Altargo

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Altargo
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Altargo
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Antibiotici i kemoterapeutici za dermatološku uporabu
 • Područje terapije:
 • Impetigo
 • Terapijske indikacije:
 • Kratkotrajno liječenje sljedećih površinskih infekcija kože:.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000757
 • Datum autorizacije:
 • 24-05-2007
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000757
 • Zadnje ažuriranje:
 • 26-02-2018

Uputu o lijeku

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Altargo 10 mg/g mast

retapamulin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu

p

rije nego počnete primjenjiva

ti ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Altargo i za što se koristi

Što morate znati prije nego što počnete primjenjivati Altargo

Kako primjenjivati Altargo

Moguće nuspojave

Kako čuvati Altargo

Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1.

Što je Altargo i za što se koristi

Altargo mast sadrži antibiotik nazvan retapamulin, koji se koristi na koži.

Altargo se koristi za liječenje bakterijskih infekcija na malim područjima kože. Infekcije koje se mogu

liječiti uključuju impetigo (koji na zahvaćenom području uzrokuje kraste koje se gule), porezotine,

ogrebotine i zašivene rane.

Altargo se koristi za odrasle i djecu u dobi od devet mjeseci i stariju.

2.

Što morate

znati prije nego što počnete

primjenjivati Altargo

Nemojte primjenjivati Altargo

Ako ste alergični na retapamulin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Altargo.

Ako primijetite pogoršanje infekcije ili pojačano crvenilo, nadraženost ili druge znakove i simptome

na mjestu nanošenja, prestanite koristiti Altargo i obratite se svom liječniku. Pogledajte također dio 4.

ove Upute.

Ako nema poboljšanja Vaše infekcije nakon dva do tri dana liječenja, o tome obavijestite svog

liječnika.

Djeca

Altargo se ne smije koristiti u djece koja su mlađa od devet mjeseci.

Drugi lijekovi i Altargo

Na područje na koje nanosite Altargo nemojte stavljati nikakve druge masti, kreme ili losione ako

Vam tako nije preporučio Vaš liječnik.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge

lijekove. Ako je bolesnik dijete koje je mlađe od dvije godine, posebno je važno da svog liječnika

upozorite na sve lijekove koje dijete prima, uključujući i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

Kod djece koja uzimaju određene lijekove (poput nekih lijekova koji se koriste za liječenje gljivičnih

infekcija) pri korištenju lijeka Altargo može doći do viših koncentracija lijeka Altargo u krvi nego što

je to uobičajeno. To može prouzročiti nuspojave. Vaš liječnik će odlučiti može li dijete koje ima manje

od 2 godine i uzima druge lijekove koristiti Altargo.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Liječnik će odlučiti o tome je li ova

terapija odgovarajuća za Vas.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da će Altargo utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Altargo sadrži butilhidroksitoluen (E321)

On može izazvati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis), ili iritaciju očiju i sluznica.

3.

Kako primjenjivati Altargo

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom

ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kako primjenjivati Altargo

Tanki sloj masti obično se stavlja na inficiranu kožu dva puta dnevno tijekom pet dana. Nakon

primjene masti, tretirano područje možete pokriti sterilnim zavojem ili gazom, osim ako Vam liječnik

nije rekao da ga ostavite nepokrivenog. Nastavite koristiti Altargo onoliko dugo koliko Vam to

preporučuje Vaš liječnik.

Altargo se primjenjuje samo na koži. Ne smije se stavljati u oči, u usta ili na usne, u nos ili na područje

ženskog spolovila. Ako mast slučajno dospije na neko od tih područja, isperite područje vodom i ako

osjetite neku tegobu, konzultirajte svog liječnika. Ako slučajno nanesete Altargo u nos, možete imati

krvarenje iz nosa.

Operite ruke prije i nakon nanošenja masti.

Ako primijenite više lijeka Altargo nego što ste trebali

Pažljivo obrišite višak masti.

Ako ste zaboravili primijeniti Altargo

Namažite mast čim se sjetite, a sljedeću dozu primijenite u uobičajeno vrijeme.

Ako slučajno progutat

e Altargo

Za savjet se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ako prestanete primjenjivati Altargo

Ako prestanete primjenivati Altargo prerano, bakterije mogu opet početi rasti i infekcija Vam se može

vratiti. Nemojte prestati primjenjivati ovaj lijek prije nego što se savjetujete sa svojim liječnikom ili

ljekarnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Stanja na koja trebate obratiti pažnju

Jake

kožne reakcije ili alergije (učestalost nije poznata)

Ako razvijete jaku kožnu reakciju ili alergiju: (npr. jaki svrbež ili teški osip, oticanje lica, usana, ili

jezika):

prestanite koristiti Altargo

pažljivo obrišite mast

odmah

se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Na mjestu primjene lijeka Altargo na koži javile su se sljedeće nuspojave:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

- nadraženost kože

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

- bol, svrbež, crvenilo ili osip (kontaktni dermatitis)

Druge nuspojave (učestalost nije poznata, ne može se procijeniti iz raspoloživih podataka):

- osjećaj žarenja

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ili ljekarnika ili medicinsku

sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete

prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V*.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Altargo

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza ‘Rok

valjanosti’. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25ºC.

Otvorene tube bacite 7 dana nakon otvaranja, čak i ako nisu prazne. Ne smiju se čuvati za daljnju

primjenu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako

baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Altargo sadrži

Djelatna tvar je retapamulin. Jedan gram masti sadrži 10 miligrama retapamulina.

Drugi sastojci su bijeli vazelin i

butilhidroksitoluen (E321), konzervans.

Kako Altargo izgleda i sadržaj pakiranja

Altargo je glatka, bjelkasta mast.

Dolazi u aluminijskoj tubi sa plastičnim čepom koja sadrži 5, 10 ili 15 grama masti, ili u vrećici od

aluminijske folije koja sadrži 0,5 g masti.

Pakiranje od 1 tube.

Pakiranje od 12 vrećica.

Na tržištu u Vašoj državi se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog

lijeka u promet

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS,

Velika Britanija

Proizvođač

Glaxo Operations UK, Ltd, (posluje pod

imenom Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Stiefel Farma, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: ++385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Simi: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2

48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

Ova Uputa je zadnji puta revidirana u:

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu