Compassia

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Compassia 10 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 10 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Genera d.d., Rakov Potok, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Compassia 10 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 28 tableta u blisteru, u kutiji [HR-H-246012926-01] Urbroj: 381-12-01/38-17-25

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-246012926
 • Datum autorizacije:
 • 11-12-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU

Compassia 10 mg filmom obložene tablete

escitalopram

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu!

Čuvajte ovu uputu jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju

simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi možete pronaći odgovore na sljedeća pitanja:

Što su Compassia tablete i za što se koriste?

Što morate znati prije početka uzimanja Compassia tableta?

Kako uzimati Compassia tablete?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Compassia tablete?

Dodatne informacije

1.

Što su Compassia tablete i za što se koriste?

Djelatna tvar u Compassia tabletama je escitalopram, a koristi se za liječenje depresije (velikih

depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja, kao što su panični poremećaj s agorafobijom (strah od

otvorenog prostora i javnih mjesta) ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni

poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Escitalopram pripada skupini antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane

serotonina. Ti lijekovi djeluju na serotoninski sustav u mozgu povećavajući razinu serotonina.

Poremećaji serotoninskog sustava se smatraju značajnim čimbenikom u razvoju depresije i srodnih

poremećaja.

2.

Što morate znati prije početka uzimanja Compassia tableta?

Nemojte uzimati Compassia tablete:

ako ste preosjetljivi na escitalopram ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka (vidjeti dio 6 ''Dodatne

informacije'')

ako uzimate lijekove iz skupne inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitore), uključujući

selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koristi se za liječenje

depresije) i linezolid (antibiotik, lijek za liječenje bakterijskih infekcija)

ako imate priroĎen nepravilan srčani ritam ili ste ikada imali epizodu nenormalnog srčanog

ritma (registrirano na EKG-u što je vrsta pretrage za procjenu rada srca)

ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčani

ritam (vidjeti dio 2, odlomak ''Uzimanje drugih lijekova s Compassia tabletama'')

Budite posebno oprezni s Compassia tabletama:

Obavijestite svog liječnika ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema. Osobito je važno da

obavijestite liječnika:

ako imate epilepsiju, jer liječenje escitalopramom morate prekinuti ako se pojave napadaji ili se

poveća njihova učestalost (vidjeti dio 4 ''Moguće nuspojave'')

ako imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega, jer u tom slučaju može biti potrebno prilagoditi

dozu lijeka

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

ako imate šećernu bolest, jer liječenje escitalopramom može promijeniti kontrolu glikemije i

možda će biti potrebna prilagodba doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika

ako imate smanjenu razinu natrija u krvi

ako ste skloni krvarenju ili stvaranju modrica

ako ste u tijeku liječenja elektrokonvulzivnom terapijom

ako imate koronarnu bolest srca

ako bolujete ili ste bolovali od srčanih bolesti ili ako ste nedavno imali srčani infarkt

ako u mirovanju imate nizak broj otkucaja srca ili znate da možda imate manjak soli kao

posljedicu produljenog teškog proljeva i povraćanja ili zbog upotrebe diuretika (lijekova za

mokrenje)

ako ste doživjeli brzo ili nepravilno kucanje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu prilikom

ustajanja, što može upućivati na nepravilan srčani ritam

Mjere opreza

Neki bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Ona je karakterizirana

neuobičajenim idejama koje se brzo izmjenjuju, neadekvatnim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom

aktivnošću. U slučaju pojave navedenih simptoma odmah se obratite svom liječniku.

Tijekom prvih tjedana liječenja takoĎer može doći do pojave nemira ili poteškoće/nemogućnosti da se

mirno sjedi ili stoji. Odmah obavijestite svog liječnika ukoliko razvijete ove simptome.

Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja:

Ako bolujete od depresije ili anksioznog poremećaja, povremeno se mogu javiti misli o

samoozljeĎivanju ili samoubojstvu. Ovi simptomi se mogu i pojačati na početku liječenja

antidepresivima jer je potrebno odreĎeno vrijeme, obično dva tjedna, a ponekad i dulje, da ti lijekovi

počnu djelovati. Skloniji ste ovakvom razmišljanju:

ako ste već i prije razmišljali o samoozljeĎivanju ili samoubojstvu

ako ste mlaĎa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećan rizik

suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlaĎih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima koji

se liječe antidepresivima.

Ako bilo kada razmišljate o samoozljeĎivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili u

bolnicu.

Od pomoći može biti i razgovor s roĎakom ili bliskim prijateljem o depresiji ili anksioznom poremećaju

kojeg imate, te ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti za mišljenje o tome pogoršava li

se Vaša depresija ili tjeskoba i brinu li ih promjene u Vašem ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata u dobi do 18 godina

Compassia tablete nisu namijenjene za liječenje djece i adolescenata do 18 godina. TakoĎer je potrebno

znati da u bolesnika mlaĎih od 18 godina prilikom uzimanja lijekova iz ove skupine postoji povećan

rizik nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, razmišljanja o samoubojstvu i neprijateljsko

ponašanje (uglavnom agresivnost, otpor i bijes). Unatoč tome, liječnik može propisati escitalopram

bolesnicima mlaĎim od 18 godina, ako procijeni da je to potrebno. Ako je liječnik propisao escitalopram

bolesniku mlaĎem od 18 godina, a Vi želite o tome razgovarati, molimo Vas javite se svom liječniku.

Obavijestite svog liječnika ako se razvije bilo koji od gore navedenih simptoma ili doĎe do njihovog

pogoršanja u bolesnika mlaĎeg od 18 godina koji se liječi escitalopramom. Nadalje, dugoročni učinci

escitaloprama na rast, sazrijevanje, razvoj mišljenja i ponašanja za tu dobnu skupinu još nisu do kraja

ispitani.

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Uzimanje drugih lijekova s escitalopramom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali,

uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste primljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog

liječnika da uzimate escitalopram kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

Prije primjene escitaloprama obavijestite liječnika ako uzimate neki od niže navedenih lijekova:

neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAO inhibitore - lijekove za liječenje depresije),

uključujući fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin. Ako ste uzimali bilo

koji

navedenih

lijekova,

potrebno

pričekati

dana

prije

započinjanja

liječenja

escitalopramom. Nakon prestanka uzimanja escitaloprama liječenje navedenim lijekovima se

može započeti tek nakon stanke od 7 dana.

reverzibilne selektivne MAO-A inhibitore, kao što je moklobemid (lijek za liječenje depresije)

ireverzibilne MAO-B inhibitore, kao što je selegilin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti).

Prilikom istodobne primjene s escitalopramom povećan je rizik nuspojava.

antibiotik linezolid

litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (aminokiselina koja se

mora unositi hranom)

imipramin i dezipramin (oba se koriste u liječenju depresije)

sumatriptan i slične lijekove (koristi se u liječnju migrene) te tramadol (koristi se protiv jačih

bolova). Prilikom istodobne primjene s escitalopramom povećan je rizik nastanka nuspojava.

cimetidin i omeprazol (lijekovi za liječenje želučanog čira), fluvoksamin (lijek za liječenje

depresije), tiklopidin (koristi se u prevenciji moždanog udara). Istodobna primjena ovih

lijekova može dovesti do povećane razine escitaloprama u krvi.

gospinu travu (Hypericum perforatum) - biljni pripravak za depresiju

acetilsalicilnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (koriste se za ublažavanje bolova i za

sprečavanje zgrušavanja krvi). Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.

varfarin,

dipiridamol

fenprokumon

(lijekovi

protiv

zgrušavanja

krvi).

Vaš

liječnik

vjerojatno

provjeriti

vrijeme

zgrušavanja

prije

uvoĎenja

prije

prekida

liječenja

escitalopramom, kako bi se provjerila i po potrebi prilagodila doza navedenih lijekova.

meflokin (lijek za liječenje malarije), bupropion (lijek za liječenje depresije) i tramadol (koristi

se za liječenje teške boli). Ovi lijekovi mogu sniziti prag nastanka epileptičkih napada.

neuroleptike (lijekove za liječenje shizofrenije, psihoza) zbog mogućeg rizika snižavanja praga

nastanka epileptičkih napada te antidepresive

flekainid, propafenon i metoprolol (koriste se kod kardiovaskularnih bolesti), klomipramin i

nortriptilin (antidepresivi), risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti

potrebno prilagoditi dozu escitaloprama.

Nemojte uzimati Compassia tablete ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove

koji mogu utjecati na srčani ritam poput antiaritmika razreda IA i III, antipsihotika (npr. derivati

fenotiazina, pimozid, haloperidol), tricikličkih antidepresiva, nekih antimikrobika (npr. sparfloksacin,

moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, antimalarici, posebno halofantrin), nekih antihistaminika

(astemizol, mizolastin). Ako trebate dodatne obavijesti u vezi ovoga obratite se svom liječniku.

Uzimanje hrane i pića s Compassia tabletama

Compassia se može uzimati s hranom ili bez nje.

Kao i kod mnogih drugih lijekova, kombinacija escitaloprama s alkoholom se ne preporučuje, iako se ne

očekuju njihove interakcije.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek.

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti. Nemojte uzimati Compassia tablete

tijekom trudnoće, osim ako ste s liječnikom porazgovarali o mogućim rizicima u odnosu na korist od

liječenja. Ako uzimate escitalopram tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće u Vašeg se novoroĎenčeta

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

mogu pojaviti: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, napadaji, promjene tjelesne temperature, poteškoće

sa sisanjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, ukočeni ili mlohavi mišići, pojačani refleksi, nevoljno

drhtanje, razdražljivost, iritabilnost, tromost, neprekidan plač, pospanost ili poteškoće sa spavanjem.

Ako se u Vašeg novoroĎenčeta pojavi bilo koji od navedenih simptoma, odmah se obratite liječniku.

Pobrinite se da Vaša primalja i/ili liječnik znaju da ste na escitalopramu. Kada se Compassia tablete

uzimaju za vrijeme trudnoće, osobito u posljednja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput escitaloprama

mogu povećati rizik od ozbiljnog stanja kod novoroĎenčadi, pod nazivom perzistentna plućna

hipertenzija novoroĎenčeta (PPHN), koje kod novoroĎenčeta uzrokuje ubrzano disanje te plavkasti

izgled. Ovi simptomi obično počinju unutar prva 24 sata nakon roĎenja djeteta. Ako se to dogodi Vašem

novoroĎenčetu, trebate odmah kontaktirati Vašu primalju i/ili liječnika.

Ako se Compassia tablete uzimaju tijekom trudnoće, uzimanje se ne smije naglo prekinuti.

Nemojte uzimati escitalopram tijekom dojenja, osim ako ste s liječnikom porazgovarali o mogućim

rizicima u odnosu na korist od liječenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne upravljajte vozilima i strojevima dok ne utvrdite kako Compassia tablete djeluju na Vas.

3.

Kako uzimati Compassia tablete?

Važno je da lijek uvijek uzimate onako kako Vam je odredio Vaš liječnik. Ako niste sigurni kako trebate

uzimati ovaj lijek, zatražite savjet od svog liječnika ili ljekarnika. Compassia 10 mg tablete se mogu

lomiti.

Odrasli

Depresija

Uobičajena doza escitaloprama iznosi 10 mg jedanput na dan, uzeta odjednom. Vaš liječnik može

povećati dozu do maksimalno 20 mg dnevno.

Panični poremećaj

Početna doza escitaloprama iznosi 5 mg jedanput na dan tijekom tjedan dana, a zatim se poveća na 10

mg na dan. Vaš liječnik može dodatno povisiti dozu do najviše 20 mg dnevno.

Socijalni anksiozni poremećaj/socijalna fobija

Uobičajena doza je 10 mg escitaloprama jedanput na dan. Vaš liječnik može po potrebi ili smanjiti dozu

na 5 mg ili je povećati do maksimalno 20 mg dnevno.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimalno 20

mg dnevno.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimalno 20

mg dnevno.

Stariji bolesnici (iznad 65 godina)

Uobičajena početna doza je 5 mg escitaloprama jedanput na dan. Vaš liječnik može povisiti dozu do 10

mg na dan.

Djeca i adolescenti (mlaĎi od 18 godina)

Compassia se ne smije primjenjivati u liječenju djece i adolescenata. Dodatne informacije potražite u

dijelu 2 ''Što morate znati prije početka uzimanja Compassia tableta?''

Compassia se uzima s hranom ili bez hrane. Progutajte tabletu s nekoliko gutljaja vode. Ne žvačite

tabletu jer je gorka okusa.

Trajanje liječenja

Može proći i nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite uzimati

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Compassia tablete čak i onda kad treba vremena da osjetite poboljšanje.

Nemojte sami mijenjati dozu lijeka bez prethodnog razgovora s Vašim liječnikom.

Nastavite uzimati escitalopram toliko dugo koliko Vam to savjetuje liječnik. Ako prerano prekinete

liječenje, Vaši simptomi se mogu vratiti. Stoga se preporučuje liječenje nastaviti najmanje šest mjeseci

nakon što se počnete osjećati bolje.

Ako uzmete više Compassia tableta nego što ste trebali?

Ako uzmete više Compassia tableta nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili u najbližu

zdravstvenu ustanovu, čak i ako nemate nikakvih tegoba. Sa sobom ponesite i ovu uputu ili

kutiju/spremnik Compassia tableta, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli. Neki od

znakova predoziranja mogu biti: omaglica, nevoljno drhtanje, razdražljivost, konvulzije, koma,

mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak, promjene ravnoteže

tekućine/elektrolita.

Ako ste zaboravili uzeti Compassia tablete?

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, a sjetite se prije odlaska na spavanje, uzmite je odmah. Sljedećeg dana

nastavite uzimati lijek kao obično. Nemojte uzeti dvije doze u jednom danu kako biste nadoknadili

zaboravljenu. Ukoliko se sjetite tek tijekom noći ili sljedećeg dana, izostavite propuštenu dozu i

nastavite kao i obično.

Ako prestanete uzimati Compassia tablete?

Nemojte prestati uzimati escitalopram samo zato što se osjećate bolje. Važno je da nastavite uzimanje

lijeka onoliko dugo koliko Vam je preporučio Vaš liječnik.

Nakon što je liječenje završeno, dozu escitaloprama je potrebno postupno smanjivati tijekom nekoliko

tjedana.

Prestanak uzimanja tableta, osobito nagli, može uzrokovati simptome sustezanja. Rizik je veći ako je

liječenje escitalopramom trajalo dugo, ako su uzimane velike doze ili se doza prebrzo smanjivala. U

većine bolesnika simptomi su blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna. Ipak, u nekih bolesnika, ti

simptomi mogu biti ozbiljnijeg intenziteta ili produljenog trajanja (2-3 mjeseca ili dulje). Ako nakon

prestanka liječenja escitalopramom razvijete teže simptome sustezanja, obavijestite o tome svog

liječnika. On Vam može savjetovati da ponovno počnete uzimati lijek, a potom još postupnije

smanjivati dozu.

Simptomi sustezanja uključuju: osjećaj omaglice (nesigurno držanje ili gubitak ravnoteže), trnce,

pečenje i rjeĎe osjet poput udara električne struje, uključujući i u glavi, poremećaje spavanja (živopisni

snovi, noćne more, nesanica), tjeskobu, glavobolju, mučninu, znojenje (uključujući i noćno znojenje),

nemir, razdražljivost, tremor (nevoljno drhtanje), zbunjenost ili dezorijentaciju, emotivnost, iritabilnost,

proljev, smetnje vida, lupanje srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Compassia tableta obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Compassia tablete mogu izazvati nuspojave, ali se ne moraju pojaviti kod

svakoga.

Nuspojave su općenito blage i obično nestaju nakon nekoliko tjedana liječenja. Mnogi od ovih učinaka

mogu takoĎer biti i simptomi bolesti od koje bolujete i stoga nestaju kad se počnete osjećati bolje.

Javite se svom liječniku ako tijekom liječenja primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Manje često (više od 1 na 1000 osoba, a manje od 1 na 100 osoba):

neuobičajena krvarenja, uključujući gastrointestinalna krvarenja

Rijetko (više od 1 na 10 000, a manje od 1 na 1000 osoba):

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

odmah se javite liječniku ili u najbližu bolnicu ako se pojave otekline kože, jezika, usana ili lica,

otežano disanje ili gutanje (simptomi alergijske reakcije)

javite se svom liječniku ako imate vrućicu, razdražljivi ste, smeteni, osjećate drhtanje ili nagle

kontrakcije mišića jer to mogu biti znakovi rijetkog stanja koje se naziva serotoninski sindrom

odmah se javite svom liječniku ili u najbližu bolnicu ako imate otežano mokrenje, napadaje

(vidjeti dio 2, odlomak ''Budite posebno oprezni s Compassia tabletama''), žutilo kože i

bjeloočnica (znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa) ili brzo nepravilno kucanje srca te

nesvjesticu što može biti simptom po život opasnog stanja poznatog kao Torsade de Pointes.

Uz navedene, zabilježene su i sljedeće nuspojave:

Vrlo često (više od 1 na 10 osoba): mučnina

Često (više od 1 na 100 osoba, a manje od 1 na 10 osoba): začepljenost ili curenje nosa (sinusitis),

smanjen ili pojačan apetit, tjeskoba, uznemirenost, nenormalni snovi, poteškoće pri spavanju,

pospanost, omaglica, zijevanje, nevoljno drhtanje, trnci po koži, proljev, zatvor, povraćanje, suhoća

usta, pojačano znojenje, bolovi u mišićima i zglobovima (mialgija i artralgija), poremećaji spolne

funkcije (odgoĎena ejakulacija, problemi s erekcijom, smanjen spolni nagon; žene mogu imati teškoća u

postizanju orgazma), umor, vrućica, povećana tjelesna težina

Manje često (više od 1 na 1000 osoba, a manje od 1 na 100 osoba): urtikarija (koprivnjača), osip, svrbež,

škrgutanje zubima, uznemirenost, nervoza, napadi panike, smetenost, poremećaj spavanja, poremećaj

okusa, nesvjestica (sinkopa), proširene zjenice (midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima (tinitus),

gubitak kose, vaginalno krvarenje, smanjena tjelesna težina, ubrzan rad srca, oticanje ruku i nogu,

krvarenje iz nosa

Rijetko (više od 1 na 10 000, a manje od 1 na 1000 osoba): agresija, depersonalizacija, halucinacije,

usporen rad srca

Nepoznata učestalost: misli o samoozljeĎivanju ili samoubojstvu, (takoĎer vidjeti i dio 2, odlomak

''Budite posebno oprezni s Compassia tabletama''), smanjena razina natrija u krvi (očituje se simptomima

kao što su mučnina, loše osjećanje sa slabošću mišića ili smetenost, omaglica kod ustajanja zbog niskog

krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija), odstupanja u testovima jetrene funkcije (povišene vrijednosti

jetrenih enzima u krvi), poremećaji pokreta (nevoljne kretnje mišića), bolna erekcija (prijapizam),

poremećaji krvarenja uključujući krvarenja u kožu i sluznicu (ekhimoze) i snižena razina trombocita

(trombocitopenija), iznenadno oticanje kože ili sluznice (angioedemi), povećanje količine izlučene

mokraće (neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona - ADH), mliječni sekret iz dojki u žena koje ne

doje, manija. Uočen je povećani rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji uzimaju ovu vrstu lijekova te

promjena srčanog ritma (tzv. ''produljenje QT intervala'', registrirano na EKG-u kojim se bilježi

električna aktivnosti srca).

Nadalje, poznato je da se neke nuspojave javljaju tijekom primjene lijekova koji djeluju na sličan način

kao i escitalopram. To su motorički nemir (akatizija) i anoreksija.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Compassia tablete?

Compassia tablete čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Tablete čuvati na temperaturi do 25

Rok valjanosti lijeka označen je na ambalaži. Ne uzimajte lijek nakon isteka roka valjanosti označenog

na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg ljekarnika kako

ukloniti lijekove koji Vam više ne trebaju. Ove će mjere pomoći zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Farmaceutski oblik

Filmom obložena tableta

Što sadržavaju Compassia tablete?

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete:

celuloza mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; smjesa celuloze mikrokristalične i silicijevog

dioksida, koloidnog; talk; magnezijev stearat

Ovojnica tablete (Opadry White Y-1-7000):

hipromeloza, titanijev dioksid (E171) i makrogol/polietilenglikol

Kako izgledaju Compassia tablete?

Bijele do gotovo bijele, okrugle, filmom obložene tablete s utisnutom oznakom ''10'' na jednoj strani i

razdjelnim urezom na drugoj strani tablete.

Sadržaj pakovanja

28 (2x14) tableta u PVC/PVdC//Al blister pakovanju, u kutiji

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎača lijeka

Nositelj odobrenja:

Mylan Hrvatska d.o.o.,

Koranska 2

10000 Zagreb

ProizvoĎač:

Genera d.d

Svetonedeljska 2

Kalinovica, 10436 Rakov Potok

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni

Datum revizije upute

Prosinac, 2017.

H A L M E D

11 - 12 - 2017

O D O B R E N O