanjio rizik rezistencije kroz

selekciju preporučamo da se psa testira na postojanje antigena u cirkulaciji i na postojanje

mikrofilarija prije primjene preventivne zaštite. Samo negativnim jedinkama može se primijeniti ovaj

VMP.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

U nedostatku dostupnih podataka, liječenje štenaca s manje od 8 tjedana starosti i pasa s manje od

2 kg tjelesne težine treba se temeljiti na procjeni odnosa koristi i rizika odgovornog veterinara.

U područjima gdje je bolest srčanog crva prisutna pse treba testirati na postojanje invazije srčanim

crvom prije nego što se NEXGARD SPECTRA primjeni. Prema procijeni veterinara psi koji imaju

invaziju srčanog crva trebaju se liječiti adulticidom kako bi se odrasle jedinke uklonile. NEXGARD

SPECTRA se ne koristi za uklanjanje mikrofilarija iz organizma pozitivnih pasa.

Preporučena doza se posebno striktno treba poštivati kod kolija i jedinki srodnih pasminama kolija.

Posebne mjere opreza koje treba poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na

životinjama:

Ovaj proizvod može uzrokovati gastrointestinalne smetnje u slučaju ingestije.

Držite tablete u blisteru do trenutka primjene i čuvajte blistere u pripadajućoj kartonskoj kutijici.

Ako se dogodi slučajna ingestija, naročito ako se radi o djetetu, odmah potražite savjet liječnika i

pokažite mu uputu ili etiketu ovog proizvoda.

Operite ruke nakon rukovanja s proizvodom.

Graviditet i laktacija:

Laboratorijski pokusi na štakorima i kunićima nisu dali dokaz da proizvod može izazivati pojavu

urođenih mana, ili bilo kakvog nepovoljnog učinka na reproduktivnu sposobnost mužjaka i ženki.

Neškodljivost veterinarsko medicinskog proizvoda nije ispitana tijekom graviditeta i laktacije ili u

rasplodnih pasa. Koristite samo prema procjeni koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Milbemicin oksim je supstrat za P-glikoprotein (P-gp) te stoga može imati interakciju s drugim P-gp

supstratima (na primjer digoksin, doksorubicin) ili s drugim makrocikličkim laktonima. Stoga,

istovremeno liječenje s ostalim P-gp supstratima može uzrokovati pojačanu toksičnost.

Predoziranje (simptomi, postupci u slučaju nužde, protuotrov):

Nepovoljne reakcije nisu zabilježene kod zdravih štenaca u dobi od 8 tjedana nakon 6 primjena doze

do 5 puta veće od maksimalne doze.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati veterinarsko-medicinske proizvode koji više nisu potrebni. Te

mjere pomažu u zaštiti okoliša.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Europske

agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

15.

OSTALE INFORMACIJE

Afoksolaner je insekticid i akaricid koji pripada skupini izoksazolina.

Djeluje protiv odraslih buha te protiv nekoliko vrsta krpelja poput Rhipicephalus sanguineus,

Dermacentor reticulatus i D. variabilis, Ixodes ricinus i I. scapularis, Amblyomma americanum i

Haemaphysalis longicornis.

Afoksolaner ubija buhe prije početka produkcije jajašaca i na taj način sprečava kontaminaciju

domaćinstva. Može se koristiti kao dio strategije liječenja u smislu kontrole alergijskog dermatitisa

uzrokovanog buhama (FAD).

Milbemicin oksim je antiparazitik, endektocid koji spada u grupu makrocikličkih laktona.

Djeluje protiv nekolicine gastrointestinalnih crva (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma

caninum, Ancylostoma braziliense, Ancylostoma ceylanicum, Trichuris vulpis) te protiv odraslih

oblika i nezrelih odraslih oblika (L5) plućnog nematoda Angiostrongylus vasorum i larvi srčanog crva

Dirofilaria immitis.

Za svaku jačinu tablete za žvakanje dostupne su u slijedećim veličinama pakovanja:

Kutija s 1 termoformiranim blisterom s 1, 3 ili 6 tableta za žvakanje.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

14-9-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-7-2018

FDA Approves NexGard for prevention of infections that cause Lyme disease in dogs

FDA Approves NexGard for prevention of infections that cause Lyme disease in dogs

FDA has approved NexGard (afoxolaner), a chewable tablet administered once monthly to dogs, for the prevention of Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) infections by killing Black-legged ticks (Ixodes scapularis), which carry the bacterium.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Active substance: Afoxolaner / milbemycin oxime) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6977 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003842/WS1338/0015/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

NexGard (Merial)

NexGard (Merial)

NexGard (Active substance: afoxolaner) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6976 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/002729/WS1338/0018/G

Europe -DG Health and Food Safety