Dicetel

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Dicetel 100 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 100 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg pinaverijevog bromida
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni neponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Mylan Laboratories SAS, Châtillon-sur-Chalaronne, Francuska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Dicetel 100 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 20 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-316973998-01]; 30 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-316973998-02] Urbroj: 381-12-01/70-17-05

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-316973998
 • Datum autorizacije:
 • 28-09-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Dicetel 100 mg filmom obložene tablete

pinaverijev bromid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Dicetel i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dicetel?

3. Kako uzimati Dicetel?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Dicetel?

6. Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Dicetel i za što se koristi?

Vaše lijek se zove Dicetel 100 mg filmom obloţene tablete (u ovoj uputi Dicetel). Dicetel sadrţi lijek

koji se zove pinaverijev bromid. Pripada skupini lijekova koji opuštaju mišiće crijeva ili ţučovoda

(tzv. spazmolitici).

Crijevo je dugačka mišićna cijev kroz koju prolazi hrana kako bi se probavila. Ţučovod je cijev kroz

koju ţuč prolazi iz Vaše jetre do trbuha. Ako dođe do grčenja i prejakog stiskanja crijeva ili

ţučovoda, osjećat ćete bol. Ovaj lijek djeluje tako da opušta grčeve i bol.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Dicetel?

Nemojte uzimati Dicetel

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Nemojte uzimati Dicetel ako se ovo odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku prije

nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Dicetel.

ako imate ikakvih problema s jednjakom (mišićna crijev koja spaja grlo i ţeludac) ili Vam se

mali dio ţeluca povukao gore prema prsnom košu (hijatalna hernija).

Vaţno je da Dicetel uzmete na pravilan način kako je opisano u nastavku u dijelu “3. Kako uzimati

Dicetel?“.

Djeca

Iskustvo primjene u djece je ograničeno, stoga se ovaj lijek ne preporučuje za primjenu u djece.

H A L M E D

28 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Drugi lijekovi i Dicetel

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove. To uključuje i one koje ste nabavili bez recepta i biljne lijekove.

Posebno napomenite liječniku ako uzimate druge lijekove koji olakšavaju grčeve Vaših crijeva ili ţuči

(takozvani antikolinergici). Dicetel moţe pojačati njihov učinak na grčeve.

Dicetel s hranom

Uvijek uzmite tabletu usred jela (vidjeti u nastavku pod “3. Kako uzimati Dicetel?“)

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dicetel se ne preporučuje koristiti tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato hoće li ovaj lijek utjecati na Vašu sposobnost voţnje ili uporabe alata ili strojeva. Prije

bavljenja takvim aktivnostima vidite kako će lijek na Vas djelovati.

Dicetel sadrži laktozu.

Ako vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati ovaj

lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3.

Kako uzimati Dicetel?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom

ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kako uzimati

Vaţno je da Dicetel uzmete na pravilan način jer moţe iritirati Vaš jednjak:

uvijek uzmite tabletu usred jela

progutajte cijelu tabletu uz punu čašu vode. Nemojte drobiti, cuclati ili ţvakati tablete.

Također se preporučuje da:

tablete rasporedite ravnomjerno tijekom dana

pokušate uzimati tablete u isto doba svaki dan. To će Vam pomoći da ih se sjetite uzeti.

Koliko uzimati

Odrasli

Uobičajena doza je 2 puta dnevno po 1 tableta.

Liječnik moţe povisiti dozu na 3 puta dnevno po 1 tabletu.

Ako uzmete više Dicetela nego što ste trebali

Ako uzmete više Dicetela nego što ste trebali, obratite se odmah liječniku ili u bolnicu. Ponesite

pakiranje lijeka i ovu uputu sa sobom. Mogu se javiti probavni poremećaji, kao npr. nadutost i

proljev.

Ako ste zaboravili uzeti Dicetel

Ako zaboravite dozu, preskočite je. Zatim sljedeću dozu uzmite prema redovnom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili

ljekarniku.

H A L M E D

28 - 09 - 2017

O D O B R E N O

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ukoliko se pojavi neki od niţe navedenih simptoma, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah se javite

liječniku jer će Vam moţda biti potrebna hitna medicinska pomoć:

alergijska reakcija na lijek sa simptomima kao što su poteškoće s disanjem, oticanje lica,

usana, jezika ili grla.

Moguće su i sljedeće nuspojave s ovim lijekom:

problemi s jednjakom, trbuhom ili crijevima kao što su oteţano gutanje, bol u trbuhu,

proljev, mučnina, povraćanje. Ako se lijek ne uzima na načinopisan u ovoj uputi u dijelu 3.,

moţe doći do razvoja ozljede jednjaka .

reakcije na koţi (osip, svrbeţ, urtikarija, crvenilo)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Dicetel?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok

valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Dicetel sadrži?

Djelatna tvar je pinaverijev bromid.

Jedna filmom obloţena tableta sadrţi 100 mg pinaverijevog bromida.

Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran škrob, laktoza hidrat, silicijev dioksid

koloidni bezvodni, talk, magnezijev stearat, kopoli(butadien/metakrilat) luţnati, natrijev laurilsulfat,

stearatna kiselina, hipromeloza, ţeljezov oksid ţuti (E172) i ţeljezov oksid crveni (E172).

Kako Dicetel izgleda i sadržaj pakiranja?

Okrugla, bikonveksna, ţućkasto-narančasta filmom obloţena tableta za primjenu kroz usta, s

utisnutim “100“ na jednoj strani, promjera od 11 mm.

20 ili 30 tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Na trţištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja

H A L M E D

28 - 09 - 2017

O D O B R E N O

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Mylan Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

Proizvođač

Mylan Laboratories SAS

Route De Belleville

Lieu Dit Maillard

01400 Chatillon-sur-Chalaronne

Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u rujnu 2017.

H A L M E D

28 - 09 - 2017

O D O B R E N O