NALCO

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • NALCO 77424
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • Medicinski uređaj

Dokument

 • za javnost:
 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.


  Zatražite informativni letak za javnost.

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • NALCO 77424
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • Ecolab
 • Broj odobrenja:
 • 115778E
 • Zadnje ažuriranje:
 • 12-03-2018

Sažetak Opisa Svojstava

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

1 / 11

Odj. 1.

IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI

FIZIĈKOJ OSOBI

1.1 Oznaka proizvoda:

NALCO® 77424

Vrsta tvari

Preparat

1.2 Vaţni utvrĊeni naĉini korištenja tvari ili mješavine i naĉini korištenja koji se ne preporuĉaju:

Uporaba tvari/pripravka

INHIBITOR KAMENCA/TALOGA

1.3 Detalji isporuĉitelja sigurnosno-tehniĉkog lista:

IDENTIFIKACIJA KOMPANIJE

IDENTIFIKACIJA LOKALNE KOMPANIJE

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Lokalna podrška: Nalco Österreich Ges.m.b.H.,

Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR)

ILICA 107

HR-10000 Zagreb, Hrvatska

TEL: +385 (0)1 377 95 21

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

Za informacije o sigurnosti proizvoda, kontaktirajte EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefon za izvanredna stanja:

+32-(0)3-575-5555 Trans-europski

+385 (0)91-1-25-75-23 Hrvatska

Datum sakupljanja/revizije::

04.12.2012

Broj verzije:

Odj. 2.

IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija tvari ili smjese:

Klasifikacija u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Proizvod nije klasificiran u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija u skladu s EU Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ

Proizvod nije klasificiran kao opasan u suglasju s Direktivama 67/548/EEC ili 1999/45/EC.

2.2 Elementi oznake:

Oznaĉavanje u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Proizvod nije klasificiran, meĊutim, preporuĉamo sljedeće mjere opreza:

Obavijesti o opasnosti

P202

Ne rukovati prije upoznavanja I razumijevanja sigurnosnih mjera predostroţnosti.

P262

Sprijeĉiti dodir s oĉima, koţom ili odjećom.

P280

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oĉi/zaštitu za lice.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

2 / 11

P314

Ukoliko se ne osjećate dobro, potraţite pomoć/ savjet lijeĉnika.

Dodatne informacije:

EUH210

Sigurnosni list dostupan na zahtjev.

2.3 Ostale opasnosti:

Nepoznato

Odj. 3.

SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Preparat:

Proizvod nije klasificiran u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Odj. 4.

MJERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis nuţnih mjera u hitnim sluĉajevima:

U hitnom sluĉaju ocijenite opasnost prije poduzimanja bilo kakvih radnji. Ne izlaţite se opasnosti od ozljede. U

sluĉaju nedoumice, kontaktirajte sluţbu za hitne intervencije.

UDISANJE

Izvedite na svjeţi zrak, lijecite simptome. Ako se razviju simptomi, potraţite lijecnicku pomoc.

KONTAKT S KOŢOM

Isperite podrucje kontakta s vodom. Ako se razviju simptomi, potraţite lijecnicku pomoc.

KONTAKT S OCIMA

Isperite podrucje kontakta s vodom. Potraţite lijecnicku pomoc.

GUTANJE

Potraţite lijecnicku pomoc. Ne izazivajte povracanje bez lijecnickog savjeta. Ako je pri svijesti, operite usta i

dajte pitke vode. Ako dode do povracanja, isperite usta i ponovite davanje vode.

ZAŠTITA ZA OSOBLJE KOJE PRUŢA PRVU POMOĆ

Nosite primjerenu osobnu zaštitnu opremu.

4.2 Najvaţniji simptomi i uĉinci, akutni i odgoĊeni:

Pregled dostupnih podataka ne identificira nijedan simptom izlaganja koji nije prije spomenut.

4.3 Oznaka za hitnu medicinsku pomoć i nuţan poseban tretman:

Na osnovu osobnih reakcija pacijenta, lijecnicka procjena bi se trebala koristiti za kontrolu simptoma i klinickog

stanja.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

3 / 11

Odj. 5.

MJERE ZA SUZBIJANJE POŢARA

5.1 Sredstva za gašenje poţara:

PRIKLADNA SREDSTVA ZA GAŠENJE

Ovaj proizvod vjerojatno nece gorjeti osim ako sva voda iz njega ne ispari. Organski ostaci mogu biti zapaljivi.

Za okruţivanje vatre koristite sredstva za gašenje.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili mješavine:

Moţe stvoriti okside ugljika (COx) u uvjetima vatre. Nije zapaljivo niti lako zapaljivo.

U sluĉaju izlijevanja, sprijeĉite prodiranje materijala i vode za gašenje poţara u kanalizaciju ili vodovod.

5.3 Mjere opreza za vatrogasce:

U slucaju vatre, nosite aparat za disanje s pozitivnim tlakom s maskom za lice i zaštitno odijelo.

Odj. 6.

MJERE KOD SLUĈAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u sluĉaju nuţde:

SAVJET ZA OSOBLJE KOJE NE INTERVENIRA U HITNIM SLUĈAJEVIMA

U sluĉaju manjih izljeva, <10 litara, ĉišćenje povjerite iskljuĉivo struĉnom osoblju. Koristite zaštitnu opremu

preporuĉenu u Odlomku 8 (Kontrole izloţenosti/osobna zaštita). Na odgovarajući naĉin ograniĉite pristup

podruĉju sve dok se ne provede ĉišćenje. Velike izljeve smiju ĉistiti iskljuĉivo sluţbe za hitne intervencije.

U sluĉaju izljeva >10 litara odmah o tome obavijestite osoblje sluţbi za hitne intervencije. Koristite zaštitnu

opremu preporuĉenu u Odlomku 8 (Kontrole izloţenosti/osobna zaštita). Na odgovarajući naĉin ograniĉite

pristup podruĉju sve dok se ne provede ĉišćenje.

Zaustavite ili smanjite pukotine ako je to sigurno za uraditi. Provjetravajte podrucje izlijevanja ako je moguce.

SAVJET ZA OSOBLJE KOJE INTERVENIRA U HITNIM SLUĈAJEVIMA

Uskratite pristup podrucju dok su operacije cišcenja u toku. Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8

(Kontrola izlaganja/osobna zaštita). Zaustavite ili smanjite pukotine ako je to sigurno za uraditi. Provjetravajte

podrucje izlijevanja ako je moguce.

6.2 Mjerama zaštite okoliša:

Sprijecite da tvar dospije u kanalizaciju ili vodene putove. Ne dozvolite da tvari zagadi sustav površinskih voda.

Sprijecite da tvar dospije u kanale. Ako se zagade kanali, izvori, tlo ili kanalizacije, obavijestite mjesne vlasti.

Nemojte zagaditi površinu vode.

6.3 Naĉini i materijali za zaustavljanje prolijevanja i ĉišćenje:

MALO ISTJECANJE: Natopite mjesto izlijevanja nekom apsorbentnom tvari. Ostatke sakupite u primjereni,

pokriveni i propisno obiljeţeni spremnik. Isperite podrucje kontakta. VELIKO ISTJECANJE: Sprijecite dalje

razlijevanje tekucine uz uporabu upijajucih tvari, kopanjem jarka ili rupa. Pocistite kontaminiranu površinu s

vodom ili nekim vodenim sredstvom za cišcenje. Obratite se ovlaštenoj tvrtki za odlaganje kontaminiranih

vracenih tvari. Tvari odloţite u skladu s propisima navedenim u Odjeljku 13 (Nacin odlaganja).

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

4 / 11

6.4 Referenca na druge dijelove:

Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita). Tvari odloţite u skladu

s propisima navedenim u Odjeljku 13 (Nacin odlaganja).

Odj. 7.

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Mjere opreza za sigurno postupanje:

RUKOVANJE

Ne smije uci u oci, na koţu ili odjecu. Ne unosite u tijelo. Primijenite s primjerenom ventilacijom. Ne udišite

isparine/plinove/prašinu. Drţite spremnike zatvorenim kada nisu u uporabi. Imajte opremu za hitne slucajeve (za

vatru, izlijevanje, curenje, itd.) uvijek spremnu za uporabu. Osigurajte da su svi i spremnici obiljeţeni. Primijenite

osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita).

Pogledajte Odlomak 6.2 za Mjere opreza koje se tiĉu zaštite okoliša

HIGIJENSKI ZAHTJEVI

Izlaganje cete izbjeci dobrom osobnom i radnom higijenom. Uvijek imajte pri ruci mlaz za ispiranje ociju.

Sigurnosni tuš mora biti pri ruci. Uvijek dobro isperite nakon rukovanja kemikalijama. Kada rukujete ovim

proizvodom nikada nemojte jesti ili pušiti.

7.2 Uvjeti za sigurno pohranjivanje, ukljuĉujući i nekompatibilnosti:

NACIN SKLADIŠTENJA

Cuvajte proizvod od smrzavanja. Pohranjujte u primjerenim obiljeţenim imaspremnicima. Drţite e spremnike

dobro zatvorenim.

PODOBAN MATERIJAL ZA GRADNJU

HDPE (polietilen visoke gustoce), Nehrdajuci celik 304, Podudarnost s plasticnim tvarima varira; preporucamo,

dakle, da se podudarnost ispita prije uporabe.

7.3 Posebne krajnje uporabe:

Posebna uporaba :

INHIBITOR KAMENCA/TALOGA

Odj. 8.

NADZOR NAD IZLOŢENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1 Kontrolni parametri:

GRANICE PROFESIONALNOG IZLAGANJA

Ovaj proizvod ne sadrţava tvari koje imaju dozvoljenu vrijednost izlaganja.

8.2 Nadzor izloţenosti:

MJERE GRADNJE:

Preporuca se provjetravanje. Uporaba lokalne ventilacije se preporuca za kontrolu emisija blizu izvora.

Laboratorijskim uzorcima treba se rukovati u parnim uvjetima. Osigurajte mehanicku ventilaciju u zatvorenom

prostoru.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

5 / 11

OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU

OPCI SAVJETI

Uporaba i izbor opreme za osobnu zaštitu odnosi se na rizik od proizvoda, radno mjesto i nacin na koji se rukuje

proizvodom. Opcenito preporucamo uporabu zaštitnih naocala sa štitnicima i zaštitnu odjecu koja pokriva ruke,

noge i tijelo. Za dodatnu zaštitu svaka osoba koja posjecuje podrucje gdje se ovim proizvodom rukuje mora

barem nositi zaštitne naocale sa štitnicima.

ZAŠTITA OĈIJU/LICA

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba zaštitnih naocala s štitnikom. Primjenjivi europski

standard se nalazi u EN 166.

ZAŠTITA KOŢE

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba kemijski otpornih rukavica. Izbor radnih rukavica zavisi od

uvjeta na poslu i toga kakvim kemikalijama rukujete, ali mi imamo pozitivna iskustva s uporabom rukavica

nacinjenih od PVC Rukavice treba zamijeniti cim se primijete prvi znakovi raspadanja. Vrijeme prodora nije

izracunato, konzultirajte PPE proizvodaca. Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 374.

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba zaštitnog odijela. Primjenjivi europski standard se nalazi

u EN ISO 20345.

ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA

Nema granica izloţenosti za ovaj proizvod ili njegove komponente. Nalco preporuca uporabu filtar maske za

pola lica ili aparata za disanje. Pogodan filtar materijal zavisi od kolicine i vrste kemikalija. Razmotrite uporabu

filtra vrste: P Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 140, EN 137, EN 143, EN 14387 Kod hitnih slucajeva

ili planiranog ulaska u nepoznate koncentracije pozitivnog tlaka treba uporabiti zaštitu za cijelo lice SCBA. Ako

se zahtijeva dišna zaštita, uvedite cjelokupan program dišne zaštite ukljucujuci i ovaj odjeljak, probe, vjeţbe,

odrţavanja i pregled.

Odj. 9.

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Paţnja: Ove fizicke osobine su tipicne vrijednosti ovoga proizvoda i podlijeţu promjenama.

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

FIZICKO STANJE

Tekucina

IZGLED

Ţuto

Miris

Podaci nedostupni.

Prag osjetljivosti mirisa

Podaci nedostupni.

pH (100 %)

TOCKA SMRZAVANJA

-5 °C

TOCKA VRENJA

100 °C Minimum

TOCKA ZAPALJIVOSTI

Nema

MJERA ISPARAVANJA

Minimum

ZAPALJIVOST (krut, plin)

Podaci nedostupni.

NIŢA GRANICA ZAPALJIVOSTI

Podaci nedostupni.

VIŠA GRANICA EKSPLOZIJE

Podaci nedostupni.

TLAK PARE

Podaci nedostupni.

GUSTOCA PARE

Podaci nedostupni.

Relativna gustoća

1.04

GUSTOCA

Podaci nedostupni.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

6 / 11

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

TOPLJIVOST U VODI

Završeno

KOEFICIJENT OKTANOLA/VODE

Podaci nedostupni.

TEMPERATURA

SAMOZAPALJENJA

Podaci nedostupni.

TEMPERATURA RAZGRADNJE

Podaci nedostupni.

VISKOZITET

Podaci nedostupni.

EKPLOZIVNE ODLIKE

Nije primjenjivo

OKSIDIRAJUCE ODLIKE

Nije primjenjivo

9.2 Ostali podaci:

Nije primjenjivo

Odj. 10.

STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija:

Opasna polimerizacija nece uslijediti.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati:

Izbjegavajte ekstremne temperature.

10.5 Nepodudarni materijali:

Nepoznato

10.6 Opasni proizvodi raspada:

U uvjetima vatre:

Ugljicni oksidi

Odj. 11.

PODACI O TOKSIĈNOSTI

11.1 Informacije o toksikološkim posljedicama:

Proizvod:

Akutna oralna toksiĉnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Akutna toksiĉnost pri

udisanju

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

7 / 11

Akutna koţna toksiĉnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Nagrizanje/iritacija koţe

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Ozbiljno oštećenje

oka/iritacija oka

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Senzibilizacija koţe ili dišnih

puteva

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Genotoksiĉnost

Ocjena

Ne sadrţi nijedan sastojak s popisa mutagenih tvari

Kancerogenost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Nijedna od tvari ovoga proizvoda nije navedena kao

karcinogen od strane Medunarodne agencije za istraţivanje

raka (IARC), Nacionalnog toksikološkog programa (NTP) ili

Americke konferencije vladinih industrijskih higijenicara

(ACGIH).

Toksiĉnost na reproduktivne

funkcije

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Ocjena: Ne postoji opasnost od toksiĉnosti na reproduktivne

funkcije

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (jednokratna

izloţenost)

Napomene: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji

klasifikacije nisu ispunjeni.

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Aspiracijska toksiĉnost

Bez razvrstavanja u svezi s toksiĉnosti prilikom udisanja

Odj. 12.

EKOLOŠKI PODACI

12.1 Toksiĉnost:

Na ovome proizvodu nisu obavljene studije toksicnosti.

Proizvod:

Procjena ekotoksikologije

Akutna vodena toksiĉnost

Ne oĉekuje se da bude štetno za vodene organizme.

Kroniĉna vodena toksiĉnost

Ne oĉekuje se da izazove kroniĉnu toksiĉnost u vodenih

organizama.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

8 / 11

12.2 Postojanost i razgradivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Organski dio ovoga preparata ce se vjerojatno raspasti.

12.3 Bioakumulacijski potencijal:

Proizvod:

Bioakumulacija

Ovaj preparat ili tvar se vjerojatno nece bioakumulirati.

12.4 Mobilnost u zemlji:

Proizvod:

Utjecaj na okoliš i putevi

Tvari se otapa u vodi i ocekuje se da primarno i ostane u vodi.

12.5 Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava:

Proizvod:

Ocjena

Ovaj pripravak ne sadrţava tvar koja se smatra postojanom,

bioakumulativnom ili otrovnom (PBO)., Ovaj pripravak ne

sadrţava tvar koja se smatra vrlo postojanom ili vrlo

bioakumulativnom (vPvB).

12.6 Ostali štetni uĉinci:

Proizvod:

Dodatni ekološki podaci

Ne ocekuju se škodljive posljedice.

Odj. 13.

ZBRINJAVANJE

Ako ovaj preparat ode u otpad, krajnji ga potrošac mora definirati i dodijeliti mu primjereni Europski kod u

katalogu otpada. Zaposlite samo licencirane tvrtke. Morate se povinovati EC, nacionalnim i mjesnim propisima.

13.1 Metode upravljanja otpadom:

Otpad odlaţite u odobrenim pecima za spaljivanje ili na mjestu za obradu/odlaganje, u skladu s primjenjivim

propisima. Ne bacajte otpad u kanalizaciju ili obican otpad. Ovaj proizvod nema pepela i moţe se spaliti u

primjerenoj opremi. Svaki kemijski otpad je potencijalni zagaĊivaĉ okoliša, te NIJE prikladno odlaganje putem tla,

javne kanalizacije, ispusta, prirodnih vodotokova ili rijeka.

Prazne bubnjeve treba reciklirati, vratiti ili odloţiti uz pomoc kvalificiranog i licenciranog poduzetnika.

EUROPSKI KOD ZA OTPAD:

VAN SPECIFICIRANIH KOLICINA I NEUPORABLJENIH PROIZVODA -Anorganski otpad druge vrste osim one

navedene u 16 03 03. Ako se proizvod uporabi u bilo kakvom daljem procesuiranju, krajnji ga potrošac mora

redefinirati i dodijeliti mu primjereni Europski kod u katalogu otpada.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

9 / 11

Odj. 14.

PODACI O PRIJEVOZU

Podaci u ovom odjeljku su samo za referencu i ne trebaju zamijeniti dokument o prijevozu (dokument o utovaru)

koji je potreban za svaku narudţbu. Pravo ime za svrhu prijevoza/klasa opasnosti mogu varirati zbog pakiranja,

osobina i nacina prijevoza. Tipicni propisni nazivi u svrhu prijevoza za ovaj proizvod su slijedeci.

KOPNENI PRIJEVOZ

14.1 UN broj:

Nije primjenjivo

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

ZA VRIJEME TRANSPORTA. PROIZVOD NIJE REGULRAN

PROPISIMA

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

Nije primjenjivo

14.4 Skupinu pakiranja:

Nije primjenjivo

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

Nije primjenjivo

ZRACNI PRIJEVOZ (ICAO/IATA)

14.1 UN broj:

Nije primjenjivo

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

ZA VRIJEME TRANSPORTA. PROIZVOD NIJE REGULRAN

PROPISIMA

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

Nije primjenjivo

14.4 Skupinu pakiranja:

Nije primjenjivo

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

Nije primjenjivo

MORSKI PRIJEVOZ (IMDG/IMO)

14.1 UN broj:

Nije primjenjivo

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

ZA VRIJEME TRANSPORTA. PROIZVOD NIJE REGULRAN

PROPISIMA

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

Nije primjenjivo

14.4 Skupinu pakiranja:

Nije primjenjivo

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

Nije primjenjivo

14.7 Prijevoz u rasutom stanju prema

aneksu II konvencije MARPOL 73/78 i

IBC kodu:

Nije primjenjivo

Odj. 15.

PODACI O PROPISIMA

15.1 Uredbe/propisi koji se odnose na sigurnost, zdravlje i okoliš, a koji su specifiĉni za tvar ili

mješavinu:

MEDUNARODNI PROPISI

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE SAD-A, (USDA):

Autorizirana uporaba je pod kategorijom: 141260

Proizvod primjenjiv za hladenje i vodu u retortama (G5) u i oko podrucja za preradu hrane. Proizvod prihvatljiv za

tretman bojlera, parnih linija i/ili rashladnih sustava (G7) gdje niti tretirana voda niti proizvedena para ne mogu

doci u dodir s jestivim proizvodima u i oko podrucja za preradu hrane.

MEDUNARODNI ZAKONI ZA KEMIJSKU KONTROLU

EUROPA

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

10 / 11

SIGURNOSNO TEHNIĈKI LIST prema propisu (EC) No 1907/2006.

NALCO je u potpunosti suglasan i podrţava REACH propis o registraciji, ocjeni, autorizaciji i ograniĉenjima

kemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals). Naša je namjera preregistrirati

sve kemijske supstance koje proizvodimo ili uvozimo u Europsku Uniju, te da u suradnji s dobavljaĉima

osiguramo mirni prijelaz na primjenu nove regulatorne politike. Ukuoliko su vam potrebne dalje informacije o

NALCO REACH programu, molimo da nas kontaktirate putem e-pošte: reach@nalco.com, ili posjetite našu web

stranicu.

KANADA

Tvari ovoga proizvoda su navedene na spisku Domacih tvari (DSL), ili ne podlijeţu, ili su bile prijavljene u

skladu s Propisima o obavještavanju o novim tvarima.

SJEDINJENE DRŢAVE

Tvari ovoga preparata su ukljucena na listu izuzetaka iz TSCA 8(b) popisa (40 CFR 710)

NACIONALNI PROPISI NJEMACKA

WGK: 1 (Anex 4)

NACIONALNI PROPISI NIZOZEMSKA

NACIONALNI PROPISI VB

15.2 Procjena sigurnosti kemikalija:

Nije obavljena procjena kemijske sigurnosti.

Odj. 16.

OSTALI PODACI

POPIS VAŢEĆIH R-FRAZA, NAPOMENA I UPOZORENJA O OPASNOSTI U ODLOMKU 2.1 I 3

Nije primjenjivo

Sigurnosno-tehniĉki list ovog proizvoda sadrţi informacije vezane za zdravlje, sigurnost i propise. Informacije

navedene u ovom sigurnosno-tehniĉkom listu temelje se na podacima dostupnima na dan izdavanja; navedene

su u dobroj namjeri i smatraju se ispravnima i pouzdanima na dan izdavanja, meĊutim, nije pruţeno nikakvo

jamstvo, izriĉito ili implicitno, i Nalco se odriĉe bilo kakve odgovornosti od oslanjanja na te informacije. Proizvod

je namijenjen primjenama sukladnim literaturi koja se odnosi na proizvode Nalco. U sluĉaju bilo kakve druge

vrste uporabe, potrebno je ocijeniti izloţenost kako bi se mogli uspostaviti odgovarajući naĉini postupanja i

programi usavršavanja radi osiguranja sigurnih uvjeta rada. Kupac/korisnik je duţan zadovoljiti se proizvodom

prikladnim za namijenjenu uporabu te osigurati aktivnosti u skladu sa svim saveznim, drţavnim, ţupanijskim ili

lokalnim zakonima i propisima. Regulatorni zahtjevi podloţni su promjenama i mogu se razlikovati u pojedinim

zemljama ĉlanicama EU. Pojedinci koji rukuju ovim proizvodom moraju biti upoznati s preporuĉenim mjerama

opreza i mora im se omogućiti pristup ovim informacijama. Za sve dodatne informacije, savjetujte se s lokalnim

prodajnim predstavnikom.

REFERENCE

IARC monografi i procjena opasnosti kemikalija od raka po covjeka Ţeneva: Svjetska zdravstvena organizacija,

Medunarodna agencija za istraţivanje raka.

Spisak moguće literature i izvora podataka koji su moţda korišteni zajedno s rzamatranjem mišljenja struĉnjaka

pri sastavljanju ovog lista s podacima u vezi sigurnosti: Evropski pravilnici/direktive (ukljuĉujući (EC) br.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

11 / 11

1907/2006, (EC) No. 1272/2008, 67/548/EEC 1999/45/EC), podaci o dobavljaĉu, internet, ESIS, IUCLID,

ERIcards, podaci vaneuropskih javnih regulatornih tijela i drugi izvori podataka

Datum izdavanja :

04.12.2012

Broj verzije :

Priredio:

SH&E odsjek

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 miljun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1

= 1 destinka i 0.001 = 1 tisucinka.

 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.

  Zatražite informativni letak za javnost. • Dokumenti u drugim jezicima dostupne ovdje

Nema sigurnosnih upozorenja,vezanih za taj proizvod.

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency