Dinamico

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Dinamico 100 mg tablete za žvakanje
 • Doziranje:
 • 100 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • tableta za žvakanje
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna tableta za žvakanje sadrži 100 mg sildenafila u obliku sildenafilcitrata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Dinamico 100 mg tablete za žvakanje
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-137891742-01]; 2 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-137891742-02]; 4 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-137891742-03]; 8 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-137891742-04]; 12 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-137891742-05] Urbroj: 381-12-01/38-17-02

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-137891742
 • Datum autorizacije:
 • 27-12-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku:Informacije za bolesnika

Dinamico 25 mg tablete za žvakanje

Dinamico 50 mg tablete za žvakanje

Dinamico 100 mg tablete za žvakanje

sildenafil

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.

Što je Dinamico i za što se koristi?

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Dinamico?

3.

Kako uzimati Dinamico?

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Dinamico?

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Dinamico i za što se koristi?

Dinamico

sadrži

djelatnu

tvar

sildenafil

koja

pripada

skupini

lijekova

nazivom

inhibitori

fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). Svojim djelovanjem omogućuje opuštanje krvnih žila penisa čime

omogućuje dotok krvi u penis prilikom seksualnog uzbuĎenja. Dinamico će Vam pomoći u postizanju

erekcije jedino ako ste seksualno stimulirani.

Dinamico je lijek

namijenjen

liječenju

odraslih

muškaraca

s erektilnom disfunkcijom,

ponekad

zvanom impotencija. Do toga dolazi kada muškarac nije u mogućnosti postići ili održati ukrućenost

penisa u mjeri dovoljnoj za primjerenu spolnu aktivnost.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dinamico?

Nemojte uzimati Dinamico :

Ako ste alergični na sildenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Ako uzimate lijekove koji se nazivaju nitrati, jer kombinacija može dovesti do opasnog pada

krvnog tlaka. Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova, koji se često

primjenjuju za ublažavanje angine pektoris (ili «bolova u prsima»). Ako niste sigurni, obratite

se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ako uzimate bilo koje od lijekova poznatih kao donori dušikovog oksida poput amil nitrita, jer

kombinacija takoĎer može dovesti do opasnog pada krvnog tlaka.

Ako uzimate riociguat. Ovaj se lijek koristi u liječenju plućne arterijske hipertenzije (kod

visokog

krvnog tlaka u plućima) i kronične tromboembolijske plućne hipertenzije (kod

visokog krvnog tlaka u plućima kao posljedica stvaranja krvnih ugrušaka). PDE5 inhibitori,

kao što je sildenafil su pokazali da povećavaju hipotenzivne učinke ovog lijeka. Ako uzimate

riociguat ili niste sigurni obratite se Vašem liječniku.

Ako imate probleme sa srcem ili jetrom.

H A L M E D

27 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Ako ste nedavno imali moždani ili srčani udar, ili ako imate nizak krvni tlak.

Ako imate odreĎene rijetke nasljedne bolesti oka (kao što je retinitis pigmentosa).

Ako ste ikada imali gubitak vida uzrokovan nearterijskom prednjom ishemičkom optičkom

neuropatijom (NAION).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Dinamico:

Ako imate anemiju srpastih stanica (poremećaj crvenih krvnih stanica), leukemiju (rak krvnih

stanica), multipli mijelom (rak koštane srži).

Ako imate deformaciju penisa ili Peyronijevu bolest.

Ako imate poteškoće sa srcem. Vaš liječnik mora pažljivo procijeniti može li Vaše srce

podnijeti dodatni napor spolnog odnosa.

Ako trenutno imate čir na želucu ili probleme s krvarenjem (kao što je hemofilija).

Ako osjetite iznenadno slabljenje ili gubitak vida, prestanite uzimati Dinamico i odmah

zatražite savjet liječnika.

Ne smijete uzimati Dinamico s drugim oralnim (primijenjenim kroz usta) ili lokalnim lijekovima za

erektilnu disfunkciju (poremećaj erekcije).

Ne smijete uzimati Dinamico zajedno s terapijom za plućnu arterijsku hipertenziju (PAH) koja sadrži

sildenafil ili neke druge inhibitore PDE5.

Ne smijete uzimati Dinamico ako nemate erektilnu disfunkciju (poremećaj erekcije).

Ne smijete uzimati Dinamico ako ste žena.

Posebna upozorenja za bolesnike s poremećajem bubrega ili jetre

Obavijestite Vašeg liječnika ako imate poteškoće s bubrezima ili jetrom. Liječnik Vam može odlučiti

sniziti dozu.

Djeca i adolescenti

Dinamico se ne smije davati osobama mlaĎim od 18 godina.

Drugi lijekovi i Dinamico

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Dinamico tablete za žvakanje mogu utjecati na djelovanje nekih lijekova, osobito onih koji se

primjenjuju za liječenje bolova u prsima. U slučaju hitne medicinske pomoći upozorite one koji Vam

pružaju pomoć da ste uzeli Dinamico. Nemojte uzimati ovaj lijek s drugim lijekovima osim ako Vam

liječnik nije izričito rekao da to smijete činiti.

Ne smijete uzimati Dinamico ako uzimate lijekove koji se nazivaju nitrati, jer kombinacija ovih

lijekova može dovesti do opasnog pada krvnog tlaka. Uvijek obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika

ako uzimate bilo koji od ovih lijekova, koji se često primjenjuju za ublažavanje simptoma angine

pectoris (ili „bolova u prsima“).

Ne smijete uzimati Dinamico ako uzimate bilo koje od lijekova poznatih kao donori dušikovog oksida

poput amil nitrita jer kombinacija, takoĎer, može dovesti do opasnog pada krvnog tlaka.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako već uzimate riociguat.

Ako uzimate lijekove poznate kao inhibitore proteaze, na primjer za liječenje HIV-a, liječnik Vam

može propisati najnižu početnu dozu (25 mg) Dinamico tableta za žvakanje.

Ako uzimate alfa blokatore za liječenje visokog krvnog tlaka ili problema s prostatom, mogu se

pojaviti omaglica ili ošamućenost koje mogu biti uzrokovane sniženjem krvnog tlaka kod naglog

ustajanja. Kod nekih se osoba ti simptomi javljaju kod uzimanja Dinamica s alfa blokatorima. To će se

najvjerojatnije dogoditi unutar 4 sata nakon uzimanja Dinamica. Kako bi se smanjila mogućnost

H A L M E D

27 - 12 - 2017

O D O B R E N O

pojave tih simptoma, trebate uzimati uobičajenu dnevnu dozu alfa blokatora prije nego što počnete

uzimati Dinamico. Vaš liječnik Vam može preporučiti započinjanje liječenja nižom dozom (25 mg).

Dinamico s hranom,pićem i alkoholom

Dinamico tablete za žvakanje uzimaju se najmanje 1 sat prije jela ili najmanje 2 sata nakon jela. Ako

uzmete Dinamico uz obilniji obrok, možda će proći više vremena do početka njegovog djelovanja.

Konzumacija alkohola može Vam privremeno onemogućiti postizanje erekcije. Da bi Dinamico imao

maksimalan učinak, savjetuje se da prije uzimanja ovog lijeka ne pijete veće količine alkohola.

Trudnoća , dojenje i plodnost

Dinamico nije namijenjen za primjenu u žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Dinamico može uzrokovati omaglicu i utjecati na vid. Prije upravljanja vozilima ili strojevima, morate

biti svjesni kako Dinamico djeluje na Vas..

Dinamico sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera,

posavjetujte se s njim prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Dinamico sadrži izvor aspartam

Dinamico 25 mg tableta za žvakanje sadrži 2,15 mg aspartama, Dinamico

50 mg tableta za žvakanje

sadrži 4,3 mg aspartama, a Dinamico 100 mg tableta za žvakanje sadrži 8,6 mg aspartame.

Aspartam

izvor

fenilalanina.

Može

naškoditi

bolujete

fenilketonurije,

rijetkog

genetskog poremećaja kod kojeg dolazi do nakupljanja fenialanina jer ga tijelo ne može ukloniti na

odgovarajući način.

3. Kako uzimati Dinamico?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena početna doza iznosi 50 mg.

Najveća preporučena doza iznosi 100 mg.

Dinamico se ne smije uzeti više od jedanput na dan.

Ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega, liječnik Vam može propisati nižu dozu.

Dinamico trebate uzeti oko jedan sat prije planirane spolne aktivnosti.

Dinamico tabletu za žvakanje treba sažvakati i progutati.

Ako osjećate da je učinak Dinamica prejak ili preslab, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Dinamico će Vam pomoći u postizanju erekcije samo ako ste seksualno stimulirani. Vrijeme potrebno

za početak djelovanja Dinamica razlikuje se od osobe do osobe ali se obično kreće izmeĎu pola sata i

jednog sata.

Ako Vam Dinamico ne pomaže u postizanju erekcije ili erekcija ne traje dovoljno dugo za završetak

spolnog odnosa, obratite se Vašem liječniku.

Ako uzmete više Dinamico tableta za žvakanje nego što ste trebali

Doza iznad 100 mg ne povećava djelotvornost lijeka. MeĎutim, rezultirat će povećanjem nuspojava i

njihovog intenziteta.

Ne smijete uzimati više tableta nego što Vam je preporučio liječnik.

Obratite se Vašem liječniku ako ste uzeli više tableta nego što ste smjeli

H A L M E D

27 - 12 - 2017

O D O B R E N O

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave zabilježene kod primjene Dinamica obično su blage do umjerene i kratko traju.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah zatražite

medicinsku pomoć:

bolovi u prsima – javlja se manje često (može se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

Ako se to javi tijekom ili nakon spolnog odnosa:

zauzmite polusjedeći položaj i pokušajte se opustiti,

ne uzimajte nitrate kako biste olakšali bol u prsima,

alergijska reakcija - javljaju se manje često (može se javiti kod do 1 na 100 osoba)

Odmah se obratite liječniku osjetite li neki od sljedećih simptoma: iznenadno piskutavo disanje,

otežano disanje ili omaglicu, oticanje očnih kapaka, lica, usana ili grla.

produljene ili ponekad bolne erekcije – javljaju se rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na

1000 osoba). Ako imate erekciju koja traje neprekidno dulje od 4 sata, odmah se javite Vašem

liječniku.

iznenadne smetnje ili gubitak vida - javlja se rijetko

ozbiljne kožne reakcije - javljaju se rijetko

Simptomi mogu uključivati jako ljuštenje i oticanje kože, stvaranje mjehura u ustima, na

genitalijama i oko očiju, vrućicu.

Napadaji - javljaju se rijetko

Ostale nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

glavobolja.

Često (mogu se javiti u manje od 1 do 10 osoba):

mučnina,

crvenilo lica

uz osjećaj vrućine, navale vrućine (simptomi uključuju iznenadni osjećaj vrućine

u gornjem dijelu tijela), poremećaj probave,

obojeni vid, zamagljen vid, poremećaji vida, začepljenost nosa i omaglica

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 do 100 osoba):

povraćanje,

kožni osip, iritacija oka,

krvave oči/crvene oči, bol u očima, bljeskovi pred očima, osjećaj svjetline pri gledanju,

osjetljivost na svjetlo, suzenje očiju, upala očne spojnice (konjunktivitis),

lupanje srca, ubrzani otkucaji srca, visok krvni tlak, nizak krvni tlak,

bol u mišićima, pospanost, smanjen osjet dodira, vrtoglavica, zvonjenje u ušima,

suhoća usta, puni ili začepljeni sinusi, upala nosne sluznice (simptomi uključuju curenje iz

nosa, kihanje i začepljen nos),

gornjem

dijelu

trbuha,

gastroezofagealna

refluksna

bolest

(simptomi

uključuju

žgaravicu),

H A L M E D

27 - 12 - 2017

O D O B R E N O

krv u mokraći, bol u rukama ili nogama, krvarenje iz nosa, osjećaj vrućine i osjećaj umora.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 do 10 osoba):

nesvjestica, moždani udar, srčani udar, nepravilni otkucaji srca,

privremeno smanjenje protoka krvi u odreĎene dijelove mozga, osjećaj stezanja u grlu,

gubitak osjeta u usta, krvarenje u očnoj pozadini, povišenje očnog tlaka (glaukom), brzo

zamaranje očiju, dvostruki vid, smanjena oštrina vida, neuobičajen osjet u oku, oticanje oka ili

očnog kapka, sitne čestice ili mrlje u vidnom polju, aureole oko izvora svjetlosti, širenje

zjenice oka, promjena boje bjeloočnice,

krvarenje iz penisa, krv u sjemenoj tekućini, suhoća nosne sluznice, oticanje unutrašnjosti

nosa, osjećaj razdražljivosti i iznenadno smanjenje ili gubitak sluha.

Nakon stavljanja lijeka u promet rijetko su prijavljeni slučajevi nestabilne angine (srčani poremećaj) i

iznenadne smrti. Potrebno je napomenuti kako je većina muškaraca, ali ne svi, koja je imala navedene

nuspojave, imala poteškoće sa srcem već prije uzimanja ovog lijeka. Nije moguće utvrditi jesu li ovi

dogaĎaji izravno povezani sa sildenafilom.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V*.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Dinamico?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza

oznake: EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne trebate. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Dinamico sadrži?

Djelatna tvar je sildenafil. Svaka tableta za žvakanje sadrži 25 mg, 50 mg ili 100 mg

sildenafila u obliku sildenafilcitrata.

Drugi sastojci su: kalijev polakrilin; pročišćena voda; magnezijev stearat; koloidni, bezvodni

silicijev

dioksid;

aspartam;

umrežena

karmelozanatrij;

okus

peperminta;

laktoza

hidrat;

povidon K-30.

Kako Dinamico izgleda i sadržaj pakiranja?

Dinamico

25 mg tablete za žvakanje su bijele, bikonveksne tablete u obliku trokuta, s urezanom

oznakom „25“ na jednoj strani tablete, dimenzija 7,3x7,0±0,2 mm.

Dinamico

50 mg tablete za žvakanje su bijele, bikonveksne tablete u obliku trokuta, s urezanom

oznakom „50“ na jednoj strani tablete, dimenzija 8,8x8,6±0,2 mm.

Dinamico

100 mg tablete za žvakanje su bijele, bikonveksne tablete u obliku trokuta, s urezanom

oznakom „100“ na jednoj strani tablete, dimenzija 11,8x11,6±0,2 mm.

Dinamico 25 mg, 50 mg, 100 mg tablete za žvakanje su dostupne u pakiranjima od 1, 2, 4, 8 ili 12

tableta za žvakanje u blisteru, u kutiji

H A L M E D

27 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2017.

H A L M E D

27 - 12 - 2017

O D O B R E N O