Losartan

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Losartan H Mylan 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 50 mg + 12,5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 50 mg losartankalija i 12,5 mg hidroklorotiazida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Losartan H Mylan 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-732206187-01] Urbroj: 381-12-01/70-18-08

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-732206187
 • Datum autorizacije:
 • 16-01-2018
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Losartan H Mylan 50 mg/12,5 mg filmom obložene tablete

losartankalij/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi,

čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Losartan H Mylan i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Losartan H Mylan ?

Kako uzimati Losartan H Mylan?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Losartan H Mylan?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Losartan H Mylan i za što se koristi?

Lijek

Losartan

Mylan

sadrţi

kombinaciju

antagonista

receptora

angiotenzina

(losartan) i diuretika (hidroklorotiazid).

Angiotenzin II je tvar koja se stvara u tijelu i vezivanjem za receptore na krvnim ţilama

izaziva njihovo stezanje, što dovodi do porasta krvnog tlaka. Losartan sprječava vezivanje

angiotenzina II za te receptore i dovodi do opuštanja krvnih ţila, te posljedično do sniţenja

krvnog tlaka.

Hidroklorotiazid djeluje na bubrege tako da propuštaju više vode i soli, što takoĎer pomaţe

sniţenju krvnog tlaka.

Losartan H Mylan se koristi za liječenje esencijalne hipertenzije (povišenog krvnog tlaka).

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Losartan H Mylan?

Nemojte uzimati Losartan H Mylan:

ako ste alergični na djelatne tvari losartan i hidroklorotiazid ili neki drugi sastojak

ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

ako ste alergični na druge tvari sulfonamidskog porijekla (npr. druge tiazide ili neke

antibakterijske lijekove, kao što je kotrimoksazol). Ako niste sigurni obratite se svom

liječniku,

ako imate teško oštećenje funkcije jetre,

ako imate nisku razinu kalija, nisku razinu natrija ili visoku razinu kalcija koje se ne

mogu ispraviti lijekovima,

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

ako bolujete od gihta,

ako ste trudni više od 3 mjeseca (takoĎer je bolje izbjegavati Losartan H Mylan u

ranoj trudnoći - vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“),

ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili ako Vaši bubrezi uopće ne proizvode

mokraću,

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubreţnu funkciju i liječite se lijekom za

sniţavanje krvnog tlaka koji sadrţi aliskiren.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Losartan H Mylan.

Morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti.

Losartan H Mylan se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati nakon 3.

mjeseca trudnoće jer moţe prouzročiti ozbiljna oštećenja ploda ako se uzima u tom

razdoblju trudnoće (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).

Prije nego počnete uzimati ovaj lijek, vaţno je da obavijestite liječnika o sljedećem:

ako ste nekada imali oticanje lica, usana, grla ili jezika

ako uzimate diuretike (lijekove koji potiču mokrenje)

ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli

ako jako povraćate ili ste povraćali i/ili imate ili ste imali proljev

ako bolujete od zatajenja srca

ako imate oštećenu funkciju jetre (vidjeti u dijelu 2. „Nemojte uzimati Losartan H

Mylan“)

ako imate suţene krvne ţile bubrega (stenozu bubreţne arterije) ili imate samo jedan

bubreg koji funkcionira ili ako Vam je nedavno presaĎen bubreg

ako imate suţenje arterija (aterosklerozu), bol u prsištu zbog oslabljenog rada srca

(anginu pektoris)

ako imate suţenje srčanih zalistaka (aortalnu ili mitralnu stenozu) ili bolest koja

dovodi do zadebljanja srčanog mišića (hipertrofičnu kardiomiopatiju)

ako bolujete od šećerne bolesti

ako imate giht

ako imate ili ste imali alergiju, astmu ili bolest koja uzrokuje bol u zglobovima,

koţne osipe i vrućicu (sistemski eritemski lupus)

ako imate visoku razinu kalcija ili nisku razinu kalija ili ste na dijeti s niskim unosom

kalija

ako trebate primiti anestetik (čak i kod zubara), spremate se na opreaciju ili ćete

raditi

pretrage

funkcije

paratireoidnih

ţlijezda,

morate

obavijestiti

liječnika

zdravstveno osoblje da uzimate tablete koje sadrţe losartankalij i hidroklorotiazid

ako bolujete od sindroma povezanog s pojačanim lučenjem hormona aldosterona iz

nadbubreţne ţlijezde, zbog poremećaja te ţlijezde (primarni hiperaldosteronizam)

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje

visokog krvnog tlaka:

ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate

bubreţne tegobe povezane sa šećernom bolešću

aliskiren.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Liječnik Vam moţe provjeravati bubreţnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr.

kalija) u krvi u redovitim intervalima. Vidjeti takoĎer informacije pod naslovom “Nemojte

uzimati Losartan H Mylan“.

Djeca i adolescenti

Ne postoji iskustvo s primjenom lijeka Losartan H Mylan kod djece. Stoga se ovaj lijek ne

smije primjenjivati u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Losartan H Mylan

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti

bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Liječnik

moţda

morati

promijeniti

dozu

i/ili

poduzeti

druge

mjere

opreza:

uzimate

inhibitor

aliskiren

(vidjeti

takoĎer

informacije

naslovima

“Nemojte uzimati Losartan H Mylan” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Diuretici poput hidroklorotiazida, koji se nalazi u sastavu lijeka Losartan H Mylan, mogu

stupati u interakcije s drugim lijekovima.

Lijekovi koji sadrţe litij ne smiju se uzimati uz Losartan H Mylan bez strogog liječničkog

nadzora.

Mogu biti potrebne posebne mjere opreza (npr. krvne pretrage) ako uzimate:

nadomjeske kalija, zamjenske soli koje sadrţe kalij ili lijekove koji štede kalij, druge

lijekove koji potiču mokrenje (diuretike)

neke laksative, glicirizin (iz korijena sladića)

lijekove za liječenje gihta

lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. digoksin)

lijekove za liječenje šećerne bolesti (lijekove koje uzimate kroz usta ili inzuline).

TakoĎer je vaţno da obavijestite svog liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

druge lijekove za sniţavanje krvnog tlaka,

steroide,

lijekove za liječenje raka,

lijekove protiv bolova,

lijekove za liječenje gljivičnih infekcija,

lijekove za liječenje artritisa,

smole za sniţavanje povišenog kolesterola, kao što je kolestiramin,

lijekove za opuštanje mišića,

tablete za spavanje,

lijekove koji sadrţe opijate kao što je morfij,

„presorske amine‟ kao što je adrenalin ili druge lijekove iz te skupine,

oralne lijekove ili inzuline za liječenje šećerne bolesti.

Obavijestite takoĎer svog liječnika o tome da uzimate Losartan H Mylan ako planirate

radiološke pretrage zbog kojih ćete primiti kontrastno sredstvo koje sadrţi jod.

Losartan H Mylan s hranom i pićem

Lijek se moţe uzimati s hranom ili bez nje.

Savjetujemo Vam da ne pijete alkohol tijekom uzimanja ovih tableta - alkohol i tablete

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Losartan H Mylan mogu meĎusobno pojačati učinak.

Sol iz hrane u prekomjernim količinama moţe poništiti učinak lijeka Losartan H Mylan.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planiratetrudnoću, obratite se

Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća

Morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Liječnik

će Vam u pravilu savjetovati da prestanete uzimati lijek Losartan H Mylan prije početka

trudnoće ili čim saznate da ste trudni, te će Vam savjetovati da umjesto lijeka Losartan H

Mylan uzimate drugi lijek.

Losartan H Mylan se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati nakon 3.

mjeseca trudnoće jer moţe prouzročiti ozbiljna oštećenja ploda ako se koristi nakon trećeg

mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite Vašeg liječnika ako dojite ili planirate dojiti.

Losartan

H Mylan se ne

preporučuje majkama koje doje.

Ţelite li dojiti, Vaš liječnik moţe odabrati drugačiju vrstu liječenja, osobito ako dojite

novoroĎenče ili nedonošče.

Primjena u starijih bolesnika

Losartan H Mylan djeluje jednako dobro i jednako ga dobro podnosi većina starijih i

mlaĎih odraslih bolesnika. Većini starijih bolesnika potrebna je jednaka doza kao i mlaĎim

bolesnicima.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon što počnete uzimati ovaj lijek ne biste smjeli obavljati poslove koji zahtijevaju

posebnu pozornost (na primjer voţnja automobila ili rad s opasnim strojevima) sve dok ne

budete sigurni da dobro podnosite lijek.

Losartan H Mylan sadrži laktozu

Losartan H Mylan sadrţi laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere,

prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Losartan H Mylan?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Vaš će liječnik odlučiti o tome koja Vam je doza lijeka Losartan H Mylan potrebna, ovisno

o Vašem zdravstvenom stanju i ovisno o tome koristite li druge lijekove. Vaţno je nastaviti

uzimati Losartan H Mylan tablete onoliko dugo koliko je to propisao liječnik kako biste

bez poteškoća kontrolirali Vaš krvni tlak.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Visoki krvni tlak

Uobičajena doza lijeka Losartan H Mylan za većinu bolesnika s povišenim krvnim tlakom

je 1 tableta Losartan H Mylan 50 mg/12,5 mg jedanput na dan kako bi krvni tlak bio pod

kontrolom tijekom 24 sata. Ta se doza moţe povećati na 2 tablete Losartan H Mylan 50

mg/12,5 mg jedanput na dan.

Maksimalna dnevna doza iznosi 2 tablete Losartan H Mylan 50 mg/12,5 mg jedanput na

dan.

Način primjene

Losartan H Mylan tablete treba progutati s čašom vode. Tablete se uzimaju s hranom ili

bez nje

Losartan H Mylan tablete nisu namijenjene za lomljenje.

Primjena u djece i adolescenata

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlaĎih od 18 godina.

Ako uzmete više Losartan H Mylan nego što ste trebali

U slučaju predoziranja odmah se javite svom liječniku tako da moţete dobiti hitnu

medicinsku pomoć. Predoziranje moţe izazvati jako sniţenje krvnog tlaka, lupanje srca,

usporen puls, promjene u sastavu krvi i dehidraciju.

Ako zaboravite uzeti Losartan H Mylan

Uzimajte Losartan H Mylan svaki dan kako je propisano. MeĎutim, ako propustite dozu

nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Samo nastavite

uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Losartan H Mylan

Nemojte prestati uzimati ovaj lijek bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Čak i ako se

osjećate dobro moţe biti potrebno nastaviti uzimanje ovog lijeka.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku

ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod

svakoga.

Ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma prestanite uzimati Losartan H Mylan

tablete i odmah se javite liječniku ili otiđite na hitnu službu u najbližu bolnicu:

tešku alergijsku reakciju (osip, svrbeţ, oticanje lica, usana, usta ili grla što moţe

prouzročiti poteškoće pri gutanju ili disanju).

To je ozbiljna, ali rijetka nuspojava, koja se moţe javiti u manje od 1 na 1000 osoba.

Postoji mogućnost da će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ili bolničko liječenje.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Druge zabiljeţene nuspojave

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

kašalj, infekcija gornjih dišnih putova, začepljenost nosa, upala sinusa, smetnje sa

sinusima

proljev, bol u trbuhu, mučnina, probavne smetnje

bol ili grčevi u mišićima, bol u nogama, bol u leĎima

nesanica, glavobolja, omaglica

slabost, umor, bol u prsištu

povišena razina kalija (koja moţe prouzročiti poremećaj srčanog ritma), sniţena

razina hemoglobina

promjene u funkciji bubrega, uključujući prestanak rada bubrega (zatajenje)

preniska razina šećera u krvi (hipoglikemija).

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

anemija, crvene ili smećkaste mrlje na koţi (ponekad osobito na stopalima, nogama,

rukama i natkoljenicama, uz bol u zglobovima, oticanje šaka i stopala i bol u ţelucu),

modrice,

smanjen

broj

bijelih

krvnih

stanica, problemi

zgrušavanjem

krvi

smanjen broj krvnih pločica

gubitak apetita, povišena razina mokraćne kiseline ili znakovi gihta, povišena razina

šećera u krvi, poremećaj razine elektrolita u krvi

tjeskoba,

nervoza,

panični

poremećaj

(ponavljajući

napadaji

panike),

smetenost,

depresija, nenormalni snovi, poremećaj spavanja, pospanost, oslabljeno pamćenje

trnci i ţmarci ili slični osjeti, bol u udovima, drhtanje, migrena, nesvjestica

zamagljen

vid,

peckanje

bockanje

očima,

konjunktivitis,

pogoršanje

vida,

promjena vida pri čemu se sve vidi ţuto

zvonjenje, zujanje, brujanje ili pucketanje u ušima, vrtoglavica

nizak krvni tlak koji moţe biti povezan s promjenama u drţanju tijela, osjećaj

nadolazeće nesvjestice ili slabosti prilikom ustajanja, bol u prsištu (angina pektoris),

poremećen ritam srca, prolazni napadaj nalik moţdanom udaru (TIA, “mali moţdani

udar”), srčani udar, lupanje srca

upala krvnih ţila koja je često povezana s koţnim osipom ili modricama

grlobolja, nedostatak zraka, bronhitis, upala pluća, voda u plućima (koja oteţava

disanje), krvarenje iz nosa, curenje iz nosa, začepljenost nosa

zatvor, vjetrovi, nelagoda u ţelucu, grčevi ţeluca, povraćanje, suha usta, upala

ţlijezda slinovnica, zubobolja

ţuta boja bjeloočnica i koţe (ţutica), upala gušterače

koprivnjača, svrbeţ, upala koţe, osip, crvenilo koţe, osjetljivost na svjetlo, suha

koţa, crvenilo lica, znojenje, gubitak kose

bol u rukama, ramenima, kukovima, koljenima ili drugim zglobovima, oticanje

zglobova, ukočenost, mišićna slabost

učestalo

mokrenje

uključujući

mokrenje

noću,

poremećena

funkcija

bubrega

uključujući upalu bubrega, mokraćne infekcije, šećer u mokraći

smanjena seksualna ţelja, impotencija

oticanje lica, lokalizirano oticanje, vrućica.

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

upala jetre (hepatitis), poremećeni nalazi funkcije jetre.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

simptomi nalik gripi

mišićima

nepoznatog

uzroka

tamno

obojenu

(boje

čaja)

mokraću

(rabdomioliza)

niske razine natrija u krvi (hiponatremija)

opće loše osjećanje (malaksalost)

poremećaj okusa (disguezija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Losartan H Mylan?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj

kutiji iza oznake „Rok valjanosti“ ili otisnutog na blisteru. Rok valjanosti odnosi se na

zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju kako bi zaštitili od vlage i svjetlosti na temperaturi ispod

25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg

ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju

okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Losartan H Mylan sadrži?

Djelatne tvari su losartankalij i hidroklorotiazid.

Svaka Losartan H Mylan 50 mg/12,5 mg tableta sadrţi 50 mg losartankalija i 12,5 mg

hidroklorotiazida.

Pomoćne tvari su:

Jezgra: mikrokristalična celuloza; laktoza hidrat; prethodno geliran škrob; magnezijev

stearat

Ovojnica: Opadry yellow 20A82613 koji sadrţava: titanijev dioksid (E171), hipromelozu,

hidroksipropilcelulozu, boju Quinolin yellow (E104)

Kako Losartan H Mylan izgleda i sadržaj pakiranja?

Losartan H Mylan tablete 50 mg/12,5 mg su ţute, ovalne, filmom obloţene tablete s

oznakom „J” na jednoj strani i 50+” na drugoj strani. Dimenzije tableta su 11,3 mm x 6,1

mm x 3,8 mm.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Losartan H Mylan 50 mg/12,5 mg tablete pakirane su po 28 (2x14) tableta u blister

pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Mylan Hrvatska d.o.o.,

Koranska 2

10000 Zagreb

Proizvođač:

Genera d.d

Svetonedeljska 2

Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2018.

H A L M E D

16 - 01 - 2018

O D O B R E N O

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-4-2010

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

On 16 April 2010, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of some of the losartan-containing medicines in ATC groups C09C and C09D, making these products eligible for general reimbursement as of 19 April 2010.

Danish Medicines Agency

24-3-2010

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

On 8 March 2010, a number of pharmaceutical companies put generic copies of the angiotensin II antagonist losartan on the market at prices comparable to those of the cheapest ACE inhibitors.

Danish Medicines Agency

Nema novosti,vezanih za taj proizvod.