Kepivance

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Kepivance
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Kepivance
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Svi ostali terapeutski proizvodi
 • Područje terapije:
 • mukozitis
 • Terapijske indikacije:
 • Kepivance je indiciran smanjiti učestalost, trajanje i ozbiljnost oralni mukozitis u odraslih bolesnika s hematološkim malignim bolestima koji primaju mijeloablativnu radiochemotherapy povezane s visokom učestalosti teških mukozitis i zahtijeva autolognih krvotvornih-Kljun-stanica za.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • povučen
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000609
 • Datum autorizacije:
 • 25-10-2005
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000609
 • Zadnje ažuriranje:
 • 01-03-2018

Izvješće o ocjeni javnog

DODATAK I

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

Lijek koji više nije odobren

1.

NAZIV LIJEKA

Kepivance 6,25 mg prašak za otopinu za injekciju

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka bočica sadrži 6,25 mg palifermina.

Palifermin je humani čimbenik rasta keratinocita (od engl.

Keratinocyte growth factor

- KGF) koji se

proizvodi tehnologijom rekombinantne DNK u stanicama

Escherichia coli

Nakon pripreme za primjenu Kepivance sadrži 5 mg/ml palifermina.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za otopinu za injekciju (prašak za injekciju).

Bijeli liofilizirani prašak.

4.

KLINIČKI PODACI

4.1

Terapijske indikacije

Kepivance je indiciran za smanjenje incidencije, trajanja i težine oralnog mukozitisa u odraslih

bolesnika s hematološkim malignim bolestima koji primaju mijeloablativnu radiokemoterapiju

povezanu s visokom stopom incidencije teškog mukozitisa i kojima je potrebna terapija autolognim

krvotvornim matičnim stanicama

.

4.2

Doziranje i način primjene

Liječenje Kepivanceom treba nadzirati liječnik s iskustvom u primjeni onkološkog liječenja.

Doziranje

Odrasli

Preporučena doza Kepivancea iznosi 60 mikrograma/kg/dan, primijenjena u obliku intravenske bolus

injekcije kroz 3 uzastopna dana prije i 3 uzastopna dana nakon mijeloablativne radiokemoterapije,

ukupno 6 doza. Razmak između posljednje doze Kepivancea prije mijeloablativne radiokemoterapije i

prve doze Kepivancea nakon mijeloablativne radiokemoterapije treba iznositi najmanje sedam dana.

Prije

mijeloablativne radiokemoterapije:

Prve 3 doze treba primijeniti prije mijeloablativnog

liječenja, tako da se 3. doza primijeni 24 do 48

sati prije mijeloablativne radiokemoterapije.

Nakon

mijeloablativne radiokemoterapije:

Posljednje 3 doze treba primijeniti nakon mijeloablativne radiokemoterapije. Prvu od posljednje 3

doze treba primijeniti nakon liječenja, ali isti dan kao i infuziju krvotvornih matičnih stanica i

najmanje sedam dana nakon zadnje primjenjene doze Kepivancea (vidjeti dio 4.4).

Pedijatrijska populacija

Lijek koji više nije odobren

Sigurnost i djelotvornost Kepivancea u djece u dobi od 0 do 18 godina nije ustanovljena. Trenutno

dostupni podaci opisani su u dijelovima 5.1 i 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje funkcije jetre

Sigurnost i djelotvornost u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre nije procijenjena (vidjeti dio 5.2). Pri

doziranju u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre potreban je oprez.

Starije osobe

Sigurnost i djelotvornost u starijih osoba nije procijenjena. Trenutno dostupni podaci opisani su u

dijelu 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Način primjene

Intravenska primjena.

Kepivance se ne smije primjenjivati supkutano zbog loše lokalne podnošljivosti lijeka.

Kepivance se nakon pripreme ne smije čuvati dulje od sat vremena na sobnoj temperaturi te ga je

potrebno zaštititi od svjetla. Prije primjene vizualno provjerite ima li u otopini promjena boje i

prisutnih čestica. Vidjeti dio 6.6.

Za uputu o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3

Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili na proteine

dobivene iz

Escherichie coli

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Primjena pri kemoterapiji

Kepivance se ne smije primjenjivati unutar 24 sata prije, tijekom ili unutar 24 sata nakon primjene

citotoksične kemoterapije. U kliničkom je ispitivanju primjena Kepivancea unutar 24 sata nakon

kemoterapije uzrokovala teži oblik i dulje trajanje oralnog mukozitisa.

Istovremena primjena heparina

Ako se heparin primjenjuje za održavanje venskog puta, potrebno je prije i nakon primjene

Kepivancea venski put isprati otopinom natrijeva klorida (vidjeti dio 6.2).

Oštrina vida

Poznato je da su receptori za čimbenike rasta keratinocita izraženi na stanicama očne leće.

Kataraktogeni učinci palifermina ne mogu se isključiti (vidjeti dio 5.1). Dugoročni učinci nisu još

poznati.

Dugoročna sigurnost

Dugoročna sigurnost Kepivancea s obzirom na ukupno preživljenje, preživljenje bez progresije bolesti

i sekundarne maligne bolesti još nije u potpunosti istražena.

Nehematološke maligne bolesti

Lijek koji više nije odobren

Kepivance je čimbenik rasta koji potiče proliferaciju epitelnih stanica koje izražavaju receptore za

čimbenike rasta keratinocita. Sigurnost i djelotvornost Kepivancea nije utvrđena u bolesnika s

nehematološkim malignim bolestima koje izražavaju receptore za čimbenike rasta keratinocita.

Palifermin se stoga ne smije primjenjivati u bolesnika u kojih se je potvrđena ili postoji sumnja na

nehematološku malignu bolest.

Nedostatna djelotvornost i rizik od infekcije u slučaju protokola kondicioniranja visokom dozom

melfalana

U kliničkom ispitivanju nakon stavljanja lijeka u promet koje je uključivalo bolesnike s multiplim

mijelomom koji su u sklopu protokola kondicioniranja primali melfalan u dozi od 200 mg/m

ustanovljeno je da, u usporedbi s placebom, primjena palifermina s četiri dana razmaka između

posljednje doze prije i prve doze nakon liječenja ne pokazuje terapijsku korist po pitanju učestalosti

ili trajanja teškog oralnog mukozitisa.

Osim toga, incidencija infekcija bila je veća u bolesnika koji su palifermin primili prije i poslije

kemoterapije (49,5%) u usporedbi s bolesnicima koji su primali placebo (24,6%). U usporedbi sa

skupinom koja je primala placebo, u skupini koja je lijek primila prije i poslije kemoterapije bila je

viša incidencija infekcija virusom herpesa (9% naspram 0%), oralnih gljivičnih infekcija (7%

naspram 2%) i sepse/septičkog šoka (12% naspram 2%).

Djelotvornost i sigurnost palifermina utvrđena je samo za režime kondicioniranja za terapiju

autolognim krvotvornim matičnim stanicama koji uključuju ozračivanje cijelog tijela i visoke doze

kemoterapije (ciklofosfamid i etopozid) (vidjeti dio 5.1). Palifermin se ne smije upotrebljavati pri

kondicioniranju samo mijeloablativnom kemoterapijom.

4.5

Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Budući da se radi o terapijskom proteinu, rizik od interakcije Kepivancea s drugim lijekovima je

nizak.

In vitro

in vivo

podaci pokazuju da se palifermin veže za nefrakcionirani heparin kao i za heparine

niske molekularne mase. U dva ispitivanja provedena na zdravim dobrovoljcima, istovremena

primjena Kepivancea i heparina dovela je do približno 5 puta većeg sustavnog izlaganja paliferminu

zbog smanjenog volumena raspodjele. Farmakodinamički učinak palifermina, mjeren promjenama u

ekspresiji antigena Ki67, bio je manji kada se primjenjivao s heparinom, no klinički značaj ove pojave

nije jasan. Međutim, primjena palifermina nije utjecala na antikoagulacijski učinak heparina u

eksperimentalnim uvjetima (jednokratna doza, primjena supterapijske doze). Zbog ograničenih

podataka u bolesnika, heparine treba upotrebljavati oprezno u bolesnika koji primaju palifermin te

treba provoditi odgovarajuće testove zgrušavanja krvi radi praćenja liječenja.

4.6

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o primjeni Kepivancea u trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala

su reproduktivnu i razvojnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Potencijalni rizici za ljudski embrij ili fetus

nisu poznati. Kepivance se ne smije primjenjivati u trudnoći, osim ako je to neophodno.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Kepivance u majčino mlijeko te se stoga ne preporučuje primjena

Kepivancea u žena koje doje.

Plodnost

Lijek koji više nije odobren

U istraživanjima na štakorima nisu utvrđeni štetni učinci na reproduktivni sustav/plodnost pri dozama

do 100 mikrograma/kg/dan. Sistemska toksičnost (klinički znakovi i/ili promjene tjelesne težine) i

štetni učinci na muške i ženske parametre plodnosti primijećeni su pri dozama

≥ 300 mikrograma/kg/dan (peterostruko viša doza od preporučene doze za ljude).

4.7

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Nije značajno.

4.8

Nuspojave

Podaci o sigurnosti temelje se na bolesnicima s hematološkim malignim bolestima koji su bili

uključeni u randomizirana, placebom kontrolirana klinička ispitivanja, uključujući jedno

fakmakokinetičko ispitivanje te na iskustvima nakon stavljanja lijeka u promet.

Najčešće nuspojave na lijek (u >1/10 bolesnika) su reakcije koje odgovaraju farmakološkom

djelovanju Kepivancea na kožu i oralni epitel, npr. edem, uključujući periferni edem i hipertrofiju

oralnih struktura. Te reakcije bile su uglavnom blage do umjerene i reverzibilne. Medijan vremena do

pojave bio je oko 6 dana nakon prve od 3 uzastopne dnevne doze Kepivancea s medijanom trajanja od

oko 5 dana. Bol i artralgija su česte nuspojave u bolesnika liječenih Kevipanceom koji su primili

manje opioidnih analgetika od bolesnika liječenih placebom (vidjeti Tablicu 2.). Preosjetljivost,

uključujući anafilaktičke reakcije, također se povezuje s paliferminom.

Tablica 1. Nuspojave iz kliničkih ispitivanja i spontanog prijavljivanja

Kategorije učestalosti navedene u nastavku definirane su na sljedeći način: vrlo često (≥1/10), često

(≥ 1/100 i < 1/10), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih sustava

Učestalost

Nuspojave

Poremećaji imunološkog sustava

Poremećaji živčanog sustava

Nepoznato:

Vrlo često:

Često:

Anafilaktička reakcija/preosjetljivost

Dizgeuzija

Oralne parestezije

Poremećaji probavnog sustava

Vrlo često:

Nepoznato:

Hipertrofija oralne sluznice /hipertrofija

jezičnih papila, promjena boje oralne

sluznice/promjena boje jezika,

Poremećaj jezika (npr. crvenilo, kvržice),

Edem jezika

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo često:

Često:

Nepoznato:

Osip, svrbež i crvenilo kože

Hiperpigmentacija kože

Palmarno-plantarna eritrodizestezija

(dizestezija, eritem, edem na dlanovima i

tabanima)

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

vezivnog tkiva

Poremećaji reproduktivnog sustava i

dojki

Vrlo često:

Nepoznato:

Artralgija

Vaginalni edem i vulvovaginalni eritem

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

Vrlo često:

Edem, periferni edem, bol i vrućica

Lijek koji više nije odobren

primjene

Pretrage

Često:

Nepoznato:

Vrlo često:

Oticanje usana, otok vjeđa

Edem lica, edem usne šupljine

Povišena amilaza u krvi i povišena lipaza

Kepivance može uzrokovati povišene razine lipaze i amilaze u nekih bolesnika s ili bez simptoma

boli u trbuhu ili leđima. U ovoj populaciji bolesnika nisu prijavljeni očiti slučajevi pankreatitisa.

Frakcioniranjem povišenih razina amilaze utvrđeno je da se uglavnom radi o amilazi iz sline.

Hematopoetski oporavak nakon infuzije progenitornih stanica iz periferne krvi bio je sličan u

bolesnika koji su primili Kepivance i onih koji su primili placebo te nisu ustanovljene razlike u

napredovanju bolesti ili preživljenju.

Toksičnost ovisna o dozi primijećena je u 36% (5 od 14) bolesnika koji su u razdoblju od 2 tjedna

intravenski primili 6 doza od 80 mikrograma/kg/dan (3 doze prije i 3 doze nakon mijeloablativnog

liječenja). Te nuspojave odgovaraju onima primijećenim pri preporučenoj dozi, ali su općenito bile

ozbiljnije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se

omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u

Dodatku V.

4.9

Predoziranje

Nema iskustva u primjeni doza Kepivancea većih od 80 mikrograma/kg/dan primijenjenih intravenski

u bolesnika u razdoblju od 2 tjedna (3 doze prije i 3 doze nakon mijeloablativnog liječenja).

Za informacije o toksičnosti ovisnoj o dozi vidjeti dio 4.8.

Jednokratna doza od 250 mikrograma/kg primijenjena je intravenski u 8 zdravih dobrovoljaca bez

teških ili ozbiljnih nuspojava.

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1

Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Detoksikacijsko sredstvo pri liječenju antineoplastičnim lijekovima, ATK

oznaka: V03A F08.

Palifermin je protein koji se sastoji od 140 aminokiselina i ima molekularnu težinu od 16,3

kilodaltona. Od endogenog humanog čimbenika rasta keratinocita razlikuje se po tome što su prve 23

N-terminalne aminokiseline izbrisane kako bi se povećala stabilnost proteina.

Mehanizam djelovanja

Čimbenik rasta keratinocita je protein koji se ciljano veže na epitelne stanice putem specifičnih

receptora na površini stanica i tako potiče proliferaciju, diferencijaciju i aktivaciju zaštitnih staničnih

mehanizama (npr. indukciju antioksidativnih enzima). Endogeni čimbenik rasta keratinocita je

specifičani čimbenik rasta epitelnih stanica kojeg proizvode mezenhimalne stanice, a prirodno se

aktivira pri ozljedi epitelnog tkiva.

Lijek koji više nije odobren

Farmakodinamički učinci

Proliferacija epitelnih stanica procjenjivana je imunohistokemijskim bojenjem na Ki67 u zdravih

ispitanika. U 3 od 6 zdravih ispitanika koji su 3 dana intravenski primali 40 mikrograma/kg/dan

palifermina biopsijom bukalne sluznice 24 sata nakon 3. doze primijećeno je trostruko ili veće

povećanje bojenja na Ki67. U zdravih ispitanika koji su primili jednokratne intravenske doze od 120

do 250 mikrograma/kg proliferacija epitelnih stanica ovisna o dozi primijećena je 48 sati nakon

primjene doze.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U klinički program primjene palifermina u ustanovama za mijelotoksičnu terapiju s potpornom

primjenom krvotvornih matičnih stanica bilo je uključeno 650 bolesnika s hematološkim malignim

bolestima koji su sudjelovali u 3 randomizirana, placebom kontrolirana klinička ispitivanja te jedno

farkmakokinetičko ispitivanje.

Djelotvornost i sigurnost palifermina utvrđena je u randomiziranom, dvostruko slijepom, placebom

kontroliranom ispitivanju u kojem su bolesnici primali visoke doze citotoksične terapije koja se

sastojala od frakcioniranog ozračivanja cijeloga tijela (ukupnom dozom od 12 Gy; dan -8 do -5),

visoke doze etopozida (60 mg/kg; dan -4) i visoke doze ciklofosfamida (100 mg/kg; dan -2), nakon

čega je primijenjena infuzija progenitornih stanica iz periferne krvi za liječenje hematoloških

malignih bolesti (ne-Hodgkinovog limfoma (NHL), Hodgkinove bolesti, akutne mijeloične leukemije

(AML), akutne limfocitne leukemije (ALL), kronične mijeloične leukemije (KML), kronične

limfocitne leukemije (KLL) ili multiplog mijeloma). U ovom ispitivanju 212 bolesnika je

randomizirano i primilo ili palifermin, ili placebo. Palifermin je primijenjen u obliku dnevne

intravenske injekcije od 60 mikrograma/kg kroz 3 uzastopna dana prije početka citotoksične terapije i

kroz 3 uzastopna dana nakon infuzije progenitornih stanica iz periferne krvi s devet dana razmaka

između posljednje doze prije i prve doze nakon terapije.

Primarni ishod ispitivanja bio je broj dana tijekom kojih su bolesnici imali težak oblik oralnog

mukozitisa (stupnja 3/4 prema ljestvici Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)). Drugi ciljevi bili su

incidencija, trajanje i težina oralnog mukozitisa i potreba za opioidnom analgezijom. Nije dokazan

odgođeni hematopoetski oporavak u bolesnika koji su primali palifermin u usporedbi s ispitanicima

koji su primali placebo. Rezultati ispitivanja djelotvornosti prikazani su u Tablici 2.

Tablica 2. Oralni mukozitis i povezane kliničke posljedice - ispitivanje transplantacije krvotvornih

matičnih stanica

Placebo

n = 106

Palifermin

(60 mikrograma/kg/dan)

n = 106

p-

vrijednost

*

Medijan (25., 75. percentila) dana oralnog

mukozitisa stupnja 3/4 prema ljestvici

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0,001

Incidencija oralnog mukozitisa stupnja

3/4 prema ljestvici SZO-a u bolesnika

< 0,001

Medijan (25., 75. percentila) dana oralnog

mukozitisa stupnja 3/4 prema ljestvici

SZO u pogođenih bolesnika

9 (6, 13)

(n = 104)

6 (3, 8)

(n = 67)

Incidencija oralnog mukozitisa stupnja 4

prema ljestvici SZO u bolesnika

< 0,001

Medijan (25., 75. percentila) dana oralnog

mukozitisa stupnja 2/3/4 prema ljestvici

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

Lijek koji više nije odobren

Placebo

n = 106

Palifermin

(60 mikrograma/kg/dan)

n = 106

p-

vrijednost

*

Opioidna analgezija za oralni mukozitis:

Medijan (25., 75. percentila) dana

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

Medijan (25., 75. percentila)

Kumulativna doza

(ekvivalent morfija u mg)

(269, 1429)

212 (3, 558)

< 0,001

Incidencija bolesnika na totalnoj

parenteralnoj prehrani

< 0,001

Incidencija febrilne neutropenije u

bolesnika

< 0,001

Primjena testa Cochran-Mantel-Haenszel stratificiranog prema ispitivačkom centru.

Ljestvica SZO-a za oralni mukozitis: stupanj 1 = osjetljivost/crvenilo; stupanj 2 = crvenilo,

ulkusi, može jesti krutu hranu; stupanj 3 = ulkusi, samo tekuća hrana; stupanj 4 = nije moguće

uzimanje hrane

U ovom kliničkom ispitivanju faze 3 bolesnici liječeni paliferminom prijavili su značajno poboljšanje

po pitanju nadraženosti usne šupljine i grla i njenog utjecaja na gutanje, pijenje, jedenje i pričanje.

Ovi ishodi koje su prijavili ispitanici u velikoj mjeri odgovaraju kliničkom stupnjevanju oralnog

mukozitisa prema ljestvici SZO-a.

Nakon stavljanja lijeka u promet provedeno je randomizirano, placebom kontrolirano, dvostruko

slijepo ispitivanje radi ocjenjivanja djelotvornosti palifermina primijenjenog prije ili i prije i nakon

kemoterapije. Ispitivanje je uključivalo 3 terapijske skupine s ciljem uspoređivanja skupina koje su

primale palifermin (prije i prije/nakon kemoterapije) sa skupinom koja je primala placebo.

U sklopu ispitivanja (n = 281) bolesnici s multiplim mijelomom kondicionirani su melfalanom

(200 mg/m

) prije autologne transplantacije krvotvornih matičnih stanica.

Incidencija ulcerativnog oralnog mukozitisa iznosila je 57,9% u placebo skupini, 68,7% u skupini

koja je lijek primala prije i nakon kemoterapije te 51,4% u skupini koja je lijek primila prije

kemoterapije. U niti jednom od dva protokola doziranja nisu utvrđeni statistički značajni rezultati u

usporedbi s placebom. Incidencija teškog (stupnjevi 3 i 4) oralnog mukozitisa u te 3 skupine iznosila

je 36,8% za placebo skupinu, 38,3% u skupini koja je lijek primila prije i nakon kemoterapije te

23,9% u skupini koja je lijek primila prije kemoterapije, bez statističke značajnosti.

Prema rezultatima oftalmoloških pregleda u podskupini ispitanika (n = 66; 14 u skupini koja je

primala placebo, 52 u skupini koja je primala palifermin) koja je praćena tijekom 12 mjeseci nakon

akutne faze spomenutog ispitivanja provedenog nakon registracije lijeka, ne mogu se isključiti

kataraktogeni učinci palifermina. Primarni ishod, tj. incidencija razvoja ili progresije katarakte

tijekom 12 mjeseci (definirana kao povećanje ≥ 0,3 prema ljestvici LOCS III), razmjerno je bila veća

u skupini koja je primala palifermin (48,1%) nego u placebo skupini (28,6%). Razlika nije bila

statistički značajna. Oštrina vida nije se u 6 ili 12 mjeseci pogoršala niti u jednoj od skupina. Skupine

su bile dobno neuravnotežene, s više starijih ispitanika (> 65 godina) u skupini koja je primala

palifermin.

Pedijatrijska populacija

Ispitivanje faze I s povišenjem doze provedeno je u pedijatrijskih bolesnika u dobi od 1 do 16 godina.

Ukupno 27 pedijatrijskih bolesnika s leukemijom nasumično je raspoređeno u skupine koje su primale

palifermin u dozi od 40, 60 ili 80 mikrograma/kg/dan 3 dana prije i nakon transplantacije krvotvornih

matičnih stanica. Režim kondicioniranja sastojao se od ozračivanja cijelog tijela te primjene

etopozida i ciklofosfamida. U bolesnika koji su primali dozu od 80 mikrograma/kg/dan bila je niža

incidencija teškog oralnog mukozitisa, ali nije bilo učinka na incidenciju akutne reakcije presatka

protiv primatelja (GVHD). Iako je palifermin bio siguran pri svim ispitivanim dozama, incidencija

kožnih reakcija povećavala se s dozom.

Lijek koji više nije odobren

5.2

Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva palifermina ispitivana su u zdravih dobrovoljaca i bolesnika s

hematološkim malignim bolestima. Nakon primjene jednokratne intravenske doze od 20 do

250 mikrograma/kg (zdravi dobrovoljci) i 60 mikrograma/kg (oboljeli od malignih bolesti),

ekstravaskularna distribucija palifermina bila je brza. U bolesnika s hematološkim malignim

bolestima prosječni V

iznosio je 5 l/kg, dok je prosječni klirens iznosio oko 1300 ml/sat/kg s

prosječnim poluvijekom od oko 4,5 sati. Nakon primjene jednokratne doze do 250 mikrograma/kg u

zdravih je dobrovoljaca primijećena skoro linearna farmakokinetika proporcionalna dozi. Nije došlo

do nakupljanja palifermina nakon uzimanja dnevnih doza od 20 do 40 mikrograma/kg (zdravi

dobrovoljci) ili 60 mikrograma/kg (odrasli bolesnici) ili 40 do 80 mikrograma/kg (pedijatrijski

bolesnici) kroz 3 uzastopna dana. Varijabilnost među ispitanicima bila je visoka, s koeficijentom

varijacije od oko 50% za klirens i 60% za volumen V

U farmakokinetici palifermina nisu primjećene razlike s obzirom na spol. Blago do umjereno

oštećenje funkcije bubrega (klirens kreatinina 30-80 ml/min) nije utjecalo na farmakokinetiku

palifermina. U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina < 30 ml/min)

klirens je bio smanjen za 22% (n = 5). U bolesnika u terminalnoj fazi bolesti bubrega (koja zahtijeva

dijaliza), klirens palifermina bio je manji za 10% (n = 6). Farmakokinetički profil u bolesnika s

oštećenom funkcijom jetre nije procijenjivan.

Starije osobe

U ispitivanju jednokratne doze klirens palifermina bio je približno 30% niži u 8 zdravih ispitanika u

dobi od 66 do 73 godine koji su primili dozu od 90 mikrograma/kg u odnosu na mlađe ispitanike (≤ 65

godina) koji su primili dozu od 180 mikrograma/kg. Na temelju ovih ograničenih podataka nije

moguće dati preporuku za prilagodbu doze.

Pedijatrijska populacija

U ispitivanju višestrukih doza provedenom na malom broju pedijstrijskih bolesnika (u dobi od 1 do 16

godina) koji su primali 40, 60 ili 80 mikrograma/kg/dan 3 dana prije i nakon transplantacije

krvotvornih matičnih stanica, dob nije utjecala na farmakokinetiku palifermina iako su primijećene

velike razlike u procijenjenim parametrima. Sustavno izlaganje nije se povećalo s dozom.

5.3

Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Glavni rezultati toksikoloških ispitivanja na štakorima i majmunima uglavnom su bili u skladu s

farmakološkom aktivnošću palifermina, osobito proliferacijom epitelnog tkiva.

U ispitivanjima toksičnosti za plodnost i opće reproduktivne toksičnosti na štakorima pri dozama

višim ili jednakim 300 mikrograma/kg/dan liječenje paliferminom bilo je povezano sa sistemskom

toksičnošću (klinički pokazatelji i/ili promjene u tjelesnoj težini) i štetnim učincima na muške i

ženske parametre reprodukcije/plodnosti. Nisu utvrđeni štetni učinci na parametre

reprodukcije/plodnosti pri dozama do 100 mikrograma/kg/dan. Te doze pri kojima nisu uočeni štetni

učinci povezane su sa sustavnim izlaganjima do 2,5 puta većim od očekivane kliničke izloženosti.

U ispitivanjima toksičnosti za razvoj embrija/fetusa provedenim na štakorima i kunićima pri dozama

od 500 mikrograma/kg/dan za štakore i 150 mikrograma/kg/dan za kuniće liječenje paliferminom bilo

je povezano s razvojnom toksičnošću (povećani postimplantacijski mortalitet, smanjena veličina legla

i/ili smanjena težina fetusa). Liječenje ovim dozama također je bilo povezano s učincima na majku

(klinički pokazatelji i/ili promjene tjelesne težine/uzimanja hrane), što znači da u tim vrstama

palifermin nije bio selektivno toksičan za razvoj. Pri dozama do 300 mikrograma/kg/dan za štakore i

do 60 mikrograma/kg/dan za kuniće nisu primijećeni štetni učinci na razvoj. Te doze pri kojima nisu

uočeni štetni učinci bile su povezane sa sustavnim izlaganjem (na temelju AUC-a) do 9,7 puta većim

za štakore i 2,1 puta većim za kuniće od predviđenog kliničkog izlaganja. Nisu provedena ispitivanja

peri- i postnatalnog razvoja.

Lijek koji više nije odobren

Palifermin je čimbenik rasta koji prvenstveno stimulira epitelne stanice putem receptora za čimbenike

rasta keratinocita. Hematološke maligne stanice ne izražavaju receptor za čimbenike rasta

keratinocita. Međutim, u bolesnika liječenih kemoterapijom i/ili radioterapijom postoji veći rizik od

razvoja sekundarnih tumora od kojih neki mogu izražavati receptore za čimbenike rasta keratinocita i

teoretski mogu biti stimulirani ligandima receptora za čimbenike rasta keratinocita. U ispitivanju

provedenom radi procjene potencijalne kancerogenosti u transgeničnih rasH2 miševa nije došlo do

povećanja incidencije neoplastičnih lezija povezanih s liječenjem.

6.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1

Popis pomoćnih tvari

L-histidin

manitol

saharoza

polisorbat 20

kloridna kiselina, razrijeđena

6.2

Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Ako se heparin primjenjuje za održavanje venskog puta, venski put je prije i nakon primjene lijeka

Kepivance potrebno isprati otopinom natrijeva klorida, budući da je utvrđeno da se u

in vitro

uvjetima

palifermin veže za heparin.

6.3

Rok valjanosti

6 godina.

Nakon pripreme za primjenu: 24 sata na temperaturi 2°C-8°C, zaštićen od svjetlosti.

6.4

Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C).

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon pripreme lijeka za primjenu vidjeti u dijelu 6.3.

6.5

Vrsta i sadržaj spremnika

6,25 mg praška u bočici (staklo tipa I) s gumenim čepom, aluminijskim prstenom i plastičnom

„flip-off” kapicom.

Kutija koja sadrži 6 bočica.

6.6

Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Kepivance je sterilan lijek, ali ne sadrži konzervanse te je namijenjen za jednokratnu uporabu.

Kepivance treba pripremiti za primjenu pomoću 1,2 ml vode za injekcije. Otapalo treba polako

injicirati u bočicu s lijekom Kepivance. Sadržaj je tijekom otapanja potrebno lagano miješati. Bočicu

ne tresti niti snažno mućkati.

Lijek koji više nije odobren

U pravilu, otapanje lijeka Kepivance traje manje od 5 minuta. Prije primjene vizualno pregledajte

otopinu na promjenu boje i prisutnost čestica. Kepivance se ne smije primijeniti ako uočite promjenu

boje ili čestice.

Prije injiciranja, Kepivance se može ostaviti maksimalno 1 sat da postigne sobnu temperaturu, ali ga

je potrebno zaštititi od svjetlosti. Ako Kepivance ostane na sobnoj temperaturi dulje od 1 sata, treba

ga baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Švedska

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/05/314/001

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 25. listopada 2005.

Datum posljednje obnove odobrenja: 23. rujna 2010.

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu.

Lijek koji više nije odobren

DODATAK II

A.

PROIZVOĐAČ BIOLOŠKE DJELATNE TVARI I

PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE

LIJEKA U PROMET

B.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I

PRIMJENU

C.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ZA STAVLJANJE

GOTOVOG LIJEKA U PROMET

D.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I

UČINKOVITU PRIMJENU LIJEKA

Lijek koji više nije odobren

A.

PROIZVOĐAČ BIOLOŠKE DJELATNE TVARI I PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA

PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološke djelatne tvari

Amgen Inc.

5550 Airport Boulevard

Boulder, Colorado 80301

Sjedinjene Američke Države

Amgen Inc.

4000 Nelson Road

Longmont, Colorado 80503

Sjedinjene Američke Države

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije lijeka u promet

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE- 112 76 Stockholm

Švedska

B.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

Lijek se izdaje na ograničeni recept (vidjeti Dodatak I: Sažetak opisa svojstava lijeka, dio 4.2).

C.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Periodička izvješća o neškodljivosti

Nositelj odobrenja će periodička izvješća o neškodljivosti za ovaj lijek podnositi u skladu s

referentnim popisom datuma

EU (EURD popis) predviđenim člankom 107(c) stavkom 7 Direktive

2001/83/EZ i objavljenim na europskom internetskom portalu za lijekove.

D.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I UČINKOVITU PRIMJENU

LIJEKA

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Nositelj odobrenja obavljat će dodatne farmakovigilancijske aktivnosti i intervencije, detaljno

objašnjene u dogovorenom Planu upravljanja rizikom, a koji je opisan u Modulu 1.8.2 Odobrenja za

stavljanje lijeka u promet, te svim sljedećim dogovorenim nadopunama Plana.

Nadopunjeni RMP treba dostaviti:

Na zahtjev Europske agencije za lijekove;

Uoči svake izmjene sustava za upravljanje rizicima, a naročito kada je ta izmjena rezultat

primitka novih informacija koje mogu voditi ka značajnim izmjenama omjera korist/rizik,

odnosno kada je omjer korist/rizik rezultat ostvarenja nekog važnog cilja (u smislu

farmakovigilancije ili smanjenja rizika).

Ako se rokovi podnošenja periodičkog izvješća o neškodljivosti (PSUR) podudaraju s nadopunama

Plana (RMP), dokumenti mogu biti podneseni istodobno.

Lijek koji više nije odobren

DODATAK III

OZNAČAVANJE I UPUTA O LIJEKU

Lijek koji više nije odobren

A. OZNAČAVANJE

Lijek koji više nije odobren

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE

1.

NAZIV LIJEKA

Kepivance 6,25 mg prašak za otopinu za injekciju

palifermin

2.

NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka bočica sadrži 6,25 mg palifermina

Nakon pripreme za primjenu, Kepivance sadrži 5 mg/ml palifermina

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

L-histidin, manitol, saharoza, polisorbat 20 i razrijeđena kloridna kiselina

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

6 bočica s praškom za otopinu za injekciju

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Lijek koji više nije odobren

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

Nakon pripreme za primjenu, čuvati u hladnjaku i primijeniti unutar 24 sata.

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Švedska

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/314/001

13.

BROJ SERIJE

Serija

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

Lijek koji više nije odobren

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1.

NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Kepivance 6,25 mg prašak za injekciju

palifermin

i.v.

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.

ROK VALJANOSTI

4.

BROJ SERIJE

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6,25 mg

6.

DRUGO

Lijek koji više nije odobren

B. UPUTA O LIJEKU

Lijek koji više nije odobren

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Kepivance 6,25 mg prašak za otopinu za injekciju

palifermin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Kepivance i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Kepivance

Kako primjenjivati Kepivance

Moguće nuspojave

Kako čuvati Kepivance

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Kepivance i za što se koristi

Kepivance sadrži djelatnu tvar palifermin, protein proizveden biotehnologijom u bakteriji

Escherichia coli

. Palifermin potiče rast posebnih stanica koje se nazivaju epitelne stanice, a oblikuju

tkivo kojim su obložena Vaša usta i probavna cijev, kao i druga tkiva poput kože. Palifermin djeluje

na isti način kao i čimbenik rasta keratinocita koji Vaše tijelo prirodno stvara u malim količinama.

Kepivance se koristi za liječenje oralnog mukozitisa (bol, suhoća i upala usta) koji nastaje kao

nuspojava u liječenju raka krvi.

Za liječenje raka krvi možete primati kemoterapiju, zračenje ili presađivanje vlastitih krvotvornih

matičnih stanica (stanice iz Vašeg tijela koje proizvode druge krvne stanice). Jedna od nuspojava tih

liječenja je oralni mukozitis. Kepivance se koristi za smanjenje učestalosti, trajanja i težine simptoma

oralnog mukozitisa.

Kepivance smiju uzimati samo odrasle osobe starije od 18 godina.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Kepivance

Nemojte primjenjivati Kepivance:

ako ste alergični na palifermin, proteine dobivene iz

Escherichie coli

ili druge sastojke ovog

lijeka (navedene u dijelu 6).

Djeca

Kepivance se ne preporučuje za djecu (0 do 18 godina).

Drugi lijekovi i Kepivance

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove. Može doći do interakcije lijeka Kepivance s lijekom koji se zove heparin.

Obavijestite svog liječnika ako primate ili ste nedavno primali heparin.

Lijek koji više nije odobren

Trudnoća i dojenje

Kepivance nije ispitivan na trudnicama. Važno je da obavijestite svog liječnika ako:

ste trudni

mislite da biste mogli biti trudni ili

planirate imati dijete.

Ako ste trudni, ne smijete primati Kepivance, osim ako je to neophodno.

Nije poznato izlučuje li se Kepivance u majčino mlijeko. Nemojte primjenjivati Kepivance ako dojite.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

3.

Kako primjenjivati Kepivance

Kepivance će Vam dati liječnik ili medicinska sestra s iskustvom u liječenju raka.

Uobičajena doza Kepivancea je 60 mikrograma po kilogramu tjelesne težine dnevno. Tu ćete dozu

primiti injekcijom u venu.

Kada ćete dobivati Kepivance

Kepivance ćete dobivati tri dana zaredom

prije

kemoterapije i zračenja i tri dana zaredom

nakon

kemoterapije i zračenja, ukupno šest doza.

Posljednja od tri doze koja se daje prije kemoterapije i zračenja mora se dati najmanje 24 do 48 sati

prije početka kemoterapije i zračenja. Prva od tri doze koja se daje nakon kemoterapije i zračenja

mora se dati najmanje 7 dana nakon posljednje doze Kepivancea.

Za informacije o pripremi i primjeni Kepivancea pročitajte informacije za zdravstvene djelatnike na

kraju ove upute.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 od 10 osoba):

osip, svrbež i crvenilo kože (pruritus ili eritem);

zadebljanje usne šupljine ili jezika;

promjena boje usne šupljine ili jezika;

opće oticanje (edem);

oticanje ruku, zglobova ili stopala;

bolovi;

vrućica;

bolni zglobovi (artralgija);

promijenjeni osjet okusa;

povišene razine lipaze i amilaze (probavnih enzima) u krvi (koje ne zahtijevaju liječenje i

obično se vrate na normalnu razinu po završetku liječenja Kepivanceom).

Često (mogu se javiti u 1 do 10 osoba na 100 osoba):

trnci u usnoj šupljini;

tamnjenje dijela kože (hiperpigmentacija);

oticanje očnih kapaka;

oticanje usana.

Lijek koji više nije odobren

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

crvenilo, kvržice ili oticanje jezika;

oticanje (edem) lica ili usta;

oticanje ili crvenilo rodnice;

kožne promjene na rukama i stopalima (trnci u dlanovima ili tabanima, utrnulost, bolnost,

otečenost ili crvenilo dlanova i tabana);

alergijske reakcije.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Kepivance

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i naljepnici

bočice iza Rok valjanosti/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Kepivance sadrži

Djelatna tvar je palifermin. Svaka bočica sadrži 6,25 mg palifermina.

Ostali sastojci su manitol, saharoza, L-histidin, polisorbat 20 i razrijeđena kloridna kiselina.

Kako Kepivance izgleda i sadržaj pakiranja

Kepivance je bijeli prašak koji se isporučuje u bočicama. Svako pakiranje sadrži 6 bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Švedska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove.

http://www.ema.europa.eu.

Lijek koji više nije odobren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Kepivance je sterilan lijek, ali ne sadrži konzervanse te je namijenjen za jednokratnu uporabu.

Kepivance treba pripremiti za primjenu pomoću 1,2 ml vode za injekcije. Otapalo treba polako

injicirati u bočicu s lijekom Kepivance. Sadržaj je tijekom otapanja potrebno lagano miješati. Bočicu

ne tresti niti snažno mućkati.

U pravilu, otapanje lijeka Kepivance traje manje od 5 minuta. Prije primjene vizualno pregledajte

otopinu na promjenu boje i prisutnost čestica. Kepivance se ne smije primijeniti ako uočite promjenu

boje ili čestice.

Prije injiciranja, Kepivance se može ostaviti maksimalno 1 sat da postigne sobnu temperaturu, ali ga

je potrebno zaštititi od svjetlosti. Ako Kepivance ostane na sobnoj temperaturi dulje od 1 sata, treba

ga baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Lijek koji više nije odobren

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Lijek koji više nije odobren

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Kepivance 6,25 mg prašak za otopinu za injekciju

palifermin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Kepivance i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Kepivance

Kako primjenjivati Kepivance

Moguće nuspojave

Kako čuvati Kepivance

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Kepivance i za što se koristi

Kepivance sadrži djelatnu tvar palifermin, protein proizveden biotehnologijom u bakteriji

Escherichia coli

. Palifermin potiče rast posebnih stanica koje se nazivaju epitelne stanice, a oblikuju

tkivo kojim su obložena Vaša usta i probavna cijev, kao i druga tkiva poput kože. Palifermin djeluje

na isti način kao i čimbenik rasta keratinocita koji Vaše tijelo prirodno stvara u malim količinama.

Kepivance se koristi za liječenje oralnog mukozitisa (bol, suhoća i upala usta) koji nastaje kao

nuspojava u liječenju raka krvi.

Za liječenje raka krvi možete primati kemoterapiju, zračenje ili presađivanje vlastitih krvotvornih

matičnih stanica (stanice iz Vašeg tijela koje proizvode druge krvne stanice). Jedna od nuspojava tih

liječenja je oralni mukozitis. Kepivance se koristi za smanjenje učestalosti, trajanja i težine simptoma

oralnog mukozitisa.

Kepivance smiju uzimati samo odrasle osobe starije od 18 godina.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati Kepivance

Nemojte primjenjivati Kepivance:

ako ste alergični na palifermin, proteine dobivene iz

Escherichie coli

ili druge sastojke ovog

lijeka (navedene u dijelu 6).

Djeca

Kepivance se ne preporučuje za djecu (0 do 18 godina).

Drugi lijekovi i Kepivance

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove. Može doći do interakcije lijeka Kepivance s lijekom koji se zove heparin.

Obavijestite svog liječnika ako primate ili ste nedavno primali heparin.

Lijek koji više nije odobren

Trudnoća i dojenje

Kepivance nije ispitivan na trudnicama. Važno je da obavijestite svog liječnika ako:

ste trudni

mislite da biste mogli biti trudni ili

planirate imati dijete.

Ako ste trudni, ne smijete primati Kepivance, osim ako je to neophodno.

Nije poznato izlučuje li se Kepivance u majčino mlijeko. Nemojte primjenjivati Kepivance ako dojite.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

3.

Kako primjenjivati Kepivance

Kepivance će Vam dati liječnik ili medicinska sestra s iskustvom u liječenju raka.

Uobičajena doza Kepivancea je 60 mikrograma po kilogramu tjelesne težine dnevno. Tu ćete dozu

primiti injekcijom u venu.

Kada ćete dobivati Kepivance

Kepivance ćete dobivati tri dana zaredom

prije

kemoterapije i zračenja i tri dana zaredom

nakon

kemoterapije i zračenja, ukupno šest doza.

Posljednja od tri doze koja se daje prije kemoterapije i zračenja mora se dati najmanje 24 do 48 sati

prije početka kemoterapije i zračenja. Prva od tri doze koja se daje nakon kemoterapije i zračenja

mora se dati najmanje 7 dana nakon posljednje doze Kepivancea.

Za informacije o pripremi i primjeni Kepivancea pročitajte informacije za zdravstvene djelatnike na

kraju ove upute.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 od 10 osoba):

osip, svrbež i crvenilo kože (pruritus ili eritem);

zadebljanje usne šupljine ili jezika;

promjena boje usne šupljine ili jezika;

opće oticanje (edem);

oticanje ruku, zglobova ili stopala;

bolovi;

vrućica;

bolni zglobovi (artralgija);

promijenjeni osjet okusa;

povišene razine lipaze i amilaze (probavnih enzima) u krvi (koje ne zahtijevaju liječenje i

obično se vrate na normalnu razinu po završetku liječenja Kepivanceom).

Često (mogu se javiti u 1 do 10 osoba na 100 osoba):

trnci u usnoj šupljini;

tamnjenje dijela kože (hiperpigmentacija);

oticanje očnih kapaka;

oticanje usana.

Lijek koji više nije odobren

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

crvenilo, kvržice ili oticanje jezika;

oticanje (edem) lica ili usta;

oticanje ili crvenilo rodnice;

kožne promjene na rukama i stopalima (trnci u dlanovima ili tabanima, utrnulost, bolnost,

otečenost ili crvenilo dlanova i tabana);

alergijske reakcije.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Kepivance

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i naljepnici

bočice iza Rok valjanosti/EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od svjetlosti.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Kepivance sadrži

Djelatna tvar je palifermin. Svaka bočica sadrži 6,25 mg palifermina.

Ostali sastojci su manitol, saharoza, L-histidin, polisorbat 20 i razrijeđena kloridna kiselina.

Kako Kepivance izgleda i sadržaj pakiranja

Kepivance je bijeli prašak koji se isporučuje u bočicama. Svako pakiranje sadrži 6 bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Švedska

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove.

http://www.ema.europa.eu.

Lijek koji više nije odobren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Kepivance je sterilan lijek, ali ne sadrži konzervanse te je namijenjen za jednokratnu uporabu.

Kepivance treba pripremiti za primjenu pomoću 1,2 ml vode za injekcije. Otapalo treba polako

injicirati u bočicu s lijekom Kepivance. Sadržaj je tijekom otapanja potrebno lagano miješati. Bočicu

ne tresti niti snažno mućkati.

U pravilu, otapanje lijeka Kepivance traje manje od 5 minuta. Prije primjene vizualno pregledajte

otopinu na promjenu boje i prisutnost čestica. Kepivance se ne smije primijeniti ako uočite promjenu

boje ili čestice.

Prije injiciranja, Kepivance se može ostaviti maksimalno 1 sat da postigne sobnu temperaturu, ali ga

je potrebno zaštititi od svjetlosti. Ako Kepivance ostane na sobnoj temperaturi dulje od 1 sata, treba

ga baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Lijek koji više nije odobren