3D TRASAR 3DT250

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • 3D TRASAR 3DT250
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • Medicinski uređaj

Dokument

 • za javnost:
 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.


  Zatražite informativni letak za javnost.

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • 3D TRASAR 3DT250
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • Ecolab
 • Broj odobrenja:
 • 115785E
 • Zadnje ažuriranje:
 • 12-03-2018

Sažetak Opisa Svojstava

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

1 / 12

Odj. 1.

IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI

FIZIĈKOJ OSOBI

1.1 Oznaka proizvoda:

3D TRASAR® 3DT250

Vrsta tvari

Preparat

1.2 Vaţni utvrĊeni naĉini korištenja tvari ili mješavine i naĉini korištenja koji se ne preporuĉaju:

Uporaba tvari/pripravka

TRETMAN VODE ZA HLADENJE

1.3 Detalji isporuĉitelja sigurnosno-tehniĉkog lista:

IDENTIFIKACIJA KOMPANIJE

IDENTIFIKACIJA LOKALNE KOMPANIJE

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Lokalna podrška: Nalco Österreich Ges.m.b.H.,

Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR)

ILICA 107

HR-10000 Zagreb, Hrvatska

TEL: +385 (0)1 377 95 21

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

Za informacije o sigurnosti proizvoda, kontaktirajte EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefon za izvanredna stanja:

+32-(0)3-575-5555 Trans-europski

+385 (0)91-1-25-75-23 Hrvatska

Datum sakupljanja/revizije::

04.12.2012

Broj verzije:

Odj. 2.

IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija tvari ili smjese:

Klasifikacija u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Korozivno za metale - Klasa 1

H290

Klasifikacija u skladu s EU Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ

Proizvod nije klasificiran kao opasan u suglasju s Direktivama 67/548/EEC ili 1999/45/EC.

2.2 Elementi oznake:

Oznaĉavanje u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Proizvod nije klasificiran u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Obavijesti o opasnosti

P202

Ne rukovati prije upoznavanja I razumijevanja sigurnosnih mjera predostroţnosti.

P262

Sprijeĉiti dodir s oĉima, koţom ili odjećom.

P280

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oĉi/zaštitu za lice.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

2 / 12

P314

Ukoliko se ne osjećate dobro, potraţite pomoć/ savjet lijeĉnika.

Dodatne informacije:

2.3 Ostale opasnosti:

Nepoznato

Odj. 3.

SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Preparat:

Detalji u nastavku ukljuĉuju sve komponente, neĉištoće i nusproizvode koji pridonose klasifikaciji proizvoda ili za

koja postoje ograniĉenja u pogledu izloţenosti kada se radi s njima.

Opasne tvari

% (w/w)

Klasifikacija u skladu s Direktivom

(EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija sukladno

67/548/EEC

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EZ-br.: 253-733-5

CAS-br.: 37971-36-1

Br. REACH: 01-2119436643-39

10.0 - 30.0

Korozivno za metale 1 : H290

Pogledajte Odlomak 16 za sve detalje o frazama rizika, upozorenjima o opasnosti i napomenama.

Odj. 4.

MJERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis nuţnih mjera u hitnim sluĉajevima:

U hitnom sluĉaju ocijenite opasnost prije poduzimanja bilo kakvih radnji. Ne izlaţite se opasnosti od ozljede. U

sluĉaju nedoumice, kontaktirajte sluţbu za hitne intervencije.

UDISANJE

Izvedite na svjeţi zrak, lijecite simptome. Ako se razviju simptomi, potraţite lijecnicku pomoc.

KONTAKT S KOŢOM

Isperite podrucje kontakta s vodom. Ako se razviju simptomi, potraţite lijecnicku pomoc.

KONTAKT S OCIMA

Odmah isperite oci vodom najmanje 15 minuta drţeci kapke otvorene. Potraţite hitnu lijecnicku pomoc.

GUTANJE

Potraţite lijecnicku pomoc. Ne izazivajte povracanje bez lijecnickog savjeta. Ako je pri svijesti, operite usta i

dajte pitke vode.

ZAŠTITA ZA OSOBLJE KOJE PRUŢA PRVU POMOĆ

Nosite primjerenu osobnu zaštitnu opremu.

4.2 Najvaţniji simptomi i uĉinci, akutni i odgoĊeni:

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

3 / 12

Ne ocekuju se škodljive posljedice.

4.3 Oznaka za hitnu medicinsku pomoć i nuţan poseban tretman:

Na osnovu osobnih reakcija pacijenta, lijecnicka procjena bi se trebala koristiti za kontrolu simptoma i klinickog

stanja.

Odj. 5.

MJERE ZA SUZBIJANJE POŢARA

5.1 Sredstva za gašenje poţara:

PRIKLADNA SREDSTVA ZA GAŠENJE

Ovaj proizvod vjerojatno nece gorjeti osim ako sva voda iz njega ne ispari. Organski ostaci mogu biti zapaljivi.

Za okruţivanje vatre koristite sredstva za gašenje.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili mješavine:

Moţe stvoriti okside ugljika (COx) u uvjetima vatre. Kontakt s reaktivnim metalima (npr. aluminij) moţe rezultirati

u stvaranju zapaljivog vodikovog plina. Moţe stvoriti okside dušika (NOx) u uvjetima vatre. Moţe stvoriti okside

fosfora (POx) u uvjetima vatre.

U sluĉaju izlijevanja, sprijeĉite prodiranje materijala i vode za gašenje poţara u kanalizaciju ili vodovod.

5.3 Mjere opreza za vatrogasce:

U slucaju vatre, nosite aparat za disanje s pozitivnim tlakom s maskom za lice i zaštitno odijelo.

Odj. 6.

MJERE KOD SLUĈAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u sluĉaju nuţde:

SAVJET ZA OSOBLJE KOJE NE INTERVENIRA U HITNIM SLUĈAJEVIMA

Ovaj materijal moţe biti opasan uslijed dodira; ne pokušavajte oĉistiti izljev. Odmah kontaktirajte struĉnu sluţbu

za hitne intervencije. Ĉišćenje smije napraviti iskljuĉivo sluţba za hitne intervencije/struĉno osoblje. Na

odgovarajući naĉin ograniĉite pristup podruĉju sve dok se ne provede ĉišćenje.

Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita).

SAVJET ZA OSOBLJE KOJE INTERVENIRA U HITNIM SLUĈAJEVIMA

Uskratite pristup podrucju dok su operacije cišcenja u toku. Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8

(Kontrola izlaganja/osobna zaštita). Zaustavite ili smanjite pukotine ako je to sigurno za uraditi. Obavijestite

vladu, vlasti odgovorne za profesionalno zdravlje i okolicu. Osigurajte da cišcenje obavlja samo obuceno

ljudstvo. Ne dirajte tvar koja se izlila.

6.2 Mjerama zaštite okoliša:

Sprijecite da tvar dospije u kanalizaciju ili vodene putove. Ne dozvolite da tvari zagadi sustav površinskih voda.

Sprijecite da tvar dospije u kanale. Ako se zagade kanali, izvori, tlo ili kanalizacije, obavijestite mjesne vlasti.

Nemojte zagaditi površinu vode.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

4 / 12

6.3 Naĉini i materijali za zaustavljanje prolijevanja i ĉišćenje:

MALO ISTJECANJE: Natopite mjesto izlijevanja nekom apsorbentnom tvari. Ostatke sakupite u primjereni,

pokriveni i propisno obiljeţeni spremnik. Isperite podrucje kontakta. VELIKO ISTJECANJE: Sprijecite dalje

razlijevanje tekucine uz uporabu upijajucih tvari, kopanjem jarka ili rupa. Pocistite kontaminiranu površinu s

vodom ili nekim vodenim sredstvom za cišcenje. Obratite se ovlaštenoj tvrtki za odlaganje kontaminiranih

vracenih tvari. Tvari odloţite u skladu s propisima navedenim u Odjeljku 13 (Nacin odlaganja).

6.4 Referenca na druge dijelove:

Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita). Tvari odloţite u skladu

s propisima navedenim u Odjeljku 13 (Nacin odlaganja).

Odj. 7.

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Mjere opreza za sigurno postupanje:

RUKOVANJE

Ne smije uci u oci, na koţu ili odjecu. Primijenite s primjerenom ventilacijom. Ne udišite isparine/plinove/prašinu.

Drţite spremnike zatvorenim kada nisu u uporabi. Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8

(Kontrola izlaganja/osobna zaštita).

Pogledajte Odlomak 6.2 za Mjere opreza koje se tiĉu zaštite okoliša

HIGIJENSKI ZAHTJEVI

Izlaganje cete izbjeci dobrom osobnom i radnom higijenom. Uvijek imajte pri ruci mlaz za ispiranje ociju.

Sigurnosni tuš mora biti pri ruci. Uvijek dobro isperite nakon rukovanja kemikalijama. Kada rukujete ovim

proizvodom nikada nemojte jesti ili pušiti. Provjerite da li na radnom mjestu imate sigurnosni tuš i mlaz za

ispiranje ociju. Uvijek dobro isperite nakon rukovanja kemikalijama. Kada rukujete ovim proizvodom nikada

nemojte jesti ili pušiti.

7.2 Uvjeti za sigurno pohranjivanje, ukljuĉujući i nekompatibilnosti:

NACIN SKLADIŠTENJA

Pohranjujte u primjerenim obiljeţenim imaspremnicima. Drţite e spremnike dobro zatvorenim. Pohranjujte

odvojeno od luţina.

PODOBAN MATERIJAL ZA GRADNJU

Nehrdajuci celik 304, PVC, Polipropilen, Polietilen, HDPE (polietilen visoke gustoce)

NEPODOBAN MATERIJAL ZA GRADNJU

Mjed, Neopren, Poliuretan, Podudarnost s plasticnim tvarima varira; preporucamo, dakle, da se podudarnost

ispita prije uporabe.

7.3 Posebne krajnje uporabe:

Posebna uporaba :

TRETMAN VODE ZA HLADENJE

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

5 / 12

Odj. 8.

NADZOR NAD IZLOŢENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1 Kontrolni parametri:

GRANICE PROFESIONALNOG IZLAGANJA

Ovaj proizvod ne sadrţava tvari koje imaju dozvoljenu vrijednost izlaganja.

DNEL

Sastojci:

Konaĉna upotreba:

Naĉini izloţenosti:

Potencijalni uĉinci na

zdravlje:

Vrijednost:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Radnici

Inhalacija

kratkotrajno - sustavno

15 mg/m3

Radnici

Koţno

dugotrajno - sustavno

4.2 mg/kg

Radnici

Inhalacija

dugotrajno - sustavno

15 mg/m3

PNEC

Sastojci:

Vrijednost:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Slatka voda

3.33 mg/l

Morska voda

0.33 mg/l

Isprekidano otpuštanje

10.42 mg/l

100 mg/l

Talog

1.47 mg/kg

Zemlja

1 mg/kg

Oralno

90 mg/kg

8.2 Nadzor izloţenosti:

MJERE GRADNJE:

Preporuca se provjetravanje.

OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU

OPCI SAVJETI

Uporaba i izbor opreme za osobnu zaštitu odnosi se na rizik od proizvoda, radno mjesto i nacin na koji se rukuje

proizvodom. Opcenito preporucamo uporabu zaštitnih naocala sa štitnicima i zaštitnu odjecu koja pokriva ruke,

noge i tijelo. Za dodatnu zaštitu svaka osoba koja posjecuje podrucje gdje se ovim proizvodom rukuje mora

barem nositi zaštitne naocale sa štitnicima.

ZAŠTITA OĈIJU/LICA

Nosite sigurnosne naocale sa štitnicima. Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 166.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

6 / 12

ZAŠTITA KOŢE

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba kemijski otpornih rukavica. Izbor radnih rukavica zavisi od

uvjeta na poslu i toga kakvim kemikalijama rukujete, ali mi imamo pozitivna iskustva s uporabom rukavica

nacinjenih od PVC Rukavice treba zamijeniti cim se primijete prvi znakovi raspadanja. Vrijeme prodora nije

izracunato, konzultirajte PPE proizvodaca. Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 374.

Nosite zaštitnu odjecu. Nepromocivo odijelo se preporuca tijekom duţeg izlaganja. Primjenjivi europski standard

se nalazi u EN ISO 20345.

ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA

Na sobnoj temperaturi nije ništa potrebno za isparinu. Ako je vjerojatno zagrijavanje proizvoda ili stvaranje

aerosola, uporaba filtar maske za lice se preporuca. Pogodan filtar materijal zavisi od kolicine i vrste kemikalija.

Razmotrite uporabu filtra vrste: P Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 140, EN 137, EN 143, EN 14387

Kod hitnih slucajeva ili planiranog ulaska u nepoznate koncentracije pozitivnog tlaka treba uporabiti zaštitu za

cijelo lice SCBA. Ako se zahtijeva dišna zaštita, uvedite cjelokupan program dišne zaštite ukljucujuci i ovaj

odjeljak, probe, vjeţbe, odrţavanja i pregled.

Odj. 9.

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Paţnja: Ove fizicke osobine su tipicne vrijednosti ovoga proizvoda i podlijeţu promjenama.

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

FIZICKO STANJE

Tekucina

IZGLED

Jantar

Miris

Neutralan

Prag osjetljivosti mirisa

Podaci nedostupni.

pH (100.0 %)

< 2

TOCKA IZLIJEVANJA

-4.1 °C

POCETNA TOCKA VRENJA /

PODRUĈJE VRENJA

Podaci nedostupni.

TOCKA ZAPALJIVOSTI

Nije primjenjivo

MJERA ISPARAVANJA

Podaci nedostupni.

ZAPALJIVOST (krut, plin)

Podaci nedostupni.

NIŢA GRANICA ZAPALJIVOSTI

Podaci nedostupni.

VIŠA GRANICA EKSPLOZIJE

Podaci nedostupni.

TLAK PARE

Podaci nedostupni.

GUSTOCA PARE

Podaci nedostupni.

Relativna gustoća

1.16 (15.5 °C)

GUSTOCA

Podaci nedostupni.

TOPLJIVOST U VODI

Završeno

KOEFICIJENT OKTANOLA/VODE

Podaci nedostupni.

TEMPERATURA

SAMOZAPALJENJA

Podaci nedostupni.

TEMPERATURA RAZGRADNJE

Podaci nedostupni.

VISKOZITET

17.0 cst (20.0 °C)

EKPLOZIVNE ODLIKE

Nije primjenjivo

OKSIDIRAJUCE ODLIKE

Nije primjenjivo

9.2 Ostali podaci:

Nije primjenjivo

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

7 / 12

Odj. 10.

STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Podaci nedostupni.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija:

Opasna polimerizacija nece uslijediti.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati:

Izbjegavajte ekstremne temperature.

10.5 Nepodudarni materijali:

Luţine Kontakt s jakim luţinama (npr. amonijak i njegove otopine, ugljici, natrij hidroksid (nagrizajuci), kalij

hidroksid, kalcij hidroksid (vapno), cijanid, sulfid, hipokloriti, kloriti) mogu stvoriti toplinu, štrcanje ili kljucanje i

otrovne isparine

10.6 Opasni proizvodi raspada:

U uvjetima vatre:

Ugljicni oksidi, Dušikovi oksidi, Fosforni oksidi

Odj. 11.

PODACI O TOKSIĈNOSTI

11.1 Informacije o toksikološkim posljedicama:

Proizvod:

Akutna oralna toksiĉnost

LD50: > 2,000 mg/kg, Štakor(Ţenka), OECD 423, Test za

otkrivanje supstancija: Proizvod

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Akutna toksiĉnost pri

udisanju

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Akutna koţna toksiĉnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Nagrizanje/iritacija koţe

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Ozbiljno oštećenje

oka/iritacija oka

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Senzibilizacija koţe ili dišnih

Ovaj proizvod obicno ne izaziva preosjetljivost.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

8 / 12

puteva

Genotoksiĉnost

Ocjena

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Kancerogenost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Nijedna od tvari ovoga proizvoda nije navedena kao

karcinogen od strane Medunarodne agencije za istraţivanje

raka (IARC), Nacionalnog toksikološkog programa (NTP) ili

Americke konferencije vladinih industrijskih higijenicara

(ACGIH).

Toksiĉnost na reproduktivne

funkcije

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Ocjena: Ne postoji opasnost od toksiĉnosti na reproduktivne

funkcije

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (jednokratna

izloţenost)

Napomene: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji

klasifikacije nisu ispunjeni.

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Sastojci:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Akutna oralna toksiĉnost

LD50: > 6,500 mg/kg, Štakor, EU B.1

Akutna koţna toksiĉnost

LD50: > 4,000 mg/kg, Štakor, EU B.3

Nagrizanje/iritacija koţe

Zec, Rezultat: Ne nadraţuje., OECD 404, 24 h

Senzibilizacija koţe ili dišnih

puteva

Zamorac, Rezultat: Negative, OECD 406

Genotoksiĉnost

Genotoksiĉnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471

Studija mutacije gena in vitro u stanicama sisavaca, Rezultat:

negativno, OECD 476

Ispitivanje kromosomskih aberacija in vitro, Rezultat:

negativno, OECD 473

Ocjena

In vitro testovi nisu pokazali mutageno djelovanje

Teratogenost

Štakor, Oralno, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD

Ocjena: Nije pokazano teratogeno djelovanje u pokusima na

ţivotinjama.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

9 / 12

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Štakor, Oralno, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Ciljni organi: nema raspoloţivih podataka

Odj. 12.

EKOLOŠKI PODACI

12.1 Toksiĉnost:

Na ovome proizvodu nisu obavljene studije toksicnosti.

Proizvod:

Procjena ekotoksikologije

Akutna vodena toksiĉnost

Ne oĉekuje se da bude štetno za vodene organizme.

Kroniĉna vodena toksiĉnost

Ne oĉekuje se da izazove kroniĉnu toksiĉnost u vodenih

organizama.

Sastojci:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Otrovnost za ribe

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebra Danio, OECD 203

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnia magna - vodena buha,

OECD 202

Otrovnost za alge

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (zelena

alga), OECD 201

Otrovnost za bakterije

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Kanalizacijski mikoorganizmi, OECD

Otrovnost za ribe (Kroniĉna

toksiĉnost)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebra Danio, OECD 204

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

(Kroniĉna toksiĉnost)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnia magna - vodena

buha, OECD 211

12.2 Postojanost i razgradivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Organski dio ovoga preparata ce se vjerojatno raspasti.

Sastojci:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biorazgradljivost

30 - 40 %, Rezultat: Samo po sebi nije biološki razgradljivo.,

Vrijeme izlaganja: 90 d, OECD 302 A

12.3 Bioakumulacijski potencijal:

Proizvod:

Bioakumulacija

Ovaj preparat ili tvar se vjerojatno nece bioakumulirati.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

10 / 12

Sastojci:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakumulacija

Bioakumulacija je malo vjerojatna.

12.4 Mobilnost u zemlji:

Proizvod:

Utjecaj na okoliš i putevi

Dio u vodi ce se vjerojatno otopiti ili raspršiti.

12.5 Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava:

Proizvod:

Ocjena

Ovaj pripravak ne sadrţava tvar koja se smatra postojanom,

bioakumulativnom ili otrovnom (PBO)., Ovaj pripravak ne

sadrţava tvar koja se smatra vrlo postojanom ili vrlo

bioakumulativnom (vPvB).

12.6 Ostali štetni uĉinci:

Proizvod:

Dodatni ekološki podaci

Nije primjenjivo

Odj. 13.

ZBRINJAVANJE

Ako ovaj preparat ode u otpad, krajnji ga potrošac mora definirati i dodijeliti mu primjereni Europski kod u

katalogu otpada. Zaposlite samo licencirane tvrtke. Morate se povinovati EC, nacionalnim i mjesnim propisima.

13.1 Metode upravljanja otpadom:

Otpad odlaţite u odobrenim pecima za spaljivanje ili na mjestu za obradu/odlaganje, u skladu s primjenjivim

propisima. Ne bacajte otpad u kanalizaciju ili obican otpad. Svaki kemijski otpad je potencijalni zagaĊivaĉ

okoliša, te NIJE prikladno odlaganje putem tla, javne kanalizacije, ispusta, prirodnih vodotokova ili rijeka.

Prazne bubnjeve treba reciklirati, vratiti ili odloţiti uz pomoc kvalificiranog i licenciranog poduzetnika.

EUROPSKI KOD ZA OTPAD:

VAN SPECIFICIRANIH KOLICINA I NEUPORABLJENIH PROIZVODA -Anorganski otpad druge vrste osim one

navedene u 16 03 03. Ako se proizvod uporabi u bilo kakvom daljem procesuiranju, krajnji ga potrošac mora

redefinirati i dodijeliti mu primjereni Europski kod u katalogu otpada.

Odj. 14.

PODACI O PRIJEVOZU

Podaci u ovom odjeljku su samo za referencu i ne trebaju zamijeniti dokument o prijevozu (dokument o utovaru)

koji je potreban za svaku narudţbu. Pravo ime za svrhu prijevoza/klasa opasnosti mogu varirati zbog pakiranja,

osobina i nacina prijevoza. Tipicni propisni nazivi u svrhu prijevoza za ovaj proizvod su slijedeci.

KOPNENI PRIJEVOZ

14.1 UN broj:

UN 3265

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, ORGANSKA, N.O.S.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

11 / 12

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

Nije primjenjivo

ZRACNI PRIJEVOZ (ICAO/IATA)

14.1 UN broj:

UN 3265

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, ORGANSKA, N.O.S.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

Nije primjenjivo

MORSKI PRIJEVOZ (IMDG/IMO)

14.1 UN broj:

UN 3265

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, ORGANSKA, N.O.S.

(2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid)

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

Nije primjenjivo

14.7 Prijevoz u rasutom stanju prema

aneksu II konvencije MARPOL 73/78 i

IBC kodu:

Nije primjenjivo

Odj. 15.

PODACI O PROPISIMA

15.1 Uredbe/propisi koji se odnose na sigurnost, zdravlje i okoliš, a koji su specifiĉni za tvar ili

mješavinu:

MEDUNARODNI PROPISI

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE SAD-A, (USDA):

Autorizirana uporaba je pod kategorijom: 141333

Proizvod primjenjiv za hladenje i vodu u retortama (G5) u i oko podrucja za preradu hrane. Proizvod prihvatljiv za

tretman bojlera, parnih linija i/ili rashladnih sustava (G7) gdje niti tretirana voda niti proizvedena para ne mogu

doci u dodir s jestivim proizvodima u i oko podrucja za preradu hrane.

MEDUNARODNI ZAKONI ZA KEMIJSKU KONTROLU

EUROPA

SIGURNOSNO TEHNIĈKI LIST prema propisu (EC) No 1907/2006.

NALCO je u potpunosti suglasan i podrţava REACH propis o registraciji, ocjeni, autorizaciji i ograniĉenjima

kemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals). Naša je namjera preregistrirati

sve kemijske supstance koje proizvodimo ili uvozimo u Europsku Uniju, te da u suradnji s dobavljaĉima

osiguramo mirni prijelaz na primjenu nove regulatorne politike. Ukuoliko su vam potrebne dalje informacije o

NALCO REACH programu, molimo da nas kontaktirate putem e-pošte: reach@nalco.com, ili posjetite našu web

stranicu.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT250

Nalco Europe Sàrl • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

12 / 12

NACIONALNI PROPISI NJEMACKA

WGK: 1 (Anex 4)

NACIONALNI PROPISI NIZOZEMSKA

15.2 Procjena sigurnosti kemikalija:

Odj. 16.

OSTALI PODACI

POPIS VAŢEĆIH R-FRAZA, NAPOMENA I UPOZORENJA O OPASNOSTI U ODLOMKU 2.1 I 3

H290 - Moţe biti korozivno za metale.

REVIDIRANE INFORMACIJE: sekcije: 7 2 4 6 11

Sigurnosno-tehniĉki list ovog proizvoda sadrţi informacije vezane za zdravlje, sigurnost i propise. Informacije

navedene u ovom sigurnosno-tehniĉkom listu temelje se na podacima dostupnima na dan izdavanja; navedene

su u dobroj namjeri i smatraju se ispravnima i pouzdanima na dan izdavanja, meĊutim, nije pruţeno nikakvo

jamstvo, izriĉito ili implicitno, i Nalco se odriĉe bilo kakve odgovornosti od oslanjanja na te informacije. Proizvod

je namijenjen primjenama sukladnim literaturi koja se odnosi na proizvode Nalco. U sluĉaju bilo kakve druge

vrste uporabe, potrebno je ocijeniti izloţenost kako bi se mogli uspostaviti odgovarajući naĉini postupanja i

programi usavršavanja radi osiguranja sigurnih uvjeta rada. Kupac/korisnik je duţan zadovoljiti se proizvodom

prikladnim za namijenjenu uporabu te osigurati aktivnosti u skladu sa svim saveznim, drţavnim, ţupanijskim ili

lokalnim zakonima i propisima. Regulatorni zahtjevi podloţni su promjenama i mogu se razlikovati u pojedinim

zemljama ĉlanicama EU. Pojedinci koji rukuju ovim proizvodom moraju biti upoznati s preporuĉenim mjerama

opreza i mora im se omogućiti pristup ovim informacijama. Za sve dodatne informacije, savjetujte se s lokalnim

prodajnim predstavnikom.

REFERENCE

IARC monografi i procjena opasnosti kemikalija od raka po covjeka Ţeneva: Svjetska zdravstvena organizacija,

Medunarodna agencija za istraţivanje raka.

Spisak moguće literature i izvora podataka koji su moţda korišteni zajedno s rzamatranjem mišljenja struĉnjaka

pri sastavljanju ovog lista s podacima u vezi sigurnosti: Evropski pravilnici/direktive (ukljuĉujući (EC) br.

1907/2006, (EC) No. 1272/2008, 67/548/EEC 1999/45/EC), podaci o dobavljaĉu, internet, ESIS, IUCLID,

ERIcards, podaci vaneuropskih javnih regulatornih tijela i drugi izvori podataka

Datum izdavanja :

04.12.2012

Broj verzije :

Priredio:

SH&E odsjek

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 miljun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1

= 1 destinka i 0.001 = 1 tisucinka.

 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.

  Zatražite informativni letak za javnost. • Dokumenti u drugim jezicima dostupne ovdje

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received on the Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia