Fincar 5 mg filmom obložene

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Fincar 5 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Cipla (EU) Limited, Addlestone, Surrey, Ujedinjeno Kraljevstvo; Cipla Europe NV, Antwerp, Belgija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Fincar 5 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-126922991-01] Urbroj: 381-12-01/70-17-09

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-126922991
 • Datum autorizacije:
 • 17-08-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Fincar 5 mg filmom obložene tablete

finasterid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

-

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

-

Ovaj je lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Fincar i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Fincar?

Kako uzimati Fincar?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Fincar?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Fincar i za što se koristi?

Fincar pripada klasi lijekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze. Djelatna tvar u lijeku Fincar je

finasterid, koji djeluje tako što se veţe za enzim 5-alfa-reduktazu te tako sprječava stvaranje tvari

uključene u rast prostate. Posljedica toga je zaustavljanje daljnjeg povećanja prostate. Dugotrajno

uzimanje lijeka Fincar često smanjuje veličinu prostate.

Zašto Vam je liječnik propisao Fincar?

Finasterid je specifični inhibitor enzima i primjenjuje se u liječenju muškaraca s dobroćudnim

povećanjem prostate

(benignom hiperplazijom prostate - BHP). Finasterid smanjuje povećanu prostatu

ublaţava

mokraćne

simptome.

Finasterid

pomoći

smanjiti

rizik

razvoja

iznenadne

nemogućnosti mokrenja (akutne urinarne retencije) i potrebu za operacijom.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Fincar?

Nemojte uzimati Fincar

ako ste alergični na finasterid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Stanje za koje se propisuje Fincar javlja se samo u muškaraca. Ţene i djeca ne smiju uzimati

Fincar.

Što morate znati prije i tijekom uzimanja lijeka Fincar

Ako je Vaša spolna partnerica trudna ili bi mogla biti trudna, morate izbjegavati izlagati je svome

sjemenu koje moţe sadrţavati male količine lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Fincar.

Ako imate ili ste imali alegijsku reakciju.

Ako radite PSA test, koji se provodi radi otkrivanja tumora prostate, obavijestite Vašeg liječnika

da uzimate Fincar, jer Fincar moţe utjecati na rezultat PSA testa u krvi.

H A L M E D

19 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Ako bolujete ili ste bolovali od bolesti jetre. Ne preporučuje se primjena lijeka Fincar u

bolesnika sa zatajivanjem jetre.

Morate redovito posjećivati Vašeg liječnika radi periodičke kontrole i procjene napretka u liječenju.

Promjene raspoloţenja i depresija

U bolesnika liječenih lijekom Fincar prijavljene su promjene raspoloţenja kao što su depresivno

raspoloţenje, depresija i, manje često, misli o samoubojstvu. Ako se pojavi bilo koji od tih simptoma,

obratite se Vašem liječniku za savjet što je prije moguće.

Molimo Vas da potraţite savjet liječika ako se nešto od gore navedenog odnosi ili se ikad prije

odnosilo na Vas.

Drugi lijekovi i Fincar

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Fincar se općenito moţe uzimati zajedno s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Fincar je namijenjen isključivo za liječenje dobroćudnog povećanja prostate u muškaraca. Trudnice ili

ţene koje bi mogle biti trudne ne smiju uzimati Fincar i ne smiju rukovati smrvljenim ili slomljenim

Fincar tabletama. Ako se djelatna tvar u lijeku Fincar apsorbira nakon uzimanja kroz usta ili preko

koţe trudnice koja nosi muško dijete, finasterid kojem to dijete moţe biti izloţeno prije rođenja moţe

narušiti normalni razvoj njegovih spolnih organa. Ako trudnica dođe u kontakt s djelatnom tvari u

lijeku Fincar, potrebno je potraţiti savjet liječnika. Fincar tablete obloţene su filmom koji sprječava

kontakt s djelatnom tvari tijekom normalnog rukovanja tabletama, pod uvjetom da tablete nisu

slomljene ili zdrobljene.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka koji bi ukazivali na to da Fincar moţe štetno utjecati na sposobnost upravljanja

vozilima ili rada na strojevima.

Fincar sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog

lijeka.

3.

Kako uzimati Fincar?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta svaki dan, koju treba progutati cijelu s vodom. Moţe se uzeti uz

obrok ili neovisno o njemu.

Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati Fincar. Ne zaboravite da je Vašoj prostati trebalo

mnogo godina da naraste toliko da Vam prouzroči simptome. Fincar moţe ublaţiti simptome koje

imate i kontrolirati bolest samo ako ga nastavite uzimati tijekom dugog razdoblja.

Liječnik Vam moţe propisati Fincar u kombinaciji s drugim lijekom koji se zove doksazosin. To moţe

pridonijeti boljoj kontroli dobroćudnog povećanja prostate.

Ako imate dojam da je učinak lijeka Fincar prejak ili preslab, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

H A L M E D

19 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Ako uzmete više Fincara nego što ste trebali

Uzmete li više Fincar tableta nego li je propisano u ovoj uputi o lijeku ili više nego li Vam je propisao

liječnik, odmah se obratite liječniku, sluţbi za hitnu medicinsku pomoć ili ljekarniku. Sa sobom

uzmite kutiju s tabletama.

Ako ste zaboravili uzeti Fincar

Uzimajte Fincar kako je propisano. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu

tabletu.

Propustite li uzeti tabletu, uzmite je čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za sljedeću tabletu, nemojte

uzeti propuštenu, nego samo uzmite sljedeću tabletu prema uobičajenom rasporedu. Što prije nastavite

uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Fincar

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka Fincar i odmah se obratite liječniku ako uočite bilo koji od sljedećih

simptoma ozbiljne alergijske reakcije (angioedem): oticanje lica, jezika ili grla; oteţano gutanje;

koprivnjača i oteţano disanje.

U bolesnika koji uzimaju Fincar zabiljeţene su i sljedeće nuspojave s obzirom na učestalost:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

smanjenje spolnog nagona ili smanjena spolna ţelja

impotencija (nesposobnost postizanja erekcije)

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

promjene ili tegobe pri izbacivanju sjemena, kao što je smanjena količina sjemena koja se

oslobađa kod spolnog odnosa

oticanje i/ili osjetljivost dojki

osip

Nepoznato (učestalost ne moţe se procijeniti iz dostupnih podataka):

alergijske reakcije kao što oticanje usana, jezika, grla i lica

depresija

smanjenje spolnog nagona koje se nastavilo i nakon prestanka uzimanja lijeka

osjećaj lupanja srca

povišenje vrijednosti jetrenih enzima

svrbeţ, koprivnjača

bol u testisima

tegobe pri izbacivanju sjemena koje su se nastavile nakon prestanka uzimanja lijeka

nemogućnost postizanja erekcije koja se nastavila nakon prestanka uzimanja lijeka

neplodnost

i/ili

slaba

kakvoća

sjemena.

Nakon

prestanka

uzimanja

lijeka

prijavljeno

poboljšanje kakvoće sjemena.

U rijetkim je slučajevima prijavljen rak dojke u muškaraca.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika ako primijetite bilo koje promjene na dojkama, kao što su

kvrţice, bol, povećanje dojke ili iscjedak iz dojke, jer to mogu biti znakovi ozbiljne bolesti kao što je

karcinom dojke kod muškaraca.

H A L M E D

19 - 03 - 2018

O D O B R E N O

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Fincar?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25 °C, u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti

odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove

koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fincar sadrži?

Djelatna tvar je finasterid. Jedna filmom obloţena tableta sadrţi 5 mg finasterida.

Pomoćne tvari su: kukuruzni škrob; laktoza hidrat; natrijev škroboglikolat, vrste A; silicijev

dioksid, koloidni, bezvodni; smjesu natrijevog dokuzata i natrijevog benzoata; magnezijev

stearat; hipromelozu; titanijev dioksid (E171); makrogol 6000; boju indigo carmine (E132).

Kako Fincar izgleda i sadržaj pakiranja?

Fincar 5 mg su svijetlo plave, okrugle, bikonveksne, filmom obloţene tablete, promjera 7,00-7,30 mm.

Kutija sadrţi 28 (2×14) filmom obloţenih tableta u blister (PVC/PVDC/Al) pakiranju.

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Cipla Croatia d.o.o.

Ulica grada Vukovara 284/C/3

10 000 Zagreb

Proizvođači:

Cipla (EU) Limited, Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey,

KT15 2LE, Ujedinjeno Kraljevstvo

Cipla Europe NV, De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerp, Belgija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2017.

H A L M E D

19 - 03 - 2018

O D O B R E N O