NALCO

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • NALCO 77485
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • Medicinski uređaj

Dokument

 • za javnost:
 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.


  Zatražite informativni letak za javnost.

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • NALCO 77485
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • Ecolab
 • Broj odobrenja:
 • 115575E
 • Zadnje ažuriranje:
 • 12-03-2018

Sažetak Opisa Svojstava

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

1 / 14

ODSJEK 1.

IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI

FIZIĈKOJ OSOBI

1.1 Oznaka proizvoda:

NALCO® 77485

Vrsta tvari

Preparat

1.2 Vaţni utvrĊeni naĉini korištenja tvari ili mješavine i naĉini korištenja koji se ne preporuĉaju:

Uporaba tvari/pripravka

SREDSTVO PROTIV KAMENCA

1.3 Detalji isporuĉitelja sigurnosno-tehniĉkog lista:

IDENTIFIKACIJA KOMPANIJE

IDENTIFIKACIJA LOKALNE KOMPANIJE

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Lokalna podrška: Nalco Österreich Ges.m.b.H.,

Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR)

ILICA 107

HR-10000 Zagreb, Hrvatska

TEL: +385 (0)1 377 95 21

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

Za informacije o sigurnosti proizvoda, kontaktirajte EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefon za izvanredna stanja:

+32-(0)3-575-5555 Trans-europski

+385 (0)91-1-25-75-23 Hrvatska

Datum sakupljanja/revizije::

24.02.2012

Broj verzije:

ODSJEK 2.

IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija tvari ili smjese:

Klasifikacija u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Korozivno za metale - Klasa 1

H290

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka - Klasa 2

H319

Klasifikacija u skladu s EU Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ

Proizvod je klasificiran kao opasan u suglasju s Direktivom o preparatima 1999/45/EC.

Xi, NADRAŢUJE

R36/38

Pogledajte Odlomak 16 za sve detalje o frazama rizika, upozorenjima o opasnosti i napomenama.

2.2 Elementi oznake:

Oznaĉavanje u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Spremnici: Limunska kiselina, 2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

2 / 14

Piktogrami rizika:

Upozoravajuća rijeĉ: Opasnost

Upozorenja o opasnosti:

H290

Moţe biti korozivno za metale.

H319

Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oĉiju.

Obavijesti o opasnosti

P234

Ĉuvati samo u originalnom spremniku.

P264

Nakon rukovanja temeljito oprati koţu.

P280

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oĉi/zaštitu za lice.

P305 + P351 + P338

U SLUĈAJU DA UĐE U OĈI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Izvaditi kontaktne

leće, ako postoje i ako se mogu sigurno izvaditi. Nastaviti s ispiranjem.

P337 + P313

Ako nadraţenost oĉiju ne prestane: Potraţiti lijeĉniĉki savjet/ pomoć.

P406

Ĉuvajte u spremniku, koji je otporan na koroziju, od polipropilena s otpornom primjesom.

2.3 Ostale opasnosti:

Nepoznato

ODSJEK 3.

SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Preparat:

Detalji u nastavku ukljuĉuju sve komponente, neĉištoće i nusproizvode koji pridonose klasifikaciji proizvoda ili za

koja postoje ograniĉenja u pogledu izloţenosti kada se radi s njima.

Opasne tvari

% (w/w)

Klasifikacija u skladu s Direktivom

(EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija sukladno

67/548/EEC

Limunska kiselina

EZ-br.: 201-069-1

CAS-br.: 77-92-9

10.0 - 30.0

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija

oka 2

: H319

Sodium Molybdate Dihydrate

EZ-br.: 231-551-7

CAS-br.: 10102-40-6

1.0 - 5.0

Nije svrstano : OEL

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EZ-br.: 253-733-5

CAS-br.: 37971-36-1

Br. REACH: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Korozivno za metale 1 : H290

Pogledajte Odlomak 16 za sve detalje o frazama rizika, upozorenjima o opasnosti i napomenama.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

3 / 14

ODSJEK 4.

MJERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis nuţnih mjera u hitnim sluĉajevima:

U hitnom sluĉaju ocijenite opasnost prije poduzimanja bilo kakvih radnji. Ne izlaţite se opasnosti od ozljede. U

sluĉaju nedoumice, kontaktirajte sluţbu za hitne intervencije.

UDISANJE

Izvedite na svjeţi zrak, lijecite simptome. Ako se razviju simptomi, potraţite lijecnicku pomoc.

KONTAKT S KOŢOM

Potraţite hitnu lijecnicku pomoc. Uklonite kontaminiranu odjecu. Operite odjecu prije ponovne uporabe. Odmah

isperite oci vodom najmanje 15 minuta. U slucaju jakog prskanja, potopite tijelo pod tuš

KONTAKT S OCIMA

Odmah isperite oci vodom najmanje 15 minuta. Potraţite hitnu lijecnicku pomoc. HITNO DJELOVANJE JE

VAŢNO U SLUCAJU KONTAKTA.

GUTANJE

Odmah potraţite lijecnicku pomoc, pokazujuci naljepnicu i/ili SDS. Ako je pri svijesti, operite usta i dajte pitke

vode. Ako je u nesvijesti, ne dajte ništa na usta, postavite u poloţaj oporavka, provjerite disanje i puls. Ako je

neophodno, dajte umjetno disanje.

ZAŠTITA ZA OSOBLJE KOJE PRUŢA PRVU POMOĆ

Nosite primjerenu osobnu zaštitnu opremu.

4.2 Najvaţniji simptomi i uĉinci, akutni i odgoĊeni:

Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oĉiju.

4.3 Oznaka za hitnu medicinsku pomoć i nuţan poseban tretman:

Na osnovu osobnih reakcija pacijenta, lijecnicka procjena bi se trebala koristiti za kontrolu simptoma i klinickog

stanja.

ODSJEK 5.

MJERE ZA SUZBIJANJE POŢARA

5.1 Sredstva za gašenje poţara:

PRIKLADNA SREDSTVA ZA GAŠENJE

Ovaj proizvod vjerojatno nece gorjeti osim ako sva voda iz njega ne ispari. Organski ostaci mogu biti zapaljivi.

Za okruţivanje vatre koristite sredstva za gašenje.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili mješavine:

Moţe stvoriti okside ugljika (COx) u uvjetima vatre. Nije zapaljivo niti lako zapaljivo. Kontakt s reaktivnim

metalima (npr. aluminij) moţe rezultirati u stvaranju zapaljivog vodikovog plina.

U sluĉaju izlijevanja, sprijeĉite prodiranje materijala i vode za gašenje poţara u kanalizaciju ili vodovod.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

4 / 14

5.3 Mjere opreza za vatrogasce:

U slucaju vatre, nosite aparat za disanje s pozitivnim tlakom s maskom za lice i zaštitno odijelo.

ODSJEK 6.

MJERE KOD SLUĈAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u sluĉaju nuţde:

SAVJET ZA OSOBLJE KOJE NE INTERVENIRA U HITNIM SLUĈAJEVIMA

Ovaj materijal moţe biti opasan uslijed dodira; ne pokušavajte oĉistiti izljev. Odmah kontaktirajte struĉnu sluţbu

za hitne intervencije. Ĉišćenje smije napraviti iskljuĉivo sluţba za hitne intervencije/struĉno osoblje. Na

odgovarajući naĉin ograniĉite pristup podruĉju sve dok se ne provede ĉišćenje.

Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita).

SAVJET ZA OSOBLJE KOJE INTERVENIRA U HITNIM SLUĈAJEVIMA

Uskratite pristup podrucju dok su operacije cišcenja u toku. Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8

(Kontrola izlaganja/osobna zaštita). Provjetravajte podrucje izlijevanja ako je moguce. Osigurajte da cišcenje

obavlja samo obuceno ljudstvo. Imajte opremu za hitne slucajeve (za vatru, izlijevanje, curenje, itd.) uvijek

spremnu za uporabu. Obavijestite vladu, vlasti odgovorne za profesionalno zdravlje i okolicu.

6.2 Mjerama zaštite okoliša:

Sprijecite da tvar dospije u kanalizaciju ili vodene putove. Ne dozvolite da tvari zagadi sustav površinskih voda.

Sprijecite da tvar dospije u kanale. Ako se zagade kanali, izvori, tlo ili kanalizacije, obavijestite mjesne vlasti.

6.3 Naĉini i materijali za zaustavljanje prolijevanja i ĉišćenje:

MALO ISTJECANJE: Natopite mjesto izlijevanja nekom apsorbentnom tvari. Ostatke sakupite u primjereni,

pokriveni i propisno obiljeţeni spremnik. Isperite podrucje kontakta. VELIKO ISTJECANJE: Sprijecite dalje

razlijevanje tekucine uz uporabu upijajucih tvari, kopanjem jarka ili rupa. Pocistite kontaminiranu površinu s

vodom ili nekim vodenim sredstvom za cišcenje. Obratite se ovlaštenoj tvrtki za odlaganje kontaminiranih

vracenih tvari. Tvari odloţite u skladu s propisima navedenim u Odjeljku 13 (Nacin odlaganja).

6.4 Referenca na druge dijelove:

Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita). Tvari odloţite u skladu

s propisima navedenim u Odjeljku 13 (Nacin odlaganja).

ODSJEK 7.

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Mjere opreza za sigurno postupanje:

RUKOVANJE

Sprijecite dodir s koţom, ocima i odjecom. Primijenite s primjerenom ventilacijom. Ne udišite

isparine/plinove/prašinu. Drţite spremnike zatvorenim kada nisu u uporabi. Ne miješajte s kiselinama. Drţite

dalje od kiselina i oksidansa. Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna

zaštita).

Pogledajte Odlomak 6.2 za Mjere opreza koje se tiĉu zaštite okoliša

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

5 / 14

HIGIJENSKI ZAHTJEVI

Izlaganje cete izbjeci dobrom osobnom i radnom higijenom. Uvijek imajte pri ruci mlaz za ispiranje ociju.

Sigurnosni tuš mora biti pri ruci. Uvijek dobro isperite nakon rukovanja kemikalijama. Kada rukujete ovim

proizvodom nikada nemojte jesti ili pušiti. Potrebna stanica za ispiranje ociju i tuš. Ako je odjeca kontaminirana,

skinite ju i dobro operite zagadeni dio. Operite zagadenu odjecu prije ponovne uporabe. Uvijek dobro isperite

nakon rukovanja kemikalijama. Kada rukujete ovim proizvodom nikada nemojte jesti ili pušiti.

7.2 Uvjeti za sigurno pohranjivanje, ukljuĉujući i nekompatibilnosti:

NACIN SKLADIŠTENJA

Pohranjujte u primjerenim obiljeţenim imaspremnicima. Drţite e spremnike dobro zatvorenim. Pohranjujte

odvojeno od luţina.

PODOBAN MATERIJAL ZA GRADNJU

HDPE (polietilen visoke gustoce), Nehrdajuci celik 304, Podudarnost s plasticnim tvarima varira; preporucamo,

dakle, da se podudarnost ispita prije uporabe.

NEPODOBAN MATERIJAL ZA GRADNJU

Aluminij, Cink, Mjed, i njihove legure

7.3 Posebne krajnje uporabe:

Posebna uporaba :

SREDSTVO PROTIV KAMENCA

ODSJEK 8.

NADZOR NAD IZLOŢENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1 Kontrolni parametri:

GRANICE PROFESIONALNOG IZLAGANJA

Još nisu nacinjene upute za izbjegavanje izlaganja ovom proizvodu. Poznate granice izlaganja za tvari su

prikazane dolje.

Izvor

Tvari

Kategorija:

mg/m3

Hrvatska

Sodium Molybdate Dihydrate kao Mo

Molybdenum (as Mo), Soluble Compounds kao Mo

* Obiljeţavanje koţe znaci da postoji ozbiljna mogucnost cjelokupnog izlaganja putem koţe, ukljucujuci i sluznicu i oci.

DNEL

Sastojci:

Konaĉna upotreba:

Naĉini izloţenosti:

Potencijalni uĉinci na

zdravlje:

Vrijednost:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Radnici

Inhalacija

kratkotrajno - sustavno

15 mg/m3

Radnici

Koţno

dugotrajno - sustavno

4.2 mg/kg

Radnici

Inhalacija

dugotrajno - sustavno

15 mg/m3

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

6 / 14

PNEC

Sastojci:

Vrijednost:

Limunska kiselina

Slatka voda

0.44 mg/l

Morska voda

0.44 mg/l

1000 mg/l

Talog

34.6 mg/kg

Zemlja

33.1 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Slatka voda

3.33 mg/l

Morska voda

0.33 mg/l

Isprekidano otpuštanje

10.42 mg/l

100 mg/l

Talog

1.47 mg/kg

Zemlja

1 mg/kg

Oralno

90 mg/kg

8.2 Nadzor izloţenosti:

MJERE GRADNJE:

Preporuca se provjetravanje. Uporaba lokalne ventilacije se preporuca za kontrolu emisija blizu izvora.

Laboratorijskim uzorcima treba se rukovati u parnim uvjetima. Osigurajte mehanicku ventilaciju u zatvorenom

prostoru.

OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU

OPCI SAVJETI

Uporaba i izbor opreme za osobnu zaštitu odnosi se na rizik od proizvoda, radno mjesto i nacin na koji se rukuje

proizvodom. Opcenito preporucamo uporabu zaštitnih naocala sa štitnicima i zaštitnu odjecu koja pokriva ruke,

noge i tijelo. Za dodatnu zaštitu svaka osoba koja posjecuje podrucje gdje se ovim proizvodom rukuje mora

barem nositi zaštitne naocale sa štitnicima.

ZAŠTITA OĈIJU/LICA

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba kemijskih naocala. Primjenjivi europski standard se nalazi

u EN 166.

ZAŠTITA KOŢE

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba kemijski otpornih rukavica. Izbor radnih rukavica zavisi od

uvjeta na poslu i toga kakvim kemikalijama rukujete, ali mi imamo pozitivna iskustva s uporabom rukavica

nacinjenih od PVC Rukavice treba zamijeniti cim se primijete prvi znakovi raspadanja. Vrijeme prodora nije

izracunato, konzultirajte PPE proizvodaca. Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 374.

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba zaštitnog odijela. Primjenjivi europski standard se nalazi

u EN ISO 20345.

ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA

Nema granica izloţenosti za ovaj proizvod ili njegove komponente. Nalco preporuca uporabu filtar maske za

pola lica ili aparata za disanje. Pogodan filtar materijal zavisi od kolicine i vrste kemikalija. Razmotrite uporabu

filtra vrste: A-P Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 140, EN 137, EN 143, EN 14387 Kod hitnih

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

7 / 14

slucajeva ili planiranog ulaska u nepoznate koncentracije pozitivnog tlaka treba uporabiti zaštitu za cijelo lice

SCBA. Ako se zahtijeva dišna zaštita, uvedite cjelokupan program dišne zaštite ukljucujuci i ovaj odjeljak, probe,

vjeţbe, odrţavanja i pregled.

ODSJEK 9.

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Paţnja: Ove fizicke osobine su tipicne vrijednosti ovoga proizvoda i podlijeţu promjenama.

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

FIZICKO STANJE

Tekucina

IZGLED

Jasno Svjetlo smede

Miris

Blag

Prag osjetljivosti mirisa

Podaci nedostupni.

pH (100 %)

TOCKA SMRZAVANJA

-12 °C

TOCKA VRENJA

100 °C

TOCKA ZAPALJIVOSTI

Nije zapaljivo

MJERA ISPARAVANJA

Podaci nedostupni.

ZAPALJIVOST (krut, plin)

Podaci nedostupni.

NIŢA GRANICA ZAPALJIVOSTI

Podaci nedostupni.

VIŠA GRANICA EKSPLOZIJE

Podaci nedostupni.

TLAK PARE

2.3 kPa

GUSTOCA PARE

Podaci nedostupni.

Relativna gustoća

1.13

GUSTOCA

Podaci nedostupni.

TOPLJIVOST U VODI

Završeno

KOEFICIJENT OKTANOLA/VODE

Podaci nedostupni.

TEMPERATURA

SAMOZAPALJENJA

Podaci nedostupni.

TEMPERATURA RAZGRADNJE

Podaci nedostupni.

VISKOZITET

5.3 cps (20 °C)

EKPLOZIVNE ODLIKE

Nije primjenjivo

OKSIDIRAJUCE ODLIKE

Nije primjenjivo

9.2 Ostali podaci:

Nije primjenjivo

ODSJEK 10.

STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilno pod normalnim uvjetima.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

8 / 14

10.3 Mogućnost opasnih reakcija:

Opasna polimerizacija nece uslijediti.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati:

Izbjegavajte ekstremne temperature.

10.5 Nepodudarni materijali:

Luţine Kontakt s jakim luţinama (npr. amonijak i njegove otopine, ugljici, natrij hidroksid (nagrizajuci), kalij

hidroksid, kalcij hidroksid (vapno), cijanid, sulfid, hipokloriti, kloriti) mogu stvoriti toplinu, štrcanje ili kljucanje i

otrovne isparine

10.6 Opasni proizvodi raspada:

U uvjetima vatre:

Ugljicni oksidi

ODSJEK 11.

PODACI O TOKSIĈNOSTI

11.1 Informacije o toksikološkim posljedicama:

Proizvod:

Akutna oralna toksiĉnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Akutna toksiĉnost pri

udisanju

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Akutna koţna toksiĉnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Nagrizanje/iritacija koţe

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Ozbiljno oštećenje

oka/iritacija oka

Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oĉiju.

Senzibilizacija koţe ili dišnih

puteva

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Mutagenost zametnih stanica

Ocjena

Ne sadrţi nijedan sastojak s popisa mutagenih tvari

Kancerogenost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Nijedna od tvari ovoga proizvoda nije navedena kao

karcinogen od strane Medunarodne agencije za istraţivanje

raka (IARC), Nacionalnog toksikološkog programa (NTP) ili

Americke konferencije vladinih industrijskih higijenicara

(ACGIH).

Toksiĉnost na reproduktivne

funkcije

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

9 / 14

Ocjena: Ne postoji opasnost od toksiĉnosti na reproduktivne

funkcije

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (jednokratna

izloţenost)

Napomene: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji

klasifikacije nisu ispunjeni.

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Aspiracijska toksiĉnost

Bez razvrstavanja u svezi s toksiĉnosti prilikom udisanja

Sastojci:

Limunska kiselina

Akutna oralna toksiĉnost

LD50: 5,400 mg/kg, Miš, OECD 401, DLP (dobra

laboratorijska praksa): Ne

Akutna koţna toksiĉnost

LD50: > 2,000 mg/kg, Štakor, OECD 402

Nagrizanje/iritacija koţe

Zec, Rezultat: Ne nadraţuje., OECD 404, 4 h

Mutagenost zametnih stanica

Genotoksiĉnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471

Ispitivanje kromosomskih aberacija in vitro, Rezultat:

pozitivno, OECD 487

Genotoksiĉnost in vivo

Dominantni esej smrtnosti, Štakor, EU B.22, DLP (dobra

laboratorijska praksa): Ne, Rezultat: negativno

Aberacija kromosoma in vivo, Štakor, OECD 475, DLP (dobra

laboratorijska praksa): Ne, Rezultat: negativno

Ocjena

In vitro testovi su pokazali mutageno djelovanje koje nije

primijećeno u in vivo testovima.

Teratogenost

Miš, Oralno, NOAEL: > 241 mg/kg, DLP (dobra laboratorijska

praksa): Ne

Ocjena: Nije pokazano teratogeno djelovanje u pokusima na

ţivotinjama.

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Miš, Oralno, NOAEL: 1,000 mg/kg, LOAEL: 2,000 mg/kg,

Ostale smjernice, DLP (dobra laboratorijska praksa): Ne

Ciljni organi: nema raspoloţivih podataka

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Akutna oralna toksiĉnost

LD50: > 6,500 mg/kg, Štakor, EU B.1

Akutna koţna toksiĉnost

LD50: > 4,000 mg/kg, Štakor, EU B.3

Nagrizanje/iritacija koţe

Zec, Rezultat: Ne nadraţuje., OECD 404, 24 h

Senzibilizacija koţe ili dišnih

Zamorac, Rezultat: Negative, OECD 406

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

10 / 14

puteva

Mutagenost zametnih stanica

Genotoksiĉnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471

Studija mutacije gena in vitro u stanicama sisavaca, Rezultat:

negativno, OECD 476

Ispitivanje kromosomskih aberacija in vitro, Rezultat:

negativno, OECD 473

Ocjena

In vitro testovi nisu pokazali mutageno djelovanje

Teratogenost

Štakor, Oralno, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD

Ocjena: Nije pokazano teratogeno djelovanje u pokusima na

ţivotinjama.

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Štakor, Oralno, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Ciljni organi: nema raspoloţivih podataka

ODSJEK 12.

EKOLOŠKI PODACI

12.1 Toksiĉnost:

Na ovome proizvodu nisu obavljene studije toksicnosti.

Proizvod:

Procjena ekotoksikologije

Akutna vodena toksiĉnost

Ne oĉekuje se da bude štetno za vodene organizme.

Kroniĉna vodena toksiĉnost

Ne oĉekuje se da izazove kroniĉnu toksiĉnost u vodenih

organizama.

Sastojci:

Limunska kiselina

Otrovnost za ribe

LC50: 440 - 760 mg/l, 48 h, Leuciscus idus melanotus, OECD

203, DLP (dobra laboratorijska praksa): Ne

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

LC50: 1,535 mg/l, 24 h, Daphnia magna - vodena buha,

Ostale smjernice, DLP (dobra laboratorijska praksa): Ne

Otrovnost za alge

NOEC: 425 mg/l, 192 h, Scenedesmus quadricauda, Ostale

smjernice, DLP (dobra laboratorijska praksa): Ne

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Otrovnost za ribe

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebra Danio, OECD 203

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnia magna - vodena buha,

OECD 202

Otrovnost za alge

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (zelena

alga), OECD 201

Otrovnost za bakterije

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Kanalizacijski mikoorganizmi, OECD

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

11 / 14

Otrovnost za ribe (Kroniĉna

toksiĉnost)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebra Danio, OECD 204

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

(Kroniĉna toksiĉnost)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnia magna - vodena

buha, OECD 211

12.2 Postojanost i razgradivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Organski dio ovoga preparata ce se vjerojatno raspasti.

Sastojci:

Limunska kiselina

Biorazgradljivost

97 %, Rezultat: Biološki vrlo razgradljivo., Vrijeme izlaganja:

28 d, ( Mod.Sturm-Test: OECD 301B)

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biorazgradljivost

30 - 40 %, Rezultat: Samo po sebi nije biološki razgradljivo.,

Vrijeme izlaganja: 90 d, OECD 302 A

12.3 Bioakumulacijski potencijal:

Proizvod:

Bioakumulacija

Ovaj preparat ili tvar se vjerojatno nece bioakumulirati.

Sastojci:

Limunska kiselina

Bioakumulacija

Bioakumulacija je malo vjerojatna.

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakumulacija

Bioakumulacija je malo vjerojatna.

12.4 Mobilnost u zemlji:

Proizvod:

Utjecaj na okoliš i putevi

Tvari se otapa u vodi i ocekuje se da primarno i ostane u vodi.

12.5 Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava:

Proizvod:

Ocjena

Ovaj pripravak ne sadrţava tvar koja se smatra postojanom,

bioakumulativnom ili otrovnom (PBO)., Ovaj pripravak ne

sadrţava tvar koja se smatra vrlo postojanom ili vrlo

bioakumulativnom (vPvB).

12.6 Ostali štetni uĉinci:

Proizvod:

Dodatni ekološki podaci

Ne ocekuju se škodljive posljedice.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

12 / 14

ODSJEK 13.

ZBRINJAVANJE

Ako ovaj preparat ode u otpad, krajnji ga potrošac mora definirati i dodijeliti mu primjereni Europski kod u

katalogu otpada. Zaposlite samo licencirane tvrtke. Morate se povinovati EC, nacionalnim i mjesnim propisima.

13.1 Metode upravljanja otpadom:

Obratite se ovlaštenoj tvrtki za odlaganje kontaminiranih vracenih tvari. Svaki kemijski otpad je potencijalni

zagaĊivaĉ okoliša, te NIJE prikladno odlaganje putem tla, javne kanalizacije, ispusta, prirodnih vodotokova ili

rijeka. Otpad odlaţite u odobrenim pecima za spaljivanje ili na mjestu za obradu/odlaganje, u skladu s

primjenjivim propisima. Ne bacajte otpad u kanalizaciju ili obican otpad.

Prazne bubnjeve treba reciklirati, vratiti ili odloţiti uz pomoc kvalificiranog i licenciranog poduzetnika.

EUROPSKI KOD ZA OTPAD:

16 03 03* - VAN SPECIFICIRANIH KOLICINA I NEUPORABLJENIH PROIZVODA - Anorganski otpad i opasne

tvari. Ako se proizvod uporabi u bilo kakvom daljem procesuiranju, krajnji potrošac mora redefinirati i dodijeliti

mu primjereni Europski kod u katalogu otpada.

ODSJEK 14.

PODACI O PRIJEVOZU

Podaci u ovom odjeljku su samo za referencu i ne trebaju zamijeniti dokument o prijevozu (dokument o utovaru)

koji je potreban za svaku narudţbu. Pravo ime za svrhu prijevoza/klasa opasnosti mogu varirati zbog pakiranja,

osobina i nacina prijevoza. Tipicni propisni nazivi u svrhu prijevoza za ovaj proizvod su slijedeci.

KOPNENI PRIJEVOZ

14.1 UN broj:

UN 3265

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, ORGANSKA, N.O.S.

(Limunska kiselina)

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

neprimjenjivo

ZRACNI PRIJEVOZ (ICAO/IATA)

14.1 UN broj:

UN 3265

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, ORGANSKA, N.O.S.

(Limunska kiselina)

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

neprimjenjivo

MORSKI PRIJEVOZ (IMDG/IMO)

14.1 UN broj:

UN 3265

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, ORGANSKA, N.O.S.

(Limunska kiselina)

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

neprimjenjivo

14.7 Prijevoz u rasutom stanju prema

aneksu II konvencije MARPOL 73/78 i

neprimjenjivo

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

13 / 14

IBC kodu:

ODSJEK 15.

PODACI O PROPISIMA

15.1 Uredbe/propisi koji se odnose na sigurnost, zdravlje i okoliš, a koji su specifiĉni za tvar ili

mješavinu:

MEDUNARODNI PROPISI

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE SAD-A, (USDA):

Autorizirana uporaba je pod kategorijom: 141329

Proizvod primjenjiv za hladenje i vodu u retortama (G5) u i oko podrucja za preradu hrane. Proizvod prihvatljiv za

tretman bojlera, parnih linija i/ili rashladnih sustava (G7) gdje niti tretirana voda niti proizvedena para ne mogu

doci u dodir s jestivim proizvodima u i oko podrucja za preradu hrane.

MEDUNARODNI ZAKONI ZA KEMIJSKU KONTROLU

EUROPA

SIGURNOSNO TEHNIĈKI LIST prema propisu (EC) No 1907/2006.

NALCO je u potpunosti suglasan i podrţava REACH propis o registraciji, ocjeni, autorizaciji i ograniĉenjima

kemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals). Naša je namjera preregistrirati

sve kemijske supstance koje proizvodimo ili uvozimo u Europsku Uniju, te da u suradnji s dobavljaĉima

osiguramo mirni prijelaz na primjenu nove regulatorne politike. Ukuoliko su vam potrebne dalje informacije o

NALCO REACH programu, molimo da nas kontaktirate putem e-pošte: reach@nalco.com, ili posjetite našu web

stranicu.

KANADA

Ovaj produkt sadţi supstance koje se nalaze na listi supstancija koje nisu za domaću upotrebu (NDSL), ili nisu u

suglasnosti s Kanadskim propisom za zaštitu okoliša (CEPA) te je moguća potreba dodatne provjere.

SJEDINJENE DRŢAVE

Proizvod je procijenjen od strane TSCA i moţe sadrţavati tvari koje nisu pronadene na popisu TSCA 8(b).

Proizvod se moţe uporabiti pod TSCA 5(h)(3) izuzecima iz istraţivanja ako se ispune svi zahtjevi.

NACIONALNI PROPISI NJEMACKA

WGK: 1 (Anex 4)

NACIONALNI PROPISI NIZOZEMSKA

NACIONALNI PROPISI VB

15.2 Procjena sigurnosti kemikalija:

Za tvar(i) koja(e) saĉinjava(ju) ovaj materijal ili za materijal itse obavljena je procjena kemijske sigurnosti.

ODSJEK 16.

OSTALI PODACI

POPIS VAŢEĆIH R-FRAZA, NAPOMENA I UPOZORENJA O OPASNOSTI U ODLOMKU 2.1 I 3

H290 - Moţe biti korozivno za metale.

H319 - Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oĉiju.

OEL - OEL

R36 - Nadraţuje oci.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77485

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

14 / 14

R36/38 - Nadraţuje oci i koţu.

REVIDIRANE INFORMACIJE: sekcije:

Sigurnosno-tehniĉki list ovog proizvoda sadrţi informacije vezane za zdravlje, sigurnost i propise. Informacije

navedene u ovom sigurnosno-tehniĉkom listu temelje se na podacima dostupnima na dan izdavanja; navedene

su u dobroj namjeri i smatraju se ispravnima i pouzdanima na dan izdavanja, meĊutim, nije pruţeno nikakvo

jamstvo, izriĉito ili implicitno, i Nalco se odriĉe bilo kakve odgovornosti od oslanjanja na te informacije. Proizvod

je namijenjen primjenama sukladnim literaturi koja se odnosi na proizvode Nalco. U sluĉaju bilo kakve druge

vrste uporabe, potrebno je ocijeniti izloţenost kako bi se mogli uspostaviti odgovarajući naĉini postupanja i

programi usavršavanja radi osiguranja sigurnih uvjeta rada. Kupac/korisnik je duţan zadovoljiti se proizvodom

prikladnim za namijenjenu uporabu te osigurati aktivnosti u skladu sa svim saveznim, drţavnim, ţupanijskim ili

lokalnim zakonima i propisima. Regulatorni zahtjevi podloţni su promjenama i mogu se razlikovati u pojedinim

zemljama ĉlanicama EU. Pojedinci koji rukuju ovim proizvodom moraju biti upoznati s preporuĉenim mjerama

opreza i mora im se omogućiti pristup ovim informacijama. Za sve dodatne informacije, savjetujte se s lokalnim

prodajnim predstavnikom.

REFERENCE

IARC monografi i procjena opasnosti kemikalija od raka po covjeka Ţeneva: Svjetska zdravstvena organizacija,

Medunarodna agencija za istraţivanje raka.

Ariel Insight# (Integrirani vodic u industrijske kemikalije pokriven vodecim regulatornim i savjetodavnim

programima), Sjevernoamericko mjerilo, Europsko mjerilo, Mjerilo kemijskog inventara i genericko mjerilo (Ariel

Insight# CD-ROM verzija), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Spisak moguće literature i izvora podataka koji su moţda korišteni zajedno s rzamatranjem mišljenja struĉnjaka

pri sastavljanju ovog lista s podacima u vezi sigurnosti: Evropski pravilnici/direktive (ukljuĉujući (EC) br.

1907/2006, (EC) No. 1272/2008, 67/548/EEC 1999/45/EC), podaci o dobavljaĉu, internet, ESIS, IUCLID Ariel

InsightTM, ERIcards, podaci vaneuropskih javnih regulatornih tijela i drugi izvori podataka

Datum izdavanja :

24.02.2012

Broj verzije :

Priredio:

SH&E odsjek

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 miljun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1

= 1 destinka i 0.001 = 1 tisucinka.

 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.

  Zatražite informativni letak za javnost. • Dokumenti u drugim jezicima dostupne ovdje

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency