HOROLITHECO

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • HOROLITHECO
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • Medicinski uređaj

Dokument

 • za javnost:
 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.


  Zatražite informativni letak za javnost.

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • HOROLITHECO
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • Ecolab
 • Broj odobrenja:
 • 116086E
 • Zadnje ažuriranje:
 • 12-03-2018

Sažetak Opisa Svojstava

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br.

1907/2006

HorolithEco

116086E

1 / 11

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

1.1 Identifikacija proizvoda

Ime proizvoda

HorolithEco

Oznaka proizvoda

116086E

Uporaba tvari/pripravka

Sredstvo za čišćenje

Vrsta tvari

Preparat

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razrijeđenom

proizvodu

Nema informacija za razrijeđenje

1.2 Važni utvrđeni načini korištenja tvari ili mješavine i načini korištenja koji se ne preporučaju

Identificirane uporabe

Sredstvo za čišćenje - CIP postupak

Sredstvo za čišćenje - polu zatvoreni postupak čišćenja

Preporučena ograničenja u

svezi s uporabom

Ograničeno za industrijsku i profesionalnu uporabu.

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač

Ecolab d.o.o.

Zavrtnica 17

10 000, Zagreb Hrvatska 01 632 1600 (radno vrijeme 8-16 h)

dijana.kovacic@ecolab.com

1.4 Broj službe za izvenredna stanja

Broj službe za izvenredna

stanja

Telefonski broj Centra za

informacije o trovanju

01-23-48-342

Datum sakupljanja/revizije

19.06.2014

Verzija

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Razvrstavanje tvari i smjese

Klasifikacija (UREDBI (EZ) br. 1272/2008)

Izjedanje kože , Klasa 1A

H314

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

C; NAGRIZAJUĆE

Za cjelokupan sadržaj R upozorenja spomenutih u ovom odsjeku, pogledati odsjek 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

2 / 11

2.2 Elementi oznake

Označivanje naljepnicom (UREDBI (EZ) br. 1272/2008)

Piktogrami rizika

Upozoravajuća riječ

Opasnost

Upozorenja o opasnosti

H314

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Obavijesti o opasnosti

Sprječavanje:

P280

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu

za oči/zaštitu za lice.

Intervencija:

P303 + P361 + P353

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili

kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu

odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.

P305 + P351 + P338

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno

ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti

kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one

lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P310

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU

OTROVANJA ili liječnika.

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

sulfatna kiselina

2.3 Ostale opasnosti

Nisu poznati.

ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA

3.2 Smjese

Opasni sastojci

Kemijski naziv

CAS-br.

EZ-br.

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBI (EZ) br. 1272/2008)

Koncentracija:

sulfatna kiselina

7664-93-9

231-639-5

01-2119458838-20

C; R35

Izjedanje kožeKlasa 1A; H314

>= 15 - < 20

citric acid,

monohydrate

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Xi; R36

Nadražaj očijuKlasa 2; H319

>= 10 - < 20

neionski tenzidi

9003-11-6

Akutna toksičnostKlasa 2;

H330

>= 0.1 - < 0.25

Za cjelokupan sadržaj R upozorenja spomenutih u ovom odsjeku, pogledati odsjek 16.

Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odjeljku pogledajte odjeljak 16.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

3 / 11

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mjera prve pomoći

U slučaju dodira s očima

Odmah početi ispirati s puno vode, također ispod očnih kapaka, u

trajanju od najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih

nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah

pozovite liječnika.

U slučaju dodira s kožom

Odmah ispirati s mnogo vode u trajanju od barem 15 minuta. Ako

je moguće, upotrijebiti blag sapun. Odmah skinite kontaminiranu

odjeću i obuću. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne rabe.

Prije ponovne uporabe, temeljito očistiti obuću. Odmah pozovite

liječnika.

U slučaju gutanja

Isprati usta vodom. Ukoliko pri svijesti, popiti mnogo vode. Ukoliko

je moguće, spriječiti povraćanje. NE izazivajte povraćanje. Ukoliko

osoba povraća dok leži na leđima, staviti je u stabilan bočan

položaj. Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi. Držati

dišne puteve otvorenima. Odmah pozovite liječnika. Ukoliko

simptomi potraju, odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu

trovanja.

U slučaju inhalacije

Premjestiti na svjež zrak. Ako disanje prestane, primijeniti umjetno

disanje. Ako je disanje teško, dati kisik. Ukoliko je osoba u

nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni bočni položaj i potražite

liječnički savjet. Držati dišne puteve otvorenima. Odmah pozovite

liječnika. Odmah nazvati liječnika ili centar za kontrolu trovanja.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o utjecajima na zdravlje i mogućim simptomima.

4.3 Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Liječenje

Liječiti simptomatski.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za

gašenje

U slučaju požara koristite vodu/raspršenu vodu/mlaz vode/ugljični

dioksid/pijesak/pjenu/pjenu otpornu na alkohol/kemijski prašak za

gašenje.

Neprikladna sredstva za

gašenje požara

Nisu poznati.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Posebne opasnosti tijekom

suzbijanja požara

Spremnik pod tlakom: Može eksplodirati pri zagrijavanju.

Opasni proizvodi izgaranja

ugljikovi oksidi

sumporni oksidi

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

4 / 11

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti osobnu zaštitnu opremu. U slučaju vatre nositi samostalni

aparat za disanje. Nositi respirator s dovodom zraka s pozitivnim

tlakom koji potpuno pokriva lice.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Savjet za osoblje koje ne

intervenira u hitnim

slučajevima

Osigurajte da čišcenje obavlja samo stručno osoblje. Držati ljude

podalje i nasuprot vjetru u odnosu na prolivenu tekućinu/pukotinu

iz koje curi. Izbjegavati udisanje, gutanje i dodir s kožom te očima.

Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Koristiti osobnu zaštitnu

opremu.

Savjet za osoblje koje

intervenira u hitnim

slučajevima

Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlijevanja,

treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o

prikladnim i neprikladnim materijalima.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša

Ne dozvolite dodir s tlom, površinskim ili podzemnim vodama.

Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale,

obavijestiti odgovorne nadležne organe.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Metodama čišćenja

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.Razrijediti s vodom.Zaustavite

i počistite prolivenu tvar negorivim materijalom koji ima dobru moć

upijanja (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) te

stavite u spremnik za odlaganje prema lokalnim/nacionalnim

uredbama (pogledati odsjek 13).Za velike izljeve omeđiti proliveni

materijal ili pokupiti materijal kako bi se osiguralo da ne dospije u

odvod.

Zaustaviti prolivenu tekućinu, upiti negorivim upijajućim

materijalom (npr. pijesak, zemlja, diatomejska zemlja, vermikulit) i

prenijeti u spremnik za odlaganje sukladno lokalnim/nacionalnim

propisima (vidjeti 13. poglavje).Uporabiti sredstva za

neutralizaciju.

6.4 Uputa za druge odjeljke

Vidjeti Odjeljak 1 za konakt za hitne informacije.

Za osobnu zaštitu pogledati odsjek 8.

Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o zbrinjavanju otpada.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili

odjećom. Ne udisati pare ili raspršenu maglicu. Nemojte

konzumirati. Rabiti samo uz odgovarajuću ventilaciju.

Higijenske mjere

Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i

sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije

ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

5 / 11

izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje

ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim

kemikalijama Oprati ruke prije odmora i odmah nakon rukovanja s

proizvodom.

7.2 Uvijeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladišnih prostora i

spremnika

Skladištiti u skladu s posebnim nacionalnim uredbama. Čuvati

samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozračenom

mjestu odvojeno od baza. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Otvoreni spremnik se mora pažljivo ponovno nepropusno zatvoriti

i držati uspravno da bi se spriječilo prosipanje. Pohranjujte u

primjerenim obilježenim spremnicima.

Temperatura skladištenja

-10 °C do 40 °C

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Posebna uporaba

Sredstvo za čišćenje - CIP postupak

Sredstvo za čišćenje - polu zatvoreni postupak čišćenja

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1 Nadzorni parametri

Ograničenja kod profesionalnog izlaganja

CAS-br.

Sastojci

Vrsta vrijednosti

(Oblik

izloženosti)

Nadzorni

parametri

Ažurirati

Temelj

7664-93-9

sulfatna

kiselina

1 mg/m3

1993-09-07

HR OEL

STEL

3 mg/m3

1993-09-07

HR OEL

8.2 Nadzor nad izloženošću

Odgovarajući inženjerski mehanizmi

Tehničke mjere

Djelotvoran odvodno ventilacijski sustav. Održavati vrijednosti

koncentracija u zraku unutar normi za granične vrijednosti

izloženosti na radu.

Individualne mjere zaštite

Higijenske mjere

Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i

sigurnosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije

ponovnog korištenja. Nakon rukovanja temeljito oprati lice, ruke i

izloženu kožu. Osigurati odgovarajući prostor za brzo namakanje

ili ispiranje očiju i tijela u slučaju kontakta ili prskanja opasnim

kemikalijama Oprati ruke prije odmora i odmah nakon rukovanja s

proizvodom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Sigurnosne naočale s okruglim staklima

Stitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374)

Nosite sljedeću osobnu zaštitnu opremu:

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

6 / 11

Rukavice

Butilna guma

Nitrilna guma

Zaštita kože i tijela (EN

14605)

Rabite zaštitu za tijelo uzimajući u obzir tip, koncentraciju i količinu

opasnih tvari te karakteristike radnog mjesta.

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Ukoliko se radnici susreću s količinama većim od graničnih

vrijednosti izloženosti, moraju koristiti odgovarajuće provjerene

respiratore.

Nadzor nad zaštitom okoliša

Opći savjeti

: Osigurajte okolicu mjesta pohrane.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Opće informacije

: tekućina

Boja

: Bezbojno

Miris

: bez mirisa

0.0 - 1.0, 100 %

Plamište

Nije primjenjivo

Prag osjetljivosti mirisa

nema raspoloživih podataka

Točka topljenja/Točka

topljenja

nema raspoloživih podataka

Početna točka vrenja i

raspon vrenja

nema raspoloživih podataka

Hlapivost

nema raspoloživih podataka

Zapaljivost (kruta tvar, plin)

nema raspoloživih podataka

Gornja granica

eksplozivnosti

nema raspoloživih podataka

Donja granica eksplozivnosti

nema raspoloživih podataka

Tlak pare

nema raspoloživih podataka

Relativna gustoća pare

nema raspoloživih podataka

Relativna gustoća

1.16 - 1.175

Topljivost u vodi

topivo

Topivost u drugim

sredstvima za otapanje

nema raspoloživih podataka

Koeficijent raspodjele n-

oktanol/voda

nema raspoloživih podataka

Temperatura

samozapaljenja

nema raspoloživih podataka

Termička razgradnja

nema raspoloživih podataka

Viskoznost, kinematička

4.300 mm2/s (40 °C)

Eksplozivna svojstva

nema raspoloživih podataka

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

7 / 11

Oksidirajuća svojstva

Tvar ili mješavina nije klasificirana kao oksidirajuća.

9.2 Ostali podaci

nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uvjetima.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobičajene uporabe.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Nisu poznati.

10.5 Inkompatibilni materijali

Organske tvari

Metali

Baze

10.6 Opasni proizvodi raspada

Stabilno ukoliko se pridržava preporučenih uvjeta skladištenja.

Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1 Informacije o toksikološkim učincima

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Akutna toksičnost pri

udisanju

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Akutna kožna toksičnost

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Ozbiljno oštećenje

oka/nadraživanje oka

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Kancerogenost

: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Učinci na razmnožavanje

: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Mutagenost zametnih stanica

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

8 / 11

Teratogenost

: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za

ciljne organe/sustavna

toksičnost (jednokratna

izloženost)

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Specifična toksičnost za

ciljne organe/sustavna

toksičnost (opetovana

izloženost)

: Nema raspoloživih podataka o ovom proizvodu.

Aspiracijska toksičnost

: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: citric acid, monohydrate

LD50 štakor: 11,700 mg/kg

Akutna toksičnost pri

udisanju

: neionski tenzidi

4 h LC50 štakor: 0.147 mg/l

Akutna kožna toksičnost

: citric acid, monohydrate

LD50 štakor: > 2,000 mg/kg

Potencijalno djelovanje na zdravlje

Oči

Uzrokuje teške ozljede oka.

Koža

Prouzrokuje teške opekline kože.

Gutanje

Može biti štetno ukoliko se proguta.

Inhalacija

Vrlo nadražujući plin. Pare su iznimno nadražujuće. Može

nadražiti dišni sustav.

Kronično izlaganje

Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri

normalnoj upotrebi.

Iskustvo s izlaganjem ljudi

Dodir s očima

Bol, Pretjerano suzenje, Crvenilo

Dodir s kožom

Bol, Crvenilo, Stvaranje mjehura

Gutanje

Bolovi u trbuhu

Inhalacija

Nema dostupnih podataka.

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1 Ekotoksičnost

Utjecaj na okoliš

Proizvod nema poznatih ekotoksičnih posljedica.

Proizvod

Otrovnost za ribe

: nema raspoloživih podataka

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

9 / 11

Toksičnost za daphnie i

druge vodene

beskralježnjake

: nema raspoloživih podataka

Otrovnost za alge

: nema raspoloživih podataka

Sastojci

Otrovnost za ribe

: sulfatna kiselina

96 h LC50: 22 mg/l

citric acid, monohydrate

96 h LC50 ribe : > 100 mg/l

neionski tenzidi

96 h LC50 ribe : > 100 mg/l

12.2 Postojanost i razgradivost

nema raspoloživih podataka

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija se ne očekuje (log Pow <= 4).

12.4 Pokretljivost u tlu

nema raspoloživih podataka

12.5 Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava

Proizvod

Ocjena

Nije primjenjivo

12.6 Ostali štetni učinci

nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

Odlažite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Kodove otpada bi trebao

odrediti korisnik, po mogućnosti u dogovoru s nadležnim organima za zbrinjavanje otpada.

13.1 Metode postupanja s otpadom

Proizvod

: Uvijek kada je moguće se preferira recikliranje od odlaganja ili

spaljivanja. Ukoliko se ne može sprovesti recikliranje, odlagati u

skladu s lokalnim uredbama. Sadržaj/ spremnik predati

ovlaštenom pogonu za zbrinjavanje otpada. U skladu s lokalnim i

nacionalnim uredbama. Umjetna jezerca, rijeke ili jarci se ne smiju

zagađivati s kemijskim ili rabljenim spremnicima.

Kontaminirana ambalaža

: Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s

otpadom na recikliranje ili odlaganje.

Europski katalog otpada

: 200114* - kiseline

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

10 / 11

Pošiljatelj je odgovoran osigurati da pakiranje, etiketiranje i obilježavanje je u skladu sa odabranim

načinom prijevoza.

Kopneni prijevoz (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

2796

14.2 Točan naziv pošiljke

UN-a

SUMPORNA KISELINA

14.3 Klasa(e) opasnosti

prijevoza

14.4 Skupina pakiranja

14.5 Opasnosti za okoliš

14.6 Posebne mjere opreza

za korisnike

Nijedan

Zračni prijevoz (IATA)

14.1 UN broj

2796

14.2 Točan naziv pošiljke

UN-a

Sulphuric acid

14.3 Klasa(e) opasnosti

prijevoza

14.4 Skupina pakiranja

14.5 Opasnosti za okoliš

14.6 Posebne mjere opreza

za korisnike

Nijedan

Morski prijevoz (IMDG/IMO)

14.1 UN broj

2796

14.2 Točan naziv pošiljke

UN-a

SULPHURIC ACID

14.3 Klasa(e) opasnosti

prijevoza

14.4 Skupina pakiranja

14.5 Opasnosti za okoliš

14.6 Posebne mjere opreza

za korisnike

Nijedan

14.7 Prijevoz u rasutom

stanju prema aneksu II

konvencije MARPOL 73/78 i

IBC kodu

Nije primjenjivo

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Tuzemna odredba

Obratiti pažnju na Direktivu 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu.

Druge uredbe

Zakon o kemikalijama, Pravilnik o razvrstavanju, označavanju,

obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija-rađen prema DSD i

DPD direktivama, Pravilnik o razvrstavanju, označavanju,

obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija-rađen prema CLP-u

Zako

15.2 Procjena sigurnosti kemikalija

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje su Procjene sigurnosti kemikalija još uvijek neophodne.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

HorolithEco

116086E

11 / 11

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

Cjelovit tekst R-fraza

Vrlo otrovno ako se udiše

Izaziva teške opekotine

Nadražuje oči

Cjelovit tekst H-izjava

H314

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H319

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H330

Smrtonosno ako se udiše

Cjelovit tekst ostalih skraćenica

Pripremio

Poslovi vezani za zakonske propise

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 miljun and 1,000

= 1 tisuća. 0.1 = 1 destinka i 0.001 = 1 tisucinka.

PREPRAVLJENI PODACI: Znatne promjene zdravstvenih podataka za ovu reviziju su obilježene

na lijevoj margini MSDS-a.

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i

uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice

za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu

garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu

nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo

kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu.

 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.

  Zatražite informativni letak za javnost. • Dokumenti u drugim jezicima dostupne ovdje