Adrienne

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete
 • Doziranje:
 • 0,02 mg + 3 mg
 • Farmaceutski oblik:
 • filmom obložena tableta
 • Sastav:
 • Urbroj: svaka filmom obložena tableta sadrži 0,02 mg etinilestradiola i 3 mg drospirenona
 • Tip recepta:
 • na recept, u ljekarni ponovljivi recept
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek
 • Proizveden od:
 • Laboratorios Leon Farma S.A., Villaquialambre, Leon, Španjolska; Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Proizvod sažetak:
 • Pakiranje: 84 tablete u blisteru, u kutiji [HR-H-444853096-01] Urbroj: 381-12-01/30-17-11

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • HALMED Agencija za lijekove i medicinske proizvode - Agency for medicinal products and medical devices of Croatia
 • Broj odobrenja:
 • HR-H-444853096
 • Datum autorizacije:
 • 06-02-2017
 • Zadnje ažuriranje:
 • 04-06-2018

Uputu o lijeku

UPUTA O LIJEKU: Informacija za bolesnika

Adrienne 0,02 mg / 3 mg filmom obloţene tablete

etinilestradiol, drospirenon

Paţljivo proĉitajte cijelu uputu prije nego poĉnete uzimati ovaj lijek jer sadrţi Vama vaţne

podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Moţda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im štetiti, čak i ako

su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Vaţni podaci koje treba znati o kombiniranim hormonskim kontraceptivima (KHK):

ispravno

primjenjuju,

jedna

najpouzdanijih

reverzibilnih

metoda

kontracepcije

Malo povećavaju rizik od nastanka krvnog ugruška u venama i arterijama, osobito u prvoj

godini primjene ili kad se ponovno počinje s primjenom kombiniranog hormonskog

kontraceptiva nakon stanke od 4 ili više tjedana

Molimo budite oprezni i posjetite liječnika ako mislite da imate simptome kakve izaziva

krvni ugrušak (vidite dio 2 “Krvni ugrušci”)

Što se nalazi u ovoj uputi:

Što je Adrienne i za što se koristi?

Što morate znati prije nego počnete uzimati Adrienne?

Kako uzimati Adrienne?

Moguće nuspojave

Kako čuvati Adrienne?

Sadrţaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE ADRIENNE I ZA ŠTO SE KORISTI?

Adrienne je kontracepcijska tableta i koristi se za zaštitu od trudnoće.

Svaka od 24 ruţičaste tablete sadrţi malu količinu dva različita ţenska spolna hormona

koji se zovu drospirenon i etinilestradiol.

4 bijele tablete ne sadrţe djelatne tvari i zovu se placebo tablete.

Kontracepcijske tablete koje sadrţe dva hormona zovu se „kombinirane“ tablete.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POĈNETE UZIMATI ADRIENNE?

Opće napomene

Prije

nego

što

počnete

primjenjivati

Adrienne

trebate

pročitati

informacije

krvnim

ugrušcima u dijelu 2. Osobito je vaţno pročitati o simptomima krvnog ugruška – vidjeti dio

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

“Krvni ugrušci”.

Prije nego što počnete uzimati Adrienne, liječnik će Vam postaviti nekoliko pitanja o Vašem

dosadašnjem zdravstvenom stanju i zdravstvenom stanju bliskih krvnih srodnika. TakoĎer će

Vam izmjeriti krvni tlak i, ovisno o Vašoj osobnoj situaciji, moţe napraviti još neke pretrage.

U ovoj Uputi opisano je nekoliko situacija u kojima biste trebali prestati uzimati Adrienne, kao i

situacija u kojima pouzdanost lijeka Adrienne moţe biti smanjena. U takvim situacijama ne

smijete

imati

spolne

odnose

morate

predostroţnosti

koristiti

dodatnu

nehormonsku

kontracepciju,

npr.

prezervativ

neki

drugi

oblik

mehaničke

kontracepcije.

koristite

kontracepcijsku metodu praćenja plodnih dana ili tjelesne temperature. Te su metode nepouzdane,

jer uzimanje tableta Adrienne utječe na mjesečnu promjenu tjelesne temperature i cervikalne sluzi.

Kao ni drugi hormonalni kontraceptivi, niti Adrienne ne pruţa zaštitu od HIV infekcije

(AIDS) ili bilo koje druge spolno prenosive bolesti.

Kad ne smijete primjenjivati Adrienne?

Ne smijete primjenjivati Adrienne ako imate neko od niţe navedenih stanja. Ako imate neko

od niţe navedenih stanja, morate o tome obavijestiti lijeĉnika. Lijeĉnik će razgovarati s

Vama o drugim, za Vas pogodnijim oblicima kontrole zaĉeća.

Nemojte uzimati Adrienne:

ako imate (ili ste ikad imali) krvni ugrušak u nekoj krvnoj ţili nogu (duboka venska

tromboza, DVT), pluća (plućna embolija, PE) ili drugih organa;

ako znate da imate poremećaj koji utječe na zgrušavanje krvi – na primjer, nedostatak

proteina

nedostatak

proteina

nedostatak

antitrombina

III,

faktor

Leiden

antifosfolipidna protutijela;

ako morate ići na operaciju ili dugo leţeći mirujete (vidjeti dio „Krvni ugrušci‟);

ako ste ikad imali srčani ili moţdani udar;

ako imate (ili ste ikad imali) anginu pektoris (stanje koje uzrokuje jaku bol u prsištu i moţe

biti prvi znak srčanog udara) ili prolazni ishemijski napadaj (TIA – prolazni simptomi

moţdanog udara);

ako imate neku od sljedećih bolesti koja moţe povećati rizik od stvaranja ugruška u

arterijama:

teška šećerna bolest s oštećenjem krvnih ţila

vrlo visok krvni tlak

vrlo visoke vrijednosti masnoća u krvi (kolesterola ili triglicerida)

stanje koje se zove hiperhomocisteinemija

ako imate (ili ste ikad imali) vrstu migrene koja se zove „migrena s aurom‟;

ako imate (ili ste ikad imali) bolest jetre, a jetrena funkcija se još nije normalizirala;

ako Vam bubrezi ne rade dobro (bubreţno zatajenje);

ako imate (ili ste ikad imali) tumor jetre;

ako imate (ili ste ikad imali) rak dojke ili rak spolnih organa, ili ako postoji sumnja da

imate rak dojke ili rak spolnih organa;

ako imate krvarenje iz rodnice neutvrĎenog uzroka;

ako ste alergični na etinilestradiol ili drospirenon ili neki drugi sastojak ovog lijeka

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

(naveden u dijelu 6). To moţe uzrokovati svrbeţ, osip ili oticanje.

Upozorenja i mjere opreza

Kada se trebate obratiti svom liječniku?

Potraţite hitnu medicinsku pomoć

ako primijetite moguće znakove krvnog ugruška koji mogu značiti da imate krvni

ugrušak

nozi

(tj.

duboku

vensku

trombozu),

krvni

ugrušak

plućima

(tj.

plućnu

emboliju), srčani ili moţdani udar (vidjeti dio „Krvni ugrušak (tromboza) niţe).

Za opis simptoma ovih ozbiljnih nuspojava, molimo pročitajte “Kako prepoznati krvni ugrušak”.

Obavijestite svog lijeĉnika ako imate neko od sljedećih stanja.

U nekim je situacijama za vrijeme uzimanja tableta Adrienne ili neke druge kombinirane tablete

potrebno

primijeniti

posebne

mjere

predostroţnosti

obavezno

obavljati

redovite

liječničke

preglede. Ako se neko od stanja pojavi prvi put ili se ono pogorša dok primjenjujete Adrienne, o

tome takoĎer trebate obavijestiti svog liječnika.

Obratite se svom lijeĉniku prije nego uzmete Adrienne:

ako netko od bliskih krvnih srodnika ima ili je ikad imao rak dojke;

ako imate bolest jetre ili ţučnog mjehura;

ako imate šećernu bolest;

ako bolujete od depresije;

ako imate Crohnovu bolest ili ulcerozni kolitis (kronična upalna bolest crijeva);

ako imate sistemski lupus eritematodes (SLE – bolest koja zahvaća prirodni obrambeni

sustav Vašeg tijela);

ako imate hemolitičko-uremijski sindrom (HUS – poremećaj zgrušavanja krvi koji

uzrokuje zatajenje bubrega);

ako imate anemiju srpastih stanica (nasljednu bolest crvenih krvnih stanica);

ako imate povišene vrijednosti masnoća u krvi (hipertrigliceridemija) ili ih je imao netko u

obitelji. Hipertrigliceridemija je povezana s povećanim rizikom od razvoja pankreatitisa

(upale gušterače);

ako trebate ići na operaciju ili se dugo ne krećete i mirujete (pogledajte u dijelu 2 „Krvni

ugrušci‟);

ako ste nedavno rodili, imate povećan rizik od krvnih ugrušaka. Upitajte svog liječnika

kad najranije nakon poroĎaja moţete početi uzimati Adrienne;

ako imate upalu potkoţnih vena (superficialni tromboflebitis);

ako imate varikozne vene;

ako imate epilepsiju (vidjeti „Drugi lijekovi i Adrienne“);

ako imate bolest koja se prvi put pojavila tijekom trudnoće ili prethodne uporabe spolnih

hormona (na primjer, gubitak sluha, krvnu bolest koja se zove porfirija, koţni osip s

mjehurićima

tijekom

trudnoće

(gestacijski

herpes),

bolest

ţivčanog

sustava

karakteriziranu naglim pokretima tijela (Sydenhamova koreja));

ako imate ili ste ikad imali zlatnosmeĎe pigmentirane mrlje (kloazma), takozvane,

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

„trudničke pjege“, osobito na licu. U tom slučaju izbjegavajte izravno izlaganje suncu ili

ultraljubičastom zračenju;

ako imate nasljedni angioedem, proizvodi koji sadrţe estrogene mogu izazvati ili

pogoršati simptome angioedema. Odmah se javite liječniku ako osjetite da se javljaju

simptomi angioedema, kao što je oticanje lica, jezika i/ili ţdrijela i/ili oteţano gutanje ili

koprivnjača zajedno s oteţanim disanjem.

Krvni ugrušci

Primjena kombiniranog hormonskog kontraceptiva kao što je Adrienne povećava rizik od razvoja

krvnog ugruška u odnosu na to kad se ne uzima. U rijetkim slučajevima krvni ugrušak moţe

začepiti krvnu ţilu i prouzročiti ozbiljne tegobe.

Krvni ugrušci mogu nastati

u venama (što se naziva „venska tromboza‟, „venska tromboembolija‟ ili VTE)

u arterijama (što se naziva „arterijska tromboza‟, „arterijska tromboembolija‟ ili ATE).

Oporavak od krvnih ugrušaka ponekad nije potpun. Rijetko mogu zaostati ozbiljne trajne posljedice

ili, vrlo rijetko, moţe završiti smrtnim ishodom.

Vaţno je zapamtiti da je ukupni rizik od krvnog ugruška sa štetnim posljedicama zbog

lijeka Adrienne mali.

KAKO PREPOZNATI KRVNI UGRUŠAK?

Potraţite hitnu medicinsku pomoć ako primijetite neki od sljedećih znakova ili simptoma.

Imate li neki od ovih znakova?

Koji je mogući uzrok?

oticanje jedne noge ili oticanje duţ vene na nozi ili stopalu

osobito ako je praćeno:

bolom ili osjetljivošću u nozi, koji se mogu osjećati samo

pri stajanju ili hodanju

povećana toplina zahvaćene noge

promjena boje koţe na nozi, npr. ako poblijedi, pocrveni ili poplavi

Duboka venska tromboza

iznenadni neobjašnjivi nedostatak zraka ili ubrzano disanje;

iznenadni kašalj bez očitog uzroka, uz moguće

iskašljavanje krvi;

oštra bol u prsištu koja se moţe pojačati kod dubokog

disanja;

jaka ošamućenost ili omaglica;

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

jaka bol u ţelucu;

Ako niste sigurni, razgovarajte s liječnikom jer se neki od ovih simptoma,

kao što je kašalj ili nedostatak

zraka, mogu zamijeniti s blaţim

stanjem, kao što je infekcija dišnih puteva (npr. „obična prehlada‟).

Plućna embolija

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Simptomi koji najčešće nastaju u jednom oku:

trenutačni gubitak vida ili

bezbolna zamućenost vida, koja moţe napredovati do

gubitka vida

Tromboza

retinalne

vene

(krvni ugrušak u oku)

bol u prsištu, nelagoda, pritisak, teţina

osjećaj stezanja ili punoće u prsištu, ruci ili ispod prsne

kosti;

punoća, probavne tegobe ili osjećaj gušenja;

nelagoda u gornjem dijelu tijela koja se širi u leĎa, čeljust,

grlo, ruku ili ţeludac;

znojenje, mučnina, povraćanje ili omaglica;

izrazita slabost, tjeskoba ili nedostatak zraka;

ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

Srčani udar

iznenadna slabost ili utrnulost lica, ruke ili noge, osobito na jednoj strani

tijela;

iznenadna smetenost, oteţan govor ili razumijevanje;

iznenadne poteškoće s vidom na jednom ili oba oka;

iznenadne poteškoće s hodanjem, omaglica, gubitak

ravnoteţe ili koordinacije;

iznenadna, jaka ili dugotrajna glavobolja bez poznatog uzroka;

Moţdani udar

gubitak svijesti ili nesvjestica s napadajima ili bez njih.

Ponekad

simptomi

moţdanog

udara

mogu

biti

kratkotrajni

gotovo

neposredan i potpuni oporavak, ali i u tom slučaju morate potraţiti

hitnu medicinsku pomoć jer moţete biti pod rizikom od drugog moţdanog

udara.

oticanje i blago plavičasta boja ekstremiteta;

jaka bol u trbuhu (akutni abdomen)

Krvni

ugrušci

koji

začepili druge krvne ţile

Krvni ugrušci u veni

Što se moţe dogoditi ako krvni ugrušak nastane u veni?

Primjena kombiniranih hormonskih kontraceptiva povezana je s povećanjem rizika od krvnih

ugrušaka u veni (venska tromboza). MeĎutim, te su nuspojave rijetke. Najčešće nastaju

tijekom prve godine primjene kombiniranih hormonskih kontraceptiva.

Ako se krvni ugrušak stvori u veni noge ili stopala, moţe uzrokovati duboku vensku

trombozu (DVT).

Ako krvni ugrušak otputuje iz noge i zaustavi se u plućima, moţe uzrokovati plućnu

emboliju.

Vrlo rijetko, krvni ugrušak moţe se stvoriti u veni nekog drugog organa, kao što je oko

(tromboza vene mreţnice oka).

Kada je rizik od razvoja krvnog ugruška u veni najveći?

Rizik od razvoja krvnog ugruška u veni najveći je tijekom prve godine primjene kombiniranog

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

hormonskog kontraceptiva kad se uzima prvi put u ţivotu. Rizik moţe takoĎer biti povećan ako

ponovno počnete uzimati kombinirani hormonski kontraceptiv (isti ili neki drugi) nakon stanke

od 4 ili više tjedana.

Nakon prve godine, taj rizik postaje manji, ali uvijek ostaje nešto viši nego ako ne uzimate

kombiniranu hormonsku kontracepciju.

Kad prestanete uzimati Adrienne, Vaš rizik od krvnih ugrušaka vraća se na normalnu vrijednost

unutar nekoliko tjedana.

Koliki je rizik od razvoja krvnog ugruška?

Taj rizik ovisi o Vašem prirodnom riziku za VTE i vrsti kombiniranog hormonskog kontraceptiva

koji uzimate.

Ukupni rizik od nastanka krvnog ugruška u nozi ili plućima (DVT ili PE) uz Adrienne je mali.

Od 10 000 ţena koje ne uzimaju nikakvi kombinirani hormonski kontraceptiv i nisu trudne,

oko 2 će razviti krvni ugrušak u godinu dana.

Od 10 000 ţena koje uzimaju kombinirani hormonski kontraceptiv koji sadrţi levonorgestrel,

noretisteron ili norgestimat, njih oko 5-7 razvit će krvni ugrušak u godinu dana.

10 000 ţena koje uzimaju kombiniranu hormonsku kontracepciju koja sadrţi drospirenon,

kao što je Adrienne, pribliţno 9 do 12 ţena razvit će krvni ugrušak u godinu dana.

Rizik od krvnog ugruška moţe biti različit ovisno o Vašoj osobnoj povijesti bolesti

(pogledajte “Čimbenici koji povećavaju Vaš rizik od krvnog ugruška” niţe).

Rizik

od

razvoja

krvnog

ugruška u godinu dana

Ţene koje ne uzimaju kombinirane hormonske tablete i

nisu trudne

oko 2 na 10 000 ţena

Ţene

koje

uzimaju

kombiniranu

hormonsku

kontracepciju u tabletama koje sadrţe levonorgestrel,

noretisteron ili norgestimat

oko 5-7 na 10 000 ţena

Ţene koje uzimaju Adrienne

oko 9-12 na 10 000 ţena

Ĉimbenici koji Vam povećavaju rizik od krvnog ugruška u veni

Rizik od krvnog ugruška uz Adrienne je mali, ali neka će ga stanja povećati. Imate veći rizik:

ako ste jako pretili (indeks tjelesne mase ili ITM veći od 30 kg/m

ako je netko od članova Vaše uţe obitelji imao krvni ugrušak u nozi, plućima ili drugom

organu

mlaĎoj

dobi

(npr.

manjoj

pribliţno

50 godina).

slučaju

moţete

imati

nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi;

ako trebate ići na operaciju ili ste dugo mirovali zbog ozljede ili bolesti ili imate nogu u

gipsu. S primjenom lijeka Adrienne će moţda trebati prestati nekoliko tjedana prije operacije ili za

vrijeme mirovanja. Ako trebate prestati uzimati Adrienne, upitajte liječnika kada ga ponovno

moţete početi uzimati.

s napredovanjem dobi (osobito nakon pribliţno 35. godine);

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

ako ste rodili prije manje od nekoliko tjedana

Što imate veći broj tih stanja, to je rizik od razvoja krvnog ugruška veći.

Putovanje avionom (duţe od 4 sata) moţe Vam privremeno povećati rizik od krvnog ugruška,

osobito ako imate neke druge od navedenih čimbenika.

Vaţno je da obavijestite liječnika ako imate neko od navedenih stanja, čak i ako niste sigurni.

Liječnik moţe odlučiti da je potrebno prekinuti primjenu lijeka Adrienne.

Ako Vam se neko od gore navedenih stanja promijeni za vrijeme uzimanja lijeka Adrienne, na

primjer, netko od članova uţe obitelji razvije trombozu iz nepoznatog razloga; ili se jako udebljate,

obavijestite svog liječnika.

Krvni ugrušci u arteriji

Što se moţe dogoditi ako krvni ugrušak nastane u arteriji?

Kao i krvni ugrušak u veni, ugrušak u arteriji moţe uzrokovati ozbiljne tegobe. Na primjer, moţe

uzrokovati srčani ili moţdani udar.

Ĉimbenici koji Vam povećavaju rizik od nastanka krvnog ugruška u arteriji

Vaţno je zapamtiti da je rizik od srčanog ili moţdanog udara zbog primjene lijeka Adrienne vrlo

mali, ali moţe se povećati:

s povećanjem dobi (nakon pribliţno 35. godine ţivota);

ako pušite. Kad uzimate kombinirani hormonski kontraceptiv poput lijeka Adrienne, savjetuje se

da prestanete pušiti. Ako ne moţete prestati pušiti i stariji ste od 35 godina, liječnik Vam moţe

savjetovati da koristite drugačiju vrstu kontraceptiva;

ako imate prekomjernu tjelesnu teţinu;

ako imate visok krvni tlak;

član

Vaše

uţe

obitelji

imao

srčani

moţdani

udar

mlaĎoj

dobi

(manjoj

pribliţno 50 godina). U tom slučaju i Vi moţete imati viši rizik od srčanog ili moţdanog udara;

ako Vi ili netko u Vašoj uţoj obitelji ima visoke vrijednosti masnoća u krvi (kolesterol ili

trigliceride);

ako imate migrene, osobito migrene s aurom;

ako imate tegobe sa srcem (poremećaj zalistaka, poremećaj srčanog ritma koji se zove

fibrilacija atrija)

ako imate šećernu bolest.

Ako imate više od jednog navedenog stanja ili je neko od tih stanja osobito teško, rizik od razvoja

krvnog ugruška moţe biti još veći.

Ako Vam se neko od gore navedenih stanja promijeni za vrijeme uzimanja lijeka Adrienne, na

primjer, počnete pušiti, član uţe obitelji razvije trombozu iz nepoznatog razloga; ili se jako

udebljate, obavijestite svog liječnika.

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Adrienne i rak

Opaţeno je da je rak dojke nešto češći u ţena koje koriste kombinirane tablete, ali nije poznato je li

prouzročen

tabletama.

Razlog

tome

moţe

biti

primjer,

ţena

koje

koriste

kombiniranu oralnu kontracepciju tumor otkrije češće zato što češće idu na liječničke preglede.

Učestalost

tumora

dojke

postupno

smanjuje

nakon

prekida

kombinirane

hormonske

kontracepcije. Vaţno je redovito pregledavati dojke. Ako pronaĎete bilo kakvu kvrţicu, odmah se

morate javiti liječniku.

U rijetkim su slučajevima u ţena koje koriste tablete opisani benigni tumori jetre, a u još rjeĎim

slučajevima maligni tumori jetre. Obratite se liječniku ako osjećate neuobičajeno jaku bol u

trbušnoj šupljini.

Krvarenje izmeĊu mjeseĉnica

Tijekom prvih nekoliko mjeseci uzimanja tableta Adrienne moţete neočekivano dobiti krvarenje

(krvarenje izvan razdoblja uzimanja placebo tableta). Ako to krvarenje traje duţe od nekoliko

mjeseci ili ako počne nakon nekoliko mjeseci, posjetite liječnika da utvrdi uzrok.

Što morate uĉiniti ako tijekom razdoblja uzimanja placebo tableta ne nastupi krvarenje

Ako ste sve ruţičaste tablete s djelatnim tvarima uzimali na ispravan način, niste povraćali niti

imali teški proljev te niste uzimali nikakve druge lijekove, vrlo je mala vjerojatnost da ste

trudni.

Ako očekivano krvarenje izostane dvaput za redom, postoji mogućnost da ste trudni. Odmah se

javite liječniku. Počnite s uzimanjem tableta iz sljedećeg pakiranja samo ako ste sigurni da niste

trudni.

Drugi lijekovi i Adrienne

Uvijek obavijestite liječnika koje lijekove ili biljne pripravke već uzimate. TakoĎer obavijestite

svakog liječnika ili stomatologa koji vam propisuju druge lijekove (ili ljekarnika koji Vam izdaje

lijek) o tome da uzimate Adrienne. Oni Vam mogu reći trebate li i koliko dugo kao mjeru

predostroţnosti koristiti dodatnu kontracepciju (na primjer, prezervativ) te moraju li se napraviti

promjene u primjeni drugog lijeka kojeg trebate.

Neki lijekovi

imaju učinak na razine lijeka Adrienne u krvi

mogu smanjiti njegovu uĉinkovitost u sprjeĉavanju trudnoće

mogu prouzročiti neočekivano krvarenje.

To uključuje

lijekove koji se koriste za liječenje:

epilepsije (npr. primidon, fenitoin, barbiturati, karbamazepin, okskarbazepin)

tuberkuloze (npr. rifampicin)

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

infekcije HIV-om i infekcije virusom hepatitisa C (tzv. inhibitori proteaze i

nenukleozidne reverzne transkriptaze kao što su ritonavir, nevirapin, efavirenz)

gljivičnih infekcija (npr. grizeofulvin, ketokonazol)

artritisa, artroze (etorikoksib)

visokog krvnog tlaka u krvnim ţilama pluća (bosentan)

biljni preparat gospinu travu

Adrienne moţe utjecati na djelovanje drugih lijekova, npr.:

lijekova koji sadrţe ciklosporin

antiepileptika lamotrigina (što moţe dovesti do povećane učestalosti napadaja)

teofilina (primjenjuje se za liječenje problema s disanjem)

tizanidina (primjenjuje se za liječenje bolova u mišićima i/ili grčeva u mišićima).

Potraţite savjet liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Adrienne s hranom i pićem

Adrienne se moţe uzeti sa ili bez hrane, ukoliko je potrebno s malom količinom vode.

Laboratorijske pretrage

Ako morate napraviti krvne pretrage, obavijestite liječnika ili laboratorijsko osoblje da uzimate

tablete, zato što hormonski kontraceptivi mogu utjecati na rezultate nekih pretraga.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako ste trudni, ne smijete uzimati Adrienne. Ako zatrudnite dok koristite Adrienne, odmah

morate prestati uzimati i javiti se liječniku. Ako ţelite zatrudniti, moţete u bilo kojem trenutku

prestati uzimati Adrienne (vidjeti takoĎer Ako prestanete uzimati Adrienne).

Potraţite savjet liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Dojenje

Općenito se ne savjetuje uzimanje tableta Adrienne za vrijeme dojenja. Ako ţelite uzimati tablete

dok dojite, obratite se svom liječniku.

Potraţite savjet liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema informacija o tome da Adrienne utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa

strojevima.

Adrienne sadrţi laktozu

Jedna ruţičasta tableta sadrţi 44 mg laktoze, a jedna bijela tableta sadrţi 89,5 mg laktoze.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete

uzimati Adrienne posavjetujte se sa svojim liječnikom.

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

3. KAKO UZIMATI ADRIENNE?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim

liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Svaki blister sadrţi 24 djelatne ruţičaste tablete i 4 bijele placebo tablete.

Tablete Adrienne dolaze u dvije različite boje i poredane su po redu uzimanja. Blister sadrţi 28

tableta.

Uzmite jednu tabletu lijeka Adrienne svaki dan, po potrebi uz malu količinu vode. Tablete moţete i

ne morate uzimati uz obrok, ali ih trebate uzimati svakog dana u otprilike isto vrijeme.

Nemojte pomiješati tablete: uzimajte ruţičaste tablete tijekom prva 24 dana, a zatim bijele

tablete zadnja 4 dana. Nakon toga odmah nastavite s novim blisterom (prvo 24 ruţičaste tablete, a

zatim 4 bijele tablete). IzmeĎu dva blistera tableta stoga nema stanke.

Budući da tablete imaju različit sastav, morate početi s prvom tabletom u gornjem lijevom uglu

blistera i onda svaki dan uzimati jednu tabletu. Da biste uzimali tablete ispravnim redoslijedom,

slijedite smjer kojeg pokazuju strelice na blisteru s tabletama.

Priprema blistera

Da biste lakše provjerili jeste li na odreĎeni dan uzeli tabletu, uz svaki blister lijeka Adrienne

priloţeno

samoljepivih

naljepnica

koje

pokazuju

dane

tjednu.

Odaberite

tjednu

naljepnicu

koja počinje s danom na koji ste počeli uzimati tablete. Na primjer, ako ste počeli

uzimati tablete u srijedu, uporabite naljepnicu koja počinje sa „SRI“.

Zalijepite

tjednu

naljepnicu

gornji

blistera

Adrienne,

tamo

gdje

piše

„Zalijepiti

naljepnicu ovdje“ tako da oznaka prvog dana kad ste uzeli tabletu bude iznad tablete označene s

„1“.

Sada se iznad svake tablete nalazi oznaka dana, pa moţete provjeriti jeste li tog dana uzeli tabletu.

Strelice pokazuju redoslijed uzimanja tableta.

Krvarenje (tzv. prijelomno krvarenje) trebalo bi nastupiti tijekom četiri dana kad uzimate bijele

placebo tablete (dani placeba). Ono obično započinje drugog ili trećeg dana nakon što ste uzeli

posljednju ruţičastu tabletu s djelatnim tvarima lijeka Adrienne. Nakon što ste uzeli zadnju bijelu

tabletu, morate započeti sa sljedećim blisterom lijeka Adrienne, bez obzira na to je li krvarenje

prestalo ili nije. To znači da trebate započeti s uzimanjem tableta iz sljedećeg blistera na isti dan u

tjednu te da prijelomno krvarenje mora nastupiti istih dana svakog mjeseca.

Ako koristite Adrienne na ovaj način, bit ćete zaštićeni od trudnoće i tijekom 4 dana uzimanja

placebo tableta.

Kada moţete poĉeti s prvim blisterom?

Ako prethodnog mjeseca niste koristili hormonalnu kontracepciju

Počnite uzimati Adrienne prvog dana ciklusa (to jest, prvog dana mjesečnice). Ako počnete uzimati

Adrienne prvog dana menstruacijskog ciklusa, odmah ste zaštićeni od trudnoće. Moţete početi s

uzimanjem tableta i 2-5 dana ciklusa, ali onda morate koristiti dodatne mjere zaštite (na primjer,

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

prezervativ) tijekom prvih 7 dana.

Prelazak s kombinirane hormonalne kontracepcije, kombiniranog kontracepcijskog vaginalnog

prstena ili flastera

Najbolje je početi uzimati Adrienne dan nakon što završi razdoblje uzimanja djelatnih tableta

(posljednje tablete koja sadrţi djelatne tvari) kontracepcijskih tableta koje ste do tada koristili, ali

najkasnije dan nakon završetka razdoblja stanke u uzimanju tableta (ili nakon zadnje nedjelatne

tablete prethodno korištenih tableta). Ako pri prelasku s kombiniranog kontracepcijskog vaginalnog

prstena ili flastera ţelite koristiti Adrienne, slijedite savjet liječnika.

Prelazak

metode

kontracepcije

koja

sadrţi

samo

progestagen

(tableta

koja

sadrţi

samo

progestagen, injekcije progestagena, implantat ili intrauterini uloţak koji otpušta progestagen)

Progestagenske

kontracepcijske

tablete

moţete

zamijeniti

tabletama

Adrienne

bilo

koji

(implantat ili intrauterini uloţak na dan njihovog uklanjanja, injekcije na dan kad biste trebali dobiti

sljedeću injekciju), ali, u svim ovim slučajevima morate koristiti dodatnu zaštitu od trudnoće (na

primjer, prezervativ) tijekom prvih 7 dana uzimanja tableta.

Nakon pobačaja

Pridrţavajte se savjeta liječnika.

Nakon poroda

Moţete započeti s uzimanjem tableta Adrienne izmeĎu 21. i 28. dana nakon poroda. Ako počnete

uzimati Adrienne nakon 28. dana, morate koristiti tzv. mehaničku kontracepciju (na primjer,

prezervativ) tijekom prvih 7 dana uzimanja lijeka Adrienne.

U slučaju da ste nakon poroda imali spolni odnos prije nego što ste (ponovno) počeli uzimati

Adrienne, morate prvo provjeriti da niste trudni ili morate pričekati do sljedećeg menstrualnog

krvarenja.

Ako dojite i ţelite (ponovno) početi uzimati Adrienne nakon poroda

Pročitajte dio „Dojenje“.

Ako niste sigurni kada započeti s uzimanjem tableta, upitajte za savjet liječnika.

Ako uzmete više lijeka Adrienne nego što ste trebali

Nema saznanja da je uzimanje prevelikog broja tableta Adrienne imalo ozbiljne štetne posljedice.

Ako ste uzeli nekoliko tableta odjednom, moţete imati simptome mučnine i povraćanja.

Mlade djevojke mogu imati vaginalno krvarenje.

Ako ste uzeli previše tableta Adrienne ili otkrili da je dijete progutalo tablete, potraţite savjet

liječnika ili ljekarnika.

Ako ste zaboravili uzeti Adrienne

Posljednje 4 tablete u ĉetvrtom redu blistera su placebo tablete. Ako zaboravite uzeti bilo koju

od tih tableta, to neće utjecati na pouzdanost lijeka Adrienne. Placebo tablete koje ste zaboravili

popiti bacite.

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Ako propustite uzeti ruţičastu tabletu s djelatnim tvarima (tablete 1-24 u blisteru),

morate učiniti sljedeće:

Ako kasnite manje od 24 sata s uzimanjem tablete, zaštita od trudnoće nije smanjena.

Uzmite tabletu čim se sjetite i zatim uzmite sljedeću tabletu u uobičajeno vrijeme.

Ako kasnite s uzimanjem tablete više od 24 sata, zaštita od trudnoće moţe biti smanjena.

Što je veći broj tableta koje ste zaboravili uzeti, to je veći rizik da zatrudnite.

Rizik od nepotpune zaštite od trudnoće najveći je ako ste zaboravili uzeti ruţičastu tabletu s

početka ili kraja blistera. U tom slučaju, pridrţavajte se sljedećih pravila (vidjeti takoĎer dijagram):

Ako ste zaboravili uzeti više od jedne tablete iz ovog blistera

Obratite se liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti jednu tabletu izmeĊu 1. i 7. dana (prvi red tableta)

Uzmite tabletu koju ste zaboravili popiti čim se sjetite, čak i ako to znači da morate uzeti dvije

tablete odjednom. Nastavite uzimati tablete u uobičajeno vrijeme i koristite dodatnu zaštitu od

trudnoće tijekom sljedećih 7 dana, na primjer, prezervativ. Ako ste imali spolni odnos u tjednu

prije nego što ste zaboravili uzeti tabletu, morate znati da postoji rizik od trudnoće. U tom slučaju

obratite se liječniku.

Jedna zaboravljena tableta izmeĊu 8. i 14. dana (drugi red tableta)

Uzmite tabletu koju ste zaboravili popiti čim se sjetite, čak i ako to znači da morate uzeti dvije

tablete odjednom. Potom nastavite s uzimanjem tableta u uobičajeno vrijeme. Zaštita od trudnoće

nije smanjena, pa ne morate poduzimati dodatne mjere zaštite od trudnoće.

Jedna zaboravljena tableta izmeĊu 15. i 24. dana (treći ili ĉetvrti red tableta)

Moţete odabrati izmeĎu dvije mogućnosti:

1. Uzmite zaboravljenu tabletu čim se sjetite, čak i ako to znači da morate uzeti dvije tablete

odjednom. Potom nastavite s uzimanjem tableta u uobičajeno vrijeme. Umjesto da uzmete bijele

placebo tablete, bacite ih i započnite sa sljedećim blisterom (dan početka uzimanja će biti različit).

Najvjerojatnije ćete dobiti mjesečnicu na kraju drugog blistera - tijekom uzimanja bijelih placebo

tableta - iako za vrijeme uzimanja tableta iz drugog blistera moţete dobiti i točkasto (lagano)

krvarenje ili krvarenje nalik mjesečnici.

2. Moţete

prestati

uzimanjem

ruţičastih

tableta

djelatnim

tvarima

odmah početi

uzimati 4 bijele placebo tablete (prije nego uzmete placebo tabletu, zabiljeţite koji ste dan

zaboravili uzeti ruţiĉastu tabletu). Ako ţelite početi uzimati tablete iz novog blistera na dan na

koji ste uvijek uzimali, uzimajte placebo tablete kraće od 4 dana.

Ako slijedite jednu od te dvije preporuke, ostat ćete zaštićeni od trudnoće.

zaboravili

uzeti

neku

tableta

blisteru,

dobijete

krvarenje

tijekom

razdoblja uzimanja placebo tableta, to moţe značiti da ste trudni. Morate se javiti liječniku prije

nego što počnete sa sljedećim blisterom.

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Imali ste spolni odnos u tjednu prije

propuštanja tablete?

Više od jedne propuštene

ruţičaste

tablete

blisteru

Savjetujte se s liječnikom

1. do 7. dan

Samo

jedna

propuštena

ruţičasta tableta

(uzeta

s više od 24 sata

zakašnjenja)

8. do 14.dan

Uzmite zaboravljenu tabletu

Koristite mehaničku kontracepciju

(prezervativ) tijekom sljedećih 7 dana i

Dovršite blister

Uzmite zaboravljenu tabletu

Dovršite blister

Uzmite zaboravljenu tabletu i

Dovršite uzimanje

ruţičastih tableta

Bacite 4 bijele tablete

Započnite s uzimanjem tableta

iz novog blistera

15. do 24. dan

Odmah prekinite uzimati

ruţičaste tablete

Odmah počnite s uzimanjem 4

bijele tablete

Potom započnite s uzimanjem

tableta iz novog blistera

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Što uĉiniti u sluĉaju povraćanja ili jakog proljeva

Ako ste povraćali u roku od 3 do 4 sata nakon uzimanja ruţičaste tablete s djelatnim tvarima ili

imate jaki proljev, postoji rizik da se djelatne tvari iz tablete neće potpuno apsorbirati u Vašem

organizmu. Situacija je gotovo ista kao da ste zaboravili popiti tabletu. Nakon povraćanja ili

proljeva, morate uzeti sljedeću ruţičastu tabletu iz rezervnog blistera što prije. Uzmite je po

mogućnosti u roku od 24 sata nakon što biste normalno uzeli tabletu. Ako to nije moguće ili je već

prošlo više od 24 sata, slijedite savjet naveden u dijelu „Ako ste zaboravili uzeti Adrienne“.

OdgaĊanje mjeseĉnice: što morate znati

Premda se odgaĎanje mjesečnice (prijelomnog krvarenja) ne preporučuje, to je moguće učiniti

tako što nećete uzeti bijele placebo tablete iz 4. reda, nego ćete odmah nastaviti s tabletama iz

novog blistera Adrienne i dovršiti ga do kraja. Moţete dobiti točkasto (mrljasto) ili probojno

krvarenje za vrijeme uzimanja tableta iz tog drugog blistera. Završite drugo pakiranje uzimanjem 4

bijele tablete iz četvrtog reda. Tada nastavite s uzimanjem tableta iz sljedećeg blistera.

Prije nego što odlučite odgoditi mjesečnicu, moţete upitati liječnika za savjet.

Pomicanje prvog dana mjeseĉnice: što morate znati

Ako uzimate tablete u skladu s uputama, onda će Vaša mjesečnica početi

tijekom razdoblja

uzimanja

placeba.

morate

pomaknuti

početka

krvarenja,

skratite

trajanje

razdoblja

uzimanja placeba - kad uzimate bijele placebo tablete - (ali ga nikad ne produţujte – 4 dana je

najdulje razdoblje!). Na primjer, ako razdoblje placeba počinje u petak, a vi ga ţelite pomaknuti

na utorak (3 dana ranije), morate započeti s novim blisterom 3 dana ranije nego obično. Moţe se

dogoditi da nećete imati nikakvo krvarenje tijekom tog razdoblja. Nakon toga moţete dobiti

točkasto krvarenje ili krvarenje nalik mjesečnici.

Ako niste sigurni što učiniti, upitajte za savjet liječnika.

Ako prestanete uzimati Adrienne

Moţete prestati uzimati Adrienne kad god ţelite. Ako ne ţelite zatrudnjeti, posavjetujte se s

liječnikom o drugim pouzdanim metodama zaštite od trudnoće. Ako ţelite zatrudnjeti, prestanite

uzimati Adrienne i pričekajte mjesečnicu prije nego što pokušate ostati u drugom stanju. Tada ćete

puno lakše moći izračunati očekivani datum poroda.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili

ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek moţe uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako dobijete neku nuspojavu, osobito ako je teška ili uporno traje, ili je došlo do promjene Vašeg

zdravstvenog stanja za koje mislite da bi moglo biti posljedica lijeka Adrienne, molimo obratite

sesvom liječniku.

Povećan rizik od krvnih ugrušaka u venama (venska tromboembolija (VTE)) ili krvnih ugrušaka u

arterijama (arterijska tromboembolija (ATE)) prisutan je kod svih ţena koje uzimaju kombiniranu

hormonsku

kontracepciju.

dodatne

informacije

različitim

rizicima

zbog

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

uzimanja kombinirane hormonske kontracepcije, molimo pročitajte dio 2 “Što morate znati prije

nego počnete uzimati Adrienne”.

Dolje su navedene nuspojave koje se mogu povezati s uzimanjem lijeka Adrienne:

Ĉeste nuspojave (mogu se javiti u 1 do 10 na svakih 100 korisnica)

promjene raspoloţenja

glavobolja

mučnina

bol u dojkama, problemi s mjesečnicom, kao što su neuredan ciklus, izostanak mjesečnica

Manje ĉeste nuspojave (mogu se javiti u 1 do 10 na svakih 1000 korisnica )

depresija, nervoza, pospanost

omaglica, osjećaj trnaca i bockanja

migrena, varikoziteti vena, povišeni krvni tlak

bol u ţelucu, povraćanje, loša probava, plinovi u crijevima, upala ţeluca, proljev

akne, svrbeţ, osip

dugotrajna tupa bolnost i bol, npr. bol u leĎima, bolovi u udovima, grčevi u mišićima

- vaginalna gljivična infekcija, bol u zdjelici, povećane dojke, benigne kvrţice u dojkama,

maternično/vaginalno

krvarenje

(koje

obično

prestaje

tijekom

neprekidnog

liječenja),

genitalni

iscjedak,

valunzi,

upala

rodnice

(vaginitis),

problemi

mjesečnicom,

bolne

mjesečnice, slabije mjesečnice, vrlo jake mjesečnice, suhoća rodnice, abnormalan bris

cerviksa, smanjen seksualni interes

gubitak energije, pojačano znojenje, zadrţavanje tekućine

povećanje tjelesne teţine

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u 1 do 10 na svakih 10 000 korisnica)

kandida (gljivična infekcija)

anemija, povećanje broja trombocita u krvi

alergijske reakcije

hormonalni (endokrini) poremećaj

pojačan apetit, gubitak apetita, abnormalno visoka koncentracija kalija u krvi, abnormalno

niska koncentracija natrija u krvi

izostanak orgazma, nesanica

vrtoglavica, tremor

očni poremećaji, npr. upala vjeĎa, suhoća očiju

abnormalno brz ritam srca

upala vene, krvarenje iz nosa, nesvjestica

povećan trbuh, crijevni poremećaj, osjećaj nadutosti, trbušna hernija, gljivična infekcija

usta, zatvor, suhoća usta

bol u području ţučnih kanala ili ţučnog mjehura, upala ţučnog mjehura

ţutosmeĎe mrlje na koţi, ekcem, gubitak kose, upalne promjene koţe slične aknama,

suha koţa, upalne kvrţice u koţi, pretjeran rast dlaka, koţni poremećaji, strije, koţne

upale, upalne reakcije koţe na svjetlo, koţni čvorići

poteškoće ili bol pri spolnom odnosu, upala rodnice (vulvovaginitis), krvarenje nakon

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

spolnog

odnosa,

prijelomno

krvarenje,

ciste

dojkama,

povećan

broj

stanica

dojke

(hiperplazija), maligne kvrţice u dojci, abnormalni rast sluznice vrata maternice, smanjenje

stanjenje

sluznice

maternice,

ciste

jajnika

(tekućinom

ispunjene

strukture

nalik

mjehurićima), povećanje maternice

opće loše osjećanje

gubitak tjelesne teţine

štetni krvni ugrušci u veni ili arteriji, na primjer:

u nozi ili stopalu (tj. duboka venska tromboza)

u plućima (tj. plućna embolija)

srčani udar

moţdani udar

mali-moţdani udari ili kratkotrajni simptomi slični simptomima moţdanog udara,

što se još zove prolazni ishemijski napadaj (TIA)

krvni ugrušci u jetri, ţelucu/crijevima, bubrezima ili oku

Vjerojatnost da razvijete krvni ugrušak moţe biti veća ako imate neka druga zdravstvena stanja koja

povećavaju taj rizik (pogledajte dio 2 za dodatne informacije o stanjima koja povećavaju rizik

od krvnih ugrušaka i simptome krvnog ugruška).

Sljedeće nuspojave su takoĎer zabiljeţene, ali njihova se učestalost ne moţe procijeniti iz dostupnih

podataka: preosjetljivost, eritema multiforme (osip sa crvenilom u obliku koncentričnih kruţnica ili

sa ranama).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje

i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti izravno

putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ĈUVATI ADRIENNE?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza „EXP“.

EXP se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika

kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. SADRŢAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Adrienne sadrţi?

Djelatne tvari su etinilestradiol i drospirenon.

Svaka

ruţičasta

filmom

obloţena

tableta

djelatnim

tvarima

sadrţi

0,02

miligrama

etinilestradiola i 3 miligrama drospirenona.

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O

Bijele filmom obloţene tablete ne sadrţe djelatne tvari.

Drugi sastojci su:

Ruţičaste filmom obloţene tablete s djelatnim tvarima:

- Jezgra tablete: laktoza hidrat, prethodno geliran kukuruzni škrob, magnezijev stearat,

povidon K-30, karmelozanatrij, umreţena, polisorbat 80

Film-ovojnica tablete: Opadry II ruţičasti (sadrţi: djelomično hidroliziran poli(vinilni

alkohol),; titanijev dioksid (E171); makrogol 3350; talk (E553b); ţeljezov oksid ţuti

(E172); ţeljezov oksid crveni (E172); ţeljezov oksid crni (E172))

Bijele nedjelatne filmom obloţene tablete:

Jezgra tablete: laktoza bezvodna, povidon K-30, magnezijev stearat (E470b)

Film-ovojnica tablete: Opadry II bijeli (sadrţi: djelomično hidroliziran poli(vinilni

alkohol); titanijev dioksid (E171); makrogol 3350; talk (E553b))

Kako Adrienne izgleda i sadrţaj pakiranja?

Tablete s djelatnim tvarima su ruţičaste, okrugle, filmom obloţene tablete bez oznake.

Placebo tablete su bijele, okrugle, filmom obloţene tablete bez oznake.

Jedan blister lijeka Adrienne sadrţi 24 ruţičaste filmom obloţene tablete s djelatnim

tvarima u 1., 2., 3. i 4. redu i 4 bijele placebo filmom obloţene tablete u 4. redu.

Adrienne je dostupan u pakiranju od 3 blistera s po 28 tableta, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĊaĉ

Nositelj odobrenja

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

ProizvoĊaĉ

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Laboratorios

Leon

Farma,

S.A.,

Calle

Vallina

s/n,

Poligono

Industrial

Navatejera,

Villaquilambre, 24008 –Leon, Španjolska

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljaĉi 2017.

H A L M E D

06 - 02 - 2017

O D O B R E N O