Emanera

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Emanera 20 mg želučanootporne kapsule
 • Doziranje:
 • 20 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • želučanootporna kapsula
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka želučanootporna kapsula sadrži 20 mg esomeprazola u obliku esomeprazolmagnezij dihidrata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Krka d.d., Novo mesto, Slovenija; Krka - farma d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Emanera 20 mg želučanootporne kapsule
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 14 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-120017851-01]; 28 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-120017851-02]; 56 kapsula u blisteru, u kutiji [HR-H-120017851-03] Urbroj: 381-12-01/70-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-120017851
 • Datum autorizacije:
 • 24-02-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Emanera 20 mg želučanootporne kapsule

Emanera 40 mg želučanootporne kapsule

esomeprazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Emanera i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Emaneru?

Kako uzimati Emaneru?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Emaneru?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Emanera i za što se koristi?

Emanera sadrţi djelatnu tvar esomeprazol. Esomeprazol pripada skupini lijekova koja se naziva

„inhibitori protonske pumpe“, koji djeluju na način da smanjuju količinu kiseline koju stvara ţeludac.

Emanera se koristi u liječenju sljedećih stanja:

Odrasli

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB). To je stanje u kojem se kiseli sadrţaj ţeluca vraća

u jednjak (cijev koja povezuje grlo sa ţelucem) uzrokujući bol, upalu i ţgaravicu. Ovaj lijek se

daje da se:

zacijeli Vaš jednjak ako je oštećen ili upaljen

spriječi da se ova stanja ponovno jave

olakša neugodne simptome koje se često javljaju uz ova stanja.

Čirevi na ţelucu ili gornjem dijelu crijeva, koji su zaraţeni bakterijom Helicobacter pylori. Ako

je kod Vas utvrĎeno takvo stanje, liječnik će Vam uz ovaj lijek propisati odreĎene antibiotike da

zacijeli čir na dvanaesniku povezan s bakterijom Helicobacter pylori

spriječi ponovna pojava čireva povezanih s ovom bakterijom.

Čirevi na ţelucu uzrokovani lijekovima iz skupine NSAR (nesteroidni antireumatici).

Ovaj lijek se daje da se:

zacijeli čir na ţelucu uzrokovan nesteroidnim antireumaticima

spriječi nastanak čireva na ţelucu i dvanaesniku ako uzimate nesteroidne antireumatike.

Produljeno liječenje nakon sprječavanja ponovnog krvarenja čira s esomeprazolom za primjenu

u venu.

Višak kiseline u ţelucu uzrokovan izraslinom u gušterači (Zollinger-Ellisonov sindrom).

Adolescenti stariji od 12 godina

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB). To je stanje u kojem se kiseli sadrţaj ţeluca vraća u

jednjak (cijev koja povezuje grlo sa ţelucem) uzrokujući bol, upalu i ţgaravicu.

Čirevi na ţelucu ili gornjem dijelu crijeva, koji su zaraţeni bakterijom Helicobacter pylori. Ako je

kod Vas utvrĎeno takvo stanje, liječnik će Vam uz ovaj lijek propisati odreĎene antibiotike.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Emaneru?

Nemojte uzimati Emaneru:

ako ste alergični na esomeprazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

alergični

ostale

lijekove

skupine

inihibitora

protonske

pumpe

(primjerice

pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol).

ako uzimate nelfinavir (lijek koji se koristi u liječenju infekcije HIV-om).

Nemojte uzimati Emaneru ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se

svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja Emanere.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Emaneru, osobito ako imate:

ozbiljne teškoće s jetrom.

ozbiljne teškoće s bubrezima.

nedostatak vitamina B

(cijanokobalamina).

ako ste ikad imali koţnu reakciju nakon terapije s lijekom sličnim Emaneri koji smanjuje

ţelučanu kiselinu.

ako morate napraviti odreĎenu krvnu pretragu (kromogranin A).

Ako dobijete osip na koţi, posebice na područjima izloţenima suncu obavijestite svog liječnika što je

prije moguće, jer ćete moţda morati prekinuti liječenje s Emanerom. Sjetite se spomenuti i bilo koje

druge štetne učinke poput boli u zglobovima.

Emanera moţe prikriti simptome drugih bolesti. Stoga se odmah javite svome liječniku ako Vam se

prije ili za vrijeme uzimanja Emanere dogodi bilo što od navedenog:

ako značajno gubite na teţini bez jasnog razloga ili imate teškoća s gutanjem.

ako imate bol u ţelucu ili probavne smetnje.

ako počnete povraćati hranu ili krv.

ako imate crnu stolicu (stolica s primjesom krvi).

Ako Vam je Emanera propisana za uzimanje "po potrebi'', morate se javiti svome liječniku ako se Vaši

simptomi nastave ili promijene karakter.

Odmah se javite liječniku ako doĎe do proljeva tijekom liječenja s Emanerom, budući da uz liječenje

inhibitorima protonske pumpe moţe doći do blagog povećanja rizika od ţelučano-crijevnih infekcija

uzročnicima kao što su Salmonella i Campylobacter.

Ako uzimate ovaj lijek kroz dulje vrijeme, morate biti pod redovitim nadzorom liječnika (osobito ako

ga uzimate dulje od godinu dana).

Uzimanje inhibitora protonske pumpe poput lijeka Emanera, naročito dulje od godine dana, moţe

blago povećati rizik od prijeloma kuka, zapešća ili kraljeţnice. Obavijestite svog liječnika ako imate

osteoporozu ili ako uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik za osteoporozu).

Drugi lijekovi i Emanera

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

To je potrebno s obzirom da Emanera moţe promijeniti djelovanje nekih lijekova ili pak oni mogu

promijeniti djelovanje Emanere.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Nemojte uzimati Emaneru ako uzimate sljedeće lijekove:

nelfinavir (koristi se u liječenju infekcije HIV-om).

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako koristite bilo koji od sljedećih lijekova:

atazanavir (koristi se u terapiji infekcije HIV-om).

ketokonazol, itrakonazol ili vorikonazol (koriste se za liječenje gljivičnih infekcija).

digoksin (koristi se za srčane probleme).

erlotinib (koristi se za liječenje raka).

citalopram, imipramin ili klomipramin (koriste se u liječenju depresije).

diazepam (koristi se za liječenje anksioznosti, opuštanje mišića te liječenje epilepsije).

fenitoin (koristi se za liječenje epilepsije). Ako uzimate fenitoin, Vaš liječnik bi Vas trebao

nadzirati kad počnete ili prestanete uzimati Emaneru.

lijekove koji se koriste za "razrjeĎivanje krvi", kao što je varfarin. Vaš liječnik bi Vas trebao

nadzirati kad počnete ili prestanete uzimati Emaneru.

cilostazol (koristi se za liječenje intermitentne klaudikacije – boli u nogama dok hodate zbog

nedovoljnog dotoka krvi).

cisaprid (koristi se kod probavnih smetnji i ţgaravice).

metotreksat (lijek za kemoterapiju, koji se koristi u visokim dozama za liječenje raka) – ako

uzimate visoke doze metotreksata, liječnik će Vam moţda privremeno prekinuti liječenje

lijekom Emanera.

klopidogrel (koristi se za sprječavanje krvnih ugrušaka).

takrolimus (koristi se kod presaĎivanja organa).

rifampicin (koristi se za liječenje tuberkuloze).

gospina trava (Hypericum perforatum) (koristi se za liječenje depresije).

Ako Vam je liječnik propisao antibiotike amoksicilin i klaritromicin zajedno s Emanerom za liječenje

čireva uzrokovanih infekcijom s Helicobacter pylori, vrlo je vaţno da kaţete svom liječniku ako

uzimate bilo kakve druge lijekove.

Emanera s hranom i pićem

Kapsule moţete uzimati s hranom ili na prazan ţeludac.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Vaš liječnik će odlučiti smijete li u tom

razdoblju uzimati Emaneru.

Nije utvrĎeno prelazi li Emanera u majčino mlijeko. Stoga ne smijete uzimati Emaneru ukoliko dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da Emanera utječe na sposobnost voţnje ili korištenja bilo kakvih alata ili strojeva.

MeĎutim, moguća je pojava omaglice i zamućenje vida, stoga nemojte upravljati vozilima i raditi sa

strojevima dok ne utvrdite kako lijek djeluje na Vas.

Emanera sadrži saharozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek

posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Emaneru?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako uzimate ovaj lijek kroz dulje vrijeme, liječnik bi Vas trebao nadzirati (osobito ako ga

uzimate dulje od godinu dana).

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ako Vam je liječnik rekao da uzimate ovaj lijek po potrebi, obavijestite ga ako se simptomi

promijene.

Način primjene

Kapsule moţete uzeti u bilo koje doba dana.

Kapsule moţete uzimati uz hranu ili na prazan ţeludac.

Progutajte cijelu kapsulu s nešto vode. Nemojte ţvakati niti drobiti kapsule. One sadrţe

obloţene pelete (zrnca) koja sprječavaju razgradnju lijeka u ţelucu pod utjecajem kiseline.

Stoga je vaţno da se pelete (zrnca) ne oštete.

Što učiniti ako imate poteškoća s gutanjem kapsula

Ako imate problema s gutanjem kapsula:

Stavite ih u čašu negazirane vode (bez mjehurića). Ne upotrebljavajte nikakvu drugu

tekućinu.

Popijte smjesu odmah ili najkasnije unutar 30 minuta od pripravljanja. Uvijek promiješajte

smjesu neposredno prije no što je popijete.

Kako biste bili sigurni da ste popili sav lijek, isperite stjenke čaše s pola čaše vode i popijte

je. Kruti komadići sadrţe lijek – ne ţvačite ih i ne drobite.

Ako uopće ne moţete gutati, kapsula se moţe izmiješati s malo vode, uvući u štrcaljku i

primijeniti kroz cjevčicu izravno u ţeludac ("ţelučana sonda").

Koliko kapsula uzimati

Vaš liječnik će Vam reći koliko kapsula trebate uzimati te koliko dugo. To ovisi o Vašem

stanju, dobi te o funkciji Vaše jetre.

Uobičajene doze su niţe navedene.

Za liječenje žgaravice uzrokovane gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB-om):

Odrasli i djeca u dobi od 12 i više godina:

Ako je liječnik utvrdio da Vam je oštećenje jednjaka blago, uobičajena doza je jedna kapsula

Emanere od 40 mg jednom dnevno tijekom 4 tjedna. Liječnik Vam moţe propisati da uzimate

istu dozu tijekom dodatna 4 tjedna ukoliko jednjak još nije zacijelio.

Uobičajena doza nakon što se jednjak oporavio je jedna kapsula Emanere od 20 mg jednom

dnevno.

Ako Vam jednjak nije oštećen, uobičajena doza je jedna kapsula Emanere od 20 mg svaki dan.

Kada stanje bude pod kontrolom, liječnik Vam moţe reći da uzimate lijek po potrebi i to najviše

jednu kapsulu Emanere od 20 mg svaki dan.

Ako imate ozbiljnih teškoća s jetrom, liječnik Vam moţe smanjiti dozu.

Za

liječenje

čireva

uzrokovanih

infekcijom

s

Helicobacter

pylori

te

sprječavanja

njihovog

ponovnog javljanja:

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 i više godina:

Uobičajena je doza jedna kapsula Emanere od 20 mg dva puta na dan tijekom jednog tjedna.

Liječnik će Vam takoĎer propisati i antibiotike, na primjer amoksicilin i klaritromicin.

Za liječenje želučanih čireva uzrokovanih NSAR (nesteroidnim antireumaticima):

Odrasli u dobi od 18 i više godina:

Uobičajena je doza jedna kapsula Emanere od 20 mg jednom dnevno tijekom 4 do 8 tjedana.

Za sprječavanje želučanih čireva tijekom uzimanja NSAR (nesteroidnih antireumatika):

Odrasli u dobi od 18 i više godina:

Uobičajena doza je jedna kapsula Emanere od 20 mg jednom dnevno.

Za

produljeno

liječenje

nakon

prevencije

ponovnog

krvarenja

čira

sa

esomeprazolom

za

intravensku primjenu:

Odrasli u dobi od 18 i više godina:

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Uobičajena doza je jedna kapsula Emanere od 40

mg jednom dnevno tijekom 4 tjedna.

Za liječenje viška kiseline u želucu uzrokovanog izraslinom u gušterači (Zollinger Ellisonov

sindrom):

Odrasli u dobi od 18 i više godina:

Uobičajena doza je jedna kapsula Emanere 40 mg dva puta dnevno.

Liječnik će prilagoditi dozu Vašim potrebama i odlučiti koliko dugo morate uzimati lijek.

Najviša doza je 80 mg dva puta dnevno.

Djeca mlađa od 12 godina

Emanera se ne preporučuje djeci mlaĎoj od 12 godina.

Ako uzmete više Emanere nego što ste trebali

Ako uzmete više Emanere nego što Vam je Vaš liječnik propisao, odmah se obratite svom liječniku ili

ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Emaneru

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, uzmite je odmah čim se sjetite. Ali, ako je vrijeme

uzimanja sljedeće doze blizu, preskočite dozu koju ste zaboravili uzeti.

Nemojte

uzimati

dvostruku

dozu

(dvije

doze

isto

vrijeme)

kako

biste

nadoknadili

zaboravljenu dozu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od navedenih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati Emaneru i

obratite se odmah svom liječniku:

Iznenadno piskanje, oteklina usana, jezika i grla ili tijela, osip, nesvjestica ili teškoće pri gutanju

(teška alergijska reakcija).

Crvenilo koţe s mjehurima ili ljuštenjem. Mogu biti prisutni i veći mjehuri te krvarenje na

usnama, očima, ustima, nosu i genitalijama što ukazuje na "Stevens-Johnsonov sindrom" ili

"toksičnu epidermalnu nekrolizu".

Ţutilo koţe, tamna mokraća i umor što mogu biti simptomi teškoća s jetrom.

Ovi su učinci rijetki i javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba.

Ostale nuspojave uključuju:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

Glavobolja.

Učinci na Vaš ţeludac i crijeva: proljev, bol u ţelucu, zatvor, vjetrovi (flatulencija).

Mučnina i povraćanje.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

Oticanje stopala i gleţnjeva.

Poremećaj spavanja (nesanica).

Omaglica, trnci poput "bockanja iglicama", izrazita pospanost.

Vrtoglavica.

Suha usta.

Promjene u krvnim testovima koji pokazuju rad jetre.

Koţni osip, koprivnjača i svrbeţ.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Prijelom kuka, zapešća ili kraljeţnice (ako se Emanera uzima u visokim dozama i dulje

vrijeme).

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

Problemi s krvnom slikom kao što je smanjeni broj bijelih krvnih stanica (leukopenija) ili

krvnih pločica (trombocitopenija). To moţe uzrokovati slabost, modrice te povećati vjerojatnost

obolijevanja od infekcija.

Niske razine natrija u krvi. To moţe uzrokovati slabost, povraćanje i grčeve.

Uznemirenost, zbunjenost ili depresija.

Promjene u osjetu okusa.

Problemi s vidom kao što je zamućen vid.

Iznenadno piskanje ili kratkoća daha (bronhospazam).

Upala u ustima.

Infekcija zvana kandidijaza koja se moţe razviti u crijevu, a uzrokovana je gljivicom.

Teškoće s jetrom, uključujući ţuticu koja moţe uzrokovati ţuto obojenje koţe, tamni urin i

umor.

Gubitak kose (ćelavost).

Koţni osip nakon izlaganja suncu.

Bol u zglobovima (artralgija) ili bol u mišićima (mialgija).

Općenit osjećaj slabosti ili manjka energije.

Pojačano znojenje.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Promjene

krvnoj

slici

uključujući

nedostatak

bijelih

krvnih

stanica

(agranulocitozu)

smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih stanica kao i trombocita (pancitopeniju).

Agresivnost.

Osoba vidi, osjeća i čuje stvari kojih nema (halucinacije).

Teški problemi s jetrom koji dovode do zatajenja jetre i upale mozga.

Iznenadni nastup teškog osipa ili mjehura na koţi te ljuštenje koţe. To moţe biti povezano s

visokom temperaturom i bolovima u zglobovima (Erythema multiforme, Stevens - Johnsonov

sindrom, toksička epidermalna nekroliza).

Mišićna slabost.

Teški problemi s bubrezima.

Povećanje dojki u muškaraca.

Nepoznato (učestalost se ne moţe procijeniti iz dostupnih podataka)

Ako uzimate Emaneru dulje od tri mjeseca, moguće je da Vam se snize razine magnezija u krvi.

Niske razine magnezija mogu se očitovati kao umor, nevoljno stezanje mišića, dezorijentiranost,

konvulzije, omaglica ili ubrzano kucanje srca. Dobijete li neki od tih simptoma, odmah

obavijestite svog liječnika. Niske razine magnezija mogu dovesti i do smanjenja razina kalija ili

kalcija u krvi. Liječnik će moţda odlučiti provoditi redovite pretrage krvi kako bi pratio razine

magnezija.

Upala crijeva (izaziva proljev).

Osip, moguće praćen boli u zglobovima.

Emanera moţe u vrlo rijetkim slučajevima utjecati na bijele krvne stanice što dovodi do nedostatka

imunosti. Ako imate infekciju sa simptomima kao što je vrućica s pratećim teško pogoršanim općim

stanjem ili vrućicu sa simptomima lokalne infekcije kao što je bol u vratu, grlu ili ustima ili teškoće s

mokrenjem, morate se što prije javiti svom liječniku kako bi se pregledom krvi mogao isključiti

manjak bijelih krvnih stanica (agranulocitoza). Vaţno je obavijestiti liječnika o svim lijekovima koje

ste uzimali.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Emaneru?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Emanera sadrži?

Djelatna

tvar

esomeprazol.

Svaka

ţelučanootporna

kapsula

sadrţi

20 mg

40 mg

esomeprazola u obliku esomeprazolmagnezij dihidrata.

Drugi

sastojci

šećerne

kuglice

(saharoza

kukuruzni

škrob);

povidon

K30;

natrijev

laurilsulfat;

poli(vinilni

alkohol);

titanijev

dioksid

(E171);

makrogol

3000;

talk;

teški

magnezijev subkarbonat; metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer 1:1, 30 postotna raspršina;

makrogol 6000 i polisorbat 80 u jezgri kapsule, te ţelatina; crveni ţeljezov oksid (E172) i

titanijev dioksid (E171) u ovojnici kapsule.

Kako Emanera izgleda i sadržaj pakiranja?

Tijelo i kapa ţelučanootpornih kapsula od 20 mg su slabo ruţičaste boje. Sadrţaj kapsule čine pelete

bijele do gotovo bijele boje.

Tijelo i kapa ţelučanootpornih kapsula od 40 mg su zagasito ruţičaste boje. Sadrţaj kapsule čine

pelete bijele do gotovo bijele boje.

Emanera je dostupna u blisterima po 7 ţelučanootpornih kapsula, a svaka kutija sadrţi ukupno 14, 28 i

56 ţelučanootpornih kapsula.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

Proizvođač

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

Upute za primjenu Emanera kapsula pomoću želučane sonde

Kapsulu otvorite i istresite pelete (zrnca) u odgovarajuću štrcaljku koju treba napuniti s

pribliţno 25 ml vode i pribliţno 5 ml zraka.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Za neke sonde potrebna je disperzija u 50 ml vode kako bi se spriječilo da pelete (zrnca)

zatvore sondu.

Nakon toga štrcaljku odmah protresite.

Štrcaljku drţite okrenutu vrhom prema gore i provjerite da vršak nije zatvoren.

Pripojite štrcaljku u gore opisanom poloţaju sondi.

Protresite štrcaljku i okrenite je vrškom prema dolje. Odmah injektirajte u sondu 5-10 ml.

Nakon injektiranja okrenite štrcaljku i protresite je (štrcaljka se mora drţati vrškom okrenutim

prema gore kako se ne bi zatvorila).

Okrenite vršak štrcaljke prema dolje i odmah zatim injektirajte u sondu dodatnih 5-20 ml.

Ponavljajte sve dok se štrcaljka ne isprazni.

Napunite štrcaljku s 25 ml vode i 5 ml zraka i ponovite postupak opisan pod br. 5, ako je

potrebno isprati ostatke pripravka u štrcaljki.

Za odreĎene sonde potrebno je 50 ml vode.

H A L M E D

24 - 02 - 2017

O D O B R E N O