Bortezomib

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju
 • Doziranje:
 • 3,5 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • prašak za otopinu za injekciju
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka bočica sadrži 3,5 mg bortezomiba (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ograničeni recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija; Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG, Unterach, Austrija

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 1 bočica s praškom, u kutiji [HR-H-998262051-01]; 3 bočice s praškom, u kutiji [HR-H-998262051-02]; 5 bočica s praškom, u kutiji [HR-H-998262051-03]; 10 bočica s praškom, u kutiji [HR-H-998262051-04] Urbroj: 381-12-01/30-17-04

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-998262051
 • Datum autorizacije:
 • 17-01-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju

bortezomib

Paţljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrţi Vama

vaţne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Bortezomib Sandoz i za što se koristi

Što morate znati prije nego počnete primati Bortezomib Sandoz

Kako primjenjivati Bortezomib Sandoz

Moguće nuspojave

Kako čuvati Bortezomib Sandoz

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Bortezomib Sandoz i za što se koristi

Bortezomib Sandoz sadrţi djelatnu tvar bortezomib, koja se naziva „inhibitor proteasoma”. Proteasomi

imaju vaţnu ulogu u kontroliranju staničnih funkcija i rasta stanica. Utječući na njihove funkcije,

bortezomib moţe uništiti stanice raka.

Bortezomib Sandoz primjenjuje se u liječenju multiplog mijeloma (rak koštane srţi) u bolesnika

starijih od 18 godina:

samostalno ili zajedno sa lijekom pegiliranim liposomalnim doksorubicinom ili

deksametazonom, u bolesnika kod kojih je došlo do pogoršanja bolesti (progresije) nakon

posljednje terapije te su prethodno prošli ili nisu predviĎeni za transplantaciju

krvotvornih matičnih stanica.

zajedno s lijekovima melfalan i prednizon u bolesnika koji prethodno nisu bili liječeni te

nisu predviĎeni za liječenje visokim dozama kemoterapije u kombinaciji s

transplantacijom krvotvornih matičnih stanica.

zajedno s lijekom deksametazonom ili deksametazonom zajedno s talidomidom za

bolesnike koji prethodno nisu bili liječeni, te prije nego što prime liječenje visokim

dozama kemoterapije u kombinaciji s transplantacijom matičnih krvotvornih stanica

(uvodno liječenje).

Bortezomib Sandoz primjenjuje se u liječenju limfoma plaštenih stanica (vrsta raka koji zahvaća

limfne čvorove) u bolesnika starosti 18 godina ili starijih u kombinaciji s lijekovima rituksimabom,

ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom, u bolesnika čija bolest prethodno nije bila liječena i

za koje nije prikladna transplantacija krvnih matičnih stanica.

2.

Što morate znati prije nego počnete primati lijek Bortezomib Sandoz

Bortezomib Sandoz ne smije se primijeniti:

ako ste alergični na bortezomib, bor ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako imate odreĎene teške plućne ili srčane tegobe.

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego počnete primati Bortezomib

Sandoz.

Ako imate nešto od sljedećeg, morate o tome obavijestiti svog liječnika:

sniţen broj crvenih ili bijelih krvnih stanica

tegobe s krvarenjem i/ili sniţen broj krvnih pločica

proljev, zatvor, mučninu ili povraćanje

nesvjesticu, omaglicu ili ošamućenost u prošlosti

tegobe s bubrezima

umjerene do teške tegobe s jetrom

obamrlost, trnce ili bolove u šakama ili stopalima (neuropatija) u prošlosti

tegobe sa srcem ili krvnim tlakom

nedostatak zraka ili kašljanje

napadaje

herpes zoster (lokalizirano, uključujući područje oko očiju ili prošireno po cijelom tijelu)

simptome sindroma lize tumora poput grčenja mišića, slabosti mišića, smetenosti, gubitka vida

ili smetnji te nedostatka zraka

gubitak memorije, poteškoće pri razmišljanju, poteškoće pri hodu ili gubitak vida. Ovo mogu

biti znakovi teške infekcije mozga pri čemu Vam liječnik moţe predloţiti dodatne preglede i

praćenje.

Imati ćete redovne kontrole krvi prije i tijekom liječenja lijekom Bortezomib Sandoz kako bi se

redovito provjerio broj krvnih stanica.

Ako imate limfom plaštenih stanica i uz Bortezomib Sandoz primate lijek rituksimab morate

obavijestiti svog liječnika:

ako mislite da trenutno imate infekciju hepatitisa ili ste je imali u prošlosti. U nekoliko

slučajeva, bolesnici koji su imali hepatitis B, mogli bi imati ponovnu pojavu hepatitisa, koja

moţe biti smrtonosna. Ako ste u prošlosti imali infekciju hepatitisom B, liječnik će Vas

paţljivo pregledati na znakove aktivnog hepatitisa B.

Za informacije o svim lijekovima koji se uzimaju zajedno s lijekom Bortezomib Sandoz morate

pročitati pripadajuću uputu o lijeku, prije započinjanja liječenja lijekom Bortezomib Sandoz. Kada se

primjenjuje talidomid, potrebna je posebna paţnja vezana uz mjere prevencije i testiranje na trudnoću

(vidjeti Trudnoća i dojenje u ovom dijelu).

Djeca i adolescenti

Bortezomib Sandoz se ne smije primjenjivati kod djece i adolescenata jer nije poznato kako će lijek

utjecati na njih.

Drugi lijekovi i Bortezomib Sandoz

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje

druge lijekove.

Posebno naglasite svome liječniku ako koristite lijek koji u svom sastavu ima sljedeće tvari:

ketokonazol, za liječenje gljivičnih infekcija

ritonavir, uzima se za liječenje HIV infekcije

rifampicin, antibiotik za liječenje bakterijskih infekcija

karbamazepin, fenitoin ili fenobarbital za liječenje epilepsije

gospinu travu (Hypericum perforatum) koja se primjenjuje kod depresije ili drugih stanja

oralne antidijabetike.

Trudnoća i dojenje

Bortezomib Sandoz se ne smije primjenjivati ako ste trudni, osim ako to nije izričito neophodno.

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

I muškarci i ţene moraju koristiti djelotvorna kontracepcijska sredstva dok su na liječenju lijekom

Bortezomib Sandoz te do 3 mjeseca nakon liječenja. Ako trudnoća nastupi unatoč ovim mjerama,

odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Ne smijete dojiti dok primate Bortezomib Sandoz. Razgovarajte sa svojim liječnikom kada je sigurno

ponovno početi s dojenjem nakon što završite liječenje.

Talidomid uzrokuje priroĎene poremećaje i dovodi do smrti fetusa. Kada se Bortezomib Sandoz daje

zajedno s talidomidom, morate slijediti program namijenjen prevenciji trudnoće za talidomid (vidjeti

uputu o lijeku za talidomid).

Upravljanje vozilima i strojevima

Bortezomib Sandoz moţe uzrokovati umor, omaglicu, nesvjesticu ili zamagljen vid. Nemojte voziti

niti rukovati alatima ili strojevima ako imate takve nuspojave; čak i ako ih ne osjećate i dalje morate

biti na oprezu.

3.

Kako primjenjivati Bortezomib Sandoz

Vaš će liječnik izračunati dozu lijeka Bortezomib Sandoz prema vašoj visini i teţini (površini tijela).

Uobičajena početna doza lijeka Bortezomib Sandoz jest 1,3 mg/m

površine tijela, dva puta tjedno.

Vaš liječnik moţe promijeniti dozu i ukupni broj ciklusa liječenja ovisno o Vašem odgovoru na

liječenje, pojavi odreĎenih nuspojava i drugim prisutnim stanjima (npr. problemi s jetrom).

Progresivni multipli mijelom

Kada se Bortezomib Sandoz daje sam (kao monoterapija), primit ćete 4 doze lijeka Bortezomib

Sandoz u venu ili potkoţno 1., 4., 8. i 11. dana, nakon čega slijedi 10-dnevni „period odmora” bez

primjene lijeka. Ovo razdoblje od 21 dana (3 tjedna) odgovara jednom ciklusu liječenja. Moţete

primiti do 8 ciklusa (24 tjedna).

Bortezomib Sandoz Vam se takoĎer moţe dati zajedno s lijekovima koji se zovu pegilirani

liposomalni doksorubicin ili deksametazon

Kada se Bortezomib Sandoz daje zajedno s pegiliranim liposomalnim doksorubicinom, Bortezomib

Sandoz ćete primiti u venu ili potkoţno u ciklusu liječenja koji traje 21 dan. Pegilirani liposomalni

doksorubicin u dozi od 30 mg/m

daje se kao infuzija u venu nakon injekcije lijeka Bortezomib

Sandoz, na 4. dan ciklusa liječenja koji traje 21 dan.

Moţete primiti do 8 ciklusa (24 tjedna).

Kada se Bortezomib Sandoz daje zajedno s deksametazonom, Bortezomib Sandoz ćete primiti u venu

ili potkoţno u ciklusu liječenja koji traje 21 dan. Deksametazon od 20 mg primjenjuje se kroz usta 1.,

2., 4., 5., 8., 9., 11. i 12. dan tijekom ciklusa liječenja lijekom Bortezomib Sandoz od 21 dan.

Moţete primiti do 8 ciklusa (24 tjedna).

Prethodno neliječeni multipli mijelom

Ako se prethodno niste liječili od multiplog mijeloma i niste predviĎeni za transplantaciju krvotvornih

matičnih stanica, Bortezomib Sandoz ćete primiti u kombinaciji s druga dva lijeka; melfalan i

prednizon.

U ovom slučaju, trajanje jednog ciklusa liječenja je 42 dana (6 tjedana). Primit ćete 9 ciklusa (54

tjedna).

Tijekom 1. do 4. ciklusa, Bortezomib Sandoz primjenjuje se dva puta tjedno na 1., 4., 8., 11.,

22., 25., 29. i 32. dan.

Tijekom 5. do 9. ciklusa, Bortezomib Sandoz se primjenjuje jednom tjedno na 1., 8., 22. i 29.

dan.

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Melfalan (9 mg/m

) i prednizon (60 mg/m

) primjenjuju se kroz usta i daju se 1., 2., 3. i 4. dana prvog

tjedna primjene tijekom svih ciklusa.

Ako se prethodno niste liječili od multiplog mijeloma i predviĎeni ste za transplantaciju krvotvornih

matičnih stanica, Bortezomib Sandoz ćete primiti u venu ili potkoţno, u kombinaciji s lijekovima

deksametazonom, ili deksametazonom i talidomidom kao uvodno liječenje.

Kada se Bortezomib Sandoz daje zajedno s deksametazonom, Bortezomib Sandoz ćete primiti u venu

ili potkoţno u ciklusu liječenja koji traje 21 dan. Deksametazon od 40 mg primjenjuje se kroz usta 1.,

2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. dan tijekom ciklusa liječenja lijekom Bortezomib Sandoz od 21 dan.

Primit ćete 4 ciklusa (12 tjedana).

Kada se Bortezomib Sandoz primjenjuje zajedno s talidomidom i deksametazonom, trajanje ciklusa

liječenja je 28 dana (4 tjedna).

Deksametazon od 40 mg primjenjuje se kroz usta 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. dan tijekom ciklusa

liječenja lijekom Bortezomib Sandoz od 28 dana. Talidomid se uzima kroz usta, 50 mg na dan do 14

dana prvog ciklusa, te ukoliko se podnosi doza talidomida se povisuje na 100 mg 15. – 28. dan te se

dalje moţe povisiti na 200 mg na dan od drugog ciklusa pa nadalje.

Moţete primiti do 6 ciklusa (24 tjedna).

Prethodno neliječen limfom plaštenih stanica

Ako Vam prethodno nije liječen limfom plaštenih stanica, Bortezomib Sandoz ćete primiti u venu ili

potkoţno zajedno s lijekovima rituksimabom, ciklofosfamidom, doksorubicinom i prednizonom.

Bortezomib Sandoz primjenjuje se u venu ili potkoţno 1., 4., 8. i 11. dan, nakon čega slijedi „period

odmora” bez liječenja. Trajanje ciklusa liječenja je 21 dan (3 tjedna). Moţete primiti do 8 ciklusa (24

tjedna).

Sljedeći lijekovi daju se 1. dana svakog ciklusa liječenja lijekom Bortezomib Sandoz u trajanju od 21

dan kao infuzije u venu:

Rituksimab 375 mg/m

, ciklofosfamid 750 mg/m

i doksorubicin 50 mg/m

Prednizon se daje kroz usta 100 mg/m

1., 2., 3., 4. i 5. dana ciklusa liječenja lijekom Bortezomib

Sandoz.

Kako se primjenjuje Bortezomib Sandoz

Ovaj lijek je namijenjen za primjenu u venu ili potkoţno. Bortezomib Sandoz će Vam dati liječnik koji

ima iskustvo u primjeni citotoksičnih lijekova.

Bortezomib Sandoz prašak za otopinu potrebno je otopiti prije primjene. To će učiniti zdravstveni

radnik. Ta se otopina zatim daje injekcijom ili u venu ili pod koţu. Venska injekcija daje se brzo

tijekom 3 do 5 sekundi. Potkoţna injekcija primjenjuje se u bedro ili trbuh.

Ako primite više lijeka Bortezomib Sandoz nego što ste trebali

Budući da Vam ovaj lijek daje liječnik ili medicinska sestra, nije vjerojatno da ćete dobiti previše

lijeka. U slučaju predoziranja, koje nije vjerojatno, liječnik će Vas pratiti radi nuspojava.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Neke od

tih nuspojava mogu biti ozbiljne.

Ako Bortezomib Sandoz primate za liječenje multiplog mijeloma ili limfoma

plaštenih stanica odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koji od sljedećih

simptoma:

grčenje mišića, slabost mišića

smetenost, gubitak vida ili smetnje vida, sljepoću, napadaje, glavobolje

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

nedostatak zraka, oticanje stopala ili promjene broja otkucaja srca, visoki krvni tlak, umor,

nesvjestica

kašalj i poteškoće s disanjem ili stezanje u prsnom košu.

Liječenje lijekom Bortezomib Sandoz vrlo često moţe uzrokovati smanjenje broja crvenih i bijelih

krvnih stanica i krvnih pločica (trombocita) u krvi. Stoga ćete prije i za vrijeme liječenja lijekom

Bortezomib Sandoz morati ići na redovite kontrole krvi kako bi se redovito provjerio broj krvnih

stanica. Moţe doći do smanjenja broja:

krvnih pločica, zbog čega moţete biti skloniji pojavljivanju modrica ili krvarenju bez vidljivih

ozljeda (npr. krvarenje iz crijeva, ţeluca, usta i desni ili krvarenje u mozgu ili jetri)

crvenih krvnih stanica, što moţe prouzročiti anemiju sa simptomima kao što su umor i

bljedoća

bijelih krvnih stanica, zbog čega moţete biti skloniji infekcijama ili simptomima sličnima

gripi.

Ako Bortezomib Sandoz primate za liječenje multiplog mijeloma mogu Vam se javiti sljedeće

nuspojave navedene ispod:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

osjetljivost, utrnulost, trnci ili osjećaj ţarenja koţe ili bol u šakama ili stopalima zbog

oštećenja ţivaca

smanjenje broja crvenih i/ili bijelih krvnih stanica (vidjeti iznad)

vrućica

mučnina ili povraćanje, gubitak apetita

zatvor s ili bez nadutosti (moţe biti teţak)

proljev: u tom slučaju, vaţno je da pijete više vode nego inače. Liječnik će Vam moţda dati

još neki lijek da kontrolira proljev

umor, osjećaj slabosti

bol u mišićima, bol u kostima.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

nizak krvni tlak, nagli pad krvnog tlaka pri ustajanju, što moţe dovesti do nesvjestice

visoki krvni tlak

smanjena funkcija bubrega

glavobolja

opći osjećaj bolesti, bol, vrtoglavica, ošamućenost, osjećaj slabosti ili gubitak svijesti

drhtanje

infekcije, uključujući upalu pluća, infekcije dišnog sustava, bronhitis, gljivične infekcije,

iskašljavanje sluzi, bolest slična gripi

herpes zoster (lokalizirano, uključujući područje oko očiju ili prošireno po cijelom tijelu)

bolovi u prsnom košu, nedostatak zraka pri tjelesnom naporu

različite vrste osipa

svrbeţ koţe, kvrţice na koţi ili suha koţa

crvenjenje lica ili popucale sitne kapilare

crvenilo koţe

dehidracija

ţgaravica, nadutost, podrigivanje, vjetrovi, bol u ţelucu, krvarenje iz crijeva ili iz ţeluca

promijenjena funkcija jetre

rane na ustima ili na usnama, suha usta, čirevi u ustima ili grlobolja

gubitak tjelesne teţine, gubitak osjeta okusa

grčevi u mišićima, mišićni spazam, mišićna slabost, bol u udovima

zamućen vid

infekcija vanjskog sloja oka i unutarnje površine kapaka (konjunktivitis)

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

krvarenje iz nosa

poremećaji ili problemi sa spavanjem, znojenje, tjeskoba, promjene raspoloţenja, depresivno

raspoloţenje, nemir i uznemirenost, promjene duševnog stanja, dezorijentiranost

oticanje tijela, uključujući područje oko očiju i druge dijelove tijela.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

zatajenje srca, srčani udar, bol u prsnom košu, nelagoda u prsnom košu, ubrzan ili usporen

puls

zatajenje bubrega

upala vena, krvni ugrušci u venama i plućima

problemi sa zgrušnjavanjem krvi

nedostatna cirkulacija

upala srčane ovojnice ili tekućina oko srca

infekcije, uključujući infekcije mokraćnih putova, gripa, infekcije virusom herpesa, infekcija

uha i celulitis

krvave stolice ili krvarenje iz sluznica, npr. iz usta, rodnice

moţdano-krvoţilni poremećaji

paraliza, napadaji, padovi, poremećaji pokreta, abnormalnost ili promjena u, ili smanjen osjet

(dodira, sluha, okusa, mirisa), poremećaj paţnje, drhtanje, trzanje mišića

artritis, uključujući upalu zglobova na prstima, noţnim prstima i čeljusti

poremećaji koji djeluju na pluća, i tako onemogućuju dostupnost dovoljne količine kisika

Vašem tijelu. Neki od slučajeva uključuju oteţano disanje, nedostatak zraka, nedostatak zraka

u stanju bez napora, disanje koje postaje plitko, teško ili prestaje, piskanje

štucanje, poremećaj govora

pojačana ili smanjena proizvodnja mokraće (zbog oštećenja bubrega), bolno mokrenje ili

krv/bjelančevine u mokraći, zadrţavanje tekućine

promijenjene razine svijesti, smetenost, oštećenje ili gubitak pamćenja

preosjetljivost

nagluhost, gluhoća ili zvonjenje u ušima, nelagoda u uhu

poremećaj hormona koji moţe utjecati na apsorpciju soli i vode

prekomjerna aktivnost štitnjače

nemogućnost stvaranja dovoljno inzulina ili rezistencija na normalne razine inzulina

nadraţene ili upaljene oči, pretjerano vlaţenje očiju, bol u oku, suhe oči, infekcije oka,

iscjedak iz očiju, poremećaj vida, krvarenje oka

oticanje limfnih ţlijezda

ukočenost zglobova ili mišića, osjećaj teţine, bol u preponama

gubitak kose i neuobičajena tekstura dlake

alergijske reakcije

crvenilo ili bol na mjestu primjene injekcije

bol u ustima

infekcije ili upale u ustima, čirevi u ustima, jednjaku, ţelucu i crijevima, ponekad povezani s

bolovima ili krvarenjem, slabe kretnje crijeva (uključujući začepljenje), nelagodom u trbuhu

ili jednjaku, oteţanim gutanjem, povraćanjem krvi

koţne infekcije

bakterijske i virusne infekcije

infekcija zuba

začepljenje ţučnog voda

bol spolnih organa, poteškoće s postizanjem erekcije

povećanje teţine

ţeĎ

hepatitis

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

poremećaji na mjestu primjene injekcije ili poremećaj povezan s ureĎajem kojim se daje

injekcija

koţne reakcije i poremećaji (koji mogu biti teški i opasni po ţivot), čirevi na koţi

nastanak modrica, padovi i ozljede

upala ili krvarenje krvnih ţila koja se moţe javiti u obliku malih crvenih ili ljubičastih točkica

(obično na nogama) odnosno mrlja u obliku modrica pod koţom ili tkivom

dobroćudne ciste

teško reverzibilno stanje mozga koje uključuje napadaje, visoki krvni tlak, glavobolje, umor,

zbunjenost, sljepoću ili druge probleme s vidom

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

tegobe sa srcem uključujući srčani udar, angina

crvenilo uz osjećaj vrućine

promjena boje vena

upala moţdinskog ţivca

tegobe s uhom, krvarenje iz uha

smanjena aktivnost štitnjače

Budd–Chiarijev sindrom (klinički simptomi uzrokovani začepljenjem jetrenih vena)

promjene funkcije ili abnormalna funkcija crijeva

krvarenje u mozgu

ţućkasta boja očiju i koţe (ţutica)

ozbiljna alergijska reakcija (anafilaktički šok) znakovi koji mogu uključiti oteţano disanje, bol

ili stezanje u prsnom košu i/ili osjećaj omaglice/nesvjestice, teški oblik svrbeţa koţe ili

izbočine na koţi, oticanje lica, usnica, jezika i /ili grla, što moţe izazvati oteţano gutanje,

kolaps

poremećaj dojki

puknuće/laceracija rodnice

oticanje spolnih organa

netoleracija na konzumaciju alkohola

opadanje ili gubitak tjelesne mase

pojačan apetit

fistula

izljev u zglobovima

ciste na ovojnici zglobova (sinovijalne ciste)

lomovi

kidanje mišićnih vlakana koje dovodi do drugih komplikacija

oticanje jetre, krvarenje iz jetre

rak bubrega

stanje koţe kao kod psorijaze

rak koţe

blijeda koţa

povećanje krvnih pločica ili plazma stanica (vrsta bijelih krvnih stanica) u krvi

abnormalna reakcija na transfuziju krvi

djelomičan ili potpuni gubitak vida

smanjena spolna ţelja

slinjenje

izbuljene oči

preosjetljivost na svjetlo

brzo disanje

bol završnog crijeva

ţučni kamenci

kila

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

ozljede

krhki ili slabi nokti

nenormalno nakupljanje bjelančevina u vitalnim organima

koma

čirevi na crijevima

zatajenje više organa

smrt.

Ako Bortezomib Sandoz primate zajedno s drugim lijekovima za liječenje limfoma plaštenih stanica

mogu Vam se javiti sljedeće nuspojave navedene ispod:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

upala pluća

gubitak apetita

osjetljivost, utrnulost, trnci ili osjećaj ţarenja koţe ili bol u šakama ili stopalima zbog

oštećenja ţivaca

mučnina i povraćanje

proljev

čirevi u ustima

zatvor

bol u mišićima, bol u kostima

gubitak kose i neuobičajena tekstura dlake

umor, osjećaj slabosti

vrućica.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

herpes zoster (lokalizirano, uključujući područje oko očiju ili prošireno po cijelom tijelu)

infekcije virusom herpesa

bakterijske i virusne infekcije

infekcije dišnog sustava, bronhitis, iskašljavanje sluzi, bolest nalik gripi

gljivične infekcije

preosjetljivost (alergijska reakcija)

nemogućnost stvaranja dovoljno inzulina ili rezistencija na normalne razine inzulina

zadrţavanje tekućine

poteškoće ili probemi sa spavanjem

gubitak svijesti

promijenjena razina svijesti, smetenost

osjećaj omaglice

ubrzani otkucaji srca, visoki krvni tlak, znojenje

poremećaj vida, zamagljen vid

zatajenje srca, srčani udar, bol u prsnom košu, nelagoda u prsnom košu, ubrzan ili usporen

puls

visoki ili niski krvni tlak

nagli pad krvnog tlaka pri ustajanju, što moţe dovesti do nesvjestice

nedostatak zraka pri tjelesnom naporu

kašalj

štucanje

zvonjava u ušima, nelagoda u uhu

krvarenje iz crijeva ili iz ţeluca

ţgaravica

bol u ţelucu, nadutost

oteţano gutanje

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

infekcija ili upala ţeluca i crijeva

bol u ţelucu

rane na ustima ili na usnama, grlobolja

promijenjena funkcija jetre

svrbeţ koţe

crvenilo koţe

osip

grčevi mišića

infekcija mokraćnih putova

bol u udovima

oticanje tijela, uključujući oči i druge dijelove tijela

drhtanje

crvenilo i bol na mjestu primjene injekcije

opći osjećaj bolesti

gubitak teţine

povećanje teţine.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

hepatitis

teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija) znakovi koji mogu uključiti oteţano disanje,

bol ili stezanje u prsnom košu i/ili osjećaj omaglice/nesvjestice, teški oblik svrbeţa koţe ili

izbočine na koţi, oticanje lica, usnica, jezika i /ili grla, što moţe izazvati oteţano gutanje,

kolaps

poremećaji pokreta, paraliza, trzanje mišića

vrtoglavica

nagluhost, gluhoća

poremećaji koji djeluju na pluća, i tako onemogućuju dostupnost dovoljne količine kisika

Vašem tijelu. Neki od slučajeva uključuju oteţano disanje, nedostatak zraka, nedostatak zraka

u stanju bez napora, disanje koje postaje plitko, teško ili prestaje, piskanje

krvni ugrušci u plućima

ţućkasta boja očiju i koţe (ţutica).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava moţete

pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Bortezomib Sandoz

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza „Rok

valjanosti/EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na odreĎenoj temperaturi.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Intravenska primjena

Rekonstituirana otopina je stabilna tijekom 3 dana na 20°C- 25°C ukoliko se čuva u originalnoj bočici

i/ili staklenoj štrcaljki pri uobičajenom osvjetljenju i 7 dana na 2°C- 8°C ako se čuva u originalnoj

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

bočici i/ili staklenoj štrcaljki na tamnom mjestu. S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah

upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su

korisnika i ne bi trebali biti duţe od 24 sata pri temperaturi od 2 do 8 °C, osim ako

rekonstitucija/razrjeĎivanje nije provedeno u kontroliranim i provjerenim aseptičkim uvjetima.

Supkutana primjena

Rekonstituirana otopina je stabilna tijekom 8 sati na 20°C- 25°C ako se čuva u originalnoj bočici i/ili

staklenoj štrcaljki pri uobičajenom osvjetljenju. S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah

upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su

korisnika i ne bi trebali biti duţe od 24 sata pri temperaturi od 2 do 8 °C, osim ako

rekonstitucija/razrjeĎivanje nije provedeno u kontroliranim i provjerenim aseptičkim uvjetima.

Bortezomib Sandoz je samo za jednokratnu primjenu i svu neiskorištenu otopinu treba baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

6.

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

Što Bortezomib Sandoz sadrţi

Djelatna tvar je bortezomib.

Drugi sastojak je manitol (E421).

Svaka bočica sadrţi 3,5 mg bortezomiba (u obliku estera boronatne kiseline i manitola).

Priprema za primjenu u venu:

Nakon pripreme sa 3,5 ml, 1 ml otopine za primjenu injekcijom u venu sadrţi 1 mg bortezomiba.

Priprema za potkoţnu primjenu:

Nakon pripreme sa 1,4 ml , 1 ml otopine za primjenu potkoţnom injekcijom sadrţi 2,5 mg

bortezomiba.

Kako Bortezomib Sandoz izgleda i sadrţaj pakiranja

Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju je bijeli do gotovo bijeli kolačić ili prašak.

Veličine pakiranja: 1, 3, 5 ili 10 bočica sa ili bez zaštitnog plastičnog omota.

Na trţištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

ProizvoĎač

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee, Austrija

Ovaj lijek je odobren u drţavama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod

sljedećim nazivima:

Bugarska

Бортезомиб Сандоз 3,5 mg прах за

инжекционен разтвор

Češka

Bortezomib Ebewe 3,5 mg

Estonija

Bortezomib Ebewe

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Latvija

Bortezomib Ebewe 3,5 mg pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai

Litva

Bortezomib Ebewe 3,5 mg milteliai injekciniam tirpalui

MaĎarska

Bortezomib Ebewe 3,5 mg por oldatosinjekcióhoz

Nizozemska

Bortezomib EBEWE 3,5 mg, poeder voor oplossing voor injectie

Rumunjska

Bortezomib Sandoz 3,5 mg, pulbere pentru solu�ie injectabilă

Slovačka

Bortezomib Ebewe

Slovenija

Bortezomib Ebewe 3,5 mg prašek za raztopino za injiciranje

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim djelatnicima:

1. REKONSTITUCIJA ZA INTRAVENSKU INJEKCIJU

Napomena: Bortezomib Sandoz citotoksični je lijek. Zbog toga je potreban oprez tijekom rukovanja i

pripreme. Preporučuje se nošenje rukavica i druge zaštitne odjeće kako bi se spriječio dodir s koţom.

ASEPTIČNA TEHNIKA MORA SE STROGO POŠTOVATI TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA

RUKOVANJA LIJEKOM BORTEZOMIB SANDOZ JER LIJEK NE SADRŢI KONZERVANSE.

1.1 Priprema bočice od 3,5 mg: dodajte 3,5 ml sterilne 9 mg/ml (0,9%) otopine natrijevog klorida za

injekciju u bočicu koja sadrţi prašak Bortezomib Sandoz. Otapanje liofiliziranog praška gotovo je

za manje od 2 minute.

Koncentracija dobivene otopine bit će 1 mg/ml. Otopina će biti bistra i bezbojna, s konačnim pH

od 4 do 7. Ne trebate provjeravati pH otopine.

1.2 Prije primjene otopinu treba vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje. Ako se

uoči promjena boje ili prisutnost čestica, otopinu treba baciti. Budite sigurni da primjenjujete

ispravnu dozu za intravenski put primjene (1 mg/ml).

Rekonstituirana otopina ne sadrţi konzervanse i treba je primijeniti odmah nakon pripreme.

MeĎutim kemijska i fizikalna stabilnost u primijeni je dokazana tijekom 3 dana na 20°C- 25°C

kada se čuva u originalnoj bočici i/ili staklenoj štrcaljki pri uobičajenom osvjetljenju i 7 dana na

2°C- 8°C ako se čuva u originalnoj bočici i/ili staklenoj štrcaljki na tamnom mjestu. S

mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i

uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika i ne bi trebali biti duţe od 24 sata pri

temperaturi od 2 do 8 °C, osim ako rekonstitucija/razrjeĎivanje nije provedeno u kontroliranim i

provjerenim aseptičkim uvjetima.

Nije potrebno zaštititi rekonstituirani lijek od svjetlosti.

2. PRIMJENA LIJEKA

Nakon što je otopljena, izvucite odgovarajuću količinu rekonstituirane otopine prema dozi

izračunatoj na temelju bolesnikove površine tijela.

Potvrdite dozu i koncentraciju lijeka u štrcaljki prije primjene (provjerite da je štrcaljka označena

za intravensku primjenu).

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Ubrizgajte otopinu lijeka intravenskom bolus injekcijom kroz 3-5 sekundi kroz periferni ili

centralni venski kateter u venu.

Isperite periferni ili centralni kateter sterilnom 9 mg/ml (0,9%) otopinom natrijevog klorida.

Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju SAMO JE ZA POTKOŢNU ILI

INTRAVENSKU PRIMJENU. Nemojte primjenjivati drugim putevima primjene. Intratekalna

primjena bortezomiba dovela je do smrti.

3. ZBRINJAVANJE

Bortezomib Sandoz samo je za jednokratnu primjenu i preostalu otopinu treba baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima za citotoksične

lijekove.

1. REKONSTITUCIJA ZA SUPKUTANU INJEKCIJU

Napomena: Bortezomib Sandoz citotoksični je lijek. Zbog toga je potreban oprez tijekom rukovanja i

pripreme. Preporučuje se nošenje rukavica i druge zaštitne odjeće kako bi se spriječio dodir s koţom.

ASEPTIČNA TEHNIKA MORA SE STROGO POŠTOVATI TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA

RUKOVANJA LIJEKOM BORTEZOMIB SANDOZ JER LIJEK NE SADRŢI KONZERVANSE.

1.1 Priprema bočice od 3,5 mg: dodajte 1,4 ml sterilne 9 mg/ml (0,9%) otopine natrijevog klorida za

injekciju u bočicu koja sadrţi prašak Bortezomib Sandoz. Otapanje liofiliziranog praška gotovo je

za manje od 2 minute.

Koncentracija dobivene otopine bit će 2,5 mg/ml. Otopina će biti bistra i bezbojna, s konačnim

pH od 4 do 7. Ne trebate provjeravati pH otopine.

1.2 Prije primjene otopinu treba vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje. Ako se

uoči promjena boje ili prisutnost čestica, otopinu treba baciti. Budite sigurni da primjenjujete

ispravnu dozu za supkutani put primjene (2,5 mg/ml).

1.3 Rekonstituirana otopina ne sadrţi konzervanse i treba je primijeniti odmah nakon pripreme.

MeĎutim kemijska i fizikalna stabilnost u primijeni je dokazana tijekom 8 sati na 20°C- 25°C

ako se čuva u originalnoj bočici i/ili staklenoj štrcaljki pri uobičajenom osvjetljenju. S

mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i

uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika i ne bi trebali biti duţe od 24 sata pri

temperaturi od 2 do 8 °C, osim ako rekonstitucija/razrjeĎivanje nije provedeno u kontroliranim i

provjerenim aseptičkim uvjetima.

Nije potrebno zaštititi rekonstituirani lijek od svjetlosti.

2. PRIMJENA LIJEKA

Nakon što je otopljena, izvucite odgovarajuću količinu rekonstituirane otopine prema dozi

izračunatoj na temelju bolesnikove površine tijela.

Potvrdite dozu i koncentraciju u štrcaljki prije primjene (provjerite da je štrcaljka označena za

supkutanu primjenu).

Primijenite injekciju supkutano, pod kutem 45°-90°.

Pripremljena otopina primjenjuje se supkutano u bedro (desno ili lijevo) ili abdomen (desno ili

lijevo).

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

Za uzastopne injekcije treba mijenjati mjesta primjene injekcije.

Ako se nakon supkutane injekcije lijeka Bortezomib Sandoz pojave reakcije na mjestu primjene,

supkutano se moţe primijeniti otopina lijeka Bortezomib Sandoz manje koncentracije (1 mg/ml

umjesto 2,5 mg/ml) ili se preporučuje prijeći na intravensku injekciju.

Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju SAMO JE ZA POTKOŢNU ILI

INTRAVENSKU PRIMJENU. Nemojte primjenjivati drugim putevima primjene. Intratekalna

primjena bortezomiba dovela je do smrti.

3. ZBRINJAVANJE

Bortezomib Sandoz je samo za jednokratnu primjenu i preostalu otopinu treba baciti.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima za citotoksične

lijekove.

H A L M E D

19 - 12 - 2017

O D O B R E N O

27-6-2011

Danish Pharmacovigilance Update, 16 June 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 16 June 2011

Among the articles in this issue of Danish Pharmacovigilance Update, you can read about the removal of contraindication for Velcade® (bortezomib) used for the treatment of multiple myeloma.

Danish Medicines Agency

10-8-2018

Bortezomib Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Bortezomib Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Bortezomib Hospira (Active substance: bortezomib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5515 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4207/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Active substance: bortezomib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3460 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3984/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

VELCADE (Janssen-Cilag International NV)

VELCADE (Janssen-Cilag International NV)

VELCADE (Active substance: bortezomib) - Corrigendum - Commission Decision (2018)907 of Wed, 02 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety