Aclasta

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Aclasta
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Aclasta
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Lijekovi za liječenje bolesti kostiju
 • Područje terapije:
 • Osteoporoza, postmenopauzalna
 • Terapijske indikacije:
 • Liječenje osteoporoze:.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/H/C/000595
 • Datum autorizacije:
 • 15-04-2005
 • EMEA koda:
 • EMEA/H/C/000595
 • Zadnje ažuriranje:
 • 25-02-2018

Izvješće o ocjeni javnog

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

An agency of the European

Union

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/253404/2015

EMEA/H/C/000595

EPAR, sažetak za javnost

Aclasta

Zoledronatna kiselina

Ovo je sažetak europskoga javnog izvješća o ocjeni dokumentacije (EPAR) o lijeku Aclasta. Objašnjava

kako je Odbor za lijekove za humanu uporabu (CHMP) ocijenio lijek da bi donio svoje mišljenje u korist

izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet te preporuke o uvjetima za primjenu lijeka Aclasta.

Što je Aclasta?

Aclasta je otopina za infuziju (drip) u venu koja sadrži djelatnu tvar zoledronatnu kiselinu.

Za što se Aclasta koristi?

Aclasta se koristi za liječenje osteoporoze (bolesti koja kosti čini lomljivima) u žena u postmenopauzi i

u muškaraca. Koristi se u bolesnika koji su izloženi riziku od fraktura (slomljenih kostiju) uključujući i

one koji su nedavno slomili kuk pri manjim traumama poput pada, te kod bolesnika čija je osteoporoza

povezana s dugoročnom terapijom glukokortikoidima (tipom steroida).

Aclasta se također koristi za liječenje Pagetove bolesti kostiju kod odraslih osoba. U slučaju ove bolesti

promijenjen je normalan postupak rasta kostiju.

Ovaj se lijek izdaje samo na liječnički recept.

Kako se Aclasta koristi?

Aclasta se daje u obliku infuzije u venu koja traje najmanje 15 minuta. Postupak se može ponoviti

jednom godišnje kod bolesnika koji se liječe od osteoporoze. Bolesnici kojima je slomljen kuk ne smiju

primati terapiju lijekom Aclasta unutar dva tjedna od operacije popravka frakture. U slučaju Pagetove

bolesti primjenjuje se najčešće samo jedna infuzija lijeka Aclasta, no dodatne se infuzije mogu uzeti u

razmatranje ako se bolest bolesnika vrati. Djelovanje svake infuzije traje najmanje godinu dana ili

više.

Aclasta

EMA/253404/2015

Page 2/3

Bolesnici trebaju imati primjerene tekućine prije i nakon terapije, te trebaju dobivati odgovarajuće

dodatke vitamina D i kalcija. Primjenom paracetamola ili ibuprofena (protuupalnih lijekova) ubrzo

nakon lijeka Aclasta mogu se smanjiti simptomi poput vrućice, mišićne boli, simptoma sličnih influenci

(gripi), boli u zglobovima i glavobolji unutar tri dana nakon infuzije. U slučaju terapije Pagetove bolesti

kostiju, lijek Aclasta smije primjenjivati samo liječnik koji je iskusan u terapiji bolesti. Aclasta se ne

smije primjenjivati u bolesnika s ozbiljnim problemima u funkciji bubrega.

Kako djeluje Aclasta?

Osteoporoza nastupa kada nema dovoljnog rasta kostiju koje zamjenjuju kosti koje se razgrađuju

prirodnim putem. Kosti postupno postaju tanke i lomljive, te je vjerojatnije da će se slomiti. U žena,

osteoporoza je učestalija nakon menopauze, nakon što se razine ženskog hormona estrogena smanje.

Osteoporoza može također nastupiti kod oba spola kao nuspojava terapije glukokotikoidom. U slučaju

Pagetove bolesti, kosti brže pucaju, te nakon što ponovno izrastu, one su slabije nego što je to

uobičajeno.

Djelatna tvar u lijeku Aclasta, zoledronatna kiselina je bisfosfonat. Blokira aktivnost osteoklasta,

stanica u tijelu koje su uključene u razgradnju koštanog tkiva. Ovo rezultira manjim gubitkom kostiju u

osteoporozi i smanjenom aktivnošću Pagetove bolesti. Zoledronatna kiselina je također odobrena u

Europskoj uniji (EU) kao lijek Zometa od ožujka 2001. godine za potrebe prevencije koštanih

komplikacija u bolesnika s rakom koji zahvaća kost, kao i za terapiju hiperglikemije (visoke

koncentracije kalcija u krvi) koju uzrokuju tumori.

Kako je Aclasta ispitivana?

Budući da je zoledronatna kiselina odobrena u EU kao Zometa već niz godina, tvrtka je dostavila

rezultate pojedinih ispitivanja provedenih s lijekom Zometa, koji su uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja

lijeka Aclasta.

U slučaju osteoporeze, lijeka Aclasta je ispitan u tri glavna ispitivanja. Tvrtka je usporedila lijek Aclasta

s placebom (lažnim liječenjem) u gotovo 8.000 starijih žena s osteoporozom, uzimajući u obzir broj

fraktura kralježnice i kuka tijekom razdoblja od tri godine. Drugo je ispitivanje usporedilo lijek Aclasta

s placebom u 2.127 muškaraca i žena s osteoporozom, koji se nedavno slomili kuk, te je istražilo broj

fraktura tijekom razdoblja od pet godina. Treće je ispitivanje usporedilo jednu infuziju lijeka Aclasta s

dnevnom terapijom risedronata (drugog bifosfonata) u 833 muškaraca i žena s osteoporozom

uzrokovanom glukokortikoidima, te je istražilo promjene u gustoći kostiju kralježnice tijekom godina. U

ovim ispitivanjima, bolesnici su mogli uzimati druge lijekove za osteoporozu, no ne i druge bifosfonate.

U slučaju Pagetove bolesti, Aclasta je uspoređen s risedronatom kod ukupno 357 odraslih osoba u dva

ispitivanja koja su trajala šest mjeseci. Bolesnici su primili jednu infuziju lijeka Aclasta ili su uzimali

risedronat jedno dnevno tijekom dva mjeseca. Glavna mjera djelotvornosti bio je broj bolesnika koji su

odgovorili na terapiju, definirano kao vraćanje koncentracija serumnske alkalin fosfataze u krvi

(enzima uključenog u razgradnju kosti) na normalne vrijednosti ili smanjenje na najmanje tri četvrtine

prema normalnim vrijednostima.

Koje su koristi lijeka Aclasta utvrđene u ispitivanjima?

U slučaju osteoporoze, Aclasta je bio djelotvorniji od komparatorskih lijekova. U ispitivanju

provedenom i starijih žena, rizik od fraktura kralježnice smanjen je za 70% u bolesnika koji su uzimali

Aclasta (bez bilo kojih drugih lijekova za osteoporozu) tijekom razdoblja od tri godine kada je

uspoređen s onima koji su uzimali placebo. Bilo je prisutno smanjenje od rizika frakture kuka od 41%

Aclasta

EMA/253404/2015

Page 3/3

prilikom usporedbe svih žena koje su uzimale lijek Aclasta (s ili bez drugih lijekova protiv osteoporoze)

s onima koje su uzimale placebo. U ispitivanju provedenom u muškaraca i žena koji su slomili kuk, 9%

bolesnika koji su primali lijek Aclasta imalo je frakture (92 od 1.065), u usporedbi s 13% bolesnika koji

su primali placebo (139 od 1.062). Naposljetku, Aclasta je bio djelotvorniji od risedronata u povećanju

gustoće kosti kralježnice tijekom jednogodišnje terapije u bolesnika koji su uzimali glukokortikoide.

U slučaju Pagetove bolesti, Aclasta je bio djelotvorniji od risedronata. Nakon šest mjeseci, otprilike

96% bolesnika odgovorilo je na terapiju u dva ispitivanja, u usporedbi s otprilike 74% bolesnika koji su

primili risedronat.

Koji su rizici povezani s lijekom Aclasta?

Najčešće nuspojave lijeka Aclasta nastupaju kako se čini unutra prva tri dana nakon infuzije, te su

rjeđe pri svakom ponavljanju infuzija. Vrućica je najčešća nuspojava lijeka Aclasta (kod više od 1 na

10 osoba). Rijetko je prijavljena (kod između 1 i 10 bolesnika na 10.000) osteonekroza čeljusti

(oštećenje kosti čeljusti, koje može rezultirati s boli, bolnim ustima ili gubljenjem zubi). Potpuni popis

nuspojava zabilježenih pri primjeni lijeka Aclasta potražite u uputi o lijeku.

Aclasta se ne smije upotrebljavati kod osoba koje su preosjetljive (alergične) na bifosfonate ili na bilo

koji drugi sastojak. Aclasta se ne smije koristiti u bolesnika s ozbiljnim problemima u funkciji bubrega,

hiperkalkemijom (malim koncentracijama kalcija u krvi), ili u trudnica ili dojilja.

Zašto je Aclasta odobrena?

CHMP je odlučio da koristi lijeka Aclasta nadmašuju s njim povezane rizike te je preporučio izdavanje

odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita

primjena lijeka Aclasta?

Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka Aclasta. Na

temelju tog plana, u sažetku opisa svojstava lijeka kao i u uputi o lijeku za Aclasta nalaze se

sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici

trebaju pridržavati.

Proizvođač lijeka Aclasta dostavit će edukacijske pakete u svakoj državi članici za liječnike koji

propisuju lijek Aclasta za osteoporozu, podsjećajući ih na način primjene lijeka. Proizvođač će također

dostaviti informacijski paket za bolesnike, u kojem im objašnjava nuspojave lijeka, podsjećajući ih na

potrebu primjerenog nadomjeska kalcija i vitamina D, te potrebi da se kontaktira liječnik. Bolesnicima

će se također dostaviti kartica s podsjetnikom o riziku osteonekroze čeljusti, koja daje uputu

bolesnicima da kontaktiraju svoje liječnike ako iskuse simptome.

Ostale informacije o lijeku Aclasta:

Europska komisija izdala je odobrenje za stavljanje u promet koje je za lijek Aclasta na snazi u

Europskoj uniji od 15. travnja 2005.

Cjeloviti EPAR za lijek Aclasta nalazi se na internetskim stranicama Agencije:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports Više informacija o terapiji lijekom

Aclasta pročitajte u uputi o lijeku (također dio EPAR-a) ili se obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj sažetak je posljednji put ažuriran u 04.2015.

Uputu o lijeku

PRILOG I.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

1.

NAZIV LIJEKA

Aclasta 5 mg otopina za infuziju

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sa 100 ml otopine sadrži 5 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

Jedan ml otopine sadrži 0,05 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za infuziju

Bistra i bezbojna otopina.

4.

KLINIČKI PODACI

4.1

Terapijske indikacije

Liječenje osteoporoze

kod žena u postmenopauzi

kod odraslih muškaraca

s povećanim rizikom za prijelome, uključujući one koji su nedavno imali prijelom kuka nakon manje

traume.

Liječenje osteoporoze povezane s dugotrajnom sistemskom terapijom glukokortikoidima

kod žena u postmenopauzi

kod odraslih muškaraca

s povećanim rizikom za prijelome.

Liječenje Pagetove bolesti kostiju kod odraslih.

4.2

Doziranje i način primjene

Doziranje

Bolesnici moraju biti prikladno hidrirani prije primjene Aclaste. To je osobito važno za starije osobe

(≥65 godina) i bolesnike koji primaju diuretsku terapiju.

Uz primjenu Aclaste, preporučuje se odgovarajući unos kalcija i vitamina D.

Osteoporoza

Za liječenje osteoporoze u postmenopauzi, osteoporoze u muškaraca i liječenje osteoporoze povezane

s dugotrajnom sistemskom terapijom glukokortikoidima, preporučena doza je jednokratna intravenska

infuzija Aclaste u dozi od 5 mg primijenjena jedanput godišnje.

Optimalno trajanje liječenja osteoporoze bisfosfonatima nije utvrđeno. Periodički je potrebno ponovno

procijeniti potrebu za nastavkom liječenja na temelju koristi i potencijalnih rizika Aclaste za svakog

pojedinog bolesnika, osobito nakon 5 ili više godina primjene.

U bolesnika s nedavnim prijelomom kuka nakon manje traume preporučuje se primjena infuzije

Aclaste najmanje dva tjedana nakon oporavka prijeloma kuka (vidjeti dio 5.1). U bolesnika s

nedavnim prijelomom kuka nakon manje traume, preporučuje se prije prve infuzije Aclaste dati

udarnu dozu od 50 000 do 125 000 IU vitamina D peroralnim ili intramuskularnim putem.

Pagetova bolest

Za liječenje Pagetove bolesti, Aclastu smiju propisivati samo liječnici koji imaju iskustva u liječenju

Pagetove bolesti kosti. Preporučena doza je jednokratna intravenska infuzija Aclaste u dozi od 5 mg.

U bolesnika s Pagetovom bolešću, snažno se preporučuje osigurati uzimanje odgovarajućeg

nadomjestka kalcija, koji odgovara količini od najmanje 500 mg elementarnog kalcija, dvaput dnevno,

tijekom najmanje 10 dana nakon primjene Aclaste (vidjeti dio 4.4).

Ponovno liječenje Pagetove bolesti: Nakon početnog liječenja Aclastom u slučaju Pagetove bolesti,

zapažen je produljen period remisije u bolesnika koji su odgovorili na liječenje. Ponovno liječenje

sastoji se od dodatne intravenske infuzije Aclaste u dozi od 5 mg nakon intervala od jedne godine ili

dulje od početnog liječenja u bolesnika kod kojih je došlo do relapsa. Dostupni su ograničeni podaci o

ponovnom liječenju Pagetove bolesti (vidjeti dio 5.1).

Posebne populacije

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Aclasta je kontraindicirana u bolesnika s klirensom kreatinina <35 ml/min (vidjeti djelove 4.3 and

4.4).

U bolesnika s klirensom kreatinina ≥35 ml/min nije potrebna prilagodba doze.

Bolesnici s oštećenjem jetre

Nije potrebna prilagodba doze (vidjeti dio 5.2).

Starije osobe (≥65 godina)

Nije potrebna prilagodba doze, jer su bioraspoloživost, distribucija i eliminacija bili slični kod starijih

bolesnika i u mlađih ispitanika.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Aclaste u djece i adolescenata ispod 18 godina starosti nisu još ustanovljene.

Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Intravenska primjena.

Aclasta se primjenjuje polako putem infuzijske cjevčice s odzračivačem uz konstantnu brzinu infuzije.

Vrijeme trajanja infuzije ne smije biti kraće od 15 minuta. Za informacije o infuziji Aclaste, vidjeti

dio 6.6.

Bolesnicima koji se liječe Aclastom potrebno je dati uputu o lijeku i karticu s podsjetnikom za

bolesnika.

4.3

Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar, na bilo koje bisfosfonate ili neku od pomoćnih tvari navedenih u

dijelu 6.1.

Bolesnici s hipokalcijemijom (vidjeti dio 4.4).

Teško oštećenje bubrega uz klirens kreatinina od <35 ml/min (vidjeti dio 4.4).

Trudnoća i dojenje (vidjeti dio 4.6).

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Bubrežna funkcija

Primjena Aclaste u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina <35 ml/min)

kontraindicirana je zbog povećanog rizika od zatajenja bubrega u toj populaciji.

Nakon primjene Aclaste bilo je zapaženo oštećenje bubrega (vidjeti dio 4.8), osobito u bolesnika s već

postojećom disfunkcijom bubrega ili drugim rizicima uključujući poodmaklu dob, istodobnu primjenu

nefrotoksičnih lijekova, istodobnu diuretsku terapiju (vidjeti dio 4.5), ili dehidraciju koja se pojavljuje

nakon primjene Aclaste. Oštećenje bubrega zabilježeno je u bolesnika nakon jednokratne primjene.

Zatajenje bubrega koje zahtijeva dijalizu ili je završilo smrću rijetko se pojavilo u bolesnika s već

postojećim oštećenjem bubrega ili bilo koji od gore opisanih faktora rizika.

Sljedeće mjere opreza treba uzeti u obzir kako bi se smanjio rizik bubrežnih nuspojava:

Prije svake doze Aclaste treba izračunati klirens kreatinina na temelju stvarne tjelesne težine

koristeći Cockcroft-Gaultovu formulu.

Prolazni porast kreatinina u serumu može biti veći u bolesnika s podležećim oštećenjem

funkcije bubrega.

Praćenje kreatinina u serumu treba uzeti u obzir u bolesnika s rizikom.

Potreban je oprez kada se Aclasta primjenjuje istodobno s drugim lijekovima koji mogu utjecati

na funkciju bubrega (vidjeti dio 4.5).

Bolesnici, osobito stariji i oni koji primaju diuretsku terapiju, moraju biti prikladno hidrirani

prije primjene Aclaste.

Jednokratna doza Aclaste ne smije biti veća od 5 mg, a trajanje infuzije treba biti najmanje

15 minuta (vidjeti dio 4.2).

Hipokalcijemija

Već postojeća hipokalcijemija mora se prije početka terapije Aclastom liječiti odgovarajućim unosom

kalcija i vitamina D (vidjeti dio 4.3). Ostali poremećaji metabolizma minerala se također moraju

učinkovito liječiti (npr. smanjenje zalihe paratireoidnih žlijezda, intestinalna malapsorpcija kalcija).

Liječnici trebaju razmotriti kliničko praćenje ovih bolesnika.

Za Pagetovu bolest kosti karakteristična je povećana pregradnja kosti. Zbog brzog nastupa učinka

zoledronatne kiseline na pregradnju kosti, može se razviti prolazna hipokalcijemija, koja je katkada

simptomatska, a obično je najjača unutar prvih 10 dana nakon infuzije Aclaste (vidjeti dio 4.8).

Uz primjenu Aclaste, preporučuje se odgovarajući unos kalcija i vitamina D. Osim toga, u bolesnika s

Pagetovom bolešću, snažno se preporučuje osigurati uzimanje odgovarajućeg nadomjestka kalcija koji

odgovara količini od najmanje 500 mg elementarnog kalcija, dvaput dnevno, najmanje tijekom

10 dana nakon primjene Aclaste (vidjeti dio 4.2).

Bolesnike treba obavijestiti o simptomima hipokalcijemije te ih tijekom razdoblja rizika treba

odgovarajuće klinički pratiti. Kod bolesnika s Pagetovom bolešću preporučuje se određivanje kalcija u

serumu prije infuzije Aclaste.

Povremeno su prijavljeni teški, a ponekad i onesposobljavajući bolovi u kostima, zglobovima i/ili

mišićima kod bolesnika koji uzimaju bisfosfonate, uključujući zoledronatnu kiselinu (vidjeti dio

4.8).

Osteonekroza čeljusti (ONJ)

U bolesnika koji su primali Aclastu (zoledronatna kiselina) za osteoporozu prijavljena je ONJ nakon

stavljanja lijeka u promet (vidjeti dio 4.8).

U bolesnika sa nezacijeljenim otvorenim lezijama mekih tkiva u ustima treba odgoditi početak

liječenja ili novi ciklus liječenja. Prije početka liječenja Aclastom, u bolesnika s istodobnim rizičnim

faktorima, preporučuje se stomatološki pregled uz obavljanje preventivnih stomatoloških zahvata i

procjena individualne koristi i rizika.

Treba uzeti u obzir sljedeće kada se u bolesnika ocjenjuje rizik od razvoja ONJ:

Potentnost lijekova koji inhibiraju resorpciju kostiju (veći rizik kod visoko potentnih spojeva),

način primjene (veći rizik kod parenteralne primjene) i kumulativnu dozu kod terapije resorpcije

kostiju.

Rak, komorbiditetna stanja (npr. anemija, koagulopatije, infekcija), pušenje.

Istodobnu terapiju: kortikosteroide, kemoterapiju, inhibitore angiogeneze, radioterapiju glave i

vrata.

Lošu oralnu higijenu, periodontalnu bolest, zubnu protezu koja loše prijanja, bolest zuba u

anamnezi, invazivne zahvate na zubima, npr. ekstarkcija zuba.

Tijekom liječenja zoledronatnom kiselinom sve bolesnike se mora poticati da održavaju dobru oralnu

higijenu, redovito odlaze na stomatološke kontrole i odmah prijave bilo koji oralni simptom kao što je

pomičnost zuba, bol ili oticanje, ranice koje ne cijele ili iscjedak. Invazivne stomatološke zahvate

treba izvoditi s oprezom za vrijeme liječenja i izbjegavati neposredno nakon liječenja zoledronatnom

kiselinom.

Plan liječenja bolesnika koji razviju ONJ potrebno je postaviti u uskoj suradnji između liječnika i

stomatologa ili oralnog kirurga sa iskustvom u liječenju ONJ. Kad je moguće treba uzeti u obzir

privremeni prekid liječenja zoledronatnom kiselinom dok se stanje ne popravi i pripadajući čimbenici

rizika ublaže.

Osteonekroza vanjskog slušnog kanala

Osteonekroza vanjskog slušnog kanala prijavljena je s bisfosfonatima, uglavnom povezana s

dugoročnom terapijom. Mogući faktori rizika osteonekroze vanjskog slušnog kanala uključuju

uporabu steroida i kemoterapiju i/ili lokalne faktore rizika poput infekcije ili traume. Mogućnost

osteonekroze vanjskog slušnog kanala potrebno je razmotriti u bolesnika koji primaju bisfosfonate, a

koji imaju simptome koji zahvaćaju uho uključujući kronične infekcije uha.

Atipični prijelomi bedrene kosti

Atipični subtrohanterni i dijafizalni prijelomi bedrene kosti prijavljeni su s terapijom bisfosfonatima,

prvenstveno u bolesnika koji se dugotrajno liječe od osteoporoze. Ti poprečni ili kratki kosi prijelomi

mogu nastati bilo gdje uzduž bedrene kosti od neposredno ispod malog trohantera do neposredno

iznad suprakondilarnog dijela. Ti prijelomi nastaju nakon minimalne traume ili bez nje, a neki

bolesnici osjete bol u bedru ili preponi, često praćenu radiološkim obilježjima stres prijeloma,

tjednima odnosno mjesecima prije potpunog prijeloma bedrene kosti. Prijelomi su često obostrani,

stoga je u bolesnika liječenih bisfosfonatima s prijelomom trupa bedrene kosti potrebno pregledati i

bedrenu kost na suprotnoj nozi. Također je prijavljeno slabo zacjeljivanje tih prijeloma. U tijeku

evaluacije bolesnika u kojih se sumnja da imaju atipičan prijelom bedrene kosti treba razmotriti prekid

terapije bisfosfonatima na temelju individualne procjene koristi i rizika.

Tijekom liječenja bisfosfonatima bolesnike treba savjetovati da prijave svaku pojavu boli u bedrima,

kukovima ili preponama te je u svakog bolesnika s takvim simptomima potrebno procijeniti radi li se o

nepotpunom prijelomu bedrene kosti.

Općenito

Incidencija simptoma nakon doze koji se javljaju u roku od prva tri dana nakon primjene Aclaste može

se smanjiti primjenom paracetamola ili ibuprofena ubrzo nakon primjene Aclaste.

Drugi lijekovi koji sadrže zoledronatnu kiselinu kao djelatnu tvar dostupni su za onkološke indikacije.

Bolesnici koji se liječe Aclastom ne smiju istodobno uzimati takve lijekove ili bilo koji drugi

bisfosfonat, budući da kombinirani učinci tih tvari nisu poznati.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po bočici Aclaste od 100 ml, tj. zanemarive

količine natrija.

4.5

Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija s drugim lijekovima. Zoledronatna kiselina se sistemski ne

metabolizira i ne utječe na humane enzime citokroma P450

in vitro

(vidjeti dio 5.2). Zoledronatna

kiselina se ne veže u velikoj mjeri na proteine plazme (veže se otprilike 43-55%), pa zbog toga

interakcije nastale istiskivanjem lijekova koji se u velikoj mjeri vežu za proteine nisu vjerojatne.

Zoledronatna kiselina se eliminira izlučivanjem bubrezima. Oprez je indiciran kada se zoledronatna

kiselina primjenjuje zajedno s lijekovima koji mogu značajno utjecati na funkciju bubrega (npr.

aminoglikozidi ili diuretici koji mogu uzrokovati dehidraciju) (vidjeti dio 4.4).

U bolesnika s oštećenjem bubrega, može se povećati sustavna izloženost istodobno primijenjenim

lijekovima koji se primarno izlučuju bubrezima.

4.6

Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi

Primjena Aclaste se ne preporučuje u žena reproduktivne dobi.

Trudnoća

Aclasta je kontraindicirana tijekom trudnoće (vidjeti dio 4.3). Nema odgovarajućih podataka o

primjeni zoledronatne kiseline u trudnica. Ispitivanja na životinjama sa zoledronatnom kiselinom

pokazala su reproduktivne toksikološke učinke, uključujući malformacije (vidjeti dio 5.3). Potencijalni

rizik za ljude nije poznat.

Dojenje

Aclasta je kontraindicirana tijekom dojenja (vidjeti dio 4.3). Nije poznato izlučuje li zoledronatna

kiselina u majčino mlijeko.

Plodnost

Mogući štetni učinci zoledronatne kiseline na plodnost roditelja i F1 generaciju procjenjivali su se u

štakora. To je dovelo do prekomjernih farmakoloških učinaka za koje se smatra da su povezani s

inhibicijom mobilizacije kalcija iz kostura te je rezultiralo hipokalcijemijom u razdoblju oko poroda,

što je učinak klase bisfosfonata, distocijom i ranim završetkom ispitivanja. Zbog toga ovi rezultati

onemogućavaju određivanje konačnog učinka Aclaste na plodnost u ljudi.

4.7

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nuspojave, kao što je omaglica, mogu utjecati na mogućnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8

Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Ukupan postotak bolesnika koji su imali nuspojave nakon prve, druge, odnosno treće infuzije bio je

44,7%, 16,7% i 10,2%. Incidencija pojedinih nuspojava nakon prve infuzije bila je: pireksija (17,1%),

mialgija (7,8%), bolest nalik gripi (6,7%), artralgija (4,8%) i glavobolja (5,1%). Incidencija tih

reakcija značajno se smanjila sa sljedećim godišnjim dozama Aclaste. Većina tih reakcija pojavila se

unutar prva tri dana nakon primjene Aclaste. Te reakcije su većinom bile blage do umjerene, a povukle

su se unutar tri dana od pojave. Postotak bolesnika koji su imali nuspojave bio je niži u manjem

ispitivanju (19,5%, 10,4%, 10,7% nakon prve, druge, odnosno treće infuzije) kad je bila korištena

profilaksa protiv nuspojava.

Tablični popis nuspojava

Nuspojave navedene u Tablici 1 poredane su po MedDRA klasifikaciji organskih sustava i po

kategoriji učestalosti. Kategorije učestalosti su određene koristeći sljedeći dogovor: vrlo često (≥1/10);

često (≥1/100 do <1/10); manje često (≥1/1000 do <1/100); rijetko (≥1/10 000 do <1/1000); vrlo

rijetko (<1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake skupine

učestalosti, nuspojave su poredane prema padajućoj ozbiljnosti.

Tablica 1

Infekcije i infestacije

Manje često

Influenca, nazofaringitis

Poremećaji krvi i limfnog

sustava

Manje često

Anemija

Poremećaji imunološkog

sustava

Nepoznato**

Reakcije preosjetljivosti uključujući rijetke

slučajeve bronhospazma, urtikarije i

angioedema, i vrlo rijetke slučajeve

anafilaktičke reakcije/šoka

Poremećaji metabolizma i

prehrane

Često

Hipokalcijemija*

Manje često

Smanjeni apetit

Rijetko

Hipofosfatemija

Psihijatrijski poremećaji

Manje često

Nesanica

Poremećaji živčanog sustava

Često

Glavobolja, omaglica

Manje često

Letargija, parestezija, somnolencija, tremor,

sinkopa, disgeuzija

Poremećaji oka

Često

Hiperemija oka

Manje često

Konjunktivitis, bol u oku

Rijetko

Uveitis, episkleritis, iritis

Nepoznato**

Skleritis i upala očne šupljine

Poremećaji uha i labirinta

Manje često

Vrtoglavica

Srčani poremećaji

Često

Atrijska fibrilacija

Manje često

Palpitacije

Krvožilni poremećaji

Manje često

Hipertenzija, crvenilo uz osjećaj vrućine

Nepoznato**

Hipotenzija (neki od bolesnika su imali

podležeće faktore rizika)

Poremećaji dišnog sustava,

prsišta i sredoprsja

Manje često

Kašalj, dispneja

Poremećaji probavnog

sustava

Često

Mučnina, povraćanje, proljev

Manje često

Dispepsija, bol u gornjem abdomenu, bol u

abdomenu, bolest gastroezofagealnog refluksa,

konstipacija, suha usta, ezofagitis, zubobolja,

gastritis

Poremećaji kože i potkožnog

tkiva

Manje često

Osip, hiperhidroza, svrbež, eritem

Poremećaji mišićno-koštanog

sustava i vezivnog tkiva

Često

Mialgija, artralgija, bol u kositma, bol u leđima,

bol u ekstremitetima

Manje često

Bol u vratu, mišićno-koštana ukočenost, oticanje

zgloba, spazmi mišića, mišićno-koštana bol u

prsištu, mišićno-koštana bol, ukočenost zgloba,

artritis, slabost mišića

Rijetko

Atipični subtrohanterni i dijafizalni prijelomi

bedrene kosti† (nuspojava klase bisfosfonata)

Vrlo rijetko

Osteonekroza vanjskog slušnog kanala

(nuspojava razreda bisfosfonata)

Nepoznato**

Osteonekroza čeljusti (vidjeti dijelove

4.4 i 4.8

učinci po skupinama)

Poremećaji bubrega i

mokraćnog sustava

Manje često

Povišeni kreatinin u krvi, polakizurija,

proteinurija

Nepoznato**

Oštećenje bubrega. Prijavljeni su rijetki

slučajevi zatajenja bubrega koji zahtijevaju

dijalizu i rijetki slučajevi sa smrtnim ishodom u

bolesnika s već postojećom disfunkcijom

bubrega ili drugim rizičnim faktorima poput

poodmakle dobi, istodobnu primjenu

nefrotoksičnih lijekova, istodobnu primjenu

diuretske terapije, ili dehidraciju u razdoblju

nakon infuzije (vidjeti dijelove 4.4 i 4.8 učinci

po skupinama)

Opći poremećaji i reakcije na

mjestu primjene

Vrlo često

Pireksija

Često

Bolest nalik gripi, zimica, umor, astenija, bol,

malaksalost, reakcija na mjestu infuzije

Manje često

Periferni edem, žeđ, reakcija akutne faze, bol u

prsištu koja nije vezana uz srce

Nepoznato**

Dehidracija sekundarno uz simptome nakon

doziranja kao što su pireksija, povraćanje i

proljev

Pretrage

Često

Povišeni C-reaktivni protein

Manje često

Sniženi kalcij u krvi

Zapaženo u bolesnika koji istodobno uzimaju glukokortikosteroide.

Često samo u Pagetovoj bolesti.

Temeljeno na izvješćima poslije stavljanja u promet. Učestalost se ne može procijeniti iz

dostupnih podataka.

Utvrđeno u sklopu iskustava nakon stavljanja lijeka u promet.

Opis odabranih nuspojava

Fibrilacija atrija

U HORIZON-PFT (Pivotal Fracture Trial) ispitivanju (vidjeti dio 5.1) ukupna incidencija atrijske

fibrilacije bila je 2,5% (96 od 3862) i 1,9% (75 od 3852) u bolesnika koji su primali Aclastu, odnosno

placebo. Stopa ozbiljnih štetnih događaja fibrilacije atrija bila je veća u bolesnika koji su primali

Aclastu (1,3%) (51 od 3862), u usporedbi s bolesnicima koji su primali placebo (0,6%) (22 od 3852).

Nije poznat mehanizam u pozadini povećane incidencije fibrilacije atrija. U ispitivanjima osteoporoze

(PFT, HORIZON – Recurrent Fracture Trial [RFT]) objedinjene incidencije fibrilacije atrija bile su

usporedive kod Aclaste (2,6%) i placeba (2,1%). Objedinjene incidencije ozbiljnih štetnih događaja

fibrilacije atrija bile su 1,3% za Aclastu i 0,8% za placebo.

Učinci skupine

Oštećenje bubrega

Zoledronatna kiselina je bila povezana s oštećenjem bubrega koje se očitovalo kao pogoršanje funkcije

bubrega (npr. povišeni kreatinin u serumu) i u rijetkim slučajevima kao akutno zatajenje bubrega.

Oštećenje bubrega je zapaženo nakon primjene zoledronatne kiseline, osobito u bolesnika s već

postojećom disfunkcijom bubrega ili dodatnim rizičnim faktorima (npr. poodmakla dob, onkološki

bolesnici na kemoterapiji, istodobna primjena nefrotoksičnih lijekova, istodobna diuretska terapija,

teška dehidracija), od kojih je većina primala dozu od 4 mg svaka 3-4 tjedna, no zapaženo je i u

bolesnika nakon jednokratne primjene.

U kliničkim ispitivanjima osteoporoze, promjena klirensa kreatinina (mjerenog godišnje prije

doziranja) i incidencija zatajenja i oštećenja bubrega bile su usporedive u skupini liječenoj Aclastom i

skupini koja je primala placebo tijekom tri godine. Zapaženo je prolazno povećanje kreatinina u

serumu unutar 10 dana u 1,8% bolesnika liječenih Aclastom naspram 0,8% bolesnika koji su primali

placebo.

Hipokalcijemija

Otprilike 0,2% bolesnika u kliničkim ispitivanjima osteoporoze imalo je značajno sniženje razina

kalcija u serumu (manje od 1,87 mmol/l) nakon primjene Aclaste. Nisu opaženi simptomatski

slučajevi hipokalcijemije.

U kliničkim ispitivanjima Pagetove bolesti opažena je simptomatska hipokalcijemija kod otprilike 1%

bolesnika, koja se kod svih povukla.

Na temelju laboratorijske procjene, prolaznih, asimptomatskih razina kalcija ispod normalnog

referentnog raspona (manje od 2,10 mmol/l) javile su se u 2,3% bolesnika liječenih Aclastom u

velikom kliničkom ispitivanju, u usporedbi s 21% bolesnika liječenih Aclastom u kliničkim

ispitivanjima Pagetove bolesti. Učestalost hipokalcijemije bila je znatno niža nakon sljedećih infuzija.

Svi su bolesnici primili odgovarajući nadomjestak vitamina D i kalcija u ispitivanju osteoporoze u

postmenopauzi, prevenciji kliničkih prijeloma nakon ispitivanja prijeloma kuka te ispitivanjima

Pagetove bolesti (također vidjeti dio 4.2). U ispitivanju prevencije kliničkih prijeloma nakon nedavnog

prijeloma kuka, razine vitamina D nisu se rutinski mjerile, ali je većina bolesnika primila dodatnu

dozu vitamina D prije primjene Aclaste (vidjeti dio 4.2).

Lokalne reakcije

U velikom kliničkom ispitivanju prijavljene su lokalne reakcije na mjestu infuzije (0,7%), kao što su

crvenilo, oticanje i/ili bol, nakon primjene zoledronatne kiseline.

Osteonekroza čeljusti

Prijavljeni su slučajevi osteonekroze čeljusti pretežno u bolesnika s rakom liječenih lijekovima koji

inhibiraju resorpciju kosti, uključujući zoledronatnu kiselinu (vidjeti dio 4.4). U velikom kliničkom

ispitivanju s 7736 bolesnika, osteonekroza čeljusti prijavljena je u jednog bolesnika liječenog

Aclastom i u jednog bolesnika koji je primao placebo. Prijavljeni su slučajevi ONJ za Aclastu nakon

stavljanja lijeka u promet.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se

omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u

Dodatku V.

4.9

Predoziranje

Klinička iskustva s akutnim predoziranjem su ograničena. Bolesnici koji su primili doze više od

preporučenih, moraju se pažljivo pratiti. U slučaju predoziranja koje dovodi do klinički značajne

hipokalcijemije, obrat se može postići peroralnom primjenom kalcija u obliku nadomjestka i/ili

intravenskom infuzijom kalcijevog glukonata.

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1

Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje bolesti kostiju, bisfosfonati, ATK oznaka: M05BA08

Mehanizam djelovanja

Zoledronatna kiselina pripada skupini bisfosfonata koji sadrže dušik, a djeluje primarno na kost. Ona

je inhibitor resorpcije kostiju posredovane osteoklastima.

Farmakodinamički učinci

Selektivno djelovanje bisfosfonata na kost temelji se na njihovom visokom afinitetu prema

mineraliziranoj kosti.

Glavna molekularna meta zoledronatne kiseline u osteoklastu je enzim farnezil pirofosfat sintaza.

Dugo trajanje djelovanja zoledronatne kiseline pripisuje se njenom visokom afinitetu vezanja na

aktivno mjesto farnezil pirofosfat (FPP) sintaze i njenom afinitetu snažnog vezanja na mineral kosti.

Liječenje Aclastom dovelo je do brzog smanjenja stope pregradnje kosti s povišenih razina u

postmenopauzi, pri čemu je najniža vrijednost markera resorpcije opažena 7. dana, a markera stvaranja

kosti u 12. tjednu. Nakon toga su se koštani markeri stabilizirali unutar premenopauzalnog raspona.

Nije opaženo progresivno smanjenje markera koštane pregradnje s ponovljenim godišnjim doziranjem.

Klinička djelotvornost u liječenju postmenopauzalne osteoporoze (PFT)

Djelotvornost i sigurnost Aclaste primjenjivane jednom godišnje tijekom 3 uzastopne godine, kao

jednokratna doza od 5 mg dokazani su kod žena u postmenopauzi (7736 žena u dobi od 65 do

89 godina) s jednim od dva uvjeta: BMD T-vrijednost (mineralna gustoća kosti,

eng. bone mineral

density

) vrata bedrene kosti ≤ -1,5 te najmanje dva blaga ili jedan umjereni postojeći vertebralni

prijelom(i); BMD T-vrijednost vrata bedrene kosti ≤ -2,5 sa ili bez znakova postojećeg(ih)

vertebralnog(ih) prijeloma. 85% bolesnica do tada nije liječeno bisfosfonatima. Žene koje su ispitivane

s obzirom na incidenciju vertebralnih prijeloma nisu primale istodobnu terapiju za osteoporozu, koja je

bila dopuštena kod žena koje su sudjelovale u ispitivanjima prijeloma kuka i svih kliničkih prijeloma.

Istodobna terapija osteoporoze uključivala je: kalcitonin, raloksifen, tamoksifen, hormonsku

nadomjesnu terapiju, tibolon; međutim, isključeni su ostali bisfosfonati. Sve su žene primale

1000-1500 mg elementarnog kalcija, uz nadomjestke prehrani s 400-1200 IU vitamina D dnevno.

Učinak na morfometrijske vertebralne prijelome

Aclasta je značajno smanjila incidenciju jednog ili više novih vertebralnih prijeloma tijekom tri godine

i najranije već tijekom jedne godine (vidi Tablicu 2).

Tablica 2

Sažetak učinkovitosti s obzirom na vertebralne prijelome u 12., 24. i 36. mjesecu

Ishod

Aclasta

Placebo

Apsolutno smanjenje

incidencije prijeloma

% (CI)

Relativno smanjenje

incidencije prijeloma

% (CI)

Najmanje jedan novi

vertebralni prijelom

(0-1 godina)

2,2 (1,4; 3,1)

60 (43; 72)**

Najmanje jedan novi

vertebralni prijelom

(0-2 godine)

5,5 (4,4; 6,6)

71 (62; 78)**

Najmanje jedan novi

vertebralni prijelom

(0-3 godine)

10,9

7,6 (6,3; 9,0)

70 (62; 76)**

** p <0,0001

Bolesnice liječene Aclastom u dobi od 75 godina i starije imale su 60%-tno smanjenje rizika za

vertebralne prijelome u usporedbi s bolesnicama na placebu (p<0,0001).

Učinak na prijelome kuka

Aclasta je pokazala održani učinak tijekom 3 godine što je rezultiralo 41%-tnim smanjenjem rizika za

prijelome kuka (95% CI, 17% do 58%). Stopa događaja prijeloma kuka bila je 1,44% kod bolesnica

liječenih Aclastom, u usporedbi s 2,49% kod bolesnica koje su primale placebo. Sniženje rizika bilo je

51% u bolesnika prethodno neliječenih bisfosfonatima i 42% u bolesnika kojima je bilo dopušteno

istodobno uzimati terapiju za osteoporozu.

Učinak na sve kliničke prijelome

Svi klinički prijelomi su bili potvrđeni na temelju radiološkog i/ili kliničkog dokaza. Sažetak rezultata

prikazan je u Tablici 3.

Tablica 3

Usporedbe ispitivanih skupina s obzirom na incidenciju ključnih varijabli kliničkih

prijeloma tijekom 3 godine

Ishod

Aclasta

(n=3875)

stopa

događaja (%)

Placebo

(n=3861)

stopa

događaja (%)

Apsolutno

smanjenje stope

događaja za

prijelome (%)

Relativno

smanjenje rizika

za incidenciju

prijeloma (%)

Bilo koji klinički prijelom (1)

12,8

4,4 (3,0; 5,8)

33 (23; 42)**

Klinički vertebralni prijelom (2)

2,1 (1,5; 2,7)

77 (63; 86)**

Nevertebralni prijelom (1)

10,7

2,7 (1,4; 4,0)

25 (13; 36)*

*p-vrijednost <0,001, **p-vrijednost <0,0001

(1) Isključujući prijelome prsta ruke, prsta noge i lica

(2) Uključujući kliničke torakalne i kliničke lumbalne vertebralne prijelome

Učinak na mineralnu gustoću kostiju (bone mineral density - BMD)

Aclasta je značajno povećala BMD lumbalne kralježnice, kuka i distalnog dijela palčane kosti u

usporedbi s liječenjem placebom u svim vremenskim točkama (6, 12, 24 i 36 mjeseci). Liječenje

Aclastom dovelo je do 6,7%-tnog povećanja BMD-a lumbalne kralježnice, 6,0%-tnog porasta ukupne

vrijednosti za kuk, 5,1%-tnog za vrat bedrene kosti i 3,2%-tnog porasta za distalni dio palčane kosti

tijekom 3 godine, u usporedbi s placebom.

Histologija kosti

Biopsije kosti uzete su iz grebena ilijačne kosti 152 bolesnice u postmenopauzi s osteoporozom,

liječene Aclastom (n=82) ili placebom (n=70), 1 godinu nakon treće godišnje doze.

Histomorfometrijska analiza pokazala je 63%-tno smanjenje koštane pregradnje. U bolesnica liječenih

Aclastom, nisu otkriveni osteomalacija, fibroza srži niti stvaranje nelamelarne kosti. Tetraciklinsko

obilježavanje nađeno je kod svih osim jedne od 82 biopsije koje su uzete od bolesnica na Aclasti.

Analiza mikrokompjuteriziranom tomografijom (μCT) pokazala je povećani volumen trabekularne

kosti i očuvanje trabekularne arhitekture kosti u bolesnica liječenih Aclastom, u usporedbi s placebom.

Markeri koštane pregradnje

Tijekom kliničkog ispitivanja analizirani su koštano specifična alkalna fosfataza (BSAP), serumski N-

terminalni propeptid kolagena tip I (P1NP) i serumski beta-C-telopeptidi (b-CTx) u podskupinama u

rasponu od 517 do 1246 bolesnica u periodičnim razmacima. Liječenje godišnjom dozom od 5 mg

Aclaste značajno je smanjilo BSAP za 30% u 12. mjesecu u odnosu na početnu vrijednost, što je

održano na 28% ispod početnih razina u 36. mjesecu. P1NP je bio značajno smanjen za 61% ispod

početnih razina u 12. mjesecu, što je održano na 52% ispod početnih razina u 36. mjesecu. B-CTx je

bio značajno smanjen za 61% ispod početnih razina u 12. mjesecu, što je održano na 55% ispod

početnih razina u 36. mjesecu. Tijekom čitavog razdoblja markeri koštane pregradnje bili su unutar

premenopauzalnog raspona na kraju svake godine. Ponovljeno doziranje nije dovelo do dodatnog

smanjenja markera koštane pregradnje.

Učinak na visinu

U trogodišnjem ispitivanju osteoporoze, jednom godišnje je mjerena visina u stojećem položaju uz

pomoć stadiometra. Skupina na Aclasti pokazala je otprilike 2,5 mm manji gubitak tjelesne visine, u

usporedbi s placebom (95% CI: 1,6 mm, 3,5 mm) [p<0,0001].

Broj dana fizičke onesposobljenosti

Aclasta je značajno smanjila srednju vrijednost broja dana s ograničenom aktivnošću te dana

provedenih u krevetu zbog boli u leđima za 17,9 dana, odnosno 11,3 dana u usporedbi s placebom te je

značajno smanjila srednju vrijednost broja dana s ograničenom aktivnošću te dana provedenih u

krevetu zbog prijeloma za 2,9 dana, odnosno 0,5 dana u usporedbi s placebom (za sve p<0,01).

Klinička djelotvornost u liječenju osteoporoze u bolesnika s povećanim rizikom za prijelom nakon

nedavnog prijeloma kuka

Incidencija kliničkih prijeloma, uključujući vertebralne prijelome, nevertebralne prijelome i prijelome

kuka, bila je procijenjena u 2127 muškaraca i žena u dobi od 50 do 95 godina (srednja dob

74,5 godina) s nedavnim (unutar 90 dana) prijelomom kuka nakon manje traume koji su praćeni u

prosjeku 2 godine tijekom liječenja ispitivanim lijekom (Aclasta). Približno 42% bolesnika je imalo

BMD T-zbroj vrata bedrene kosti ispod -2,5 a 45% bolesnika je imalo BMD T-zbroj vrata bedrene

kosti iznad -2,5. Aclasta je primijenjena jedanput godišnje dok u barem 211 bolesnika u ispitivanoj

populaciji nisu potvrđeni klinički prijelomi. Razine vitamina D nisu se rutinski mjerile, ali većina

bolesnika je primila dodatnu dozu vitamina D (50 000 do 125 000 IU peroralno ili intramuskularno)

2 tjedna prije infuzije. Svi su bolesnici dobili 1000 do 1500 mg elementarnog kalcija plus 800 do

1200 IU nadomjestka vitamina D na dan. Devedesetpet posto bolesnika je primilo svoju infuziju dva

ili više tjedana nakon oporavka prijeloma kuka, a medijan vremena infuzije bio je približno šest

tjedana nakon oporavka prijeloma kuka. Primarna varijabla djelotvornosti bila je incidencija kliničkih

prijeloma tijekom trajanja ispitivanja.

Učinak na sve kliničke prijelome

Stope incidencije ključnih varijabli kliničkih prijeloma prikazane su u Tablici 4.

Tablica 4

Usporedbe incidencije ključnih varijabli kliničkog prijeloma između liječenja

Ishod

Aclasta

(n=1065)

stopa

događaja

Placebo

(n=1062)

stopa

događaja

Apsolutno

smanjenje stopa

događaja kod

prijeloma %

(CI)

Smanjene

relativnog rizika

u incidenciji

prijeloma %

(CI)

Bilo koji klinički prijelom (1)

13,9

5,3 (2,3; 8,3)

35 (16; 50)**

Vertebralni prijelom (2)

2,1 (0,5; 3,7)

46 (8; 68)*

Nevertebralni prijelom (1)

10,7

3,1 (0,3; 5,9)

27 (2; 45)*

*p-vrijednost <0,05, **p- vrijednost <0,01

(1) Isključujući prst, nožni palac i prijelome lica

(2) Uključujući kliničke prijelome torakalne i lumbalne kralježnice

Ispitivanje nije bilo osmišljeno tako da mjeri značajne razlike prijeloma kuka, ali je zapažen trend

smanjenja novih prijeloma kuka.

Smrtnost zbog svih uzroka bila je 10% (101 bolesnik) u skupini liječenih Aclastom u usporedbi s 13%

(141 bolesnik) u placebo skupini. To se podudara s 28% smanjenjem rizika za sve uzroke smrtnosti

(p=0,01).

Incidencija odgođenog zarastanja prijeloma kuka bila je usporediva za Aclastu (34 [3,2%]) i placebo

(29 [2,7%]).

Učinci na mineralnu gustoću kosti (BMD)

U ispitivanju HORIZON-RFT liječenje Aclastom je značajno povećalo BMD cijelog kuka i vrata

bedrene kosti obzirom na placebo u svim vremenskim točkama. Liječenje Aclastom rezultiralo je

povećanjem BMD-a od 5,4% cijelog kuka i 4,3% vrata bedrene kosti više od 24 mjeseca u usporedbi s

placebom.

Klinička djelotvornost u muškaraca

U HORIZON-RFT ispitivanju bilo je randomizirano 508 muškaraca i u 185 bolesnika BMD je bio

procijenjen u 24. mjesecu. U 24. mjesecu zapaženo je slično značajno povećanje od 3,6% BMD

cijelog kuka u bolesnika liječenih Aclastom u usporedbi s učincima zapaženim u žena u

postmenopauzi u HORIZON-PFT ispitivanju. Ispitivanje nije bilo pokrenuto da pokaže smanjenje

kliničkih prijeloma u muškaraca; incidencija kliničkih prijeloma bila je 7,5% u muškaraca liječenih

Aclastom naspram 8,7% za placebo.

U drugom ispitivanju u muškaraca (ispitivanje CZOL446M2308), godišnja infuzija Aclaste nije bila

inferiornija od tjedne primjene alendronata obzirom na postotak promjene BMD-a lumbalne

kralježnice u 24. mjesecu u odnosu na početne vrijednosti.

Klinička djelotvornost u osteoporozi povezanoj s dugotrajnom sistemskom terapijom

glukokortikosteroidima

Djelotvornost i sigurnost Aclaste u liječenju i prevenciji osteoporoze povezane s dugotrajnom

sistemskom terapijom glukokortikosteroidima bila je procijenjena u randomiziranom,

multicentričnom, dvostruko-slijepom, stratificiranom ispitivanju s aktivnom kontrolom u

833 muškaraca i žena u dobi od 18-85 godina (srednja dob za muškarce 56,4 godine; za žene

53,5 godine) liječenih s >7,5 mg/dan peroralnog prednizona (ili ekvivalenta). Bolesnici su bili

stratificirani obzirom na duljinu primjene glukokortikosteroida prije randomizacije (≤3 mjeseca

naspram >3 mjeseca). Ispitivanje je trajalo jednu godinu. Bolesnici su bili randomizirani ili za

jednokratnu infuziju Aclaste u dozi od 5 mg, ili za peroralnu primjenu risedronata u dozi od 5 mg

dnevno tijekom jedne godine. Svi sudionici su primili 1000 mg elementarnog kalcija plus 400 do

1000 IU nadomjestka vitamina D na dan. Djelotvornost je bila postignuta ako nije bila inferiornija od

risedronata prikazana dosljedno obzirom na postotak promjene BMD-a lumbalne kralježnice u

12. mjesecu u odnosu na početne vrijednosti u liječenju i u odnosu na prevenciju u subpopulacijama.

Većina bolesnika nastavila je primati glukokortikosteroide tijekom jedne godine trajanja ispitivanja.

Učinak na mineralnu gustoću kosti (BMD)

Povećanja BMD-a lumbalne kralježnice i vrata bedrene kosti bila su značajno veća u skupini liječenih

Aclastom u 12. mjesecu u usporedbi s risedronatom (svi p<0,03). U subpopulaciji bolesnika koji su

primali glukokortikosteroide dulje od 3 mjeseca prije randomizacije, Aclasta je povećala BMD

lumbalne kralježnice za 4,06% naspram 2,71% za risedronat (srednja vrijednost razlike: 1,36%;

p<0,001). U subpopulaciji bolesnika koji su primali glukokortikosteroide 3 mjeseca ili kraće prije

randomizacije, Aclasta je povećala BMD lumbalne kralježnice za 2,60% naspram 0,64% za risedronat

(srednja razlika 1,96%; p<0,001). Ispitivanje nije bilo pokrenuto da pokaže smanjenje kliničkih

prijeloma u odnosu na risedronat. Incidencija prijeloma bila je 8 bolesnika liječenih Aclastom naspram

7 bolesnika liječenih risedronatom (p=0,8055).

Klinička djelotvornost u liječenju Pagetove bolesti kosti

Aclasta je ispitivana u muških i ženskih bolesnika u dobi iznad 30 godina i u kojih je radiološki

potvrđena primarno blaga do umjerena Pagetova bolest kosti (u vrijeme ulaska u kliničko ispitivanje

medijan razine alkalne fosfataze u serumu bio je 2,6-3,0 puta veći od gornje granice normalnog

referentnog raspona specifičnog za tu dob).

Djelotvornost jedne infuzije od 5 mg zoledronatne kiseline naspram dnevnih doza od 30 mg

risedronata kroz 2 mjeseca bila je pokazana u dva 6-mjesečna usporedna ispitivanja. Nakon 6 mjeseci,

Aclasta je pokazala 96% (169/176) i 89% (156/176) odgovor i stope normalizacije razina alkalne

fosfataze u serumu (SAP) u usporedbi s 74% (127/171) i 58% (99/171) za risedronat (za sve p<0,001).

Kada su rezultati bili objedinjeni, nakon 6 mjeseci zapaženo je slično sniženje u težini boli i zbrojeva

interferencije boli u odnosu na početne vrijednosti za Aclastu i risedronat.

Bolesnici koji su na kraju šestomjesečnog osnovnog kliničkog ispitivanja bili klasificirani kao osobe

koje pokazuju terapijski odgovor, bili su prikladni za uključenje u produljeni period praćenja. Od

153 bolesnika liječenih Aclastom i 115 bolesnika liječenih risedronatom koji su ušli u produljeno

ispitivanje praćenja, nakon srednjeg trajanja praćenja od 3,8 godina, od vremena doziranja, udio

bolesnika koji su završili produljeni period praćenja zbog potrebe za ponovnim liječenjem (klinička

prosudba) bio je viši za risedronat (48 bolesnika, ili 41,7%) u usporedbi sa zoledronatnom kiselinom

(11 bolesnika, ili 7,2%). Srednje vrijeme završetka produljenog perioda praćenja zbog potrebe za

ponovnim liječenjem Pagetove bolesti od početne doze bilo je dulje za zoledronatnu kiselinu

(7,7 godina) nego za risedronat (5,1 godina).

Šest bolesnika koji su postigli terapijski odgovor 6 mjeseci nakon liječenja Aclastom te kasnije

doživjeli relaps bolesti tijekom produljenog perioda praćenja bilo je ponovno liječeno Aclastom nakon

srednjeg vremena od 6,5 godina od početnog liječenja do ponovnog liječenja. Pet od 6 bolesnika imalo

je SAP unutar normalnog raspona u 6. mjesecu (prijenos posljednjih opaženih vrijednosti, eng.

Last

Observation Carried Forward

, LOCF).

Histologija kosti procijenjena je u 7 bolesnika s Pagetovom bolešću 6 mjeseci nakon liječenja s 5 mg

zoledronatne kiseline. Rezultati biopsije kosti pokazali su kost normalne kakvoće bez dokaza

oštećenog remodeliranja kosti, kao i bez dokaza defekata mineralizacije. Ti su rezultati bili u skladu s

dokazom biokemijskih markera za normalizaciju koštane pregradnje.

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Aclasta u svim

podskupinama pedijatrijske populacije u Pagetovoj bolesti kostiju, osteoporozi u postmenopauzalnih

žena s povećanim rizikom od prijeloma, osteoporozi u muškaraca s povećanim rizikom od prijeloma i

prevenciji kliničkih prijeloma nakon prijeloma kuka u muškaraca i žena (vidjeti dio 4.2 za informacije

o pedijatrijskoj primjeni).

5.2

Farmakokinetička svojstva

Jednokratnim i višekratnim 5 i 15-minutnim infuzijama 2, 4, 8 i 16 mg zoledronatne kiseline u

64 bolesnika dobiveni su sljedeći farmakokinetički podaci, za koje se utvrdilo da ne ovise o dozi.

Distribucija

Nakon uvođenja infuzije zoledronatne kiseline, koncentracije djelatne tvari u plazmi brzo su se

povećavale, pri čemu su vršnu vrijednost postigle na kraju perioda infuzije, nakon čega je slijedio brzi

pad na <10% vršne vrijednosti nakon 4 sata, zatim na <1% vršne vrijednosti nakon 24 sata te

produljeni period vrlo niskih koncentracija koje nisu prelazile 0,1% vršnih razina.

Eliminacija

Intravenski primijenjena zoledronatna kiselina eliminira se trifaznim procesom: brzi bifazni nestanak

iz sistemske cirkulacije, uz poluvijekove t

½α

od 0,24 i t

½β

od 1,87 sati, nakon čega slijedi dugačka faza

eliminacije s terminalnim poluvijekom eliminacije t

½γ

od 146 sati. Nakon primjene višestrukih doza

svakih 28 dana nije došlo do nakupljanja djelatne tvari u plazmi. Rane faze dispozicije (α i β, s t

vrijednostima navedenim gore) vjerojatno predstavljaju brzu pohranu u kost i izlučivanje putem

bubrega.

Zoledronatna kiselina se ne metabolizira te se izlučuje nepromijenjena putem bubrega. Tijekom prvih

24 sata, 39 ± 16% primijenjene doze izlučuje se mokraćom, dok se ostatak uglavnom veže na koštano

tkivo. Ova pohrana u kost je zajednička za sve bisfosfonate i vjerojatno je posljedica analogne

strukture s pirofosfatom. Kao i s drugim bisfosfonatima, vrijeme zadržavanja zoledronatne kiseline u

kostima je vrlo dugo. Iz koštanog se tkiva oslobađa vrlo sporo u sistemsku cirkulaciju te se eliminira

putem bubrega. Ukupan tjelesni klirens je 5,04 ± 2,5 l/h, neovisno o dozi te na njega ne utječe spol,

dob, rasa ili tjelesna težina. Pokazalo se da inter- i intra-individualno variranje u klirensu zoledronatne

kiseline iz plazme iznosi 36%, odnosno 34%. Produljenje vremena infuzije s 5 na 15 minuta

uzrokovalo je 30%-tno smanjenje koncentracije zoledronatne kiseline na kraju infuzije, no nije imalo

učinka na područje ispod krivulje ovisnosti koncentracije u plazmi naspram vremena.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnosi

Ispitivanja interakcija s drugim lijekovima nisu provedena sa zoledronatnom kiselinom. Budući da se

zoledronatna kiselina ne metabolizira u ljudi, a utvrđeno je da ima malu ili nikakvu sposobnost da,

djelujući direktno i/ili kao ireverzibilni inhibitor ovisan o metabolizmu P450 enzima, nije vjerojatno

da će zoledronatna kiselina smanjiti metabolički klirens lijekova koje se metaboliziraju putem

enzimskih sustava citokroma P450. Zoledronatna kiselina se ne veže u velikoj mjeri na proteine

plazme (veže se oko 43-55%), a vezanje ne ovisi o koncentraciji. Zbog toga, interakcije nastale

istiskivanjem lijekova koji su u velikoj mjeri vezani na proteine nisu vjerojatne.

Posebne populacije (vidjeti dio 4.2)

Oštećenje bubrega

Bubrežni klirens zoledronatne kiseline uspoređen je s klirensom kreatinina, pri čemu je bubrežni

klirens predstavljao 75 ± 33% klirensa kreatinina, što je pokazalo srednju vrijednost od

84 ± 29 ml/min (raspon od 22 do 143 ml/min) u 64 ispitivana bolesnika. Mala zapažena povećanja

(0-24h)

za oko 30% do 40% u slučaju blagog do umjerenog oštećenja bubrega u usporedbi s

bolesnikom s normalnom funkcijom bubrega te nedostatak nakupljanja lijeka pri višestrukim dozama,

bez obzira na funkciju bubrega, navode na zaključak da nije potrebna prilagodba doze zoledronatne

kiseline u slučaju blagog (Cl

= 50-80 ml/min) i umjerenog oštećenja bubrega s klirensom kreatinina

do 35 ml/min. Primjena Aclaste u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina

<35 ml/min) kontraindicirana je zbog povećanog rizika od zatajenja bubrega u toj populaciji.

5.3

Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Akutna toksičnost

U miševa je najviša neletalna jednokratna intravenska doza bila 10 mg/kg tjelesne težine, a u štakora

0,6 mg/kg. U ispitivanjima jednokratne doze infuzijom u pasa, doza od 1,0 mg/kg (6 puta viša od

preporučene terapijske izloženosti u ljudi bazirano na AUC-u) primijenjena u trajanju od 15 minuta

bila je dobro podnesena, bez učinaka na bubrege.

Subkronična i kronična toksičnost

U ispitivanjima s intravenskom infuzijom, bubrežna podnošljivost zoledronatne kiseline utvrđena je u

štakora kada su dobivali 0,6 mg/kg u obliku 15-minutnih infuzija u intervalima od 3 dana, ukupno šest

puta (čime se dobila kumulativna doza koja je odgovarala AUC razinama koje su bile oko 6 puta veće

od terapijske izloženosti u ljudi), dok su psi dobro podnosili pet 15-minutnih infuzija u dozi od

0,25 mg/kg koje su primjenjivane u intervalima od 2 do 3 tjedna (kumulativna doza je odgovarala 7

puta većoj od terapijske izloženosti u ljudi). U ispitivanjima s intravenskom bolus injekcijom, doze

koje su se dobro podnosile smanjivale su se s produljenjem trajanja ispitivanja: dozu od 0,2 i

0,02 mg/kg dnevno dobro su podnosili štakori, odnosno psi tijekom 4 tjedna, no nakon 52 tjedna

primjene štakori su podnosili dozu od samo 0,01 mg/kg, a psi od samo 0,005 mg/kg.

Dugotrajna ponovljena primjena pri kumulativnim izloženostima koje su dovoljno prekoračivale

najveću planiranu izloženost u ljudi, izazvala je toksikološke učinke na drugim organima, uključujući

gastrointestinalni trakt i jetru, kao i na mjestu intravenske primjene. Kliniči značaj tih nalaza nije

poznat. Najčešći nalaz u ispitivanjima s ponovljenim dozama sastojao se od povećanog primarnog

spongioznog tkiva u metafizama dugih kostiju kod životinja u razvoju pri gotovo svim dozama, nalaz

koji je odražavao farmakološko antiresorpcijsko djelovanje lijeka.

Reproduktivna toksičnost

Teratološka ispitivanja provedena su na dvije vrste, i to u obje supkutanom primjenom. Teratogenost

je zapažena u štakora pri dozama ≥0,2 mg/kg, a izražavala se vanjskim, visceralnim i skeletnim

malformacijama. Distocija je zapažena uz najnižu dozu (0,01 mg/kg tjelesne težine) koja je ispitivana

u štakora. U kunića nisu zapaženi teratološki ili embrio/fetalni učinci, iako je toksičnost za majku bila

izrazita pri dozi od 0,1 mg/kg zbog smanjenih razina kalcija u serumu.

Mutagenost i karcinogeni potencijal

Zoledronatna kiselina se u provedenim ispitivanjima mutagenosti nije pokazala mutagenom, dok

ispitivanje karcinogenosti nije dalo nikakav dokaz karcinogenog potencijala.

6.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1

Popis pomoćnih tvari

manitol

natrijev citrat

voda za injekcije

6.2

Inkompatibilnosti

Ovaj lijek ne smije doći u kontakt s otopinama koje sadržavaju kalcij. Aclasta se ne smije miješati niti

primijeniti intravenski s bilo kojim drugim lijekovima.

6.3

Rok valjanosti

Neotvorena bočica: 3 godine

Nakon otvaranja: 24 sata pri 2°C - 8°C

S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti

čuvanja lijeka prije uporabe odgovornost su korisnika i normalno ne smiju biti dulji od 24 sata pri

2°C-8°C.

6.4

Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5

Vrsta i sadržaj spremnika

100 ml otopine u prozirnoj plastičnoj (cikloolefinski polimer) bočici zatvorenoj čepom od

bromobutilne gume obložene fluoropolimerom te aluminij/polipropilenskom kapicom s preklopnim

dijelom.

Aclasta se isporučuje u pakiranjima koja sadrže jednu bočicu kao jedinično pakiranje ili u višestrukim

pakiranjima koja se sastoje od pet pakiranja, od kojih svako sadrži jednu bočicu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6

Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Samo za jednokratnu uporabu.

Upotrebljavati se smije samo bistra otopina u kojoj nema vidljivih čestica i koja nije promijenila boju.

Ako je otopina bila u hladnjaku, prije primjene mora doseći sobnu temperaturu. Tijekom pripreme

infuzije moraju se primjenjivati aseptičke tehnike.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/308/001

EU/1/05/308/002

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 15. travnja 2005.

Datum posljednje obnove odobrenja: 19. travnja 2015.

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za

lijekove http://www.ema.europa.eu

PRILOG II.

A.

PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE

LIJEKA U PROMET

B.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I

PRIMJENU

C.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA

STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

D.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I

UČINKOVITU PRIMJENU LIJEKA

A.

PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U PROMET

Naziv i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije lijeka u promet

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Njemačka

B.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

Lijek se izdaje na ograničeni recept (vidjeti Prilog I.: Sažetak opisa svojstava lijeka, dio 4.2).

C.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Periodička izvješća o neškodljivosti

Zahtjevi za podnošenje periodičkih izvješća o neškodljivosti za ovaj lijek definirani su u referentnom

popisu datuma

EU (EURD popis) predviđenom člankom 107.c stavkom 7. Direktive 2001/83/EZ i

svim sljedećim ažuriranim verzijama objavljenima na europskom internetskom portalu za lijekove.

D.

UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I UČINKOVITU PRIMJENU

LIJEKA

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Nositelj odobrenja obavljat će zadane farmakovigilancijske aktivnosti i intervencije, detaljno

objašnjene u dogovorenom Planu upravljanja rizikom (RMP), koji se nalazi u Modulu 1.8.2

Odobrenja za stavljanje lijeka u promet, te svim sljedećim dogovorenim ažuriranim verzijama

RMP-a.

Ažurirani RMP treba dostaviti:

na zahtjev Europske agencije za lijekove;

prilikom svake izmjene sustava za upravljanje rizikom, a naročito kada je ta izmjena rezultat

primitka novih informacija koje mogu voditi ka značajnim izmjenama omjera korist/rizik,

odnosno kada je izmjena rezultat ostvarenja nekog važnog cilja (u smislu farmakovigilancije ili

minimizacije rizika).

Dodatne mjere minimizacije rizika

Nositelj odobrenja mora osigurati ažuriranje programa izobrazbe koji se provodi za odobrene

indikacije liječenja osteoporoze u postmenopauzalnih žena te u muškaraca s povećanim rizikom od

prijeloma, uključujući one s nedavnim prijelomom kuka nakon manje traume, te liječenja osteoporoze

povezane s dugotrajnom sistemskom terapijom glukokortikoidima u postmenopauzalnih žena i u

muškaraca s povećanim rizikom od prijeloma. Program izobrazbe sadrži sljedeće:

Edukativne materijale za liječnika

Informativni paket za bolesnika

Edukativni materijali za liječnika trebaju sadržavati sljedeće ključne elemente:

Sažetak opisa svojstava lijeka

Podsjetnik na kojem su navedene sljedeće ključne poruke:

Potreba izračunavanja klirensa kreatinina na temelju stvarne tjelesne težine

korištenjem Cockcroft-Gaultove formule prije svakog liječenja Aclastom

Kontraindikacija u bolesnika s klirensom kreatinina <35 ml/min

Kontraindikacija u trudnica i u dojilja zbog potencijalne teratogenosti

Potreba da se osigura odgovarajuća hidracija bolesnika, osobito onih starije dobi i

onih koji primaju terapiju diureticima

Potreba za primjenom infuzije Aclaste polako tijekom razdoblja koje ne traje manje

od 15 minuta

Režim doziranja jednom godišnje

Preporučuje se odgovarajući unos kalcija i vitamina D uz primjenu Aclaste

Potreba za primjerenom fizičkom aktivnošću, nepušenjem i zdravom prehranom

Informativni paket za bolesnika

Potrebno je napraviti informativni paket za bolesnika u kojem će biti navedene sljedeće ključne

poruke:

Kontraindikacija u bolesnika s teškim bubrežnim tegobama

Kontraindikacija u trudnica i u dojilja

Potreba za primjerenim nadomještanjem kalcija i vitamina D, primjerenom fizičkom

aktivnošću, nepušenjem i zdravom prehranom

Ključni znakovi i simptomi ozbiljnih nuspojava

Kada zatražiti pomoć zdravstvenog radnika

Osim toga, u informativni paket za bolesnika potrebno je uključiti sljedeće dokumente:

Uputu o lijeku

Karticu s podsjetnikom za bolesnika o osteonekrozi čeljusti

PRILOG III.

OZNAČIVANJE I UPUTA O LIJEKU

A. OZNAČIVANJE

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (S PLAVIM OKVIROM) ZA JEDINIČNO PAKIRANJE

1.

NAZIV LIJEKA

Aclasta 5 mg otopina za infuziju

zoledronatna kiselina

2.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica od 100 ml sadrži 5 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol, natrijev citrat i voda za injekcije.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju

1 bočica od 100 ml

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena u venu.

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja: 24 sata na 2°C - 8°C.

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/308/001

13.

BROJ SERIJE

Serija

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

NALJEPNICA ZA BOČICU

1.

NAZIV LIJEKA

Aclasta 5 mg otopina za infuziju

zoledronatna kiselina

2.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 bočica sadrži 5 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol, natrijev citrat i voda za injekcije.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju

100 ml

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena u venu.

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja: 24 sata na 2°C - 8°C.

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/308/001

Jedinično pakiranje

EU/1/05/308/002

Višestruko pakiranje

13.

BROJ SERIJE

Serija

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA SREDNJEM PAKIRANJU

KUTIJA ZA SREDNJE PAKIRANJE (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1.

NAZIV LIJEKA

Aclasta 5 mg otopina za infuziju

zoledronatna kiselina

2.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica od 100 ml sadrži 5 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol, natrijev citrat i voda za injekcije.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju

1 bočica od 100 ml

Sastavni dio višestrukog pakiranja. Nije za zasebnu prodaju.

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena u venu.

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja: 24 sata na 2°C - 8°C.

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/308/002

13.

BROJ SERIJE

Serija

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOJ KUTIJI VIŠESTRUKOG

PAKIRANJA (UKLJUČUJUĆI PLAVI OKVIR)

1.

NAZIV LIJEKA

Aclasta 5 mg otopina za infuziju

zoledronatna kiselina

2.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica od 100 ml sadrži 5 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

Manitol, natrijev citrat i voda za injekcije.

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za infuziju

Višestruko pakiranje: 5 bočica, svaka je bočica od 100 ml.

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena u venu.

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja: 24 sata na 2°C - 8°C.

9.

POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/308/002

13.

BROJ SERIJE

Serija

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.

UPUTE ZA UPORABU

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

B. UPUTA O LIJEKU

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Aclasta 5 mg otopina za infuziju

zoledronatna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama

važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku

sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

Što je Aclasta i za što se koristi

Što morate znati prije nego što primite Aclastu

Kako se daje Aclasta

Moguće nuspojave

Kako čuvati Aclastu

Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Aclasta i za što se koristi

Aclasta sadrži djelatnu tvar zoledronatnu kiselinu. Pripada skupini lijekova koji se zovu bisfosfonati i

koriste se za liječenje žena u postmenopauzi i odraslih muškaraca s osteoporozom ili za liječenje

osteoporoze uzrokovane liječenjem kortikosteroidima korištenim u liječenju upale te za liječenje

Pagetove bolesti kostiju u odraslih.

Osteoporoza

Osteoporoza je bolest koja uključuje stanjivanje i slabljenje kostiju, a često se javlja kod žena nakon

menopauze, ali se također može pojaviti u muškaraca. U menopauzi ženski jajnici prestaju stvarati

ženski hormon estrogen, koji pomaže u održavanju zdravih kostiju. Nakon menopauze dolazi do

gubitka kosti, kosti postaju slabije i lakše se lome. Osteoporoza se također može pojaviti u muškaraca i

žena zbog dugotrajnog korištenja steroida koji mogu utjecati na čvrstoću kosti. Mnogi bolesnici s

osteoporozom nemaju simptome, ali su svejedno izloženi riziku od loma kostiju, jer je osteoporoza

oslabila njihove kosti. Sniženje razine spolnih hormona u cirkulaciji, prvenstveno estrogena koji su

nastali od androgena, također ima ulogu u postupnijem gubitku kosti opaženom u muškaraca. I u žena

i u muškaraca, Aclasta jača kost i na taj način smanjuje vjerojatnost prijeloma. Aclasta se također

koristi u bolesnika koji su nedavno slomili svoj kuk pri maloj traumi kao što je pad pa imaju stoga

povećan rizik za sljedeće lomove kosti.

Pagetova bolest kosti

Normalno je da se stara kost razgrađuje i da se nadomješta novim koštanim materijalom. Taj se proces

zove preoblikovanje. Kod Pagetove bolesti, preoblikovanje kosti je prebrzo te se nova kost stvara na

poremećen način, čime postaje slabija nego normalno. Ako se bolest ne liječi, kosti mogu postati

deformirane i bolne te se mogu slomiti. Aclasta djeluje tako što vraća proces preoblikovanja kosti u

normalu, osiguravajući stvaranje normalne kosti, čime kosti postaju snažnije.

2.

Što morate znati prije nego što primite Aclastu

Pažljivo slijedite sve upute dobivene od liječnika, ljekarnika ili medicinske sestre prije nego počnete

primjenjivati Aclastu.

Ne smijete primiti Aclastu

ako ste alergični na zoledronatnu kiselinu, druge bisfosfonate ili neki drugi sastojak ovog lijeka

(naveden u dijelu 6.).

ako imate hipokalcijemiju (to znači da su razine kalcija u Vašoj krvi preniske).

ako imate teške bubrežne probleme.

ako ste trudni.

ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego što primite Aclastu:

ako se liječite bilo kojim lijekom koji sadrži zoledronatnu kiselinu, koja je također djelatna tvar

u Aclasti (zoledronatna kiselina se koristi u odraslih bolesnika s određenim tipovima raka kako

bi se spriječile komplikacije s kostima ili smanjenje udjela kalcija).

ako imate probleme s bubrezima, ili ste ih ranije imali.

ako ne možete svaki dan uzimati nadomjestke kalcija.

ako Vam je iz vrata kirurški uklonjen dio ili sve paratireoidne žlijezde.

ako su Vam uklonjeni dijelovi crijeva.

U bolesnika koji primaju Aclastu (zoledronatna kiselina) za osteoporozu prijavljena je nuspojava koja

se zove osteonekroza čeljusti (ONJ) (oštećenje koštanog tkiva čeljusti) nakon stavljanja lijeka u

promet. ONJ se također može javiti nakon prestanka liječenja.

Važno je nastojati i spriječiti pojavu ONJ jer je to bolno stanje koje može biti teško liječiti. Kako bi se

smanjio rizik od razvoja osteonekroze čeljusti trebate poduzeti neke mjere opreza.

Prije nego počnete liječenje Aclastom obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako

imate bilo kakav problem sa ustima ili zubima kao što je loše zdravlje zuba, bolesti desni ili

planirano vađenje zuba;

ne dobivate rutinsku stomatološku skrb ili duže vrijeme niste obavili pregled kod zubara;

ste pušač (jer to može povećati rizik problema sa zubima);

ste se prije liječili bisfosfonatima (u svrhu liječenja ili prevencije poremećaja kostiju);

uzimate lijekove koji se zovu kortikosteroidi (kao što su prednizolon ili deksametazon);

imate rak.

Vaš liječnik može predložiti da obavite pregled kod zubara prije nego počnete liječenje Aclastom.

Za vrijeme liječenja Aclastom, morate održavati dobru oralnu higijenu (uključujući redovito pranje

zuba) i obavljati rutinske preglede kod zubara. Ako nosite protezu pobrinite se da dobro prijanja. Ako

ste uslijed liječenja kod zubara ili ako idete na kirurški zahvat zuba (npr. vađenje zuba), obavijestite

svog liječnika o Vašem liječenju kod zubara i obavijestite svog zubara da se liječite Aclastom. Odmah

se obratite se svom liječniku i zubaru ako imate bilo koji problem s Vašim ustima ili zubima kao što su

klimavi zubi, bol ili oticanje, ili ranice koje ne cijele ili iscjedak, jer to mogu biti znakovi osteonekroze

čeljusti.

Pretraga za praćenje

Prije svake doze Aclaste liječnik Vam mora napraviti krvnu pretragu kako bi provjerio Vašu bubrežnu

funkciju (razine kreatinina). Važno je da popijete najmanje 2 čaše tekućine (kao što je voda), unutar

nekoliko sati prije nego što primite Aclastu, prema uputama zdravstvenog radnika.

Djeca i adolescenti

Aclasta se ne preporučuje za osobe mlađe od 18 godina starosti. Primjena Aclaste u djece i

adolescenata nije ispitivana.

Drugi lijekovi i Aclasta

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste

mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Važno je da Vaš liječnik zna za sve lijekove koje uzimate, naročito ako uzimate lijekove za koje je

poznato da štetno djeluju na Vaše bubrege (npr. aminoglikozidi) ili ako uzimate diuretike („tablete za

mokrenje“) koji mogu uzrokovati dehidraciju.

Trudnoća i dojenje

Ne smijete primati Aclastu ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati

dijete.

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako osjećate omaglicu dok uzimate Aclastu, nemojte upravljati vozilima ili strojevima dok se ne

budete bolje osjećali.

Aclasta sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po bočici Aclaste od 100 ml, tj. zanemarive

količine natrija.

3.

Kako se daje Aclasta

Pažljivo slijedite upute koje Vam je dao liječnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom,

ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Osteoporoza

Uobičajena doza je 5 mg koju će Vam dati liječnik ili medicinska sestra u obliku jedne infuzije u venu

jednom godišnje. Infuzija će trajati najmanje 15 minuta.

U slučaju da ste nedavno imali prijelom kuka, preporučuje se primjena infuzije Aclaste dva ili više

tjedana nakon kirurškog zahvata.

Važno je uzimati nadomjestke kalcija i vitamina D (na primjer tablete), prema uputama Vašeg

liječnika.

U slučaju osteoporoze, Aclasta djeluje jednu godinu. Liječnik će Vam objasniti kada ćete se vratiti po

sljedeću dozu.

Pagetova bolest

Za liječenje Pagetove bolesti, Aclastu smiju propisivati samo liječnici koji imaju iskustva u liječenju

Pagetove bolesti kosti.

Uobičajena doza je 5 mg, a daje Vam je liječnik ili medicinska sestra u obliku jednokratne infuzije u

venu. Infuzija će trajati najmanje 15 minuta. Aclasta može djelovati duže od jedne godine, a liječnik će

Vam reći ako se trebate ponovo liječiti.

Liječnik Vam može savjetovati da uzimate nadomjestke kalcija i vitamina D (na primjer tablete)

najmanje tijekom prvih deset dana nakon primjene Aclaste. Važno je da se pažljivo pridržavate tog

savjeta kako razina kalcija u Vašoj krvi ne bi postala preniska u razdoblju nakon infuzije. Liječnik će

Vas obavijestiti o simptomima koji su povezani s hipokalcijemijom.

Aclasta s hranom i pićem

Pazite da popijete dovoljno tekućine (najmanje jednu ili dvije čaše) prije i nakon liječenja Aclastom,

prema uputama liječnika. To će pomoći u sprečavanju dehidracije. Na dan kad ćete primiti Aclastu

možete normalno jesti. To je osobito važno u bolesnika koji uzimaju diuretike („tablete za mokrenje“)

i u starijih bolesnika (65 godina starosti ili više).

Ako ste zaboravili primiti Aclastu

Obratite se svom liječniku ili bolnici u najkraćem mogućem vremenu kako bi ponovno dogovorili

pregled.

Prije nego što prekinete terapiju Aclastom

Ako razmišljate o prekidu liječenja Aclastom, molimo otiđite na sljedeći pregled i raspravite odluku s

liječnikom. Liječnik će Vam dati savjet i odlučiti koliko dugo biste se trebali liječiti Aclastom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili

medicinskoj sestri.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave povezane s prvom infuzijom su vrlo česte (javljaju se kod više od 30% bolesnika), ali su

manje česte nakon daljnjih infuzija. Većina nuspojava, poput vrućice i zimice, bolova u mišićima ili

zglobovima te glavobolje, javlja se unutar prva tri dana nakon primjene doze Aclaste. Simptomi su

obično blagi do umjereni i nestaju unutar tri dana. Liječnik će Vam preporučiti blagi lijek protiv

bolova, poput ibuprofena ili paracetamola, kako bi se smanjile ove nuspojave. Izgledi za pojavu ovih

nuspojava smanjuju se sa sljedećim dozama Aclaste.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Nepravilni otkucaji srca (treperenje pretklijetki) zabilježeni su u bolesnica koje su primale Aclastu

zbog postmenopauzalne osteoporoze. Trenutačno nije jasno uzrokuje li Aclasta te nepravilne otkucaje

srca, ali morate se javiti liječniku ako osjetite takve simptome nakon što primite Aclastu.

Manje često (može se javiti u do 1 na 100 osoba)

Oticanje, crvenilo, bol i svrbež očiju ili osjetljivost očiju na svjetlost.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u do 1 na 10000 osoba)

Obratite se liječniku ako imate bol u uhu, iscjedak iz uha i/ili infekciju uha. To mogu biti znakovi

oštećenja kosti u uhu.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Bol u ustima i/ili čeljusti, oticanje ili ranice u ustima ili čeljusti koje ne cijele, iscjedak, utrnulost ili

osjećaj težine u čeljusti, klimanje zuba. To bi mogli biti znakovi oštećenja kostiju u čeljusti

(osteonekroze). Odmah se obratite svom liječniku i zubaru ako primijetite takve simptome za vrijeme

liječenja Aclastom ili nakon prestanka liječenja.

Mogu se javiti poremećaji bubrega (npr. smanjena proizvodnja mokraće). Liječnik Vam mora

napraviti krvnu pretragu kako bi Vam provjerio bubrežnu funkciju prije svake doze Aclaste. Važno je

da popijete najmanje 2 čaše tekućine (kao što je voda), u roku od nekoliko sati prije primanja Aclaste,

prema uputama zdravstvenog radnika.

Ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava, odmah se obratite svom liječniku.

Aclasta može uzrokovati i druge nuspojave

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Vrućica

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Glavobolja, omaglica, mučnina, povraćanje, proljev, bol u mišićima, bol u kostima i/ili zglobovima,

bol u leđima, rukama ili nogama, simptomi nalik gripi (npr. umor, zimica, bol zglobova ili mišića),

zimica, osjećaj umora i gubitak interesa, slabost, bol, loše osjećanje, oticanje i/ili bol na mjestu

infuzije.

Kod bolesnika s Pagetovom bolešću, zabilježeni su simptomi zbog niske razine kalcija u krvi, kao što

su grčevi mišića, ili utrnutost, ili osjećaj trnaca osobito u području oko usta.

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Gripa, infekcije gornjih dišnih puteva, snižen broj crvenih krvnih stanica, gubitak apetita, nesanica,

pospanost koja može uključivati smanjenu pažnju i svijest, osjećaj trnaca ili ukočenost, izraziti umor,

drhtanje, privremeni gubitak svijesti, infekcija oka ili iritacija ili upala uz bol i crvenilo, osjećaj vrtnje,

povišeni krvni tlak, crvenilo uz osjećaj vrućine, kašalj, nedostatak zraka, nelagoda u trbuhu, bol u

trbuhu, zatvor, suha usta, žgaravica, kožni osip, pojačano znojenje, svrbež, crvenilo kože, bol u vratu,

ukočenost u mišićima, kostima i/ili zglobovima, oticanje zgloba, grčevi mišića, bol u ramenu, bol u

Vašim prsnim mišićima i rebrima, upala zgloba, mišićna slabost,

nenormalni rezultati bubrežnih

testova, neuobičajeno često mokrenje, oticanje šaka, gležnjeva ili stopala, žeđ, zubobolja, poremećaji

okusa.

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Rijetko se mogu javiti neubičajeni prijelomi bedrene kosti, osobito u bolesnika na dugoročnoj terapiji

za osteoporozu. Obratite se svom liječniku ako osjetite bol, slabost ili nelagodu u bedru, kuku ili

preponi, budući da bi to mogla biti rana naznaka mogućeg prijeloma bedrene kosti. Niske razine

fosfata u krvi.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Teške alergijske reakcije koje uključuju omaglicu i teškoće pri disanju, oticanje uglavnom lica i grla,

sniženi krvni tlak, dehidracija uslijed simptoma koji se javljaju nakon primanja doze kao što su

vrućica, povraćanje ili proljev.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem

nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.

Kako čuvati Aclastu

Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra znaju kako pravilno čuvati Aclastu.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici iza

oznake „Rok valjanosti“.

Neotvorena bočica ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nakon otvaranja bočice, lijek treba odmah primijeniti kako bi se izbjeglo mikrobiološko

onečišćenje. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka prije uporabe

odgovornost su korisnika i normalno ne smiju biti dulji od 24 sata pri 2°C – 8°C. Ako je otopina

bila u hladnjaku, prije primjene mora doseći sobnu temperaturu.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Aclasta sadrži

Djelatna tvar je zoledronatna kiselina. Jedna bočica sa 100 ml otopine sadrži 5 mg zoledronatne

kiseline (u obliku hidrata).

Jedan ml otopine sadrži 0,05 mg zoledronatne kiseline (u obliku hidrata).

Drugi sastojci su manitol, natrijev citrat i voda za injekcije.

Kako Aclasta izgleda i sadržaj pakiranja

Aclasta je bistra i bezbojna otopina. Nalazi se u plastičnim bočicama od 100 ml kao otopina za

infuziju spremna za uporabu. Dostupna je u pakiranjima koja sadrže jednu bočicu kao jedinično

pakiranje, ili u višestrukim pakiranjima koja se sastoje od pet pakiranja, od kojih svako sadrži

jednu bočicu. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje

lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Norge

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.

Tel: +34 900 456 856

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Sandoz

Tél: +33 800 45 57 99

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Sandoz S.R.L.

Tel: +40 21 40751 60

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Sandoz A/S

Tel: +45 63 95 10 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu

INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima (vidjeti dio 3):

Kako pripremiti i primijeniti Aclastu

Aclasta 5 mg otopina za infuziju je spremna za uporabu.

Samo za jednokratnu uporabu. Neiskorištenu otopinu treba baciti. Upotrebljavati se smije samo bistra

otopina u kojoj nema vidljivih čestica i koja nije promijenila boju. Aclasta se ne smije miješati niti

primijeniti intravenski s drugim lijekovima te se mora dati putem zasebne infuzijske cjevčice s

odzračivačem uz konstantnu brzinu infuzije. Trajanje infuzije ne smije biti kraće od 15 minuta.

Aclasta ne smije doći u kontakt s otopinama koje sadrže kalcij. Ako je otopina bila u hladnjaku, prije

primjene mora doseći sobnu temperaturu. Tijekom pripreme infuzije moraju se primjenjivati aseptičke

tehnike. Infuzija se mora provoditi u skladu sa standardnom liječničkom praksom.

Kako čuvati Aclastu

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici iza

„Rok valjanosti“.

Neotvorena bočica ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nakon otvaranja bočice, lijek treba odmah primijeniti kako bi se izbjeglo mikrobiološko

onečišćenje. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka prije uporabe

odgovornost su korisnika i normalno ne smiju biti dulji od 24 sata pri 2°C – 8°C. Ako je otopina

bila u hladnjaku, prije primjene mora doseći sobnu temperaturu.

19-11-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on a new qualified health claim for consuming oils with high levels of oleic acid to reduce coronary heart disease risk

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on a new qualified health claim for consuming oils with high levels of oleic acid to reduce coronary heart disease risk

FDA issues a qualified health claim for oleic acid oils based on data showing it reduces cholesterols levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The food enzyme is an endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) produced with a genetically modified strain of Aspergillus oryzae by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This xylanase is intended to be used in baking and cereal‐based processes. Based on the proposed maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organic solids (TOS) was e...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The applicant BASF Agro B.V. submitted a request to the competent national authority in Germany to evaluate the confirmatory data that were identified for picolinafen in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, a new validated analytical method for enforcement of the residue in dry/high starch‐, high water content‐, high acid content‐ and high oil content commodities ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐a‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐OC by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels recommended, dietary exposure to the food enzyme–...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme maltogenic amylase (glucan 1,4‐α‐maltohydrolase; EC 3.2.1.133) is produced with a genetically modified Bacillus subtilis strain NZYM‐SO by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production microorganism and recombinant DNA. This maltogenic amylase is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels, dietary exposure to the food enzyme–total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The food enzyme acetolactate decarboxylase (α‐acetolactate decarboxylase; EC 4.1.1.5) is produced with a genetically modified Bacillus licheniformis strain NZYM‐JB by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This acetolactate decarboxylase is intended to be used in distilled alcohol production and brewing processes. Residual amounts of total organi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584)

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase (EC 3.2.1.8) is produced with the genetically modified Bacillus subtilis strain LMG S‐24584 by Puratos N. V. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The Panel noted that, although the production strain was not detected in the food enzyme, recombinant DNA was present in all batches of the food enzyme tested. The food enzyme is intended to be used in baking processes. Based on the maximum use levels re...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BW)

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BW)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase (EC 3.2.1.3) is produced with the genetically modified Aspergillus niger strain NZYM‐BW by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. The glucan 1,4‐α‐glucosidase food enzyme is intended to be used in distilled alcohol production and starch processing for the production of glucose syrups. Residu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BF)

Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐BF)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme glucoamylase (glucan 1,4‐α‐glucosidase; EC 3.2.1.3) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This glucoamylase is intended to be used in brewing processes and in starch processing for glucose syrups production. Residual amounts of total organic s...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus niger (strain NZYM‐MC)

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The food enzyme alpha‐amylase (4‐α‐d‐glucan glucanohydrolase; EC 3.2.1.1) is produced with the genetically modified strain of Aspergillus niger by Novozymes A/S. The genetic modifications do not give rise to safety concerns. The food enzyme is free from viable cells of the production organism and recombinant DNA. This α‐amylase is intended to be used in starch processing for glucose syrups production, beverage alcohol (distilling) processes and baking proces...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-10-2018

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos when used as a feed flavouring for all animal species

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of a super critical carbon dioxide extract of Humulus lupulus L. flos (hop strobiles) when used as a sensory feed additive for all animal species. The additive is specified to containing 40% beta acids and less than 0.2% alpha acids. Known substances of conce...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-10-2018

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Safety and efficacy of l‐threonine produced by fermentation using Escherichia coli CGMCC 7.232 for all animal species

Published on: Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 The product subject of this assessment is l‐threonine produced by fermentation with a genetically modified strain of Escherichia coli (CGMCC 7.232). It is intended to be used in feed and water for drinking for all animal species and categories. The production strain and its recombinant DNA were not detected in the additive. The product l‐threonine, manufactured by fermentation with E. coli CGMCC 7.232, does not raise any safety concern with regard to the gen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-10-2018

Toy Land Company recalls Boom Boom ChemsSlime andPutty

Toy Land Company recalls Boom Boom ChemsSlime andPutty

Health Canada has determined that the slime and putty products do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

15-10-2018

Dollar Novelty (Karapelle Inc) recalls Barrel-O-Slime Toy

Dollar Novelty (Karapelle Inc) recalls Barrel-O-Slime Toy

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Barrel-O-Slime toy does not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Kangaroo Manufacturing Inc. recalls Kangaroo's Super Cool Slime

Health Canada's sampling and evaluation program has determined the Super Cool Slime products donot meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

14-8-2018

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined the Do-It-Yourself Slime Kits do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

10-8-2018

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease

FDA approves new drug for treatment of polyneuropathy caused by hereditary transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR). This is the first FDA-approved treatment for this rare, debilitating and often fatal genetic disease and the first FDA approval of a new class of drugs called small interfering ribonucleic acid (siRNA) treatment.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-11-2018

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Accelsiors CRO and Consultancy Services Ltd)

EU/3/18/2070 (Active substance: (6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylheptyl)-delta8-tetrahydro-cannabinol-9-carboxylic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7271 of Mon, 05 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/114/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Sanofi-Aventis groupe)

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Zentiva (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7249 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1144/WS1433/0051

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Sanofi Clir SNC)

DuoPlavin (Active substance: clopidogrel / acetylsalicylic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7255 of Mon, 29 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1143/WS/1433/0050

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2 carrying the gene for the human aromatic L-amino acid decarboxylase protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6427 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/183/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Pharma Gateway AB)

EU/3/16/1762 (Active substance: Synthetic 15-amino-acid macrocyclic peptide acylated with a polyethyleneglycol palmitoylated linker) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6399 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Zoledronic acid Hospira (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6243 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2365/T/33

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Nogra Pharma Limited)

EU/3/18/2056 (Active substance: (S)-(-)-3-(4-aminophenyl)-2-methoxypropanoic acid) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5728 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/075/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Lucane Pharma)

Ucedane (Active substance: carglumic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5230 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Millendo Therapeutics SAS)

EU/3/17/1932 (Active substance: Synthetic cyclic 8 amino acid analogue of human unacylated ghrelin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5049 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/066/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Vantavo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Vantavo (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Vantavo (Active substance: alendronic acid / colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4511 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1180/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Granupas (Eurocept International B.V.)

Granupas (Eurocept International B.V.)

Granupas (Active substance: Para-aminosalicylic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4256 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2709/T/25

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Merck Sharp and Dohme B.V.)

EU/3/11/849 (Active substance: (S)-{8-fluoro-2-2[4-(3-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)-phenyl]-3,4-dihydro-4-quinazolinyl} acetic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4102 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/090/10/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Chenodeoxycholic acid Leadiant (Leadiant GmbH)

Chenodeoxycholic acid Leadiant (Leadiant GmbH)

Chenodeoxycholic acid Leadiant (Active substance: chenodeoxycholic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3627 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Active substance: (1S,4R,5R,7S)-3,4-dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabyciclo[3.2.1]octane-7-carboxylic acid-L-lysine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3402 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/185/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety