Memantine ratiopharm

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Memantine ratiopharm
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Memantine ratiopharm
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Psychoanaleptics
 • Područje terapije:
 • Alzheimerova bolest
 • Terapijske indikacije:
 • Liječenje bolesnika s umjerenom ili teškom Alzheimerovom bolesti.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002671
 • Datum autorizacije:
 • 13-06-2013
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002671
 • Zadnje ažuriranje:
 • 01-03-2018

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Memantin ratiopharm 10 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Memantin ratiopharm i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin ratiopharm

Kako uzimati Memantin ratiopharm

Moguće nuspojave

Kako čuvati Memantin ratiopharm

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Memantin ratiopharm i za što se koristi

Kako djeluje Memantin ratiopharm

Memantin ratiopharm sadrži djelatnu tvar memantinklorid. Ubraja se u skupinu lijekova poznatih kao

lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak

sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala

važnih u učenju i pamćenju. Memantin ratiopharm spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti

NMDA receptora. Memantin ratiopharm djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos

živčanih signala i pamćenje.

Za što se Memantin ratiopharm koristi

Memantin ratiopharm se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom

bolešću.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin ratiopharm

Nemojte uzimati Memantin ratiopharm

ako ste alergični na memantinklorid, kikiriki ili soju ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden

u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Memantin ratiopharm:

ako u anamnezi imate epileptičke napadaje,

ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja

srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a liječnik treba redovito ponovno

procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memantin ratiopharma.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših

bubrega i ovisno o njoj prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu

amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti)

ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik)

dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i

ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Memantin ratiopharm se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantin ratiopharm

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate/primjenjujete, nedavno ste uzeli/primijenili ili

biste mogli uzeti/primijeniti bilo koje druge lijekove.

Posebice, Memantin ratiopharm može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda

morati prilagoditi njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana

dantrolena, baklofena

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina

hidroklorotiazida (ili bilo koje kombinacije s hidroklorotiazidom)

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih

grčeva) antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)

dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin),

neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),

oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memantin ratiopharm.

Memantin ratiopharm s hranom i pićem

Ako ste nedavno promijenili, ili namjeravate znač

ajno promijeniti svoj način pr

ehrane (npr. s

normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne

acidoze (RTA – izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada

bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi

mokraća), trebali bi obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu

lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Memantin ratiopharm ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad sa strojevima.

Memantin ratiopharm također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje

vozilima i rad sa strojevima neprikladnima.

Memantin ratiopharm sadrži laktozu i sojin lecitin

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku

prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži sojin lecitin. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, nemojte uzimati ovaj lijek.

3.

Kako uzimati Memantin ratiopharm

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza Memantin ratiopharma za odrasle i starije bolesnike je 20 mg jedanput na dan. Kako

bi se smanjio rizik od nuspojava ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog

liječenja:

1. tjedan

pola tablete od 10 mg

2. tjedan

jedna tableta od 10 mg

3. tjedan

jedna i pol tableta od 10 mg

4. tjedan i nadalje

dvije tablete od 10 mg jednom dnevno

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete jedanput na dan (1 x 5 mg) tijekom prvog tjedna. Ova

doza se povećava na jednu tabletu jedanput na dan (1 x 10 mg) u drugom tjednu te na jednu i pol

tabletu jedanput na dan u trećem tjednu. Od četvrtog tjedna nadalje, uobičajena doza je dvije tablete

jedanput na dan (1 x 20 mg).

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom

slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memantin ratiopharm treba primjenjivati kroz usta jedanput na dan. Kako biste imali korist od ovog

lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana.

Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memantin ratiopharm onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Liječnik treba

redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Memantin ratiopharma nego što ste trebali

Općenito, uzimanje previše Memantin ratiopharma ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam

se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. “Moguće nuspojave”.

Ako ste uzeli preveliku dozu Memantin ratiopharma, javite se Vašem liječniku za savjet jer bi

Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memantin ratiopharm

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Memantin ratiopharma, pričekajte i uzmite sljedeću

dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji

ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i

zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 korisnika):

napadaji

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

upala gušterače, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su

događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Memantin ratiopharm

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blister

pakiranju iza oznake “Rok valjanosti” / “EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog

mjeseca.

Blister pakiranja

Ne čuvati na temperaturi iznad 25

HDPE bočice

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 6 mjeseci

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Memantin ratiopharm sadrži

Djelatna tvar je memantinklorid.

Svaka filmom obložena tableta sadržava 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg

memantina.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete

mikrokristalična celuloza (E 460), prethodno geliran škrob (E 1404), bezvodna laktoza, koloidni

bezvodni silicijev dioksid (E 551), magnezijev stearat (E 470b).

Ovojnica

Polisorbat 80 (E 433), poli(vinilni alkohol) (E 1203), titanijev dioksid (E 171), talk (E 553b),

sojin lecitin (E 322), ksantanska guma (E 415).

Kako Memantin ratiopharm izgleda i sadržaj pakiranja

Bijele do gotovo bijele, bikonveksne tablete u obliku kapsule s razdjelnom crtom na jednoj strani i

utisnutim “10” na drugoj strani.

Memantin ratiopharm dostupan je u pakiranjima 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 98, 100 i 112 filmom

obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

Proizvođač

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Njemačka

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Mađarska

HBM Pharma s.r.o.

Slabinská 30, 03680 Martin

Slovačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

Sicor Biotech

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Sicor Biotech

Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007 0

España

ratiopharm España, S.A.

Tel: +34 91 567 29 70

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de

Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Medical ehf.

Sími: +354 534 3500

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

Sicor Biotech

filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske Agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Memantin ratiopharm 20 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Memantin ratiopharm i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin ratiopharm

Kako uzimati Memantin ratiopharm

Moguće nuspojave

Kako čuvati Memantin ratiopharm

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Memantin ratiopharm i za što se koristi

Kako djeluje Memantin ratiopharm

Memantin ratiopharm sadrži djelatnu tvar memantinklorid. Ubraja se u skupinu lijekova poznatih kao

lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak

sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala

važnih u učenju i pamćenju. Memantin ratiopharm spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti

NMDA receptora. Memantin ratiopharm djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos

živčanih signala i pamćenje.

Za što se Memantin ratiopharm koristi

Memantin ratiopharm se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom

bolešću.

2.

Što morate znati prije

nego počnete uz

imati Memantin ratiopharm

Nemojte uzimati Memantin ratiopharm

ako ste alergični na memantinklorid, kikiriki ili soju ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden

u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Memantin ratiopharm:

ako u anamnezi imate epileptičke napadaje,

ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja

srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a liječnik treba redovito ponovno

procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memantin ratiopharm.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo funkciju Vaših bubrega i

ovisno o njoj prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu

amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti)

ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik)

dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i

ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Memantin ratiopharm se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantin ratiopharm

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate/primjenjujete, nedavno ste uzeli/primijenili ili

biste mogli uzeti/primijeniti bilo koje druge lijekove.

Posebice, Memantin ratiopharm može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda

morati prilagoditi njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana

dantrolena, baklofena

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina

hidroklorotiazida (ili bilo koje kombinacije s hidroklorotiazidom)

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih

grčeva) antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)

dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin),

neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),

oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memantin ratiopharm.

Memantin ratiopharm s hranom i pićem

Ako ste nedavno promijenili, ili namjeravate zna

čajno prom

ijeniti svoj način prehrane (npr. s

normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne

acidoze (RTA – izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada

bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi

mokraća), trebali bi obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu

lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Memantin ratiopharm ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad sa strojevima.

Memantin ratiopharm također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje

vozilima i rad sa strojevima neprikladnima.

Memantin ratiopharm sadrži laktozu i sojin lecitin

Ovaj lijek sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se

liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži sojin lecitin. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, nemojte uzimati ovaj lijek.

3.

Kako uzimati Memantin ratiopharm

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza Memantin ratiopharma za odrasle i starije bolesnike je 20 mg jedanput na dan. Kako

bi se smanjio rizik od nuspojava ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog

liječenja.

Za postupno povisivanje doze dostupne su druge jačine tableta.

Na početku liječenja počet ćete uzimati 5 mg jedanput na dan. Ova će se doza povisivati svakog tjedna

za 5 g sve dok se ne postigne preporučena doze (doza održavanja). Preporučena doza održavanja je

20 mg jedanput na dan, koja se postiže početkom 4. tjedna.

Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom

slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memantin ratiopharm treba primjenjivati kroz usta jedanput na dan. Kako biste imali korist od ovog

lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana.

Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memantin ratiopharm onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Liječnik treba

redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Memantin ratiopharma nego što ste trebali

Općenito, uzimanje previše Memantin ratiopharma ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam

se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. “Moguće nuspojave”.

Ako ste uzeli preveliku dozu Memantin ratiopharma, javite se Vašem liječniku za savjet, jer bi

mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memantin ratiopharm

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Memantin ratiopharma, pričekajte i uzmite sljedeću

dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji

ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i

zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 korisnika):

napadaji

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

upala gušterače, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su

događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Memantin ratiopharm

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blister-

pakiranju iza oznake “Rok valjanosti” / “EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog

mjeseca.

Blister pakiranja

Ne čuvati na temperaturi iznad 25

HDPE bočice

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 6 mjeseci

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Memantin ratiopharm sadrži

Djelatna tvar je memantinklorid.

Svaka filmom obložena tableta sadržava 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg

memantina.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete

mikrokristalična celuloza (E 460), prethodno geliran škrob (E 1404), bezvodna laktoza, koloidni

bezvodni silicijev dioksid (E 551), magnezijev stearat (E 470b).

Ovojnica

Polisorbat 80 (E 433), poli)vinilni alkohol) (E 1203), titanijev dioksid (E 171), talk (E 553b),

sojin lecitin (E 322), ksantanska guma (E 415).

Kako Memantin ratiopharm izgleda i sadržaj pakiranja

Bijele do gotovo bijele, bikonveksne tablete u obliku kapsule, s razdjelnom crtom na jednoj strani i

utisnutim “20” na drugoj strani.

Memantin ratiopharm dostupan je u pakiranjima 10, 14, 21, 28, 30, 42, 56, 98 i 100 filmom obloženih

tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

Proizvođač

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Njemačka

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Mađarska

HBM Pharma s.r.o.

Slabinská 30, 03680 Martin

Slovačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech“

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007 0

España

ratiopharm España, S.A.

Tel: +34 91 567 29 70

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Medical ehf.

Sími: +354 534 3500

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske Agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Memantin ratiopharm 5 mg filmom obložene tablete

Memantin ratiopharm 10 mg filmom obložene tablete

Memantin ratiopharm 15 mg filmom obložene tablete

Memantin ratiopharm 20 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Memantin ratiopharm i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin ratiopharm

Kako uzimati Memantin ratiopharm

Moguće nuspojave

Kako čuvati Memantin ratiopharm

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Memantin ratiopharm i za što se koristi

Kako djeluje Memantin ratiopharm

Memantin ratiopharm sadrži djelatnu tvar memantinklorid. Ubraja se u skupinu lijekova poznatih kao

lijekovi protiv demencije.

Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak

sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala

važnih u učenju i pamćenju. Memantin ratiopharm spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti

NMDA receptora. Memantin ratiopharm djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos

živčanih signala i pamćenje.

Za što se Memantin ratiopharm koristi

Memantin ratiopharm se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom

bolešću.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Memantin ratiopharm

Nemojte uzimati Memantin ratiopharm

ako ste alergični na memantinklorid, kikiriki ili soju ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden

u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Memantin ratiopharm:

ako u anamnezi imate epileptičke napadaje,

ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja

srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a liječnik treba redovito ponovno

procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memantin ratiopharma.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo funkciju Vaših bubrega i

ovisno o njoj prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu

amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti)

ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik)

dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje kašlja) i

ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Memantin ratiopharm se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantin ratiopharm

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate/primjenjujete, nedavno ste uzeli/primijenili ili

biste mogli uzeti/primijeniti bilo koje druge lijekove.

Posebice, Memantin ratiopharm može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda

morati prilagoditi njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana

dantrolena, baklofena

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina

hidroklorotiazida (ili bilo koje kombinacije s hidroklorotiazidom)

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih

grčeva) antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)

dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin)

neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja)

oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Memantin ratiopharm.

Memantin ratiopharm s hranom i pićem

Ako ste nedavno

promijenili, ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s

normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne tubularne

acidoze (RTA – izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada

bubrega (slaba funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi

mokraća), trebali bi obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu

lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju Memantin ratiopharm ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad sa strojevima.

Memantin ratiopharm također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje

vozilima i rad sa strojevima neprikladnima.

Memantin ratiopharm sadrži laktozu i sojin lecitin

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku

prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži sojin lecitin. Ako ste alergični na kikiriki ili soju, nemojte uzimati ovaj lijek.

3.

Kako uzimati Memantin ratiopharm

Pakiranje Memantin ratiopharma za početak liječenja se treba koristiti samo na početku liječenja

Memantin ratiopharmom.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza za liječenje od 20 mg dnevno postiže se postupnim povećanjem doze Memantin

ratiopharma tijekom prva 3 tjedna liječenja. Uzmite jednu tabletu jednom dnevno.

1. tjedan (1.-7. dan):

Uzimajte jednu tabletu od 5 mg jednom dnevno (bijelu do gotovo bijelu, bikonveksnu tabletu u obliku

kapsule, glatku s jedne strane i s utisnutim “5” s druge strane) tijekom 7 dana.

2. tjedan (8.-14. dan):

Uzimajte jednu tabletu od 10 mg jednom dnevno (bijelu do gotovo bijelu, bikonveksnu tabletu u obliku

kapsule, s razdjelnom crtom na jednoj strani i s utisnutim “10” na drugoj strani) tijekom 7 dana.

3. tjedan (15.-21. dan):

Uzimajte jednu tabletu od 15 mg jednom dnevno (bijelu do gotovo bijelu, bikonveksnu tabletu u obliku

kapsule, glatku s jedne strane i s utisnutim “15” s druge strane) tijekom 7 dana.

4. tjedan (22.-28. dan):

Uzimajte jednu tabletu od 20 mg dnevno (bijelu do gotovo bijelu, bikonveksnu tabletu u obliku kapsule,

s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutim “20” na drugoj strani) tijekom 7 dana.

1. tjedan

tableta od 5 mg

2. tjedan

tableta od 10 mg

3. tjedan

tableta od 15 mg

4. tjedan i nadalje

tableta od 20 mg jednom dnevno

Doza održavanja

Preporučena dnevna doza je 20 mg jedanput na dan. Za nastavak liječenja posavjetujte se sa svojim

liječnikom.

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom

slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Memantin ratiopharm treba primjenjivati kroz usta jedanput na dan. Kako biste imali korist od ovog

lijeka, trebate ga uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana.

Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Memantin ratiopharm onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Liječnik treba

redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Memantin ratiopharma nego što ste trebali

Općenito, uzimanje previše Memantin ratiopharma ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam

se javiti izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. “Moguće nuspojave”.

Ako ste uzeli preveliku dozu Memantin ratiopharma, javite se Vašem liječniku za savjet, jer bi

Vam mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Memantin ratiopharm

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Memantin ratiopharma, pričekajte i uzmite sljedeću

dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji

ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i

zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 korisnika):

napadaji

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

upala gušterače, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su

događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Memantin ratiopharm

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i blister-

pakiranju iza oznake “Rok valjanosti” / “EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog

mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Memantin ratiopharm sadrži

Djelatna tvar je memantinklorid.

Svaka filmom obložena tableta sadržava 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,15 mg

memantina.

Svaka filmom obložena tableta sadržava 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg

memantina

Svaka filmom obložena tableta sadržava 15 mg memantinklorida, što odgovara 12,46 mg

memantina

Svaka filmom obložena tableta sadržava 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg

memantina.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete

mikrokristalična celuloza (E 460), prethodno gelirani škrob (E 1404), bezvodna laktoza,

koloidni bezvodni silicijev dioksid (E 551), magnezijev stearat (E 470b).

Ovojnica

polisorbat 80 (E 433), poli(vinilni alkohol) (E 1203), titanijev dioksid (E 171), talk (E 553b),

sojin lecitin (E 322), ksantanska guma (E 415).

Kako Memantin ratiopharm izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložene tablete od 5 mg su bijele do gotovo bijele, bikonveksne tablete u obliku kapsule,

glatke s jedne strane i s utisnutim “5” s druge strane.

Filmom obložene tablete od 10 mg su bijele do gotovo bijele, bikonveksne tablete u obliku kapsule, s

razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutim “10” na drugoj strani.

Filmom obložene tablete od 15 mg su bijele do gotovo bijele, bikonveksne tablete u obliku kapsule,

glatke s jedne strane i s utisnutim “15” s druge strane.

Filmom obložene tablete od 20 mg su bijele do gotovo bijele, bikonveksne tablete u obliku kapsule, s

razdjelnom crtom na jednoj strani i s utisnutim “20” na drugoj strani.

Memantin ratiopharm dostupan je u pakiranjima s 28 (7 + 7 + 7 + 7) filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Njemačka

Proizvođač

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Njemačka

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Mađarska

HBM Pharma s.r.o.

Slabinská 30, 03680 Martin

Slovačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech“

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007 0

España

ratiopharm España, S.A.

Tel: +34 91 567 29 70

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos

Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Medical ehf.

Sími: +354 534 3500

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς

Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +3

0 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB “Sicor Biotech“ filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske Agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

28-11-2018

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Leflunomide ratiopharm (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8045 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Active substance: clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7602 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Desloratadine ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Desloratadine ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Desloratadine ratiopharm (Active substance: desloratadine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7603 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Eporatio (ratiopharm GmbH)

Eporatio (ratiopharm GmbH)

Eporatio (Active substance: epoetin theta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7336 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety