Fortulin

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Fortulin Novolizer 12 mikrograma/dozi, prašak inhalata
 • Doziranje:
 • 12 mikrograma/dozi
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak inhalata
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka izmjerena doza sadržava 12 mikrograma formoterolfumarat dihidrata (što odgovara jednoj uzetoj dozi od 10,2 mikrograma formoterolfumarat dihidrata preko usnika što odgovara 8,36 mikrograma formoterola)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Meda Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg, Njemačka; MEDA Manufacturing GmbH, Köln, Njemačka

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Fortulin Novolizer 12 mikrograma/dozi, prašak inhalata
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 uložak (60 doza), u kutiji [HR-H-259526080-01]; 2 uloška (60 doza svaki), u kutiji [HR-H-259526080-02]; 1 uložak (100 doza), u kutiji [HR-H-259526080-03]; 2 uloška (100 doza svaki), u kutiji [HR-H-259526080-04]; 3 uloška (60 doza svaki), u kutiji [HR-H-259526080-05]; 1 inhalator za prašak i 1 uložak (60 doza), u kutiji [HR-H-259526080-06]; 1 inhalator za prašak i 2 uloška (60 doza svaki), u kutiji [HR-H-259526080-07]; 1 inhalator za prašak i 1 uložak (100 doza), u kutiji [HR-H-259526080-08]; 1 inhalator za prašak i 2 uloška (100 doza svaki), u kutiji [HR-H-259526080-09]; 10 x (1 inhalator za prašak i 1 uložak (60 doza)), u kutiji [HR-H-259526080-10]; 6 x (1 inhalator za prašak i 1 uložak (100 doza)), u kutiji [HR-H-259526080-11] Urbroj: 381-12-01/30-14-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-259526080
 • Datum autorizacije:
 • 19-09-2014
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: informacija za bolesnika

Fortulin Novolizer 12 mikrograma /dozi, prašak inhalata

formoterolfumarat dihidrat

Paţljivo proĉitajte cijelu uputu prije nego poĉnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrţi Vama

vaţne podatke.

Saĉuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno proĉitati.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lijeĉniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, ĉak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijeĉnika ili ljekarnika. To

ukljuĉuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Fortulin Novolizer i za što se koristi

Što morate znati prije nego poĉnete primjenjivati Fortulin Novolizer

Kako primjenjivati Fortulin Novolizer

Moguće nuspojave

Kako ĉuvati Fortulin Novolizer

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

ŠTO JE FORTULIN NOVOLIZER I ZA ŠTO SE KORISTI

Fortulin Novolizer je prašak za inhaliranje koji sadržava formoterol. Njegova djelatna tvar izravno se

unosi u vaša pluća gdje je potrebna. Primjenjuje se u lijeĉenju simptoma piskanja i nedostatka zraka

kod bolesnika s umjereno teškom do teškom astmom. Formoterol pripada skupini lijekova poznatih

kao dugodjelujući beta-agonisti. Ti lijekovi opuštaju odreĊene mišiće, npr. otvaraju dišne putove vaših

pluća.

Fortulin Novolizer namijenjen je kao terapija održavanja za ublažavanje bronho-opstruktivnih

simptoma kod bolesnika s astmom, kada lijeĉenje samo s koritikosteroidima (pomoću inhalatora ili

kroz usta) nije dovoljno.

Fortulin Novolizer takoĊer je namijenjen za ublažavanje bronho-opstruktivnih simptoma poput kašlja,

piskanja i nedostatka zraka kod bolesnika s kroniĉnom opstruktivnom bolesti pluća (COPD).

Fortulin Novolizer namijenjen je primjeni kod odraslih osoba, adolescenata i djece u dobi od 6 do 12

godina.

2.

ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POĈNETE PRIMJENJIVATI FORTULIN

NOVOLIZER

NEMOJTE primjenjivati Fortulin Novolizer ako ste alergiĉni na formoterol ili neki drugi sastojak

ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svojem lijeĉniku ili ljekarniku prije nego primijenite Fortulin Novolizer.

Fortulin Novolizer ne smije se primjenjivati (i nije dovoljan) kao lijek prvog izbora za astmu.

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Fortulin Novolizer ne smije se primjenjivati za lijeĉenje akutnog napada astme. U tom sluĉaju morate

uzeti svoj kratkodjelujući bronhodilatator (npr. salbutamol).

Ako imate astmu, morate se takoĊer lijeĉiti glukokortikosteroidima kako bi optimalno lijeĉili

bronhijalnu upalu.

Važno je da nastavite uzimati svoju protuupalnu terapiju (glukokortikosteroid). Ne smijete bez

lijeĉniĉkog savjeta smanjivati dozu lijeka za protuupalnu terapiju (glukokortikosteroid) nakon

uvoĊenja formoterola, ĉak i kad se simptomi ublaže.

Ako trebate ĉešće nego obiĉno uzimati svoj lijek za sprjeĉavanje astme izazvane vježbanjem, ovo

može biti znak da kontrola vaše astme nije dovoljno dobra. U tom sluĉaju, morate se obratiti svojemu

lijeĉniku za ponovnu procjenu terapije za astmu.

Budite posebno oprezni i obratite se svojem lijeĉniku prije primjene Fortulin Novolizera ako

imate bilo koju bolest srca, osobito nedavni srĉani udar, bolest koronarnih krvnih žila ili jaku

slabost srĉanog mišića (kongestivno zatajenje srca),

imate poremećaje srĉanog ritma poput povišenog srĉanog ritma, oštećenja srĉanog zaliska ili

odreĊene abnormalnosti elektrokardiograma ili bilo koju drugu bolest srca,

imate probleme s krvnim tlakom,

imate šećernu bolest,

imate niske razine kalija u krvi,

imate prekomjerno aktivnu štitnjaĉu

imate tumore srži nadbubrežne žlijezde koji proizvode epinefrin i norepinefrin

idete na operaciju ili ćete primati halogenirane anestetike.

Kao i tijekom inhalacijske terapije drugim lijekovima postoji rizik pojave paradoksalnog

bronhospazma (povećavanje piskanja i nedostatka zraka) odmah nakon primjene inhalatora. Ako doĊe

do toga morate se odmah obratiti svojem lijeĉniku.

Ako se vaši simptomi nastave ili pogoršaju, ili se broj doza formoterola koje trebate uzeti kako bi

kontrolirali simptome poveća, to obiĉno upućuje na pogoršanje bolesti; u tim sluĉajevima morate

kontaktirati svojeg lijeĉnika u cilju ponovne procjene vašeg lijeĉenja.

Djeca

Ovaj lijek nije preporuĉeno primjenjivati kod djece mlaĊe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Fortulin Novolizer

Obavijestite svojeg lijeĉnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo

koje druge lijekove.

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Fortulin Novolizera.

Ovo se osobito odnosi na lijekove:

druge beta-agoniste (npr. salbutamol, salmeterol) ili efedrin (za lijeĉenje zaĉepljenog nosa)

za lijeĉenje bronhalne astme (derivati ksantina, poput teofilina ili steroida, poput

prednizolona)

za povećanje proizvodnje mokraće (diuretici ili tablete za mokrenje, poput furosemida)

za lijeĉenje srĉane bolesti (npr.digoksin)

za lijeĉenje alergijskih reakcija (antihistamini npr. terfenadin, astemizol)

za lijeĉenje abnormalnog srĉanog ritma (npr. kinidin)

za lijeĉenje duševnih bolesti ili jake muĉnine i povraćanja (fenotiazini, poput klorpromazina)

za lijeĉenje infekcija (antibiotici npr. eritromicin)

za lijeĉenje simptoma depresije (tricikliĉki antidepresivi, poput amitriptilina ili inhibitora

monoaminoksidaze kao što je fenelzin)

hormoni (npr. L-tiroksin, oksitocin)

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

beta-blokatori za lijeĉenje visokog krvnog tlaka, angine ili glaukoma (koji se uzimaju kroz

usta npr. atenolol, metoprolol ili kapljice za oĉi npr. timolol)

Neki opći anestetici mogu meĊusobno djelovati s formoterolom i uzrokovati probleme sa

srcem te smanjiti krvni tlak. Stoga, ako idete na operaciju, obavijestite bolniĉko osoblje da

uzimate Fortulin Novolizer.

Ako se formoterol uzima s alkoholom ili s lijekovima za Parkinsonovu bolest (npr.

levodopa) ili lijekovima za probleme sa štitnjaĉom koje možete iskusiti kao povećanje

srĉanog ritma (pulsa).

Fortulin Novolizer s hranom, pićem i alkoholom

Trebali bi izbjegavati konzumaciju alkohola jer može doći od povećanja srĉanog ritma (pulsa). Za

hranu i druga pića nije poznato da mijenjaju uĉinkovitost Fortulin Novolizera.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svojem

lijeĉniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Formoterol treba primjenjivati tijekom trudnoće (posebno tijekom prva tri mjeseca i na kraju trudnoće

te tijekom poroda) samo nakon posebnog razmatranja vašeg lijeĉnika o prednostima I rizicima

terapije.

Nije poznato prolazi li formoterol u ljudsko mlijeko. Stoga se primjena Fortulin Novolizera tijekom

dojenja mora uzeti u obzir samo ako je oĉekivana prednost za vas veća od bilo kojeg mogućeg rizika

za dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Fortulin Novolizer ne utjeĉe na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Fortulin Novolizer sadrţava laktozu

Obiĉno, sadržaj laktoze u jednoj dozi (10,914 mg) ne uzrokuje nikakve probleme kod ljudi koji ne

podnose laktozu.

3.

KAKO PRIMJENJIVATI FORTULIN NOVOLIZER

Uvijek primijenite ovaj lijek toĉno onako kako vam je rekao vaš lijeĉnik. Provjerite sa svojim

lijeĉnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Ako je osoba koja uzima lijek dijete, djetetu treba

pokazati kako pravilno upotrebljavati Novolizer inhalator za suhi prašak te treba upotrebljavati

inhalator samo uz pomoć odrasle osobe.

Preporuĉena doza je:

Astma

Odrasle osobe (ukljuĉujući starije osobe) i adolescenti stariji od 12 godina

Uobiĉajena doza je jedno inhaliranje (12 mikrograma formoterolfumarat dihidrata) ujutro i jedno

inhaliranje (12 mikrograma) ponovno naveĉer. Za težu astmu lijeĉnik vam može propisati dva

inhaliranja (24 mikrograma) dva puta dnevno.

Maksimalna dnevna doza je 4 inhaliranja (dva inhaliranja dva puta dnevno) što odgovara 48

mikrograma.

Uporaba kod djece u dobi od 6 godina i starije

Uobiĉajena doza je jedno inhaliranje (12 mikrograma) ujutro i jedno inhaliranje (12 mikrograma)

ponovno naveĉer. Za težu astmu lijeĉnik vam može propisati dva inhaliranja (24 mikrograma) dva

puta dnevno.

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Redovita dnevna doza ne smije prelaziti dva inhaliranja (24 mikrograma), meĊutim, povremeno se

može dopustiti maksimalno 4 inhaliranja (48 mikrograma) unutar razdoblja od 24-sata.

Uporaba kod djece mlaĊe od 6 godina

Ovaj lijek ne preporuĉuje se za primjenu kod djece mlaĊe od 6 godina.

COPD (kronična opstruktivna bolest pluća)

Odrasle osobe (ukljuĉujući starije osobe)

Uobiĉajena doza je jedno inhaliranje (12 mikrograma) ujutro i jedno inhaliranje (12 mikrograma)

ponovno naveĉer.

Dnevna doza za redovitu uporabu ne smije prelaziti dva inhaliranja (24 mikrograma).

Ako je potrebno, mogu se primjenjivati dodatna inhaliranja osim propisanih za redovitu terapiju za

ublažavanje simptoma, do maksimalne dnevne doze od 4 inhaliranja (48 mikrograma). Više od dva

inhaliranja (24 mikrograma) ne smije se uzimati odjedanput.

Ako osjećate muĉninu ili jako drhtanje ili imate neuobiĉajeno brze otkucaje srca, doza vašeg lijeka

Fortulin Novolizer možda je previsoka. Što je prije moguće obavijestite svojeg lijeĉnika.

Kada se vaši simptomi stave pod kontrolu vaš lijeĉnik može razmotriti postepeno smanjivanje doze

Fortulin Novolizera kako bi prilagodio vašu terapiju najnižoj uĉinkovitoj dozi.

Naĉin primjene

Za inhalacijsku primjenu.

Inhalirajte kao što je prikazano u uputama za uporabu.

Ako primijenite više Fortulin Novolizer nego što ste trebali

Simptomi predoziranja odgovaraju nuspojavama. To su npr.: drhtanje, glavobolja, osjećaj lupanja srca,

muĉnina i povraćanje.

Ako se bilo koja od ovih reakcija pojavi, morate se odmah obratiti svojem lijeĉniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Fortulin Novolizer

Uzmite svoju dozu ĉim se sjetite, ali ako je blizu vrijeme za sljedeću dozu, samo uzmite sljedeću dozu

u uobiĉajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Fortulin Novolizer

Bez da se prije savjetujete sa svojim lijeĉnikom ne prekidajte s primjenom lijeka niti nemojte

smanjivati dozu Fortulin Novolizear ili bilo kojeg drugog lijeka za disanje samo zato što se osjećate

bolje. Od velike je važnosti redovito uzimati te lijekove.

Ako imate bilo kakva pitanja o uporabi ovoga lijeka, upitajte svojeg lijeĉnika ili ljekarnika.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Poput svih lijekova, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svakoga.

Moguće nuspojave navedene su dolje prema njihovoj uĉestalosti. Ako niste sigurni koje su dolje

navedene nuspojave, upitajte svojeg lijeĉnika da vam ih objasni.

Najvaţnije nuspojave

Kao kod svih inhalatora, moguće je da vam prašak izazove piskanje odmah nakon inhaliranja. Ono se

rijetko javlja (može se javiti kod 1 u 1000 osoba).

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Rijetko alergijske reakcije mogu rezultirati stanjem poznatim kao angioneurotski edem koji se

manifestira u oticanju lica, usana, oĉiju i grla. Ako se bilo koja od ovih alergijskih reakcija pojavi,

morate prestati uzimati Fortulin Novolizer i odmah se obratiti svojemu lijeĉniku.

Vrlo rijetko se može pojaviti (može se javiti kod 1 u 10000 osoba) jaka bol u prsima (angina

pektoris).

Popis svih drugih nuspojava

Ĉeste nuspojave (mogu se javiti kod 1 u 10 osoba):

glavobolja, drhtanje i osjećaj lupanja srca.

Manje ĉeste nuspojave (mogu se javiti kod 1 u 100 osoba):

uznemirenost, nemir, otežano spavanje, grĉevi u mišićima i nadraženost grla.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti kod 1 u 1000 osoba):

brzi ili poremećeni otkucaji srca, muĉnina, promjene u razinama kalija koje mogu uzrokovati mišićnu

slabost, nervozu i piskanje. Alergijske reakcije poput kožnih reakcija kao što su egzantem, koprivnjaĉa

i svrbež koje mogu uzrokovati prolazni osip, ožarice, crvenilo i svrbež.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti kod 1 u 10 000 osoba):

produženje QTc-intervala koje može povećati rizik od pojave jakog poremećaja srĉanog ritma kod

osjetljivih bolesnika, hiperglikemija (povećana razina glukoze u krvi), neuobiĉajen okus, omaglica i

promjene krvnog tlaka.

Pomoćna tvar laktoza sadržava male koliĉine mlijeĉnih proteina. Oni mogu uzrokovati alergijske

reakcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lijeĉnika ili ljekarnika. Ovo ukljuĉuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti toga lijeka.

5.

KAKO ĈUVATI FORTULIN NOVOLIZER

Ovaj lijek ĉuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici, kutiji i

spremniku uloška. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Ĉuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nakon prvog otvaranja uložak se mora ĉuvati na temperaturi ispod 25 °C i u Novolizer inhalatoru za

suhi prašak radi zaštite od vlage.

Promijenite uložak 6 mjeseci nakon prvog otvaranja.

Ne upotrebljavajte inhalator za prašak dulje od jedne godine.

Novolizer

inhalator za suhi prašak treba zamijeniti nakon 2000 inhaliranja. Stoga, ne upotrebljavajte

više od 33 uloška koji sadržavaju 60 jednokratnih doza i 20 uložaka koji sadržavaju 100 jednokratnih

doza s tim Novolizer inhalatorom za suhi prašak (unutar jedne godine).

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svojeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u oĉuvanju okoliša.

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

6.

SADRŢAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Fortulin Novolizer sadrţi

Djelatna tvar je formoterolfumarat dihidrat.

Svaka izmjerena doza sadržava 12 mikrograma formoterolfumarat dihidrata (što odgovara jednoj

uzetoj dozi od 10,2 mikrograma formoterolfumarat dihidrata preko usnika, što odgovara 8,36

mikrograma formoterola).

Drugi sastojak je laktoza hidrat.

Kako Fortulin Novolizer izgleda i sadrţaj pakiranja

Fortulin Novolizer je prašak inhalata. Fortulin Novolizer sadržava bijeli prašak inhalata u ulošku, koji

se pakira u spremnik uloška. Spremnik uloška ima na dnu mali crveni disk sa sredstvom za sušenje

(silikagel) ispod uloška. Neka pakiranja sadrže takoĊer Novolizer inhalator za prašak. Fortulin

Novolizer dostupan je u sljedećim pakiranjima:

Veliĉine pakiranja:

1 inhalator za prašak i 1 uložak (60 doza)

1 inhalator za prašak i 2 uloška (60 doza po svakom)

1 inhalator za prašak i 1 uložak (100 doza)

1 inhalator za prašak i 2 uloška (100 doza po svakom)

Pakiranja za punjenje:

1 uložak (60 doza)

2 uloška (60 doza po svakom)

3 uloška (60 doza po svakom)

1 uložak (100 doza)

2 uloška (100 doza po svakom)

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veliĉine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovoga lijeka u promet

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg

Njemaĉka

ProizvoĊaĉ:

Meda Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1, DE-51063 Köln

Njemaĉka

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1, 61352 Bad Homburg

Njemaĉka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb, tel: 01/23505990

Ovaj lijek odobren je u drţavama ĉlanicama EEA pod sljedećim nazivima:

Bugarska:

Fortulin Новолайзер 12 микрограма / за доза прах за инхалация

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Hrvatska:

Fortulin Novolizer 12 mikrograma/dozi, prašak inhalata

Republika Ĉeška:

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramů, prášek k inhalaci

Danska:

Formatris Novolizer

Estonija:

Fortulin Novolizer 12 mikrogrammi / annuses inhaleeritav pulber

Finska:

Formatris Novolizer 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Njemaĉka:

Asmelor Novolizer 12 Mikrogramm/Inhalation Pulver zur Inhalation

Grĉka:

Fortulin Novolizer

Latvija:

Fortulin Novolizer 12 mikrogrami /izsmidzinājumā inhalācijas pulveris

Litva:

Fortulin Novolizer 12 mikrogramų /dozėje įkvepiamieji milteliai

Norveška:

Formatris

Poljska:

Fortulin Novolizer

Rumunjska:

Fortulin Novolizer 12 micrograme / doza pulberede inhalat

Slovaĉka:

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramov, inhalaĉný prášok

Slovenija:

Fortulin Novolizer 12 mikrogramov / odmerek prašek za inhaliranje

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u sijeĉnju 2018

_________________________________________________________________________________

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

U P U T E Z A U P O R A B U

Novolizer inhalator za suhi prašak

1. PRIPREMA:

Stavite NOVOLIZER inhalator za suhi prašak ispred sebe. Blago stisnite nazubljene površine s obje

strane poklopca, povucite poklopac prema naprijed (←) i otklopite ga ( ↑).

S posude u obliku valjka skinite zaštitnu aluminijsku foliju i izvadite novi uložak. To morate uĉiniti

iskljuĉivo neposredno prije upotrebljavanja uloška. Šifra boje na ulošku mora odgovarati boji tipke za

doziranje.

Mali crveni disk na dnu plastiĉne posude je tvar za sušenje koja se mora otkloniti nakon uklanjanja

uloška.

Prvo punjenje:

Umetnite uložak u NOVOLIZER inhalator za suhi prašak tako da je brojaĉ doziranja nasuprot usniku

(↓). Tijekom umetanja uloška nemojte pritiskati tipku za doziranje.

Ponovno punjenje:

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Pri promjeni uloška, nakon uklanjanja praznog uloška, potrebno je svaki put oĉistiti NOVOLIZER

inhalator za suhi prašak.

Ako ste već koristili NOVOLIZER inhalator za suhi prašak, najprije uklonite prazni uložak i umetnite

novi (↓). Nemojte pritiskati tipku za doziranje tijekom stavljanja uloška.

Ponovno stavite poklopac u boĉne vodilice odozgo (↓) i gurnite prema dolje ravno prema tipki za

doziranje u boji dok ne sjedne na mjesto uz zvuk klika (→).

NOVOLIZER je sad napunjen i spreman za uporabu.

Možete ostaviti uložak u NOVOLIZER inhalatoru za suhi prašak dok se ne isprazni ili 6 mjeseci

nakon umetanja. Ulošci se mogu upotrebljavati samo u originalnom NOVOLIZER inhalatoru za suhi

prašak.

2. UPORABA:

Kada god je moguće, prilikom udisanja sjedite ili stojte. Pri uporabi, NOVOLIZER inhalator za suhi

prašak uvijek držite u vodoravnom položaju. Prvo skinite zaštitni poklopac (←).

Do kraja stisnite tipku za doziranje u boji. Ĉut će se glasan dvostruki klik i boja kontrolnog prozorĉića

promijenit će se iz crvene u zelenu. Zatim otpustite tipku za doziranje u boji. Zelena boja u

kontrolnom prozorĉiću oznaĉava da je NOVOLIZER inhalator za suhi prašak spreman za uporabu.

Izdahnite zrak (ali ne u NOVOLIZER inhalator za suhi prašak). Usnama ĉvrsto obuhvatite usnik,

udahnite prašak dubokim postojanim udahom što je moguće brže ( do maksimalnog inhaliranja) a

zatim zadržite dah nekoliko sekundi. Tijekom tog udaha, ĉut će se glasan klik, što ukazuje na pravilno

inhaliranje. Zatim nastavite normalno disati.

Provjerite je li se boja kontrolnog prozorĉića ponovno vratila u crvenu što takoĊer oznaĉava pravilno

inhaliranje. Vratite zaštitni poklopac na usnik – postupak inhaliranja je sada gotov.

Broj u gornjem prozorĉiću ukazuje na broj preostalih inhaliranja. Brojĉana ljestvica 100-60 prikazana

je u koracima od 20, a brojĉana ljestvica 60-0 u koracima od 10. Ako nema zvuka klika i ne doĊe do

promjene boje, molimo ponovite gore opisani postupak.

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

Tipka za doziranje u boji treba se pritiskati samo neposredno prije inhaliranja.

S NOVOLIZER inhalatorom za suhi prašak nije moguće nenamjerno predoziranje. Zvuk „klik“ i

promjena boje u kontrolnom prozorĉiću pokazuju da je inhaliranje izvršeno pravilno. Ako se boja

kontrolnog prozorĉića ne mijenja, inhaliranje treba ponoviti. Ako se inhaliranje ne provede pravilno

nakon nekoliko pokušaja, obratite se svojemu lijeĉniku.

3. ĈIŠĆENJE:

NOVOLIZER inhalator za suhi prašak treba redovito ĉistiti, a najmanje svaki put prilikom zamjene

uloška.

Skinite zaštitni poklopac i usnik

Prvo skinite zaštitni poklopac. Zatim uhvatite usnik i okrenite ga kratko u smjeru suprotnom od smjera

kazaljke na satu (↑) dok se ne opusti. Zatim ga skinite (←).

Ĉišćenje

Sada okrenite NOVOLIZER inhalator za suhi prašak naopako. Uhvatite labavu vodilicu za doziranje i

pomaknite je prema naprijed (←) i prema gore (↑). Sav preostali prašak može se ukloniti blagim

tapkanjem.

Oĉistite usnik, vodilicu za doziranje i inhalator za prašak mekanom i suhom krpom koja ne ostavlja

dlaĉice.

NE upotrebljavajte vodu ili deterdžent.

Spajanje – umetanje vodilice za doziranje

Nakon ĉišćenja umetnite vodilicu za doziranje klizanjem prema dolje pod kutom (

) i pritisnite da

doĊe na svoje mjesto (↓).

Okrenite inhalator.

Spajanje – stavljanje usnika i zaštitnog poklopca

Umetnite usnik s klinom u utor s lijeve strane i okrenite ga udesno dok ne zaĉujete klik. Završite

postavljanjem zaštitnog poklopca.

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O

U NOVOLIZER inhalatoru za suhi prašak ne upotrebljavaju se nikakvi potisni plinovi i dizajniran

je za ponovno punjenje.

S NOVOLIZER inhalatorom za suhi prašak se nije moguće predozirati. Ĉak i ako se tipka za

doziranje pritisne više puta, nema više praška raspoloživog za inhaliranje. Pritisnite tipku za

inhaliranje samo ako stvarno želite inhalirati. Ako se nakon više pokušaja ne uspijevate pravilno

inhalirati, obratite se svojemu lijeĉniku.

NOVOLIZER se može puniti pomoću novih uložaka, stoga su prikladni za dugoroĉnu primjenu

(do godine dana).

Nemojte tresti napunjeni NOVOLIZER inhalator za suhi prašak.

Pomognite svojoj djeci u ispravnom rukovanju NOVOLIZER inhalatorom za suhi prašak.

Provjerite je li vaš NOVOLIZER inhalator za suhi prašak zaštićen od vlage i topline te je li uvijek

ĉist.

H A L M E D

24 - 01 - 2018

O D O B R E N O