Darunavir Krka

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Darunavir Krka
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Darunavir Krka
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antivirusni lijekovi za sistemsku primjenu,
 • Područje terapije:
 • HIV infekcije
 • Terapijske indikacije:
 • 400 i 800 mg Дарунавир Krka, uvedeni zajedno s malom dozom ritonavir je navedeno u kombinaciji s drugim антиретровирусными lijekovima za liječenje pacijenata s virusom humane imunodeficijencije (HIV-1 infekcije) . Krka дарунавир 400 mg 800 mg tablete mogu se koristiti za postizanje odgovarajuće doze, sheme za liječenje HIV-1 infekcije u odraslih i pedijatrijska bolesnika u dobi od 3 godina i ne manje od 40 kg tjelesne težine, a to su: антиретровирусная terapija (art)-vrh naivnosti (vidi odjeljak 4. Art-iskusni bez otpora дарунавир vezanih mutacija (ДРВ-RAMS), a koji se u plazmi RNK HIV-1 < 100 000 kopija/ml i CD4+ limfocita ≥ 100 stanica x 106/l. Odlučivši započeti liječenje s дарунавир u takvim art-iskusan pacijenata, генотипическое testiranje trebali bi se rukovoditi pri korištenju дарунавир (vidi 4. 2, 4. 3, 4. 4 i 5. , Дарунавир 600 mg Krka, uvedeni zajedno s malom dozom ritonavir je navedeno u kombinaciji s drugim антиретровирусными lijekovima za liječenje pacijenata s virusom humane imunodeficijencije
 • Proizvod sažetak:
 • Revision: 2

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/004273
 • Datum autorizacije:
 • 25-01-2018
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/004273
 • Zadnje ažuriranje:
 • 25-03-2019

Izvješće o ocjeni javnog

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/23142/2018

EMEA/H/C/004273

EPAR, sažetak za javnost

Darunavir Krka

darunavir

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o procjeni (EPAR) lijeka Darunavir Krka. Objašnjava kako

je Agencija ocijenila lijek kako bi preporučila njegovo odobrenje u EU-u te uvjete za njegovu primjenu.

Svrha sažetka nije davati praktične savjete o primjeni lijeka Darunavir Krka.

Praktične informacije o primjeni lijeka Darunavir Krka bolesnici trebaju pročitati u uputi o lijeku,

odnosno obratiti se svojem liječniku ili ljekarniku.

Što je Darunavir Krka i za što se koristi?

Lijek Darunavir Krka protuvirusni je lijek koji se primjenjuje u kombinaciji s drugim lijekovima protiv

virusa HIV-a za liječenje osoba zaraženih virusom humane imunodeficijencije tipa 1 (HIV-1), virusom

koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS). Darunavir Krka može se dati odraslim

osobama ili djeci starijoj od 3 godine čija je tjelesna težina najmanje 15 kg.

Darunavir Krka sadržava djelatnu tvar darunavir.

Darunavir Krka je „generički lijek”. To znači da Darunavir Krka sadržava istu djelatnu tvar i djeluje na

isti način kao i „referentni lijek” koji je već odobren u Europskoj uniji (EU) pod nazivom Prezista. Više

informacija o generičkim lijekovima potražite u dokumentu s pitanjima i odgovorima ovdje.

Kako se Darunavir Krka koristi?

Darunavir Krka izdaje se samo na liječnički recept, a liječenje mora započeti zdravstveni radnik s

iskustvom u liječenju HIV-a.

Darunavir Krka dostupan je u obliku tableta. Lijek se uvijek uzima s niskim dozama ritonavira i u

kombinaciji s drugim lijekovima protiv virusa HIV-a, a uzima se uz obrok.

Darunavir Krka

EMA/23142/2018

Stranica 2/2

Kako djeluje Darunavir Krka?

Djelatna tvar u lijeku Darunavir Krka, darunavir, inhibitor je proteaze. On blokira proteazu, enzim koji

sudjeluje u razmnožavanju HIV-a. Kada je taj enzim blokiran, virus se ne razmnožava na uobičajen

način, što usporava njegovo umnožavanje u tijelu. Darunavir Krka uvijek se daje uz ritonavir. Ritonavir

smanjuje stopu razgradnje darunavira, čime se povećava razina darunavira u krvi. Time se omogućuje

djelotvorno liječenje i ujedno izbjegava veća doza darunavira.

Kad se uzima u kombinaciji s drugim lijekovima protiv HIV-a, Darunavir Krka smanjuje koncentraciju

HIV-a u krvi i održava je na niskoj razini. Darunavir Krka ne liječi infekciju HIV-om ni AIDS, no

liječenje HIV-a može odgoditi oštećenje imunosnog sustava te razvoj infekcija i bolesti povezanih s

AIDS-om.

Kako je Darunavir Krka ispitivan?

Ispitivanja o koristima i rizicima djelatne tvari pri odobrenoj primjeni već su provedena za referentni

lijek, Prezista, te ih ne treba ponavljati za lijek Darunavir Krka.

Kao i za svaki lijek, tvrtka je dostavila ispitivanja o kvaliteti lijeka Darunavir Krka. Tvrtka je provela i

ispitivanje koje je pokazalo da je lijek „bioekvivalentan” referentnom lijeku. Dva su lijeka

bioekvivalentna ako proizvode iste razine djelatne tvari u tijelu pa se stoga očekuje da imaju jednak

učinak.

Koje su koristi i rizici od lijeka Darunavir Krka?

Budući da je lijek Darunavir Krka generički lijek te da je bioekvivalentan referentnom lijeku, smatra se

da su njegove koristi i rizici isti kao i oni referentnog lijeka.

Zašto je lijek Darunavir Krka odobren?

Europska agencija za lijekove zaključila je kako je, u skladu sa zahtjevima EU-a, utvrđeno da lijek

Darunavir Krka posjeduje usporedivu kakvoću i da je bioekvivalentan lijeku Prezista. Stoga je stav

Agencije da korist nadmašuje identificirani rizik, kao i za lijek Prezista. Agencija je preporučila

izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka Darunavir Krka u promet u EU-u.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Darunavir Krka?

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i

učinkovite primjene lijeka Darunavir Krka nalaze se u sažetku opisa svojstava lijeka i u uputi o lijeku.

Ostale informacije o lijeku Darunavir Krka

Cjeloviti EPAR za lijek Darunavir Krka nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Više informacija

o liječenju lijekom Darunavir Krka pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a), odnosno obratite se

svojem liječniku ili ljekarniku.

Cjeloviti EPAR za referentni lijek također se nalazi na internetskim stranicama Agencije.

Uputu o lijeku: sastav, indikacije, doziranje, nuspojave, interakcija, trudnoća, dojenje

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Darunavir Krka 400 mg filmom obložene tablete

Darunavir Krka 800 mg filmom obložene tablete

darunavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Darunavir Krka i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Darunavir Krka

Kako uzimati Darunavir Krka

Moguće nuspojave

Kako čuvati Darunavir Krka

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Darunavir Krka i za što se koristi

Što je Darunavir Krka?

Darunavir Krka sadrži djelatnu tvar darunavir. Darunavir Krka je antiretrovirusni lijek koji se koristi

za liječenje infekcije uzrokovane virusom humane imunodeficijencije (HIV). Pripada skupini lijekova

nazvanih inhibitori proteaze. Darunavir Krka djeluje tako da smanjuje količinu virusa HIV-a u Vašem

tijelu. To će poboljšati Vaš imunološki sustav i smanjiti rizik od razvoja bolesti koje su vezane za HIV

infekciju.

Za što se koristi?

Tablete lijeka Darunavir Krka od 400 miligrama i 800 miligrama koriste se za liječenje odraslih i djece

(u dobi od 3 godine i starije, tjelesne težine najmanje 40 kilograma) koji su zaraženi HIV-om i

prethodno nisu uzimali antiretrovirusne lijekove.

u pojedinih bolesnika koji su već prije koristili antiretrovirusne lijekove (to će ustanoviti Vaš

liječnik).

Darunavir Krka se mora uzimati u kombinaciji s niskom dozom ritonavira i drugim lijekovima protiv

HIV-a. Liječnik će Vam objasniti koja je kombinacija lijekova najbolja za Vas.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Darunavir Krka

Nemojte uzimati Darunavir Krka

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

ako imate teške jetrene tegobe. Pitajte svog liječnika ako niste sigurni u težinu bolesti jetre.

Možda će biti potrebno učiniti neke dodatne pretrage.

Nemojte kombinirati Darunavir Krka ni s jednim od sljedećih lijekova

Ako uzimate neki od navedenih lijekova, pitajte svog liječnika o prebacivanju na drugi lijek.

Lijek

Svrha uzimanja lijeka

avanafil

liječenje erektilne disfunkcije

astemizol ili terfenadin

liječenje simptoma alergije

triazolam i oralni (uzima se kroz usta)

midazolam

pomaže Vam spavati i/ili ublažava

tjeskobu

cisaprid

liječenje nekih stanja želuca

kolhicin (ako imate tegobe s bubregom i/ili

jetrom)

liječenje gihta ili obiteljske mediteranske

vrućice

lurasidon, pimozid, kvetiapin ili sertindol

liječenje psihijatrijskih stanja

ergot alkaloidi kao što su ergotamin,

dihidroergotamin, ergometrin i

metilergonovin

liječenje migrenskih glavobolja

amiodaron, bepridil, dronedaron, kinidin i

ranolazin

liječenje određenih srčanih poremećaja

npr. abnormalni otkucaji srca

lovastatin, simvastatin i lomitapid

snižavanje razina kolesterola

rifampicin

liječenje nekih infekcija poput tuberkuloze

kombinirani lijek lopinavir/ritonavir

ovaj lijek protiv HIV-a pripada istoj

skupini kao i Darunavir Krka

elbasvir/grazoprevir

liječenje infekcije hepatitisom C

alfuzozin

liječenje povećanja prostate

sildenafil

liječenje povišenog krvnog tlaka u

plućnom krvotoku

tikagrelor

pomaže sprječavanju sljepljivanja krvnih

pločica pri liječenju bolesnika koji su u

prošlosti imali srčani udar

Nemojte kombinirati Darunavir Krka s pripravcima koji sadrže gospinu travu (Hypericum

perforatum).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Darunavir Krka.

Darunavir Krka neće izliječiti infekciju HIV-om. HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj

lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa

svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Osobe koje uzimaju Darunavir Krka i dalje mogu razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV

infekcijom. Morate se redovito javljati svom liječniku.

Osobe koje uzimaju Darunavir Krka mogu razviti kožni osip. Rijetko, ovaj osip može postati težak ili

potencijalno opasan po život. Molimo obratite se svom liječniku kad god dobijete osip.

U bolesnika koji uzimaju Darunavir Krka i raltegravir (za HIV infekciju) u kombinaciji, osipi (obično

blagi ili umjereni) se mogu javiti češće nego u bolesnika koji uzimaju samo jedan od ovih lijekova.

Objasnite liječniku svoje stanje PRIJE i TIJEKOM liječenja

Svakako provjerite sljedeće točke i upozorite liječnika odnosi li se neka od njih na Vas.

Upozorite liječnika ako ste prije imali tegobe s jetrom, uključujući infekciju hepatitisom B ili

C. Liječnik može procijeniti koliko je teška Vaša bolest jetre prije nego što odluči možete li

uzimati lijek Darunavir Krka.

Upozorite liječnika ako imate šećernu bolest. Darunavir Krka može povisiti razine šećera u

krvi.

Odmah upozorite liječnika ako uočite bilo kakve simptome infekcije (na primjer, povećane

limfne čvorove i vrućicu). U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom i

oportunističkom infekcijom u povijesti bolesti, ubrzo nakon početka liječenja protiv HIV-a

mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale zbog prijašnjih infekcija. Vjeruje se da ti simptomi

nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora organizma koje omogućava da se tijelo bori s

infekcijama koje su mogle biti prisutne bez vidljivih simptoma.

Nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije dodatno uz oportunističke

infekcije, također se mogu javiti autoimuni poremećaji (stanje u kojem imunosni sustav napada

zdravo tjelesno tkivo). Autoimuni poremećaji mogu se javiti mnogo mjeseci nakon početka

liječenja. Ako primijetite bilo koji simptom infekcije ili drugi simptom poput mišićne slabosti,

slabosti koja počinje u šakama i stopalima te se širi gore prema trupu tijela, lupanja srca,

tremora ili hiperaktivnosti, molimo Vas odmah obavijestite liječnika i zatražite potrebno

liječenje.

Upozorite liječnika ako imate hemofiliju. Darunavir Krka može povećati rizik krvarenja.

Upozorite liječnika ako ste alergični na sulfonamide (upotrebljavaju se npr. za liječenje nekih

infekcija).

Upozorite liječnika ako primijetite bilo kakve tegobe s mišićima ili kostima. U nekih bolesnika

koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može se razviti bolest kostiju koja se zove

osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva uzrokovano gubitkom opskrbe kostiju krvlju). Duljina

kombinirane antiretrovirusne terapije, korištenje kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška

imunosupresija, viši indeks tjelesne mase, između ostaloga, mogu biti neki od mnogih faktora

rizika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (osobito u

kuku, koljenu i ramenu) te teškoće pri kretanju. Primijetite li bilo koji od ovih simptoma,

molimo Vas obavijestite svog liječnika.

Stariji

Darunavir Krka je primjenjivan samo u ograničenog broja bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih.

Ako pripadate toj dobnoj skupini, molimo Vas da s liječnikom razmotrite smijete li uzimati lijek

Darunavir Krka.

Djeca i adolescenti

Tableta lijeka Darunavir Krka od 400 miligrama ili 800 miligrama nije namijenjena za primjenu u

djece mlađe od 3 godine ili tjelesne težine manje od 40 kilograma.

Drugi lijekovi i Darunavir Krka

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Postoje neki lijekovi koje ne smijete kombinirati s lijekom Darunavir Krka. Navedeni su gore pod

naslovom „Nemojte kombinirati Darunavir Krka ni s jednim od sljedećih lijekova“.

U većini se slučajeva Darunavir Krka može kombinirati s lijekovima protiv HIV-a koji pripadaju

drugoj skupini [npr. NRTI (nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze), NNRTI (ne-nukleozidni

inhibitori reverzne transkriptaze), antagonisti receptora CCR5 i IF (inhibitori fuzije)]. Darunavir Krka

s kobicistatom ili ritonavirom nije bio ispitan sa svim IP (inhibitori proteaze) i ne smije se uzimati s

drugim IP HIV-a. U nekim slučajevima možda će biti potrebno promijeniti doziranje drugih lijekova.

Stoga uvijek obavijestite liječnika ako uzimate druge lijekove protiv HIV-a i pažljivo slijedite upute

liječnika o tome koji se lijekovi mogu kombinirati.

Učinci lijeka Darunavir Krka mogu se smanjiti ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova. Upozorite

svog liječnika ako uzimate:

fenobarbital, fenitoin (sprječavaju epileptičke napadaje)

deksametazon (kortikosteroid)

efavirenz (HIV infekcija)

boceprevir (infekcija hepatitisom C)

rifapentin, rifabutin (lijekovi za liječenje nekih infekcija poput tuberkuloze)

sakvinavir (HIV infekcija).

Ako uzimate Darunavir Krka to može utjecati na učinke drugih lijekova. Obavijestite liječnika ako

uzimate:

amlodipin, diltiazem, dizopiramid, karvedilol, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol,

meksiletin, nifedipin, nikardipin, propafenon, timolol, verapamil (za bolest srca), jer se

terapijski učinak ili nuspojave tih lijekova mogu pojačati

apiksaban, dabigatran eteksilat, rivaroksaban, varfarin (smanjuje zgrušavanje krvi), jer

terapijski učinak ili nuspojave mogu biti izmijenjene; liječnik će Vam možda htjeti provjeriti

krvnu sliku

hormonska kontracepcija na bazi estrogena i hormonska nadomjesna terapija, jer im Darunavir

Krka može smanjiti učinkovitost. Za zaštitu od začeća, preporučuju se drugi oblici nehormonske

kontracepcije.

etinilestradiol/drospirenon. Darunavir Krka može povećati rizik od nastanka povišenih razina

kalija radi drospirenona.

-

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (za snižavanje razina kolesterola). Može biti povećan

rizik oštećenja mišićnog tkiva. Liječnik će procijeniti koji način liječenja povišenog kolesterola

najbolje odgovara Vašoj specifičnoj situaciji.

klaritromicin (antibiotik)

ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (za prigušivanje imunološkog sustava), s obzirom

na mogućnost pojačanog terapijskog učinka ili nuspojava tih lijekova. Liječnik će možda htjeti

učiniti neke dodatne pretrage.

kortikosteroidi uključujući betametazon, budezonid, flutikazon, mometazon, prednizon,

triamcinolon. Ovi lijekovi se koriste za liječenje alergija, astme, upalnih bolesti crijeva, upalnih

stanja očiju, zglobova i mišića i drugih upalnih stanja. Ako se ne mogu primijeniti alternativni

lijekovi, ovi lijekovi se smiju primjenjivati samo nakon medicinske procjene te uz pomni

liječnički nadzor zbog nuspojava kortikosteroida.

buprenorfin/nalokson (lijekovi za liječenje ovisnosti o opioidima)

salmeterol (lijek za liječenje astme)

artemeter/lumefantrin (kombinirani lijek za liječenje malarije)

dasatinib, everolimus, nilotinib, vinblastin, vinkristin (za liječenje raka)

sildenafil, tadalafil, vardenafil (za liječenje erektilne disfunkcije ili srčanog i plućnog

poremećaja koji se naziva plućna arterijska hipertenzija)

simeprevir (za liječenje infekcije hepatitisom C)

fentanil, oksikodon, tramadol (za liječenje boli).

Postoji mogućnost da će biti potrebno promijeniti doziranje drugih lijekova, s obzirom na mogućnost

promjene terapijskog učinka ili nuspojava tih lijekova ili lijeka Darunavir Krka kada se primjenjuju u

kombinaciji.

Upozorite liječnika ako uzimate:

alfentanil (snažan lijek protiv bolova kratkotrajnog djelovanja, koji se primjenjuje u obliku

injekcije kod operacija)

digoksin (za liječenje određenih srčanih poremećaja)

klaritromicin (antibiotik)

itrakonazol, izavukonazol, flukonazol, posakonazol, klotrimazol (za liječenje gljivičnih

infekcija). Vorikonazol se smije uzimati samo nakon medicinske procjene.

rifabutin (protiv bakterijskih infekcija)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (za erektilnu disfunkciju ili povišeni krvni tlak u plućnom

krvotoku)

amitriptilin, desipramin, imipramin, nortriptilin, paroksetin, sertralin, trazodon (za liječenje

depresije i tjeskobe)

-

maravirok (za liječenje HIV infekcije)

metadon (za liječenje ovisnosti o opijatima)

karbamazepin, klonazepam (za sprječavanje epileptičkih napadaja ili za liječenje određenih

vrsta neurološke boli)

kolhicin (za liječenje gihta ili obiteljske mediteranske vrućice)

bosentan (za liječenje povišenog krvnog tlaka u plućnom krvotoku)

-

buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam kada se koristi u obliku

injekcije, zolpidem (sedativi)

perfenazin, risperidon, tioridazin (za liječenje psihijatrijskih stanja)

metformin (za liječenje šećerne bolesti tipa 2).

Ovaj popis lijekova nije potpun. Recite svom liječniku za sve lijekove koje uzimate.

Darunavir Krka s hranom i pićem

Vidjeti dio 3 „Kako uzimati Darunavir Krka.“

Trudnoća i dojenje

Odmah upozorite liječnika ako ste trudni, planirate trudnoću ili ako dojite. Trudnice ili dojilje ne smiju

uzimati Darunavir Krka s ritonavirom osim ako to liječnik posebno ne odredi. Trudnice ili dojilje ne

smiju uzimati darunavir s kobicistatom.

Preporučuje se da žene zaražene HIV-om ne smiju dojiti djecu zbog mogućnosti prijenosa HIV-a na

dijete putem majčina mlijeka te zbog nepoznatih učinaka koje lijek može imati na Vaše dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako osjetite omaglicu nakon uzimanja lijeka Darunavir Krka, nemojte upravljati strojevima i nemojte

voziti.

3.

Kako uzimati Darunavir Krka

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik,

ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste

sigurni.

Čak i ako se osjećate bolje, nemojte prekidati uzimanje lijeka Darunavir Krka ili ritonavira bez da se

posavjetujete sa svojim liječnikom.

Nakon što je terapija započela, dozu ili oblik doziranja lijeka ne smijete mijenjati a terapija se ne smije

prekinuti bez da Vam je to savjetovao liječnik.

Tablete Darunavir Krka od 400 miligrama i 800 miligrama primjenjuju se samo za dostizanje režima

doziranja od 800 miligrama jedanput na dan.

Ovaj lijek je dostupan samo u obliku filmom obloženih tableta i nije prikladan za bolesnike koji ne

mogu gutati cijele tablete, na primjer za malu djecu. Za primjenu u tih bolesnika mora se provjeriti

dostupnost prikladnijih oblika koji sadrže darunavir.

Doza za odrasle koji prije nisu uzimali antiretrovirusne lijekove (to će odrediti Vaš liječnik)

Uobičajena doza lijeka Darunavir Krka je 800 miligrama (2 tablete koje sadrže 400 miligrama lijeka

Darunavir Krka ili 1 tableta koja sadrži 800 miligrama lijeka Darunavir Krka) jedanput na dan.

Lijek Darunavir Krka morate uzimati svaki dan i uvijek u kombinaciji sa 100 miligrama ritonavira i s

hranom. Darunavir Krka ne može pravilno djelovati bez ritonavira i hrane. Unutar 30 minuta prije

uzimanja lijeka Darunavir Krka i ritonavira morate pojesti obrok ili nešto prigristi. Vrsta hrane nije

važna. Čak i ako se osjećate bolje, nemojte prestati uzimati lijek Darunavir Krka i ritonavir bez

prethodnog razgovora s liječnikom.

Upute za odrasle

Uzimite dvije tablete od 400 miligrama u isto vrijeme ili jednu tabletu od 800 miligrama,

jedanput na dan, svaki dan.

Lijek Darunavir Krka uvijek uzimajte zajedno sa 100 miligrama ritonavira.

Lijek Darunavir Krka uzimajte s hranom.

Progutajte tablete s pićem poput vode ili mlijeka.

Ostale lijekove protiv HIV-a koje primjenjujete istodobno s lijekom Darunavir Krka i

ritonavirom uzimajte prema preporuci Vašeg liječnika.

Doza za odrasle koji su već prije uzimali antiretrovirusne lijekove (to će odrediti Vaš liječnik)

Možda ćete trebati drugačiju dozu lijeka Darunavir Krka koja se ne može primijeniti s ovim tabletama

od 400 miligrama ili 800 miligrama. Dostupne su druge jačine lijeka Darunavir Krka.

Doza može biti:

800 miligrama lijeka Darunavir Krka (2 tablete koje sadrže 400 miligrama lijeka Darunavir

Krka ili 1 tableta koja sadrži 800 miligrama lijeka Darunavir Krka) zajedno sa 100 miligrama

ritonavira jedanput na dan.

600 miligrama lijeka Darunavir Krka (1 tableta koja sadrži 600 miligrama lijeka Darunavir

Krka) zajedno sa 100 miligrama ritonavira dvaput na dan.

Molimo da se posavjetujete sa svojim liječnikom koja je doza za Vas odgovarajuća.

Doza za djecu u dobi od 3 godine i više, težine najmanje 40 kilograma koja nisu prethodno

uzimala antiretrovirusne lijekove (to će odrediti liječnik Vašeg djeteta)

Uobičajena doza lijeka Darunavir Krka je 800 miligrama (2 tablete koje sadrže 400 miligrama

lijeka Darunavir Krka ili 1 tableta koja sadrži 800 miligrama lijeka Darunavir Krka) zajedno sa

100 miligrama ritnavira jednaput na dan.

Doza za djecu u dobi od 3 godine i više, težine najmanje 40 kilograma koja su prethodno

uzimala antiretrovirusne lijekove (to će odrediti liječnik Vašeg djeteta)

Doza može biti:

800 miligrama lijeka Darunavir Krka (2 tablete koje sadrže 400 miligrama lijeka Darunavir

Krka ili 1 tableta koja sadrži 800 miligrama lijeka Darunavir Krka) zajedno sa 100 miligrama

ritonavira jedanput na dan.

600 miligrama lijeka Darunavir Krka (1 tableta koja sadrži 600 miligrama lijeka Darunavir

Krka) zajedno sa 100 miligrama ritonavira dva puta na dan.

Molimo razgovarajte sa svojim liječnikom o tome koja je prava doza za Vas.

Upute za djecu od 3 godine i više, težine najmanje 40 kilograma

Uzmite 800 miligrama lijeka Darunavir Krka (2 tablete koja sadrže 400 miligrama lijeka

Darunavir Krka ili 1 tableta koja sadrži 800 miligrama lijeka Darunavir Krka ) u isto vrijeme,

jedanput na dan, svaki dan.

Lijek Darunavir Krka uvijek uzimajte zajedno sa 100 miligrama ritonavira.

Lijek Darunavir Krka uzimajte s hranom.

Progutajte tablete s pićem poput vode ili mlijeka.

Ostale lijekove protiv HIV-a koje primjenjujete istodobno s lijekom Darunavir Krka i

ritonavirom, uzimajte prema preporuci Vašeg liječnika.

Ako uzmete više lijeka Darunavir Krka nego što ste trebali

Odmah kontaktirajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Darunavir Krka

Ako primijetite da niste uzeli lijek unutar 12 sati, tablete morate uzeti odmah, uvijek s ritonavirom i

hranom. Ako primijetite da ste propustili uzeti lijek nakon 12 sati, preskočite propuštenu dozu i

uzmite iduću dozu u sljedećem redovnom terminu za uzimanje lijeka. Nemojte uzeti dvostruku dozu

kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Nemojte prestati uzimati lijek Darunavir Krka bez prethodnog razgovora s liječnikom

Uz lijekove HIV-a možete se početi osjećati bolje. Čak i ako se osjećate bolje, nemojte prestati uzimati

lijek Darunavir Krka. Najprije razgovarajte sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi.

To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi

katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Obavijestite liječnika ako dobijete bilo koju od sljedećih nuspojava.

Bile su prijavljene tegobe s jetrom, koje ponekad mogu biti teške. Prije započinjanja lijeka Darunavir

Krka liječnik Vam treba napraviti krvne pretrage. Ako imate infekciju kroničnim hepatitisom B ili C,

liječnik Vam češće treba provjeravati krvnu sliku, jer imate povećanu mogućnost razvoja tegoba s

jetrom. Razgovarajte sa svojim liječnikom o znakovima i simptomima tegoba s jetrom. Oni mogu

uključiti žutu boju kože ili bjeloočnica, tamnu mokraću (boje čaja), blijede stolice (pokreti crijeva),

mučninu, povraćanje, gubitak apetita ili bol, probadanje ili bol i nelagodu na desnoj strani u predjelu

ispod rebara.

Kožni osip (češće se javlja u kombinaciji s raltegravirom), svrbež. Osip je obično blag do umjeren.

Osip na koži može biti i simptom rijetkog teškog stanjaVažno je da razgovarate s liječnikom ako se

pojavi osip. Liječnik će Vam savjetovati što učiniti vezano uz pojavu simptoma i morate li prestati s

uzimanjem lijeka Darunavir Krka.

Ostale teške nuspojave bile su šećerna bolest (često) i upala gušterače (manje često).

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

proljev.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

povraćanje, mučnina, bol u trbuhu ili nadutost trbuha, probavne tegobe, vjetrovi

glavobolja, umor, omaglica, omamljenost, utrnulost, trnci ili bolovi u rukama ili stopalima,

gubitak snage, poteškoće s usnivanjem.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

bol u prsnom košu, promjene u elektrokardiogramu, brzi otkucaji srca

smanjena ili nenormalna osjetljivost kože, mravci i trnci, poremećaj pažnje, gubitak pamćenja,

problemi s ravnotežom

otežano disanje, kašalj, krvarenje iz nosa, nadraženost grla

upala želuca ili ustiju, žgaravica, dizanje želuca, suha usta, nelagoda u trbuhu, zatvor,

podrigivanje

zatajenje bubrega, bubrežni kamenci, otežano mokrenje, često ili prekomjerno mokrenje, katkad

i noću

koprivnjača, teško oticanje kože i drugih tkiva (najčešće usnica ili očiju), ekcem, prekomjerno

znojenje, noćno znojenje, gubitak kose, akne, ljuskasta koža, obojenje noktiju

bolovi u mišićima, grčevi u mišićima ili slabost, bolovi u udovima, osteoporoza

usporavanje funkcije štitnjače, može se vidjeti iz rezultata krvnih pretraga

povišeni krvni tlak, naleti vrućine

crvene ili suhe oči

vrućica, oticanje nogu zbog nakupljanja tekućine, opća slabost, razdražljivost, bol

simptomi infekcije, herpes simpleks

erektilna disfunkcija, povećanje dojki

teškoće sa spavanjem, pospanost, depresija, tjeskoba, abnormalni snovi, smanjeni spolni nagon.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

reakcija koja se naziva DRESS [teški osip, koji može biti praćen vrućicom, umorom, oticanjem

lica ili limfnih čvorova, povišenjem eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica), učincima na jetru,

bubreg ili pluća]

srčani udar, spori otkucaji srca, osjećaj lupanja srca

poremećaj vida

zimica, nenormalno osjećanje

osjećaj smetenosti ili dezorijentacije, promijenjeno raspoloženje, nemir

nesvjestica, epileptički napadaji, promjene ili gubitak okusa

ranice u ustima, povraćanje krvi, upala usnica, suhe usnice, obložen jezik

curenje nosa

oštećenja kože, suha koža

ukočenost mišića ili zglobova, bolovi u zglobovima s ili bez upale

promjene nekih vrijednosti stanica ili kemijskih nalaza u Vašoj krvi. To se može vidjeti iz

rezultata krvnih pretraga i/ili pretraga mokraće. Vaš će Vam liječnik to pojasniti. Primjer je

porast broja nekih bijelih krvnih stanica.

Neke su nuspojave tipične za lijekove protiv HIV-a koji spadaju u istu skupinu kao i Darunavir Krka.

To su:

bol u mišićima, osjetljivost na dodir ili slabost. U rijetkim slučajevima ovi su poremećaji mišića

bili ozbiljni.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Darunavir Krka

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Držite bočicu čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 1 mjesec.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Darunavir Krka sadrži

Djelatna tvar je darunavir. Jedna filmom obložena tableta sadrži 400 mg ili 800 mg darunavira.

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, krospovidon, hidroksipropilceluloza, koloidni

bezvodni silicijev dioksid, silicificirana mikrokristalična celuloza (mikrokristalična celuloza,

koloidni bezvodni silicijev dioksid) i magnezijev stearat (E470b) u jezgri tablete te poli(vinilni

alkohol), makrogol, titanijev dioksid (E171), talk (E553b), žuti željezov oksid (E172) – samo za

400 mg filmom obložene tablete i crveni željezov oksid (E172) u film ovojnici tablete.

Kao Darunavir Krka izgleda i sadržaj pakiranja

Darunavir Krka 400 mg filmom obložene tablete (tablete):

Žućkastosmeđe, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete (tablete), s utisnutom oznakom S1 na

jednoj strani. Dimenzija tablete: 17 x 8,5 mm.

Darunavir Krka 800 mg filmom obložene tablete (tablete):

Smećkastocrvene, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete (tablete), s utisnutom oznakom S3 na

jednoj strani. Dimenzija tablete: 20 x 10 mm.

Darunavir Krka 400 mg filmom obložene tablete dostupne su u bočicama koje sadrže 30 filmom

obloženih tableta (1 bočica s 30 filmom obloženih tableta), 60 filmom obloženih tableta (2 bočice s

30 filmom obloženih tableta), 90 filmom obloženih tableta (3 bočice s 30 filmom obloženih tableta) i

180 filmom obloženih tableta (6 bočica s 30 filmom obloženih tableta) u kutiji.

Darunavir Krka 800 mg filmom obložene tablete dostupne su u bočicama koje sadrže 30 filmom

obloženih tableta (1 bočica s 30 filmom obloženih tableta) i 90 filmom obloženih tableta (3 bočice s

30 filmom obloženih tableta) u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođači

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Krka UK Ltd.

Tel: +44 (0)207 400 3352

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Darunavir Krka 600 mg filmom obložene tablete

darunavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Darunavir Krka i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete uzimati Darunavir Krka

Kako uzimati Darunavir Krka

Moguće nuspojave

Kako čuvati Darunavir Krka

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Darunavir Krka i za što se koristi

Što je Darunavir Krka?

Darunavir Krka sadrži djelatnu tvar darunavir. Darunavir Krka je antiretrovirusni lijek koji se koristi

za liječenje infekcije uzrokovane virusom humane imunodeficijencije (HIV). Pripada skupini lijekova

nazvanih inhibitori proteaze. Darunavir Krka djeluje tako da smanjuje količinu virusa HIV-a u Vašem

tijelu. To će poboljšati Vaš imunološki sustav i smanjiti rizik od razvoja bolesti koje su vezane za HIV

infekciju.

Za što se koristi?

Darunavir Krka se koristi za liječenje odraslih i djece u dobi od 3 godine i starije, tjelesne težine

najmanje 15 kilograma, koji su zaraženi HIV-om te su prethodno koristili druge antiretrovirusne

lijekove.

Darunavir Krka se mora uzimati u kombinaciji s niskom dozom ritonavira i drugim lijekovima protiv

HIV-a. Liječnik će Vam objasniti koja je kombinacija lijekova najbolja za Vas.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Darunavir Krka

Nemojte uzimati Darunavir Krka

ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),

ako imate teške jetrene tegobe. Pitajte svog liječnika ako niste sigurni u težinu bolesti jetre.

Možda će biti potrebno učiniti neke dodatne pretrage.

Nemojte kombinirati Darunavir Krka ni s jednim od sljedećih lijekova

Ako uzimate neki od navedenih lijekova, pitajte svog liječnika o prebacivanju na drugi lijek.

Lijek

Svrha uzimanja lijeka

avanafil

liječenje erektilne disfunkcije

astemizol ili terfenadin

liječenje simptoma alergije

triazolam i oralni (uzima se kroz usta)

midazolam

pomaže Vam spavati i/ili ublažava

tjeskobu

cisaprid

liječenje nekih stanja želuca

kolhicin (ako imate tegobe s bubregom i/ili

jetrom)

liječenje gihta ili obiteljske mediteranske

vrućice

lurasidon, pimozid, kvetiapin ili sertindol

liječenje psihijatrijskih stanja

ergot alkaloidi kao što su ergotamin,

dihidroergotamin, ergometrin i

metilergonovin

liječenje migrenskih glavobolja

amiodaron, bepridil, dronedaron, kinidin i

ranolazin

liječenje određenih srčanih poremećaja

npr. abnormalni otkucaji srca

lovastatin, simvastatin i lomitapid

snižavanje razina kolesterola

rifampicin

liječenje nekih infekcija poput tuberkuloze

kombinirani lijek lopinavir/ritonavir

ovaj lijek protiv HIV-a pripada istoj

skupini kao i Darunavir Krka

elbasvir/grazoprevir

liječenje infekcije hepatitisom C

alfuzozin

liječenje povećanja prostate

sildenafil

liječenje povišenog krvnog tlaka u

plućnom krvotoku

tikagrelor

pomaže sprječavanju sljepljivanja krvnih

pločica pri liječenju bolesnika koji su u

prošlosti imali srčani udar

Nemojte kombinirati Darunavir Krka s pripravcima koji sadrže gospinu travu (Hypericum

perforatum).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Darunavir Krka.

Darunavir Krka neće izliječiti infekciju HIV-om. HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj

lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa

svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

Osobe koje uzimaju Darunavir Krka i dalje mogu razvijati infekcije ili druge bolesti povezane s HIV

infekcijom. Morate se redovito javljati svom liječniku.

Osobe koje uzimaju Darunavir Krka mogu razviti kožni osip. Rijetko, ovaj osip može postati težak ili

potencijalno opasan po život. Molimo obratite se svom liječniku kad god dobijete osip.

U bolesnika koji uzimaju Darunavir Krka i raltegravir (za HIV infekciju) u kombinaciji, osipi (obično

blagi ili umjereni) mogu se javiti češće nego u bolesnika koji uzimaju samo jedan od ovih lijekova.

Objasnite liječniku svoje stanje PRIJE i TIJEKOM liječenja

Svakako provjerite sljedeće točke i upozorite liječnika odnosi li se neka od njih na Vas.

Upozorite liječnika ako ste prije imali tegobe s jetrom, uključujući infekciju hepatitisom B ili

C. Liječnik može procijeniti koliko je teška Vaša bolest jetre prije nego što odluči možete li

uzimati lijek Darunavir Krka.

Upozorite liječnika ako imate šećernu bolest. Darunavir Krka može povisiti razine šećera u

krvi.

Odmah upozorite liječnika ako uočite bilo kakve simptome infekcije (na primjer, povećane

limfne čvorove i vrućicu). U nekih bolesnika s uznapredovalom HIV infekcijom i

oportunističkom infekcijom u povijesti bolesti, ubrzo nakon početka liječenja protiv HIV-a

mogu se pojaviti znakovi i simptomi upale zbog prijašnjih infekcija. Vjeruje se da ti simptomi

nastaju zbog poboljšanja imunološkog odgovora organizma koje omogućava da se tijelo bori s

infekcijama koje su mogle biti prisutne bez vidljivih simptoma.

Nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije dodatno uz oportunističke

infekcije, također se mogu javiti autoimuni poremećaji (stanje u kojem imunosni sustav napada

zdravo tjelesno tkivo). Autoimuni poremećaji mogu se javiti mnogo mjeseci nakon početka

liječenja. Ako primijetite bilo koji simptom infekcije ili drugi simptom poput mišićne slabosti,

slabosti koja počinje u šakama i stopalima te se širi gore prema trupu tijela, lupanja srca,

tremora ili hiperaktivnosti, molimo Vas odmah obavijestite liječnika i zatražite potrebno

liječenje.

Upozorite liječnika ako imate hemofiliju. Darunavir Krka može povećati rizik krvarenja.

Upozorite liječnika ako ste alergični na sulfonamide (upotrebljavaju se npr. za liječenje nekih

infekcija).

Upozorite liječnika ako primijetite bilo kakve tegobe s mišićima ili kostima. U nekih bolesnika

koji uzimaju kombiniranu antiretrovirusnu terapiju može se razviti bolest kostiju koja se zove

osteonekroza (odumiranje koštanog tkiva uzrokovano gubitkom opskrbe kostiju krvlju). Duljina

kombinirane antiretrovirusne terapije, korištenje kortikosteroida, konzumiranje alkohola, teška

imunosupresija, viši indeks tjelesne mase, između ostaloga, mogu biti neki od mnogih faktora

rizika za razvoj ove bolesti. Znakovi osteonekroze su ukočenost zglobova, bolovi (osobito u

kuku, koljenu i ramenu) te teškoće pri kretanju. Primijetite li bilo koji od ovih simptoma,

molimo Vas obavijestite svog liječnika.

Stariji

Darunavir Krka je primjenjivan samo kod ograničenog broja bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih.

Ako pripadate toj dobnoj skupini, molimo Vas da s liječnikom razmotrite smijete li uzimati lijek

Darunavir Krka.

Djeca

Darunavir Krka nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 3 godine ili tjelesne težine manje od

15 kilograma.

Drugi lijekovi i Darunavir Krka

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Postoje neki lijekovi koje ne smijete kombinirati s lijekom Darunavir Krka. Navedeni su gore pod

naslovom „Nemojte kombinirati Darunavir Krka ni s jednim od sljedećih lijekova“.

U većini se slučajeva Darunavir Krka može kombinirati s lijekovima protiv HIV-a koji pripadaju

drugoj skupini [npr. NRTI (nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze), NNRTI (ne-nukleozidni

inhibitori reverzne transkriptaze), antagonisti receptora CCR5 i IF (inhibitori fuzije)]. Darunavir Krka

s ritonavirom nije bio ispitan sa svim IP (inhibitori proteaze) i ne smije se uzimati s drugim IP HIV-a.

U nekim slučajevima možda će biti potrebno promijeniti doziranje drugih lijekova. Stoga uvijek

obavijestite liječnika ako uzimate druge lijekove protiv HIV-a i pažljivo slijedite upute liječnika o

tome koji se lijekovi mogu kombinirati.

Učinci lijeka Darunavir Krka mogu se smanjiti ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova. Upozorite

svog liječnika ako uzimate:

fenobarbital, fenitoin (sprječavaju epileptičke napadaje)

deksametazon (kortikosteroid)

efavirenz (HIV infekcija)

boceprevir (infekcija hepatitisom C)

rifapentin, rifabutin (lijekovi za liječenje nekih infekcija poput tuberkuloze)

sakvinavir (HIV infekcija).

Ako uzimate Darunavir Krka to može utjecati na učinke drugih lijekova. Obavijestite liječnika ako

uzimate:

amlodipin, diltiazem, dizopiramid, karvedilol, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol,

meksiletin, nifedipin, nikardipin, propafenon, timolol, verapamil (za bolest srca), jer se

terapijski učinak ili nuspojave tih lijekova mogu pojačati

apiksaban, dabigatran eteksilat, rivaroksaban, varfarin (smanjuje zgrušavanje krvi), jer

terapijski učinak ili nuspojave mogu biti izmijenjene; liječnik će Vam možda htjeti provjeriti

krvnu sliku

hormonska kontracepcija na bazi estrogena i hormonska nadomjesna terapija, jer im Darunavir

Krka može smanjiti učinkovitost. Za zaštitu od začeća, preporučuju se drugi oblici nehormonske

kontracepcije.

etinilestradiol/drospirenon. Darunavir Krka može povećati rizik od nastanka povišenih razina

kalija radi drospirenona.

-

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (za snižavanje razina kolesterola). Može biti povećan

rizik oštećenja mišićnog tkiva. Liječnik će procijeniti koji način liječenja povišenog kolesterola

najbolje odgovara Vašoj specifičnoj situaciji.

klaritromicin (antibiotik)

ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (za prigušivanje imunološkog sustava), s obzirom

na mogućnost pojačanog terapijskog učinka ili nuspojava tih lijekova. Liječnik će možda htjeti

učiniti neke dodatne pretrage.

kortikosteroidi uključujući betametazon, budezonid, flutikazon, mometazon, prednizon,

triamcinolon. Ovi lijekovi se koriste za liječenje alergija, astme, upalnih bolesti crijeva, upalnih

stanja očiju, zglobova i mišića i drugih upalnih stanja. Ako se ne mogu primijeniti alternativni

lijekovi, ovi lijekovi se smiju primjenjivati samo nakon medicinske procjene te uz pomni

liječnički nadzor zbog nuspojava kortikosteroida.

buprenorfin/nalokson (lijekovi za liječenje ovisnosti o opioidima)

salmeterol (lijek za liječenje astme)

artemeter/lumefantrin (kombinirani lijek za liječenje malarije)

dasatinib, everolimus, nilotinib, vinblastin, vinkristin (za liječenje raka)

sildenafil, tadalafil, vardenafil (za liječenje erektilne disfunkcije ili srčanog i plućnog

poremećaja koji se naziva plućna arterijska hipertenzija)

simeprevir (za liječenje infekcije hepatitisom C)

fentanil, oksikodon, tramadol (za liječenje boli).

Postoji mogućnost da će biti potrebno promijeniti doziranje drugih lijekova, s obzirom na mogućnost

promjene terapijskog učinka ili nuspojava tih lijekova ili lijeka Darunavir Krka kada se primjenjuju u

kombinaciji.

Upozorite liječnika ako uzimate:

alfentanil (snažan lijek protiv bolova kratkotrajnog djelovanja, koji se primjenjuje u obliku

injekcije kod operacija)

digoksin (za liječenje određenih srčanih poremećaja)

klaritromicin (antibiotik)

itrakonazol, izavukonazol, flukonazol, posakonazol, klotrimazol (za liječenje gljivičnih

infekcija). Vorikonazol se smije uzimati samo nakon medicinske procjene.

rifabutin (protiv bakterijskih infekcija)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (za erektilnu disfunkciju ili povišeni krvni tlak u plućnom

krvotoku)

amitriptilin, desipramin, imipramin, nortriptilin, paroksetin, sertralin, trazodon (za liječenje

depresije i tjeskobe)

-

maravirok (za liječenje HIV infekcije)

metadon (za liječenje ovisnosti o opijatima)

karbamazepin, klonazepam (za sprječavanje epileptičkih napadaja ili za liječenje određenih

vrsta neurološke boli)

kolhicin (za liječenje gihta ili obiteljske mediteranske vrućice)

bosentan (za liječenje povišenog krvnog tlaka u plućnom krvotoku)

-

buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam kada se koristi u obliku

injekcije, zolpidem (sedativi)

perfenazin, risperidon, tioridazin (za liječenje psihijatrijskih stanja).

Ovaj popis lijekova nije potpun. Recite svom liječniku za sve lijekove koje uzimate.

Darunavir Krka s hranom i pićem

Vidjeti dio 3 „Kako uzimati Darunavir Krka.“

Trudnoća i dojenje

Odmah upozorite liječnika ako ste trudni, planirate trudnoću ili ako dojite. Trudnice ili dojilje ne smiju

uzimati Darunavir Krka s ritonavirom osim ako to liječnik posebno ne odredi. Trudnice ili dojilje ne

smiju uzimati darunavir s kobicistatom.

Preporučuje se da žene zaražene HIV-om ne smiju dojiti djecu zbog mogućnosti prijenosa HIV-a na

dijete putem majčina mlijeka te zbog nepoznatih učinaka koje lijek može imati na Vaše dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako osjetite omaglicu nakon uzimanja lijeka Darunavir Krka, nemojte upravljati strojevima i nemojte

voziti.

3.

Kako uzimati Darunavir Krka

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik,

ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste

sigurni.

Čak i ako se osjećate bolje, nemojte prekidati uzimanje lijeka Darunavir Krka ili ritonavira bez da se

posavjetujete sa svojim liječnikom.

Nakon što je terapija započela, dozu ili oblik doziranja lijeka ne smijete mijenjati a terapija se ne smije

prekinuti bez da Vam je to savjetovao liječnik.

Darunavir Krka 600 mg filmom obložene tablete ne smiju se žvakati ili lomiti. Ova jačina nije

prikladna za doziranje ispod 600 mg. Nije moguće primijeniti sva pedijatrijska doziranja ovim

lijekom. Dostupne su druge jačine tableta i oblici darunavira.

Doza za odrasle koji prije nisu uzimali antiretrovirusne lijekove (to će odrediti Vaš liječnik)

Trebat ćete drugačiju dozu lijeka Darunavir Krka koja se ne može primijeniti ovim tabletama od

600 miligrama. Darunavir Krka je dostupan i u drugim jačinama.

Doza za odrasle koji su već prije uzimali antiretrovirusne lijekove (to će odrediti Vaš liječnik)

Doza može biti:

600 miligrama lijeka Darunavir Krka (1 tableta koja sadrži 600 miligrama lijeka Darunavir

Krka) zajedno sa 100 miligrama ritonavira dvaput na dan.

800 miligrama lijeka Darunavir Krka (2 tablete koje sadrže 400 miligrama lijeka Darunavir

Krka ili 1 tableta koja sadrži 800 miligrama lijeka Darunavir Krka) zajedno sa 100 miligrama

ritonavira jedanput na dan.

Tablete lijeka Darunavir Krka od 400 milligrama i 800 milligrama treba primjenjivati samo da

se dosegne režim doziranja od 800 miligrama jedanput na dan.

Molimo da se posavjetujete sa svojim liječnikom koja je doza za Vas odgovarajuća.

Upute za odrasle

Lijek Darunavir Krka uvijek uzimajte zajedno s ritonavirom. Darunavir Krka ne može pravilno

djelovati bez ritonavira.

Ujutro uzmite jednu tabletu lijeka Darunavir Krka od 600 miligrama zajedno sa 100 miligrama

ritonavira.

Navečer uzmite jednu tabletu lijeka Darunavir Krka od 600 miligrama zajedno sa

100 miligrama ritonavira.

Lijek Darunavir Krka uzimajte s hranom. Darunavir Krka ne može pravilno djelovati bez hrane.

Vrsta hrane nije važna.

Progutajte tablete s pićem poput vode ili mlijeka.

Doza za djecu u dobi od 3 godine i više, težine najmanje 15 kilograma koja prethodno nisu

uzimala antiretrovirusne lijekove (to će odrediti liječnik Vašeg djeteta)

Liječnik će odrediti pravu dozu koja se uzima jedanput na dan na temelju težine djeteta (vidjeti tablicu

ispod). Ova doza ne smije prekoračiti preporučenu dozu za odrasle, što je 800 miligrama lijeka

Darunavir Krka zajedno sa 100 miligrama ritonavira jedanput na dan.

Liječnik će Vas informirati koliko Darunavir Krka tableta i koliko ritonavira (kapsula, tableta ili

otopine) dijete mora uzeti.

Težina

Jedna doza darunavira je

Jedna doza ritonavira

a

je

između 15 i 30 kilograma

600 miligrama

100 miligrama

između 30 i 40 kilograma

675 miligrama

100 miligrama

Više od 40 kilograma

800 miligrama

100 miligrama

oralna otopina ritonavira: 80 miligrama po mililitru

Doza za djecu u dobi od 3 godine starosti i više, težine najmanje 15 kilograma koja su prethodno

uzimala antiretrovirusne lijekove (to će odrediti liječnik Vašeg djeteta)

Liječnik će odrediti pravu dozu na osnovi tjelesne težine djeteta (vidjeti tablicu ispod). Liječnik će

odrediti je li za dijete prikladno doziranje od jedanput na dan ili dvaput na dan. Ova doza ne smije

prijeći preporučenu dozu za odrasle, koja je 600 miligrama lijeka Darunavir Krka zajedno sa

100 miligrama ritonavira dvaput na dan ili 800 miligrama lijeka Darunavir Krka zajedno sa

100 miligrama ritonavira jedanput na dan. Liječnik će odrediti koliko tableta lijeka Darunavir Krka i

koliko ritonavira (kapsula, tableta ili otopine) dijete mora uzimati. Dostupne su i tablete manjih jačina

kojima se može dosegnuti odgovarajući režim doziranja lijeka.

Liječnik će odrediti jesu li za Vaše dijete prikladne tablete lijeka Darunavir Krka.

Doziranje dvaput na dan

Težina

Jedna doza je

između 15 i 30 kilograma

375 miligrama darunavira + 50 miligrama

ritonavira dvaput na dan

između 30 i 40 kilograma

450 miligrama darunavira + 60 miligrama

ritonavira dvaput na dan

više od 40 kilograma*

600 miligrama darunavira + 100 miligrama

ritonavira dvaput na dan

Za djecu od 12 ili više godina težine najmanje 40 kilograma, liječnik Vašeg djeteta će odrediti može li se uzimati doziranje

lijeka Darunavir Krka od 800 miligrama jedanput na dan. To se ne može primijeniti s ovim tabletama od 600 miligrama.

Dostupne su druge jačine lijeka Darunavir Krka.

Doziranje jedanput na dan

Težina

Jedna doza darunavira je

Jedna doza ritonavira

a

je

između 15 i 30 kilograma

600 miligrama

100 miligrama

između 30 i 40 kilograma

675 miligrama

100 miligrama

više od 40 kilograma

800 miligrama

100 miligrama

oralna otopina ritonavira: 80 miligrama po mililitru

Upute za djecu

Dijete uvijek mora uzimati lijek Darunavir Krka zajedno s ritonavirom. Darunavir Krka ne

može pravilno djelovati bez ritonavira.

Dijete mora uzimati odgovarajuće doze lijeka Darunavir Krka i ritonavira dvaput na dan ili

jedanput na dan. Ako je Darunavir Krka propisan dvaput na dan dijete mora uzeti jednu dozu

ujutro, a jednu dozu navečer. Liječnik Vašeg djeteta će odrediti prikladni režim doziranja za

Vaše dijete.

Dijete mora uzimati lijek Darunavir Krka s hranom. Darunavir Krka ne može pravilno djelovati

bez hrane. Vrsta hrane nije važna.

Dijete mora progutati tablete s pićem poput vode ili mlijeka.

Ako uzmete više lijeka Darunavir Krka nego što ste trebali

Odmah kontaktirajte svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Darunavir Krka

Ako primijetite da niste uzeli lijek unutar 6 sati, tablete morate uzeti odmah, uvijek s ritonavirom i

hranom. Ako primijetite da ste propustili uzeti lijek nakon 6 sati, preskočite propuštenu dozu i uzmite

iduću dozu u sljedećem redovnom terminu za uzimanje lijeka. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako

biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Darunavir Krka

Uz lijekove protiv HIV-a možete se početi osjećati bolje. Čak i ako se osjećate bolje, nemojte prestati

uzimati lijek Darunavir Krka. Najprije razgovarajte sa svojim liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi.

To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi

katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Obavijestite liječnika ako dobijete bilo koju od sljedećih nuspojava.

Bile su prijavljene tegobe s jetrom, koje ponekad mogu biti teške. Prije započinjanja lijeka Darunavir

Krka liječnik Vam treba napraviti krvne pretrage. Ako imate infekciju kroničnim hepatitisom B ili C,

liječnik Vam češće treba provjeravati krvnu sliku, jer imate povećanu mogućnost razvoja tegoba s

jetrom. Razgovarajte sa svojim liječnikom o znakovima i simptomima tegoba s jetrom. Oni mogu

uključiti žutu boju kože ili bjeloočnica, tamnu mokraću (boje čaja), blijede stolice (pokreti crijeva),

mučninu, povraćanje, gubitak apetita ili bol, probadanje ili bol i nelagodu na desnoj strani u predjelu

ispod rebara.

Kožni osip (češće se javlja u kombinaciji s raltegravirom), svrbež. Osip je obično blag do umjeren.

Osip na koži može biti i simptom rijetkog teškog stanja. Stoga je važno da razgovarate s liječnikom

ako se pojavi osip. Liječnik će Vam savjetovati što učiniti vezano uz pojavu simptoma i morate li

prestati s uzimanjem lijeka Darunavir Krka.

Ostale teške nuspojave bile su šećerna bolest (često) i upala gušterače (manje često).

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

proljev.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

povraćanje, mučnina, bol u trbuhu ili nadutost trbuha, probavne tegobe, vjetrovi

glavobolja, umor, omaglica, omamljenost, utrnulost, trnci ili bolovi u rukama ili stopalima,

gubitak snage, poteškoće s usnivanjem.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

bol u prsnom košu, promjene u elektrokardiogramu, brzi otkucaji srca

smanjena ili nenormalna osjetljivost kože, mravci i trnci, poremećaj pažnje, gubitak pamćenja,

problemi s ravnotežom

otežano disanje, kašalj, krvarenje iz nosa, nadraženost grla

upala želuca ili ustiju, žgaravica, dizanje želuca, suha usta, nelagoda u trbuhu, zatvor,

podrigivanje

zatajenje bubrega, bubrežni kamenci, otežano mokrenje, često ili prekomjerno mokrenje, katkad

i noću

koprivnjača, teško oticanje kože i drugih tkiva (najčešće usnica ili očiju), ekcem, prekomjerno

znojenje, noćno znojenje, gubitak kose, akne, ljuskasta koža, obojenje noktiju

bolovi u mišićima, grčevi u mišićima ili slabost, bolovi u udovima, osteoporoza

usporavanje funkcije štitnjače, može se vidjeti iz rezultata krvnih pretraga

povišeni krvni tlak, naleti vrućine

crvene ili suhe oči

vrućica, oticanje nogu zbog nakupljanja tekućine, opća slabost, razdražljivost, bol

simptomi infekcije, herpes simpleks

erektilna disfunkcija, povećanje dojki

teškoće sa spavanjem, pospanost, depresija, tjeskoba, abnormalni snovi, smanjeni spolni nagon.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

reakcija koja se naziva DRESS [teški osip, koji može biti praćen vrućicom, umorom, oticanjem

lica ili limfnih čvorova, povišenjem eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica), učincima na jetru,

bubreg ili pluća]

srčani udar, spori otkucaji srca, osjećaj lupanja srca

poremećaj vida

zimica, nenormalno osjećanje

osjećaj smetenosti ili dezorijentacije, promijenjeno raspoloženje, nemir

nesvjestica, epileptički napadaji, promjene ili gubitak okusa

ranice u ustima, povraćanje krvi, upala usnica, suhe usnice, obložen jezik

curenje nosa

oštećenja kože, suha koža

ukočenost mišića ili zglobova, bolovi u zglobovima s ili bez upale

promjene nekih vrijednosti stanica ili kemijskih nalaza u Vašoj krvi. To se može vidjeti iz

rezultata krvnih pretraga i/ili pretraga mokraće. Vaš će Vam liječnik to pojasniti. Primjer je

porast broja nekih bijelih krvnih stanica.

Neke su nuspojave tipične za lijekove protiv HIV-a koji spadaju u istu skupinu kao i Darunavir Krka.

To su:

bol u mišićima, osjetljivost na dodir ili slabost. U rijetkim slučajevima ovi su poremećaji mišića

bili ozbiljni.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Darunavir Krka

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake

EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Držite bočicu čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 1 mjesec.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Darunavir Krka sadrži

Djelatna tvar je darunavir. Jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg darunavira.

Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza, krospovidon, hidroksipropilceluloza, koloidni

bezvodni silicijev dioksid, silicificirana mikrokristalična celuloza (mikrokristalična celuloza,

koloidni bezvodni silicijev dioksid) i magnezijev stearat (E470b) u jezgri tablete te poli(vinilni

alkohol), makrogol, titanijev dioksid (E171), talk (E553b), žuti željezov oksid (E172) i crveni

željezov oksid (E172) u film ovojnici tablete.

Kako Darunavir Krka izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložene tablete (tablete) su narančastosmeđe, ovalne, bikonveksne, s utisnutom oznakom S2

na jednoj strani. Dimenzija tablete: 19,5 x 10 mm.

Darunavir Krka dostupne su u bočicama koje sadrže 30 filmom obloženih tableta (1 bočica s

30 filmom obloženih tableta), 60 filmom obloženih tableta (2 bočice s 30 filmom obloženih tableta),

90 filmom obloženih tableta (3 bočice s 30 filmom obloženih tableta) i 180 filmom obloženih tableta

(6 bočica s 30 filmom obloženih tableta) u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvođači

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Krka UK Ltd.

Tel: +44 (0)207 400 3352

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove: http://www.ema.europa.eu.

11-2-2019

Dasselta (Krka d. d., Novo mesto)

Dasselta (Krka d. d., Novo mesto)

Dasselta (Active substance: desloratadine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)1072 of Mon, 11 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

11-2-2019

Tolucombi (Krka d. d., Novo mesto)

Tolucombi (Krka d. d., Novo mesto)

Tolucombi (Active substance: telmisartan/hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)1040 of Mon, 11 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

4-2-2019

Vizarsin (Krka d. d., Novo mesto)

Vizarsin (Krka d. d., Novo mesto)

Vizarsin (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)860 of Mon, 04 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2019


Summary of opinion: Atazanavir Krka,atazanavir, 31/01/2019, Positive

Summary of opinion: Atazanavir Krka,atazanavir, 31/01/2019, Positive

Summary of opinion: Atazanavir Krka,atazanavir, 31/01/2019, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-2-2019


Summary of opinion: Febuxostat Krka,febuxostat, 01/02/2019, Positive

Summary of opinion: Febuxostat Krka,febuxostat, 01/02/2019, Positive

Summary of opinion: Febuxostat Krka,febuxostat, 01/02/2019, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Symtuza,darunavir,cobicistat,emtricitabine,tenofovir alafenamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0310/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Symtuza,darunavir,cobicistat,emtricitabine,tenofovir alafenamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0310/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Symtuza,darunavir,cobicistat,emtricitabine,tenofovir alafenamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0310/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo mesto)

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo mesto)

Darunavir Krka d.d. (Active substance: darunavir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)8046 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4891/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7884 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/10G

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

PREZISTA (Janssen-Cilag International NV)

PREZISTA (Janssen-Cilag International NV)

PREZISTA (Active substance: darunavir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4471 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/707/WS/1312

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Symtuza (Janssen-Cilag International NV)

Symtuza (Janssen-Cilag International NV)

Symtuza (Active substance: darunavir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4466 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4391/WS/1312

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Rezolsta (Janssen-Cilag International NV)

Rezolsta (Janssen-Cilag International NV)

Rezolsta (Active substance: Darunavir/Cobicistat) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 4239 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2819/WS/1312

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety