Marixino (previously Maruxa)

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Marixino (previously Maruxa)
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Marixino (previously Maruxa)
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Ostali lijekovi protiv dementije
 • Područje terapije:
 • Alzheimerova bolest
 • Terapijske indikacije:
 • Liječenje bolesnika s umjerenom ili teškom Alzheimerovom bolesti.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/002658
 • Datum autorizacije:
 • 29-04-2013
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/002658
 • Zadnje ažuriranje:
 • 01-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

+44 (0)20 7418 8416

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/500612/2013

EMEA/H/C/002658

EPAR, sažetak za javnost

Marixino

memantin

Ovo je sažetak Europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku (EPAR) za Marixino.

Objašnjava kako je Agencija ocijenila lijek da bi preporučila njegovo odobrenje u EU te uvjete za

njegovu primjenu. Svrha sažetka nije davati praktične savjete o načinu korištenja lijeka Marixino.

Praktične informacije o korištenju lijeka Marixino bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku ili se obratiti

svom liječniku ili ljekarniku.

Što je Marixino i za što se koristi?

Marixino je lijek koji se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću,

tipom demencije (poremećaja funkcije mozga) koji postepeno utječe na pamćenje, intelektualnu

sposobnost i ponašanje. Sadrži djelatnu tvar memantin hidroklorid.

Marixino je „generički lijek”. To znači da je Marixino sličan „referentnom lijeku” koji je već odobren u

Europskoj uniji (EU) pod nazivom Ebixa. Više informacija o generičkim lijekovima potražite u

dokumentu s pitanjima i odgovorima ovdje.

Kako se Marixino koristi?

Marixino je dostupan u obliku tableta od 10 mg i 20 mg i izdaje se samo na liječnički recept.

Liječenje mora započeti i nadzirati liječnik koji je iskusan u dijagnosticiranju i liječenju Alzheimerove

bolesti. Liječenje se smije započeti samo ako su dostupni njegovatelji koji će redoviti nadzirati

bolesnikovo uzimanje lijeka Marixino.

Marixino se treba uzimati jedanput na dan u isto vrijeme svaki dan. Da bi se spriječile nuspojave, doza

lijeka Marixino postepeno se povećava tijekom prva tri tjedna liječenja: tijekom prvog tjedna doza

iznosi 5 mg. U drugom tjednu doza iznosi 10 mg, dok tijekom trećeg tjedan iznosi 15 mg. Od četvrtog

tjedna preporuča se doza održavanja od 20 mg jednom na dan. Podnošljivost i doziranje treba ponovno

procijeniti unutar tri mjeseca od početka liječenja, a od tada na dalje koristi kontinuiranog liječenja s

Prethodno poznat kao Maruxa.

Marixino

EMA/500612/2013

Stranica 2/3

lijekom Marixino trebaju se redovito ponovno procjenjivati. Smanjenje doze može biti potrebno u

bolesnika koji imaju umjereno ili teško oštećenje bubrega.

Za više informacija vidjeti uputu o lijeku.

Na koji način Marixino djeluje?

Djelatna tvar u lijeku Marixino, memantin, jest lijek protiv demencije. Uzrok Alzheimerove bolesti nije

poznat, no vjeruje se da gubitak pamćenja uzrokovan ovom bolešću nastupa zbog poremećaja

prijenosa signala u mozgu.

Memantin djeluje tako što inhibira posebne tipove receptora poznatih pod nazivom NMDA receptori, na

koje se normalno vezuje nerotransmiterski glutamat. Neurotransmiteri su kemikalije u živčanom

sustavu koje omogućuju živčanim stanicama međusobnu komunikaciju. Promjene u načinu na koji

glutamat prijenosi signale unutar mozga povezani su s gubitkom pamćenja uočenim u Alzheimerovoj

bolesti. Nadalje, prekomjerna stimulacija NMDA receptora može rezultirati oštećenjem stanica ili smrću.

Blokiranjem NMDA receptora, memantin poboljšava prijenos signala u mozgu i smanjuje simptome

Alzheimerove bolesti.

Kako se Marixino ispitivao?

Tvrtka je dostavila podatke o topljivosti, sastavu i apsorpciji lijeka u tijelu. Nisu bila potrebna dodatna

ispitivanja jer je Marixino pokazao usporedivu kvalitetu i smatra se bioekvivalentom referentnog lijeka,

Ebixa. „Bioekvivalent“ znači da se od lijekova očekuje da proizvode iste razine djelatne tvari u tijelu.

Koje su koristi i rizici lijeka Marixino?

S obzirom da je Marixino generički lijek i da je bioekvivalent referentom lijeku, smatra se da su

njegove koristi i rizici isti kao u referentnog lijeka.

Zašto je Marixino odobren?

Povjerenstvo za lijekove za primjenu kod ljudi (CHMP) pri Agenciji zaključilo je kako je, u skladu sa

zahtjevima EU-a, potvrđeno kako Marixino posjeduje usporedivu kakvoću te je bioekvivalentan s

lijekom Ebixa. Stoga je stav CHMP-a da, kao i kod lijeka Ebixa, koristi nadmašuju utvrđene rizike.

Povjerenstvo preporučuje odobrenje lijeka Marixino za korištenje u EU.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Marixino?

Sigurnosne informacije uključene su u sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku za Marixino,

uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se moraju pridržavati zdravstveni djelatnici i bolesnici.

Druge informacije o lijeku Marixino

Europska komisija izdaje odobrenje za stavljanje u promet koje za Marixino vrijedi na prostoru

Europske unije od 29. travnja 2013. Naziv proizvoda je promijenjen u Marixino dana 9. kolovoza 2013.

Marixino

EMA/500612/2013

Stranica 3/3

Cjelovito Europsko javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku (EPAR) za Marixino može se naći na

internetskim stranicama Agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Više informacija o liječenju lijekom Marixino pročitajte u uputi o lijeku (također dio

EPAR-a) ili se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Cjeloviti EPAR za referentni lijek se također može naći na internetskim stranicama Agencije.

Sažetak je posljednji put obnovljen 08.2013.

Uputu o lijeku

PRILOG I.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

1.

NAZIV LIJEKA

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

Svaka filmom obložena tableta sadrži 51,45 mg laktoze hidrata.

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

Svaka filmom obložena tableta sadrži 102,90 mg laktoze hidrata.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

Bijela, ovalna, bikonveksna filmom obložena tableta, s razdjelnom crtom na jednoj strani (dužina

tablete: 12,2-12,9 mm, debljina: 3,5-4,5 mm). Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

Bijela, ovalna, bikonveksna filmom obložena tableta (dužina tablete: 15,7-16,4 mm, debljina:

4,7-5,7 mm).

4.

KLINIČKI PODACI

4.1

Terapijske indikacije

Liječenje odraslih bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

4.2

Doziranje i način primjene

Liječenje treba započeti i nadzirati liječnik koji ima iskustva u dijagnosticiranju i liječenju

Alzheimerove demencije.

Doziranje

Terapiju treba započeti samo ako je dostupan njegovatelj koji će redovito nadzirati bolesnikovo

uzimanje lijeka. Dijagnozu treba postaviti prema važećim smjernicama.

Podnošljivost i doziranje memantina treba redovito ponovno procjenjivati, po mogućnosti unutar tri

mjeseca od početka liječenja. Nakon toga, klinička korist memantina i podnošljivost liječenja trebaju

biti redovito ponovno procjenjivane u skladu s važećim kliničkim smjernicama. Terapija održavanja

može se nastaviti toliko dugo dok je terapijska korist povoljna i dok bolesnik dobro podnosi liječenje

memantinom. Kada više ne postoji dokaz terapijskog učinka ili ako bolesnik ne podnosi liječenje,

treba razmotriti prekid liječenja memantinom.

Odrasli

Titriranje doze

Maksimalna dnevna doza je 20 mg na dan. Radi smanjenja rizika od nuspojava, doza održavanja se

postiže titracijom povećavanjem doze od 5 mg tjedno tijekom prva 3 tjedna na sljedeći način:

1. tjedan (1-7. dan)

Bolesnik treba uzimati polovicu filmom obložene tablete od 10 mg (5 mg) dnevno tijekom 7 dana.

2. tjedan (8-14. dan)

Bolesnik treba uzimati jednu filmom obloženu tabletu od 10 mg (10 mg) dnevno tijekom 7 dana.

3. tjedan (15-21. dan)

Bolesnik treba uzimati jednu i pol filmom obloženu tabletu od 10 mg (15 mg) dnevno tijekom 7 dana.

Od 4. tjedna nadalje:

Bolesnik treba uzimati dvije filmom obložene tablete od 10 mg (20 mg) ili jednu filmom obloženu

tabletu od 20 mg dnevno.

Doza održavanja

Preporučena doza održavanja je 20 mg dnevno.

Starije osobe

Temeljem kliničkih ispitivanja, preporučena doza za bolesnike starije od 65 godina iznosi 20 mg dnevno

(dvije filmom obložene tablete od 10 mg ili jedna filmom obložena tableta od 20 mg jednom dnevno),

kao što je gore opisano.

Oštećenje bubrega

Kod bolesnika s blagim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina 50 - 80 ml/min) nije potrebna

prilagodba doze. Kod bolesnika s umjerenim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina 30 - 49 ml/min),

dnevna doza bi trebala biti 10 mg na dan. Ako se lijek dobro podnosi tijekom razdoblja liječenja od

najmanje 7 dana, doza se može povećati do 20 mg/dan prema standardnoj shemi titriranja. Kod

bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina 5 - 29 ml/min) dnevna doza bi trebala biti

10 mg dnevno.

Oštećenje jetre

Kod bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem jetrene funkcije (Child-Pugh A i Child-Pugh B) nije

potrebna prilagodba doze. Nisu dostupni podaci o primjeni memantina kod bolesnika s teškim

oštećenjem jetre. Ne preporučuje se primjena lijeka Marixino kod bolesnika s teškim oštećenjem jetre.

Pedijatrijska populacija

Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Marixino treba primjenjivati peroralno jednom dnevno i potrebno ga je uzimati svaki dan u isto

vrijeme. Filmom obložene tablete mogu se uzimati s hranom ili bez nje.

4.3

Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preporučuje se oprez kod bolesnika s epilepsijom, konvulzijama u anamnezi ili bolesnicima s

predisponirajućim čimbenicima za pojavu epilepsije.

Treba izbjegavati istodobnu primjenu antagonista N-metil-D-aspartata (NMDA) kao što su amantadin,

ketamin ili dekstrometorfan. Ovi spojevi djeluju na isti sustav receptora kao i memantin, te bi

nuspojave (uglavnom povezane sa središnjim živčanim sustavom (SŽS)) mogle biti učestalije ili

izraženije (vidjeti također dio 4.5).

Neki čimbenici koji mogu povisiti pH mokraće (vidjeti dio 5.2 “Eliminacija”) mogu zahtijevati

pažljivo nadziranje bolesnika. Ti čimbenici uključuju drastičnu promjenu načina prehrane, npr.

prelazak s mesne na vegetarijansku prehranu ili uzimanje izrazito velike količine alkalizirajućih

želučanih pufera. Također, pH mokraće može biti povišen stanjima renalne tubularne acidoze (RTA)

ili teških infekcija mokraćnog trakta uzrokovanih bakterijama vrste Proteus.

Iz većine kliničkih ispitivanja bili su isključeni bolesnici koji su nedavno imali infarkt miokarda,

nekompenzirano kongestivno zatajenje srca (NYHA III-IV) ili nekontroliranu hipertenziju.

Posljedično, dostupni su samo ograničeni podaci te je potrebno pažljivo nadzirati bolesnike s

navedenim stanjima.

Ovaj lijek sadrži laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze,

potpunim nedostatkom laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi smjeli uzimati ovaj lijek.

4.5

Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Zbog farmakoloških učinaka i mehanizma djelovanja memantina moguće su sljedeće interakcije:

Način djelovanja sugerira da bi učinci L-dope, dopaminergičkih agonista i antikolinergika mogli

biti pojačani pri istodobnom liječenju NMDA-antagonistima poput memantina. Učinci

barbiturata i neuroleptika mogu biti smanjeni. Istodobna primjena memantina sa

spazmoliticima, dantrolenom ili baklofenom može promijeniti njihov učinak te će možda biti

potrebna prilagodba doze.

Potrebno je izbjegavati istodobnu primjenu memantina i amantadina zbog rizika od

farmakotoksične psihoze. Oba spoja su kemijski srodni NMDA-antagonisti. Isto bi moglo

vrijediti za ketamin i dekstrometorfan (vidjeti također dio 4.4). Objavljen je jedan slučaj o

mogućem riziku također za kombinaciju memantina i fenitoina.

Ostale djelatne tvari poput cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina i nikotina koje

koriste isti sustav bubrežnog kationskog transporta kao i amantadin mogli bi također stupiti u

interakciju s memantinom i dovesti do potencijalnog rizika povišenja njegove koncentracije u

plazmi.

Pri istodobnoj primjeni memantina i hidroklorotiazida (HCT-a) ili bilo koje od kombinacija s

HCT-om, postoji mogućnost smanjenja koncentracije HCT-a u serumu.

Nakon stavljanja lijeka u promet, zabilježeni su izolirani slučajevi povišenja internacionalnog

normaliziranog omjera (INR-a) kod bolesnika koji su istodobno liječeni varfarinom. Iako

uzročna povezanost nije utvrđena, preporučljivo je pažljivo praćenje protrombinskog vremena,

odnosno INR-a kod bolesnika koji se istodobno liječe oralnim antikoagulansima.

U farmakokinetičkim ispitivanjima (PK) u kojima su primijenjene pojedinačne doze kod mladih

zdravih ispitanika nije uočena značajna interakcija djelatna tvar-djelatna tvar između memantina i

gliburida/metformina ili donepezila.

U kliničkom ispitivanju na mladim zdravim ispitanicima nije uočen značajan učinak memantina na

farmakokinetiku galantamina.

Memantin nije in vitro inhibirao CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, monooksigenazu koja sadržava

flavin, epoksid hidrolazu niti sulfaciju.

4.6

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni memantina u trudnica ograničeni. Ispitivanja na životinjama

ukazuju na postojanje mogućnosti smanjenja intrauterinog rasta pri izloženosti dozama istim ili nešto

višim nego što su kod ljudi (vidjeti dio 5.3). Mogući rizik za ljude nije poznat. Memantin se ne smije

upotrebljavati tijekom trudnoće, osim ako to nije izričito potrebno.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se memantin u majčino mlijeko u ljudi, no, uzimajući u obzir lipofilnost tvari, do

toga vjerojatno dolazi. Žene koje uzimaju memantin ne smiju dojiti.

Plodnost

Nisu zabilježeni štetni učinci memantina na mušku i žensku plodnost.

4.7

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Umjerena do teška Alzheimerova bolest obično uzrokuje oštećenje sposobnosti upravljanja vozilima i

kompromitira sposobnost rada sa strojevima. Nadalje, Marixino ima blagi ili umjereni utjecaj na

sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima, pa ambulantne bolesnike treba upozoriti da na to

obrate posebnu pozornost.

4.8

Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima blage do teške demencije, u kojima je 1784 bolesnika liječeno memantinom, a

1595 ih je dobivalo placebo, sveukupna stopa incidencije nuspojava u skupini liječenoj memantinom nije

se razlikovala od one u skupini koja je primala placebo; nuspojave su uglavnom bile blage do umjerene

težine. Nuspojave koje su se najčešće pojavljivale s većom učestalošću u skupini bolesnika liječenih

memantinom nego u skupini koja je uzimala placebo bile su omaglica (6,3% naspram 5,6%), glavobolja

(5,2% naspram 3,9%), konstipacija (4,6% naspram 2,6%), somnolencija (3,4% naspram 2,2%) i

hipertenzija (4,1% naspram 2,8%).

Tablični popis nuspojava

Sljedeće nuspojave koje su prikupljene tijekom kliničkih ispitivanja s memantinom i nakon stavljanja

lijeka u promet su prikazane u tablici ispod.

Nuspojave su razvrstane prema klasifikaciji organskih sustava, koristeći iduću konvenciju: vrlo često

(≥1/10), često (≥1/100 do < 1/10), manje često (≥ 1/1000 do < 1/100), rijetko (≥1/10 000 do < 1/1000),

vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar pojedine

skupine učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

KLASIFIKACIJA ORGANSKIH

SUSTAVA

UČESTALOST

NUSPOJAVA

Infekcije i infestacije

Manje često

gljivične infekcije

Poremećaji imunološkog sustava

Često

preosjetljivost na lijek

Psihijatrijski poremećaji

Često

somnolencija

Manje često

konfuzija

Manje često

halucinacije

Nepoznato

psihotične reakcije

Poremećaji živčanog sustava

Često

omaglica

Često

poremećaji ravnoteže

Manje često

abnormalni hod

Vrlo rijetko

napadaji

Srčani poremećaji

Manje često

zatajenje srca

Krvožilni poremećaji

Često

hipertenzija

Manje često

venska tromboza/tromboembolija

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i

sredoprsja

Često

dispneja

Poremećaji probavnog sustava

Često

konstipacija

Manje često

povraćanje

Nepoznato

pankreatitis

Poremećaji jetre i žuči

Često

povišeni rezultati testa jetrene funkcije

Nepoznato

hepatitis

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

primjene

Često

glavobolja

Manje često

umor

Halucinacije su opažene uglavnom kod bolesnika s teškom Alzheimerovom bolešću.

Izolirani slučajevi prijavljeni nakon stavljanja lijeka u promet.

Alzheimerova bolest povezuje se s depresijom, suicidalnim idejama i suicidom. Ove su nuspojave

prijavljene nakon stavljanja lijeka u promet kod bolesnika liječenih memantinom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se

omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u

Dodatku V.

4.9

Predoziranje

Iz kliničkih ispitivanja i nakon stavljanja lijeka u promet dostupno je samo ograničeno iskustvo u vezi

s predoziranjem.

Simptomi

Relativno velika predoziranja (200 mg, odnosno, 105 mg/dan tijekom 3 dana) povezana su ili samo sa

simptomima umora, slabosti i/ili proljeva ili su bez simptoma. U slučajevima predoziranja s dozom

manjom od 140 mg ili nepoznatom dozom, bolesnici su opisivali simptome središnjeg živčanog sustava

(konfuziju, omamljenost, somnolenciju, vrtoglavicu, agitaciju, agresiju, halucinacije i poremećaj hoda)

i/ili gastrointestinalne simptome (povraćanje i proljev).

U najekstremnijem slučaju predoziranja, bolesnik je preživio peroralno uzimanje ukupne količine od

2000 mg memantina s učincima na središnji živčani sustav (koma tijekom 10 dana, a nakon toga

diplopija i agitacija). Bolesnik je liječen simptomatski i plazmaferezom. Bolesnik se oporavio bez trajnih

posljedica.

U drugom slučaju predoziranja velikom dozom, bolesnik je također preživio te se oporavio. Bolesnik je

peroralno uzeo 400 mg memantina. Bolesnik je imao simptome središnjeg živčanog sustava poput

nemira, psihoze, vizualnih halucinacija, prokonvulzivnosti, somnolencije, stupora i besvjesnog stanja.

Liječenje

U slučaju predoziranja liječenje treba biti simptomatsko. Ne postoji specifični antidot za intoksikaciju ili

predoziranje. Treba koristiti standardne kliničke postupke za uklanjanje djelatne tvari, npr. ispiranje

želuca, primjenu medicinskog ugljena (prekidanje potencijalne enterohepatičke recirkulacije),

zakiseljavanje urina te forsiranu diurezu, kako je prikladno.

U slučaju znakova i simptoma općenite pretjerane stimulacije središnjeg živčanog sustava (SŽS), treba

razmotriti pažljivo simptomatsko kliničko liječenje.

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1

Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: psihoanaleptici, ostali lijekovi protiv demencije, ATK oznaka: N06DX01.

Sve je više dokaza da slabo funkcioniranje glutamatergične neurotransmisije, posebice na

NMDA-receptorima, doprinosi izraženosti simptoma i progresiji bolesti kod neurodegenerativne

demencije.

Memantin je nekompetitivni antagonist NMDA-receptora, umjerenog afiniteta i ovisan o naponu. On

modulira učinke patološki povišenih toničnih razina glutamata koje mogu dovesti do disfunkcije

neurona.

Klinička ispitivanja

Pivotalno ispitivanje monoterapije u populaciji bolesnika koji pate od umjerene do teške

Alzheimerove bolesti (početne vrijednosti kratkog testa određivanja mentalnog statusa (MMSE) bile

su 3-14) uključivalo je ukupno 252 ambulantna bolesnika. U 6. mjesecu ispitivanja pokazani su

povoljni učinci liječenja memantinom u usporedbi s placebom (analiza opaženih slučajeva za

promjene bazirane na dojmu kliničara nakon intervjua (CIBIC-plus): p=0,025; kooperativno

ispitivanje Alzheimerove bolesti – aktivnosti svakodnevnog života (ADCS-ADLsev): p=0,003; skup

znakova teške onesposobljenosti (SIB): p=0,002).

U pivotalno ispitivanje monoterapije memantinom u liječenju blage do umjerene Alzheimerove bolesti

(početne vrijednosti ukupnog MMSE od 10 do 22) bila su uključena 403 bolesnika. Bolesnici liječeni

memantinom pokazali su statistički značajno bolji učinak nego bolesnici koji su primali placebo u

pogledu primarnih ishoda: skala procjene Alzheimerove bolesti (ADAS-cog) (p=0,003) i CIBIC-plus

(p=0,004) u 24. tjednu liječenja (zadnje opažanje preneseno nadalje (LOCF)). U drugom

monoterapijskom ispitivanju blage do umjerene Alzheimerove bolesti randomizirano je ukupno 470

bolesnika (početne vrijednosti ukupnog MMSE od 11-23). U prospektivno definiranoj primarnoj

analizi nije postignuta statistička značajnost primarnih ishoda djelotvornosti u 24. tjednu.

Metaanaliza bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću (ukupni MMSE rezultat <20)

iz šest placebom kontroliranih ispitivanja faze III u trajanju od 6 mjeseci (uključujući monoterapijska

ispitivanja i ispitivanja s bolesnicima na stabilnoj dozi inhibitora acetilkolinesteraze) pokazala je da

postoji statistički značajan učinak u korist liječenja memantinom u kognitivnom, globalnom i

funkcionalnom području. Kada je ustanovljeno istodobno pogoršanje stanja bolesnika u sva tri

područja, rezultati su pokazali statistički značajan učinak memantina u sprječavanju pogoršanja, u

skupini bolesnika liječenih placebom bilo je dvostruko više pogoršanja u sva tri područja nego u

skupini bolesnika liječenih memantinom (21% naspram 11%, p<0,0001).

5.2

Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Memantin ima apsolutnu bioraspoloživost od približno 100%. Vrijednost T

je između 3 i 8 sati.

Nema pokazatelja da hrana utječe na apsorpciju memantina.

Distribucija

Dnevne doze od 20 mg dovode do plazmatskih koncentracija memantina u stanju dinamičke ravnoteže

u rasponu od 70 do 150 ng/ml (0,5 - 1 µmol) s velikim interindividualnim razlikama. Pri primjeni

dnevnih doza od 5 do 30 mg, izračunat je srednji omjer cerebrospinalni likvor (CSL)/serum od 0,52.

Volumen raspodjele je oko 10 l/kg. Oko 45% memantina veže se na proteine plazme.

Biotransformacija

Kod ljudi je oko 80% memantina u cirkulaciji prisutno u nepromijenjenom obliku. Glavni metaboliti

kod ljudi su N-3,5-dimetil-gludantan, izomerna mješavina 4- i 6-hidroksi-memantina i 1-nitrozo-3,5-

dimetil-adamantan. Nijedan od navedenih metabolita ne pokazuje NMDA-antagonističku aktivnost. In

vitro nije otkriven metabolizam kataliziran citokromom P 450.

U ispitivanju u kojem je korišten peroralno primijenjen

C-memantin, uklonjeno je prosječno 84%

doze unutar 20 dana, više od 99% izlučeno je putem bubrega.

Eliminacija

Memantin se eliminira monoeksponencijalno s terminalnim t

od 60 do 100 sati. Kod dobrovoljaca s

normalnom funkcijom bubrega, ukupni klirens (Cl

) iznosi do 170 ml/min/1,73 m², te se dio ukupnog

bubrežnog klirensa postiže tubularnom sekrecijom.

Prolaz memantina kroz bubreg također uključuje i tubularnu reapsorpciju, vjerojatno posredovanu

kationskim transportnim proteinima. Brzina bubrežne eliminacije memantina u uvjetima alkalnog

urina može biti smanjena za faktor od 7 do 9 (vidjeti dio 4.4). Alkalizaciju urina može izazvati

drastična promjena načina prehrane, npr. prelazak s mesne na vegetarijansku prehranu ili uzimanje

izrazito velike količine alkalizirajućih želučanih pufera.

Linearnost

Ispitivanja na dobrovoljcima pokazala su linearnu farmakokinetiku u rasponu doza od 10 do 40 mg.

Odnos farmakokinetike/farmakodinamike

Pri dozi od 20 mg memantina dnevno, razine u CSL-u odgovaraju k

-vrijednosti (k

= konstanta

inhibicije) memantina, koja u frontalnom korteksu kod ljudi iznosi 0,5 µmol.

5.3

Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U kratkoročnim ispitivanjima na štakorima, memantin je, kao i drugi NMDA-antagonisti, uzrokovao

neuronsku vakuolizaciju i nekrozu (Olney lezije) samo nakon doza koje su dovodile do vrlo visokih

vršnih serumskih koncentracija. Ataksija i drugi neklinički znakovi prethodili su vakuolizaciji i

nekrozi. Budući da učinci nisu bili primijećeni u dugoročnim ispitivanjima na glodavcima i

neglodavcima, klinički značaj ovih nalaza nije poznat.

Očne promjene su nedosljedno zabilježene u ispitivanjima toksičnosti primjenom ponovljenih doza

kod glodavaca i pasa, ali ne i kod majmuna. Specifični oftalmoskopski pregledi u kliničkim

ispitivanjima memantina nisu otkrili nikakve promjene na očima.

Kod glodavaca je primijećena fosfolipidoza u plućnim makrofazima zbog nakupljanja memantina u

lizosomima. Taj je učinak poznat i kod drugih djelatnih tvari s kationskim amfifilnim svojstvima.

Moguća je povezanost između tog nakupljanja i vakuolizacije opažene u plućima. Taj je učinak

primijećen samo pri primjeni visokih doza kod glodavaca. Klinički značaj tih nalaza nije poznat.

Testiranjem memantina u standardnim pokusima nije primijećena genotoksičnost. Nije bilo dokaza ni

o kakvoj kancerogenosti u ispitivanjima tijekom životnih ciklusa miševa i štakora. Memantin nije bio

teratogen kod štakora i kunića, čak ni kod maternalno toksičnih doza, a nisu zamijećeni niti štetni

učinci memantina na plodnost. Kod štakora je zabilježeno smanjenje rasta fetusa pri izloženosti

dozama jednakim ili nešto višim od onih primijenjenih kod ljudi.

6.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1

Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete

laktoza hidrat

celuloza, mikrokristalična (E460)

silicijev dioksid, koloidni, bezvodni

talk (E553b)

magnezijev stearat (E470b)

Film ovojnica

metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer (1:1)

natrijev laurilsulfat

polisorbat 80

talk (E553b)

triacetin

simetikon

6.2

Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3

Rok valjanosti

5 godina

6.4

Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5

Vrsta i sadržaj spremnika

Blister (PVC/PVDC-Alu folija): 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100 i 112 filmom obloženih

tableta, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6

Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd., 5

floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irska

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

14 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/001

28 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/002

30 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/003

42 filmom obložene tablete: EU/1/13/820/004

50 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/005

56 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/006

60 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/007

70 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/008

84 filmom obložene tablete: EU/1/13/820/009

90 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/010

98 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/011

100 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/012

112 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/013

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

14 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/014

28 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/015

30 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/016

42 filmom obložene tablete: EU/1/13/820/017

50 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/018

56 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/019

60 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/020

70 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/021

84 filmom obložene tablete: EU/1/13/820/022

90 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/023

98 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/024

100 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/025

112 filmom obloženih tableta: EU/1/13/820/026

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 29. travnja 2013.

Datum posljednje obnove odobrenja:

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

Podrobnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranicama Europske Agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu.

PRILOG II.

A.

PROIZVOĐAČ(I) ODGOVORAN (ODGOVORNI) ZA PUŠTANJE

SERIJE LIJEKA U PROMET

B.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

C.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

LIJEKA U PROMET

D.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I

UČINKOVITU PRIMJENU LIJEKA

A.

PROIZVOĐAČ(I) ODGOVORAN (ODGOVORNI) ZA PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U

PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornih za puštanje serije lijeka u promet

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

SLOVENIJA

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

NJEMAČKA

Na tiskanoj uputi o lijeku mora se navesti naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje

navedene serije u promet.

B.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

Lijek se izdaje na ograničeni recept (vidjeti Prilog I.: Sažetak opisa svojstava lijeka, dio 4.2).

C.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Periodička izvješća o neškodljivosti lijeka

Zahtjevi za podnošenje periodičkih izvješća o neškodljivosti za ovaj lijek definirani su u referentnom

popisu datuma EU (EURD popis) predviđenom člankom 107.c stavkom 7. Direktive 2001/83/EZ i

svim sljedećim ažuriranim verzijama objavljenima na europskom internetskom portalu za lijekove.

D.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I UČINKOVITU PRIMJENU

LIJEKA

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Nije primjenjivo.

PRILOG III.

OZNAČIVANJE I UPUTA O LIJEKU

A. OZNAČIVANJE

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.

NAZIV LIJEKA

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

2.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

70 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

EXP:

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd., 5

floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irska

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/820/001: 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/002: 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/003: 30 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/004: 42 filmom obložene tablete

EU/1/13/820/005: 50 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/006: 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/007: 60 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/008: 70 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/009: 84 filmom obložene tablete

EU/1/13/820/010: 90 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/011: 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/012: 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/013: 112 filmom obloženih tableta

13.

BROJ SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Marixino 10 mg

17.

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER (PVC/PVDC-Alu FOLIJA)

1.

NAZIV LIJEKA

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

2.

NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd.

3.

ROK VALJANOSTI

4.

BROJ SERIJE

5.

DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.

NAZIV LIJEKA

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

2.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

70 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

EXP:

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd., 5

floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irska

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/820/014: 14 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/015: 28 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/016: 30 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/017: 42 filmom obložene tablete

EU/1/13/820/018: 50 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/019: 56 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/020: 60 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/021: 70 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/022: 84 filmom obložene tablete

EU/1/13/820/023: 90 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/024: 98 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/025: 100 filmom obloženih tableta

EU/1/13/820/026: 112 filmom obloženih tableta

13.

BROJ SERIJE

Lot:

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Marixino 20 mg

17.

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER (PVC/PVDC-Alu FOLIJA)

1.

NAZIV LIJEKA

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

2.

NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Consilient Health Ltd.

3.

ROK VALJANOSTI

4.

BROJ SERIJE

5.

DRUGO

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Marixino 10 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Marixino i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Marixino

Kako uzimati Marixino

Moguće nuspojave

Kako čuvati Marixino

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Marixino i za što se koristi

Marixino sadrži djelatnu tvar memantinklorid. On pripada skupini lijekova poznatih kao lijekovi protiv

demencije. Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u

mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos

živčanih signala važnih u učenju i pamćenju. Marixino spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti

NMDA receptora. Marixino djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih

signala i pamćenje.

Marixino se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Marixino

Nemojte uzimati Marixino:

ako ste alergični (preosjetljivi) na memantin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedenih u

dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Marixino:

ako u povijesti bolesti imate epileptičke napadaje,

ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja

srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a liječnik treba redovito ponovno

procjenjivati kliničku korist od uzimanja lijeka Marixino.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših

bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove

bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za

liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Marixino se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Marixino

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Posebice, Marixino može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi

njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana

dantrolena, baklofena

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina

hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih

grčeva)

antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)

dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin),

neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),

oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Marixino.

Marixino s hranom i pićem

Ako ste nedavno promijenili ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne

prehrane na strogu vegetarijansku prehranu) ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA

– izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba

funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali

bi obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Dojenje

Žene koje uzimaju Marixino ne smiju dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad sa strojevima.

Marixino također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad sa

strojevima neprikladnima.

Marixino sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije nego što uzmete ovaj

lijek.

3.

Kako uzimati Marixino

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Marixino za odrasle i starije osobe je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se

smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog

liječenja:

1. tjedan

Pola tablete od 10 mg

2. tjedan

Jedna tableta od 10 mg

3. tjedan

Jedna i pol tableta od 10 mg

4. tjedan

Dvije tablete od 10 mg

Uobičajena početna doza iznosi pola tablete jedanput na dan (1 x 5 mg) tijekom prvog tjedna. Ova

doza se povećava na jednu tabletu jedanput na dan (1 x 10 mg) u drugom tjednu, te na jednu i pol

tabletu jednom dnevno (1 x 15 mg) u trećem tjednu. Od četvrtog tjedna nadalje, uobičajena doza je

dvije tablete jedanput na dan (1 x 20 mg).

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom

slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Marixino treba primjenjivati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga

uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Filmom obložena

tableta od 10 mg se može podijeliti na jednake doze. Tablete se mogu uzimati s hranom ili bez nje.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Marixino onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Liječnik treba redovito

procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više lijeka Marixino nego što ste trebali

Općenito, uzimanje previše lijeka Marixino ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti

izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. „Moguće nuspojave“.

Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka Marixino, javite se Vašem liječniku za savjet, jer bi Vam

mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Marixino

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu lijeka Marixino, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u

uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji

ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 100 osoba):

Umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i

zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Napadaji.

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

Upala gušterače, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije.

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su

događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Marixino

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza oznake

EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Marixino sadrži

Djelatna tvar je memantinklorid.

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

Ostali sastojci (pomoćne tvari) su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza (E460), koloidni bezvodni silicijev

dioksid, talk (E553b), magnezijev stearat (E470b).

Film ovojnica: metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer (1:1), natrijev laurilsulfat, polisorbat

80, talk (E553b), triacetin, simetikon.

Vidjeti dio 2 „Marixino sadrži laktozu“.

Kako Marixino izgleda i sadržaj pakiranja

Bijele, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani (dužina

tablete: 12,2-12,9 mm, debljina: 3,5-4,5 mm). Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Marixino filmom obložene tablete su dostupne u kutijama od 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 98,

100 i 112 filmom obloženih tableta, u blisterima.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Consilient Health Ltd., 5

floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u

promet lijeka:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: + 30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske Agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Marixino 20 mg filmom obložene tablete

memantinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Marixino i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Marixino

Kako uzimati Marixino

Moguće nuspojave

Kako čuvati Marixino

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Marixino i za što se koristi

Marixino sadrži djelatnu tvar memantinklorid. On pripada skupini lijekova poznatih kao lijekovi protiv

demencije. Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u

mozgu. Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos

živčanih signala važnih u učenju i pamćenju. Marixino spada u skupinu lijekova poznatih kao antagonisti

NMDA receptora. Marixino djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih

signala i pamćenje.

Marixino se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Marixino

Nemojte uzimati Marixino:

ako ste alergični (preosjetljivi) na memantin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedenih u

dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Marixino:

ako u povijesti bolesti imate epileptičke napadaje

ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja

srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni tlak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a Vaš liječnik treba redovito ponovno

procjenjivati kliničku korist od uzimanja lijeka Marixino.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), liječnik treba pažljivo pratiti funkciju Vaših

bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove

bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za

liječenje kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti

Marixino se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Marixino

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove.

Posebice, Marixino može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će liječnik možda morati prilagoditi

njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana

dantrolena, baklofena

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina

hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom)

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih

grčeva)

antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja)

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje)

dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin),

neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),

oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog liječnika da uzimate Marixino.

Marixino s hranom i pićem

Ako ste nedavno promijenili ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne

prehrane na strogu vegetarijansku prehranu) ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA

- izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba

funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali

bi obavijestiti svog liječnika, jer će Vam liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Dojenje

Žene koje uzimaju Marixino ne smiju dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad sa strojevima.

Marixino također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad sa

strojevima neprikladnima.

Marixino sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije nego što uzmete ovaj

lijek.

3.

Kako uzimati Marixino

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili

ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Marixino za odrasle i starije osobe je 20 mg jednom dnevno. Kako bi se

smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće sheme dnevnog

liječenja. Za povećanje doze lijeka dostupne su i tablete drugih jačina.

Liječenje ćete započeti korištenjem polovice tablete od 10 mg jedanput na dan (1 x 5 mg). Ova će se

doza povećavati za 5 mg tjedno dok se ne postigne preporučena doza (doza održavanja). Preporučena

doza održavanja je 20 mg jednom dnevno koja se postiže na početku 4. tjedna.

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom

slučaju, liječnik treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena

Marixino treba primjenjivati na usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga

uzimati redovito svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Filmom obložena

tableta od 10 mg se može podijeliti na jednake doze. Tablete se mogu uzimati s hranom ili bez nje.

Trajanje liječenja

Nastavite uzimati Marixino onoliko dugo koliko od nje imate koristi. Liječnik treba redovito

procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više lijeka Marixino nego što ste trebali

Općenito, uzimanje previše lijeka Marixino ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti

izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. „Moguće nuspojave“.

Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka Marixino, javite se Vašem liječniku za savjet, jer bi Vam

mogla zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Marixino

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu lijeka Marixino, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u

uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Marixino može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Općenito, opažene nuspojave su blage do umjerene.

Česte mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

Glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji

ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni tlak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i

zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Napadaji.

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

Upala gušterače, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije.

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubojstvom. Ovi su

događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih memantinom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.* Prijavljivanjem nuspojava

možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Marixino

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza oznake

EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Marixino sadrži

Djelatna tvar je memantinklorid.

Svaka filmom obložena tableta sadržava 20 mg memantinklorida što odgovara 16,62 mg

memantina.

Ostali sastojci (pomoćne tvari) su:

Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza (E460), koloidni bezvodni silicijev

dioksid, talk (E553b), magnezijev stearat (E470b). Film ovojnica: metakrilatna

kiselina/etilakrilat kopolimer (1:1), natrijev laurilsulfat, polisorbat 80, talk (E553b), triacetin,

simetikon.

Vidjeti dio 2 „Marixino sadrži laktozu“.

Kako Marixino izgleda i sadržaj pakiranja

Bijele, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete (dužina tablete: 15,7-16,4 mm, debljina: 4,7-

5,7 mm).

Marixino filmom obložene tablete su dostupne u kutijama od 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 98,

100 i 112 filmom obloženih tableta, u blisterima.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Consilient Health Ltd., 5

floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irska

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u

promet lijeka:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: + 30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske Agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu.

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety